Εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς µε συµψηφισµό ενέργειας κατ εφαρµογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς µε συµψηφισµό ενέργειας κατ εφαρµογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΕ Αθήνα, 30/12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Β. Βιρβίλη, Π. Καρατζιάς Τηλ. : , Fax : E mail : ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς µε συµψηφισµό ενέργειας κατ εφαρµογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129), όπως ισχύει και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 14 της υποπαραγράφου ΙΓ.8 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο έβδοµο του ν.4296/2014 (ΦΕΚ Α 214). 2. Το ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 3. Το ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 179). 1

2 4. Το ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήµα Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 269) και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού. 6. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α 85). 7. Τα π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213), 189/2009 (ΦΕΚ Α 221), 24/2010 (ΦΕΚ Α 56), 86/2012 (ΦΕΚ Α 141), 119/2013 (ΦΕΚ Α 153) καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/ (ΦΕΚ Β 2234/2009). 8. Την υπ αριθµ / απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα: «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β 2971/2014). 9. Το από Πόρισµα Α φάσης της Οµάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε µε την απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/ για τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτοµερειών για την κατάρτιση των συµβάσεων συµψηφισµού ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς στο πλαίσιο έκδοσης υπουργικής απόφασης κατ εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4203/2013 (Α 235), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Την µε αρ. πρωτ. ΓρΔ/7807/ (µε αρ. πρωτ. ΓΓΕΚΑ 13175/ ) εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 11. Την υπ αριθ. 6/2014 Γνωµοδότηση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε µε το Ο-59879/ Έγγραφο της Αρχής (Α.Π. ΓΓΕΚΑ 13794/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρµογής 1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων από αυτοπαραγωγούς, κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006, για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 Α του ν.3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 14 της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της Παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο έβδοµο του ν.4296/ Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήµατος µπορεί να ανέρχεται µέχρι 20 kwp. ή µέχρι το 50% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού (kwp) 0,5xΣυµφωνηµένη Ισχύ Κατανάλωσης (kva)), εφόσον η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kwp. Ειδικά για νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιου 2

3 ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εµβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήµατος µπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης. 3. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα και Δίκτυο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kwp της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 4. Ειδικώς στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, η ισχύς των συστηµάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της παρούσας µπορεί να ανέρχεται µέχρι 10kWp., και ειδικά για την Κρήτη µέχρι 20 kwp., ή µέχρι το 50% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού (kwp.) 0,5xΣυµφωνηµένη Ισχύ Κατανάλωσης (kva)), εφόσον η τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10kWp ή των 20 kwp. Ειδικά για νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εµβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήµατος µπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συµφωνηµένης ισχύος κατανάλωσης. 5. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50kWp για την Κρήτη και των 20 kwp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά. Η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστηµάτων της παρούσας που θα εγκατασταθεί σε κάθε ηλεκτρικό σύστηµα των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών, θα προσµετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθµούς του συστήµατος αυτού, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. 6. Ως ενεργειακός συµψηφισµός νοείται ο συµψηφισµός της παραγόµενης από το φωτοβολταϊκό σύστηµα ενέργειας µε την καταναλισκόµενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. 7. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήµατα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όµορο χώρο µε τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαµβανοµένων και αυτών του πρωτογενούς τοµέα, σύµφωνα µε την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία. 8. Δικαίωµα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευµατίες ή µη) ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα είτε έχουν τη νόµιµη χρήση αυτού (π.χ. µέσω µίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. 9. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήµατος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων. Δικαίωµα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόµιµη χρήση αυτών µετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή µέρους αυτού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συµφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται µε πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή µε άλλη έγγραφη συµφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου, σύµφωνα µε τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσµευτικά συµφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιων συµφωνητικών, απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτητών. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την 3

4 εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος, µετά από έγγραφη συµφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο ή τον έχοντα νόµιµη χρήση οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος. 10. Κάθε φωτοβολταϊκό σύστηµα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά µε έναν µετρητή κατανάλωσης. 11. Επιτρέπεται η µετάβαση από το υφιστάµενο «Ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3468/2006 στις διατάξεις ενεργειακού συµψηφισµού που θεσπίζονται µε την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύµβαση Συµψηφισµού, κατά το άρθρο 3 της παρούσας, για το εναποµένον χρονικό διάστηµα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύµβασης Συµψηφισµού. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο µετρητή κατανάλωσης συστηµάτων του υφιστάµενου «Ειδικού προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων» µε συστήµατα που εγκαθίστανται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. 12. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις της παρούσας είναι η πλήρης εξόφληση των λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προµηθευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών προς τον οικείο Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 2 Διενέργεια ενεργειακού συµψηφισµού-χρεώσεις 1. Ο ενεργειακός συµψηφισµός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο Προµηθευτής µε τον οποίο έχει συµβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, βάσει πραγµατικών δεδοµένων καταµέτρησης που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασµό κατανάλωσης, µετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήµατος, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, εφεξής εξερχόµενη ενέργεια, αφαιρείται από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια, εφεξής εισερχόµενη ενέργεια, και η διαφορά, εφόσον είναι θετική, αποδίδει την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί από τον Προµηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασµού. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η εν λόγω διαφορά πιστώνεται στον επόµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό, ως πρόσθετη εξερχόµενη ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση ο αυτοπαραγωγός είναι υπόχρεος για την εξόφληση του συνολικού καταλογιζόµενου ποσού κάθε εκδιδόµενου εκκαθαριστικού λογαριασµού, ανεξαρτήτως ενδεχόµενου αναµενόµενου πλεονάσµατος παραγόµενης ενέργειας σε επόµενες χρονικές περιόδους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας περί εξόφλησης του λογαριασµού κατανάλωσης και ληξιπρόθεσµων οφειλών σε Προµηθευτές. 2. Η µεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταµέτρησης συνεχίζεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Με την έκδοση του 12ου, 6ου ή 3ου εκκαθαριστικού λογαριασµού, µετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήµατος, προκειµένου για καταναλωτές µηνιαίου, διµηνιαίου ή τετραµηνιαίου κύκλου καταµέτρησης αντιστοίχως, και κατ έτος στη συνέχεια, διενεργείται η τελική εκκαθάριση του έτους (ετήσιο ισοζύγιο εισερχόµενης και εξερχόµενης ενέργειας, δηλαδή η διαφορά της συνολικής ετήσιας εξερχόµενης ενέργειας από την αντίστοιχη 4

5 εισερχόµενη ενέργεια), οπότε και τυχόν πλεόνασµα ενέργειας (αρνητικό υπόλοιπο έτους) από τον ετήσιο συµψηφισµό δεν πιστώνεται στον επόµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 Α του ν.3468/2006, δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή. Ο προσδιορισµός της ενέργειας χρέωσης των προµηθευτών για το σύνολο της προκύπτουσας πλεονάζουσας ενέργειας από όλα τα φωτοβολταϊκά συστήµατα που εκκαθαρίστηκαν κατά τα ανωτέρω σε κάθε µήνα του έτους για κάθε διακριτό ηλεκτρικό σύστηµα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των αντίστοιχων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήµατος, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων ΜΔΝ. Η µοναδιαία τιµή για τη χρέωση της ενέργειας αυτής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τα ποσά πιστώνονται στον ειδικό λογαριασµό ΑΠΕ του άρθρου 40 του ν.2773/1999. Η ως άνω χρέωση των προµηθευτών, για µεν το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα πραγµατοποιείται από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για δε τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), βάσει σχετικών στοιχείων που παρέχει ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήµατος, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων ΜΔΝ. 3. Κατά τον ετήσιο ενεργειακό συµψηφισµό ενδέχεται να συµψηφιστεί και µέρος χρεωστέας ενέργειας προηγούµενων εκκαθαριστικών λογαριασµών εντός της θεωρουµένης ετησίας περιόδου συµψηφισµού, για την οποία έχει ήδη καταβληθεί το αναλογούν τίµηµα από τον αυτοπαραγωγό. Η τυχόν εκ των υστέρων απαλειφόµενη ποσότητα εισερχόµενης ενέργειας που είχε αρχικώς χρεωθεί αντιλογίζεται στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασµό της ετησίας περιόδου συµψηφισµού, µε τιµή αναφοράς εκείνη µε την οποία λογίστηκε η αντίστοιχη χρεωστέα ενέργεια. 4. Σε περίπτωση που στο τιµολόγιο κατανάλωσης του αντισυµβαλλόµενου αυτοπαραγωγού προβλέπεται κλιµακούµενη χρέωση, στο ανταγωνιστικό σκέλος του, ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται µε τρόπο που να προκύπτουν οι χαµηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό. 5. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασµό κατανάλωσης επί της συνολικής πραγµατικής κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταµέτρησης, ήτοι επί του αθροίσµατος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της συνολικής παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σύστηµα ενέργειας από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο Δίκτυο ενέργεια, σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 55 και 143 του ν.4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4067/2012. Οι υπόλοιπες ρυθµιζόµενες µονοπωλιακές χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήµατος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθµιζόµενες χρεώσεις) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασµό κατανάλωσης βάσει της πραγµατικά απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας, βάσει των µετρητικών δεδοµένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταµέτρησης. Οι χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5 του ν.2093/1992 και τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. 6. Προκειµένου να πιστώνεται στον ειδικό λογαριασµό του άρθρου 40 του ν.2773/1999 το τυχόν πλεόνασµα ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς, το οποίο προκύπτει από τον ετήσιο ενεργειακό συµψηφισµό, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006, υπολογίζεται ανά µήνα µοναδιαία τιµή µε την οποία τιµολογείται το πλεόνασµα αυτό, ως εξής: 5

6 α) Για εγκαταστάσεις στο Διασυνδεδεµένο Σύστηµα η µοναδιαία τιµή ( /MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ως µέση τιµή των 12 προηγούµενων µηνιαίων µεσοσταθµικών τιµών που διαµορφώνονται στη χονδρεµπορική αγορά του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος, µε βάση την οποία καλούνται οι Προµηθευτές να καταβάλουν τα ποσά για την ενέργεια των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 143, παρ. 2α του ν.4001/2011 και σύµφωνα µε την απόφαση ΡΑΕ 14/2014 όπως κάθε φορά ισχύει. β) Για εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (ΜΔΝ), η µοναδιαία τιµή ( /MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) ως µέση τιµή των 12 προηγούµενων µηνιαίων µεσοσταθµικών τιµών του µέσου µηνιαίου µεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις συµβατικές µονάδες σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήµατα ΜΔΝ, όπως αυτό καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ και των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ. γ) Τα αντίστοιχα ποσά µε τα οποία πιστώνεται ο Ειδικός Λογαριασµός υπολογίζονται, για µεν το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα, από τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για δε τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ. 7. Για το πλεόνασµα ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώνεται στους προµηθευτές υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, καταβάλλονται και οι αναλογούσες ρυθµιζόµενες χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, χρήσης Συστήµατος και Δικτύου κλπ), µέσω των σχετικών εκκαθαρίσεων της αγοράς για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ΜΔΝ. Άρθρο 3 Σύµβαση Συµψηφισµού 1. Η Σύµβαση Ενεργειακού Συµψηφισµού, εφεξής Σύµβαση Συµψηφισµού, συνάπτεται µεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Προµηθευτή µε τον οποίο έχει συµβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προµήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για είκοσι πέντε (25) έτη, µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Για την σύναψη Σύµβασης Συµψηφισµού πρέπει να έχει προηγηθεί Σύµβαση Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκό σύστηµα µε τον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προµηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών προς τον οικείο Προµηθευτή. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήµατος είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης στον χώρο όπου το σύστηµα εγκαθίσταται, επ ονόµατι του αυτοπαραγωγού. 2. Στην περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός αλλάξει Προµηθευτή για την ηλεκτροδότηση των καταναλώσεών του, λήγει αυτοδικαίως η Σύµβαση Συµψηφισµού και συνάπτεται νέα Σύµβαση Συµψηφισµού για το υπολειπόµενο εκ των είκοσι πέντε(25) ετών διάστηµα µεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προµηθευτή. Σε περίπτωση µεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστηµένο το φωτοβολταϊκό σύστηµα, ο νέος κύριος του χώρου υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα 6

7 δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύµβαση Συµψηφισµού. 3. Σε περίπτωση που καταναλωτής έχει τη νόµιµη χρήση του χώρου στον οποίο γίνεται η κατανάλωση, αλλά ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού συστήµατος είναι ο κύριος του χώρου αυτού, είναι επιτρεπτή η σύναψη Σύµβασης Συµψηφισµού είτε µε τον κύριο, είτε µε τον έχοντα τη νόµιµη χρήση του χώρου αυτού. Προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύµβασης Συµψηφισµού είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης επ ονόµατι του αυτοπαραγωγού. Σε περίπτωση σύνδεσης µε την κοινόχρηστη παροχή του κτιρίου, η Σύµβαση Συµψηφισµού συνάπτεται µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των ιδιοκτητών των οριζόντιων ιδιοκτησιών επ ονόµατι του οποίου θα πρέπει να είναι και η κοινόχρηστη παροχή κατανάλωσης. Για τη σύναψη Σύµβασης Συµψηφισµού µε τον καταναλωτή που έχει τη νόµιµη χρήση του χώρου απαιτείται σχετική έγγραφη συµφωνία του κυρίου του χώρου και του φωτοβολταϊκού συστήµατος, µε τον νόµιµο χρήστη του χώρου για την παραχώρηση της χρήσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Σε περίπτωση που συναφθεί Σύµβαση Συµψηφισµού κατά τα ανωτέρω και µεταβληθεί το πρόσωπο που έχει τη νόµιµη χρήση του χώρου, τροποποιείται η Σύµβαση Συµψηφισµού, για το υπολειπόµενο διάστηµα των 25 ετών, ως προς το πρόσωπο που µεταβάλλεται και επ ονόµατι του οποίου είναι πλέον η παροχή κατανάλωσης. 4. Με τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της Σύµβασης Συµψηφισµού, διενεργείται η τελική εκκαθάριση κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2. Στις περιπτώσεις αλλαγής Προµηθευτή, τυχόν πλεόνασµα ενέργειας δεν µεταφέρεται ως υποχρέωση στον νέο Προµηθευτή και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζηµίωση στον αυτοπαραγωγό. Για το πλεόνασµα της εν λόγω ενέργειας λαµβάνει χώρα η πίστωση υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.2773/1999, σύµφωνα µε το άρθρο 2. Άρθρο 4 Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήµατος Σύνδεση µε το Δίκτυο 1. Το φωτοβολταϊκό σύστηµα συνδέεται στο Δίκτυο. Για τη σύνδεση ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), κάνει χρήση της παροχής µέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσης όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Ο αυτοπαραγωγός απαιτείται να µεριµνήσει για τη δυνατότητα εγκατάστασης των απαιτούµενων µετρητών, στη θέση της υφιστάµενης παροχής. Σε κάθε περίπτωση η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάµενο αριθµό παροχής κατανάλωσης επ ονόµατι του αυτοπαραγωγού. 2. Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήµατος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), που περιλαµβάνει κατ ελάχιστον, τα εξής: i. στοιχεία του αυτοπαραγωγού. ii. στοιχεία της εγκατάστασης, µε έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. iii. στοιχεία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντιστροφέα, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και την λειτουργία αυτών. iv. στοιχεία της κυριότητας του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα, καθώς και τυχόν αναγκαία συµφωνητικά, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων δικαιώµατος ένταξης στην παρούσα. 3. Μετά την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων της παραγράφου 2, ο Διαχειριστής του Δικτύου, εξετάζει το αίτηµα και προβαίνει εντός ενός (1) µηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόµενο που περιλαµβάνει την περιγραφή και 7

8 τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής της. 4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύµβαση Σύνδεσης µεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου. 5. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύµβασης Συµψηφισµού προς τον Προµηθευτή µε τον οποίον είναι συµβεβληµένος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλωσής του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα. Η υπογραφή της Σύµβασης Συµψηφισµού ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος. 6. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος υποβάλλεται αίτηµα προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), µε το οποίο συνυποβάλλονται: i. αντίγραφο της Σύµβασης Συµψηφισµού, ii. υπεύθυνη δήλωση µηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, µε συνηµµένα: α) τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινοµένου της νησιδοποίησης, β)µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης, γ) οι ρυθµίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στις οποίες ο αντιστροφέας θα πρέπει να παραµένει εντός. Οι εν λόγω ρυθµίσεις θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων +15% έως 20% της ονοµαστικής τάσης και +0,5 Hz έως 0,5 Hz της ονοµαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ τα όρια από -2,5 Hzέως +1,5 Hz). Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των ρυθµίσεων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόµατη απόζευξη) µε τις ακόλουθες χρονικές ρυθµίσεις: α. απόζευξη του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα, β. επανάζευξη του αντιστροφέα µετά από τρία πρώτα λεπτά, γ. αναφορά στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα, iii. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού όπου θα αναφέρεται ότι καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθµίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της περίπτωσης ii της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 5 Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου συµβάσεων συµψηφισµού Η Σύµβαση Συµψηφισµού συνάπτεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς µε ενεργειακό συµψηφισµό) Στ, σήµερα.., 8

9 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας µε την επωνυµία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής προµηθευτής), που εδρεύει στ µε Α.Φ.Μ... της Δ.Ο.Υ.. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον, δυνάµει της υπ αριθµ. αποφάσεως του, ΚΑΙ Αφετέρου τ.. (εφεξής «αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό»), που κατοικεί / εδρεύει στ οδός. αριθ..., µε Α.Φ.Μ... της Δ.Ο.Υ, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης από τον κ. δυνάµει, Προοίµιο: α) των διατάξεων του ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο της εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α 85), β) των διατάξεων του ν.4203/2013 «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 235), γ) των διατάξεων του ν.3734/2009 «Προώθηση της παραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας, ρύθµιση ζητηµάτων σχετικών µε το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 8), δ) των διατάξεων του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129), όπως ισχύουν, ε) των διατάξεων του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις (ΦΕΚ Α 179), στ) των διατάξεων του ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ζ) του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 57/2012 (ΦΕΚ Β 103/2012) Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η) του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 56/2012 (ΦΕΚ Β 104/2012) Απόφαση ΡΑΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θ) των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 832/2013), όπως ισχύουν, ι) της υπ αριθµ. απόφασης ΡΑΕ/182/2013 «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», (ΦΕΚ Β 1463/2013) όπως ισχύει, ια) του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών (ΦΕΚ Β 304/ ),όπως ισχύει, ιβ) της υπουργικής απόφασης.../2014, που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 14 Α του ν.3468/2006, ιγ) της από.. Σύµβασης Σύνδεσης µε το Δίκτυο για το φωτοβολταϊκό σύστηµα που έχει εγκατασταθεί στη θέση/οδό της Δηµοτικής Ενότητας της Περιφερειακής Ενότητας., 9

10 ιδ) της από.. Σύµβασης Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ των ως άνω συµβαλλόµενων µερών για το ακίνητο/ εγκαταστάσεις που βρίσκεται/νται στη θέση/οδό. της Δηµοτικής Ενότητας.. της Περιφερειακής Ενότητας.., ιε) Των εγγράφων και στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου συµβαλλόµενο (Α.Π. ) συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Αντικείµενο 1. Ο αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό µε την παρούσα Σύµβαση κατοχυρώνει το δικαίωµα να καλύπτει µέρος ή το σύνολο των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασής του κατανάλωσης από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος.. kw που θα εγκατασταθεί στη θέση/οδό. της Δηµοτικής Ενότητας..... της Περιφερειακής Ενότητας..., είτε αυτή ταυτοχρονίζεται µε την κατανάλωσή του είτε όχι, µε διενέργεια ετήσιου ενεργειακού συµψηφισµού, για χρονική διάρκεια ίση µε αυτή που ορίζεται στο Άρθρο 4. Η µέθοδος του ενεργειακού συµψηφισµού µεταξύ παραγόµενης και καταναλισκόµενης ενέργειας εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση ότι το φωτοβολταϊκό σύστηµα βρίσκεται στον ίδιο ή όµορο χώρο µε την εξυπηρετούµενη ηλεκτρική εγκατάσταση (κατανάλωση), η οποία συνδέεται στο Δίκτυο. Ο προµηθευτής συµφωνεί και αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφαρµόζει, µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος τον ενεργειακό συµψηφισµό στην εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού µε ενεργειακό συµψηφισµό και να υπολογίζει το τίµηµα που θα πρέπει να καταβάλλεται από τον αυτοπαραγωγό µε ενεργειακό συµψηφισµό σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης. Η υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται από τον προµηθευτή στο πλαίσιο της µεταξύ των µερών Σύµβασης Προµήθειας (σηµείο ιδ του προοιµίου). 2. Ρητά συµφωνείται ότι ο προµηθευτής δεν υποχρεούται σε εφαρµογή της µεθόδου του ενεργειακού συµψηφισµού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται τα συµφωνηµένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Εφόσον ο Διαχειριστής του Δικτύου εκτιµά ότι η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του συγκεκριµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος, τη γεωγραφική θέση λειτουργίας του κ.λπ, εκκινεί τη διαδικασία διαπίστωσης τυχόν παραβίασης των τεχνικών και λειτουργικών στοιχείων της εγκατάστασης. Η διαπίστωση αυτή πραγµατοποιείται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατόπιν της διενέργειας ελέγχων, περιλαµβανοµένης και αυτοψίας, χωρίς ειδοποίηση, στο χώρο εγκατάστασης του συστήµατος εφόσον απαιτείται. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, ειδοποιείται εγγράφως ο Προµηθευτής για την άσκηση των δικαιωµάτων του βάσει των όρων της παρούσας Σύµβασης και επιπλέον καταπίπτει ποινική ρήτρα ύψους υπέρ του Προµηθευτή 3. Η ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήµατος θα παρέχεται στο Δίκτυο µε εναλλασσόµενο ρεύµα ονοµαστικής τάσης V, για τριφασικό (ή µονοφασικό, κατά περίπτωση) σύστηµα, και ονοµαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Ηz) και σε παράλληλη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήµατος µε το Δίκτυο. Το µέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από το φωτοβολταϊκό σύστηµα θα είναι... kw, µε µέση τιµή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύµβαση Σύνδεσης (σηµείο ιγ του προοιµίου). 10

11 Άρθρο 2 Συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος και του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου [(ή, εναλλακτικά, του Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ], όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και µε τα οριζόµενα στην λοιπή κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 3 Προγραµµατισµός λειτουργίας και φόρτισης Το φωτοβολταϊκό σύστηµα, στο οποίο αφορά η παρούσα Σύµβαση, θα λειτουργεί σύµφωνα µε το ν. 3468/2006και ιδίως το άρθρο 9 (ή 10, αν πρόκειται για ΜΔΝ) αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος και ιδίως το Κεφάλαιο 18 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου,[(ή, εναλλακτικά, του Κώδικα ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά ΜΔΝ],την υπουργική απόφαση./2014 (σηµείο ιβ του προοιµίου) και τη λοιπή κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 4 Διάρκεια Σύµβασης 1. Η παρούσα Σύµβαση, µε την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης./2014 (σηµείο ιβ του προοιµίου) για εικοσιπέντε (25) έτη. Ειδικότερα στην περίπτωση που η παρούσα Σύµβαση συνάπτεται για τη µετάβαση λειτουργούντος φωτοβολταϊκού συστήµατος που είχε εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων επί κτιριακών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Β/1079/2009) στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης./2014 (σηµείο ιβ του προοιµίου) για αυτοπαραγωγούς µε ενεργειακό συµψηφισµό, ή λόγω αλλαγής Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε συνέχεια προηγούµενης Σύµβασης Συµψηφισµού στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης../2014 (σηµείο ιβ του προοιµίου), αυτή ισχύει για το εναποµένον χρονικό διάστηµα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύµβασης συµψηφισµού, ήτοι για. 2. Η υποχρέωση του προµηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας Σύµβασης και το αντίστοιχο δικαίωµα του αυτοπαραγωγού µε ενεργειακό συµψηφισµό ισχύουν από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στη Σύµβαση Σύνδεσης. Η ανωτέρω ηµεροµηνία έναρξης βεβαιώνεται µε σχετική αναγγελία του Διαχειριστή του Δικτύου. 3. Τυχόν λύση της Σύµβασης Προµήθειας του σηµείου ιδ του προοιµίου της παρούσας επιφέρει αυτοδικαίως και λύση της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 5 Χρεώσεις 1. Ο Προµηθευτής είναι υπεύθυνος για τον υπολογισµό των χρεώσεων της ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασµό κατανάλωσης ως ακολούθως: 11

12 α. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις επιβάλλονται επί της ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει από την διαφορά της εγχυθείσας στο Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (εξερχόµενη ενέργεια) από την απορροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια, (εισερχόµενη ενέργεια). Εάν η διαφορά είναι αρνητική, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η εν λόγω διαφορά πιστώνεται στον επόµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό, ως πρόσθετη εξερχόµενη ενέργεια. β. Οι ρυθµιζόµενες µονοπωλιακές χρεώσεις, πλην Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και ΕΤΜΕΑΡ (Χρέωση Χρήσης Συστήµατος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθµιζόµενες χρεώσεις), επιβάλλονται επί της εισερχόµενης ενέργειας. γ. Οι χρεώσεις των ΥΚΩ επιβάλλονται επί της συνολικής πραγµατικής κατανάλωσης της εγκατάστασης κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού µε ενεργειακό συµψηφισµό για την αντίστοιχη περίοδο καταµέτρησης, ήτοι επί του αθροίσµατος της εισερχόµενης και της συνολικής παραγόµενης από το φωτοβολταϊκό σύστηµα ενέργειας από το οποίο αφαιρείται η εξερχόµενη προς το Δίκτυο ενέργεια. δ. Οι λοιπές χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 του ν.2093/1992, ΦΠΑ) υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. 2. Σε περίπτωση κλιµακούµενης χρέωσης των χρεώσεων που προβλέπονται στο τιµολόγιο του αντισυµβαλλόµενου αυτοπαραγωγού, η διενέργεια του ενεργειακού συµψηφισµού πραγµατοποιείται έτσι ώστε να οδηγεί στην ελάχιστη δυνατή συνολική χρέωση για τον αυτοπαραγωγό. Άρθρο 6 Μετρήσεις 1. Η καταµέτρηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήµατος, καθώς και της εισερχόµενης και εξερχόµενης από και προς το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγµατοποιείται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τον υφιστάµενο κύκλο καταµέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού µε ενεργειακό συµψηφισµό, σύµφωνα και µε τη Σύµβαση Προµήθειας (σηµείο ιδ του προοιµίου). 2. Ο υφιστάµενος µετρητής κατανάλωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντικαθίσταται από δύο µετρητές διπλής κατεύθυνσης - καταγραφής, οι οποίοι βρίσκονται στην δικαιοδοσία του Διαχειριστή του Δικτύου. Ο ένας µετρητής (Μετρητής 1) µετράει την παραγόµενη και την καταναλισκόµενη από το φωτοβολταϊκό σύστηµα ηλεκτρική ενέργεια και ο δεύτερος (Μετρητής 2) την εισερχόµενη και εξερχόµενη από και προς το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια και οι χρεωστέες ποσότητες προκύπτουν ως εξής: α. Η διαφορά µεταξύ των δύο µετρούµενων ποσοτήτων του δεύτερου µετρητή (Μετρητή 2) (εισερχόµενη µείον εξερχόµενη ενέργεια) αντιστοιχεί στην συµψηφιζόµενη ενέργεια επί της οποίας επιβάλλονται, εφόσον αυτή είναι θετική, οι ανταγωνιστικές χρεώσεις. β. Οι ρυθµιζόµενες µονοπωλιακές χρεώσεις πλην ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ (Χρέωση Χρήσης Συστήµατος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθµιζόµενες χρεώσεις), επιβάλλονται επί της µετρούµενης από τον δεύτερο µετρητή εισερχόµενης ενέργειας. 12

13 γ. Η καταναλισκόµενη ενέργεια, επί της οποίας επιβάλλονται οι χρεώσεις ΥΚΩ, προκύπτει µε προσθαφαίρεση των µετρούµενων ποσοτήτων των δύο µετρητών ως εξής: Καταναλισκόµενη ενέργεια = Εισερχόµενη Εξερχόµενη + Παραγόµενη ενέργεια δ. Οι λοιπές χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5, ΦΠΑ) υπολογίζονται επί ενέργειας όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. 3. Για τις µετρήσεις ενέργειας ισχύουν τα αναφερόµενα στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος [(ή, εναλλακτικά, του Κώδικα ΜΔΝ, εφόσον η εγκατάσταση αφορά σε ΜΔΝ], καθώς και οι διατάξεις της υπ αριθµ. απόφασης ΡΑΕ/182/2013 «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών Δικτύου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ Β 82/2006) και κωδικοποίηση αυτού», όπως ισχύει. Άρθρο 7 Δικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού συστήµατος Ο αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό οφείλει να επιτρέπει στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή του Δικτύου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και την παρούσα Σύµβαση. Άρθρο 8 Λογαριασµοί και πληρωµές 1. Η διαδικασία συµψηφισµού πραγµατοποιείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς κατανάλωσης κατά τους κύκλους καταµέτρησης της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Προµήθειας (σηµείο ιδ του προοιµίου). Πιο αναλυτικά, σε κάθε κύκλο καταµέτρησης, δηλαδή ανά µήνα, δίµηνο ή τετράµηνο, προκειµένου για καταναλωτές µηνιαίου, διµηνιαίου και τετραµηνιαίου κύκλου καταµέτρησης αντιστοίχως, ο προµηθευτής υπολογίζει τη διαφορά της εισερχόµενης ενέργειας από την εξερχόµενη ενέργεια προς το Δίκτυο. Τυχόν πλεόνασµα (θετική διαφορά) µεταφέρεται ως πρόσθετη εξερχόµενη ενέργεια στον επόµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό, ενώ τυχόν έλλειµµα (αρνητική διαφορά) θα τιµολογείται κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα στο άρθρο 5, µε συνακόλουθη υποχρέωση εµπρόθεσµης εξόφλησης του λογαριασµού από τον αυτοπαραγωγό µε ενεργειακό συµψηφισµό, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες. Στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασµό της ετήσιας περιόδου συµψηφισµού διενεργείται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν χρεωστέα ενέργεια παρελθουσών περιόδων καταµέτρησης που τελικά απαλείφεται µε τον ετήσιο συµψηφισµό αντιλογίζεται στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασµό της ετησίας περιόδου συµψηφισµού. Τυχόν πλεονάζουσα, µετά την τελική εκκαθάριση του ετήσιου συµψηφισµού, ποσότητα εξερχόµενης ενέργειας δεν µεταφέρεται περαιτέρω και ο αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό δεν αποζηµιώνεται µε οποιοδήποτε τρόπο για την ποσότητα αυτή. Οι υπόλοιπες χρεώσεις (ρυθµιζόµενες) υπολογίζονται και χρεώνονται κανονικά ανά κύκλο καταµέτρησης. 2. Σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασµό αποτυπώνονται διακριτά οι µετρηθείσες ποσότητες εισερχόµενης, εξερχόµενης και παραγόµενης ενέργειας καθώς και τυχόν 13

14 µεταφερθείσα πρόσθετη ποσότητα εξερχόµενης ενέργειας από προηγούµενο εκκαθαριστικό λογαριασµό. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ηµεροµηνία της προγραµµατισµένης καταµέτρησης, ο συµψηφισµός θα γίνεται αµέσως µόλις διενεργηθεί η επόµενη τακτική καταµέτρηση. Άρθρο 9 Ανωτέρα βία 1. Οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συµβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εµποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ενδεικτικά η πληµµύρα, ο κεραυνός, ο σεισµός, η πυρκαϊά, η έκρηξη, ο πόλεµος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ηµερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόµοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθµού υπαιτιότητας των µερών. 2. Σε περίπτωση που συµβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συµβαλλόµενο µέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ηµερών από τη στιγµή που έλαβε χώρα το γεγονός ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναµία του αυτή στο άλλο µέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούµενη διάρκεια, και οφείλει να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας. 3. Το συµβαλλόµενο µέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συµβατικές υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυµβαλλόµενο µέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας). 4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά µόνον ως λόγος καθυστέρησης και σε καµία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζηµίωσης οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα Μέρη. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις του αυτοπαραγωγού µε ενεργειακό συµψηφισµό Ο αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό οφείλει να: 1. Έχει συνάψει και να διατηρεί τη Σύµβαση Σύνδεσης που αναφέρεται στο σηµείο ιγ και τη Σύµβαση Προµήθειας που αναφέρεται στο σηµείο ιδ του προοιµίου της παρούσας στο όνοµά του. Σε περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό δεν είναι και κύριος του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα, οφείλει να έχει συνάψει και να διατηρεί την αναγκαία συµφωνία µε τον κύριο του χώρου για τη χρήση του αυτού στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης. 2. Μην προβαίνει σε µεταβολές της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήµατος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του προµηθευτή και του Διαχειριστή του Δικτύου. 14

15 3. Μην παρεµβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήµατος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών. 4. Ενηµερώνει άµεσα και επιµελώς τον προµηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήµατος για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ηµερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. 5. Ενηµερώνει άµεσα και επιµελώς τον προµηθευτή για κάθε θέµα που επηρεάζει την οµαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα Σύµβαση. Άρθρο 11 Λύση Σύµβασης 1. Η παρούσα Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως (α) µε την παρέλευση της προθεσµίας των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύµβασης, (β) στην περίπτωση αλλαγής προµηθευτή και (γ) στην περίπτωση λύσης της Σύµβασης Προµήθειας ή της Σύµβασης Σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας, για οποιονδήποτε λόγο. 2. Πρόωρη λύση της Σύµβασης επέρχεται κατόπιν καταγγελίας. 3. Ο προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πληµµελούς εκπλήρωσης όρων αυτής από τον αυτοπαραγωγό µε ενεργειακό συµψηφισµό. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώµατος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών, η οποία τάσσεται µε έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της παρούσας Σύµβασης στον αντισυµβαλλόµενο, προκειµένου ο τελευταίος να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του (προθεσµία αποκατάστασης). 4. Ο αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήµατος, ο αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό οφείλει να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση την παρούσα. 5. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα καταγγελίας ασκείται µε ιδιαίτερο έγγραφο που επιδίδεται µε ιδιαίτερο έγγραφο. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας άρχονται µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού. 6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συµβαλλόµενα Μέρη οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκαλείται στον αντισυµβαλλόµενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας. 7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του Δικτύου, η συνδροµή των λόγων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας Σύµβασης, ο Προµηθευτής καταγγέλλει τη Σύµβαση λόγω υπαιτιότητας του αυτοπαραγωγού µε ενεργειακό συµψηφισµό και καταπίπτει ποινική ρήτρα ύψους υπέρ του Προµηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να µην υπογράψει νέα Σύµβαση µε τον εν λόγω αυτοπαραγωγό. 15

16 Άρθρο 12 Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία 1. Ο προµηθευτής και ο αυτοπαραγωγός µε ενεργειακό συµψηφισµό συµφωνούν ότι καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης θα συνεργάζονται αρµονικά και µε πνεύµα καλής πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας. 2. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης ή µε αφορµή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά µε διαδικασία που θα συµφωνήσουν µεταξύ τους τα µέρη, συµφωνείται ρητά ότι αποκλειστικά αρµόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών. 3. Τα συµβαλλόµενα Μέρη επίσης συµφωνούν ότι για όσο διάστηµα βρίσκονται σε φιλικό διακανονισµό και/ή διαιτησία, δεν αναστέλλεται η ισχύς της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 13 Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία 1. Επίσηµη γλώσσα της παρούσας Σύµβασης είναι η ελληνική, πλην ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδεχοµένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η µεταξύ των συµβαλλόµενων Μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σηµειώµατα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισµένων τεχνικοοικονοµικών όρων που ενδεχοµένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. 2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου µεταξύ των συµβαλλοµένων, που αφορά στην παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθµό τηλεοµοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συµβαλλόµενα Μέρη ως αποδέκτης αυτών. Ρητά διευκρινίζεται ότι: α) Έγγραφο που αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ηµέρα της αποστολής του, εάν το σύστηµα τηλεοµοιοτυπίας του αποδέκτη γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόµενη της αποστολής ηµέρα. β) Υπό τον όρο ότι τα συµβαλλόµενα Μέρη συµφώνησαν εγγράφως τον τρόπο τον οποίο θεωρούν ως αποδεικτικό αποστολής εγγράφου µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τότε έγγραφο που αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον αποδέκτη την ηµέρα της αποστολής του, εάν το σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι περιήλθε την επόµενη της αποστολής ηµέρα. Άρθρο 14 Εφαρµοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 16

17 Άρθρο 15 Ερµηνευτικές διατάξεις 1. Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Σύµβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, ν. 4001/2011, στην υπουργική απόφαση.../2014 (σηµείο ιβ του προοιµίου), στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, στον Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τη λοιπή νοµοθεσία. 2. Αναφορά σε οποιονδήποτε νόµο ή άρθρο νόµου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση. 3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί µόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την ερµηνεία της παρούσας. 4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας Σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 5. Η ακυρότητα ορισµένης διάταξης της παρούσας Σύµβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής. Άρθρο 16 Κοινοποιήσεις Ο Προµηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άµεσα αντίγραφο της παρούσας Σύµβασης στη ΡΑΕ, στο ΛΑΓΗΕ και στην Τοπική Υπηρεσία Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή) [και στον Διαχειριστή ΜΔΝ σε περίπτωση εγκατάστασης σε Σύστηµα ΜΔΝ]. Οι συµβαλλόµενοι Για τον Προµηθευτή Για τον αυτοπαραγωγό µε ενεργειακό συµψηφισµό» 17

18 Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υφυπουργός Ασηµάκης Παπαγεωργίου Εσωτερική διανοµή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 4. Διεύθυνση ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας (3) Κοινοποιήσεις: 1. Εθνικό Τυπογραφείο (και σε ηλεκτρονική µορφή) Καποδιστρίου ΑΘΗΝΑ (προς δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης) 2. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πειραιώς ΑΘΗΝΑ 3. ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Κάστορος ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 18

19 Περραιβού 20 & Καλλιρρόης ΑΘΗΝΑ 5. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Δυρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ 19

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (για αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό) Στ, σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ «ΗΛΙΟΣ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1. Καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014. Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής

ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014. Άρθρο 1. Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής ΠΡΩΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014 Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 1.Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) Συχνές Eρωτήσεις - Απαντήσεις Στο πλαίσιο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) 1. Τι είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΦΒ) από αυτοπαραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού

Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Περιοχή... Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΧΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα του αυτοπαραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 2001/77/ΕΚ Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερικήαγορά ηλεκτρικής ενέργειας, (OJ L.283

9. Οδηγία 2001/77/ΕΚ Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερικήαγορά ηλεκτρικής ενέργειας, (OJ L.283 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πληροφορίες: Τοπικές Υπηρεσίες ΕΗ www.ypan.gr Τηλ. 210 69 69-423 -443-449 -454-475 Φαξ. 210 69 69-448 Email. pv-ktiria@ypan.gr Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009 Αρ. Πρωτ: 12323

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering

Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering Ενεργειακός Συμψηφισμός Net Metering 1 Τι είναι το Net Metering 2 Το Net Metering είναι ο συμψηφισμός παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας μέσω δικτύου Η εφαρμογή του Net Metering είναι ένα νέο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 26 Οκτωβρίου 2015 Φειδίου 11, 106 78 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 27 Απριλίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 6 Μαίου 2015 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΗ/Περιοχή. Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης:. (συµπληρώνεται από την Περιοχή ΕΗ) Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος ισχύος 10 kwp στο ίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΤ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 100 kw p ) Οι εξής συμβαλλόμενοι : η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ως Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3583 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η NET METERING. Πως λειτουργεί Μηδενισμός του κόστους ρεύματος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η NET METERING. Πως λειτουργεί Μηδενισμός του κόστους ρεύματος «Το Net Metering δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να παράγει το ρεύμα που έχει ανάγκη η κατοικία του, βοηθώντας τον να απαλλαγεί από τα έξοδα για ηλεκτρισμό (η τιμή της kwh άλλωστε έχει αυξητική τάση).

Διαβάστε περισσότερα

Συνδέσου με το μέλλον net- metering

Συνδέσου με το μέλλον net- metering Συνδέσου με το μέλλον net- metering energy for tomorrow by net- metering στη Ελλάδα Το net- metering ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον Έλληνα καταναλωτή να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014

ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΣΤΕΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε. ΕΩΣ 29/8/2014 Την ώρα που η χώρα µας ψάχνει να βρει λύσεις να καλύψει ενδεχόµενο εµπάργκο της Ρωσίας µε το κλείσιµο της

Διαβάστε περισσότερα

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό

Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό Τελευταία ενημέρωση 1 Σεπτεμβρίου 2016 Φειδίου 11, 106 78 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Net-metering Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία:

Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: Διεύθυνση Περιφέρειας.. Αριθ.Πρωτ.: Α Ημερομηνία: Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος από Αυτοπαραγωγό με Ενεργειακό Συμψηφισμό στο Δίκτυο ΜΤ (Net metering) Στοιχεία του Αυτοπαραγωγού Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934

Διαβάστε περισσότερα

To net metering βήμα βήμα

To net metering βήμα βήμα To net metering βήμα βήμα Ένας πρακτικός οδηγός για την επιλογή, τη διαδικασία σύνδεσης, το κόστος και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής. Με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του σχεδίου Υ.Α. για το Net Metering

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του σχεδίου Υ.Α. για το Net Metering Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του σχεδίου Υ.Α. για το Net Metering Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται σύνοψη των σχολίων και παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 30.07.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα

Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Αυτοπαραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά net metering Ελλάδα Το νέο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) στην Ελλάδα από 31/12/2014 Τι προβλέπεται-διαδικασία σύνδεσης Τιμές απόσβεση Με την αυτοπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις για κατοικία ή στέγαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ- NET METERING ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως γίνεται.; Το σύστημα συνδέεται εσωτερικά με την κατοικία ή την επιχείρηση σας με ένα ξεχωριστό μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων ισχύος έως 10 kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις. IV. Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις 1. Τί είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει.

Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/ ), όπως ισχύει. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Γνώμη ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β 270/15.03.2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING)

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (NET METERING) Το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (Νet-Μetering) σας προσφέρει μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

NET METERING ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ; ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

NET METERING ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ; ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NET METERING ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; ΤΙ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ; ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα 1. Η Εταιρεία... 2 2. Τι είναι το Net Metering... 3 3. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Μάιος 2015 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) info@helapco.gr, www.helapco.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1040/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµένης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ/Περιοχή Αρ. Αίτησης: Ημερομηνία: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Στοιχεία Παραγωγού Όνομα/επωνυμία ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου Κατοικία/έδρα ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

8. Αίτημα Παραγωγού προς ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), υποβάλλοντας ΕΠΟ ή ΠΠΔ.

8. Αίτημα Παραγωγού προς ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), υποβάλλοντας ΕΠΟ ή ΠΠΔ. Α. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους απαιτείται έκδοση Άδειας Παραγωγής 1. Αίτημα Επενδυτή σε

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογείων ΑΘΗΝΑ Αικ. Τουρτούρα

Μεσογείων ΑΘΗΝΑ Αικ. Τουρτούρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Δ/νση Ενέργειας Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα