ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου. 1.2 Οι αιτήσεις εγγραφής των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν μόνον ψηφιακά στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, στις ιστοσελίδες: και Ο Διαγωνισμός θα έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών και διαχωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την επιλογή των καλύτερων 10 ιδεών από την επιτροπή οι οποίες και θα προκριθούν στην επόμενη φάση. 1.3 Από την 1 η Ιουνίου έως την 30 η Σεπτεμβρίου οι συμμετέχοντες αποστέλλουν φωτογραφία της μακέτας και σύντομη περιγραφή του έργου με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 332, ΤΚ με την ένδειξη ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 1.4 Τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας είναι: Τηλ.: Fax: ΑΡΘΡΟ 2

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΜΟΥ 2.1 Το έργο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός κτιριακού οργανισμού που θα στεγάσει Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα (Woodchip) σε Βιοτεχνική Περιοχή της Αττικής.» είναι ένας ιδιωτικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών σε πανελλήνιο επίπεδο. 2.2 Η χρηματοδότηση της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον κύριο του έργου Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός κτιριακού οργανισμού που θα στεγάσει Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα (Woodchip) σε Βιοτεχνική Περιοχή της Αττικής.». ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 3. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στη δομή, στη μορφή, στο σχήμα, στις διαστάσεις, στα υλικά, καθώς και σε άλλες πρόσθετες παραμέτρους της Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα, αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όσους υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος Η διοργανώτρια Αρχή θα ενημερώνει για τα ερωτήματα/διευκρινίσεις και τις απαντήσεις που δίνει στα ερωτήματα των συμμετεχόντων σε όλους όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στο Διαγωνισμό και σε κανέναν άλλο πέραν αυτών.

3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 4.2 Οι συμμετέχοντες αρχιτέκτονες δύνανται προαιρετικά να συνεργασθούν και με άλλες ειδικότητες, δίχως υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν των προβλεπόμενων βραβείων. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι οι συμμετοχές, ατομικές ή ομαδικές (π.χ. εικαστικοί, μηχανολόγοι, designers, σχεδιαστές, διακοσμητές, ή φοιτητές αυτών των κλάδων) θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλαμβάνουν την παρουσία ενός τουλάχιστον προσώπου που φέρει την ιδιότητα του αρχιτέκτονα. 4.3 Κάθε διαγωνιζόμενος (ή ομάδα) μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία συμμετοχή Ο εκπρόσωπος της ομάδας διαγωνιζομένων εγγράφεται σε κατάλογο που τηρεί ο κύριος του έργου με αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και θα αναφέρει τα στοιχεία του (Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Αριθμό τηλεφώνου, ), προκειμένου να ενημερώνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις επί των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού Η συμπλήρωση της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά έως την 30 η Σεπτεμβρίου Η μη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το Διαγωνισμό.

4 ΒΡΑΒΕΙΑ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5. Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1ο Βραβείο Σύμβαση Υλοποίησης του έργου (Εκτιμώμενη Αξία ευρώ) 2ο Βραβείο ο Βραβείο Επιπλέον των ανωτέρω, η Διοργανώτρια Αρχή δύναται κατόπιν υπόδειξης της Κριτικής Επιτροπής και δίχως αυτή να είναι δεσμευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθμό μελετών και μέχρι τρεις, αντί του συνολικού ποσού των εκάστη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 5.1 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αν διαπιστώσει πλήρη ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να μην απονείμει το πρώτο ή άλλα βραβεία. 5.2 Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό εφ όσον διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προτείνει αποζημιώσεις σε αριθμό μελετών ίσο με τα προβλεπόμενα βραβεία, με ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε μελέτη το ποσό του τελευταίου βραβείου (500 ). Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή. 5.3 Σε περίπτωση ματαίωσης της κρίσης με υπαιτιότητα του κύριου του έργου, το συνολικό ποσό των βραβείων θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αφαιρουμένων των εξόδων αποστολής των εμβασμάτων.

5 5.4 Η καταβολή των βραβείων και εξαγορών προϋποθέτει την παράδοση στον κύριο του έργου όλων των σχεδίων και αρχείων της μελέτης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. 5.5 Για την καταβολή των βραβείων και εξαγορών, οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με το αναγραφόμενο ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 5.6 Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής θα γνωστοποιηθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων. ΑΡΘΡΟ 10Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΡΟ 1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 6. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 3 η Ιουνίου 2013 και ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ Η υποβολή των μελετών θα γίνεται στις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00-17:00) από την 1η Σεπτεμβρίου και έως την ημερομηνία λήξης 30η Σεπτεμβρίου 2013 στα γραφεία του κύριου του έργου: Λ. Συγγρού 332, 6 ος Όροφος, Καλλιθέα, Τ.Κ , Τηλ: Τα στοιχεία της μελέτης θα υποβληθούν όπως ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. 7.1 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

6 Κάθε διαγωνιζόμενος θα υποβάλει μόνον σε ηλεκτρονική μορφή δύο (2) πινακίδες διαστάσεων DIN A1 με τα σχέδια της συνολικής πρότασής του. Είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων να καθορίσουν την κατεύθυνση παρουσίασης των πινακίδων (οριζόντια ή κάθετα ή συνδυασμός). Η σύνθεση και παρουσίαση των δύο πινακίδων της πρότασης είναι ελεύθερη. Κατ ελάχιστο θα πρέπει να υπάρχουν: Πινακίδα 1: Κάτοψη, όψη, τομή υπό κατάλληλη κλίμακα (ενδεικτικά 1:20, 1:10, 1:5, 1:2), κατασκευαστικές λεπτομέρειες (ενδεικτικά 1:5, 1:2), ενδείξεις και περιγραφή υλικών κατασκευής (σε υπόμνημα ή σημειακά με λεζάντες), χρώματα, σύνδεσμοι κλπ. Πινακίδα 2: Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, προοπτικά, φωτογραφίες και άλλοι τρόποι παρουσίασης της πρότασης κατ επιλογή του διαγωνιζόμενου. 7.2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Κάθε Διαγωνιζόμενος θα υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή μία (1) Έκθεση Περιγραφής της Πρότασης σε μέγεθος A4. Η Έκθεση Περιγραφής, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) σελίδες, θα περιλαμβάνει: - Στοιχεία περιγραφής της μελέτης: ανάλυση των συνθετικών αρχών και των λειτουργικών, αισθητικών, μηχανολογικών, οικονομικών κλπ. κριτηρίων, βάσει των οποίων συγκροτήθηκε η πρόταση. Περιγραφή των προτάσεων αναφορικά με:

7 - την εκπλήρωση των στόχων του διαγωνισμού, όπως διατυπώνονται στην προκήρυξη, αλλά και των ειδικότερων επιδιώξεων που διατυπώνει η κάθε ομάδα μελέτης, - τον τρόπο συμβολής της πρότασης στη βελτίωση της αισθητικής ή/και της λειτουργίας της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φυτική Βιομάζα, - τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του χώρου καθώς και τα προτεινόμενα υλικά και τις κατασκευαστικές επιλογές που χαρακτηρίζουν την πρόταση, - τον ενδεικτικό οικονομικό προϋπολογισμό κατασκευής σύμφωνα με τα προτεινόμενα υλικά. Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συμπληρώσει κατά την κρίση του τη γραπτή Έκθεση και να περιλάβει στοιχεία των σχεδίων, σκίτσα, διαγράμματα ή σκαριφήματα, καθώς και ό,τι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεών του, πάντοτε εντός τους περιορισμού των οκτώ (8) σελίδων ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ & ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ) θα εγγραφούν σε ηλεκτρονική μορφή σε δύο (2) USB FLASH DRIVES (στικάκια), καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει: 1. Τις δύο πινακίδες της πρότασης. 2. Την έκθεση περιγραφής της πρότασης. 3. Τα πρότυπα σχέδια. Κάθε USB FLASH DRIVE θα είναι οργανωμένο σε τρεις (3) φακέλους με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες, ως ακολούθως: PINAKIDES, KEIMENA, SXEDIA, εντός των

8 οποίων θα τοποθετηθούν τα αντίστοιχα ζητούμενα δεδομένα. Οι αποδεκτές μορφές δεδομένων είναι: 1. Για τις πινακίδες: αρχεία TIFF ή JPEG σε ανάλυση 300 dpi. 2. Για την Έκθεση Περιγραφής της πρότασης: αρχεία DOC, DOCX. Εάν στην Έκθεση Περιγραφής της συνολικής πρότασης συμπεριλαμβάνονται εικόνες (σχέδια, σκίτσα κλπ.) θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθούν και ως ξεχωριστά αρχεία JPEG (σε ανάλυση 300 dpi) στον ίδιο φάκελο. 3. Για τα πρότυπα σχέδια σε διανυσματική μορφή (vectors): αρχεία DWG, DXF, ή συμβατά με Autocad με ανώτερη έκδοση την Autocad Εάν τα σχέδια είναι φτιαγμένα με το χέρι, τότε θα πρέπει να σκαναριστούν τα πρωτότυπα σε ανάλυση 300 dpi και να αποσταλούν ως εικόνες TIFF ή JPEG σε ανάλυση 300 dpi Τα στοιχεία του εκπροσώπου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος, μόνο σε έντυπη μορφή σε έναν (1) κλειστό φάκελο Α4, με μοναδική ένδειξη εξωτερικά έναν εξαψήφιο κωδικό συμμετοχής, ο οποίος θα έχει τοποθετηθεί και στις πινακίδες βάσει όσων αναφέρονται στο άρθρο 15. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, θα πρέπει να συνταχθεί, σε μία (1) σελίδα μεγέθους Α4, η σύσταση της ομάδας με τα στοιχεία κάθε συμμετέχοντα (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Διεύθυνση, Τηλ., Αρ. Μητρώου ΤΕΕ, ). Επεξηγηματικά, αναφέρεται ότι το συνολικό πακέτο που θα αποσταλεί από τους διαγωνιζόμενους στον κύριο του έργου θα περιλαμβάνει:

9 1) Δύο (2) USB FLASH DRIVES με ίδιο περιεχόμενο (Πινακίδες + Έκθεση Περιγραφής). 2) Μία (1) Έκθεση Περιγραφής σε έντυπη μορφή. 3) Έναν (1) κλειστό φάκελο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων. Κάθε πρόσθετο στοιχείο, που θα παραδοθεί εκτός των υποχρεωτικών στοιχείων (Έκθεση Περιγραφής, σχέδια κλπ) δεν θα ληφθεί υπ όψιν Οι μελέτες που θα υποβληθούν στον Διαγωνισμό θα χρησιμοποιούν το Μετρικό σύστημα μέτρησης. 7.6 Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία των προτάσεων που θα υποβληθούν θα είναι στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση την περίληψη της τεχνικής έκθεσης στα αγγλικά Οι διαγωνιζόμενοι δεν δεσμεύονται για τους τρόπους παρουσίασης των σχεδίων και των πινακίδων (ελεύθερη χρήση χρώματος, σκιών, ψηφιακής απεικόνισης κλπ.). Οι πινακίδες θα περιλαμβάνουν ό,τι κρίνει ο μελετητής απαραίτητο για την κατανόηση της πρότασης και την αρτιότερη παρουσίασή της: α. Τα σχέδια θα είναι σχεδιασμένα ηλεκτρονικά ή με το χέρι. β. Επιτρέπεται η χρήση χρωμάτων. γ. Οι τρόποι σχεδίασης που θα επιλεγούν για την ανάδειξη των σχεδίων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζουν την άμεση ανάγνωση των σχεδίων και την κατανόηση των μορφών και των προτάσεων που απεικονίζουν, ειδικότερα οι τυχόν φωτοσκιάσεις. Επίσης τα σχέδια μπορεί να συνοδεύονται και από μικρά, επεξηγηματικά προοπτικά σκαριφήματα, στο περιθώριο του σχεδίου διαμόρφωσης.

10 7.8. Το κείμενο που θα συμπεριληφθεί στην Έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασης θα έχει τη μορφοποίηση της επιλογής του συμμετέχοντα. Κάθε πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει υποχρεωτικά να σημαίνεται με έναν μόνο χαρακτηριστικό κωδικό. Δεν επιτρέπεται, επί ποινή αποκλεισμού, η αναγραφή του ονόματος του αποστολέα ακόμα και στα τυχόν συνοδευτικά παραστατικά όταν η αποστολή γίνεται μέσω ταχυδρομείου ή άλλης εταιρείας. ΑΡΘΡ 7.9. Η όλη εργασία θα παραδοθεί συσκευασμένη σε ένα μόνο αδιαφανές δέμα, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφεται αντί αποστολέα ο χαρακτηριστικός κωδικός σήμανσης της κάθε συμμετοχής και η διεύθυνση του παραλήπτη, δηλαδή: DOS ENERGY HELLAS Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 332, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ ΡΟ 7.10 Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν την πλήρη ευθύνη της μελέτης μέχρι την παραλαβή της από τον κύριο του έργου στην Αθήνα. Τα τυχόν ασφαλιστικά έξοδα και τα μεταφορικά επιβαρύνουν τον Διαγωνιζόμενο. Η Διοργανώτρια Αρχή δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της μελέτης. ΑΡΘΡΟ 19Ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 7.11 Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει γνώση του περιεχομένου των υποβληθέντων μελετών μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή τους, παραλαμβάνοντας τις Προτάσεις από τον κύριο του έργου. ΑΡΘΡΟ 20Ο - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

11 7.12 Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθούν υπόψη κατ ελάχιστο ο βαθμός προσέγγισης των στόχων και επιπλέον τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της πρότασης, η ευκολία και η οικονομία κατασκευής, δίχως αυτά να είναι δεσμευτικά. ΑΡΘΡΟ 21Ο - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡ ΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΔΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8. Η Κριτική Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει όταν υπάρχει ολομέλεια. Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό ανά συνεδρίαση και ένα τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει ύστερα από πρόσκληση του κύριου του έργου για κρίση το αργότερο σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των μελετών Στην πρώτη φάση της κρίσης, η Κριτική Επιτροπή θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Οι σφραγισμένοι Φάκελοι με τα ονόματα των Διαγωνιζομένων θα συγκεντρωθούν σε ένα δέμα, το οποίο θα αποσφραγισθεί ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της κρίσης και την υπογραφή του Πρακτικού της αξιολόγησης και κατάταξης των προτάσεων Στην δεύτερη φάση η Κριτική Επιτροπή θα προβεί στην αξιολόγηση όλων των προτάσεων που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη κατάταξή τους κατά σειρά επιτυχίας, αναφέροντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μελέτης Στην τρίτη φάση οι 10 καλύτερες συμμετοχές θα κληθούν από τον κύριο του έργου για αναλυτική παρουσίαση της πρότασης ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής.

12 8.5. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τον κύριο του έργου εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης Η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία κρίσης εντός μίας και μοναδικής συνεδρίασης, όσο κι αν διαρκέσει. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ως άνω διάρκειας αποκλειστικά με απόφαση του κύριου του έργου. Το πρακτικό της συνεδρίασης υποβάλλεται στον κύριο του έργου μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας κρίσης. Το αποτέλεσμα επικυρώνεται με απόφαση του κύριου του έργου Εάν, μετά την αποσφράγιση των φακέλων για τη διαπίστωση των βραβευμένων διαγωνιζομένων, αποδειχθεί ότι ο συντάκτης μίας από τις βραβευθείσες μελέτες δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τη θέση της πρότασης θα καταλάβει η επόμενη στη σειρά κατάταξης πρότασης εφ όσον κριθεί επαρκής για τη συγκεκριμένη θέση, ειδάλλως η θέση κρίνεται άγονη και δεν καταβάλλεται το αντίστοιχο βραβείο Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, αφού επικυρωθεί, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κύριου του έργου και θα κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων Ο κύριος του έργου, εκτός από την ανάρτηση των μελετών που διακρίθηκαν στην ιστοσελίδα του, θα οργανώσει έκθεση (όχι δεσμευτικά) με τις υποβληθείσες μελέτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της έκθεσης.

13 8.10 Σε όλες τις μελέτες θα σημειώνονται και τα ονόματα των δημιουργών που τις εκπόνησαν. Εάν ο διαγωνιζόμενος ή η ομάδα διαγωνιζόμενων, σε περίπτωση που δεν διακριθεί, δεν αποδέχεται την επώνυμη έκθεση της πρότασής του/της, θα πρέπει να υποβάλει σχετική ενυπόγραφη δήλωση όλων των μελών της, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα σημανθεί με τον κωδικό της μελέτης και θα φέρει κάτω αριστερά την ένδειξη «μη αποδοχή αποσφράγισης». Τούτο θα σημαίνει ότι, σε περίπτωση έκθεσης ή δημοσίευσης των προτάσεων των διαγωνιζομένων, οι προτάσεις αυτές δεν θα φέρουν το όνομα του δημιουργού, παρά μόνον τον κωδικό της μελέτης. Στην περίπτωση των διακριθέντων προτάσεων (βράβευση ή εξαγορά) η επώνυμη έκθεση τους είναι υποχρεωτική Κάθε συμμετοχή θα αφορά σε αδημοσίευτα σχέδια. Συμμετοχές που αναφέρονται σε έργα/σχέδια που έχουν δημοσιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δεν θα λαμβάνονται υπ όψιν από την κριτική επιτροπή Οι προτάσεις που έχουν λάβει μέρος ως συμμετοχές και σε άλλους διαγωνισμούς ή υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή περιέχουν προσβλητικό υλικό θα απορρίπτονται από την κριτική επιτροπή Ο κύριος του έργου δηλώνει πως ουδεμία ευθύνη φέρει, αστική ή ποινική, για τυχόν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή της φήμης ή των κατοχυρωμένων σημάτων ή επωνυμιών τρίτων, που ενδεχομένως θα προκύψει από την υποβολή μελετών των διαγωνιζομένων και πως ο κάθε συμμετέχων διαγωνιζόμενος φέρει ακέραια την ευθύνη αυτή.

14 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ 9. Καμία πρόταση δεν πρόκειται να επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους. Όλες οι προτάσεις θα παραμείνουν στην κατοχή του κύριου του έργου. Ο κύριος του έργου θα διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα δημοσίευσης όλων των προτάσεων με κάθε τρόπο (έντυπα και ηλεκτρονικά), καθώς και εμπορικής χρήσης (με ή δίχως παραλλαγές) των προτάσεων που βραβεύθηκαν ή εξαγοράστηκαν. Εάν ο κύριος του έργου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει για εμπορικούς λόγους πέραν των δημοσιεύσεων και άλλη πρόταση εκτός των βραβευθέντων τότε θα αποζημιώσει τον/τους δημιουργούς με ποσό ίσο με το μικρότερο εκ των βραβείων (500 ευρώ). ΑΡΘΡΟ 24Ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες, η οποία τεκμαίρεται ότι διατυπώνεται και εγγράφως τη στιγμή της υποβολής της μελέτης. Με την υποβολή της πρότασής του στο διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος συναινεί στην ανέκκλητη εκχώρηση και μεταβίβαση αποκλειστικά προς τον κύριο του έργου, δίχως αντάλλαγμα, των δικαιωμάτων προβολής και διαφήμισης των σχεδίων / μελετών που υποβάλλει για συμμετοχή στο διαγωνισμό, με κάθε μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) και για αόριστο χρονικό διάστημα. Η παραπάνω εκ μέρους του διαγωνιζόμενου εκχώρηση και μεταβίβαση αποκλειστικά προς τον κύριο του έργου των

15 δικαιωμάτων προβολής και διαφήμισης των σχεδίων / έργων συμφωνείται ότι συντελείται χωρίς κανένα αντάλλαγμα και είναι ανέκκλητη Ρητά διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, βάσει του Νόμου 2121/93 περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, ως τροποποιηθείς ισχύει, το ηθικό δικαίωμα της πατρότητας του Έργου παραμένει πάντα στον Δημιουργό - διαγωνιζόμενο, ενώ ο κύριος του έργου οφείλει να κάνει μνεία του ονόματός του δημιουργού με τον κατάλληλο τρόπο. Αντίστοιχα, ο μελετητής θα πρέπει να ασκεί το ηθικό δικαίωμα του επί του πνευματικού έργου του, κατά τρόπο που δεν θα εμποδίζει την επικοινωνιακή χρήση του από τον κύριο του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις διατάξεις περί απαγορεύσεως αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη σχετικά διάταξη νόμου Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν.2472/1997, Π.Δ.207/1998., Π.Δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν.2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ), για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ( ). Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΕ8Τ-ΚΦΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ. Έχοντας υπ όψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 11/09/2013 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:961 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα