Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Κοστολογικού Συστήματος Velister 1 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CURRENT COSTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Κοστολογικού Συστήματος Velister 1 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CURRENT COSTS"

Transcript

1 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Κοστολογικού Συστήματος Velister 1 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι πιθανές μεθοδολογίες κοστολόγησης: TOP - DOWN BOTTOM - UP HISTORIC COSTS CURRENT COSTS HISTORIC COSTS CURRENT COSTS LRAIC 2 TD LRAIC BU LRAIC FDC 3 HCA 4 CCA 5 Όπως φαίνεται πιο πάνω το ΓΕΡΗΕΤ θα πρέπει να απαντήσει στα πιο κάτω ερωτήματα: 1. Μοντέλο Top Down ή Bottom up; 2. Μεθοδολογία LRIC ή FDC; 3. Στη βάση του Ιστορικού ή Τρέχοντος Κόστους; 1. ΜοντέλοTop Down ή Bottom Up; 1.1. Το ΓΕΡΗΕΤ θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο η κοστολόγηση του προϊόντος θα γίνεται χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των κοστολογικών μοντέλων Top Down ή Bottom up Όπως φαίνεται στον πίνακα στην αρχή της έκθεσης, στην περίπτωση που ένας οργανισμός αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το κοστολογικό μοντέλο Bottom up τότε υποχρεωτικά η κοστολόγηση γίνεται με βάση το μέσο μακροπρόθεσμο επαυξητικό κόστος, σε τρέχουσες αξίες. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα μοντέλα Bottom 1 Εσωτερική τελική έκθεση της ΟΕ ΓΕΡΗΕΤ. Βλ. επίσης σχετικά σημειώματα σε eoas 2 LRAIC = LONG RUN AVERAGE INCREMENTAL COSTS (ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΕΠΑΥΞΗΤΙΚΟΚΟΣΤΟΣ) 3 FDC = FULLY DISTRIBUTED COSTS (ΠΛΗΡΩΣΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΚΟΣΤΟΣ) 4 HCA = HISTORIC COST ACCOUNT (ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΣΤΟΣ) 5 CCA = CURRENT COST ACCOUNT (ΤΡΕΧΟΝΚΟΣΤΟΣ) 1

2 up αναπτύσσονται πάντα από τη Ρυθμιστική Αρχή και όχι από τον ρυθμιζόμενο οργανισμό Αντίθετα, στο κοστολογικό μοντέλο Top Down μπορούν να εισαχθούν ιστορικές και τρέχουσες αξίες είτε με βάση τη μεθοδολογία κοστολόγησης του πλήρους επαυξητικού κόστους είτε με βάση τη μεθοδολογία του μέσου μακροπρόθεσμου επαυξητικού κόστους Τα οικονομικά στοιχεία που εισάγονται στο κοστολογικό μοντέλο Top Down προέρχονται από τα ελεγμένα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού Αυτό δυνατό να θεωρηθεί ως μειονέκτημα καθώς το κοστολογικό σύστημα εξαρτάται κατά πολύ από το πλήθος και το βάθος της ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων του λογιστικού συστήματος που παρέχονται από τον παροχέα Στην περίπτωση της Velister, λόγω του ότι ως παροχέας δικτύου χονδρικής παρέχει μόνο μια υπηρεσία, η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ των προϊόντων που προσφέρονται είναι σαφής. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι τα στοιχεία εισόδου προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, υπάρχει ικανοποιητικός βαθμός ανάλυσης τόσο των λειτουργικών όσο και των κεφαλαιουχικών δαπανών οι οποίες απαιτούνται για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων Λόγω του ότι με το κοστολογικό μοντέλο Top Down ο παροχέας μπορεί να ανακτήσει το κόστος του, μερικές φορές αυτό δυνατό να λειτουργήσει ως κίνητρο που ωθεί τους οργανισμούς να υπερεπενδύουν Χρησιμοποιώντας όμως το μοντέλο Τop Down, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις που να αντικατοπτρίζουν μια αποδεκτή αποδοτικότητα του οργανισμού ούτως ώστε να μην μεταφέρεται η δαπάνη αναποδοτικών πρακτικών στα χονδρικά προϊόντα.. Οι λειτουργικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες του οργανισμού μπορούν να αξιολογηθούν για να διασφαλιστεί ότι μόνο οι εύλογες και σχετικές δαπάνες με τις δραστηριότητες του οργανισμού περιλαμβάνονται στην κοστολόγηση των προϊόντων Σε ένα μοντέλο Bottom up το πρώτο ζητούμενο είναι το προβλεπόμενο επίπεδο ζήτησης. Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται για τη διαστασιοποίηση του δικτύου που θα ικανοποιήσει την απαιτούμενη ζήτηση. Στη συνέχεια υπολογίζεται το μεικτό κόστος αντικατάστασης (Gross Replacement Cost) του δικτύου σε ετήσια βάση. Στο τέλος οι διάφορες συνιστώσες κόστους του δικτύου κατανέμονται στα τελικά προϊόντα/υπηρεσίες Τα στοιχεία που εισάγονται στα μοντέλα Bottom up δυνατό να αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία ενός νεοεισερχόμενου παροχέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Velister αποτελεί νέο οργανισμό, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από ένα μοντέλο Bottom up αναμένεται να είναι όμοια με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το μοντέλο Top down Με βάση τα πιο πάνω, η Ομάδα εργασίας είναι της άποψης ότι είναι ορθότερο και πιο παραγωγικό αν η κοστολόγηση του προϊόντος της Velister γίνει με βάση το μοντέλο Top Down. 2. Μεθοδολογία LRIC ή FDC; 2

3 2.1. Το ΓΕΡΗΕΤ θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο η κοστολόγηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με βάση τη μεθοδολογία του LRIC ή FDC Με τη χρήση της μεθοδολογίας του FDC όλα τα εύλογα κόστη που πηγάζουν από τα οικονομικά βιβλία του οργανισμού κατανέμονται στα τελικά προϊόντα Κατά την άποψη μας η μεθοδολογία του FDC είναι κατάλληλη για την κοστολόγηση του προϊόντος της Velister καθώς τα στοιχεία εισόδου είναι βασισμένα σε ιστορικά οικονομικά στοιχεία. Εννοείται ότι στην περίπτωση που εντοπιστεί ότι ο οργανισμός δεν είναι αποδοτικός/παραγωγικός, τότε μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις/αναπροσαρμογές για να αφαιρεθεί το μη αποδοτικό μέρος που επιβαρύνει το κόστος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της Velister περιλαμβάνονται στο Μέρος Β που ακολουθεί Ο τρόπος κατανομής των στοιχείων με βάση το FDC δυνατό να είναι υποκειμενικός στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά προϊόντα, υπηρεσίες ή και αγορές. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση της Velister καθώς αυτή στον παρόντα χρόνο ελέγχου έχει μόνο ένα χονδρικό προϊόν με αποτέλεσμα η υποκειμενικότητα που δυνατό να εμπεριέχεται στους δείκτες κατανομής να είναι μηδαμινή Η κοστολόγηση με βάση τη μεθοδολογία του LRIC περιλαμβάνει το μέσο όρο των παραγωγικών μεταβλητών και σταθερών δαπανών που υφίσταται ο παροχέας και τα οποία κατανέμονται άμεσα στις δραστηριότητες του καθώς επίσης και την κατανομή των κοινών κοστών Η μεθοδολογία του LRIC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που προστίθεται υπηρεσία στο υφιστάμενο δίκτυο και η νέα αυτή υπηρεσία χρεώνει μόνο το επιπρόσθετο κόστος καθώς το αρχικό κόστος καλύπτεται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες Η μεθοδολογία του LRIC υπολογίζει το κόστος παροχής επιπρόσθετης παραγωγής στη βάση των προβλεπόμενων δαπανών ενός αποδοτικού παροχέα. Προσδιορίζει την απόσταση μεταξύ των επαυξητικών δαπανών (floor) και του κόστους (ceiling). Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις Ρυθμιστικές αρχές να καθορίζουν τιμές που ούτε ενθαρρύνουν τις ανεπαρκείς επενδύσεις αλλά ούτε και να αποθαρρύνουν τις αποδοτικές επενδύσεις Με βάση την προσέγγιση της παρ. 2.7 η ΟΕ θεωρεί ότι η καταλληλότερη μεθοδολογία για την κοστολόγηση των προϊόντων της Velister είναι εκείνη του Πλήρους Κατανεμημένου Kόστους (FDC). 3. Στη βάση Ιστορικού ή Τρέχοντος Κόστους 3.1. Μία βασική ρυθμιστική απόφαση που πρέπει να παρθεί αναφορικά με την κοστολόγηση των ρυθμιζόμενων χονδρικών προϊόντων είναι η βάση κοστολόγησης, δηλαδή κατά πόσο η κοστολόγηση θα γίνεται με βάση το ιστορικό η το τρέχων κόστος Σύμφωνα με τη βάση του ιστορικού κόστους, ο παροχέας δύναται να ανακτήσει όλες τις δαπάνες που έχει επωμιστεί για την παροχή του συγκεκριμένου προϊόντος, συν 3

4 ένα ποσοστό που θα αντιπροσωπεύει την απόδοση των επενδύσεων του. Η μεθοδολογία του ιστορικού κόστους βασίζεται στα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού και ως εκ τούτου είναι δυνατό η συμφιλίωση των αποτελεσμάτων του οργανισμού (οικονομικών vs κοστολογικών αποτελεσμάτων) Η κοστολόγηση προϊόντων με βάση τη μεθοδολογία του τρέχοντος κόστους (Current Cost Accounting, CCA) χρησιμοποιείται κυρίως για την προαγωγή ανταγωνισμού στην χονδρική αγορά. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με το αρχικό κόστος των επενδύσεων τότε η μεθοδολογία του CCA θεωρείται κατάλληλη, για το λόγο ότι γίνονται προβλέψεις του κόστους αντίστοιχων στοιχείων με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς. Tα στοιχεία πάγιου ενεργητικού σε αυτή την αγορά δεν υπόκεινται σε σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές ενώ άλλα δυνατό να τροποποιούνται/αναβαθμίζονται περιορισμένες φορές. Για παράδειγμα, η μεταφορά από την αναλογική σε ψηφιακή μετάδοση θα γίνει μία φορά ενώ η τεχνολογία που αφορά συνδυαστές (combiners) ή γεννήτριες δεν έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στα έτη. Ως εκ τούτου η χρήση της μεθοδολογίας του τρέχοντος κόστους δεν είναι αναγκαία Στις περισσότερες περιπτώσεις η επανεκτίμηση των στοιχείων σε τρέχον κόστος δίνει ψηλότερο κόστος από το ιστορικό κόστος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το συνολικό κόστος, και ως εκ τούτου και το μοναδιαίο κόστος της υπηρεσίας να είναι ψηλότερο σε σχέση με την περίπτωση στην οποία η κοστολόγηση γίνεται με βάση το ιστορικό κόστος. Παρόμοιες περιπτώσεις έχουμε συναντήσει και κατά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων του κοστολογικού συστήματος της ΑΤΗΚ όπου το κόστος των λιανικών υπηρεσιών σε κάποιες περιπτώσεις ήταν χαμηλότερο από τις αντίστοιχες χονδρικές (π.χ. περίπτωση LLU) λόγω του ότι οι πρώτες κοστολογούνται με βάση το ιστορικό ενώ οι δεύτερες κοστολογούνται σε τρέχον κόστος Η μεθοδολογία του Ιστορικού κόστους έχει το πλεονέκτημα ότι ένας οργανισμός δε θα εισπράξει τέλη για υπηρεσίες που δεν παρείχε αλλά ούτε και να εισπράξει περισσότερα από αυτά που έχει πληρώσει για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την κοστολόγηση της εν λόγω υπηρεσίας (Mkt 18) από άλλες χώρες (πηγή: BEREC Report Regulatory Accounting in Practice 2012). Από την έρευνα που έχει διεξαχθεί παρατηρούμε ότι 10 από τις 11 κοστολογούν με βάση τη μεθοδολογία του FDC και 7 από τις 11 έχουν σαν βάση το ιστορικό κόστος. 4

5 3.7. Με βάση τα πιο πάνω, εισήγηση της Ομάδας Εργασίας είναι όπως η κοστολόγηση γίνει με βάση την μεθοδολογία του ιστορικού κόστους (HCA). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Με βάση τα πιο πάνω, εισήγηση της Ομάδας Εργασίας είναι όπως η κοστολόγηση της υπηρεσίας μετάδοσης του σήματος του αδειούχου σταθμού σε μορφή κανονικής ευκρίνειας γίνεται χρησιμοποιώντας το μοντέλο Top Downκαι τη μεθοδολογία του Πλήρως Κατανεμημένου κόστους (ΠΚΚ) σε ιστορικές αξίες. 5

6 ΜΕΡΟΣ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VELISTER 1. Εισαγωγή Η εταιρεία Velister Ltd. (http://www.velister.com.cy) είναι αδειοδοτημένος παροχέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διατηρώντας Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης (ΕΨΤ), το οποίο χρησιμοποιεί για να προσφέρει υπηρεσίες Ψηφιακής Εκπομπής για παροχείς περιεχομένου (κανάλια) που είναι αδειοδοτημένοι από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Το παρόν σημείωμα αναλύει το δίκτυο της Velister, τα δομικά του στοιχεία του και τη λειτουργία τους, καθώς και αξιολόγηση της αποδοτικότητας του δικτύου για σκοπούς του κοστολογικού ελέγχου της εταιρείας για την παροχή της υπηρεσίας μετάδοσης επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στους πελάτες της. 2. Δομή και Λειτουργία Δικτύου Το δίκτυο ΕΨΤ της Velister περιγράφεται εκτενώς στο Παράρτημα ΙΙ του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης (ΥΠΥ-Π) της εταιρείας και παρουσιάζεται εδώ σε συντομία (τα Γραφήματα είναι από το ΥΠΥ-Π και την ιστοσελίδα της Velister). Αποτελείται από τρία συστατικά μέρη (βλ. Γράφημα 1): Σύστημα Συμπίεσης και Πολυπλεξίας (Compression and Multiplexing Head End) o Ιδιοκτησία LTV και η Velister αγοράζει τις σχετικές υπηρεσίες από την LTV Πρωτεύον Δίκτυο Διανομής Σήματος (Primary Signal Distribution Network) o Ιδιοκτησία Velister Δίκτυο Εκπομπής (Transmission Network) o Εξοπλισμός εκπομπής ιδιοκτησία Velister o Xώροι, κτίρια και κεραιοσυστήματα ιδιοκτησία των μετόχων της εταιρείας, για τα οποία πληρώνει ενοίκιο η Velister. Γράφημα 1: Σχηματικό Διάγραμμα Δικτύου Velister 6

7 Όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών προς τους πελάτες της, η Velister έχει ενοποιήσει τα συστατικά μέρη του δικτύου της και προσφέρει μία μόνο ενιαία υπηρεσία, αυτή της πλήρους επεξεργασίας, διανομής και εκπομπής του σήματος των πελατών της προς τους τελικούς χρήστες του περιεχομένου (καταναλωτές). Οι πελάτες της εταιρείας έχουν υποχρέωση να μεταφέρουν το σήμα τους μέχρι τα υποστατικά της εταιρείας στα Πυργά, όπου βρίσκεται και το Σύστημα Συμπίεσης και Πολυπλεξίας (βλ. Γράφημα 2). Το σήμα από τους πελάτες της εταιρείας διοχετεύεται σε κωδικοποιητές MPEG-4 για να τύχει κατάλληλης επεξεργασίας και συμπίεσης το περιεχόμενο, και μετά μεταφέρεται στον πολυπλέκτη, όπου συνδυάζονται μαζί αριθμός από συμπιεσμένα κανάλια και τοποθετούνται στο ανάλογο multiplex (MUX) από το οποίο θα γίνει η διανομή και η εκπομπή τους. Στη συνέχεια, τα κωδικοποιημένα πλέον MUX streams διοχετεύονται στο Δίκτυο Διανομής για να φτάσει το σήμα στους Σταθμούς Εκπομπής. Τα MUX streamsτυγχάνουν επεξεργασίας και συγχρονίζονται, μέσω GPS (Global Positioning System), για να μπορέσουν να τύχουν εκπομπής στον ίδιο χρόνο στον κάθε σταθμό εκπομπής, και μεταφέρονται μέσω του πρωτοκόλλου IP (Internet Protocol) στους σταθμούς εκπομπής. Το Πρωτεύον Δίκτυο Διανομής Σήματος και το Δίκτυο Εκπομπής απεικονίζονται στο Γράφημα 3 (με επιπλέον στοιχεία για τον κάθε σταθμό εκπομπής στον Πίνακα 1). Γράφημα 2: Σχηματικό Διάγραμμα Συστήματος Συμπίεσης και Πολυπλεξίας 7

8 Γράφημα 3: Σχηματικό Διάγραμμα Δικτύου Διανομής και Εκπομπής Α/Α Ονομασία Σταθμού Τύπος Πομπών Ισχύς Πομπού (W) SFN Group Tx Channels Περιοχές Κάλυψης 1 Βαβατσινιά High Power 5000 (1500) 1 49,50,54,56,59 Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα - Λεμεσός 2 Μαδαρή High Power 5000 (1500) 1 49,50,54,56,59 Λευκωσία Αμμόχωστος Λάρνακα - Λεμεσός 3 ΣΙΛΟ Medium Power 1000 (400) 1 49,50,54,56,59 Λεμεσός 4 Αρμενοχώρι Medium Power 1000 (400) 1 49,50,54,56,59 Λεμεσός 5 Φανός Medium Power 1000 (400) 2 26,30,39,41,48 Ελεύθερη Αμμόχωστος 6 Τσάδα Medium Power 1000 (400) 1 49,50,54,56,59 Διαμέρισμα Πάφου 7 Αγλαντζιά Low Power 200 (50) 1 49,50,54,56,59 Λευκωσία 8 Δρούσια Low Power 200 (50) 1 49,50,54,56,59 Διαμέρισμα Χρυσοχούς 9 Μαραθάσα Low Power 100 (30) 1 49,50,54,56,59 Κοιλάδα Μαραθάσας και Σολέας 10 Πάχνα Low Power 100 (30) 1 49,50,54,56,59 Περιοχές Αυδήμου και Πάχνας 11 Κακοπετριά Gap Filler 50 (20) 1 26,30,39,41,48 Κοιλάδα Σολέας 12 Αγρός Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Αγρός 13 Παλαιχώρι Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Παλαιχώρι και Ασκάς 14 Ορόκλινη Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Ορόκλινη 15 Πελένδρι Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Πελένδρι 16 Μονιάτης Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Μονιάτης, Τριμίκλινη και Σαϊττάς 17 Κάτω Πύργος Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Κάτω Πύργος 18 Κάμπος Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Κάμπος και Τσακκίστρα 19 Πέρα Πέδι Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Πέρα Πέδι 20 Κάτω Πλάτρες Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Κάτω Πλάτρες 21 Φοινί Gap Filler 10 (5) 1 26,30,39,41,48 Φοινί Πίνακας 1: Στοιχεία Σταθμών Εκπομπής 8

9 Σύμφωνα με το ΥΠΥ-Π της Velister, η τελική μορφή του δικτύου θα περιλαμβάνει πέντε MUX, με τα πιο κάτω δεδομένα μετάδοσης: Πίνακας 2: Στοιχεία Σταθμών Εκπομπής Η διαμόρφωση που έχει το δίκτυο σήμερα διαφέρει από τον πιο πάνω πίνακα, και είναι στημένα μόνο τα πρώτα τέσσερα (4) MUX, με το κάθε MUX να κάνει χρήση διαμόρφωσης (modulation) 16QAM. Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενοι πομποί για τα MUX 1 και 2 διαθέτουν αρκετή ισχύ για την εκπομπή 64QAM, αλλά σήμερα εκπέμπουν με διαμόρφωση 16QAM. Ο εξοπλισμός που είναι εγκατεστημένος σήμερα στον κάθε σταθμό εκπομπής είναι για 4 MUX, το καθένα από τα οποία μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 6 σταθμούς κανονικής ευκρίνειας (SD Standard Definition). Ως αποτέλεσμα, ο εξοπλισμός στον κάθε σταθμό εκπομπής έχει ως εξής 6 : IP distribution network node (microwave links, switch, network adapter) and SFN Adapter o Για τη λήψη του σήματος και το συγχρονισμό του Για το κάθε MUX (X4 δηλαδή) o Διαμορφωτής (Modulator / Exciter) o Ενισχυτής(ές) (Amplifier(s)) Για την ενίσχυση του σήματος στα απαραίτητα επίπεδα εκπομπής Combiner (για 5 MUX συνολικά ένα στοιχείο) o Προσθέτει μαζί το ενισχυμένο σήμα του κάθε MUX σε ένα συνολικό σήμα για το κεραιοσύστημα Κεραιοσύστημα (καλώδια, σωλήνες, πύργος, κεραίες) o Για την εκπομπή του σήματος στον αέρα Υποστηρικτικός Εξοπλισμός (κλιματιστικά, γεννήτρια, UPS, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλπ.) o Για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού. 6 Οι σταθμοί που έχουν μόνο αναμεταδότες (gap fillers) δεν έχουν απαραίτητα όλα τα πιο πάνω στοιχεία εξοπλισμού. 9

10 3. Αξιολόγηση Αποδοτικότητας (Efficiency) Στα πλαίσια του κοστολογικού ελέγχου της Velister, εκτός από τον λογιστικό έλεγχο πρέπει να εξεταστεί επίσης η αποδοτικότητα (efficiency) του δικτύου της εταιρείας σε σχέση με το αποδεκτό κόστος λειτουργίας της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του μέγιστου τέλους πρόσβασης για τους πελάτες της. Η εξέταση της αποδοτικότητας εστιάζεται στους ακόλουθους τομείς: Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (Εξοπλισμός και άλλα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό πλειστηριασμού για την άδεια) Λειτουργικές Δαπάνες (Αγορά Υπηρεσιών και άλλα) Για τον κάθε τομέα, ακολουθεί σύντομη εξέταση της αποδοτικότητας της Velister. 3.1 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες - Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός που διατηρεί η Velister αφορά μόνο το Δίκτυο Διανομής και Εκπομπής, όπως έχει περιγραφεί στο τμήμα 2 πιο πάνω. Το Σύστημα Συμπίεσης και Πολυπλεξίας που χρησιμοποιεί η Velister δεν είναι ιδιόκτητο και η εταιρεία αγοράζει τη σχετική υπηρεσία από την LTV. Η παράγραφος 3.3 αναλύει την αποδοτικότητα αυτής της δομής. Ο αρχικός σχεδιασμός του δικτύου της Velister εστιάστηκε στα δεδομένα που επικρατούσαν στο αρχικό χρονικό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας. Τα κανάλια (παγκύπρια και τοπικά) στην Κύπρο τότε ήταν περίπου 18 (MEGA, ANT1, SIGMA, PlusTV, Capital, Extra, LTV (6 κανάλια), Nimonia, Fred, Omega, PaphosTV, Magic, Vox, κλπ.), με εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιπλέον κανάλια επίσης. Έτσι, το δίκτυο κτίστηκε με τα πρώτα τέσσερα (4) MUX, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 2 πιο πάνω τρία (3) MUX για την εξυπηρέτηση των καναλιών και ένα εφεδρικό MUX. Τα τρία κύρια MUX έχουν χωρητικότητα καναλιών (αναλόγως της επιλογής διαμόρφωσης 16QAM ή 64QAM στα MUX 1 και 2), και το τέταρτο MUX προσφέρει τα ακόλουθα: Εφεδρεία n+1 στους πομπούς o Η εφεδρεία που προσφέρει το 4 ο MUX θεωρείται απαραίτητη, καθώς ένα δίκτυο ΕΨΤ πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή διαθεσιμότητα (high availability). Προστασία από παρεμβολές από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την περιοδική εκπομπή σημάτων (test signals) στις συχνότητες που έχουν οριστεί για το 4 ο και 5 ο MUX Δοκιμές εξοπλισμού (και διατήρηση του) για μελλοντική χρήση 4 ου MUX Δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε νέους πελάτες, αν ο αριθμός τους υπερβεί τη χωρητικότητα των τριών κυρίων MUX. Τα τελευταία τρία σημεία δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του δικτύου της Velister, καθώς δεν προσφέρουν επιπλέον αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει στους υφιστάμενους πελάτες της. 10

11 Η Velister σήμερα όμως φιλοξενεί συνολικά 14 κανάλια στην πλατφόρμα της, κατανεμημένα στα MUX όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 πιο κάτω: Πίνακας 3: Τοποθέτηση Καναλιών στα MUX Αν στα MUX 1 και 2 γινόταν χρήση διαμόρφωσης 64QAM, τότε θα μπορούσαν οι υφιστάμενοι 14 πελάτες της Velister να φιλοξενηθούν από μόνο 2 MUX (με χωρητικότητα διαθέσιμη για άλλα δύο επιπλέον κανάλια), και να χρησιμοποιηθεί το 3 ο MUX για εφεδρεία όσο και για τους υπόλοιπους σκοπούς που χρησιμοποιείται σήμερα το MUX 4. Αφού όμως κτίστηκε το δίκτυο της εταιρείας με τέσσερα MUX εξ αρχής, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, η Velister αποφάσισε να διανέμει τα κανάλια σε 3 MUX όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 7. Η μετάβαση σε διαμόρφωση 64QAM είναι δυνατή με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, αλλά με τη σημαντική αύξηση της ισχύος εκπομπής (και τη συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος) σε περίπου τριπλάσια επίπεδα από τα σημερινά. 7 Σημειώνεται ότι πρόσφατα αποχώρησε ένα από τα μουσικά κανάλια από την πλατφόρμα της Velister. 11

12 Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο κάθε σταθμός εκπομπής διαθέτει επίσης ένα combiner, το οποίο είναι στημένο σήμερα πλήρης για την υποστήριξη 5 MUX. Τα combiners στήθηκαν με αυτό τον τρόπο (και όχι για 4 MUX), για τους εξής λόγους: Το στήσιμο ενός combiner είναι χρονοβόρα διαδικασία, και απαιτεί μεγάλο βαθμό ακρίβειας. Ο κάθε σταθμός εκπομπής διαθέτει ένα μόνο combiner και έτσι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εφεδρεία. Αν τα combiners ήταν για 4 MUX μόνο, η πρόσθεση του 5 ου στοιχείου μελλοντικά θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με αρκετά μεγάλο επιπρόσθετο κόστος, και με σημαντική απώλεια χρόνου στις εκπομπές των πελατών της Velister. Έτσι, ενώ ολόκληρο το δίκτυο εκπομπής της Velister είναι σήμερα διαμορφωμένο για την υποστήριξη τεσσάρων MUX, τα combiners είναι ήδη έτοιμα και για το 5 ο MUX εάν αυτό χρειαστεί να στηθεί. Το επιπρόσθετο κόστος για combiners των 5 MUX έχει αξιολογηθεί και δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό το συνολικό κόστος ανάπτυξης του δικτύου της Velister. Η εκτίμηση επιπλέον κόστους για 5απλό combiner προέρχεται από τα Στοιχεία Παγίου Ενεργητικού της Velister. Το συνολικό κόστος των combiners στο δίκτυο της Velister είναι γύρω στις xxx ευρώ, και αφαιρώντας ένα εκτιμώμενο κόστος για setup, το επιπλέον κόστος για ενσωμάτωση του 5ου στοιχείου θα είναι γύρω στις xxx ευρώ για ολόκληρο το δίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο WACC, και την χωρητικότητα του δικτύου (xxx), η επίπτωση στο τέλος πρόσβασης είναι πολύ μικρό, της τάξης των xxx. Άρα, και για τους λόγους που ήδη αναφέρονται πιο πάνω, δε χρειάζεται να αφαιρεθεί κάποιο κόστος για σκοπούς αποδοτικότητας ή να αναλυθεί περαιτέρω η συγκεκριμένη δαπάνη. Επίσης, για το σύνολο του δικτύου της, η Velister διατηρεί αριθμό από εφεδρικούς πομπούς για ανταλλακτικά, κυρίως με ισχύ 400W και κάτω. Συμπεράσματα Ο εξοπλισμός για το Δίκτυο Διανομής θεωρείται δικαιολογημένος. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το κάθε MUX θεωρείται δικαιολογημένος. Η χρήση τριών (3) MUX αντί για 2 για την εκπομπή των σημερινών καναλιών θεωρείται δικαιολογημένη. Ο εξοπλισμός που διατηρείται για το 4 ο MUX θεωρείται δικαιολογημένος. Ο εξοπλισμός που διατηρείται για ανταλλακτικά θεωρείται δικαιολογημένος. Η χρήση combiners για 5 MUX θεωρείται δικαιολογημένη. Το συνολικό κόστος ανάπτυξης του δικτύου θεωρείται δικαιολογημένο. Με βάση τα πιο πάνω, η διατήρηση και η χρήση του εξοπλισμού στο δίκτυο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αποδοτική, και το δίκτυο είναι διαμορφωμένο για την παροχή υπηρεσιών σε xxx κανάλια (3MUX (16QAM), από 6κανάλια στο καθένα). 12

13 3.2 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Άλλα Οι υπόλοιπες κεφαλαιουχικές δαπάνες που παρουσιάζονται στα κοινοποιηθέντα οικονομικά στοιχεία από τη Velister έχουν εξεταστεί και δε φαίνεται κάπου να υπάρχει επιπρόσθετη δαπάνη που χρήζει περαιτέρω εξέτασης για σκοπούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας της εταιρείας. Οι κυριότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες προέρχονται από τον εξοπλισμό και το κόστος της άδειας της εταιρείας για το φάσμα που χρησιμοποιεί, το οποίο αναλύεται στην επόμενη παράγραφο. Συμπέρασμα Οι υπόλοιπες κεφαλαιουχικές δαπάνες που παρουσιάζονται στα οικονομικά στοιχεία της Velister είναι αποδεκτές (δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό πλειστηριασμού για την άδεια). 3.3 Λειτουργικές Δαπάνες Αγορά Υπηρεσιών Όπως αναφέρθηκε στο τμήμα 2, στο παρόν στάδιο η Velister δεν διατηρεί ιδιόκτητο Σύστημα Συμπίεσης και Πολυπλεξίας (head end) και αγοράζει τις υπηρεσίες της LTV για αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από τη Velister, η εταιρεία πληρώνει σήμερα ποσό xxx ανά έτος ανά κανάλι για την παροχή της υπηρεσίας αυτής (συνολικά γύρω στις xxx ετησίως δηλαδή). Το επιπλέον λειτουργικό κόστος που προκύπτει από αυτή τη σχέση Velister - LTV δεν είναι μεγάλο και έτσι δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα της εταιρείας. Συμπέρασμα Το λειτουργικό κόστος που προκύπτει από την αγορά υπηρεσιών συμπίεσης και πολυπλεξίας από την LTV είναι αποδεκτό. 3.4 Λειτουργικές Δαπάνες Άλλα Οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες που παρουσιάζονται στα κοινοποιηθέντα οικονομικά στοιχεία από τη Velister έχουν εξεταστεί και δε φαίνεται κάπου να υπάρχει επιπρόσθετη δαπάνη που χρήζει περαιτέρω εξέτασης για σκοπούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας της εταιρείας. Οι δαπάνες αυτές συνάδουν με τη χρήση του δικτύου της για παροχή υπηρεσιών σε συνολικό αριθμό xxx καναλιών (3 MUX από 6 κανάλια, αφού χρησιμοποιείται αποκλειστικά η διαμόρφωση 16QAM). Συμπέρασμα Οι υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες που παρουσιάζονται στα οικονομικά στοιχεία της Velister είναι δικαιολογημένες, το δίκτυο είναι αποδοτικό, και χρησιμοποιείται για την υποστήριξη μέχρι xxx καναλιών (3 MUX από 6 κανάλια). 13

14 4. Τελικό Συμπέρασμα και Διαιρέτης Κόστους Συνοψίζοντας, το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι ότι το δίκτυο ΕΨΤ της Velister θεωρείται αποδοτικό και το κόστος του δικαιολογημένο, και ότι είναι διαμορφωμένο για την παροχή υπηρεσιών σε xxx κανάλια, βάσει της ανάλυσης των δαπανών της εταιρείας, του εξοπλισμού που διατηρεί και τις ανάγκες εφεδρείας της πλατφόρμας. Το δίκτυο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι διαμορφωμένο για xxx κανάλια και αυτός είναι ο αριθμός που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως διαιρέτης στον υπολογισμό του μέγιστου τέλους πρόσβασης ανά κανάλι της Velister. 5. Πηγές Κατά την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της Velister Ltd., λήφθηκαν υπόψη τα πιο κάτω: Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της Velister Ltd. (http://www.velister.com.cy) Μοντέλο Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Παροχής Ψηφιακής Πλατφόρμας (Digital Platform Costing Model), το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης της πλατφόρμας ΕΨΤ, 2009 Velister Ltd. Trial Balance, 15/5/2012 Αξιολόγηση στοιχείων κόστους Velister Ltd., εσωτερικό σημείωμα ΓΕΡΗΕΤ (eoas 85092), 12/6/2012 Επιστολή προς Velister με θέμα «Επιπρόσθετα οικονομικά στοιχεία», (eoas 92263), 17/9/12 Επιστολή από Velister με θέμα «Επιπρόσθετα οικονομικά στοιχεία», (eoas 92488), 20/9/12 Επιστολή προς Velister με θέμα «Επιπρόσθετα Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού», (eoas 96020), 31/10/12 Επιστολή από Velister με θέμα «Επιπρόσθετα Στοιχεία Πάγιου Ενεργητικού», (eoas 96363), 5/11/12 ENENSYS Technologies White Paper, Technical Overview of Single Frequency Network, (http://www.enensys.com) ENENSYS Technologies White Paper, An architecture for the delivery of DVB services over IP networks, (http://www.enensys.com) Net Insight Brochure, The Nimbra Platform, (http://www.netinsight.net) Net Insight Solution Paper, Media Quality & Integrity over IP Networks, (http://www.netinsight.net) Εκτός από τα πιο πάνω, πληροφορίες συλλέχθηκαν και μέσω αριθμό τηλεφωνικών συζητήσεων και επιτόπου επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της Velister με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της διαμόρφωσης και λειτουργίας του δικτύου τους. 14

15 ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του μοναδιαίου κόστους όπως το έχει υπολογίσει η Velister. Με βάση τα στοιχεία της Velister, το μοναδιαίο κόστος ανέρχεται σε xxx. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Velister Ltd. που μας κοινοποίησε, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε xxx. Στο συνημμένο 1 [δεν περιλαμβάνεται για σκοπούς διαφύλαξης του επιχειρηματικού απορρήτου] φαίνονται αναλυτικά τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, παρατηρήθηκε ότι δεν συμπεριλήφθηκαν όλα τα κονδύλια για τον υπολογισμό του απασχολούμενου κεφαλαίου. Ως εκ τούτου στο συνημμένο 1 [δεν περιλαμβάνεται για σκοπούς διαφύλαξης του επιχειρηματικού απορρήτου] παρουσιάζονται τα κονδύλια που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κόστους σε σχέση με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για τη Velister. Το συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο με βάση την ανάλυση θα πρέπει να ανέρχεται σε xxx αντί xxx όπως υπολογίστηκε από την εταιρεία. i. Αξιολόγηση του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου Για τον υπολογισμό του WACC η Velister ltd μας κοινοποίησε έκθεση η οποία ετοιμάστηκε από την KPMG ltd. Με βάση την εν λόγω έκθεση το WACC (pre-tax) ανέρχεται σε 13,43% ενώ το WACC (post-tax) ανέρχεται σε 12,08%. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται όλοι οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του WACC. Parameters used for WACC calculation Parameters Risk Free rate 4,36% Equity Risk Premium 7,22% Unlevered Beta, βunlevered 0,616 Relevered Beta, βrelevered 4,205 Cost of Equity, Re 34,92% Cost of Debt, Rd 8,56% Corporate Tax Rate 10% Debt, D/(D+E) 86,60% Equity, E/(D+E) 13,40% WACC (Post tax) 12,08% WACC (Per-tax) 13,43% Με βάση τα στοιχεία που μας κοινοποιήθηκαν από την εταιρεία, το Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της τάξεως του 13,43% που χρησιμοποιήθηκε κρίνεται αποδεκτό. 15

16 Κατόπιν αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της χρήσης του δικτύου, και της εισήγησης που παρουσιάζεται στο μέρος Γ 4 πιο πάνω, για τον υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους λήφθηκαν υπόψη xxx κανάλια αντί 14,25 που εισηγήθηκε η Velister. Ως εκ τούτου το τελικό μοναδιαίο τέλος πρόσβασης (standard definition) όπως υπολογίζεται από το ΓΕΡΗΕΤ ανέρχεται σε Velister Ltd ΓΕΡΗΕΤ Λειτουργικά έξοδα xxx xxx Κόστος κεφαλαιουχικών δαπανών Note 1 xxx xxx Total Cost xxx xxx Number of Clients xxx xxx Cost per Client xxx Note 1: Assets Property, plant and equipment xxx xxx Intangible Assets xxx xxx Trade and other receivables xxx xxx Cash at Bank Total current liabilities Pre-Tax Wacc 13.43% 13.43% The capital expenditure was calculated by multiplying the cost for the acquisition of assets with the pre-tax wacc. The information used for the calculation is shown above. xxx xxx xxx xxx xxx xxx 16

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ

Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων. Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο και τερματισμός των αναλογικών Μεταδόσεων Μαρκέλλος Ποταμίτης Λειτουργός Τεχν. Θεμάτων ΓΕΡΗΕΤ Περιεχόμενα Τι αλλάζει στην Τηλεόραση; Πλεονεκτήματα ΨΤ Τι παραμένει το ίδιο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων για την Επίγεια Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή Συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 13 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα Υφιστάμενος Χάρτης Συχνοτήτων (ΚΥΑ 42800/2012) Ανασχεδιασμός Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23, 123, 126 και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23, 123, 126 και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23, 123, 126 και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιαγωγή (ορισμός) Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) μας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων ,

Τις πρόνοιες των ακόλουθων άρθρων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων , Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 372/2014 Αρ. 4806, 1.8.2014 Αριθμός 372 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005,

Διαβάστε περισσότερα

To PIK στην ψηφιακή εποχή. Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ

To PIK στην ψηφιακή εποχή. Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ To PIK στην ψηφιακή εποχή Οσα θέλετε να ξέρετε για την ψηφιακή τηλεόραση του ΡΙΚ Η ψηφιακή µετάδοση στην κυπριακή τηλεόραση ήρθε. Το Ραδιοφωνικό Ιδρυµα Κύπρου, η δηµόσια ραδιοτηλεόραση, από τις 2 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ. στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον. «Κανονισμό περί καθορισμού αρχών κοστολόγησης της. Καθολικής Υπηρεσίας»

Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ. στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον. «Κανονισμό περί καθορισμού αρχών κοστολόγησης της. Καθολικής Υπηρεσίας» Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον «Κανονισμό περί καθορισμού αρχών κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας» Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Ετοιμάστηκε για το: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ (COMPRESSION

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Gap Fillers DVB-T και SFN:

Gap Fillers DVB-T και SFN: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Gap Fillers DVB-T και SFN: πότε είναι απαραίτητο Όπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα, η χρήση μεταλλακτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Αντικείμενο και Χρονοδιάγραμμα 1.1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 11-3-2010 ΑΠ. 556/036 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός περί Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν.3431/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 8: Βασικές αρχές αποτίμησης μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

HD μετάδοση μέσω DVB-T

HD μετάδοση μέσω DVB-T Γράφει ο Παύλος Κερασίδης HD μετάδοση μέσω DVB-T Το μέλλον της τηλεόρασης μπροστά στα μάτια μας! Το παρόν και το μέλλον της τηλεόρασης είναι η υψηλή ευκρίνεια. Στη δορυφορική τηλεόραση, με τα HD κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ERT HD. Ο ρόλος του Head-End

ERT HD. Ο ρόλος του Head-End ERT HD Ο ρόλος του Head-End Αστερισμοί και σχήματα Διαμόρφωσης COFDM. Η σχέση τους με το Head-End. Το σύστημα συμπίεσης και πολυπλεξίας σημάτων ψηφιακής τηλεόρασης (Head-End) θα πρέπει να παράγει σήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός και ανάπτυξη χονδρικών και τελικών διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας Παρουσίαση στην ΟΕΒ 21 Νοεμβρίου 2016 ECONOMIC CONSULTING ASSOCIATES www.eca-uk.com Περιεχόμενα Εισαγωγή Ανασκόπηση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ. ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια. ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011

Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ. ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια. ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011 Ημερίδα Σύστημα υψηλής ευκρίνειας HD και ΕΡΤ ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια ημήτρης Κ. Γαζιδέλλης Ιούνιος 2011 ΕΡΤ DVB-T: Η ιαδρομή, η συνέχεια Το 2002 έγινεαπόπλευράςτεχνικής ιεύθυνσηςτης ΕΡΤ η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 4.00μ.μ. θα γίνει στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7

Υπηρεσίες. Επισκευές Η/Υ...3 UPS...4. Δίκτυα Η/Υ...5. Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης...6. Δορυφορικά Συστήματα... 6. Εφαρμογές... 7 service technology Υπηρεσίες Επισκευές Η/Υ...3 UPS....4 Δίκτυα Η/Υ...5 Κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης.....6 Δορυφορικά Συστήματα... 6 Εφαρμογές..... 7 2 Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Στο σύγχρονο εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες εκέµβριος 2011 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες 21 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις αναλογικές 20 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις MPEG4 7 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες

Νέα επαγγελµατικά πακέτα MPEG4 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες εκέµβριος 2011 για ξενοδοχεία & αναµεταδότες 21 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις αναλογικές 20 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία µε τηλεοράσεις MPEG4 7 επαγγελµατικά πακέτα για ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2.1 ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΙΡ... 3 2.1.1 Τέλη Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου

«Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν τους δέκτες τους στις 5 Σεπτεμβρίου ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6, 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΗΛ: 2551350055 ΗΛΕΚΤΡ Δ/ΝΣΗ: epkevrou@hotmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Από 5 Σεπτεμβρίου μόνο ψηφιακό σήμα στον Έβρο» Όλοι οι τηλεθεατές πρέπει να επανασυντονίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά.

Απάντηση : Η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο συμπλήρωσης των υποδειγμάτων αναφοράς Λογιστικού Διαχωρισμού θα αιτηθεί απολογιστικά στοιχεία και όχι προϋπολογιστικά. Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 10/06/2015 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ (COMPRESSION

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π.

ΕπισκόπησητουNextGen. Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. ΕπισκόπησητουNextGen Τάσος Νικολέρης, U.C. Berkeley Δημήτριος Τσαμπούλας, Ε.Μ.Π. Δομήτηςπαρουσίασης NextGen και βασικές λειτουργίες Τεχνολογικός εξοπλισμός Οικονομικά κίνητρα 2 ΤοΣύστημαΕναέριαςΚυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Ψηφιακές Επικοινωνίες Ενότητα 1: Παναγιώτης Μαθιόπουλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Διδάσκων Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΡΙΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΨΤ)

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΡΙΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΨΤ) ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΡΙΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΨΤ) 1. ΠΣΕΑ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το ΡΙΚ έχει υποχρέωση να συμμετέχει στην ΠΣΕΑ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ Professor (1989 2003) Department of Electrical and Computer Engineering The

Διαβάστε περισσότερα

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H)

DVB (DVB-S, DVB-C, DVB-T, DVB-H) 1 Το DVB (Digital Video Broadcasting) αναφέρεται στην µετάδοση ψηφιακού βίντεο και περιλαµβάνει τα εξής συστήµατα µετάδοσης: 1. Τα δορυφορικά συστήµατα DVB-S και DVB-S2 2. Το καλωδιακό σύστηµα DVB-C 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 97(2)(δ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3) ΜΕΡΟΣ Ι ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ 1. Πλήρες όνοµα αιτητή... 2. ιεύθυνση αιτητή, ή στην περίπτωση νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις

Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις Τηλεπικοινωνίες: προκλήσεις για ανάπτυξη και επενδύσεις Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Stakeholder Meeting] 12 Απριλίου 2016, Hilton Park Πως φτάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 235 Κ.Δ.Π.148/2005 Κ.Δ.Π.196/2009 Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία (ε) τα συμπεράσματα του ΕΡΗΕΤ εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ «Μελέτη και εργαστηριακές μετρήσεις ενός πομποδέκτη LTE μονού φέροντος» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Transmodulators. Λήψη DVB-S2 από δορυφόρο, εκπομπή DVB-T. Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV

Transmodulators. Λήψη DVB-S2 από δορυφόρο, εκπομπή DVB-T. Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Transmodulators Λήψη DVB-S2 από δορυφόρο, εκπομπή DVB-T Όπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα, η χρήση μεταλλακτών μέσω IF και η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2008 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

10 Γεν. Δ/νση Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ Δ/νση Κοστολόγησης Σταθερής

10 Γεν. Δ/νση Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ Δ/νση Κοστολόγησης Σταθερής 10 Γεν. Δ/νση Financial Operations Ομίλου ΟΤΕ Δ/νση Κοστολόγησης Σταθερής Μεθοδολογία Λογιστικού Διαχωρισμού Έτους 2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Εισαγωγή... 3 2. Γλωσσάρι... 5 3. Ρυθμιστικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο - «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler

Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ GAP FILLERS Του Θανάση Κυριακόπουλου Gap Fillers Αναμεταδότες Επίγειας Ψηφιακής TV Οι μονάδες εξόδου και τα κεραιοσυστήματα ενός Gap Filler Στα προηγούμενα άρθρα είδαμε με πολλές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Μάρτιος 2010

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ. Μαρούσι, Μάρτιος 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση για τη μεθοδολογία ανάπτυξης κοστολογικών μοντέλων

Δημόσια διαβούλευση για τη μεθοδολογία ανάπτυξης κοστολογικών μοντέλων Δημόσια διαβούλευση για τη μεθοδολογία ανάπτυξης κοστολογικών μοντέλων 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Περιγραφή του εγγράφου... 7 1.2. Σχόλια σχετικά με το έγγραφο διαβούλευσης... 8 1.3. Δομή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης 150 Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική: Είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό του ανάλογου ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η επιχείρηση να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E-CHARGE

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E-CHARGE ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ E-CHARGE Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Ιούνιος 2014 Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36019 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35633 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3490 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας

Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας O ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και την συγκράτηση του κόστους ενέργειας Κύπρος Κυπριανίδης Μέλος ΡΑΕΚ Λεμεσός, 9 Μαρτίου 2006 1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ.: 570/ 036

Μαρούσι, ΑΡΙΘ.: 570/ 036 Μαρούσι, 08-07-2010 ΑΡΙΘ.: 570/ 036 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μεθοδολογίας και γενικές αρχές μοντέλου εξέτασης των Οικονομικών Προγραμμάτων Μεμονωμένων ή και Συνδυαστικών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%)

προµήθειες % αποµείωση επενδύσεων (17.671) (64.950) (30.193) ( ) (73%) Ενδεικτικά Μη Ελεγµένα Αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 2007 2006 2007 2006 Αλλαγή Ευρώ ( ) Ευρώ ( ) % Κύκλος εργασιών 21.667.672 17.668.182 37.021.416 30.187.881 23% Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ALUBUILD SRL SCG DOO

ALUBUILD SRL SCG DOO 2009 ALUBUILD SRL --------------------------------------------------------------------------------------- 3 SCG DOO ---------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Εισαγωγή Σταδιακά σταματούν οι αναλογικές μεταδόσεις των ιδιωτικών και κρατικών καναλιών της χώρας και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση

Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα Ενότητα 7: Κωδικοποίηση και Διαμόρφωση Δρ. Νικόλαος- Αλέξανδρος Τάτλας Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope)

Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope) Διαμόρφωση ολίσθησης φάσης (Phase Shift Keying-PSK) Σταθερή περιβάλλουσα (Constant Envelope) Ίση Ενέργεια συμβόλων 1 Binary Phase Shift keying (BPSK) BPSK 2 Quaternary Phase Shift Keying (QPSK) 3 Αστερισμός-Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ, 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Φίλε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων

Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων. Κριτήρια επενδύσεων. Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Μοντέλα εκτίμησης επενδύσεων Κριτήρια επενδύσεων Accounting rate of return Economic Value Added (EVA) Payback Net Present Value (NPV) Internal Rate of Return (IRR) Profitability Index (PI) 2 Μοντέλα εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα 1.1: Προσδιορισμός του σχετικού κόστους

Υπόδειγμα 1.1: Προσδιορισμός του σχετικού κόστους Υπόδειγμα 1.1: Προσδιορισμός του σχετικού κόστους Πίνακας 1: LRΑIC υπηρεσιών πρόσβασης Κόστος κεφαλαίου Απόσβεσεις OPEX Σύνολο (2+3+4) Αριθμητικά μεγέθη για το δίκτυο του ΟΤΕ (1) Κόστη δικτύου επαυξητικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα 1.1: Προσδιορισμός του σχετικού κόστους

Υπόδειγμα 1.1: Προσδιορισμός του σχετικού κόστους Υπόδειγμα 1.1: Προσδιορισμός του σχετικού κόστους Πίνακας 1: LRΑIC υπηρεσιών πρόσβασης Κόστος κεφαλαίου Απόσβεσεις OPEX Σύνολο (2+3+4) Αριθμητικά μεγέθη για το δίκτυο του ΟΤΕ (1) Κόστη δικτύου επαυξητικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Μάθημα 3.1: Μάθημα 3.2: Μάθημα 3.3: Πολυπλεξία επιμερισμού συχνότητας χρόνου Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών πολυπλεξίας Στατιστική πολυπλεξία Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα