Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Κοστολογικού Συστήματος Velister 1 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CURRENT COSTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Κοστολογικού Συστήματος Velister 1 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CURRENT COSTS"

Transcript

1 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Κοστολογικού Συστήματος Velister 1 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι πιθανές μεθοδολογίες κοστολόγησης: TOP - DOWN BOTTOM - UP HISTORIC COSTS CURRENT COSTS HISTORIC COSTS CURRENT COSTS LRAIC 2 TD LRAIC BU LRAIC FDC 3 HCA 4 CCA 5 Όπως φαίνεται πιο πάνω το ΓΕΡΗΕΤ θα πρέπει να απαντήσει στα πιο κάτω ερωτήματα: 1. Μοντέλο Top Down ή Bottom up; 2. Μεθοδολογία LRIC ή FDC; 3. Στη βάση του Ιστορικού ή Τρέχοντος Κόστους; 1. ΜοντέλοTop Down ή Bottom Up; 1.1. Το ΓΕΡΗΕΤ θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο η κοστολόγηση του προϊόντος θα γίνεται χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των κοστολογικών μοντέλων Top Down ή Bottom up Όπως φαίνεται στον πίνακα στην αρχή της έκθεσης, στην περίπτωση που ένας οργανισμός αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το κοστολογικό μοντέλο Bottom up τότε υποχρεωτικά η κοστολόγηση γίνεται με βάση το μέσο μακροπρόθεσμο επαυξητικό κόστος, σε τρέχουσες αξίες. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα μοντέλα Bottom 1 Εσωτερική τελική έκθεση της ΟΕ ΓΕΡΗΕΤ. Βλ. επίσης σχετικά σημειώματα σε eoas 2 LRAIC = LONG RUN AVERAGE INCREMENTAL COSTS (ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΕΠΑΥΞΗΤΙΚΟΚΟΣΤΟΣ) 3 FDC = FULLY DISTRIBUTED COSTS (ΠΛΗΡΩΣΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΚΟΣΤΟΣ) 4 HCA = HISTORIC COST ACCOUNT (ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΣΤΟΣ) 5 CCA = CURRENT COST ACCOUNT (ΤΡΕΧΟΝΚΟΣΤΟΣ) 1

2 up αναπτύσσονται πάντα από τη Ρυθμιστική Αρχή και όχι από τον ρυθμιζόμενο οργανισμό Αντίθετα, στο κοστολογικό μοντέλο Top Down μπορούν να εισαχθούν ιστορικές και τρέχουσες αξίες είτε με βάση τη μεθοδολογία κοστολόγησης του πλήρους επαυξητικού κόστους είτε με βάση τη μεθοδολογία του μέσου μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους Τα οικονομικά στοιχεία που εισάγονται στο κοστολογικό μοντέλο Top Down προέρχονται από τα ελεγμένα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού Αυτό δυνατό να θεωρηθεί ως μειονέκτημα καθώς το κοστολογικό σύστημα εξαρτάται κατά πολύ από το πλήθος και το βάθος της ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων του λογιστικού συστήματος που παρέχονται από τον παροχέα Στην περίπτωση της Velister, λόγω του ότι ως παροχέας δικτύου χονδρικής παρέχει μόνο μια υπηρεσία, η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των προϊόντων που προσφέρονται είναι σαφής. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι τα στοιχεία εισόδου προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, υπάρχει ικανοποιητικός βαθμός ανάλυσης τόσο των λειτουργικών όσο και των κεφαλαιουχικών δαπανών οι οποίες απαιτούνται για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων Λόγω του ότι με το κοστολογικό μοντέλο Top Down ο παροχέας μπορεί να ανακτήσει το κόστος του, μερικές φορές αυτό δυνατό να λειτουργήσει ως κίνητρο που ωθεί τους οργανισμούς να υπερεπενδύουν Χρησιμοποιώντας όμως το μοντέλο Τop Down, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις που να αντικατοπτρίζουν μια αποδεκτή αποδοτικότητα του οργανισμού ούτως ώστε να μην μεταφέρεται η δαπάνη αναποδοτικών πρακτικών στα χονδρικά προϊόντα.. Οι λειτουργικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες του οργανισμού μπορούν να αξιολογηθούν για να διασφαλιστεί ότι μόνο οι εύλογες και σχετικές δαπάνες με τις δραστηριότητες του οργανισμού περιλαμβάνονται στην κοστολόγηση των προϊόντων Σε ένα μοντέλο Bottom up το πρώτο ζητούμενο είναι το προβλεπόμενο επίπεδο ζήτησης. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται για τη διαστασιοποίηση του δικτύου που θα ικανοποιήσει την απαιτούμενη ζήτηση. Στη συνέχεια υπολογίζεται το μεικτό κόστος αντικατάστασης (Gross Replacement Cost) του δικτύου σε ετήσια βάση. Στο τέλος οι διάφορες συνιστώσες κόστους του δικτύου κατανέμονται στα τελικά προϊόντα/υπηρεσίες Τα στοιχεία που εισάγονται στα μοντέλα Bottom up δυνατό να αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία ενός νεοεισερχόμενου παροχέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Velister αποτελεί νέο οργανισμό, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από ένα μοντέλο Bottom up αναμένεται να είναι όμοια με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το μοντέλο Top down Με βάση τα πιο πάνω, η Ομάδα εργασίας είναι της άποψης ότι είναι ορθότερο και πιο παραγωγικό αν η κοστολόγηση του προϊόντος της Velister γίνει με βάση το μοντέλο Top Down. 2. Μεθοδολογία LRIC ή FDC; 2

3 2.1. Το ΓΕΡΗΕΤ θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο η κοστολόγηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με βάση τη μεθοδολογία του LRIC ή FDC Με τη χρήση της μεθοδολογίας του FDC όλα τα εύλογα κόστη που πηγάζουν από τα οικονομικά βιβλία του οργανισμού κατανέμονται στα τελικά προϊόντα Κατά την άποψη μας η μεθοδολογία του FDC είναι κατάλληλη για την κοστολόγηση του προϊόντος της Velister καθώς τα στοιχεία εισόδου είναι βασισμένα σε ιστορικά οικονομικά στοιχεία. Εννοείται ότι στην περίπτωση που εντοπιστεί ότι ο οργανισμός δεν είναι αποδοτικός/παραγωγικός, τότε μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις/αναπροσαρμογές για να αφαιρεθεί το μη αποδοτικό μέρος που επιβαρύνει το κόστος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της Velister περιλαμβάνονται στο Μέρος Β που ακολουθεί Ο τρόπος κατανομής των στοιχείων με βάση το FDC δυνατό να είναι υποκειμενικός στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά προϊόντα, υπηρεσίες ή και αγορές. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της Velister καθώς αυτή στον παρόντα χρόνο ελέγχου έχει μόνο ένα χονδρικό προϊόν με αποτέλεσμα η υποκειμενικότητα που δυνατό να εμπεριέχεται στους δείκτες κατανομής να είναι μηδαμινή Η κοστολόγηση με βάση τη μεθοδολογία του LRIC περιλαμβάνει το μέσο όρο των παραγωγικών μεταβλητών και σταθερών δαπανών που υφίσταται ο παροχέας και τα οποία κατανέμονται άμεσα στις δραστηριότητες του καθώς επίσης και την κατανομή των κοινών κοστών Η μεθοδολογία του LRIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που προστίθεται υπηρεσία στο υφιστάμενο δίκτυο και η νέα αυτή υπηρεσία χρεώνει μόνο το επιπρόσθετο κόστος καθώς το αρχικό κόστος καλύπτεται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες Η μεθοδολογία του LRIC υπολογίζει το κόστος παροχής επιπρόσθετης παραγωγής στη βάση των προβλεπόμενων δαπανών ενός αποδοτικού παροχέα. Προσδιορίζει την απόσταση μεταξύ των επαυξητικών δαπανών (floor) και του κόστους (ceiling). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις Ρυθμιστικές αρχές να καθορίζουν τιμές που ούτε ενθαρρύνουν τις ανεπαρκείς επενδύσεις αλλά ούτε και να αποθαρρύνουν τις αποδοτικές επενδύσεις Με βάση την προσέγγιση της παρ. 2.7 η ΟΕ θεωρεί ότι η καταλληλότερη μεθοδολογία για την κοστολόγηση των προϊόντων της Velister είναι εκείνη του Πλήρους Κατανεμημένου Kόστους (FDC). 3. Στη βάση Ιστορικού ή Τρέχοντος Κόστους 3.1. Μία βασική ρυθμιστική απόφαση που πρέπει να παρθεί αναφορικά με την κοστολόγηση των ρυθμιζόμενων χονδρικών προϊόντων είναι η βάση κοστολόγησης, δηλαδή κατά πόσο η κοστολόγηση θα γίνεται με βάση το ιστορικό η το τρέχων κόστος Σύμφωνα με τη βάση του ιστορικού κόστους, ο παροχέας δύναται να ανακτήσει όλες τις δαπάνες που έχει επωμιστεί για την παροχή του συγκεκριμένου προϊόντος, συν 3

4 ένα ποσοστό που θα αντιπροσωπεύει την απόδοση των επενδύσεων του. Η μεθοδολογία του ιστορικού κόστους βασίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού και ως εκ τούτου είναι δυνατό η συμφιλίωση των αποτελεσμάτων του οργανισμού (οικονομικών vs κοστολογικών αποτελεσμάτων) Η κοστολόγηση προϊόντων με βάση τη μεθοδολογία του τρέχοντος κόστους (Current Cost Accounting, CCA) χρησιμοποιείται κυρίως για την προαγωγή ανταγωνισμού στην χονδρική αγορά. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με το αρχικό κόστος των επενδύσεων τότε η μεθοδολογία του CCA θεωρείται κατάλληλη, για το λόγο ότι γίνονται προβλέψεις του κόστους αντίστοιχων στοιχείων με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Tα στοιχεία πάγιου ενεργητικού σε αυτή την αγορά δεν υπόκεινται σε σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές ενώ άλλα δυνατό να τροποποιούνται/αναβαθμίζονται περιορισμένες φορές. Για παράδειγμα, η μεταφορά από την αναλογική σε ψηφιακή μετάδοση θα γίνει μία φορά ενώ η τεχνολογία που αφορά συνδυαστές (combiners) ή γεννήτριες δεν έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στα έτη. Ως εκ τούτου η χρήση της μεθοδολογίας του τρέχοντος κόστους δεν είναι αναγκαία Στις περισσότερες περιπτώσεις η επανεκτίμηση των στοιχείων σε τρέχον κόστος δίνει ψηλότερο κόστος από το ιστορικό κόστος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το συνολικό κόστος, και ως εκ τούτου και το μοναδιαίο κόστος της υπηρεσίας να είναι ψηλότερο σε σχέση με την περίπτωση στην οποία η κοστολόγηση γίνεται με βάση το ιστορικό κόστος. Παρόμοιες περιπτώσεις έχουμε συναντήσει και κατά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων του κοστολογικού συστήματος της ΑΤΗΚ όπου το κόστος των λιανικών υπηρεσιών σε κάποιες περιπτώσεις ήταν χαμηλότερο από τις αντίστοιχες χονδρικές (π.χ. περίπτωση LLU) λόγω του ότι οι πρώτες κοστολογούνται με βάση το ιστορικό ενώ οι δεύτερες κοστολογούνται σε τρέχον κόστος Η μεθοδολογία του Ιστορικού κόστους έχει το πλεονέκτημα ότι ένας οργανισμός δε θα εισπράξει τέλη για υπηρεσίες που δεν παρείχε αλλά ούτε και να εισπράξει περισσότερα από αυτά που έχει πληρώσει για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την κοστολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας (Mkt 18) από άλλες χώρες (πηγή: BEREC Report Regulatory Accounting in Practice 2012). Από την έρευνα που έχει διεξαχθεί παρατηρούμε ότι 10 από τις 11 κοστολογούν με βάση τη μεθοδολογία του FDC και 7 από τις 11 έχουν σαν βάση το ιστορικό κόστος. 4

5 3.7. Με βάση τα πιο πάνω, εισήγηση της Ομάδας Εργασίας είναι όπως η κοστολόγηση γίνει με βάση την μεθοδολογία του ιστορικού κόστους (HCA). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Με βάση τα πιο πάνω, εισήγηση της Ομάδας Εργασίας είναι όπως η κοστολόγηση της υπηρεσίας μετάδοσης του σήματος του αδειούχου σταθμού σε μορφή κανονικής ευκρίνειας γίνεται χρησιμοποιώντας το μοντέλο Top Downκαι τη μεθοδολογία του Πλήρως Κατανεμημένου κόστους (ΠΚΚ) σε ιστορικές αξίες. 5

6 ΜΕΡΟΣ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VELISTER 1. Εισαγωγή Η εταιρεία Velister Ltd. (http://www.velister.com.cy) είναι αδειοδοτημένος παροχέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διατηρώντας Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ), το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει υπηρεσίες Ψηφιακής Εκπομπής για παροχείς περιεχομένου (κανάλια) που είναι αδειοδοτημένοι από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Το παρόν σημείωμα αναλύει το δίκτυο της Velister, τα δομικά του στοιχεία του και τη λειτουργία τους, καθώς και αξιολόγηση της αποδοτικότητας του δικτύου για σκοπούς του κοστολογικού ελέγχου της εταιρείας για την παροχή της υπηρεσίας μετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στους πελάτες της. 2. Δομή και Λειτουργία Δικτύου Το δίκτυο ΕΨΤ της Velister περιγράφεται εκτενώς στο Παράρτημα ΙΙ του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης (ΥΠΥ-Π) της εταιρείας και παρουσιάζεται εδώ σε συντομία (τα Γραφήματα είναι από το ΥΠΥ-Π και την ιστοσελίδα της Velister). Αποτελείται από τρία συστατικά μέρη (βλ. Γράφημα 1): Σύστημα Συμπίεσης και Πολυπλεξίας (Compression and Multiplexing Head End) o Ιδιοκτησία LTV και η Velister αγοράζει τις σχετικές υπηρεσίες από την LTV Πρωτεύον Δίκτυο Διανομής Σήματος (Primary Signal Distribution Network) o Ιδιοκτησία Velister Δίκτυο Εκπομπής (Transmission Network) o Εξοπλισμός εκπομπής ιδιοκτησία Velister o Xώροι, κτίρια και κεραιοσυστήματα ιδιοκτησία των μετόχων της εταιρείας, για τα οποία πληρώνει ενοίκιο η Velister. Γράφημα 1: Σχηματικό Διάγραμμα Δικτύου Velister 6

7 Όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών προς τους πελάτες της, η Velister έχει ενοποιήσει τα συστατικά μέρη του δικτύου της και προσφέρει μία μόνο ενιαία υπηρεσία, αυτή της πλήρους επεξεργασίας, διανομής και εκπομπής του σήματος των πελατών της προς τους τελικούς χρήστες του περιεχομένου (καταναλωτές). Οι πελάτες της εταιρείας έχουν υποχρέωση να μεταφέρουν το σήμα τους μέχρι τα υποστατικά της εταιρείας στα Πυργά, όπου βρίσκεται και το Σύστημα Συμπίεσης και Πολυπλεξίας (βλ. Γράφημα 2). Το σήμα από τους πελάτες της εταιρείας διοχετεύεται σε κωδικοποιητές MPEG-4 για να τύχει κατάλληλης επεξεργασίας και συμπίεσης το περιεχόμενο, και μετά μεταφέρεται στον πολυπλέκτη, όπου συνδυάζονται μαζί αριθμός από συμπιεσμένα κανάλια και τοποθετούνται στο ανάλογο multiplex (MUX) από το οποίο θα γίνει η διανομή και η εκπομπή τους. Στη συνέχεια, τα κωδικοποιημένα πλέον MUX streams διοχετεύονται στο Δίκτυο Διανομής για να φτάσει το σήμα στους Σταθμούς Εκπομπής. Τα MUX streamsτυγχάνουν επεξεργασίας και συγχρονίζονται, μέσω GPS (Global Positioning System), για να μπορέσουν να τύχουν εκπομπής στον ίδιο χρόνο στον κάθε σταθμό εκπομπής, και μεταφέρονται μέσω του πρωτοκόλλου IP (Internet Protocol) στους σταθμούς εκπομπής. Το Πρωτεύον Δίκτυο Διανομής Σήματος και το Δίκτυο Εκπομπής απεικονίζονται στο Γράφημα 3 (με επιπλέον στοιχεία για τον κάθε σταθμό εκπομπής στον Πίνακα 1). Γράφημα 2: Σχηματικό Διάγραμμα Συστήματος Συμπίεσης και Πολυπλεξίας 7

8 Γράφημα 3: Σχηματικό Διάγραμμα Δικτύου Διανομής και Εκπομπής Α/Α Ονομασία Σταθμού Τύπος Πομπών Ισχύς Πομπού (W) SFN Group Tx Channels Περιοχές Κάλυψης 1 Βαβατσινιά High Power 5000 (1500) 1 49,50,54,56,59 Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα - Λεμεσός 2 Μαδαρή High Power 5000 (1500) 1 49,50,54,56,59 Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα - Λεμεσός 3 ΣΙΛΟ Medium Power 1000 (400) 1 49,50,54,56,59 Λεμεσός 4 Αρμενοχώρι Medium Power 1000 (400) 1 49,50,54,56,59 Λεμεσός 5 Φανός Medium Power 1000 (400) 2 26,30,39,41,48 Ελεύθερη Αμμόχωστος 6 Τσάδα Medium Power 1000 (400) 1 49,50,54,56,59 Διαμέρισμα Πάφου 7 Αγλαντζιά Low Power 200 (50) 1 49,50,54,56,59 Λευκωσία 8 Δρούσια Low Power 200 (50) 1 49,50,54,56,59 Διαμέρισμα Χρυσοχούς 9 Μαραθάσα Low Power 100 (30) 1 49,50,54,56,59 Κοιλάδα Μαραθάσας και Σολέας 10 Πάχνα Low Power 100 (30) 1 49,50,54,56,59 Περιοχές Αυδήμου και Πάχνας 11 Κακοπετριά Gap Filler 50 (20) 1 26,30,39,41,48 Κοιλάδα Σολέας 12 Αγρός Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Αγρός 13 Παλαιχώρι Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Παλαιχώρι και Ασκάς 14 Ορόκλινη Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Ορόκλινη 15 Πελένδρι Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Πελένδρι 16 Μονιάτης Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Μονιάτης, Τριμίκλινη και Σαϊττάς 17 Κάτω Πύργος Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Κάτω Πύργος 18 Κάμπος Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Κάμπος και Τσακκίστρα 19 Πέρα Πέδι Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Πέρα Πέδι 20 Κάτω Πλάτρες Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Κάτω Πλάτρες 21 Φοινί Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Φοινί Πίνακας 1: Στοιχεία Σταθμών Εκπομπής 8

9 Σύμφωνα με το ΥΠΥ-Π της Velister, η τελική μορφή του δικτύου θα περιλαμβάνει πέντε MUX, με τα πιο κάτω δεδομένα μετάδοσης: Πίνακας 2: Στοιχεία Σταθμών Εκπομπής Η διαμόρφωση που έχει το δίκτυο σήμερα διαφέρει από τον πιο πάνω πίνακα, και είναι στημένα μόνο τα πρώτα τέσσερα (4) MUX, με το κάθε MUX να κάνει χρήση διαμόρφωσης (modulation) 16QAM. Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι πομποί για τα MUX 1 και 2 διαθέτουν αρκετή ισχύ για την εκπομπή 64QAM, αλλά σήμερα εκπέμπουν με διαμόρφωση 16QAM. Ο εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος σήμερα στον κάθε σταθμό εκπομπής είναι για 4 MUX, το καθένα από τα οποία μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 6 σταθμούς κανονικής ευκρίνειας (SD Standard Definition). Ως αποτέλεσμα, ο εξοπλισμός στον κάθε σταθμό εκπομπής έχει ως εξής 6 : IP distribution network node (microwave links, switch, network adapter) and SFN Adapter o Για τη λήψη του σήματος και το συγχρονισμό του Για το κάθε MUX (X4 δηλαδή) o Διαμορφωτής (Modulator / Exciter) o Ενισχυτής(ές) (Amplifier(s)) Για την ενίσχυση του σήματος στα απαραίτητα επίπεδα εκπομπής Combiner (για 5 MUX συνολικά ένα στοιχείο) o Προσθέτει μαζί το ενισχυμένο σήμα του κάθε MUX σε ένα συνολικό σήμα για το κεραιοσύστημα Κεραιοσύστημα (καλώδια, σωλήνες, πύργος, κεραίες) o Για την εκπομπή του σήματος στον αέρα Υποστηρικτικός Εξοπλισμός (κλιματιστικά, γεννήτρια, UPS, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλπ.) o Για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. 6 Οι σταθμοί που έχουν μόνο αναμεταδότες (gap fillers) δεν έχουν απαραίτητα όλα τα πιο πάνω στοιχεία εξοπλισμού. 9

10 3. Αξιολόγηση Αποδοτικότητας (Efficiency) Στα πλαίσια του κοστολογικού ελέγχου της Velister, εκτός από τον λογιστικό έλεγχο πρέπει να εξεταστεί επίσης η αποδοτικότητα (efficiency) του δικτύου της εταιρείας σε σχέση με το αποδεκτό κόστος λειτουργίας της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του μέγιστου τέλους πρόσβασης για τους πελάτες της. Η εξέταση της αποδοτικότητας εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς: Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (Εξοπλισμός και άλλα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό πλειστηριασμού για την άδεια) Λειτουργικές Δαπάνες (Αγορά Υπηρεσιών και άλλα) Για τον κάθε τομέα, ακολουθεί σύντομη εξέταση της αποδοτικότητας της Velister. 3.1 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες - Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός που διατηρεί η Velister αφορά μόνο το Δίκτυο Διανομής και Εκπομπής, όπως έχει περιγραφεί στο τμήμα 2 πιο πάνω. Το Σύστημα Συμπίεσης και Πολυπλεξίας που χρησιμοποιεί η Velister δεν είναι ιδιόκτητο και η εταιρεία αγοράζει τη σχετική υπηρεσία από την LTV. Η παράγραφος 3.3 αναλύει την αποδοτικότητα αυτής της δομής. Ο αρχικός σχεδιασμός του δικτύου της Velister εστιάστηκε στα δεδομένα που επικρατούσαν στο αρχικό χρονικό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας. Τα κανάλια (παγκύπρια και τοπικά) στην Κύπρο τότε ήταν περίπου 18 (MEGA, ANT1, SIGMA, PlusTV, Capital, Extra, LTV (6 κανάλια), Nimonia, Fred, Omega, PaphosTV, Magic, Vox, κλπ.), με εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιπλέον κανάλια επίσης. Έτσι, το δίκτυο κτίστηκε με τα πρώτα τέσσερα (4) MUX, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2 πιο πάνω τρία (3) MUX για την εξυπηρέτηση των καναλιών και ένα εφεδρικό MUX. Τα τρία κύρια MUX έχουν χωρητικότητα καναλιών (αναλόγως της επιλογής διαμόρφωσης 16QAM ή 64QAM στα MUX 1 και 2), και το τέταρτο MUX προσφέρει τα ακόλουθα: Εφεδρεία n+1 στους πομπούς o Η εφεδρεία που προσφέρει το 4 ο MUX θεωρείται απαραίτητη, καθώς ένα δίκτυο ΕΨΤ πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή διαθεσιμότητα (high availability). Προστασία από παρεμβολές από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την περιοδική εκπομπή σημάτων (test signals) στις συχνότητες που έχουν οριστεί για το 4 ο και 5 ο MUX Δοκιμές εξοπλισμού (και διατήρηση του) για μελλοντική χρήση 4 ου MUX Δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε νέους πελάτες, αν ο αριθμός τους υπερβεί τη χωρητικότητα των τριών κυρίων MUX. Τα τελευταία τρία σημεία δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του δικτύου της Velister, καθώς δεν προσφέρουν επιπλέον αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει στους υφιστάμενους πελάτες της. 10

11 Η Velister σήμερα όμως φιλοξενεί συνολικά 14 κανάλια στην πλατφόρμα της, κατανεμημένα στα MUX όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 πιο κάτω: Πίνακας 3: Τοποθέτηση Καναλιών στα MUX Αν στα MUX 1 και 2 γινόταν χρήση διαμόρφωσης 64QAM, τότε θα μπορούσαν οι υφιστάμενοι 14 πελάτες της Velister να φιλοξενηθούν από μόνο 2 MUX (με χωρητικότητα διαθέσιμη για άλλα δύο επιπλέον κανάλια), και να χρησιμοποιηθεί το 3 ο MUX για εφεδρεία όσο και για τους υπόλοιπους σκοπούς που χρησιμοποιείται σήμερα το MUX 4. Αφού όμως κτίστηκε το δίκτυο της εταιρείας με τέσσερα MUX εξ αρχής, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, η Velister αποφάσισε να διανέμει τα κανάλια σε 3 MUX όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 7. Η μετάβαση σε διαμόρφωση 64QAM είναι δυνατή με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, αλλά με τη σημαντική αύξηση της ισχύος εκπομπής (και τη συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος) σε περίπου τριπλάσια επίπεδα από τα σημερινά. 7 Σημειώνεται ότι πρόσφατα αποχώρησε ένα από τα μουσικά κανάλια από την πλατφόρμα της Velister. 11

12 Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο κάθε σταθμός εκπομπής διαθέτει επίσης ένα combiner, το οποίο είναι στημένο σήμερα πλήρης για την υποστήριξη 5 MUX. Τα combiners στήθηκαν με αυτό τον τρόπο (και όχι για 4 MUX), για τους εξής λόγους: Το στήσιμο ενός combiner είναι χρονοβόρα διαδικασία, και απαιτεί μεγάλο βαθμό ακρίβειας. Ο κάθε σταθμός εκπομπής διαθέτει ένα μόνο combiner και έτσι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εφεδρεία. Αν τα combiners ήταν για 4 MUX μόνο, η πρόσθεση του 5 ου στοιχείου μελλοντικά θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με αρκετά μεγάλο επιπρόσθετο κόστος, και με σημαντική απώλεια χρόνου στις εκπομπές των πελατών της Velister. Έτσι, ενώ ολόκληρο το δίκτυο εκπομπής της Velister είναι σήμερα διαμορφωμένο για την υποστήριξη τεσσάρων MUX, τα combiners είναι ήδη έτοιμα και για το 5 ο MUX εάν αυτό χρειαστεί να στηθεί. Το επιπρόσθετο κόστος για combiners των 5 MUX έχει αξιολογηθεί και δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το συνολικό κόστος ανάπτυξης του δικτύου της Velister. Η εκτίμηση επιπλέον κόστους για 5απλό combiner προέρχεται από τα Στοιχεία Παγίου Ενεργητικού της Velister. Το συνολικό κόστος των combiners στο δίκτυο της Velister είναι γύρω στις xxx ευρώ, και αφαιρώντας ένα εκτιμώμενο κόστος για setup, το επιπλέον κόστος για ενσωμάτωση του 5ου στοιχείου θα είναι γύρω στις xxx ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο WACC, και την χωρητικότητα του δικτύου (xxx), η επίπτωση στο τέλος πρόσβασης είναι πολύ μικρό, της τάξης των xxx. Άρα, και για τους λόγους που ήδη αναφέρονται πιο πάνω, δε χρειάζεται να αφαιρεθεί κάποιο κόστος για σκοπούς αποδοτικότητας ή να αναλυθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη δαπάνη. Επίσης, για το σύνολο του δικτύου της, η Velister διατηρεί αριθμό από εφεδρικούς πομπούς για ανταλλακτικά, κυρίως με ισχύ 400W και κάτω. Συμπεράσματα Ο εξοπλισμός για το Δίκτυο Διανομής θεωρείται δικαιολογημένος. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το κάθε MUX θεωρείται δικαιολογημένος. Η χρήση τριών (3) MUX αντί για 2 για την εκπομπή των σημερινών καναλιών θεωρείται δικαιολογημένη. Ο εξοπλισμός που διατηρείται για το 4 ο MUX θεωρείται δικαιολογημένος. Ο εξοπλισμός που διατηρείται για ανταλλακτικά θεωρείται δικαιολογημένος. Η χρήση combiners για 5 MUX θεωρείται δικαιολογημένη. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης του δικτύου θεωρείται δικαιολογημένο. Με βάση τα πιο πάνω, η διατήρηση και η χρήση του εξοπλισμού στο δίκτυο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποδοτική, και το δίκτυο είναι διαμορφωμένο για την παροχή υπηρεσιών σε xxx κανάλια (3MUX (16QAM), από 6κανάλια στο καθένα). 12

13 3.2 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Άλλα Οι υπόλοιπες κεφαλαιουχικές δαπάνες που παρουσιάζονται στα κοινοποιηθέντα οικονομικά στοιχεία από τη Velister έχουν εξεταστεί και δε φαίνεται κάπου να υπάρχει επιπρόσθετη δαπάνη που χρήζει περαιτέρω εξέτασης για σκοπούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας της εταιρείας. Οι κυριότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες προέρχονται από τον εξοπλισμό και το κόστος της άδειας της εταιρείας για το φάσμα που χρησιμοποιεί, το οποίο αναλύεται στην επόμενη παράγραφο. Συμπέρασμα Οι υπόλοιπες κεφαλαιουχικές δαπάνες που παρουσιάζονται στα οικονομικά στοιχεία της Velister είναι αποδεκτές (δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό πλειστηριασμού για την άδεια). 3.3 Λειτουργικές Δαπάνες Αγορά Υπηρεσιών Όπως αναφέρθηκε στο τμήμα 2, στο παρόν στάδιο η Velister δεν διατηρεί ιδιόκτητο Σύστημα Συμπίεσης και Πολυπλεξίας (head end) και αγοράζει τις υπηρεσίες της LTV για αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από τη Velister, η εταιρεία πληρώνει σήμερα ποσό xxx ανά έτος ανά κανάλι για την παροχή της υπηρεσίας αυτής (συνολικά γύρω στις xxx ετησίως δηλαδή). Το επιπλέον λειτουργικό κόστος που προκύπτει από αυτή τη σχέση Velister - LTV δεν είναι μεγάλο και έτσι δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα της εταιρείας. Συμπέρασμα Το λειτουργικό κόστος που προκύπτει από την αγορά υπηρεσιών συμπίεσης και πολυπλεξίας από την LTV είναι αποδεκτό. 3.4 Λειτουργικές Δαπάνες Άλλα Οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες που παρουσιάζονται στα κοινοποιηθέντα οικονομικά στοιχεία από τη Velister έχουν εξεταστεί και δε φαίνεται κάπου να υπάρχει επιπρόσθετη δαπάνη που χρήζει περαιτέρω εξέτασης για σκοπούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας της εταιρείας. Οι δαπάνες αυτές συνάδουν με τη χρήση του δικτύου της για παροχή υπηρεσιών σε συνολικό αριθμό xxx καναλιών (3 MUX από 6 κανάλια, αφού χρησιμοποιείται αποκλειστικά η διαμόρφωση 16QAM). Συμπέρασμα Οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες που παρουσιάζονται στα οικονομικά στοιχεία της Velister είναι δικαιολογημένες, το δίκτυο είναι αποδοτικό, και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μέχρι xxx καναλιών (3 MUX από 6 κανάλια). 13

14 4. Τελικό Συμπέρασμα και Διαιρέτης Κόστους Συνοψίζοντας, το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι ότι το δίκτυο ΕΨΤ της Velister θεωρείται αποδοτικό και το κόστος του δικαιολογημένο, και ότι είναι διαμορφωμένο για την παροχή υπηρεσιών σε xxx κανάλια, βάσει της ανάλυσης των δαπανών της εταιρείας, του εξοπλισμού που διατηρεί και τις ανάγκες εφεδρείας της πλατφόρμας. Το δίκτυο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι διαμορφωμένο για xxx κανάλια και αυτός είναι ο αριθμός που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως διαιρέτης στον υπολογισμό του μέγιστου τέλους πρόσβασης ανά κανάλι της Velister. 5. Πηγές Κατά την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της Velister Ltd., λήφθηκαν υπόψη τα πιο κάτω: Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της Velister Ltd. (http://www.velister.com.cy) Μοντέλο Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Παροχής Ψηφιακής Πλατφόρμας (Digital Platform Costing Model), το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης της πλατφόρμας ΕΨΤ, 2009 Velister Ltd. Trial Balance, 15/5/2012 Αξιολόγηση στοιχείων κόστους Velister Ltd., εσωτερικό σημείωμα ΓΕΡΗΕΤ (eoas 85092), 12/6/2012 Επιστολή προς Velister με θέμα «Επιπρόσθετα οικονομικά στοιχεία», (eoas 92263), 17/9/12 Επιστολή από Velister με θέμα «Επιπρόσθετα οικονομικά στοιχεία», (eoas 92488), 20/9/12 Επιστολή προς Velister με θέμα «Επιπρόσθετα Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού», (eoas 96020), 31/10/12 Επιστολή από Velister με θέμα «Επιπρόσθετα Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού», (eoas 96363), 5/11/12 ENENSYS Technologies White Paper, Technical Overview of Single Frequency Network, (http://www.enensys.com) ENENSYS Technologies White Paper, An architecture for the delivery of DVB services over IP networks, (http://www.enensys.com) Net Insight Brochure, The Nimbra Platform, (http://www.netinsight.net) Net Insight Solution Paper, Media Quality & Integrity over IP Networks, (http://www.netinsight.net) Εκτός από τα πιο πάνω, πληροφορίες συλλέχθηκαν και μέσω αριθμό τηλεφωνικών συζητήσεων και επιτόπου επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της Velister με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της διαμόρφωσης και λειτουργίας του δικτύου τους. 14

15 ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του μοναδιαίου κόστους όπως το έχει υπολογίσει η Velister. Με βάση τα στοιχεία της Velister, το μοναδιαίο κόστος ανέρχεται σε xxx. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Velister Ltd. που μας κοινοποίησε, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε xxx. Στο συνημμένο 1 [δεν περιλαμβάνεται για σκοπούς διαφύλαξης του επιχειρηματικού απορρήτου] φαίνονται αναλυτικά τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, παρατηρήθηκε ότι δεν συμπεριλήφθηκαν όλα τα κονδύλια για τον υπολογισμό του απασχολούμενου κεφαλαίου. Ως εκ τούτου στο συνημμένο 1 [δεν περιλαμβάνεται για σκοπούς διαφύλαξης του επιχειρηματικού απορρήτου] παρουσιάζονται τα κονδύλια που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κόστους σε σχέση με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για τη Velister. Το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο με βάση την ανάλυση θα πρέπει να ανέρχεται σε xxx αντί xxx όπως υπολογίστηκε από την εταιρεία. i. Αξιολόγηση του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου Για τον υπολογισμό του WACC η Velister ltd μας κοινοποίησε έκθεση η οποία ετοιμάστηκε από την KPMG ltd. Με βάση την εν λόγω έκθεση το WACC (pre-tax) ανέρχεται σε 13,43% ενώ το WACC (post-tax) ανέρχεται σε 12,08%. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται όλοι οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του WACC. Parameters used for WACC calculation Parameters Risk Free rate 4,36% Equity Risk Premium 7,22% Unlevered Beta, βunlevered 0,616 Relevered Beta, βrelevered 4,205 Cost of Equity, Re 34,92% Cost of Debt, Rd 8,56% Corporate Tax Rate 10% Debt, D/(D+E) 86,60% Equity, E/(D+E) 13,40% WACC (Post tax) 12,08% WACC (Per-tax) 13,43% Με βάση τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από την εταιρεία, το Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της τάξεως του 13,43% που χρησιμοποιήθηκε κρίνεται αποδεκτό. 15

16 Κατόπιν αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της χρήσης του δικτύου, και της εισήγησης που παρουσιάζεται στο μέρος Γ 4 πιο πάνω, για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους λήφθηκαν υπόψη xxx κανάλια αντί 14,25 που εισηγήθηκε η Velister. Ως εκ τούτου το τελικό μοναδιαίο τέλος πρόσβασης (standard definition) όπως υπολογίζεται από το ΓΕΡΗΕΤ ανέρχεται σε Velister Ltd ΓΕΡΗΕΤ Λειτουργικά έξοδα xxx xxx Κόστος κεφαλαιουχικών δαπανών Note 1 xxx xxx Total Cost xxx xxx Number of Clients xxx xxx Cost per Client xxx Note 1: Assets Property, plant and equipment xxx xxx Intangible Assets xxx xxx Trade and other receivables xxx xxx Cash at Bank Total current liabilities Pre-Tax Wacc 13.43% 13.43% The capital expenditure was calculated by multiplying the cost for the acquisition of assets with the pre-tax wacc. The information used for the calculation is shown above. xxx xxx xxx xxx xxx xxx 16

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Gap Fillers DVB-T και SFN:

Gap Fillers DVB-T και SFN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Gap Fillers DVB-T και SFN: πότε είναι απαραίτητο Όπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα, η χρήση μεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ. ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια. ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011

Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ. ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια. ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011 Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011 ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια Το 2002 έγινεαπόπλευράςτεχνικής ιεύθυνσηςτης ΕΡΤ η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες εκέµβριος 2011 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες 21 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις αναλογικές 20 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις MPEG4 7 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες εκέµβριος 2011 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες 21 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις αναλογικές 20 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις MPEG4 7 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler

Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler Στα προηγούμενα άρθρα είδαμε με πολλές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Εισαγωγή Σταδιακά σταματούν οι αναλογικές μεταδόσεις των ιδιωτικών και κρατικών καναλιών της χώρας και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 4 Δορυφορική ψηφιακή τηλεόραση Δορυφορική τηλεόραση: Η εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος από επίγειους σταθμούς μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας O ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας Κύπρος Κυπριανίδης Μέλος ΡΑΕΚ Λεμεσός, 9 Μαρτίου 2006 1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση

Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση Διατήρηση Βιωσιμότητας και Ταμειακών ροών στην κρίση 20 Φεβρουαρίου 2013 Χριστόφορος Αναγιωτός, KPMG Limited Σκοπός παρουσίασης Πως έχει οδηγηθεί η επιχείρησή μας εδώ; Τιμέτραθαπρέπειναλάβουμε; 1 Ησημερινήκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Slide 5.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Slide 5.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου Slide 5.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Παρασκευή 24 Ιανουαρίου Slide 5.2 Αποτίμηση Επενδύσεων: χρηματοροές Θα δούμε ότι μόνο χρηματοροές που προσαυξάνουν τα ποσά θα

Διαβάστε περισσότερα

IKUSI Gap Fillers. Πλήρεις λύσεις για τα την ψηφιακή μετάβαση

IKUSI Gap Fillers. Πλήρεις λύσεις για τα την ψηφιακή μετάβαση του Θανάση Κυριακόπουλου IKUSI Gap Fillers Πλήρεις λύσεις για τα την ψηφιακή μετάβαση Παρά τις συνεχόμενες αναβολές στη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης, η μπάντα των 800 MHz (790-862 MHz) δημοπρατήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003 ΕΩΣ Ν.211(Ι)/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 02/2015 Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

info@lemco.gr / www.lemco.gr

info@lemco.gr / www.lemco.gr a n a l o g a n d d i g i t a l T V s o l u t i o n s H e l l e n i c q u a l i t y p r o d u c t s info@lemco.gr / www.lemco.gr Πομπός ψηφιακής τηλεόρασης DTM-2U (0,5-2W) και DTM-5U (0,5-5W) Ο DTM-2U,

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μαθιός ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.

Γιώργος Μαθιός ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. Γιατί για μια ακόμη φορά είμαστε μια χώρα ιδιαίτερων αναγκών και τι κάνουμε για αυτό Γιώργος Μαθιός ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ της ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. Τι είναι η «Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση» Μια ακόμη «ψηφιακή» πλατφόρμα?

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς ΠΑΓΚΥΠΡΙΟς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΊ ΣΎΛΛΟΓΟς Φλωρίνης 11, Γραφείο 101, 1ος Όροφος, 1065 Λευκωσία Τ.Κ. 21446, 1508 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: (+357) 22873300 Φαξ: (+357) 22873013 E-mail: cybar@cytanet.com.cy E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς το switch-off της αναλογικής TV επηρεάζει τα ξενοδοχεία

Πώς το switch-off της αναλογικής TV επηρεάζει τα ξενοδοχεία του Θανάση Κυριακόπουλου Πώς το switch-off της αναλογικής TV επηρεάζει τα ξενοδοχεία Λύσεις και προτάσεις για μονάδες με ψηφιακές τηλεοράσεις Είδαμε στο προηγούμενο άρθρο όλες τις εναλλακτικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα

Χάρτης Ψηφιακής Τηλεόρασης & Ψηφιακό Μέρισμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δομή παρουσίασης Νέα ενεργειακά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο όρος επικοινωνία (communication) καλύπτει μια ευρεία περιοχή και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πεδίων μελέτης, από τη χρήση των συμβόλων μέχρι τις κοινωνικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης

Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE. Ελευθέριος Λιοδάκης Εισαγωγή στο 802.11 AC Συμβουλές και Λύσεις Υλοποίησης Ασύρματων Δικτύων στο RouterOS v6 MUM 2015 GREECE Ελευθέριος Λιοδάκης Σχετικά με εμένα! Λιοδάκης Ελευθέριος D&C ELECTRONICS MikroTik Certified Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπτυξιακές Δαπάνες Προϋπολογισμού 2010

ΘΕΜΑ: Αναπτυξιακές Δαπάνες Προϋπολογισμού 2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 13.23.02.11.1.3 Τηλ.: 22 800651 Φαξ.: 22 428273 02 Οκτωβρίου 2009 Διευθυντές/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ

NEA ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ NEA ΓΕΝΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ANALOG HIGH DEFINITION 2 / ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 / TI EINAI H TEXNOΛΟΓΙΑ HIGH DEFINIΤΙΟΝ 4 / ΙΝTERLACED & PROGRESSIVE SCAN 5 / ΑΝΑΛΥΣΗ HIGH DEFINITION / Διαφορά αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες ΑΤΤΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Την 1 η Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και τις

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά (2013-2014) Φεβρουάριος 2013 1 Οικονομία - ΑΕΠ & Ανεργία ΑΕΠ Ανεργία 6.0% 14.0% 4.0% 12.0% 2.0% 10.0% 0.0% -2.0% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 8.0% 6.0%

Διαβάστε περισσότερα

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY)

PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) 1 PDH ΠΛΗΣΙΟΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (PLESIOCHRONOUS DIGITAL HIERARCHY) ΙΑΠΩΝΙΑ Β.ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5η τάξη 397200 Kbit/s 274176 Kbit/s 564992 Kbit/s Χ 4 Χ 6 Χ 4 4η τάξη 97728 Kbit/s Χ 3 Χ 3 139264 Kbit/s Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Η διαφορετικότητα των φυσικών και ανθρώπινων συνθηκών ορίζει τα τοπία των περιοχών μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 4. Επί του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, ερωτώνται συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα:

Ερώτηση 4. Επί του όρου 6 αναφορικά με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, ερωτώνται συμπληρωματικά προς την ερώτηση 1 και προς διευκρίνιση τα ακόλουθα: Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις επί των όρων του τεύχους προκήρυξης της δημοπρασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Ερώτηση 1. Επί του Χρονοδιαγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα