Αναδόχου εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναδόχου εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη"

Transcript

1 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 07 Ιουνίου 200 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3056 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά Μυτιλήνη, Ιούνιος 200 Σελίδα από 57

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 Συντομογραφίες γενικά... 6 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 7 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 8 ΜΕΡΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 2 ΑΡΘΡΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 2 ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΡΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ... 6 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 ΑΡΘΡΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 8 ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 8 ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 9 Σελίδα 2 από 57

3 ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 0 : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΑΡΘΡΟ : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 3 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 : ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΧΡΏΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 6 : ΣΥΜΒΑΣΗ Σελίδα 3 από 57

4 ΑΡΘΡΟ 7 : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΙΜΕΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 20 : ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΛΗΡΩΜH AΡΘΡΟ 22 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 23 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ AΡΘΡΟ 24 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΡΘΡΟ 25 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 27 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 28 : ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 29 : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Γ : YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 4 από 57

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιλογή αναδόχου εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη Μυτιλήνη Σύμβαση εργασιών καθαριότητας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα κτιρίων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών καθαριότητας ανέρχεται στο ποσό των εκατό τριάντα σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το κόστος των εργασιών καθαριότητας θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωδικός Αριθμός Εξόδων 0845 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δώδεκα (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δευτέρα 07 Ιουνίου 200 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τετάρτη 30 Ιουνίου 200, ώρα 5:00 Τετάρτη 4 Ιουλίου 200 και ώρα 5:00 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 800, Μυτιλήνη Πέμπτη 5 Ιουλίου 200 και ώρα 0:30 π.μ. Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης, αρμόδιος υπάλληλος κ. Γεώργιος Κάιτατζης, τηλ , fax : , Σελίδα 5 από 57

6 Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΟΧ ΣΔΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΚΑΕ Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Κωδικός Αριθμός Εξόδων Εσόδων Ανώνυμη Εταιρεία Ομόρρυθμη Εταιρεία Ετερόρρυθμη Εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Σελίδα 6 από 57

7 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αρμόδιο Οργανο Υπηρεσία Αντίκλητος Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει μέρος (ομάδα κτιρίων) ή το σύνολο (ομάδες κτιρίων) των εργασιών καθαριότητας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας. Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Αιγαίου Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Το πρόσωπο, που ο υποψήφιος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο, που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. ΕΔΔ ΕΠΠΕΚ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Κύριος του Έργου Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Η ΕΔΔ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Εργασιών Καθαριότητας Η ΕΠΠΕΚ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για μέρος ή το σύνολο των εργασιών καθαριότητας, δηλαδή μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. την Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Σελίδα 7 από 57

8 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :. Την Υπουργική Απόφαση 58604/Β2/ (ΦΕΚ 243/ τ. ΝΠΔΔ) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου». 2. Την απόφαση αριθμ. 360/ απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 946/ τ. Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αναπλήρωση Πρύτανη». 3. Του Ν. 2286/995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων». 4. Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Την Οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3 ης Μαρτίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/7/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 9 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/4/ΕΚ και 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 6. Του Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και εργασιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου Του Π.Δ. 8/07, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 8. Του άρθρου 98 παρ.β του νέου Συντάγματος 200, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως ο νόμος ορίζει. 9. Του Ν. 274/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες». 0. του Ν. 2522/997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και εργασιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ».. Του Ν.330/2005 (Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.344/05 (Α 279). 2. Του Ν. 344/2003 άρθρο 2 παρ. 2 (ΦΕΚ /Α/ ) «Κοινωνικός διάλογος για τη προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3470/2006 άρθρο 4 παρ. 4 (ΦΕΚ 32/Α/ ) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 3. Του Ν. 3060/2002, Άρθρα 2, και Άρθρο 9, παράγραφος 3 «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής εργασιών και δημοσίων έργων», 4. Τον Ν. 3833/200 (ΦΕΚ 40 Α / Άρθρο 2 Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.) και τυχόν τροποποιήσεις του. 5. Τις Απόφασεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του με αρ. 82/ , θέμα 4.2.«Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τον επιλογή αναδόχου εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη». & 83/ θέμα 4. «Τροποιήση απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου 82/ , θέμα 4.2» Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Σελίδα 8 από 57

9 Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα κτιρίων, για χρονικό διάστημα δώδεκα (2) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Περί Προμηθειών» και «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Εργασιών» καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και την Τεχνική Περιγραφή του έργου, που αναγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη. 2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουλίου 200, ώρα 5:00, στην έδρα της Υπηρεσίας, που διενεργεί τον Διαγωνισμό, ήτοι στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.0, στη Μυτιλήνη. Οι Προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 3. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης ταχυδρομικής αποστολής τους, αυτές επιστρέφονται. 4. Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των Προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ή οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 5. Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές Προσφορές και αντιπροσφορές. 6. Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστημα εκατόν είκοσι (20) ημερών, κατά ανώτατο όριο. 7. Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των νομίμως υποβληθέντων Προσφορών θα διενεργηθεί (μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας Διακήρυξης στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο) την Πέμπτη 5 Ιουλίου 200 και ώρα 0:30 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, Γραφείο 2.0, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την υπ αριθμ. 82/ , θέμα 4.2. απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τον επιλογή αναδόχου εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη» & 83/ θέμα 4. «Τροποιήση απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου 82/ , θέμα 4.2». 8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής, Κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή Προσφορά. Συνεταιρισμοί. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά. Η επιλεγείσα Ενωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 9. Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού, εφόσον ζητηθούν από τους υποψηφίους, και μόνο εγγράφως και ενυπογράφως μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους υποψηφίους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν την λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, χωρίς ο υποψήφιος να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. Μετά την κατάθεση και αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 0. Αντίτυπα της Διακήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι υποψήφιοι, να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σελίδα 9 από 57

10 Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.0, μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 200 και ώρα 5:00. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή), θα διατίθεται και από το διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Aρχή, αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την εγγυηθεί.. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 2. Η εγγύηση συμμετοχής, ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ομάδα κτιρίων ή ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για το συνόλο των ομάδων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς (20 ημερολογιακές ημέρες), με δικαίωμα παράτασης, αν χρειασθεί. Προσφορά ή εγγυητική επιστολή που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού δεν κωλύει τη συμμετοχή σε αυτόν. Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου, οι ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 8/2007, δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/ Η σχετική δαπάνη, ύψους εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα είναι σε βάρος των πιστώσεων του κωδικού αριθμού εξόδων (ΚΑΕ) 0845 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η δαπάνη αυτή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. 5. Περίληψη της Διακήρυξης θα σταλεί προς δημοσίευση την 9 η Ιουνίου 200 στο Φ.Ε.Κ - Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, στις οικονομικές εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΚΕΡΔΟΣ», την 9 η Ιουνίου 200 και στην τοπική εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» την 9 η Ιουνίου Τα έξοδα για τη δημοσίευση της Περίληψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη Συνημμένα:. ΜΕΡΟΣ Α - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 2. ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3. ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 0 από 57

11 ΜΕΡΟΣ Α - TEXΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ που αναφέρονται στο με Αρ. Πρωτ.: 3056/ Τεύχος Διακήρυξης Σελίδα από 57

12 ΜΕΡΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου εργασιών καθαριότητας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα των κτιρίων, (ως κάτωθι) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη για δώδεκα (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης : ΟΜΑΔΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΝ Μ² ΟΡΟΦΟΙ ΤΥΡΤΑΙΟΥ 4 439,35 3 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ,00 2 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 452,40 2+υπόγειο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΙΜΒΡΟΥ 3).00,00 2+ισόγειο KOMNHNAKH &ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 293,25 2 +ημιόροφος ΚΑΒΕΤΣΟΥ 2 255,80 (3 διαμερίσματα) ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ 7 50,5 3+υπόγειο ΣΑΠΦΟΥΣ & ΑΡΙΩΝΟΣ 320,50 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟY 6 49,00 2 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ "MAX WEBER" 55,9 3+υπόγειο ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3 29,36 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,00 2 "ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ" 39,82 2 ΠΡΩΗΝ "ΑΤΕ" 62,00 3+υπόγειο ΜΠΙΝΕΙΟ 44,00 2+υπόγειο ΠΡΩΗΝ "ΟΑΕΔ" 500,00 2 ΠΡΩΗΝ "ΕΥ ΖΕΙΝ".206, ημιόροφος ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 50,00 2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 4.904,78 3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 Για τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων, των κτιρίων εξωτερικά και του περιβάλλοντα χώρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:αρθρο 2 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2.. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών καθαρισμού ανά ομάδα κτιρίων και ανά κτίριο είναι : Σελίδα 2 από 57

13 ΟΜΑΔΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΝ Μ² ΟΡΟΦΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΥΡΤΑΙΟΥ 4 439,35 3 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ,00 2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 452,40 2+υπόγειο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΙΜΒΡΟΥ 3).00,00 2+ισόγειο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ KOMNHNAKH &ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 293,25 2 +ημιόροφος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΒΕΤΣΟΥ 2 255,80 (3 διαμερίσματα) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ 7 50,5 3+υπόγειο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΠΦΟΥΣ & ΑΡΙΩΝΟΣ 320,50 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟY 6 49,00 2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ "MAX WEBER" 55,9 3+υπόγειο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3 29,36 2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ,00 "ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ" 39,82 2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 2 ΠΡΩΗΝ "ΑΤΕ" 62,00 3+υπόγειο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΠΙΝΕΙΟ 44,00 2+υπόγειο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΗΝ "ΟΑΕΔ" 500,00 2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Μόνο WC Σελίδα 3 από 57

14 ΟΜΑΔΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΝ Μ² ΟΡΟΦΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ "ΕΥ ΖΕΙΝ".206, ημιόροφος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 50,00 2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 4.904,78 3 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 Σελίδα 4 από 57

15 Τα καθήκοντα του/των Αναδόχου/ων καθαρισμού των κτιρίων, θα είναι τα εξής: 2... ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, καθαρισμός πινάκων, άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών, καθώς επίσης και πλύσιμο των καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήματα ( φορά το δεκαπενθήμερο). Σε τακτά χρονικά διαστήματα ( φορά το δεκαπενθήμερο) πλύσιμο τοίχων και θυρών, καθαρισμό εδράνων και εδρών διδασκαλίας, σβήσιμο μελάνης από τα έδρανα. Τις ημέρες που δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, ο Ανάδοχος θα απασχολείται με τον Γενικό καθαρισμό του/των κτιρίου/ίων (θύρες, τοίχους, υαλοπίνακες κτλ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει ξεσκόνισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών, καθώς επίσης και πλύσιμο των καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήματα ( φορά το δεκαπενθήμερο). Επίσης ξεσκόνισμα των καθισμάτων και απομάκρυνση όλων των άχρηστων αντικειμένων ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων. Σκούπισμα των δαπέδων και κατόπιν σφουγγάρισμα αυτών, πλύσιμο τοίχων και θυρών, όπου υπάρχουν λεκέδες. Καθαρισμός και άδειασμα καλαθιών αχρήστων, που βρίσκονται στους διαδρόμους και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών, καθώς επίσης και πλύσιμο των καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήματα ( φορά το δεκαπενθήμερο). Επίσης ξεσκόνισμα των καθισμάτων και απομάκρυνση όλων των άχρηστων αντικειμένων ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καθαρισμός των χώρων υγιεινής με απολυμαντικά απορρυπαντικά των ειδών υγιεινής, των πλακιδίων, των θυρών, των βρυσών και των δαπέδων τους. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών, καθώς επίσης και πλύσιμο των καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήματα ( φορά το δεκαπενθήμερο) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ξεσκόνισμα επίπλων γραφείων, τηλεφώνων κι άλλων μικροαντικειμένων. Ξεσκόνισμα βιβλιοθηκών, ντουλαπιών ή ραφιών, μικροεπίπλων, σωμάτων θέρμανσης, πινάκων, κ.λ.π. Καθάρισμα θυρών γραφείωντοίχων από τα αποτυπώματα χεριών. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών, καθώς επίσης και πλύσιμο των καλαθιών σε τακτά χρονικά διαστήματα ( φορά το δεκαπενθήμερο) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΡΕΙΩΝ Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των κεντρικών εισόδων του κάθε κτιρίου, των κλιμακοστασίων, των ανελκυστήρων και των θυρωρείων (όπου υπάρχουν). Επίσης τακτικό (2-3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την συχνότητα καθαρισμού του εκάστοτε κτιρίου) πλύσιμο των πλαϊνών, των θυρών και των δαπέδων των ανελκυστήρων και των κουπαστών των κλιμακοστασίων ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΡΑΜΠΩΝ Σκούπισμα και πλύσιμο αύλειων χώρων και ράμπες, καθώς και καθημερινή περισυλλογή και τοποθέτηση των απορριμμάτων στον κάδο αχρήστων ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ, ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ Τακτικός έλεγχος (-2 φορές το μήνα, ανάλογα με την συχνότητα καθαρισμού του εκάστοτε κτιρίου) των ταρατσών και υδρορροών. Περισυλλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ Η εργασία καθαρισμού των υαλοπινάκων θα πραγματοποιείται μια () φορά το μήνα. Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται το πρώτο 0ήμερο εκάστου μηνός. Σελίδα 5 από 57

16 2.0. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΤΟΡΣ Πλύσιμο όλων των κάθετων περσίδων και των βενετικών στορς δύο (2) φορές το χρόνο, ξεσκόνισμα, ανάλογα με την συχνότητα καθαρισμού του εκάστοτε κτιρίου. 2.. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εκδηλώσεις, Συνελεύσεις Πανεπιστημίου : Γενικός καθαρισμός του χώρου, που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Φοιτητικές εκλογές : Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και αιθουσών (σκούπισμα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα) και απομάκρυνση των άχρηστων αντικειμένων ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι σάκκοι των απορριμάτων θα συγκεντρώνονται από τον/τους Ανάδοχο/ους, που θα αναλάβει/ουν τον καθαρισμό και θα μεταφέρονται στους χώρους, που προβλέπεται για αποκομιδή τους από το Δήμο. Τα υλικά καθαριότητας, οι σάκκοι απορριμάτων εκτός από τις χειροπετσέτες, υγρά κρεμοσάπουνα και χαρτί υγείας, αποτελούν υποχρέωση του/των Αναδόχου/ων. Τα υλικά καθαριότητας να είναι καλής ποιότητας και αναγνωρισμένης μάρκας ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Για τον καθαρισμό των ως άνω κτιρίων το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται είναι τέσσερα άτομα ανά ομάδα κτιρίων. Συνολικά οκτώ (8) άτομα. Σε περίπτωση που Ανάδοχος, κηρύσσεται εταιρεία : Όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν υπαλληλική σχέση με την επιχείρηση που θα αναλάβει τον καθαρισμό και θα φέρουν στολές εργασίας με το διακριτικό σήμα της επιχείρησης καθαρισμού. Οι μισθοί και η ασφάλιση του προσωπικού καθαριότητας που θα χρησιμοποιείται θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Προσφορά που δε θα καλύπτει τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως προς τον αριθμό του προσωπικού καθαριότητας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σελίδα 6 από 57

17 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου εργασιών καθαριότητας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα κτιρίων, όπως αυτό αναλύεται στο Α ΜΕΡΟΣ της παρούσας. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα Διακήρυξη είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία. Προσφορές μπορεί να υποβληθούν ανά ομάδα κτιρίων ή για το σύνολο αυτών. Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές Προσφορές και αντιπροσφορές. Μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά για κάθε ομάδα κτιρίων. ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ (42.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και αναλύεται ως κάτωθι : ΟΜΑΔΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΒΑΔΟΝ Μ² ΟΡΟΦΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΤΥΡΤΑΙΟΥ 4 439,35 3 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ,00 2 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 452,40 2+υπόγειο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΙΜΒΡΟΥ 3) KOMNHNAKH & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΚΑΒΕΤΣΟΥ 2 255,80.00,00 2+ισόγειο 293,25 2 +ημιόροφος (3 διαμερίσματα) ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ 7 50,5 3+υπόγειο ΣΑΠΦΟΥΣ & ΑΡΙΩΝΟΣ 320,50 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟY 6 49,00 2 ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ "MAX WEBER" ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 3 55,9 3+υπόγειο 29, , , ,00 "ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ" 39,82 2 ΠΡΩΗΝ "ΑΤΕ" 62,00 3+υπόγειο ΜΠΙΝΕΙΟ 44,00 2+υπόγειο ΠΡΩΗΝ "ΟΑΕΔ" 500,00 2 ΠΡΩΗΝ "ΕΥ ΖΕΙΝ".206, ημιόροφος ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 50,00 2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 4.904, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 Σελίδα 7 από 57

18 ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό : Οικονομικών Υποθέσεων. Ταχ. Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη Τηλέφωνα: Fax : και l: - Ηλεκτρονική Δ/νση: Στην ανωτέρω διεύθυνση: - Αποστέλλονται / υποβάλλονται οι Προσφορές, - Παρέχεται (σε έντυπη μορφή) το υλικό του Διαγωνισμού, - Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες Υπεύθυνος για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού: Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης (κ. Γεώργιος Κάιτατζης) ΑΡΘΡΟ 4 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης Τμήμα Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις σφραγισμένες Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι 4/07/200, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00, στην έδρα της Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.0, στη Μυτιλήνη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Αποκλείεται περαιτέρω παράταση, πέραν της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας. ΑΡΘΡΟ 5 : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διάθεση της Διακήρυξης (σε έντυπη μορφή) γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. με 5:00, από την έδρα της Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.0, στη Μυτιλήνη και η παραλαβή της γίνεται με ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορά (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφοράς (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την μη έγκαιρη και σωστή παράδοση της Διακήρυξης. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, Τ.Κ., επάγγελμα, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, fax) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου, την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Προσφυγές κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου αυτής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Υπηρεσία, που διενεργεί τον Διαγωνισμό και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σελίδα 8 από 57

19 Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 5 παρ 2 περ. α του Π.Δ. 8/2007. Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ημέρες, προ της εκπνοής της άνω προθεσμίας. Εφόσον τέτοιες συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις ζητηθούν μετά το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι σχετικές απαντήσεις δίνονται επίσης συγκεντρωτικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν δικαίωμα ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης. ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX), που έχουν ως κύρια επαγγελματική δραστηριότητα τον καθαρισμό κτιρίων. (β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. (γ) Συνεταιρισμοί Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, η απαίτηση για απασχόληση και λειτουργία που αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το ένα () μέλος αυτής. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν καλύπτουν την απαίτηση για επιχειρησιακή απασχόληση και λειτουργία της ανωτέρω παραγράφου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 8/2007, σε συνδυασμό με την άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 κατά περίπτωση. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου (πρώην Υπ. Εμπορίου). Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλεισμού ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. Σελίδα 9 από 57

20 ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 8/2007 και Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα : 8.. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ανά ομάδα κτιρίων ή 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 6, παρ., περ. α και άρθρο 25, παρ. 4 του Π.Δ. 8/2007) 2 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6, παρ., περ. γ του Π.Δ. 8/2007). 3 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι υποψήφιοι. Να δηλώνεται ότι : α. δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί β. δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση :. για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/ ), δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 35 της , σελ. ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 997 (EE C 95 της , σελ. ) και στο άρθρο 3 πα ράγραφος της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 36 της , σελ. 48) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 0ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες (EE L 66 της , σελ. 77 της Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε απο την Οδηγία 200/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 233/995 (Α 73) και τροποπο ιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι δεν τελούν : Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας του υποψηφίου Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι είναι : α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής Σελίδα 20 από 57

21 Α/Α ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ότι οι υποψήφιοι, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της πα ρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης οτι δεν τελούν υπο διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται οτι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 8/ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 8.2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Α/Α Να αποδεικνύεται η τεχνογνωσία και η εμπειρία των υποψηφίων στην εκτέλεση παρόμοιων εργασιών, με τα ακόλουθα : Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής για τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί κατά την τελευταία τριετία, είτε από τους ίδιους, είτε διαμέσου των συνεργατών τους, ανεξάρτητα αν ανατέθηκαν μέσα στο διάστημα αυτό και αν ήδη εγκρίθηκαν ή παραλήφθηκαν. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής για τις κυριότερες εργασίες, τις οποίες ή στις οποίες συμμετείχε ο υποψήφιος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με τις υπό ανάθεση εργασίες. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ανά ομάδα κτιρίων ή 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 6, παρ., περ. α και άρθρο 25, παρ. 4 του Π.Δ. 8/2007) 2 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6, παρ., περ. γ του Π.Δ. 8/2007). 3 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι υποψήφιοι. Να δηλώνεται ότι : α. δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί β. δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση :. για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/ ), δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 35 της , σελ. ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 997 (EE C 95 της , σελ. ) και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 36 της , σελ. 48) Σελίδα 2 από 57

22 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 0ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες (EE L 66 της , σελ. 77 της Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε απο την Οδηγία 200/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 233/995 (Α 73) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεωκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι δεν τελούν : Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας του Υποψηφίων Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι είναι : α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους, οι υποψήφιοι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ότι οι υποψήφιοι, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης οτι δεν τελούν υπο διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται οτι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 8/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 8/ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Να αποδεικνύεται η τεχνογνωσία και η εμπειρία των υποψηφίων στην εκτέλεση παρόμοιων εργασιών, με τα ακόλουθα : Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής για τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί κατά την τελευταία τριετία, είτε από τους ίδιους, είτε διαμέσου των συνεργατών τους, ανεξάρτητα αν ανατέθηκαν μέσα στο διάστημα αυτό και αν ήδη εγκρίθηκαν ή παραλήφθηκαν. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής για τις κυριότερες εργασίες, τις οποίες ή στις οποίες συμμετείχε ο υποψήφιος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με τις υπό ανάθεση εργασίες ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 8.. Έλληνες Πολίτες και 8.2. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και απο τον Νόμιμο εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. 2 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψηφίου για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα : 2Α Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Σελίδα 22 από 57

23 Α/Α 2Β 2Γ Φ.Ε.Κ. σύστασης της εταιρείας Φ.Ε.Κ. εκπροσωπήσεως της εταιρείας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο από την αρμόδια αρχή ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποά να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του νομικού προσώπου και εφόσον υπάρχουν μεταβολές, τα σχετικά Φ.Ε.Κ. ( για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 599/986 (Α 75) του νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στον Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την Προσφορά. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύσταση της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγραφών 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιρειών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Υποψηφίων, από την οποία προκύπτει, ότι : α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπο παραγράφων 2Α, 2Β και 2Γ. Διευκρινίζεται ότι : το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο ΕΝΩΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης Σελίδα 23 από 57

24 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 2 Δήλωση σύστασης ένωσης, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα αναγράφεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τα μέλη της ένωσης ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της Προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης Προσφοράς από τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση, που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη, όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Επίσης οι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες : Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ», περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. Στη στήλη «ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίων που έχει την μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής», στον οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 8.6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 2. Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί ένωση / κοινοπραξία: - τα απαιτούμενα στις παραγράφους 4 και 5 στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την ένωση / κοινοπραξία - επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες. 4. Αν ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 599/986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής για με στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Σελίδα 24 από 57

25 5. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι, πρέπει να ορίσουν Αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το δικαιολογητικό της παραγράφου (3). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος, πρέπει εκτός του παραπάνω πίνακα των Δικαιολογητικών του ΑΡΘΡΟΥ 8 της παρούσας Διακήρυξης, να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον και τα παρακάτω:. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 599/986 θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: - ότι η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση. - ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. - ότι δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους Διαγωνισμούς Εργασιών του Δημόσιου Τομέα. - ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από Σύμβαση Εργασιών του Δημόσιου Τομέα. 2. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισμού δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων που τους έχει ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του τον παρακάτω πίνακα με τα κυριότερα έργα που έχει εκτελέσει τα τρία (3) προηγούμενα έτη ή εκτελεί με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο εκτέλεσης εργασιών που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου, και όχι η σχετική Σύμβαση Ανάθεσης: *Παρούσα Φάση»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη Σελίδα 25 από 57

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 82,59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17,41% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ε. Καρνέζη 2610 227854 2610-227896 promithion @ agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 24/11/2010 Αρ. Πρωτ.: 37149 Αριθ. Διακήρυξης: 58/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 43006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41031 Αριθ. Διακήρυξης: 71/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04066/2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 02 07-2012 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Aριθμ. Πρωτ. 21456 Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 203/2011

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 203/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα