Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)"

Transcript

1 Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ5 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΤΜΗΜΑ 2: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠ5 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΤΜΗΜΑ 3: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠ4 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» ΤΜΗΜΑ 4: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠ4 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Αρ. Προκήρυξης: 50/2013 συνολικού προϋπολογισμού ,00 (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ / ,62 (διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών), με κωδικό εγγραφής ΣΑΕ 2458, κωδικό ΟΠΣ & και ταξινόμηση κατά CPV:

2 Συνοπτικά Στοιχεία Έργου Τίτλος: «"ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Φορέας Λειτουργίας Έργου: ΓΓΝΓ / ΥπΠΘΠΑ Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ: Ε ,00 (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) (με ΦΠΑ) , , , , , , , ,00 Σύνολο , ,00 Χρόνος - Διάρκεια Υλοποίησης Έργου: Είδος Διαγωνισμού: Κριτήριο Ανάθεσης: Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Αποσφράγιση Προσφορών: Τόπος Διενέργειας: Ερωτήσεις - Διευκρινίσεις: Επικοινωνία: - ΤΜΗΜΑ 1: Υλοποίηση με περιοδικότητα 4 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι το τέλος του ΤΜΗΜΑ 2: Υλοποίηση με περιοδικότητα 4 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι το τέλος του ΤΜΗΜΑ 3: Υλοποίηση με περιοδικότητα 4 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι το τέλος του ΤΜΗΜΑ 4: Υλοποίηση με περιοδικότητα 4 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι το τέλος του Ανοικτός Διαγωνισμός. Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 25/06/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 : 00 μμ. 25/06/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13 : 00 μμ. Οδός Αχαρνών 417, Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα Δίνονται μέχρι 21/06/2013 (βλέπε "επικοινωνία"). Κατσαντώνη Μαρία, Τμήμα Προγραμμάτων με την Ε.Ε., Οδός Αχαρνών 417, Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα, ,- 382, 383, ώρες 10: 00 12: 30. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ... 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΈΡΓΟΥ... 7 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου Συνοπτική παρουσίαση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Σύντομο ιστορικό Επιμέρους Δράσεις Ομάδα στόχος ωφελούμενοι ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εισαγωγή Αντικείμενο Έργου / Προδιαγραφές /Παραδοτέα Διάρκεια Υλοποίησης Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Διαδικασία παραλαβής Τόπος Υλοποίησης Ενεργειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του Διαγωνισμού Αναθέτουσα Αρχή Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Γενικές Αρχές Δημοσίευση Διαγωνισμού Λήψη Εγγράφων Παροχή Διευκρινίσεων Χρονοδιάγραμμα ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τεκμηρίωση Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής Ικανότητας Υποψηφίου Αναδόχου Τεκμηρίωση επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας του Υποψηφίου Αναδόχου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρόπος Τόπος Υποβολής Γλώσσα Διαγωνισμού και Σύμβασης Δικαιολογητικά

4 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις Εγγύηση Συμμετοχής Περιεχόμενα Προσφοράς Περιεχόμενο και Δομή Τεχνικής Προσφοράς Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς Ισχύς Προσφορών Εναλλακτικές Προσφορές Νόμισμα Προσφοράς ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποσφράγιση Προσφορών Απόρριψη Προσφορών Αξιολόγηση Προσφορών Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Συνολική Αξιολόγηση Προσφυγές Προσκόμιση Δικαιολογητικών ανά κατηγορία Υποψηφίου Αναδόχου κατά το στάδιο κατακύρωσης Κατακύρωση Διαγωνισμού Ματαίωση Διαγωνισμού ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Όροι Σύμβασης Εγγυήσεις Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος Ποινικές ρήτρες Εκπτώσεις Υποχρεώσεις Αναδόχου Εγγυητική Ευθύνη Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής Κοινές Υποχρεώσεις Υπεργολαβίες Εμπιστευτικότητα Πνευματικά Δικαιώματα Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις Τροποποιήσεις Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση Διαφορών Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής Ανωτέρα Βία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΈΡΓΩΝ...86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΈΡΓΟ...87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ...88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ

5 Κυψέλες Επιχειρηματικότητας - Β Φάση (Επέκταση)» Ορισμοί Όρος Διακήρυξη Έργο Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος Προσφορά Ανάδοχος Εκπρόσωπος Προδιαγραφές Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση του έργου Συμβατικό Τίμημα Αναθέτουσα Αρχή Αρμόδιος Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περιγραφή Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από τα Κεφάλαια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, που περιλαμβάνει τα Παραρτήματα από Ι έως VI ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Η πρόταση που υποβάλει ο Προσφέρων. Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει τη Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Διακήρυξη. Το πρόσωπο που υπογράφει ή/ και υποβάλλει την Προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα ή/ και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. Το σύνολο των τεχνικών όρων που πρέπει να ικανοποιούν οι υπηρεσίες, που προσφέρονται. Η παρούσα Διακήρυξη στο σύνολό της. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου, η οποία έχει ήδη δεσμευθεί από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της Προσφοράς που μπορούν να υποβάλλουν οι Προσφέροντες. Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη απορρίπτονται. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ: Ε2458. Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κ. Κατσαντώνη Μαρία τηλ Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών σύμφωνα με τα Άρθρα 15 & 38 του ΠΔ 118/2007 5

6 Αξιολόγησης των Προσφορών (ΕΔΔΑΠ ή Επιτροπή) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Σύμβαση Κατακύρωση Τόπος Παράδοσης Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Είδος Σύμβασης Είδος Διαδικασίας Προϋπολογισμός Χρόνος Υλοποίησης διάρκεια του έργου Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήψης των Προσφορών Τόπος κατάθεσης των Προσφορών Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελείται από πέντε μέλη. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών σύμφωνα με τα Άρθρο 15 & 38 του ΠΔ 118/2007 συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη της ΕΔΔΑΠ. Η έγγραφη συμφωνία που θα υπογραφεί μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου στον Ανάδοχο. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς / Διεύθυνση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών - Τμήμα Προγραμμάτων με Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμβαση Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPV : (Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας) Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ,00 (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (28) μήνες Η έδρα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417, Άγιος Ελευθέριος, Αθήνα Συντομογραφίες ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΚΔιΒιΜ ΕΥΔ ΕΚΔιΒιΜ ΚΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) 6

7 ΥπΠΘΠΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΓΓΝΓ ΕΚΤ ΕΣΠΑ Συντομογραφίες Έργου ΓΓΝΓ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης έργου Ορισμοί Διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Διακήρυξη ΟΔΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/ οι Σύμβαση/ εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια / εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το υπό ανάθεση Έργο. ΥπΠΘΠΑ/ Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. τη Διακήρυξη. 7

8 Συμβατικό Τίμημα Φορέας Πρότασης Φορέας Υλοποίησης Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). ΥπΠΘΠΑ/ΓΓΝΓ ΥπΠΘΠΑ/ΓΓΝΓ 8

9 Κυψέλες Επιχειρηματικότητας - Β Φάση (Επέκταση)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 9

10 1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο της Πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται κυρίως στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω εντατικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξή τους για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Επιπλέον το αντικείμενο της Πράξης επεκτείνεται στην ενθάρρυνση και παρακίνηση γενικότερα των νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, στην παροχή σχετικής πληροφόρησης, στη δικτύωση νέων δημιουργών μεταξύ τους αλλά και με φορείς που θα τους υποστηρίξουν, καθώς και στην προώθηση συνεργασιών. Στόχοι της Πράξης είναι: - Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων, και της εξοικείωσης των νέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. - Η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας μέσω της ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών. - Η ίδρυση εμπορικών ή κοινωνικών επιχειρήσεων στη βάση της καινοτόμας ιδέας των νέων, η σύναψη επιχειρηματικής συνεργασίας για την αξιοποίηση της ιδέας τους και η δυνατότητα επαφής με δυνητικούς συνεργάτες που θα τους υποστηρίξουν στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. A. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα παρέχεται ενεργός στήριξη των νέων (φοιτητών, σπουδαστών, αποφοίτων ΑΕΙ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν διακριθεί σε εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, είτε θα διακριθούν στο μέλλον, μέσα από ένα πλέγμα υποστηρικτικών δράσεων/μέτρων που θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει την «εκκόλαψη» των επιχειρηματικών τους σχεδίων ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν στην υλοποίηση των ιδεών τους. Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν στην παροχή δυνατότητας, οι υποστηριζόμενοι να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces). Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς, στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων. Η φιλοξενία και εργασία των υποστηριζόμενων σε Χώρους Συνεργασίας θα συνοδεύεται από τη χορήγηση ολιγόμηνης υποτροφίας (4 μηνών) ώστε αυτοί να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και των δεξιοτήτων των υποστηριζόμενων θα πραγματοποιείται με τη διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών συνεδριών, σεμιναρίων και ημερίδων. Εκεί θα δίνεται η δυνατότητα στους υποστηριζόμενους να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και με ειδικούς συμβούλους, οι οποίοι θα τους υποστηρίζουν, θα τους συμβουλεύουν, θα τους καθοδηγούν, θα τους εκπαιδεύουν, θα τους προετοιμάζουν για να έρθουν σε επαφή/να δικτυωθούν με δυνητικούς 10

11 επενδύτες και άλλους δυνητικούς συνεργάτες, και θα τους βοηθούν στη δικτύωση αυτή. B. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αλλά και η βιωσιμότητα του προγράμματος, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Μόνιμου Μηχανισμού που θα υποστηρίζει συστηματικά την προώθηση και την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο της Πράξης θα δημιουργηθεί το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο θα προωθήσει Συνεργασίες με άλλους υποστηρικτικούς φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, μέσω συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας. Οι φορείς αυτοί θα αποτελούν το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων της ΓΓΝΓ και θα υποστηρίζουν ενεργά τους διακριθέντες νέους με καινοτόμες ιδέες, διαθέτοντάς τους συμβούλους και καθοδηγητές (μέντορες), μέσω της παρουσίας εκπροσώπων τους σε εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια, καθώς και με οποιονδήποτε άλλο εύλογο τρόπο. Η δημιουργία μόνιμου και βιώσιμου μηχανισμού προώθησης και ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, θα υποστηριχθεί περεταίρω μέσω της διοργάνωσης από τη ΓΓΝΓ Διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας με τη συνεργασία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής Πύλης Επιχειρηματικότητας από την οποία οι νέοι θα μπορούν να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις για επίκαιρα επιχειρηματικά ζητήματα. Ειδικότερα: I. Δημιουργία και λειτουργία Χώρων Συνεργασίας («Κυψέλες Επιχειρηματικότητας») Το Πρόγραμμα συνίσταται στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Η υποστήριξη, που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, γίνεται μέσω: (α) χορήγηση ολιγόμηνης υποτροφίας (διάρκειας 4 μηνών) ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να αφιερωθούν στη ανάπτυξη του σχεδίου τους, (β) φιλοξενία σε χώρους συνεργασίας («Κυψέλες»), όπου θα μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις με άλλους νέους του Προγράμματος και (γ) διοργάνωση τακτικών συναντήσεων με μέντορες, οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων που θα γίνονται στους Χώρους Συνεργασίας προς όφελος των νέων αυτών από ειδικούς συμβούλους, επισκέψεις δυνητικών επενδυτών. Α φάση (πιλοτική) Κατά την Α φάση (πιλοτική), διάρκειας 4 μηνών, θα δημιουργηθούν 2 Χώροι Κυψέλες Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε χώρους που θα παραχωρηθούν στη ΓΓΝΓ για το σκοπό αυτό. Στους Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενηθούν διακριθέντες εθνικών διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που έλαβαν χώρα το 2011, όπως ενδεικτικά: Διαγωνισμοί που διοργανώνουν οι Μονάδες Καινοτομίας των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ε-nnovation 11

12 i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία Η Ελλάδα Καινοτομεί Η οργάνωση και διαχείριση των 2 Χώρων Συνεργασίας (Κυψέλες Επιχειρηματικότητας) που θα δημιουργηθούν κατά την Α φάση θα ανατεθεί, σε εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα ή μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς με τεχνογνωσία και εμπειρία στην διαχείριση ανάλογων έργων, ώστε να επισπευτεί η υλοποίηση του προγράμματος και να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η επιτυχία της. Στους Χώρους Συνεργασίας θα διοργανώνονται σε εβδομαδιαία βάση ενημερωτικές/εκπαιδευτικές ημερίδες σε επίκαιρα επιχειρηματικά θέματα από ειδικούς συμβούλους (π.χ. λογιστές, νομικούς, συμβούλους επιχειρηματικής ανάπτυξης, συμβούλους εμπορικής προώθησης - marketing, συμβούλους ευρεσιτεχνίας), προκειμένου οι φιλοξενούμενοι (υπότροφοι) να εκπαιδευτούν κατάλληλα και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικότερα επαγγελματικά και επιχειρηματικά. Ακόμα, στους Χώρους Συνεργασίας θα πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις μεντόρων/καθοδηγητών (π.χ. επιχειρηματίες, επενδυτές, στελέχη αγοράς), οι οποίοι θα καθοδηγούν τους φιλοξενούμενους (υπότροφους) στην επιτυχή και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων (εγχειρημάτων). Την αποτελεσματική λειτουργία του κάθε Χώρου Συνεργασίας θα επιβλέπει και θα υποστηρίζει ένα Άμισθο Συμβούλιο Προσωπικοτήτων (επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών, στελεχών αγοράς, ειδικών συμβούλων, μεντόρων κλπ.), το οποίο σε συνεργασία με τη ΓΓΝΓ θα προσδιορίσει και τους διαγωνισμούς, από τους οποίους θα προκύψουν οι διακριθέντες που θα υποστηριχθούν κατά την πιλοτική φάση του προγράμματος. Το άμισθο συμβούλιο κάθε Χώρου Συνεργασίας θα υποστηρίξει περεταίρω την υλοποίηση του προγράμματος προσελκύοντας τόσο μέντορες και ειδικούς συμβούλους, όσο και επενδυτές, που θα επισκέπτονται τους Χώρους Συνεργασίας (κυψέλες επιχειρηματικότητας) αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες. Β φάση (επέκταση) Στην Β φάση του προγράμματος (επέκταση) θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) τουλάχιστον Κυψέλες Επιχειρηματικότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Στους Χώρους Συνεργασίας θα φιλοξενούνται διακριθέντες διαγωνισμών επιχειρηματικής ιδέας/σχεδίου που πραγματοποιούνται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που θα υλοποιήσει η ΓΓΝ. Η διαδικασία επιλογής υποτρόφων, το ύψος των υποτροφιών και οι προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών θα ορίζονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση των οικείων Υπουργών. Η Β φάση του προγράμματος θα έχει διάρκεια υλοποίησης μέχρι τον Ιούνιο του 2015 (ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου 31/12/2015). Η οργάνωση και διαχείριση των Κυψελών Επιχειρηματικότητας που θα δημιουργηθούν κατά την Β φάση θα ανατεθεί σε ανάδοχο/αναδόχους που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπει η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Η υλοποίηση του προγράμματος κατά τη Β φάση (επέκταση) θα πραγματοποιηθεί στη βάση αναλυτικού οδηγού/εγχειριδίου λειτουργίας και διαχείρισης των Χώρων Συνεργασίας που θα αναπτυχθεί με την ολοκλήρωση και αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης του προγράμματος. Ο τρόπος λειτουργίας των Κυψελών θα είναι όμοιος με την πιλοτική φάση, όσον αφορά στις ενημερωτικές/εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (ημερίδες) και την καθοδήγηση από μέντορες και ειδικούς συμβούλους. Στην επέκταση του 12

13 προγράμματος θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικτύωση των υποστηριζόμενων των Χώρων Συνεργασίας με υποστηρικτικούς φορείς και επενδυτές ως αποτέλεσμα των συνεργασιών που θα προκύψουν (μνημόνια συνεργασίας) μέσω του «Μόνιμου μηχανισμού» προώθησης της επιχειρηματικότητας των νέων. II. Δημιουργία Δικτύου Συνεργαζόμενων Φορέων Με ευρύτερο σκοπό τη συστηματική ανάδειξη και υποστήριξη των νέων δυνητικών επιχειρηματιών, ιδιαίτερα δε την εκπαίδευση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, την καθοδήγηση και τη δικτύωση με επενδυτικούς και υποστηρικτικούς φορείς των υποστηριζόμενων στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργηθεί από την ΓΓΝΓ ένα δίκτυο («Μόνιμος Μηχανισμός») ανάδειξης και υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας των νέων. Το δίκτυο αυτό θα δημιουργηθεί από τη ΓΓΝΓ μέσω μνημονίων και συμφώνων συνεργασίας με κατάλληλους και αρμόδιους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Βασική αρμοδιότητα του δικτύου φορέων της ΓΓΝΓ θα είναι η τροφοδότηση των Κυψελών Επιχειρηματικότητας με μέντορες/καθοδηγητές και ειδικούς εκπαιδευτές, προκειμένου οι φιλοξενούμενοι σε αυτές να υποστηριχθούν αποτελεσματικά. Ακόμα, μέσω του παραπάνω δικτύου συνεργαζόμενων φορέων μπορούν να ωφελούνται οι νέοι που απευθύνονται στην ΓΓΝΓ για υποστήριξη στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα καθώς και τροφοδοτούνται με κατάλληλο και εξειδικευμένο δυναμικό οι υποστηρικτικές δράσεις της Πράξης όπως εκδηλώσεις, εισηγήσεις, εκπαιδεύσεις και διαγωνισμοί. Για την δημιουργία του κατάλληλου αυτού οργανωτικού πλαισίου και προκειμένου να θεμελιωθεί η λειτουργία ενός μηχανισμού με προοπτικές βιωσιμότητας για τη συστηματική ανάδειξη και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών των νέων, η ΓΓΝΓ θα υποστηριχθεί από Τεχνικό Σύμβουλο με την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων ενεργειών. III. Δημιουργία και Λειτουργία Πύλης Επιχειρηματικότητας Για την προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, τη διάχυση του Έργου και των δράσεών του, για την ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων αλλά και για την ανάδειξη των επιχειρηματικών απόψεων και προτάσεών τους, θα δημιουργηθεί από τη ΓΓΝΓ δικτυακή Πύλη Επιχειρηματικότητας που θα είναι προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο. Η Πύλη Επιχειρηματικότητας θα αποτελεί σημείο αναφοράς των νέων δυνητικών επιχειρηματιών συνεχίζοντας την παράδοση της ΓΓΝΓ, ως του πλέον αρμόδιου δημόσιου φορέα για την ενεργή υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών, παρακαταθήκη του Έργου «Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» το οποίο είχε μεγάλη διείσδυση στην ομάδα στόχου. Η Πύλη Επιχειρηματικότητας της ΓΓΝΓ μπορεί ενδεικτικά να αποτελέσει και σημείο αναφοράς των Διαγωνισμών Επιχειρηματικής Ιδέας της ΓΓΝΓ. Δημοσιότητα Έργου Για την προώθηση της προτεινόμενης παρέμβασης θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας, που θα αφορούν στη δημιουργία επικοινωνιακής στρατηγικής με στόχο τη δημοσιοποίηση του έργου, όπως αυτή προβλέπεται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, για την ενημέρωση των 13

14 δυνητικών ωφελουμένων και της κοινής γνώμης γενικότερα. Ενδεικτικά αναφέρονται αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, εκδηλώσεις, προβολή μέσω ιστοσελίδων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) κλπ., επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη διείσδυση και αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Οι ενέργειες προβολής και δημοσιότητας θα υλοποιούνται σε συνδυασμό με τις οδηγίες της αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ. Αξιολόγηση Έργου. Θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών και του τρόπου υλοποίησης της Πράξης, ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, την απόδοση και τα αποτελέσματα (για παράδειγμα αποτίμηση των ισχυρών και αδύνατων σημείων, αποτίμηση του αρχικού σχεδιασμού και των τυχόν αποκλίσεων, έρευνα πεδίου στους ωφελούμενους, αποτίμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πράξης κλπ.). Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης θα προβλέπεται η συνεχής εσωτερική αξιολόγηση με διαδικασίες που θα αναπτύξει η ΓΓΝΓ, αλλά και εξωτερική αξιολόγηση της παρέμβασης, τόσο μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης του προγράμματος, όσο και μετά τη λήξη του. 1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Συνοπτική παρουσίαση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συστάθηκε βάσει του Π.Δ. 274/89 ως επιτελικό κυβερνητικό όργανο με κύριο στόχο τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και το συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη Νέα Γενιά και τη σύνδεσή της με την κοινωνία και τους φορείς της. Αποτελεί εναρμονισμό με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, για τη δημιουργία αυτοτελών και ολοκληρωμένων κυβερνητικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο, με αντικείμενο την πολιτική για τους νέους. Η λειτουργία της ΓΓΝΓ συνδυάστηκε από την αρχή με την πρόταση ενός νέου περιεχομένου πολιτικής, ενός νέου ύφους, έτσι ώστε να συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις των ανθρώπων της νέας γενιάς. Μιας γενιάς που πρέπει στην πράξη να αποτελεί το μέλλον της Ελλάδας. Με βάση παραπάνω, η ΓΓΝΓ επιχειρεί ένα ποιοτικό άλμα, συνειδητοποιώντας ότι στην εποχή μας δεν αρκεί ένας διαφορετικός λόγος. Χρειάζεται συστηματική προσπάθεια, προγραμματική επάρκεια και -κυρίως- δράση. Σήμερα, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αναπτύσσει τη δραστηριότητά της σε δύο επίπεδα: Από τη μία πλευρά, στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής για τη Νεολαία και των άλλων κυβερνητικών οργάνων, υποστηρίζει και συμβάλλει στο συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νεολαία, προτείνοντας μέτρα, 14

15 τεκμηριώνοντας τις νέες τάσεις που δημιουργούνται, εφαρμόζοντας πιλοτικά προγράμματα και μεταφέροντας τις διεθνείς εμπειρίες. Από την άλλη πλευρά, αναπτύσσει σύνολο δράσεων και προγραμμάτων στο στενότερο πυρήνα της πολιτικής για τους νέους και ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: Συμμετοχή Πληροφόρηση Ελεύθερος χρόνος Επιχειρηματικότητα. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία της με φορείς της κοινωνίας πολιτών, ιδιαίτερα τις οργανώσεις των νέων και τις δυνάμεις του τόπου που ασχολούνται με τη νεότητα και την παιδική ηλικία, με βασικό στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων και την επίλυσή τους. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Γ Γ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΝ.ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Σύντομο ιστορικό Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση, χρηματοδοτήθηκε η συνέχεια από το Γ ΚΠΣ του Έργου «Αναβάθμιση και 15

16 Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας». Το έργο υλοποιήθηκε και στις 13 Περιφέρειες της Χώρας με 15 Θυρίδες και 65 Αντένες και στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας. Το πρόγραμμα διήρκησε από το Ιούλιο του 2009 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2011 με καινοτομίες που αφορούσαν κυρίως στα ΑΜΕΑ, τη πράσινη επιχειρηματικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και τους παλιννοστούντες. Επειδή εκτιμήθηκε ότι το έργο ολοκλήρωσε το στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκε, η ΓΓΝΓ προέβη στο σχεδιασμό νέου προγράμματος με ευρύτερη στόχευση περιλαμβάνοντας και την ενεργή υποστήριξη νέων με ώριμα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και την προώθηση αξιοποίησής τους Επιμέρους Δράσεις Το Έργο περιλαμβάνει μια σειρά από οριζόντιες δράσεις που αφορούν: στη δημιουργία και λειτουργία δικτυακού ιστότοπου για την προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού πληροφοριακού υλικού. στη σύνταξη αναλυτικού εγχειριδίου λειτουργίας και διαχείρισης των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» μετά το πέρας της Α Φάσης λειτουργίας των Κυψελών. στο σχεδιασμό διεξαγωγής ημερίδων στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν την Α Φάση. στην αναπαραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού. στην παροχή υποτροφιών στους φιλοξενούμενους στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας. στη λειτουργία των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» σε δυο Φάσεις: την πιλοτική και την επέκταση. στην τεχνοκρατική υποστήριξη των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας». στην αξιολόγηση της Πράξης. στη δημοσιότητα της Πράξης Ομάδα στόχος ωφελούμενοι Άμεσα ωφελούμενοι, οι οποίοι προσδιορίζονται ως ομάδα-στόχος είναι: Οι υπότροφοι (βραβευμένοι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) που είτε έχουν ήδη αναδειχθεί στο πλαίσιο εθνικών ή διεθνών διαγωνισμών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας είτε θα διακριθούν σε διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα διοργανωθούν από τη ΓΓΝΓ, θα φιλοξενηθούν στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας και θα λάβουν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη των ατομικών τους δεξιοτήτων και των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Οι νέοι (υφιστάμενοι ή δυνητικοί) επιχειρηματίες που θα μπορούν να ωφεληθούν μέσω του μόνιμου μηχανισμού ανάδειξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, οι οποίοι επιπλέον θα μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας. Κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω των υπηρεσιών πληροφόρησης και δικτύωσης της Ηλεκτρονικής Πύλης Επιχειρηματικότητας, καθώς και των δράσεων 16

17 δημοσιότητας που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης. Έμμεσα ωφελούμενοι θα είναι κάθε φορέας που εμπλέκεται στη διαδικασία υλοποίησης της Πράξης. 1.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τον ουσιαστικό έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική προσφορά), θα οριστεί «Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού» Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης, του καθορισμού των κατευθυντηρίων γραμμών, της εποπτείας και του συντονισμού της λειτουργίας των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» και θα παρεμβαίνει σε περιπτώσεις προβλημάτων. Η ΟΔΕ θα στελεχωθεί με στελέχη της Γ.Γ.Ν.Γ. Η Γ.Γ.Ν.Γ διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια προκειμένου να παρακολουθεί, να ελέγχει, να διοικεί και να διαχειρίζεται απρόσκοπτα την υλοποίηση του έργου με ίδια μέσα (αυτεπιστασία). Στις βασικές αρμοδιότητες της ΟΔΕ περιλαμβάνονται : 1. Συντονισμός των ενεργειών χρονοπρογραμματισμού και συνεργασία με όλους τους συμπράττοντες φορείς (αναδόχους και εν γένει εμπλεκόμενους στην εξέλιξη του Έργου) με στόχο την προώθηση της έγκαιρης και αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων, αλλά και της επίλυσης τυχόν νομικών, δημοσιολογιστικών και διαδικαστικών ζητημάτων. 2. Διενέργεια διαγωνισμών για την ανάδειξη Αναδόχων για τις δράσεις, στις οποίες θα απαιτηθεί Ανάδοχος και οι οποίες υλοποιούνται από τη Γ.Γ.Ν.Γ. με τη συνεργασία των αρμόδιων Υπηρεσιακών Μονάδων. 3. Διαχείριση των προγραμματικών συμβάσεων και των άλλων συμφωνιών και σχεδίων εφαρμογής συνεργασίας με άλλους φορείς (δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων). 4. Παρακολούθηση και παραλαβή από τα μέλη της ΟΔΕ των επιμέρους και τελικών παραδοτέων των Αναδόχων των δράσεων που υλοποιούνται. 5. Πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων σε «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και επίλυση πιθανών προβλημάτων κατά τη λειτουργία τους. 6. Αξιολόγηση παρεμβάσεων που οργανώνουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» και κατάρτιση προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» σε συνεργασία με την «Αξιολόγηση της Πράξης» (Δράση 5). 7. Προκήρυξη διαδικασίας, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την εξεύρεση Αναδόχου, ο οποίος θα συντάξει αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας και διαχείρισης των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» («Οδηγός Εφαρμογής») μετά το πέρας της Α Φάσης. 8. Δημιουργία και λειτουργία ειδικού δικτυακού ιστότοπου για την προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού 17

18 πληροφοριακού υλικού, που θα προκύψει από τη λειτουργία των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» (Δράσεις 3 και 4), με στόχο τη διάχυση του Έργου και την ανάδειξη των επιχειρηματικών απόψεων και προτάσεων των επωφελούμενων. 9. Σχεδιασμός διεξαγωγής ημερίδων στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν την πιλοτική φάση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας». 10.Αναπαραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, ως εξής: Αναπαραγωγή αφίσας (σε περίπου τμχ.) και τρίπτυχου (σε περίπου τμχ.), υλικό το οποίο θα αποσταλεί με ευθύνη του Αναδόχου στα σημεία λειτουργίας των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας», καθώς και σε σημεία που θα υποδειχθούν κατά συγκεκριμένο τρόπο στην σχετική του διαγωνισμού προκήρυξη και την σχετική σύμβαση εκτέλεσης. Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου εξήντα (60) σημεία ανά την Ελλάδα. 1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εισαγωγή Η παρούσα Δράση θα υλοποιηθεί από Αναδόχους που θα προκύψουν από διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση της δράσης σε κάθε Πόλη εφαρμογής, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. Στις υποχρεώσεις των Αναδόχων θα περιλαμβάνονται: - Η παροχή χώρου συνεργασίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υλοποίησης της Α Φάσης. - Η επιλογή διαχειριστή και η όλη διαδικασία οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου. - Η εμψύχωση, παρακολούθηση και υποστήριξη των υποτρόφων. - Η διοργάνωση εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και εκδηλώσεων. - Η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας. - Η διοργάνωση εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συνεδριών καθοδήγησης (mentoring) των υποτρόφων. - Η μέριμνα για την κατάλληλη δικτύωση των υποτρόφων, στο πλαίσιο της Δράσης 4 (Τεχνοκρατική στήριξη «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»). - Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τον «Οδηγό Εφαρμογής» της Δράσης 1 (Διοίκηση και Συντονισμός Έργου) Αντικείμενο Έργου / Προδιαγραφές /Παραδοτέα Διάρκεια Υλοποίησης Τμήματος Κατά την Β Φάση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας», η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία τεσσάρων «Κυψελών» σε ισάριθμες πόλεις, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Η υλοποίηση του προγράμματος θα ακολουθεί την μεθοδολογία της Α Φάσης, βελτιωμένης και εμπλουτισμένης από τις παρατηρήσεις που θα έχουν προκύψει από τη λειτουργία των «Κυψελών» της Α Φάσης, οι οποίες θα περιέχονται στον «Οδηγό Εφαρμογής» της Δράσης 1 (Διοίκηση και Συντονισμός Έργου). Οι υπότροφοι θα προκύπτουν από διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας, που διοργανώνουν άλλοι φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. 18

19 Ο παρών διαγωνισμός αφορά στην υλοποίηση των τεσσάρων «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» στις τέσσερις πόλεις που αναφέρονται παραπάνω και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ5 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΤΜΗΜΑ 2: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠ5 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΤΜΗΜΑ 3: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠ4 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» ΤΜΗΜΑ 4: «ΚΥΨΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠ4 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ» Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του παρόντος διαγωνισμού. Ωστόσο, για κάθε τμήμα θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή προσφορά. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν στοιχεία για περισσότερα από ένα τμήματα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Το αντικείμενο του έργου για κάθε τμήμα έχει ως εξής: Οι υπότροφοι (βραβευμένοι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), που είτε έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο εθνικών ή διεθνών διαγωνισμών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας είτε θα διακριθούν σε διαγωνισμούς καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που θα διοργανωθούν, θα φιλοξενηθούν στην Κυψέλη Επιχειρηματικότητας και θα λάβουν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη των ατομικών τους δεξιοτήτων και των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Ο Ανάδοχος, που θα προκύψει από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να φιλοξενήσει την εκάστοτε Κυψέλη Επιχειρηματικότητας σε χώρους που θα παρέχουν όλες τις δυνατότητες που περιγράφονται κατωτέρω. Οι συγκεκριμένοι χώροι θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχή εύκολα προσβάσιμη από τους υποτρόφους, ενώ θα προτιμηθούν χώροι που χωροθετούνται σε κεντρικά σημεία των πόλεων: - Χώρο συνεργασίας: Ο χώρος συνεργασίας πρέπει κατ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 5 τ.μ. ανά υπότροφο ως χώρο εργασίας, συνολικά 200 τ.μ. Πέραν των 200 τ.μ., απαιτείται ένας χώρος υποδοχής, όπως και χώρος διδασκαλίας και σεμιναρίων, κοινόχρηστους χώρους (τουαλέτες, κουζίνα). Χώρο διαλέξεων και εκδηλώσεων. Γραφείο για τη φιλοξενία των εκπαιδευτών / εισηγητών, των μεντόρων, των φιλοξενουμένων. Σε όλους τους χώρους συνεργασίας επιβάλλεται πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία. Ως προς τον εξοπλισμό των παραπάνω χώρων: Γραφεία και καρέκλες αντίστοιχα για κάθε υπότροφο. Ερμάριο ανά άτομο ή αντίστοιχο χώρο βιβλιοθήκης. Γραφείο συσκέψεων. Εξοπλισμός χώρου διαλέξεων και υποδοχής. Παροχή γραφικής ύλης αναλώσιμα. 19

20 Ηλεκτρονικός και μηχανολογικός εξοπλισμός Σταθερός ή φορητός ΗΥ, ένας ανά υπότροφο και για όσους υποτρόφους το επιθυμούν (μέγιστος αριθμός: 40 ΗΥ). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για τους εκπαιδευτές. Κοινόχρηστος εξοπλισμός που περιλαμβάνει: εκτυπωτή, συσκευή και σύνδεση τηλεφώνου, συσκευή και σύνδεση τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό σαρωτή και φωτοτυπικό μηχάνημα. Ψύξη, θέρμανση. Τεχνική υποστήριξη (συντήρηση κτιρίου, δικτύων κλπ) Καθαριότητα. Ασφάλιση του κτιρίου. Άλλα (πυρασφάλεια κλπ.) όπως τα παραπάνω προβλέπονται από τις οικείες νομοθεσίες. Η επιλογή διαχειριστή και η όλη διαδικασία οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαχειρίζεται τη λειτουργία του χώρου είτε αυτή αφορά το χώρο καθεαυτό και τον εξοπλισμό του είτε τις ανάγκες των υποτρόφων δικαιούχων. Η Κυψέλη θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον 12 ώρες ημερησίως, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Κυψέλης καφέ, νερό, χυμό, καθώς και μικρά σνακ. Η εμψύχωση, παρακολούθηση και υποστήριξη των υποτρόφων. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί και να επιμελείται την αδιάλειπτη προσέλευση και παραμονή των υποτρόφων στην Κυψέλη, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στο χώρο της Κυψέλης τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Κυψέλης. Η παρουσία και η συμμετοχή των υποτρόφων στις εκπαιδεύσεις, διαλέξεις, εκδηλώσεις, που θα διοργανώνει η Κυψέλη είναι υποχρεωτική. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες των υποτρόφων / ομάδων, που θα απαρτίζουν το σώμα που θα διαμορφώνεται ανά τετράμηνο. Εκτός της αντιμετώπισης και επίλυσης των πρακτικών προβλημάτων των υποτρόφων οφείλει να τους εμψυχώνει προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του στόχου. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και εκδηλώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να διοργανώνει το λιγότερο μία φορά το μήνα εκπαιδευτική παρουσίαση, καθώς και μία φορά το μήνα εκπαιδευτική εκδήλωση, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος ανά ομάδα και ανά τετράμηνο. Η υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υλικό δημοσιότητας της ΓΓΝΓ, που θα αφορά τόσο στη δραστηριότητα της Κυψέλης γενικά, όσο και σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και εξειδικευμένα αντικείμενα, που άπτονται της δικτύωσης. Επιπλέον, οφείλει να διοργανώνει τουλάχιστον δύο (2) εκδηλώσεις ανά κύκλο (τετράμηνο). Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ενέργειες δημοσιότητας στην τοπική κοινωνία και στα τοπικά Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. 20

21 Η διοργάνωση εξειδικευμένων και εξατομικευμένων συνεδριών καθοδήγησης (mentoring) των υποτρόφων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει mentoring μέσω ειδικών συμβούλων (μεντόρων) για κάθε ανάγκη, που ενδέχεται να προκύψει είτε ατομικά είτε για κάθε ομάδα υποτρόφων. Οι μέντορες, οι οποίοι θα αποτελούν μέλη της ομάδας έργου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2). Η μέριμνα για την κατάλληλη δικτύωση των υποτρόφων, στο πλαίσιο της Δράσης 4 (Τεχνοκρατική στήριξη «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει δικτύωση που να εξασφαλίζει την εκπαίδευση των υποτρόφων, την προώθηση της ιδέας στην αγορά εργασίας, την εξεύρεση επενδυτών, την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ίδρυση επιχείρησης από τους ίδιους τους υπότροφους, την επαφή με επιχειρηματίες συναφούς αντικειμένου με αυτό της καινοτόμας ιδέας των υποτρόφων. Οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από τον «Οδηγό Εφαρμογής» της Δράσης 1 (Διοίκηση και Συντονισμός Έργου). Σε κάθε περίπτωση η Γενική Γραμματεία μετά το πέρας της πιλοτικής φάσης, όπου θα εκδώσει και «Οδηγό Εφαρμογής» έχει το δικαίωμα να προτείνει μεθόδους για την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν εύρυθμης λειτουργίας της Κυψέλης. Διάρκεια υλοποίησης-παραδοτέα Η υλοποίηση του Έργου θα γίνει από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι το τέλος του Έργου. Μετά την επιλογή του, ο/οι Ανάδοχος/οι αναλαμβάνει/ουν την παράδοση των κατωτέρω Παραδοτέων: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Χώρος συνεργασίας Υποχρεούται να παρέχει την υποδομή και τον εξοπλισμό όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη, τα οποία θα έχουν επιβεβαιωθεί από την ΟΔΕ, κατά τη διάρκεια εξέτασης των Τεχνικών Προσφορών. Αμέσως μετά την ανάδειξη αναδόχου και πριν την υπογραφή της σύμβασης. 21

22 Διαχειριστής Διαδικασία οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου, εμψύχωση, παρακολούθηση και υποστήριξη των υποτρόφων, mentoring, δικτύωση των υποτρόφων. Ενέργειες δημοσιότητας Έκθεση όπου θα περιλαμβάνεται αναφορά για την τακτοποίηση των υποτρόφων και την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών της Κυψέλης και σχέδιο δράσης, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά ο χρονοπρογραμματισμός των δράσεων της περιόδου, που ακολουθεί και που αναφέρονται στη στήλη 1. Έκθεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων τεκμηρίωσης που ταυτοποιούν τις δράσεις των Κυψελών Επιχειρηματικότητας. Έκθεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων όλων στοιχείων τεκμηρίωσης, που ταυτοποιούν τις δράσεις των Κυψελών Επιχειρηματικότητας. Απολογιστική έκθεση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων τεκμηρίωσης, που ταυτοποιούν τις δράσεις των Κυψελών Επιχειρηματικότητας. Έκθεση προγραμματισμού ενεργειών δημοσιότητας της Κυψέλης. Έκθεση των ενεργειών δημοσιότητας Έκθεση των ενεργειών δημοσιότητας Τον πρώτο μήνα κάθε τετραμήνου Στο τέλος του 2 ου μήνα του τετραμήνου Στο τέλος του 3 ου μήνα του τετραμήνου Στο τέλος του τετραμήνου 1.Τον πρώτο μήνα κάθε τετραμήνου Στο τέλος του 2 ου μήνα του τετραμήνου Στο τέλος του 3 ου μήνα του τετραμήνου 22

23 Απολογιστική έκθεση που θα περιλαμβάνει και το υλικό δημοσιότητας έτσι όπως αυτό περιγράφεται και αναλύεται στην αντίστοιχη ενότητα 2. Στο τέλος κάθε τετραμήνου με συνημμένα όλα τα σχετικά έγγραφα Σημειώνεται ότι το ανωτέρω φυσικό αντικείμενο και τα αντίστοιχα παραδοτέα αφορούν σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Όλα όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη αναφορικά με τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόμενα των προσφορών, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αφορούν σε κάθε τμήμα του παρόντος διαγωνισμού. 1.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 4 - Περιφέρειες Σύγκλισης (MIS , με κωδικό έργου: 2012ΣΕ , Άξονας Προτεραιότητας 5 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (MIS ), με κωδικό έργου: 2012ΣΕ Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου και στους δύο Άξονες Προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των ,00 (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ειδικότερα: Για τις Περιφέρειες Σύγκλισης ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) Για τις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) 1.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος καθ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΟΔΕ και τον Υπεύθυνο του Έργου και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει σε μηνιαία βάση αναφορές προόδου εργασιών ως ανωτέρω, στην οποία θα καταγράφεται ο βαθμός ολοκλήρωσης του έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό, τα διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν και τα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΟΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή. Βασική δραστηριότητα της ΟΔΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο δειγματοληπτικός έλεγχος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να μην αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. 23

24 Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΟΔΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Εφόσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΟΔΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Ανάδοχος καθ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των εργασιών θα συνεργάζεται στενά με την ΟΔΕ, τον Υπεύθυνο του Έργου και τα αρμόδια στελέχη της ΓΓΝΓ, και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου Διαδικασία παραλαβής Η ΟΔΕ παραλαμβάνει τα επιμέρους τμήματα του έργου μετά τη συμβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού σταδίου. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα/αρτιότητά τους. Για τη σηματοδότηση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου και την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην ΟΔΕ αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει ενδεικτικά τα ακόλουθα: Αναφορά πεπραγμένων και εργασιών, Υλικό τεκμηρίωσης για κάθε παραδοτέο, Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η ΟΔΕ λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες Στην περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, οι παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή στην ΟΔΕ εκ μέρους του Αναδόχου του αιτήματος παραλαβής. Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΟΔΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες. Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως δύο (2) φορές. Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την ΟΔΕ. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς η ΟΔΕ να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο ή να συντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε όχληση (επιστολή) της ΟΔΕ, η οποία θα θέτει στην Γ.Γ.Ν.Γ. νέα προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών για τον έλεγχο των παραδοτέων, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας τα παραδοτέα θα θεωρηθούν αυτομάτως παραληφθέντα. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου δεν επηρεάζει τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης επόμενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε σταδίου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές προηγούμενων σταδίων. 24

25 Η Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Έργου δύναται να πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες μετά την ολοκλήρωση του Έργου, χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη όλων των υπολειπόμενων παραδοτέων. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός τις εκτελεσθείσες εργασίες, το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί Τόπος Υλοποίησης Ενεργειών Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, όπως αυτές περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες, στις παρακάτω περιοχές, ως εξής: ΤΜΗΜΑ 1 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ΤΜΗΜΑ 2 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ 3 στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας ΤΜΗΜΑ 4 στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει όλα τα παραδοτέα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, (ΓΓΝΓ, Αχαρνών 417, 11143, Αθήνα). Η ηλεκτρονική έκδοση των εντύπων παραδοτέων θα πρέπει να είναι και σε μορφή συμβατή με κοινά προγράμματα διαχείρισης γραφείου (MS Office). 1.7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους: του Υπεύθυνου Έργου Συγκεκριμένα, για τον Υπεύθυνο Έργου να δοθούν βιογραφικό (βλ. υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) όπου να αναφέρονται οι σχετικές με το έργο δραστηριότητές του για τα τελευταία πέντε (5) έτη. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα, επί ποινή αποκλεισμού: 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Project Management, 2. Κατανόηση σε βάθος των προτύπων και των διαδικασιών Project Management, που καλύπτουν θέματα ποιότητας, ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τεχνικά και οικονομικά θέματα. 3. Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην οργάνωση αντίστοιχων έργων. Ως αντίστοιχο έργο ορίζεται: α) η διοργάνωση, υποστήριξη και διαχείριση οργανωμένων δράσεων σε τομείς, όπως η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας ή απασχολησιμότητας ή παρεμφερείς και β) η διοργάνωση θεματικών συνεδρίων ή/και ημερίδων ή/και λοιπών εκδηλώσεων με θέμα τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας ή απασχολησιμότητας ή παρεμφερές. Συγκεκριμένα, ο Υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να έχει εμπειρία σχεδιασμού και οργάνωσης (Project Management): σε τουλάχιστον ένα (1) έργο της κατηγορίας (α) ή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο της κατηγορίας (β) ή σε τουλάχιστον (1) έργο που καλύπτει και τις δύο κατηγορίες (α) και (β). 25

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο. «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο. «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Αριθμ Πρωτ.: 4948 Αθήνα, 07 / 12 /2012 Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για το Έργο «Αξιολόγηση της Πράξης: Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 60.010,11 (εξήντα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44Ρ9-Κ39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-04-2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.16 15:37:18 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΠΜ465ΦΘΘ-8ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20/04/2015 Α.Π. : 6037 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 20/04/2015 Α.Π. : 6037 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.21 10:22:25 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΙ0Υ465ΦΘΘ-Β4Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300259-2013:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2013/S 174-300259 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ9-Ρ5Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝ9-ΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΝ9-ΙΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ. Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.79 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαvvελματιών «ΠΡΟΜΗθΕΑΣ)) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/05/2015 Α.Π. : 6889 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/05/2015 Α.Π. : 6889 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ T. ΑΔΑ: 78ΒΦ465ΦΘΘ-63Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.05 15:21:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 5/6/2014 Αρ. Πρωτ. 247

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 5/6/2014 Αρ. Πρωτ. 247 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CATERING ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» MIS: 277809 Αργυρούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: "ΑΘΗΝΑ" ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: ΑΘΗΝΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:08:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΥΗΦ-ΜΧ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης: «1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα