* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης..

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης.."

Transcript

1 Π11) ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται με βάση την ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο ενασχόλησής του με τη γεωργική δραστηριότητα και την περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης και ορίζονται ως ακολούθως: Δικαιούχος Τόπος μόνιμης κατοικίας * Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Λοιπές περιοχές Νέος γεωργός, ο οποίος την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητάς του δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του και 5ετία στην άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας 55 % 45% Λοιποί δικαιούχοι 50% 40% * Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης.. Π12) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ α. Είναι νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης ή γεωργικής έκτασης, η οποία πληρεί τ ακόλουθα κριτήρια: Έχει ενιαία ελάχιστη έκταση 50 στρεμμάτων Διαθέτει βασική υποδομή και κυρίως ευχερή οδική πρόσβαση Εφόσον πρόκειται για ήδη λειτουργούσα γεωργική εκμετάλλευση πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων β Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο στη συστατική του πράξη αναφέρεται ότι μια από τις δραστηριότητες του είναι και η άσκηση γεωργικής εκμετάλλευσης. γ. Οι επενδύσεις που προγραμματίζουν για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της γεωργικής έκτασης, θα πρέπει: Να είναι καινοτόμες, να προβλέπονται σε σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης και να πραγματοποιηθούν μετά την έγκρισή του

2 Εφόσον πρόκειται για επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ήδη λειτουργούν, θα πρέπει από την εκτέλεσή τους να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: o Βιώσιμη εκμετάλλευση ελάχιστων απαιτήσεων σε μόνιμες θέσεις εργασίας, όσες προκύπτουν από την αναγωγή 1 θέσης ανά ύψος επένδυσης EURO o Μείωση του κόστους παραγωγής με παράλληλη αναδιάταξη της παραγωγής σε προϊόντα που έχουν ζήτηση για την προώθηση της πολυαπασχόλησης o Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων o Από την πραγματοποίησή τους δε θα προκαλείται αύξηση της παραγωγής προϊόντων που αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης Εφόσον πρόκειται για γεωργικές εκτάσεις που προβλέπεται να αναπτυχθούν, θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι: o Δημιουργία βιώσιμης εκμετάλλευσης ελάχιστων απαιτήσεων, σε θέσεις εργασίας, όσες προκύπτουν από την αναγωγή 1 θέσης ανά ύψος επένδυσης EURO o Δημιουργία πολυαπασχόλησης με την προώθηση προϊόντων και δραστηριοτήτων που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης o Ανάδειξη του φυσικού χώρου και τήρηση των κριτηρίων που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες καλής διαβίωση των ζώων Το ύψος τους δεν υπερβαίνει o Τα ποσά που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας κατά περίπτωση επένδυσης o Τα EURO ανά ΜΑΕ o Τα EURO ανά Σ.Ο.Α Δεν ενισχύονται επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί από άλλα προγράμματα ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους από το καθεστώς του ΚΕΦ Β του παρόντος μέτρου ή από την Κ.Ο.Α. δ. Διαθέτουν οι ίδιοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους επαγγελματική ικανότητα, κατά προτίμηση επιπέδου τουλάχιστον ΤΕΣ Π13) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Οι δαπάνες για την ανάπτυξη των δράσεων του μέτρου δύνανται να κριθούν επιλέξιμες για ενίσχυση εφόσον : Προβλέπονται σε Σχέδιο Βελτίωσης της εκμετάλλευσης και θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή του

3 Δεν ενισχύονται δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν πρια από την έγκριση του Σχεδίου Βελτίωσης με εξαίρεση αυτές που αφορούν τη σύνταξή του καθώς και δαπάνες προκαταρκτικών ενεργειών όπως της έκδοσης της οικοδομικής άδειας της έγκρισης καταλληλότητας από τον ΕΟΤ υπο τον όρο ότι αυτές δεν έχουν πραγματοποιηθείμέχρι ένα έτος πρίν από την πρώτη υποβολή του Σχεδίου Βελτίωσης και ειδικά για την πρώτη εφαρμογή δύο έτη Από την πραγματοποίησή τους θα επέλθει αύξηση του αγροτικού οικογενειακού εισοδήματος τουλάχιστον κατά 10 % Το ύψος τους δεν υπερβαίνει : - ανά εκμετάλλευση φυσικού προσώπου τα ΕΥΡΩ. - ανά εκμετάλλευση νομικού προσώπου και Συνεργαζόμενης εκμ/σης τα ΕΥΡΩ. - Τα ποσά που ορίζονται κατά περίπτωση επένδυσης με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Π15. ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ (2010) Δράση 1.1.: Ίδρυση σύγχρονων σφαγείων σε αντικατάσταση υφισταμένων ακαταλλήλων σφαγείων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Δράση 1.2.: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Δράση 1.3.: Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων σε απομακρυσμένες, ορεινές ή μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και στα πλαίσια της καθετοποίησης μονάδων παραγωγής προϊόντων που πιστοποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. Δράση 1.4.: Ίδρυση νέων χοιροσφαγείων σε αντικατάσταση δυναμικότητας μη σύγχρονης τεχνολογίας, στα πλαίσια καθετοποίησης της παραγωγής μεγάλων χοιροτροφικών μονάδων. Δράση 1.5.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, ίδρυση μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση (για πιστοποιούμενα προϊόντα) με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία κονσέρβες κλπ).

4 Δράση 1.7.: Θεσ/νίκης). Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση δύο κρεαταγορών (Αθηνών και Δράση 1.8.: Ίδρυση επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής. Δράση 1.9.: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό την χονδρεμπορία των προϊόντων. 2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ (2020) Δράση 2.1.: Εκσυγχρονισμός επέκταση λόγω εκσυγχρονισμού τυροκομείων, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή ίδρυση σε αντικατάσταση υφισταμένων τυροκομείων. Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος. Δράση 2.3.: Δημιουργία κέντρων συγκέντρωσης και πρόψυξης γάλακτος. Δράση 2.4.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής γιαούρτης ή εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων. Δράση 2.5.: Ίδρυση μικρών τυροκομείων σε απομακρυσμένες ή ορεινές ή μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Δράση 2.6.: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στα πλαίσια καθετοποίησης της παραγωγής. Δράση 2.7.: Εκσυγχρονισμός, επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων Ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ, παραδοσιακών κλπ. Δράση 2.8.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός - επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος. 3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (2030) 3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ Δράση : Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. Δράση : ίδρυση επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας αυγών και μονάδων παραγωγής νέων Προϊόντων με βάση τα αυγά.

5 Δράση : Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών για προϊόντα που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κλπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Δράση : Ίδρυση σφαγείων σε αντικατάσταση παλαιών μη σύγχρονης τεχνολογίας ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων. Δράση : Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές απομακρυσμένες ή νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές καθώς και μονάδων καθετοποίησης της παραγωγής προϊόντων που πιστοποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή προϊόντα (ειδικές εκτροφές). Δράση : Ίδρυση σφαγείων ινδιάνων και στρουθοκαμήλων ή προσθήκη γραμμής σφαγής ινδιάνων και στρουθοκαμήλων σε υφιστάμενα πτηνοσφαγεία Δράση : Εκσυγχρονισμός επέκταση υφισταμένων με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών ή προσθήκη γραμμής τεμαχισμού τυποποίησης και μεταποίησης σε υφιστάμενα πτηνοσφαγεία. Δράση : Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών στρουθοκαμήλων - κουνελιών. Δράση : Ίδρυση μονάδων σφαγής κουνελιών. 4. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ (2990) Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός επέκταση και ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής προϊόντων διατροφής υγιεινής διατροφής με βάση το μέλι και άλλα προϊόντα της κυψέλης. Δράση 4.2.: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων τυποποίησης επεξεργασίας μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. Δράση 4.3.: Ίδρυση νέων μονάδων τυποποίησης επεξεργασίας μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. 5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ (2990)

6 Δράση 5.1. Ίδρυση συγχρόνων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση επέκταση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Δράση 5.3. Ίδρυση επέκταση εκσυγχρονισμός μονάδων αξιοποίησης προϊόντων σηροτροφίας. 6. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (2990) Δράση 6.1.: Ίδρυση εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα (σε αντικατάσταση παλαιών ακαταλλήλων αποθηκευτικών χώρων). Δράση 6.2.: Δράση 6.3.: δημητριακών. Εκσυγχρονισμός βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών Ίδρυση εκσυγχρονισμός μετεγκατάσταση ξηραντηρίων Δράση 6.4.: Συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης. Δράση 6.5.: Ίδρυση νέων Εκσυγχρονισμός υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας. Δράση 6.6.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων δημητριακών σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων. 7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α) Ελαιόλαδο (3030) Δράση 7.1.: Ιδρύσεις εκσυγχρονισμοί, μετεγκαταστάσεις, συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων α) Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων για ορθολογικοποίηση της παραγωγής χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. γ) Ιδρύσεις αποκλειστικά και μόνο σε απομακρυσμένες, ορεινές, ή νησιωτικές περιοχές όπου υπάρχει σημαντική δυσκολία πρόσβασης του ελαιοκάρπου για έκθλιψη. Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ελαιοδεξαμενών.

7 Δράση 7.3.: ελαιολάδου. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων α) Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων ελαιολάδου σε άμεσα εμπορεύσιμες συσκευασίες για βιολογικά ή και επώνυμα προϊόντα. β) Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων ελαιολάδου σε άμεσα εμπορεύσιμες συσκευασίες (χωρίς αύξηση της δυναμικότητας) με την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται η λειτουργία τους κατά τα τρία τελευταία έτη. Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση πυρηνελαιουργείου, με προτεραιότητα σε περιπτώσεις που αφορούν σε προστασία του περιβάλλοντος. Δράση 7.5.: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας ελαιοπυρήνων για την παραγωγή λιπασμάτων, καύσιμης ύλης και ζωοτροφών χωρίς παραγωγή πυρηνελαίου (repasso) υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπ.Γεωργίας. Δράση 7.6.: Εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Β) Άλλα έλαια Δράση 7.7.: Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναμικότητας. 8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ (3050) Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων οινοποιείων που ήδη λειτουργούν για παραγωγή ποιοτικών βελτιωμένων οίνων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για ορθολογικοποίηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: α) σε περιπτώσεις απόσυρσης υφιστάμενης αντίστοιχης δυναμικότητας β) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπική παραγωγής σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιώτικες περιοχές γ) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91]. Δράση 8.4.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός ή και μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης για την παραγωγή ξυδιού από κρασί, συμπυκνωμένου γλεύκους από

8 οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και αποσταγμάτων από στέμφυλα, από οίνους και οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών. Δράση 8.5.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση εμφιαλωτηρίων οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους. 9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (3060) I. Στο επίπεδο της εμπορίας Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα Νησιά του Αιγαίου. Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση ή/και μετεγκατάσταση ή/και συγχώνευση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών: Δράση 9.4.: Σύνδεση συσκευαστηρίων με το σιδηροδρομικό ή οδικό δίκτυο (για μήκος το πολύ 5 km) για την εξυπηρέτηση της εμπορίας των προϊόντων. Δράση 9.5.: Εκσυγχρονισμός λαχαναγορών για βελτίωση των συνθηκών εμπορίας των οπωροκηπευτικών. Δράση 9.6.: Μετατροπή υφισταμένων μονάδων εμπορίας ή αγορών ή ίδρυση κέντρων διανομής για την τροφοδοσία μεγάλων αστικών κέντρων με προϊόντα φυτικής προέλευσης για τη βελτίωση των διαύλων εμπορίας και την εκτέλεση προγραμμάτων εφοδιασμού, αλυσίδων καταστημάτων υπεραγορών σε μικροσυσκευασίες με φορείς Ομάδες Παραγωγών ή εταιρείες στις οποίες μετέχουν οι Ομάδες Παραγωγών. II. Στο επίπεδο της μεταποίησης Δράση 9.7.: Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας α) Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά: την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, την παραγωγή νέων προϊόντων

9 χωρίς αύξηση της δυναμικότητας εκτός εάν ή επέκταση αντικαθιστά αποσυρόμενη δυναμικότητα στην ευρύτερη περιοχή. β) Ίδρυση νέων μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας σε αντικατάσταση αποσυρόμενης δυναμικότητας ή ελλείπουσας δυναμικότητας στην περιοχή και για την εξυπηρέτηση της τοπικής παραγωγής. Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λ.π.) α) Κονσερβοποιεία Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά: o την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, o την παραγωγή νέων προϊόντων. Ίδρυση νέων μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας σε αντικατάσταση αποσυρόμενης δυναμικότητας ή ελλείπουσας δυναμικότητας στην περιοχή και για την εξυπηρέτηση της τοπικής παραγωγής. β) Χυμοί φρούτων Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά: o την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, o την παραγωγή νέων προϊόντων. Ίδρυση νέων μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας σε αντικατάσταση αποσυρόμενης δυναμικότητας ή ελλείπουσας δυναμικότητας στην περιοχή και για την εξυπηρέτηση της τοπικής παραγωγής. γ) Αποξηραμένα φρούτων Ίδρυση νέων μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκινα, βερίκοκα κλπ). Δράση 9.9.: Μεταποίηση εσπεριδοειδών (χυμοί) α) Εκσυγχρονισμός ή/και μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά: την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, στην ψυκτικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή νέων προϊόντων. β) Ίδρυση νέων μονάδων σύγχρονης τεχνολογίας σε αντικατάσταση αποσυρόμενης δυναμικότητας ή ελλείπουσας δυναμικότητας στην περιοχή και για την εξυπηρέτηση της τοπικής παραγωγής

10 Δράση 9.10.: Μεταποίηση λαχανικών α) Δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής τουρσιών, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά: στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και στην παραγωγή νέων προϊόντων β) Δημιουργία νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. Δράση 9.11.: Μεταποίηση οπωροκηπευτικών για την παραγωγή Εδεσμάτων Σαλτσών Delicatessen α) Δημιουργία νέων μονάδων ή εκσυγχρονισμός, επέκταση και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για: παραγωγή προϊόντων ειδικής χρήσης π.χ. διάφορες σάλτσες, σακχαρώδη προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, ζαχαροπλαστική, βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων (σακχαρώδη προϊόντα από φρούτα και εσπεριδοειδή, σιρόπια, πάστες, κοκτέϊλς, snaks κ.λ.π.), παραγωγή γλυκών και μαρμελάδων, παραγωγή εδεσμάτων έτοιμων φαγητών σε ασηπτική συσκευασία. β) Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης των προϊόντων και των υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων λαχανικών. Δράση 9.12.: Μεταποίηση ξηρών καρπών (ακρόδρυα, σπόροι σουσαμιού και άλλων) Δημιουργία νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για: παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π., παραγωγή προϊόντων ειδικής χρήσης όπως μουστάρδες, σάλτσες, ταχίνι, χαλβάδες κ.λ.π. Δράση 9.13.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων. β) Επενδύσεις όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των μέσων και χώρων αποθήκευσης. III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπεζίων ελαιών Δράση 9.14.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας. Δράση 9.15.: Συμπλήρωση εξοπλισμού υφισταμένων μονάδων με γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων

11 Δράση 9.16.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση. ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων Δράση 9.17.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, επέκταση / εκσυγχρονισμός / συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας, τσιπς ή σνακς πατάτας. 10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ (3070) Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων μονάδων. α) Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. β) Δημιουργία ξηραντηρίων ανθέων. Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές κέντρα διανομής) α) Δύο νέες ανθαγορές (μία στην Αθήνα, σε αντικατάσταση υπάρχουσας παλαιάς και μία στην Θεσσαλονίκη). β) Κέντρα διανομής. Δράση 10.3.: Εκσυγχρονισμός και ορθολογική ανάπτυξη των υφισταμένων εγκαταστάσεων Εκσυγχρονισμός ανθαγοράς Αττικής, με την προσθήκη συστήματος τηλεδημοπρασίας. 11. ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (4020) Δράση 11.1.: Ορθολογική ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υφισταμένων εγκαταστάσεων. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων, προμιγμάτων προσθέτων ζωοτροφών καθώς και συμπληρωμάτων ζωοτροφών. Προαγωγή απλών παρασκευαστηρίων σε σύγχρονες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών με αποδεδειγμένη κατάργηση απλών παρασκευαστηρίων αντίστοιχου δυναμικού της περιοχής.

12 Αντικατάσταση ή μετεγκατάσταση απλών παρασκευαστηρίων με σύγχρονες μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιημένων ζωοτροφών ίσης δυναμικότητας. Δράση 11.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας. Για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, προβλέπεται η ίδρυση αποθηκευτικών χώρων (SILOS ή οριζοντίων αποθηκών) με δυνατότητα απλής παρασκευής τυποποίησης μιγμάτων ζωοτροφών. Δράση 11.3.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ζωοτροφών από υποπροϊόντα και παραπροϊόντα του Γεωργικού τομέα. α) Ίδρυση μονάδων αξιοποίησης ειδικών κατηγοριών νομευτικών πόρων για την παραγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών, ενσιρωμάτων ή συμπληρωματικών ζωοτροφών. β) Ίδρυση μονάδων παραγωγής ιχθυοτροφών και μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων. 12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δράση 12.1.: Ίδρυση νέων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού. Εκσυγχρονισμός, επέκταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού με ή χωρίς μετεγκατάσταση. 13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δράση 13.1.: Ίδρυση νέων μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγής αιθερίων ελαίων. Δράση13.2.: Εκσυγχρονισμός ή και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και παραγωγής αιθερίων ελαίων. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 1) Ενισχύονται Δράσεις που αφορούν προστασία περιβάλλοντος και προστασία καταναλωτή (βιολογικοί καθαρισμοί υγειονομικές συνθήκες, επεξεργασία αποβλήτων, HACCP κλπ. 2) Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.

13

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη ιατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των εωργοκτηνοτροφικών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. Καλούνται τα φυτά, από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α)

Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) 5.3.1.2.1. Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκσυγχρονισµός γεωργικών εκµεταλλεύσεων (α) ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (β) (i) και 26 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 17 και σηµείο 5.3.1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΑ 2014-2020 ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ Κατερίνα Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Γενικές Αρχές. Ενιαία ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3299 (ΦΕΚ Α 261/23.12.2004) Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση. Ευθείες ιατάξεις: *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.15 άρθρου 20 Ν.4146/2013,ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής»

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Πλαίσιο αναφοράς...4 1.2 Σκοπιμότητα...5

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το προσύμφωνο υποβάλλεται στον ίδιο συστατικό τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο) ο οποίος προβλέπεται για την κύρια σύμβαση που θα συναφθεί.

Το προσύμφωνο υποβάλλεται στον ίδιο συστατικό τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο) ο οποίος προβλέπεται για την κύρια σύμβαση που θα συναφθεί. ΕΡ: Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος για υπό σύσταση εταιρία, η οποία προτίθεται να μισθώσει ακίνητο και η επένδυση περιλαμβάνει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στο Παράρτημα I της προκήρυξης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Αγροτικής Παραγωγής για Νέους 27-29 Σεπτεμβρίου, Κέντρο της Γης, Ίλιον Αγροτική Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίες για νέους μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα