ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 355 / Α.Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) ΑΘΗΝΑ 2015 σελίδα 1 από 16

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πανελλήνιο Διαγωνισμό για σχεδιασμό προτύπου περιπτέρου Δήμου Αθηναίων Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1ο. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ...3 ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...3 ΑΡΘΡΟ 3ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...4 ΑΡΘΡΟ 4ο. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...5 ΑΡΘΡΟ 5ο. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...7 ΑΡΘΡΟ 6ο. ΒΡΑΒΕΙΑ...7 ΑΡΘΡΟ 7ο. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ...8 ΑΡΘΡΟ 8ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...8 ΑΡΘΡΟ 9ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...9 ΑΡΘΡΟ 10ο. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...9 ΑΡΘΡΟ 11ο. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ...10 ΑΡΘΡΟ 12ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ...10 ΑΡΘΡΟ 13ο. ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ...11 ΑΡΘΡΟ 14ο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...12 ΑΡΘΡΟ 15ο. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ...12 ΑΡΘΡΟ 16ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...13 ΑΡΘΡΟ 17ο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...13 ΑΡΘΡΟ 18ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...13 ΑΡΘΡΟ 19ο. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ...14 ΑΡΘΡΟ 20ο. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...14 ΑΡΘΡΟ 21ο. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ...15 ΑΡΘΡΟ 22ο. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ...15 ΑΡΘΡΟ 23ο. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ...15 ΑΡΘΡΟ 24ο. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ...16 σελίδα 2 από 16

3 ΑΡΘΡΟ 1ο. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τον ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ο οποίος θα αναφέρεται στο εξής ως Διοργανώτρια Αρχή. 1.2 Η αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων, Τμήμα Μελετών του Δήμου Αθηναίων, Διεύθυνση : Αθηνάς 16, Τ.Κ , Αθήνα, 5ος όροφος Τηλ. : Fax. : Ηλ. Ταχυδρομείο : Ιστοσελίδα : Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. 1.3 Η κατάθεση των μελετών των διαγωνιζομένων θα γίνει στη γραμματεία της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων. Διεύθυνση : Αθηνάς 16, Τ.Κ , Αθήνα, 6ος όροφος Πληροφορίες για την κατάθεση των μελετών: Τηλ.: Fax: Πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό θα παρέχονται και στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής, ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του Ν.3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/ Α/2006), όπως ισχύει σήμερα. β) του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) γ) της με αρ. Πρωτ. Οικ / απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων (ΦΕΚ1427/Β'/ ), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Οικ / απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ1494/Β'/2012). δ) του Ν.4257/2014, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (Φ.Ε.Κ. 93/Α/2014), άρθρο 76. ε) του Ν. 3734/2009, «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας.. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 8/Α/2009), άρθρο 34. στ) του Ν.3316/2005, «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α/2005), όπως ισχύει σήμερα. σελίδα 3 από 16

4 ζ) του Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ κλπ» (ΦΕΚ64/Α/2007), όπως ισχύει σήμερα. η) του Ν.3919/2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ 32/Α/2011) θ) του Ν.4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (Φ.Ε.Κ. 131Α ), άρθρο 21 ι) του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α') «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ, όπως ισχύει σήμερα. κ) του Ν. 4254/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 85/Α/2014), Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΣΤ.3 «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου - ρυθμίσεις περιπτέρων». λ) της με αρ. οικ.53154/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός αποζημίωσης μελών της Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά Διαγωνισμών με απονομή βραβείων». ΑΡΘΡΟ 3ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1 Ο διαγωνισμός «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ», που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό πρότυπου τύπου περιπτέρου για να τοποθετηθεί στους κοινόχρηστους τον Δήμο της Αθήνας, αναφέρεται σε αξιόλογο τεχνικό έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.2, της με αρ. Πρωτ. Οικ / απόφασης Υ.ΠΕ.Κ.Α. και πληροί όλα τα αναφερόμενα σε αυτήν κριτήρια, δεδομένου ότι αποτελεί αρχιτεκτονικό έργο επαναλαμβανόμενου τύπου και η ευρύτερη κοινωνική, αρχιτεκτονική, συμβολική σημασία και λειτουργία του, καθώς και ο όγκος, η θέση και η χρήση του έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής αλλά και στην ευρύτερη εικόνα του δημόσιου χώρου του Δήμου Αθηναίων. Η παρούσα Προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο της Διοργανώτριας Αρχής με την με αρ. 355/21/04/2015 απόφαση. 3.2 Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μιας κατηγορίας σχεδίων κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 της με αρ. Πρωτ. Οικ / απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες. 3.3 Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Αθηναίων, στον προϋπολογισμό του οποίου, στον Κ.Α Φ0, έχει εγγραφεί το ποσόν των ,00 για το Για τη διενέργεια του διαγωνισμού εκδόθηκε η με αρ. Π00255/ 2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ. πρωτ / , ΑΔΑ: ΩΒΠΧΩ6Μ-ΖΕΠ) για το ποσόν των ,00, που αντιστοιχεί στη δαπάνη των προβλεπόμενων βραβείων και εξαγορών. ΑΡΘΡΟ 4ο. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων για τα περίπτερα, η ανανέωση της μορφής των οποίων αφ ενός μεν θα συμβάλει στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, αφ έτερου θα αποτελέσει χαρακτηριστικό στοιχείο σηματοδότησης της πόλης. σελίδα 4 από 16

5 4.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί ο σχεδιασμός τύπου ή τύπων περιπτέρων, προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν στα πεζοδρόμια και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Περίπτερα πώλησης τσιγάρων, περιοδικών, εφημερίδων και άλλων μικροαντικειμένων, διαφόρων διαστάσεων και μορφής, είναι τοποθετημένα ήδη από τον 19ο αιώνα σε κεντρικές πλατείες της Αθήνας, αποτελούν όμως μεμονωμένα στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου. Τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα δίδονται άδειες τοποθέτησης μικρών εμπορικών καταστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, με συγκεκριμένα είδη πώλησης, αρχικά σε αναπήρους των βαλκανικών πολέμων, όμως διαχρονικά, με μια σειρά από νόμους και διατάγματα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης αναπηρικού περιπτέρου επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες, ενώ παράλληλα καθορίζονται ο τύπος και οι όροι τοποθέτησης ή μετακίνησής του 1. Το περίπτερο σταδιακά κατοχυρώνεται ως απαραίτητο στοιχείο του κοινόχρηστου χώρου, συνδεδεμένο άμεσα με την εικόνα και τη λειτουργία του, φτάνοντας όμως μέχρι τα γνωστά σήμερα αποτελέσματα ασυδοσίας και αυθαιρεσίας. Σήμερα στα όρια του Δήμου Αθηναίων υπάρχουν 932 θέσεις περιπτέρων, εκ των οποίων, για διάφορες αιτίες, στις 139 έχει αποξηλωθεί το κουβούκλιο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γενικές κατευθύνσεις 1 Με τον Ν. 254 της 25/ (Φ.Ε.Κ. Α 113) «περί κατασκευής υπό της Επιτροπής της περιθάλψεως των απόρων οικογενειών των εν πολέμω πεσόντων και των καταστάντων ανικάνων, περιπτέρων εν ταις δημοσίαις και δημοτικαίς πλατείαις και οδοίς των πόλεων διά τους τραυματίας του πολέμου» ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση περιπτέρων σε δημόσιους χώρους. Με μια σειρά από νόμους και διατάγματα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης αναπηρικού περιπτέρου επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες και καθορίζονται ο τύπος και οι όροι τοποθέτησης ή μετακίνησής του. Οι πλέον πρόσφατες διατάξεις, που αφορούν στον τύπο διαστάσεις των περιπτέρων είναι οι ακόλουθες: Κ.Υ.Α. Φ /24/300030/1969 (ΦΕΚ 588/Β /1969) - «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων». Νομοθετικό Διάταγμα 1044/ 1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου». Απόφαση με αρ. Φ.900/ΑΔ.786/Σ.38/ 1999 (ΦΕΚ 1665/Β/1999), «Τροποποίηση της Φ /24/300030/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων "Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων"». Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». ΚΥΑ Αριθμ. Φ.900/12/158489/2006 (ΦΕΚ 424/Β /2006) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ /24/300030/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων». Ν. 3734/2009, αρθ. 34, παρ. 2 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας και άλλες διατάξεις». N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/ ), (Φ.Ε.Κ. 85/Α/2014), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». του Ν. 4254/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», Άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος ΣΤ.3 «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου - ρυθμίσεις περιπτέρων». Επί πλέον, από τον Δήμο Αθηναίων εκδόθηκαν διαχρονικά οι παρακάτω σχετικές αποφάσεις κανονισμοί: Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου 1059/84 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου545/1990 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου 2908/98 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου 2699/2000 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου 539/2010 σελίδα 5 από 16

6 Τα περίπτερα σήμερα λειτουργούν σε όλη την έκταση της πόλης, στο κέντρο και στις συνοικίες, σε κοινόχρηστους χώρους, πεζόδρομους και πεζοδρόμια. Είναι εγκατεστημένα στο περιβάλλον του ιστορικού κέντρου αλλά και στο σύγχρονο περιβάλλον του κέντρου και των συνοικιών. Δε θεωρείται από το Δήμο απαραίτητη, ούτε καν επιθυμητή η τοποθέτηση ενός ενιαίου και μοναδικού τύπου σε όλη την έκταση της πόλης. Από την άλλη πλευρά όμως είναι επιθυμητό το περίπτερο να αποτελέσει χαρακτηριστική μορφή του δημόσιου χώρου της Αθήνας, περιλαμβάνοντας στη μορφή του, ανεξάρτητα από τη θέση τοποθέτησης, κοινά στοιχεία, που θα αναγνωρίζονται σε όλους τους τύπους των αθηναϊκών περιπτέρων. Με άλλα λόγια, ο κάθε τύπος θα προταθεί έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί σε συγκεκριμένο αστικό περιβάλλον, παραδοσιακό, σύγχρονο ή μικτό, διατηρώντας όμως κοινά σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στην πόλη τοποθέτησης, δηλ. την Αθήνα. Προδιαγραφές διαστάσεων, μορφής και λειτουργίας. 1. Καθώς τα περίπτερα τοποθετούνται τόσο σε κοινόχρηστους χώρους-πεζοδρόμους όσο και σε πεζοδρόμια, ο διατιθέμενος για αυτά χώρος μπορεί να ποικίλλει ως προς τις διαστάσεις του και τη δυνατότητα πρόσβασης εξυπηρέτησης των χρηστών. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός του περιπτέρου θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε οι διαστάσεις και η λειτουργία του να μπορούν να προσαρμόζονται στις κατά θέση απαιτήσεις. 2. Η συνολική επιφάνεια, κατά τύπο περιπτέρου, του κουβουκλίου του περιπτέρου και του χώρου για την εξυπηρέτηση των πελατών θα αποτελέσει επιλογή του μελετητή. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει, σε κλειστό ή ανοιχτό προσβάσιμο χώρο, την άνετη παραμονή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, την έκθεση - αποθήκευση των εμπορευμάτων και ενδεχομένως χώρο για την εξυπηρέτηση των πελατών. Η εξασφάλιση της μικρότερης επιφάνειας και όγκου της κατασκευής θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια επιλογής της λύσης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση η συνολική επιφάνεια δε μπορεί να υπερβαίνει τα 6,35 τ.μ., μέγιστη διάσταση συνολικά παραχωρούμενου, με την τελευταία κανονιστική, από το Δήμο Αθηναίων χώρου. 3. Κανένα στοιχείο δε θα τοποθετείται έξω από τον συνολικό χώρο κατάληψης ή θα προεξέχει από αυτόν. Όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και ασφάλεια στοιχεία θα ενσωματώνονται στο περίπτερο, έτσι ώστε ο κλειστός και ο, ενδεχομένως, προβλεπόμενος για την εξυπηρέτηση του κοινού υπαίθριος ή ημιυπαίθριος χώρος να αποτελούν μια ενιαία λειτουργικά και αισθητικά κατασκευή. 4. Τα υλικά κατασκευής αφήνονται στην κρίση του μελετητή. Αυτονόητο όμως είναι ότι θα πρέπει να επιλεγούν με κριτήριο, εκτός από την ποιοτική και αισθητική τους αξία, την καταλληλότητα, την αντοχή, τη δυνατότητα εύκολης συντήρησης και το κόστος. 5. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άνετη παραμονή του παρέχοντος υπηρεσία όσον αφορά στον αερισμό, φωτισμό και προστασία από τις καιρικές συνθήκες, τόσο κατά τους χειμερινούς όσο και κατά τους θερινούς μήνες, 6. Σύμφωνα με το Ν.4257/2014, δεν υφίστανται περιορισμοί στα πωλούμενα στα περίπτερα είδη. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσει κανείς επακριβώς τους τρόπους έκθεσης ή τοποθέτησης των πωλούμενων ειδών. Θεωρείται όμως επιθυμητό να προβλεφθεί, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των περιπτέρων, η δυνατότητα ενσωμάτωσης στη μορφή και λειτουργία των περιπτέρων εξοπλισμού πώλησης ποτών (ψυγεία διαστάσεων 0,70X0,70), πώλησης παγωτών (ψυγεία διαστάσεων 1,35Χ0,60); καθώς και στοιχείων έκθεσης έντυπου τύπου. 7. Επιτρέπεται η τοποθέτηση υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, όπως αυτή προβλέπεται από τον Ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224/Α/2001) «Περί υπαίθριας Διαφήμισης, το άρθρο 83 του Ν.3057/2002 (Φ.Ε.Κ σελίδα 6 από 16

7 239/Α/2002) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις», την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1788/Β/2003) περί «Καθορισμού όρων προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/2001», την Κ.Υ.Α /2004 (Φ.Ε.Κ 1903/Α/2004) «Καθορισμός ειδικότερων όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και σε στάσεις αναμονής επιβατών, κατά τις διατάξεις του Ν. 3057/2002», την Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ Β 2006) Τροποποίηση της υπ αριθμ /2003 κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του ν.2946/ Σε εμφανές σημείο του περιπτέρου θα προβλεφθεί η τοποθέτηση πινακίδας διαστάσεων 0,10Χ0,20 µ., στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου. ΑΡΘΡΟ 5ο. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 5.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονος μηχανικού, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. Πρωτ. Οικ / απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε' (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/ Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές, χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή, μόνος ή ως μέλος ομάδας. 5.3 Αποκλείονται από το Διαγωνισμό: Κάθε πρόσωπο που έχει συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράμματος του Διαγωνισμού Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής Πρόσωπα που έχουν εξαρτημένη επαγγελματική σχέση εργασίας ή συγγένεια έως δεύτερου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα Το προσωπικό της Διοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήμερα και έως τη λήξη του Διαγωνισμού. 5.4 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ως αυτονόητη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή αυτής της προκήρυξης σε όλα της τα σημεία. ΑΡΘΡΟ 6ο. ΒΡΑΒΕΙΑ 6.1 Στον διαγωνισμό θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία (πλέον ΦΠΑ 23 %), ως εξής: ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ 1ο Βραβείο (45%) ο Βραβείο (33%) ο Βραβείο (22%) σελίδα 7 από 16

8 Επιπλέον των παραπάνω, η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό προτάσεων και μέχρι τρεις, αντί του ποσού των χιλίων (πλέον ΦΠΑ 23 %) εκάστη. 6.2 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να μην απονείμει το πρώτο ή άλλα βραβεία. 6.3 Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης με υπαιτιότητα της Διοργανώτριας Αρχής, το συνολικό ποσό των βραβείων θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ενώ οι σχετικές μελέτες θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους. 6.4 Η καταβολή των βραβείων και εξαγορών προϋποθέτει την παράδοση στη Διοργανώτρια Αρχή όλων των σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 6.5 Για την καταβολή των βραβείων και εξαγορών, οι βραβευμένοι οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. ΑΡΘΡΟ 7ο. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7.1 Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής (άρθρο 12, παράγραφος 2 της με αρ. Πρωτ. Οικ / απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.): o Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων που θα επιλεγεί από την Διοργανώτρια Αρχή. o Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής και o Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ /11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης. Οι κριτές «εκ προσωπικοτήτων» από την Ελλάδα και το εξωτερικό πρέπει να είναι επιστήμονες που διαθέτουν ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες αντίστοιχης θέσης σχολών της αλλοδαπής, που να διαθέτουν είτε βραβείο σε διαγωνισμό είτε σημαντικό έργο κριτικής σκέψης. Οι εκπρόσωποι υπάλληλοι της διοργανώτριας αρχής πρέπει να έχουν εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 7.2 Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει και τον γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ΙΒ' του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α') και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/ Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους από τη Διοργανώτρια Αρχή. Οι αμοιβές τους ορίζονται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4024/2011(Α /226). 7.4 Η Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τόπο που θα παραχωρηθεί από τη Διοργανώτρια Αρχή. ΑΡΘΡΟ 8ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8.1 Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων Μόνο όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ηλεκτρονικά την προκήρυξη σελίδα 8 από 16

9 θα μπορούν να την παραλάβουν έντυπα ή ηλεκτρονικά από τα γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Διοργανώτριας Αρχής, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εγγραφόμενοι σε σχετικό κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής. 8.2 Οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Διοργανώτριας Αρχής, με ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και η οποία θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα είναι ενεργή από 21/5/2015 και ώρα 09:00 έως και 19/8/2015 και ώρα 14:00. Μετά την υποβολή της φόρμας θα σταλεί σε κάθε εκπρόσωπο κωδικός με τον οποίο θα μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις και να έχει πρόσβαση στο σχετικό χώρο διαβούλευσης που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνίσταται, γιατί όσοι δεν εγγραφούν δε θα έχουν πρόσβαση στον χώρο διαβούλευσης. 8.3 Η Διοργανώτρια Αρχή μπορεί να επικοινωνεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων. ΑΡΘΡΟ 9ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 9.1 Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 21 Αυγούστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης). Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμιά μελέτη δε γίνεται δεκτή. 9.2 Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στη γραμματεία της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16, Τ.Κ , Αθήνα, 6ος όροφος, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14: Δεκτές θα γίνουν επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση, με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού). 9.4 Σε όλες τις μελέτες θα δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου και απόδειξη, όπου θα αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός επιλογής του συμμετέχοντα, βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της με αρ. Πρωτ. Οικ / απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη με αρ. Πρωτ. Οικ 22186/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α., ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, ύψους 1 εκ., εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και η ημερομηνία παραλαβής της Καμία παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων δε θα δοθεί, εκτός της περίπτωσης τυχόν μη τήρησης των προθεσμιών του άρθρου 10.3 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθούν υποχρεωτικά οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι. ΑΡΘΡΟ 10ο. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10.1 Οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για τον Διαγωνισμό με τον κωδικό τους εγγράφως, όσοι δεν έχουν εγγραφεί στη φόρμα διαβούλευσης, ή στο χώρο της διαβούλευσης της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων, από την 21/5/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 έως και τις 8/6/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. (διάστημα 20 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης). σελίδα 9 από 16

10 10.2 Η Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει εγγράφως, όσους δεν έχουν εγγραφεί στη φόρμα διαβούλευσης, ή μέσω του χώρου της διαβούλευσης, για τους εγγεγραμμένους σε αυτήν, όλους τους εκπροσώπους για τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ως τις 18/6/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14: Οι ερωτήσεις και απαντήσεις αφορούν σε διευκρινίσεις των δεδομένων του διαγωνισμού και δεν είναι δυνατόν να προκύπτει τροποποίηση των δεδομένων του διαγωνισμού ή αλλαγή προθεσμιών Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσμία παράδοσης θα μετατεθεί κατά χρονικό διάστημα όσο και η καθυστέρηση, με άμεση ενημέρωση των εγγεγραμμένων εκπροσώπων. ΑΡΘΡΟ 11ο. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κάθε Μελέτη που θα υποβληθεί πρέπει να σημαίνεται με ένα μόνο χαρακτηριστικό κωδικό, χωρίς ψευδώνυμο. Ο κωδικός αυτός θα αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, (8) αριθμητικά και (2) λατινικά, ύψους 1εκ., και θα τοποθετηθεί στο επάνω δεξιό άκρο των σχεδίων, των τευχών της μελέτης, των πινακίδων και των κλειστών φακέλων του άρθρου 14. Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος ή στοιχείων του αποστολέα ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 12ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Τα στοιχεία της μελέτης θα υποβληθούν όπως ορίζεται στις επόμενες παραγράφους ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασής του υπό τη μορφή τεύχους (DIN A4), που δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δέκα (10) σελίδες, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επεξηγηματικών σκαριφημάτων. Η Έκθεση θα παραδοθεί σε τέσσερα (4) αντίτυπα και θα περιλαμβάνει τα εξής Στοιχεία Περιγραφής Συνολικής Πρότασης: 1. Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση. 2. Περιγραφή και τεκμηρίωση των σχεδιαστικών, κατασκευαστικών και μορφολογικών επιλογών της πρότασης. 3. Εκτίμηση του συνολικού κόστους του προτεινόμενου έργου. 4. Σμικρύνσεις σε DIN Α3 των πινακίδων της Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συμπληρώσει κατά την κρίση του την Έκθεση και να περιλάβει στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ότι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεών του, μέσα στον περιορισμό των δέκα (10) σελίδων ΣΧΕΔΙΑ Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει τα ακόλουθα σχέδια της συνολικής πρότασης σε τρεις πινακίδες DIN Α0. H σύνθεση και παρουσίαση των πινακίδων της πρότασης είναι ελεύθερη. Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν: Πινακίδα 1. Γενικά σχέδια κάτοψης στα οποία θα φαίνεται η γενική οργάνωση του χώρου και η χωροθέτηση των στοιχείων του περιπτέρου, σε κλίμακα 1:20. Πινακίδα 2. Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:20. Πινακίδα 3. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. σελίδα 10 από 16

11 Δε θεωρείται απαραίτητη η υποβολή μακέτας CD-ROM που θα περιλαμβάνει: Τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων *.dwg. Τα περιλαμβανόμενα στις πινακίδες σε ξεχωριστά αρχεία pdf. Την Έκθεση περιγραφής της Συνολικής Πρότασης σε αρχείο pdf Επισημάνσεις Η μελέτη που θα υποβληθεί στον Διαγωνισμό θα χρησιμοποιεί το μετρικό σύστημα μέτρησης. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, CD-ROM, κ.λ.π.) των προτάσεων που θα υποβληθούν θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Κάθε στοιχείο που δε θα είναι στην Ελληνική γλώσσα δε θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή. Ο έλεγχος αναγνωσιμότητας των CD-ROM και της συμβατότητας των αρχείων αποτελεί ευθύνη των διαγωνιζόμενων. ΑΡΘΡΟ 13ο. ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 13.1 Οι διαγωνιζόμενοι δε δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κ.λ.π.) Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν επικολλημένα αποκλειστικά σε πινακίδες, άκαμπτες επίπεδες DIN A0, 118,8 εκ. Χ 84 εκ.. Είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων να καθορίσουν την κατεύθυνση παρουσίασης των πινακίδων (οριζόντια ή κάθετα ή συνδυασμός) Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο CD-ROM είναι αρχεία: α).pdf για τις πινακίδες, β) tiff ή.jpeg για εικόνες ή φωτογραφίες που τυχόν εμφανίζονται και θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν και ως ξεχωριστά αρχεία (για τα αρχεία μορφής.tiff ή.jpeg η ανάλυση θα είναι 300 dpi),, γ) doc 2007 ή προγενέστερο για την Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης και δ) *.dwg (τύπου AUTOCAD 2012 ή προγενέστερο ή αντίστοιχο συμβατό) για τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων. Τα αρχεία *.dwg θα είναι μορφοποιημένα ώστε το εκτυπώσιμο τμήμα του σχεδίου να βρίσκεται σε διαμορφωμένο page layout (και όχι model) και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αρχεία εξωτερικής αναφοράς και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αρχεία (γραμματοσειρές, αρχεία plot style κ.λπ) Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης θα πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word 2007 ή προγενέστερο. 1. Διαμόρφωση σελίδας: Επάνω και κάτω περιθώρια 3,5 εκ. και 3 εκ αντίστοιχα. Δεξιά και αριστερά περιθώρια 2,5 εκατοστά. 2. Κωδικός Συμμετοχής: O ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ : Ο κωδικός αυτός που αποτελείται από δέκα (10) ψηφία, από τα οποία τα οκτώ (8) είναι αριθμητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου, ύψους 1εκ. (βλ. άρθρο 11), Arial, έντονης γραφής (bold), τοποθετείται στο άνω δεξιό άκρο των πινακίδων και τευχών της μελέτης (άρθρο 12). 3. Τίτλος Διαγωνισμού: Σε κάθε σελίδα του τεύχους Arial, μεγέθους 12, έντονης γραφής (bold), κεφαλαία γράμματα, στοίχιση στο κέντρο. 4. Κείμενο περιγραφής της πρότασης: Arial μεγέθους 12, πεζά γράμματα, πλήρης στοίχιση, διάστιχο μεταξύ των γραμμών 1,5 (line spacing: 1,5 lines) σελίδα 11 από 16

12 5. Σχήματα Διαγράμματα - Χάρτες: πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. 6. Υποσημειώσεις: Οποιαδήποτε πληροφορία τύπου υποσημείωσης θα πρέπει να εμφανίζεται στο τέλος του κειμένου (endnote) και σε καμία περίπτωση στο κάτω μέρος των σελίδων του κυρίως κειμένου (footnote). Οι υποσημειώσεις θα έχουν την ίδια μορφή με το κείμενο Τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15 για τη σήμανση της μελέτης είναι υποχρεωτικά για όλους τους διαγωνιζομένους. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τον Διαγωνισμό Κάθε πρόσθετο στοιχείο που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων (έκθεση, παράρτημα έκθεσης και σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 12 της παρούσας Προκήρυξης), δε θα ληφθεί υπ όψη. ΑΡΘΡΟ 14ο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 14.1 Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασμένη με χαρτί χρώματος καφέ, σε ένα μόνο αδιαφανές δέμα, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα βρίσκεται επικολλημένη σελίδα Α4, όπου αντί ψευδωνύμου θα αναγράφονται ο χαρακτηριστικός αριθμός σήμανσης και η διεύθυνση παραλήπτη, δηλαδή: «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» «ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ». Οδός: Λιοσίων 22, Τ.Κ , Αθήνα, 1ος όροφος 14.2 Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζόμενων θα υποβάλει μέσα στο ανωτέρω δέμα, εκτός από την Έκθεση (Α4) σε 6 αντίγραφα, τις τρεις (3) πινακίδες με τα σχέδια της πρότασης και το CD ROM, ένα Φάκελο κλειστό, αδιαφανή, ο οποίος θα φέρει γραμμένο στο εξωτερικό του τον ίδιο με τη μελέτη ενδεικτικό αριθμό σήμανσης. Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται για κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο: α) Σε Α4 χαρτί, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός συμμετοχής. β) Αποδεικτικά ότι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονος μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν.3316/05. Αν πρόκειται για φοιτητές, βεβαίωση από τη σχολή τους. γ) Δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. δ) Υπεύθυνη δήλωση, όταν πρόκειται για ομάδα διαγωνιζομένων, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της ομάδας μελέτης, όπου θα αναφέρονται τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στα χρηματικά ποσά, σε περίπτωση βράβευσης της μελέτης Εάν ο διαγωνιζόμενος ή η ομάδα των διαγωνιζόμενων αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της μελέτης της σε περίπτωση που δε διακριθεί, θα υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών της μέσα στο παραπάνω δέμα, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, που θα σημανθεί με τον αριθμό της μελέτης και θα φέρει κάτω αριστερά την ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης». ΑΡΘΡΟ 15ο. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από το ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης. σελίδα 12 από 16

13 ΑΡΘΡΟ 16ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των προτάσεων που υποβλήθηκαν μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντας τις μελέτες, τα υποβληθέντα ερωτήματα και τις σχετικές απαντήσεις από τη Διοργανώτρια Αρχή. ΑΡΘΡΟ 17ο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Για την κρίση της κριτικής επιτροπής θα ληφθεί υπ όψιν ο βαθμός προσέγγισης στους τεθέντες στόχους και κυρίως ως προς: - τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης. - τη συμβολή στην αναβάθμιση της εικόνας του κοινόχρηστου χώρου - την πρωτοτυπία της πρότασης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αναγνώρισης των προτεινόμενων προτύπων ως εμβληματικών στοιχείων της πόλης. - την πρακτικότητα - τη δυνατότητα ένταξης σε διαφορετικού χαρακτήρα αστικό περιβάλλον - την ευελιξία προσαρμογής στις εκάστοτε διαστάσεις του διαθέσιμου χώρου. - την εξασφάλιση των μικρότερων διαστάσεων σε σχέση με την παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Η κριτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν την προβληματική και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού και με συγκριτική εξέταση των παραδοθεισών προτάσεων, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη. ΑΡΘΡΟ 18ο. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 18.1 Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια παρουσία γραμματέα. Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση, σε ένα τελικό συγκεντρωτικό και σε ένα συνοπτικό πρακτικό Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας για κρίση, το αργότερο σε 15 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προτάσεων Στο 1ο στάδιο θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της θα γίνει η αποσφράγιση των δεμάτων από την Κριτική Επιτροπή και ο έλεγχος όσον αφορά στην έγκυρη υποβολή, στην εξασφάλιση ανωνυμίας και στην πληρότητα των ζητουμένων στοιχείων. Εν συνεχεία θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αναγράφονται τα παραληφθέντα στοιχεία κάθε μίας μελέτης. Οι σφραγισμένοι Φάκελοι που περιέχουν τα ονόματα των διαγωνιζομένων θα μονογραφηθούν και θα συσκευαστούν σε δέμα που θα σφραγισθεί, θα μονογραφηθεί και θα φυλαχτεί με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας. Το δέμα με τους Φακέλους θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής μετά την υπογραφή του Πρακτικού της αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων Στο 2ο στάδιο, η Κριτική Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση όλων των προτάσεων που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη κατάταξή τους κατά σειρά επιτυχίας, καταγράφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης Στο 3ο στάδιο, εάν, μετά την αποσφράγιση των φακέλων για τη διαπίστωση των βραβευμένων μελετητών, αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες μελέτες δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της μπορεί να καταλάβει η επόμενη στη σειρά κατάταξης μελέτη, εφ όσον κριθεί επαρκής Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κριτικής Επιτροπής απαγορεύεται η γνωστοποίηση του υλικού του Διαγωνισμού σε τρίτους. σελίδα 13 από 16

14 18.7 Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε 30 ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση των προτάσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω προθεσμίας με απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής (μέχρι και το διπλάσιο του παραπάνω χρόνου) μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον Διαγωνισμό εφόσον διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του. Στην περίπτωση αυτή δε θα δοθούν αποζημιώσεις Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης, λόγω υπαιτιότητας της Διοργανώτριας Αρχής, το συνολικό ποσό των βραβείων μοιράζεται στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους οι σχετικές προτάσεις Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία θα περιλαμβάνουν αιτιολογημένη Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Προτάσεων που έλαβαν βραβεία καθώς και την Απόφασή της, υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και παραδίδονται στην Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας. Τα επί μέρους πρακτικά των συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής μαζί με το τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της υποβάλλονται στην Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ 19ο. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ 19.1 Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επικυρώνεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Διοργανώτριας Αρχής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και κοινοποιείται στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Επίσης δημοσιοποιείται και αποστέλλεται για ενημέρωση των ιστοσελίδων στο Τ.Ε.Ε., στον Σ.Α.Δ.Α.Σ. και το Υ.ΠΕ.Κ.Α Η Διοργανώτρια Αρχή, εκτός από την ανάρτηση των προτάσεων που διακρίθηκαν στην ιστοσελίδα της, θα οργανώσει έκθεση με τις υποβληθείσες προτάσεις. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που θα ορίζεται στην ανακοίνωση δημοσιοποίησης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, με είσοδο ελεύθερη στο κοινό Στις βραβευμένες μελέτες θα σημειώνονται και τα ονόματα των μελετητών που τις εκπόνησαν. Επίσης θα σημειώνονται τα ονόματα όσων μελετητών επιθυμούν να άρουν την ανωνυμία τους, με σχετική τους δήλωση, σε φάκελο με ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης» (βλ της παρούσης) Το υλικό των προτάσεων που έχουν βραβευτεί και εξαγοραστεί τηρείται σε ειδικό αρχείο με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής και αντίγραφό του, σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 20ο. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 20.1 Οι μελέτες που δε θα βραβευθούν ή εξαγορασθούν, παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της έκθεσης των προτάσεων. Η παραλαβή θα γίνει με την προσκόμιση της απόδειξης παραλαβής της μελέτης που χορηγήθηκε ή της απόδειξης του Ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στην οποία πρέπει να γράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός της Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια Αρχή για τη φύλαξη ή απώλεια των προτάσεων που δεν βραβεύθηκαν ή δεν εξαγοράστηκαν. σελίδα 14 από 16

15 ΑΡΘΡΟ 21ο. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 21.1 Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Επί πλέον η διοργανώτρια αρχή ενημερώνει το Υ.ΠΕ.Κ.Α. το αργότερο εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού με τα ονόματα των βραβευθέντων, καθώς και ο τόπος και χρόνος έκθεσης των σχεδίων, θα αναρτηθούν για ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. Επίσης θα σταλούν ενημερωτικά στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ και του ΥΠΕΚΑ. ΑΡΘΡΟ 22ο. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 22.1 Η πνευματική ιδιοκτησία της εργασίας των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό διέπεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με αρ /2011(ΦΕΚ 1427/Β / ) Το υλικό των προτάσεων που θα βραβευθούν και θα εξαγορασθούν περιέρχεται στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της Διοργανώτριας Αρχής η οποία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις βραβευμένες προτάσεις ή στοιχεία αυτών ως πρότυπα πολλαπλής εφαρμογής Τυχόν ενστάσεις κατά απόφασης της κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού υποβάλλονται, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας της διοργανώτριας αρχής και την κοινοποίηση στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Η ένσταση απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής και ασκείται με κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία στην αρμόδια υπηρεσία. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής ή της αποστολής της τηλεομοιοτυπίας (παράγραφος 1 του άρθρου 17 της αρ. πρωτ. οικ / απόφασης Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.) Η διοργανώτρια αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της κριτικής επιτροπής μέσα σε προθεσμία δύο εβδομάδων από την υποβολή της ένστασης. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας η εισήγηση μπορεί να διαμορφωθεί και να υποβληθεί στη διοργανώτρια αρχή ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (παράγραφος 2 του άρθρου 17 της αρ. πρωτ. οικ / απόφασης Υπουργού Π.Ε.ΚΑ.) 22.5 Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης θεραπείας Για την δικαστική επίλυση διαφορών έχουν εφαρμογή ανάλογα τα αναφερόμενα στην παρ. 14 του άρθρου 41 του Ν.3316/2005. ΑΡΘΡΟ 23ο. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Αποστολή της περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην 19/5/2015 ιστοσελίδα του ΤΕΕ Ανάρτηση προκήρυξης Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας 20/5/2015 Αρχής Προθεσμία υποβολής αίτησης για εγγραφή στον κατάλογο συμμετεχόντων του 19/8/2015 Διαγωνισμού και παραλαβής των στοιχείων του Διαγωνισμού Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων από τους διαγωνιζόμενους 8/6/2015 Προθεσμία απάντησης στα ερωτήματα 18/6/2015 σελίδα 15 από 16

16 Λήξη προθεσμίας υποβολής Προτάσεων 21/8/2015 ΑΡΘΡΟ 24ο. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Η συμμετοχή των μελετητών στον Διαγωνισμό έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των όρων της παρούσας Προκήρυξης. Αθήνα, Μάιος 2015 σελίδα 16 από 16

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 99 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1427 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πρωτ. οικ. 26804 Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνι σμών και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής.

Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Π ρ ο ς ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε. - ΥΠ.ΕΘ.Ο. Θέµα: Σχέδιο Θεσµικού πλαισίου - Κανονισµού για τον καθορισµό των Εθνικών διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισµών µελετών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Σύµφωνα µε το Π.. 346/30-9-98

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 4 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015

ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΑΔΑ: 6ΠΒΒ465ΦΘ3-ΑΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/06/2015 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΕΜΕ/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 156198/92622/5610/1046 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα