Glossar Neugriechisch 2. Kapitel 1. Heimat ist. Neue Heimat. LB, S. 8-9 Auftakt vertraut. AB, S. 6-7 Auftakt. heimatlos rätselhaft gebirgig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Glossar Neugriechisch 2. Kapitel 1. Heimat ist. Neue Heimat. LB, S. 8-9 Auftakt vertraut. AB, S. 6-7 Auftakt. heimatlos rätselhaft gebirgig"

Transcript

1 Kapitel 1 Heimat ist LB, S. 8-9 Auftakt vertraut Seite 1 : οικείος -s Heimweh : νοσταλγία για την πατρίδα -s Fernweh : επιθυµία για ταξίδια AB, S. 6-7 Auftakt -e Wahlheimat : χώρα στην οποία έχει επιλέξει να ζει κάποιος και τη νιώθει σαν πατρίδα του heimatlos : άπατρις rätselhaft gebirgig kahl vertrocknet duften : µυστηριώδης : ορεινός : γυµνός, χωρίς βλάστηση : ξηρός, άνυδρος : µοσχοβολώ -r Duft, "e : άρωµα, ευωδιά übel stinken (stank hat gestunken) : άσχηµος : βρωµάω -r Gestank : βρώµα, δυσωδία -r Einwanderer, - : µετανάστης (που έχει έρθει σε µία χώρα) -r Auswanderer, - : µετανάστης (που έχει φύγει από µία χώρα) (sich) geborgen (fühlen) : (αισθάνοµαι) ασφαλής, σίγουρος zurück/kehren Neue Heimat LB, S Modul 1 auf/geben (gibt auf, gab auf hat aufgegeben) verlassen (verlässt, verließ hat verlassen) : επιστρέφω : παρατάω, αφήνω : εγκαταλείπω

2 von vorne an/fangen (fängt an, fing : αρχίζω ξανά από την αρχή an hat angefangen) wagen : τολµώ spontan : αυθόρµητα, χωρίς πολλή σκέψη ziehen (zog ist gezogen) : µετακοµίζω sich etw. vor/stellen : φαντάζοµαι erledigen : διεκπεραιώνω bereuen : µετανιώνω sich ein/leben in + D : προσαρµόζοµαι, συνηθίζω erweitern : διευρύνω mittlerweile : εν τω µεταξύ -e Umgebung, -en : περιβάλλον sehnsüchtig : γεµάτος λαχτάρα banal : κοινότυπος, τετριµµένος -e Faustregel, -n : γενικός κανόνας aus/wandern : µεταναστεύω, φεύγω από τη χώρα µου AB, S Modul 1 -e Zugehörigkeit : το να ανήκεις κάπου -e Enge : στενότητα -e Vertrautheit : οικειότητα -e Rückkehr : επιστροφή aus/lösen : προκαλώ -e Fremde : -s Ausland scheitern : αποτυγχάνω eine Chance winkt : παρουσιάζεται µια ευκαιρία mir graut vor + D : τρέµω στη σκέψη κάποιου πράγµατος sich versöhnen mit + D : συµφιλιώνοµαι µε ab/gewinnen + D (gewann ab hat : [εδώ!] βρίσκω κάτι θετικό abgewonnen) -r Rückhalt : υποστήριξη Seite 2

3 -r Winkel, - : γωνία intakt : ακέραιος, ανέπαφος überwiegen (überwog hat : υπερισχύει überwogen) vermissen : µου λείπει -e Zeitverschiebung : διαφορά ώρας ανάµεσα στα κράτη erwischen : [εδώ!] πετυχαίνω, βρίσκω -r (Flug)gutschein, -e : κουπόνι (αεροπορικού εισιτηρίου) beantragen : αιτούµαι erschöpft : εξαντληµένος από την κούραση -s Andenken, - : -s Souvenir jdm. etwas mit/teilen : λέω σε κάποιον κάτι (eine ) weiter/leiten : προωθώ Ausgewanderte Wörter LB, S Modul 2 abwertend : υποτιµητικός im Fluss sein : σε ρευστή κατάσταση -r Sprachrat : οµάδα ερευνητών γλωσσολογίας erstaunlich : εκπληκτικό -e Klage, -e : παράπονο -r Niedergang, -"e : παρακµή sich aus/zahlen : αποδίδω καρπούς wieder/spiegeln : αντικατοπτρίζω verbergen (verbirgt, verbarg hat : κρύβω verborgen) -e (Computer)domäne, -n : τοµέας, περιοχή AB, S. 11 Modul 2 zweckmäßig : που εξυπηρετεί κάποιον σκοπό bewahren : διατηρώ Seite 3

4 bereichern : εµπλουτίζω unter/gehen (ging unter ist : παρακµάζω untergegangen) Missverständliches LB, S Modul 3 -s Missverständnis, e : παρεξήγηση, παρανόηση interkulturell : διαπολιτισµικός gelten als (gilt, galt hat gegolten) : θεωρούµαι ως gültig : ισχύων ansonsten : αλλιώς -e Definition, -en : ορισµός -r Wert, -e : αξία -e Norm, -en : πρότυπο -e Verhaltensweise, -n : τρόπος συµπεριφοράς vererben : κληρονοµώ σε jdm. /etw. gerecht werden : ανταποκρίνοµαι σε -e Vorstellung, -en von + D : ιδέα kulturspezifisch : που καθορίζεται από την εκάστοτε κουλτούρα -s Verhaltensmuster, - : πρότυπο συµπεριφοράς sich /jdm. begegnen : sich / jdn. treffen tendieren zu + D : τείνω σε -e Auseinandersetzung, -en mit + D : ενασχόληση, ανάλυση -e Sitten : ήθη AB, S Modul 3 seltsam : παράξενος -e Einstellung, -en : αντίληψη -r Glaubenssatz, -"e : το πιστεύω -e Annahme, -n : γνώµη, ιδέα Seite 4

5 -s Gehirn, -e : εγκέφαλος gelangen in + A : φτάνω färben : βάφω filtern : φιλτράρω interpretieren : ερµηνεύω repräsentieren : αντιπροσωπεύω erwerben (erwirbt, erwarb hat : αποκτώ erworben) sich wenden an + A : απευθύνοµαι σε harmonisch : αρµονικός typisch : χαρακτηριστικός akzeptabel : αποδεκτός diskret : διακριτικός verständlich : κατανοητός authentisch : Αυθεντικός Zu Hause in Deutschland LB, S Modul 4 -e Diskriminierung : διάκριση εις βάρος κάποιου -e Integration : ενσωµάτωση, ένταξη -e Chancengleichheit : ισότητα ευκαιριών -r Schwerpunkt, -e : κέντρο βάρους -r Migrationshintergrund, -"e : [εδώ!] το ότι ένας από τους δύο γονείς ήταν µετανάστης -e Staatsbürgerschaft, -en : υπηκοότητα -s Herkunftsland, -"er : χώρα προέλευσης -e (Arbeitslosen)quote, -n : ποσοστό (ανέργων) vorerst : zuerst (-e Schule) absolvieren : τελειώνω (το σχολείο) erhalten (erhält, erhielt hat erhalten) : bekommen, λαµβάνω -e Verhinderung : παρεµπόδιση Seite 5

6 -e Herkunft : προέλευση fliehen vor +D : το σκάω από -r Wanderarbeiter, - : οικονοµικός µετανάστης (που απασχολείται σε εποχιακές δουλειές) leiten : διευθύνω -e Hausverwaltung : εταιρία διαχείρισης ακινήτων an/fügen : προσθέτω nachdenklich : σκεφτικός -s Selbstbewusstsein : αυτοπεποίθηση zerrissen : µπερδεµένος an/erkennen : αναγνωρίζω in Windeseile : πολύ γρήγορα -e Hochschulreife : -s Abitur nach/holen : αναπληρώνω nebenbei : παράλληλα sich aus/bremsen lassen (lässt, ließ : µου κόβουν τα φτερά hat gelassen) gründen : ιδρύω -r Kommilitone, -n : συµφοιτητής -e Option, -en : εναλλακτική λύση -s Scheitern : αποτυχία um jeden Preis : µε κάθε τίµηµα zurecht/kommen (kam zurecht ist : τα καταφέρνω zurechtgekommen) -r Staatsbürger, - : υπήκοος rational : ορθολογιστικός -e Gelassenheit : ηρεµία -e Zaghaftigkeit : ντροπαλότητα, ατολµία mangelnd : ελλιπής -r Kampfgeist : αγωνιστικό πνεύµα -r Sozialneid : φθόνος για τα αγαθά που έχει κάποιος Seite 6

7 AB, S Modul 4 -r Zugewanderte, -n : µετανάστης (σε µία χώρα) multikulturell : πολυπολιτισµικός gering : wenig -e Verantwortung, -en : ευθύνη -e Herausforderung, -en : πρόκληση meistern : αντιµετωπίζω µε επιτυχία empfinden : νιώθω -s Verständnis : κατανόηση erarbeiten : επεξεργάζοµαι jdm. Asyl gewähren : παρέχω πολιτικό άσυλο sich über Wasser halten : ίσα που τα βγάζω πέρα literarisch : λογοτεχνικός -s Drehbuch, -"er : σενάριο -e Anerkennung : αναγνώριση unzählig : αναρίθµητος zu/kommen auf + A : πλησιάζω -s Bekenntnis, -e : πίστη LB, S. 20 Porträt -e Abstammung : προέλευση übersiedeln : µεταναστεύω entstehen : δηµιουργούµαι -e Aushilfstätigkeit, -en : βοηθητική εργασία -e (Film)Kulisse, -n : σκηνικό zunehmend : immer mehr bildende Künste : εικαστικές τέχνες hervor/gehen aus + D : προκύπτω από debütieren : εµφανίζοµαι για πρώτη φορά -e Jury : κριτική επιτροπή Seite 7

8 -e Perspektive, -n : οπτική γωνία wahr/nehmen : αντιλαµβάνοµαι gelegentlich : ευκαιριακά -r Darsteller, - : ηθοποιός zielstrebig : αποφασισµένος, προσηλωµένος στο στόχο temperamentvoll : µε έντονη προσωπικότητα CDs auf/legen : [εδώ!] εργάζοµαι σαν ντισκ τζόκεϊ -e Szene-Kneipe, -n : [εδώ!] µπυραρία που συχνάζουν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου Kapitel 2 Sprich mit mir! LB, S Auftakt an/sprechen : αναφέρω -e Botschaft, -en : 1. µήνυµα; 2. πρεσβεία nonverbal : µη λεκτικός AB, S Auftakt flüstern : ψιθυρίζω zanken : τσακώνοµαι, µαλώνω stottern : τραυλίζω tadeln : επικρίνω murmeln : µουρµουρίζω wimmern : σιγοκλαίω stammeln : ψελλίζω, τραυλίζω grölen : ουρλιάζω schluchzen : κλαίω µε λυγµούς tuscheln : κρυφοµιλώ, ψιθυρίζω brüllen : ουρλιάζω Seite 8

9 Gesten sagen mehr als tausend Worte LB, S Modul 1 -e Geste, -n : χειρονοµία gebräuchlich : συνηθισµένος -e Körpersprache : γλώσσα του σώµατος aus/drücken verraten (verrät, verriet hat verraten) : εκφράζω : [εδώ!] zeigen -r Erdbewohner, - : κάτοικος της γης wahr/nehmen (nimmt wahr, nahm wahr hat wahrgenommen) instinktiv eindeutig angemessen Verkaufsverhandlungen (Pl.) optimieren AB, S Modul 1 : αντιλαµβάνοµαι : ενστικτωδώς : σαφής : κατάλληλα : διαπραγµατεύσεις πώλησης : βελτιστοποιώ -e Stirn, -en : µέτωπο runzeln verschränkt : ζαρώνω : σταυρωµένος -e Verlegenheit : δύσκολη, δυσάρεστη θέση -e Überlegenheit : υπεροχή -e Dominanz : υπεροχή, κυριαρχία -e Anspannung : ένταση -e Ausgeglichenheit : ισορροπία wesentlich : σηµαντικός, ουσιαστικός -e Mimik : εκφράσεις του προσώπου -e Gestik : χειρονοµίες täuschen : απατώ, παραπλανώ Seite 9

10 angeboren : έµφυτος nach/ahmen : µιµούµαι aus/kommen (kam aus ist : τα βγάζω πέρα ausgekommen) gleich/setzen mit +D : εξισώνω µε definieren : ορίζω -e Bewältigung : αντιµετώπιση in einem Atemzug : ταυτόχρονα renommiert : φηµισµένος auf/decken : αποκαλύπτω ganzheitlich : ολιστικός entschlüsseln : αποκρυπτογραφώ darstellende Kunst : ηθοποιία -e Lebensweisheit, -en : γνωµικό -s Sprichwort, -"er : παροιµία beherrschen : κατέχω Früh übt sich LB, S Modul 2 praktizieren : εφαρµόζω -e Sprachbeherrschung : γνώση της γλώσσας -s Argument, -e : επιχείρηµα bestreiten (bestritt hat bestritten) : [εδώ!] αµφισβητώ zunächst : αρχικά ehe : bevor, πριν sich befassen mit + D : ασχολούµαι µε nach/weisen (wies nach hat : αποδεικνύω nachgewiesen) -e Bereitschaft zu + D : θέληση για ausgeprägt sein : έντονος -r Muttersprachenerwerb : εκµάθηση της µητρικής γλώσσας Seite 10

11 in der Regel : κατά κανόνα grundlegend : κατά βάση abgeschlossen : ολοκληρωµένος kurzfristig : βραχυπρόθεσµα langfristig : µακροπρόθεσµα verfügen über + A : διαθέτω vielseitig : πολύπλευρος -e Auffassungsgabe : ικανότητα αντίληψης überlegen sein : είµαι ανώτερος erwerben (erwirbt, erwarb hat : erlernen erworben) auf eine einfache Formel gebracht : mit einfachen Wörtern gesagt -s (Sprach)genie, -s : ιδιοφυΐα -r Imitator, -en : µιµητής gleichgültig : αδιάφορο -e Vorraussetzung, -en : προϋπόθεση Unterricht erteilen : παραδίδω µάθηµα -e Intonation, -en : τονικότητα von klein auf : από µικρή ηλικία gegenwärtig : momentan -e Schwachstelle, -n : αδύναµο σηµείο ausreichend : επαρκής -e Lehrbefähigung : άδεια διδασκαλίας -e Begeisterung : ενθουσιασµός -e Kompetenz, -en : ικανότητα AB, S Modul 2 erstaunt : έκπληκτος gegliedert : δοµηµένος sich orientieren an + D : προσανατολίζοµαι σε -r Laut, -e : ήχος, φθόγγος inzwischen : εν τω µεταξύ Seite 11

12 ein/setzen : χρησιµοποιώ -e Gebärde, -n : χειρονοµία unterstellen : υποθέτω -s Kommando, -s : διαταγή rasant : sehr schnell -e Quelle, -n : πηγή mehrdeutig : διφορούµενος -e Murmel, -n : µπίλια, βόλος -s Imitieren : µίµηση weitestgehend : σε µεγάλο βαθµό sensibel : ευαίσθητος -r Trost : παρηγοριά an/wenden : εφαρµόζω hemmungslos : χωρίς αναστολές abwechselnd : εναλλάξ Smaltalk die Kunst der kleinen Worte LB, S Modul 3 ausgerechnet : ειδικά heraus/greifen (griff heraus hat : διαλέγω herausgegriffen) unmittelbar : άµεσος sich ein/stellen auf + A : προσαρµόζοµαι -s Sternzeichen, - : ζώδιο punkten : κερδίζω πόντους / [εδώ!] κερδίζω τις εντυπώσεις -e Gemeinsamkeit, -en : κοινό σηµείο -e Leidenschaft, -en : πάθος -e Auswertung, -en : αξιολόγηση -e Beurteilung, -en : κρίση vermeiden (vermied hat : αποφεύγω Seite 12

13 vermieden) -e (Nachbar)abteilung, -en : (γειτονικό) τµήµα -r Kopierer, - : φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα AB, S. 25 Modul 3 erschrecken : τροµάζω Wenn zwei sich streiten LB, S Modul 4 Kritik aus/teilen : ασκώ κριτική Kritik ein/stecken : δέχοµαι κριτική -e (Gepäck)ermittlerin, -nen : αυτός που διεξάγει έρευνα για µία υπόθεση -e Fluggesellschaft, -en : αεροπορική εταιρία -e Literaturkritiker, - : κριτικός λογοτεχνίας -r Ressortleiter, - : τµηµατάρχης -s Feuilleton, -s : πολιτιστικό ένθετο εφηµερίδας ein sonniges Gemüt haben : είµαι χαρούµενος άνθρωπος bewahren : διατηρώ -r Respekt : σεβασµός Kritik üben : ασκώ κριτική verschulden : ευθύνοµαι, είµαι υπαίτιος για es kommt darauf an : es hängt davon ab, εξαρτάται eindeutig : σαφής berücksichtigen : λαµβάνω υπόψη bewerten : αξιολογώ jdn. auf/fordern : ζητώ από κάποιον να κάνει κάτι verunsichern : καθιστώ κάποιον ανασφαλή um/gehen mit + D (ging um ist : χειρίζοµαι κάτι umgegangen) -e Menschheit : ανθρωπότητα -r Konflikt, -e : διαµάχη Seite 13

14 sich einigen : συµφωνώ σε / για -r Streitgegenstand, -"e : θέµα / αντικείµενο µιας διαµάχης weitreichend : κάτι που έχει βαθύτερες ρίζες / αιτίες -e Oberfläche : επιφάνεια -e Wirkung, -en : επίδραση -s Ereignis, -se : συµβάν beteiligt : αναµεµιγµένος überwinden (überwand hat : ξεπερνώ überwunden) -e Bedrohung, -en : απειλή verlaufen (verläuft, verlief ist : διαδραµατίζεται verlaufen) -e Partei, -en : [εδώ!] πλευρά -e Führungsrolle, -n : την αρχηγική θέση involvieren : εµπλέκω vermittelnd : αυτός που παίζει διαµεσολαβητικό ρόλο konstruktiv : εποικοδοµητικός -e Eskalation, -en : κλιµάκωση ausweglos : αδιέξοδος -e Gestaltung : διαµόρφωση sich versetzen in + A : µπαίνω στη θέση κάποιου jdm. recht geben (gibt, gab hat : δίνω δίκιο σε κάποιον gegeben) anregend : διεγερτικό, τονωτικό -e Streitkultur : τρόπος αντιµετώπισης µιας αντιπαράθεσης gestalten : διαµορφώνω -e Mitschrift : σηµειώσεις από το µάθηµα -e Umschulung : εκµάθηση νέου επαγγέλµατος Rücksicht nehmen auf + A : λαµβάνω υπόψη aus/nutzen : εκµεταλλεύοµαι Seite 14

15 AB, S Modul 4 aus/rasten : χάνω την ψυχραιµία µου, γίνοµαι επιθετικός cholerisch : χολερικός -e Beschimpfung, -en : εξύβριση blamieren : ντροπιάζω an/brüllen : βάζω τις φωνές σε κάποιον -e (Beziehungs)ebene, -n : επίπεδο σχέσης -e Sachebene, -n : [εδώ!] το θέµα της διαµάχης καθεαυτό aneinander vorbei/streiten : αντιδικούµε χωρίς να δίνουµε σηµασία ο ένας στα επιχειρήµατα του άλλου entgegnen : απαντώ stets : immer -s Mitgefühl : συµπόνια LB, S. 36 Porträt -s Lächeln, - : χαµόγελο im Anschluss an + D : αµέσως µετά από κάτι karikieren : φτιάχνω καρικατούρα -s Klischee, -s : το κλισέ -s Stereotyp, -en : το στερεότυπο -e Eigenheit, -en : ιδιαιτερότητα -e Absurdität, -en : παραλογισµός sich festlegen : δεσµεύοµαι -r Kabarettist, -en : αυτός που κάνει σάτιρα -r Gastauftritt, -e : εµφάνιση renommiert : φηµισµένος Seite 15

16 Kapitel 3 Arbeit ist das halbe Leben? LB, S Auftakt -r Steuerberater, - : φοροτεχνικός -e Veranstaltung, -en : εκδήλωση -s Jubiläum, Jubiläen : επέτειος verantwortlich sein für -e Tagung, -en -r Kongress, -e : είµαι υπεύθυνος για : ηµερίδα συνέδριο -s Rahmenprogramm : πρόγραµµα που «πλαισιώνει» µια εκδήλωση jeglicher Art : κάθε είδους -e Konzeption, -en : ιδέα, σχεδιασµός -e Kalkulation, -en : υπολογισµός -e Angebotserstellung, -en : κατάρτιση προσφοράς schwindelfrei sein sich Sorgen machen um im Grunde sorgen für + A frieren( friert, fror hat gefroren) montieren : να µη ζαλίζεσαι : ανησυχώ : βασικά : φροντίζω : κρυώνω : τοποθετώ, µοντάρω -e Dachrinne, -n : υδρορροή -e Blitzschutzanlage, -n : σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας auf einer Baustelle tätig sein im Freien überprüfen hauptsächlich zuständig sein für + A betreuen : δουλεύω στην οικοδοµή : έξω : nochmals prüfen, nachprüfen : κυρίως : είµαι αρµόδιος για : φροντίζω, συµβουλεύω -e Prävention : πρόληψη (π.χ. ασθενειών) -e Bewältigung : αντιµετώπιση Seite 16

17 straffällig werden : διαπράττω αξιόποινη πράξη -s Selbstvertrauen : εµπιστοσύνη στον εαυτό µου -s Finanzamt, - er : εφορία -r Mandant, -en : πελάτης -e Steuererklärung, -en : φορολογική δήλωση AB, S Auftakt -e Staatsanwältin, -nen : εισαγγελέας -r Immobilienmakler, - : µεσίτης ακινήτων instruieren : δίνω οδηγίες Anklage erheben : µηνύω -s Grundstück, -e : κτήµα, οικόπεδο -s Ermittlungsverfahren, - : έρευνα (π.χ. αστυνοµική) -e Abteilung, -en : τµήµα -e Einarbeitung : συνηθίζω σε / µαθαίνω καινούρια δουλειά -e Beförderung, -en : προαγωγή -s Bewerbungsschreiben, - : επιστολή που συνοδεύει αίτηση για δουλειά -s Gehalt : µισθός -r Vorgesetzte, -n : προϊστάµενος -r Arbeitsvertrag, -"e : σύµβαση εργασίας -r Lebensunterhalt : τα προς το ζην Mein Weg zum Job LB, S Modul 1 -e Betriebswirtschaftslehre (BWL) : επιστήµη οικονοµικών των επιχειρήσεων -r Jurist, -en : νοµικός -e Agentur, -en : πρακτορείο -e Bewerbung, -en : αίτηση για δουλειά -r Lebenslauf, -"e : βιογραφικό σηµείωµα sich selbstständig machen : γίνοµαι ελεύθερος επαγγελµατίας -e Arbeitslosenquote, -n : ποσοστό ανέργων Seite 17

18 AB, S Modul 1 kündigen : παραιτούµαι -s Verantwortungsbewusstsein : αίσθηµα ευθύνης -e Antriebsschwäche : έλλειψη κινήτρων -s Selbstbewusstsein : αυτοπεποίθηση -e Naivität : αφέλεια -e Schüchternheit : ντροπαλοσύνη -e Einfallslosigkeit : έλλειψη ιδεών -e Trägheit : τεµπελιά qualifiziert : που έχει τα προσόντα freiberuflich : ως ελεύθερος επαγγελµατίας Motiviert = engagiert LB, S Modul 2 -e Abwechslung : εναλλαγή, ποικιλία Aufstiegschancen (Pl.) : δυνατότητες ανέλιξης -r Leistungsdruck : πίεση για υψηλότερες επιδόσεις -e Herausforderung : πρόκληση motivieren : παρέχω κίνητρο demotivieren : στερώ κίνητρο beglücken : δίνω χαρά -r Vorgesetzte, -n : προϊστάµενος schwanken : ποικίλλει -r Dienst, -e : υπηρεσία -e Vorschrift, -en : κανονισµός -e Initiative, -n : πρωτοβουλία -s Bündnis, -se : ένωση -e Gewerkschaft, -en : σωµατείο εργαζοµένων entscheidend : αποφασιστικής σηµασίας aus/werten : αναλύω, αξιολογώ Seite 18

19 an/richten adäquat Seite 19 : προξενώ, προκαλώ : κατάλληλος -e Führungskraft, -"e : ηγετικό στέλεχος dauerhaft regelrecht verkehrt sich ab/wenden von + D setzen auf + A : µόνιµα : κυριολεκτικά : λανθασµένος : στρέφω την πλάτη µου σε : ποντάρω σε -s Frustrationspotential : αφορµές / αιτίες απογοήτευσης widersprüchlich : αντιφατικός -r Arbeitsablauf, -"e : διαδικασία εργασίας sich auf/reiben an + D (rieb sich auf hat sich aufgerieben) geradezu wachsen an + D (wächst, wuchs ist gewachsen) hervor/gehen aus + D (ging hervor ist hervorgegangen) überfordern entsprechen + D (entspricht, entsprach hat entsprochen) etwas vereinbaren untergeordnet : [εδώ!] έρχοµαι αντιµέτωπος µε : µάλιστα : εξελίσσοµαι : προκύπτει από : ζητώ από κάποιον υπερβολικά πολλά : αντιστοιχώ σε : συµφωνώ κάτι µε κάποιον : δευτερεύουσας σηµασίας -r Faktor, -en : παράγοντας AB, S. 34 Modul 2 ausschlaggebend vorhanden sein in den Griff bekommen : αποφασιστικής σηµασίας : διαθέσιµος : καταφέρνω -e Überstunde, -n : υπερωρία -r Gleittag, -e : [εδώ!] ρεπό vergüten : αµοίβω

20 Teamgeist LB, S Modul 3 -r Teamgeist : οµαδικό πνεύµα -s Hauptgebäude, -n : κυρίως κτίριο -s Hindernis, -se : εµπόδιο überwinden (überwand hat überwunden) verzweifeln Bescheid wissen (weiß, wusste hat gewusst) AB, S Modul 3 : ξεπερνώ : απελπίζοµαι : ξέρω, γνωρίζω -e Untauglichkeit : ακαταλληλότητα lahm/legen zuvorkommend unfassbar dämlich ein/schüchtern aus dem Ruder laufen (läuft, lief ist gelaufen) zurückhaltend geschickt berechnend wackelig schaukelnd : παραλύω : ευγενικός, εξυπηρετικός : απίστευτα : ηλίθιος : εκφοβίζω : ξεφεύγω : συγκρατηµένος : επιδέξιος : ιδιοτελής, υστερόβουλος : ασταθής -s Gespür : διαίσθηση Werben Sie für sich! LB, S Modul 4 übersichtlich einheitlich : που κουνιέται, τραµπαλίζεται : συνοπτικός : οµοιόµορφος Seite 20

21 -r Entwurf, -"e : σχεδιασµός -e EDV (Elektronische : ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων Datenverarbeitung) -e Textverarbeitung : επεξεργασία κειµένου -s Betriebssystem, -e : λειτουργικό σύστηµα -s Bauingenieurwesen : επιστήµη του πολιτικού µηχανικού -e Überzeugungskraft : πειθώ -e Durchsetzungskraft : δύναµη επιβολής verfolgen : παρακολουθώ -s Vorstellungsgespräch, -e : συνέντευξη για δουλειά ein/gehen auf + A (ging ein ist : αναφέροµαι σε eingegangen) AB, S Modul 4 -e Leidenschaft : πάθος -s Schreinern : ξυλουργική restaurieren : συντηρώ, αποκαθιστώ begabt : talentiert, ταλαντούχος entfalten : ξεδιπλώνω GmbH (Gesellschaft mit : εταιρία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) begrenzter Haftung) gruselig : ανατριχιαστικός, τροµακτικός -s Gewerbe, -n : [εδώ!] εταιρία -e Fee, -n : νεράιδα -r Plunder : σαβούρα -r Sperrmüll : ογκώδη απορρίµµατα -e Renovierung, -en : ανακαίνιση -e Restaurierung, -en : συντήρηση, αποκατάσταση -r Bauingenieur, -e : πολιτικός µηχανικός etwas satt haben : έχω βαρεθεί κάτι angesagt sein : είναι η ώρα για Seite 21

22 -e Neukundenakquisition : εύρεση νέων πελατών scheuen : αποφεύγοµαι, φείδοµαι beigefügt : συνηµµένος nunmehr : jetzt -e Frist, -en : προθεσµία -e Prämie, -n : πριµ, πριµοδότηση -e Gewährung, -en : παροχή Belange (Pl.) : συµφέροντα vorrangig : πρωτεύουσας σηµασίας unverzüglich : άµεσα, χωρίς καθυστέρηση verfallen (verfällt, verfiel ist : λήγω, [εδώ!] χάνοµαι verfallen) LB, S. 52 Porträt -e Brause, -n : λεµονάδα, γκαζόζα boomen : γνωρίζω επιτυχία -r Braumeister, - : ζυθοποιός -r Visionär, -e : οραµατιστής alteingesessen : εγκατεστηµένος από παλιά -e Pleite : χρεοκοπία verweigern : αρνούµαι -e Zulassung, -en : άδεια versehentlich : από λάθος vertauschen : µπερδεύω wacker : γενναίος -r Stiefsohn, -"e : θετός γιος -e Brauerei, -en : ζυθοποιία Seite 22

23 Kapitel 4 Zusammen leben LB, S Auftakt vertreiben (vertrieb hat vertrieben) aus/lösen artgerecht AB, S Auftakt Seite 23 : διώχνω : προκαλώ : σύµφωνα µε το είδος -e Lehrstelle, -n : θέση µαθητείας -s Amt, er : δηµόσια υπηρεσία -e Regierung, -en : κυβέρνηση -e Institution, -en : θεσµός -e Rücksicht : διακριτικότητα, τακτ charmant gute Manieren : γοητευτικός : καλοί τρόποι -r Macho, -s : φαλλοκράτης demonstrieren rational hervor/heben (hob hervor hat hervorgehoben) : [εδώ!] δείχνω : λογικός : τονίζω -s Geschlecht, -er : φύλο feurig angeboren Sport gegen Gewalt LB, S Modul 1 vertreiben (vertrieb hat vertrieben) klauen : φλογερός : έµφυτος : διώχνω : stehlen, κλέβω

24 gebürtig : καταγόµενος schnappen bei + D : πιάνω στα πράσα -s Randalieren : πρόκληση ταραχών επεισοδίων -s Hausverbot, -e : απαγόρευση εισόδου erwischen : πιάνω στα πράσα -e Selbstbeherrschung : αυτοσυγκράτηση -e Eintragung, -en : καταχώρηση, εγγραφή -s Führungszeugnis, -se : αντίγραφο ποινικού µητρώου sich die Zukunft verbauen : καταστρέφω το µέλλον µου -e Waffe, -n : όπλο bewältigen : αντιµετωπίζω sich an Regeln halten (hält sich, : ακολουθώ τους κανόνες hielt sich hat sich gehalten) fluchen : βρίζω beleidigen : προσβάλλω κάποιον -r Liegestütz, -en : κάµψεις -e Sachbeschädigung, -en : υλική ζηµία -r Diebstahl, e : κλοπή ehemalig : πρώην plagen : βασανίζω jederzeit : οποτεδήποτε -s Vertrauen : εµπιστοσύνη -e Disziplin, -en : πειθαρχία -r Respekt : σεβασµός jdm. etwas bei/bringen (brachte : διδάσκω bei hat beigebracht) es macht keinen Sinn : δεν έχει νόηµα Mist bauen : κάνω κάτι κακό, ανόητο stattdessen : αντ αυτού Seite 24

25 AB, S Modul 1 verblüffend : erstaunlich / εκπληκτικό vermeiden (vermied hat : αποφεύγω vermieden) auf die schiefe Bahn geraten : παίρνω τον κακό δρόµο (gerät, geriet ist geraten) -r Straftäter, - : αυτός που διαπράττει αξιόποινη πράξη -s Einfügen in + A : προσαρµογή, ένταξη verschonen von+ D : προστατεύω από -e Faust, -"e : γροθιά -e Latte, -n : πήχης erklimmen (erklimmt, erklomm : σκαρφαλώνω hat erklommen) -e Kugel, -n : σφαίρα -e Bahn, -en : [εδώ!] διάδροµος -r Kegel, - : κορίνα Armut ist keine Schande LB, S Modul 2 ins Leben rufen (ruft, rief hat : gründen / ιδρύω gerufen) variieren : ποικίλλω aufmerksam machen auf + A : εφιστώ την προσοχή σε etwas auf die Beine stellen : βάζω στα σκαριά etwas hin/nehmen (nimmt hin, : ανέχοµαι nahm hin hat hingenommen) -s Fähnchen, - : σηµαιούλα -e Resonanz : ανταπόκριση -r Teufelskreis, -e : φαύλος κύκλος ein/gehen auf + A (ging ein ist : εξετάζω Seite 25

26 eingegangen) eindrucksvoll : εντυπωσιακό -e Teilhabe an +D : συµµετοχή ehrenamtlich : εθελοντικός -r/-e Interessierte, -n : ο / η ενδιαφερόµενος -η empfinden (empfindet, empfand : νιώθω, αισθάνοµαι hat empfunden) anerkannt : αναγνωρισµένος erfassen : καταλαβαίνω ein/schätzen : εκτιµώ -e Aussicht, -en auf + A : προοπτική ausgeliefert sein + D : είµαι του χεριού του -r Gewaltübergriff, -e : βίαιη επίθεση -e Ursache, -n : αιτία -e Dürreperiode, -n : περίοδος ξηρασίας -e Ernte : σοδειά vernichten : καταστρέφω -e Korruption : διαφθορά betroffen : πληγείς Studiengebühren (Pl.) : δίδακτρα den Nagel auf den Kopf treffen : πετυχαίνω διάνα (trifft, traf hat getroffen) -e Lesart, -en : εκδοχή -e Kompetenz, -en : ικανότητα, αρµοδιότητα AB, S Modul 2 -r Wohlstand : ευηµερία -r Mangel, -" : έλλειψη -e Not : ανάγκη -r Überfluss : πληθώρα -s Elend : αθλιότητα Seite 26

27 -s Vermögen : περιουσία Sorgen (Pl.) : Probleme mittellos : άπορος bettelarm : πάµφτωχος zahlungskräftig : εύπορος bedürftig : άπορος, ενδεής von der Hand in den Mund leben : δε βάζω δεκάρα στην άκρη Geld wie Heu haben : έχω χρήµα µε ουρά es zu etwas bringen (brachte : γίνοµαι κάποιος hat gebracht) ein gutes Auskommen haben : βγάζω αρκετά χρήµατα pleite sein : είµαι µπατίρης / χρεοκοπηµένος den Gürtel enger schnallen : σφίγγω το ζωνάρι -r Zinken, - : µεγάλη µύτη speisen : τρώω solidarisch : αλληλέγγυος -s Ambiente : περιβάλλον -r Sozialfonds, - : κοινωνικό κονδύλι / ταµείο -s Gastgewerbe, - : τοµέας εστίασης -e Fachkraft, -"e : ειδικευµένος verfolgen : ακολουθώ -e Zeche, -n : λογαριασµός Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt LB, S Modul 3 virtuell : εικονικός ein/gehen (ging ein ist : συνάπτω eingegangen) -e Sucht, -"e : εξάρτηση auf Knopfdruck : µε το πάτηµα ενός κουµπιού sich erschaffen : δηµιουργώ για τον εαυτό µου Seite 27

28 -r Zweck, -e : σκοπός fiktiv : φανταστικός AB, S. 49 Modul 3 -r Virus, Viren : ιός installieren : εγκαθιστώ Der kleine Unterschied LB, S Modul 4 -e Assoziation, -en : συνειρµός im Umgang mit : στην συναναστροφή µε -r Beschützer, - : προστάτης -e Dienerin, -nen : υπηρέτρια -e Auflösung, -en : διάλυση machohaft : φαλλοκρατικός -r Charmeur, -e : κόλακας, σαγηνευτής hat ausgedient : ξεπερασµένος hofieren : φλερτάρω, πολιορκώ überschütten mit + D : γεµίζω, πληµµυρίζω µε sich ab/finden mit + D (fand sich : συµβιβάζοµαι µε ab hat sich abgefunden) -e Grundvoraussetzung, -en : βασική προϋπόθεση -e Gleichberechtigung : ισότητα vordefiniert : προκαθορισµένο sich ergeben aus (ergibt sich, : προκύπτει από ergab sich hat sich ergeben) ebenbürtig : ισάξιος sich verschieben (verschiebt : µετακινούµαι sich, verschob sich hat sich verschoben) unheimlich : [εδώ!] τεράστιος Seite 28

29 stöhnen : βογκάω -e Karriereschwelle : εµπόδιο στην σταδιοδροµία heben (hebt, hob hat gehoben) : σηκώνω klatschend : κουτσοµπολεύοντας -r Zaun, -"e : φράχτης -s Heldentum : ηρωισµός -r Ausblick, -e : προοπτική verhältnismäßig : αναλογικά eine Position bekleiden : καταλαµβάνω µια θέση ausschließlich : αποκλειστικά einen Fehler begehen (begeht, : διαπράττω λάθος beging hat begangen) teilweise : εν µέρει bezweifeln : αµφισβητώ -s Kabarett, -s : επιθεώρηση, σάτιρα -e Macke, -n : λόξα / κουσούρι -e Zahnpastatube, -n : σωληνάριο οδοντόκρεµας AB, S Modul 4 -r Junggeselle, -n : εργένης -r Kerl, -e : παλικάρι / τύπος -s Weib, -er : θηλυκό / γύναιο -e Gattin, -nen : η σύζυγος -r Knabe, -n : αγόρι -r Stimmbruch : αλλαγή της φωνής του άντρα στην εφηβεία -e Benachteiligung : αδικία -e Unterdrückung : καταπίεση -e Frauenbewegung : φεµινιστικό κίνηµα profitieren von + D : ωφελούµαι από seit Urzeiten : από αµνηµονεύτων χρόνων -s Wachstum : ανάπτυξη Seite 29

30 jdm. vorbehalten sein : αποκλειστικό δικαίωµα κάποιου -e Aussichtslosigkeit : έλλειψη προοπτικής unsensibel : χωρίς ευαισθησία auf/trumpfen : κυριαρχώ angesichts : εν όψει sich widmen + D : αφιερώνοµαι ertragen (erträgt, ertrug hat : αντέχω ertragen) -e Unzulänglichkeit : ανεπάρκεια, ακαταλληλότητα aus/halten (hält aus, hielt aus : αντέχω hat ausgehalten) LB, S. 68 Porträt -s Volontariat, -e : εθελοντική εργασία -e Moderation, -en : συντονισµός betreten (betritt, betrat hat : εισέρχοµαι σε betreten) -e Männerdomäne, -n : ανδροκρατούµενη περιοχή, τοµέας mit einem Schlag : µεµιάς -r Nachfolger, - : διάδοχος Entscheidungen entstehen : παίρνονται (αποφάσεις) (entstand ist entstanden) um/setzen : εφαρµόζω στην πράξη -e Landmine, -n : νάρκη Seite 30

31 Kapitel 5 Wer Wissen schafft, macht Wissenschaft LB, S Auftakt -r Durchmesser, - : διάµετρος AB, S Auftakt -e Formel, -n : µαθηµατικός τύπος berechnen erkennen (erkennt, erkannte hat erkannt) an/wenden (wendet an, wandte an hat angewandt) formulieren betreiben (betreibt, betrieb hat betrieben) auf/stellen : υπολογίζω : αναγνωρίζω : εφαρµόζω : διατυπώνω : καταγίνοµαι µε : διατυπώνω -e Erhebung, -en : έρευνα / Umfrage -s Reagenzglas, -"er : δοκιµαστικός σωλήνας -e Pipette, -n : σταγονόµετρο / [εργαστήριο:] σιφώνιο Wissenschaft für Kinder LB, S Modul 1 staunen : είµαι έκπληκτος -e Zerstreutheit : αφηρηµάδα -r Schützling, -e : προστατευόµενος -e Einwandererfamilie, -n : οικογένεια µεταναστών -r Bezirk, -e : περιοχή jdm. an den Lippen hängen (hängt, hing hat gehangen) : κρέµοµαι από τα χείλια κάποιου Seite 31

32 -r Kittel, - : εργαστηριακή / ιατρική ρόµπα förmlich κυριολεκτικά -s Labor, -s : εργαστήριο -e Gipslösung, -en : διάλυµα ασβεστίου -s Pigment, -e χρωστική ουσία -e Anleitung, -en : οδηγία konzipieren : planen ungeahnt : που δεν το φαντάζεσαι jdm. etwas entlocken : του βγάζω κρυφά ταλέντα wie ausgewechselt sein : είναι άλλοι άνθρωποι abwegig : εσφαλµένος, παράξενος erscheinen (erscheint, erschien : φαίνοµαι erschienen) -e Forschungseinrichtung : ερενητικό ίδρυµα überlebenswichtig : σηµαντικό για την επιβίωση betrachten als : θεωρώ ως ein Studium absolvieren : ολοκληρώνω σπουδές die Nachfrage decken : καλύπτω την ζήτηση qualifiziert : εξειδικευµένος schrumpfen : συρρικνώνοµαι verschärfen : οξύνω -e Einsicht, -en : κατανόηση (µετά από σκέψη) Weichen stellen : προκαθορίζω την εξέλιξη ενός πράγµατος entfalten : entwickeln / αναπτύσσω -r Drang : η ορµή -e Gießkanne, -n : ποτιστήρι wacklig : ασταθής, που τρέµει labil : ασταθής -e Haube, -n : σκούφος -e Anziehungskraft, -"e : έλξη Wassermolekül, -e : µόριο νερού Seite 32

33 -s Wackeln : κούνηµα kontinuierlich : συνεχής heran/führen an + A : φέρνω κοντά / εισάγω -r Vorgang, e : διαδικασία im Vordergrund stehen (stand : σηµαντικός, που είναι στο προσκήνιο hat gestanden) -e Scheu vor + D : ντροπή, συστολή για κάτι ab/bauen : µειώνω, εξελείφω auf/bauen : δηµιουργώ AB, S Modul 1 ab/lösen : παίρνω τη θέση κάποιου -r/-e Erziehungsberechtigte, -n : κηδεµόνας -e Jugendschutzbestimmung, -en : νοµοθεσία για την προστασία των ανηλίκων -e Beeinträchtigung, -en : ενόχληση erarbeiten : επεξεργάζοµαι zu/sagen : [εδώ!] εγκρίνω bewährt : δοκιµασµένος ab/sagen : µαταιώνω ortsansässig : ντόπιος / τοπικός initiieren : -e Geschäftsstelle, -n : έδρα (εταιρίας κλπ.) -e Stiftung, -en : ίδρυµα stiften : χορηγώ τα χρήµατα για ένα βραβείο nachvollziehen (vollzieht nach, : αντιλαµβάνοµαι, κατανοώ vollzog nach hat nachvollzogen) begreifen (begriff hat begriffen) : κατανοώ -e Sicherheitsvorkehrung, -en : κανόνες ασφάλειας ein/halten (hält ein, hielt ein, hat : τηρώ eingehalten) -r Zugang, - e : πρόσβαση Seite 33

34 Wer einmal lügt LB, S Modul 2 -r Proband, -en : άτοµο που παίρνει µέρος σε ένα schwindeln täuschen επιστηµονικό πείραµα : λέω ψέµατα / lügen : παραπλανώ -r Artgenosse, -n : του ιδίου ζωικού είδους vertragen (verträgt, vertrug hat vertragen) glaubwürdig AB, S Modul 2 : αντέχω : αξιόπιστος -e Ausrede, -n : δικαιολογία durch/kommen (kam durch ist durchgekommen) schal : τα καταφέρνω, τα βγάζω πέρα : [εδώ!] δυσάρεστος -r Beigeschmack : πρόσθετη ιδιάζουσα γεύση die Probe aufs Exempel machen spießig sich bekennen zu + D (bekennt sich,bekannte sich hat sich bekannt) schonend : επαληθεύω κάτι στην πράξη : µικροαστικός : υποστηρίζω, πρεσβεύω : µε το µαλακό -s Funkeln : λάµψη erlöschen (erlischt, erlosch ist erloschen) gestehen (gesteht, gestand hat gestanden) jdm. das Herz aus/schütten gutmütig : σβήνοµαι : παραδέχοµαι : ανοίγω την καρδιά µου σε κάποιον : καλόκαρδος Seite 34

35 missachten : περιφρονώ -r Anstand : ευπρέπεια sich hinschleppen : σέρνοµαι verschweigen (verschweigt, : αποκρύπτω verschwieg hat verschwiegen) -e Unverschämtheit, -en : αδιαντροπιά Ist da jemand? LB, S Modul 3 -e Vision, -en : όραµα langlebig : ανθεκτικός Überreste (Pl.) : υπολείµµατα überfluten : πληµµυρίζω -e Pumpe, -n : αντλία -e Stütze, -n : στήριγµα nach/geben (gibt nach, gab nach : υποχωρώ hat nachgegeben) zusammen/stürzen : καταρρέω zurück/erobern : επανακατακτώ -e Kopflaus, -"e : ψείρα -e Körperlaus, -"e : ψύλλος -e Kakerlake, -n : κατσαρίδα -r Damm, -"e : φράγµα -r Ärmelkanal : Μάγχη nachweisbar : [εδώ!] ανιχνεύσιµος zersetzen : διαλύω in Abwesenheit + G : απουσία κάποιου in Gegenwart + G : παρουσία κάποιου abgesehen von + D : αγνοώντας, µη δίνοντας σηµασία σε κάτι Seite 35

36 AB, S. 61 Modul 3 auf/weisen (weist auf, wies auf : παρουσιάζω, εµφανίζω hat aufgewiesen) jdm. zu schaffen machen : ταλαιπωρώ Gute Nacht! LB, S Modul 4 -s Eintauchen in + A : βουτιά rastlos : ακούραστος verpennen : παρακοιµάµαι -r Herzinfarkt, -e : έµφραγµα sich wälzen : στριφογυρίζω -s Nickerchen, - : υπνάκος -r Eifer : ζήλος arg : κακός pflegen : [εδώ!] συνηθίζω να ein Nickerchen halten (hält, hielt : παίρνω έναν υπνάκο hat gehalten) AB, S Modul 4 dösen : λαγοκοιµάµαι verschlafen (verschläft, verschlief : παρακοιµάµαι hat verschlafen) aus/schlafen (schläft aus, schlief : κοιµάµαι αρκετά aus hat ausgeschlafen) -s Gespür, : διαίσθηση nochmal über etwas schlafen (schläft, schlief hat geschlafen) : σκέφτοµαι κάτι λίγο ακόµα πριν πάρω την τελική µου απόφαση wie ein Murmeltier schlafen : κοιµάµαι σαν ξερός (schläft, schlief hat geschlafen) Seite 36

37 durchführbar : πραγµατοποιήσιµος appellieren an +A : κάνω έκκληση σε in Einklang bringen mit (brachte : συνδυάζω αρµονικά hat gebracht) über die Runden kommen (kam : τα βγάζω πέρα οικονοµικά ist gekommen) LB, S. 84 Porträt eigensinnig : ισχυρογνώµων grübeln : συλλογίζοµαι -e Relativitätstheorie : θεωρία της σχετικότητας -e Sonnenfinsternis, -se : έκλειψη ηλίου -r Pazifismus : φιλειρηνικό κίνηµα konfiszieren : κατάσχω, δηµεύω den Ruf als Professor erhalten : αναγορεύοµαι σε καθηγητή (erhält, erhielt hat erhalten) vehement : ορµητικός, σφοδρός aus/rufen zu + D : [εδώ!] καλώ, προτρέπω -r/ -e Intellektuelle, -n : διανοούµενος / η -e Gravitation : βαρύτητα langwierig : µακροχρόνιος -r Inbegriff, -e : προσωποποίηση Kapitel 6 Kulturwelten LB, S Auftakt gewollt platt banal überschätzt : ηθεληµένος : geschmacklos / oberflächlich : κοινότυπο : υπερεκτιµηµένο Seite 37

38 bewegend visionär subtil ergreifend präzise AB, S Auftakt : συγκινητικό : µε όραµα : εκλεπτυσµένος : συγκινητικό : ακριβές -s Gemälde, - : -s Bild, πίνακας ζωγραφικής -e Vernissage, -n : εγκαίνια έκθεσης -r Holzdruck, - e : χαρακτικό -e Kohle : εδώ: κάρβουνο -e Leinwand, - e : εδώ: καµβάς -e Bildhauerin, -nen : γλύπτρια -r Artist, -en : ακροβάτης (ein Instrument) stimmen : κουρδίζω -e Schminke : µακιγιάζ Schminke auf/legen an/fertigen : sich schminken : machen -s Drehbuch, - er : σενάριο nach/bearbeiten : (επαν)επεξεργάζοµαι sich Geschichten aus/denken : Geschichten erfinden (denkt aus, dachte aus hat ausgedacht) -e Gestalt, -en : -e Figur, -en verstreut : σκορπισµένα -r Gegenstand, - e : -s Ding, -e, αντικείµενο ragen in + A Weltkulturerbe LB, S Modul 1 : εδώ: ανεβαίνω προς -s Weltkulturerbe : παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά -s Bauwerk, -e : -s Gebäude, κτίριο Seite 38

39 -s Denkmal, - er : µνηµείο imperial : kaiserlich, αυτοκρατορικός, βασιλικός -e (Schloss)Anlage, -n : συγκρότηµα, das Schloss und der Park bewegt : ταραχώδης -s Ensemble, - : συγκρότηµα -r Brunnen, - : σιντριβάνι in die Liste auf/nehmen (nimmt : συµπεριλαµβάνω στη λίστα auf, nahm auf hat aufgenommen) um/fassen : συµπεριλαµβάνω -e Kulturstätte, -n : µνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς -e Naturstätte, -n : µνηµείο φυσικού κάλλους einzigartig : µοναδικός, einmalig in vielfältiger Weise : ποικιλοτρόπως aufeinander bezogen sein : σχετίζονται ο ένας µε τον άλλον -e Konzeption, -en : -e Idee, σύλληψη, σχέδιο entsprechend + G : σύµφωνα µε sich durchdringen : επηρεάζω βαθιά imposant : επιβλητικός, µεγαλοπρεπής -s Gewächshaus, - er : θερµοκήπιο bestaunen : κοιτάζω µε θαυµασµό erkunden : εξερευνώ prunkvoll : µεγαλοπρεπής, ποµπώδης sich versetzen in + A : µεταφέροµαι σε errichten : bauen -r Kern, -e : πυρήνας -r Pavillon, -s : περίπτερο (κήπου) -s Tiergehege, - : περιφραγµένος χώρος για τη φύλαξη ζώων an/legen : bauen, κατασκευάζω zugänglich : προσβάσιµος widerstreben + D : nicht gefallen, δυσαρεστώ Seite 39

40 -r Hof, - e : εδώ:βασιλική / αυτοκρατορική αυλή -e Einhaltung : τήρηση -s Hofzeremoniell : πρωτόκολλο αυλής eigenwillig : ιδιόρρυθµος, ξεροκέφαλος würdig : αξιοσέβαστος wagen : τολµώ zeitlebens : ein ganzes Leben lang erstechen (ersticht, erstach hat : µαχαιρώνω erstochen) AB, S Modul 1 betreiben (betreibt, betrieb hat : durchführen, διεξάγω betrieben) -s Kultur- und Naturgut, - er : erhalten (erhält, erhielt hat : διατηρώ erhalten) -r Erhalt : διατήρηση -s Komitee, -n : επιτροπή -r Maßstab, - e : s Kriterium, Kriterien -e Einzigartigkeit : µοναδικότητα -e Authentizität : αυθεντικότητα -e Integrität : ακεραιότητα -s Kulturdenkmal, - er : µνηµείο πολιτισµού -s Naturdenkmal, - er : µνηµείο φυσικού κάλλους sich zusammen/setzen aus : αποτελείται από eingereicht : υποβληθείς -r Antrag, - e : αίτηση einen Antrag ein/reichen : einen Antrag stellen, κάνω αίτηση -e Auszeichnung, -en : βράβευση, εδώ: χαρακτηρισµός ως µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς -r Unterzeichnerstaat, -en : κράτος που έχει υπογράψει σύµφωνο Seite 40

41 -e Anerkennung, -en : αναγνώριση kostbar : πολύτιµος ausgestattet : εξοπλισµένος verziert : διακοσµηµένος gewaltig : sehr groß eindrucksvoll : beeindruckend einmalig : µοναδικός, einzigartig unvergleichlich : ασύγκριτος -e Gedenkstätte, -n : µνηµείο -r Anstoß, - e : έναυσµα -e Reformation : µεταρρύθµιση -r Kurfürst, -en : εκλέκτορας -s Schwarze Brett : πίνακας ανακοινώσεων umfassend : vollständig, πλήρως -r Zentner, - : 50 kg ein/weihen : εγκαινιάζω -r Wortlaut : κείµενο, κατά γράµµα διατύπωση -r Weggefährte, -n : συνοδοιπόρος, σύντροφος -r Pilger, - : προσκυνητής -r Schreck : τροµάρα -r Mönch, -e : καλόγερος -s Kloster, - : µοναστήρι -e Legende, -n : µύθος -r Bruch, - e : διακοπή -e Laufbahn, -en : σταδιοδροµία weltlich : εγκόσµιος erschüttern : συνταράζω spalten : διχάζω, διασπώ einläuten : σηµαίνω την αρχή κάποιου πράγµατος Seite 41

42 Kunstraub LB, S Modul 2 -r Kunstraub, -"e : ληστεία έργων τέχνης -e Beute, -n : λεία -r Anwalt, -"e : δικηγόρος spektakulär auf/klären : θεαµατικός : εδώ: διαλευκαίνω υπόθεση -s Kommissariat, -e : αστυνοµικό τµήµα -e Aufklärung : εδώ: διαλεύκανση υπόθεσης mutmaßlich : υποτιθέµενος, πιθανός -r Hehler, - : κλεπταποδόχος vertreten (vertritt, vertrat hat vertreten) bestätigen : εδώ: υπερασπίζοµαι : επιβεβαιώνω -r Fund, -e : εύρηµα wesentlich restaurieren aus/schließen (schließt aus, schloss aus hat ausgeschlossen) : εδώ: πολύ : αποκαθιστώ : αποκλείω -s Lösegeld, -er : λύτρα erpressen : εκβιάζω -r Haftbefehl, -e : ένταλµα σύλληψης verhaften : συλλαµβάνω überein/stimmen mit + D : εδώ: ταιριάζει, είναι ίδιος µε -r Kommissar, -e : αστυνόµος Α -r Museumswärter, - : φύλακας µουσείου -r Kunstliebhaber, - : λάτρης της τέχνης -s Untertauchen : εξαφάνιση -r Hinweis, -e : ένδειξη Seite 42

43 jdm. auf die Spur kommen (kam : βρίσκω τα ίχνη κάποιου ist gekommen) verdächtig : ύποπτος schlagartig : απότοµος, ξαφνικός jdm. bleibt vor Schreck der Atem : µου κόβεται η αναπνοή από το φόβο stehen (stand hat gestanden) jdm. schlägt das Herz bis zum : η καρδιά µου πάει να σπάσει Hals (schlägt, schlug hat geschlagen) -e Vorwarnung, -en : προειδοποίηση rechnen mit + D : θεωρώ κάτι πιθανό AB, S Modul 2 entwenden : κλέβω -r Bauschaum : αφρός που χρησιµοποιείται για οικοδοµικές εργασίες außer Gefecht setzen : βγάζω εκτός µάχης / λειτουργίας -r Gelegenheitsdieb, -e : ευκαιριακός κλέφτης beziffern : υπολογίζω -s Diebesgut : κλοπιµαία -r Fahnder, - : αυτός που καταζητεί κάποιον -r Räuber, - : ληστής -r Bestohlene, -n θύµα κλοπής -r Richter, - δικαστής -s Urteil, -e απόφαση δικαστηρίου -r Einbrecher, - διαρρήκτης -r Geschädigte, -n παθών -r Verteidiger, - συνήγορος -r Betrogene, -n θύµα απάτης -e Strafe, -n ποινή fest/nehmen (nimmt fest, nahm συλλαµβάνω fest hat festgenommen) verhängen επιβάλλω (ποινή) Seite 43

44 Sprachensterben LB, S Modul 3 auf dem Vormarsch (sein) : κερδίζω έδαφος -r Stamm, - e : εδώ: φυλή eine Sprache beherrschen bei weitem : eine Sprache können : εδώ: sicherlich -s Aussterben : εξαφάνιση (γλώσσας, είδους κλπ.) global auf Kosten + G : παγκόσµιος : εις βάρος -s Umfeld, -er : e Umgebung, περιβάλλον -e Evolution : εξέλιξη -e Spur, -en : ίχνος überwiegend -e Übertragung, -en : απόδοση : hauptsächlich, κυρίως -s Voranschreiten : r Fortschritt, πρόοδος -e Vielfalt : ποικιλία geistig überleben anlässlich angesichts + G dank + G AB, S Modul 3 : πνευµατικός : επιβιώνω : µε αφορµή : εν όψει : χάρη σε -s Labor : εργαστήριο -e Umgangssprache : καθοµιλουµένη wesentlich erheblich : σηµαντικά : viel -e Grundlage, -n : βάση -e Konstruktion, -en : -r Bau -e Verbreitung : διάδοση Seite 44

45 -r Aufbau : -e Struktur, δοµή -s Dialekt, -e : διάλεκτος irritieren : ärgern, stören umfangreich : εκτενής hin/weisen auf + A (wies hin hat : υποδεικνύω hingewiesen) -e Dominanz : επικράτηση, κυριαρχία schrumpfen : συρρικνώνοµαι -r Sprachwissenschaftler, - : r Linguist, γλωσσολόγος -e Sprachlandschaft, -en : Gesamtheit der Sprachen -e Verarmung : πτώχευση Bücherwelten LB, S Modul 4 rätselhaft : µυστηριώδης in die Rolle von jdm schlüpfen : die Rolle von jdm übernehmen (Bücher) restaurieren : συντηρώ flüchten vor + D : τρέποµαι σε φυγή, δραπετεύω ein/tauchen in + A : βυθίζοµαι, βουτώ σε sich ein/lassen auf + A (lässt sich : εµπλέκοµαι σε ein, ließ sich ein hat sich eingelassen) -e Tinte, -en : µελάνι -s Blut : αίµα -r Feuerspucker, - : ζογκλέρ που παίζει µε τη φωτιά entsteigen : βγαίνω από -r Betrüger, - : απατεώνας herein/fallen auf + A (fällt herein, : την πατάω fiel herein ist hereingefallen) -r Bösewicht, -e : κακοποιός unter einer Decke stecken : τα κάνω πλακάκια µε κάποιον Seite 45

46 zurück/versetzen : στέλνω πίσω ungewollt : άθελα alsbald : µετά από λίγο mittelalterlich : µεσαιωνικός -e Fabelwelt : µυθικός κόσµος auf den Punkt kommen (kam ist : µπαίνω στο ψητό gekommen) langatmig : µακρόσυρτος -s Seelenleben : ψυχικός κόσµος aus/statten : εφοδιάζω -e Allianz, -en : συµµαχία ein/gehen (ging ein ist : συνάπτω, κλείνω eingegangen) -e Präsenz : [εδώ!] -e Skrupellosigkeit : έλλειψη ενδοιασµών an den Tag legen : δείχνω vor allen Dingen : προ πάντων jdm. ans Herz wachsen (wächst, : γίνοµαι αγαπητός wuchs ist gewachsen) -s Zitat, -e : απόσπασµα -e Feder, -n : πένα bannen : µαγεύω offenbaren : αποκαλύπτω ersehnt : πολυπόθητος -e heile Welt : ιδανικός κόσµος unberührt : ανέγγιχτος herauf/beschwören (beschwört : αναπολώ herauf, beschwor herauf hat heraufbeschworen) -r Zauber : µαγεία -e Elfe, -n : νεράιδα Seite 46

47 -s Fabelwesen, - : µυθικό πλάσµα -s Feuerwerk, -e : πυροτέχνηµα greifbar : χειροπιαστός -e Handlung, -en : εδώ:πλοκή AB, S. 76 Modul 4 -e Sensation, -en : εδώ: wichtiges Ereignis LB, S. 100 Porträt -e Kunstikone, -n : καλλιτέχνης -s Zugunglück, -e : σιδηροδροµικό ατύχηµα -r Meisterschüler, - : ένας από τους καλύτερους µαθητές ενός καλλιτέχνη sechsstellig : εδώ: εξαψήφιος zu/schlagen (schlägt zu, schlag zu : χτυπώ hat zugeschlagen) -e Leinwand, -"e : καµβάς -e Strömung, -en : ρεύµα gegenständlich : εδώ: µη αφηρηµένος vordergründig : επιπόλαιος vorangegangen : προηγούµενος -r Hauptvertreter, - : κύριος εκπρόσωπος -r Surrealismus : υπερρεαλισµός -e Fülle : πλήθος fahl : χλωµός, ξεθωριασµένος kalkig : άσπρος σαν τον ασβέστη verführerisch : ελκυστικός Seite 47

48 Kapitel 7 Fit für LB, S Auftakt -e Schwägerin, -nen : κουνιάδα / νύφη -e Schwiegermutter, -" : πεθερά -s Eisen : σίδηρος AB, S Auftakt sich an/strengen seine ganze Kraft auf/bieten (bot auf hat aufgeboten) nach/lassen (lässt nach, ließ nach hat nachgelassen) sich ins Zeug legen sich etwas an/eignen sich etwas ein/prägen träge aufgeschlossen ein/rosten : κοπιάζω : βάζω τα δυνατά µου : χαλαρώνω : sich sehr anstrengen : lernen : εντυπώνοµαι, αποµνηµονεύω : νωθρός : offen : σκουριάζω -e Ausdauer : αντοχή hektisch ab/verlangen ausgebrannt : stressig : fordern, απαιτώ : seelische Kräfte völlig verbraucht haben -e Reizflut, -en : καταιγισµός ερεθισµάτων stressbedingt Stress ab/bauen Kräfte auf/tanken : auf Stress zurückzuführen : Stress reduzieren -e Seele, -en : -e Psyche : γεµίζω τις µπαταρίες µου -e Revitalisierung : αναζωογόνηση Seite 48

49 Fit für Finanzen LB, S Modul 1 eine EC-Karte sperren (lassen) fassen AB, S Modul 1 : µπλοκάρω µια κάρτα : festnehmen, συλλαµβάνω -r Kontoauszug, - e : φύλλο µε τις τελευταίες κινήσεις ενός -r Bankautomat, -en : ΑΤΜ λογαριασµού -e Einzugsermächtigung : άδεια άµεσης χρέωσης λογαριασµού eine Einzugsermächtigung erteilen : δίνω άδεια άµεσης χρέωσης λογαριασµού -s Konto, Konten : τραπεζικός λογαριασµός -r Dauerauftrag, - e : πάγια εντολή einen Dauerauftrag ein/richten : δίνω πάγια εντολή -r Betrag, - e : -e Geldsumme ein Konto eröffnen Geld vom Konto / am Bankautomaten ab/heben Geld auf ein Konto ein/zahlen : ανοίγω τραπεζικό λογαριασµό : κάνω ανάληψη χρηµάτων : καταθέτω χρήµατα σε τραπεζικό λογαριασµό Geld auf ein Konto überweisen : καταθέτω χρήµατα σε λογαριασµό τρίτου µε eine Kreditkarte beantragen -e PIN-Nummer / Geheimnummer ein/geben (gibt ein, gab ein hat eingegeben) έµβασµα : κάνω αίτηση για πιστωτική κάρτα -r Kontostand, - e : ύψος λογαριασµού eine Rechnung begleichen ermäßigen : εισάγω / πληκτρολογώ τον µυστικό αριθµό : bezahlen, εξοφλώ : µειώνω Seite 49

50 Fit am Telefon LB, S Modul 2 ein/leiten sich vergewissern sich verwählen falsch verbunden sein eine Nachricht hinterlassen jdm etwas aus/richten folgendermaßen handhaben : einführen, beginnen : βεβαιώνοµαι : die falsche Telefonnummer wählen : έχω συνδεθεί µε λάθος αριθµό τηλεφώνου : αφήνω µήνυµα : µεταφέρω σε κ-ον µήνυµα : ως εξής : χειρίζοµαι / εφαρµόζω -e Durchwahl : εσωτερικό νούµερο τηλεφώνου -e Mitwohnzentrale, -n : γραφείο εύρεσης στέγης για προσωρινή ΑΒ, S Modul 2 sich ein/stellen auf + A ενοικίαση : sich vorbereiten auf + A -e Ablage, -n : αρχείο / αρχειοθέτηση -e Korrespondenz, -en : αλληλογραφία flexibel : ευέλικτος -e Vorlesung, -en : Unterricht an der Universität -e Referenz, -en : συστατική επιστολή Unterlagen (Pl.) offiziell aktuell kürzlich im Auftrag + G in Führung liegen (lag hat gelegen) : [εδώ!] Bewerbungsunterlagen, d.h. Lebenslauf, Bewerbungsbrief etc. : επίσηµος : επίκαιρος, πρόσφατος : προ ολίγου καιρού : µε εντολή : προηγούµαι Seite 50

51 Fit für die Firma LB, S Modul 3 -s Bedenken, - : -r Zweifel, αµφιβολίες überholen ernsthaft AB, S Modul 3 Seite 51 : προσπερνώ : σοβαρός -e Reiberei, -en : προστριβή -r Referent, -en : οµιλητής Fit für die Prüfung LB, S Modul 4 -r Schauer, - : ρίγος zittern pochen rasend heftig : τρέµω : schlagen, klopfen : sehr schnell : δυνατά -e Schweißperle, -n : κόµπος, σταγόνα ιδρώτα -e Übelkeit : τάση για εµετό quälen betroffen : βασανίζω -s Schicksal, -e : µοίρα den Überblick verlieren Häppchen für Häppchen : αυτός που τον αφορά : τα χάνω -s Konzept, -e : -r Plan, - e ab/schätzen : stückweise, nicht alles auf einmal : εκτιµώ, υπολογίζω -r Zeitaufwand : -e nötige Zeit -r Puffertag, -e : -r Ruhetag, ηµέρα ξεκούρασης -e Musterklausur, -en : -e Probeprüfung sich rächen : εκδικούµαι

52 -s Dauerpauken : ständiges, intensives Lernen sich gönnen : χαρίζω στον εαυτό µου -e Verschnaufpause, -n : kleine Pause zur Arbeitsunterbrechung -r Leistungsabfall : µείωση της επίδοσης aus/gleichen (glich aus hat : καλύπτω (απώλεια) ausgeglichen) munter : ορεξάτος, ζωηρός -e Auszeit : -e Pause meiden (mied hat gemieden) : αποφεύγω jdm aus dem Weg gehen (ging : αποφεύγω ist gegangen) protzen : καυχιέµαι die Welt bricht zusammen (brach : έρχεται το τέλος του κόσµου zusammen ist zusammengebrochen) verachten : περιφρονώ -r Versager, - : αποτυχηµένος eine Prüfung bestehen (bestand : περνώ εξετάσεις hat bestanden) durch eine Prüfung fallen (fällt, fiel : αποτυγχάνω σε εξετάσεις ist gefallen) bewahren : behalten, διατηρώ hangeln : sich vorwärts arbeiten -s Ausharren : -s Warten entgegen/sehen + D (sieht : προσµένω entgegen, sah entgegen hat entgegengesehen) -e Sauklaue : unleserliche Handschrift, άσχηµος γραφικός χαρακτήρας jdm ausgeliefert sein : είµαι στο έλεος / στο χέρι κ-ου ab/lenken von : αποσπώ την προσοχή από Seite 52

53 kontern : Gegenargumente vorbringen nach/haken : nachfragen -s Nicken : καταφατικό γνέψιµο viel um die Ohren haben : viel zu tun haben, sehr beschäftigt sein kein Land sehen (sieht, sah hat : δε βλέπω φως gesehen) jdm graust es vor + D : Angst haben vor -s Herzrasen : das Herz schlägt zu schnell etw auf Lager haben : έχω κ-ι διαθέσιµο AB, S Modul 4 -e Zeiteinteilung, -en : καταµερισµός του χρόνου beherrschen : gelernt haben Hobbys pflegen : sich mit Hobbys beschäftigen glücklicherweise : ευτυχώς LB, S. 116 Porträt -e Stürmerin, -nen : επιθετική παίκτρια rückblickend : κάνοντας µια αναδροµή kicken : κλωτσάω uneigennützig : ανιδιοτελής außer sich geraten (gerät, geriet : γίνοµαι έξω φρενών ist geraten) sich aus/zeichen als : διακρίνοµαι zu/lassen (lässt zu, ließ zu hat : επιτρέπω zugelassen) wortkarg : λιγοµίλητος -r Rummel um + A : φασαρία γύρω από Seite 53

54 Kapitel 8 Das macht(e) Geschichte LB, S Auftakt -s Erdbeben, - : σεισµός AB, S Auftakt -r Fall, -"e : πτώση -e Mauer, - : τείχος -s Ultimatum, -ten : τελεσίγραφο -e Gegenwart : παρόν -r Angriff, -e : επίθεση unterzeichnen -e Infrastruktur : υποδοµή auf/bauen debattieren : unterschreiben, υπογράφω : ανοικοδοµώ : sprechen und argumentieren -r Klimawandel : e Klimaveränderung -r Konzern, -e : Gruppe von Firmen -r / -e Abgeordnete, -n : Mitglied des Parlaments, βουλευτής -e Dürre, -n : ξηρασία -r Sturm, - e : θύελλα -r Bundestag : -s Parlament, οµοσπονδιακό κοινοβούλιο -e Aktie, -n : µετοχή -r Profit, -e : -r Gewinn, κέρδος -e Hitzewelle, -n : κύµα καύσωνα -e Koalition, -en : συνασπισµός πολιτικών κοµµάτων -e Überschwemmung, -en : πληµµύρα -r Aufschwung : (οικονοµική) ανάκαµψη -r Artenschutz : προστασία των διαφόρων ειδών ζώων -e Opposition, -en : αντιπολίτευση -e Partei, -en : (πολιτικό) κόµµα -r Wassermangel, "- : έλλειψη νερού Seite 54

55 Gelebte Geschichte LB, S Modul 1 -r Kassenschlager, - : ein großer Erfolg, που σπάει τα ταµεία -s Ereignis, -se : γεγονός -s Sendeformat, -e : Sendesorte, είδος εκποµπής nach/stellen sich begeben auf + A : αναπαράγω σύµφωνα µε κάποιο παλαιό πρότυπο : auf Reisen gehen -s Drehbuch, - er : σενάριο definieren : ορίζω -s Mittelalter : µεσαίωνας -e Steinzeit : λίθινη εποχή -s Auswanderschiff, -e : ein Schiff voller Auswanderer (= zeitgetreu µετανάστες) : πιστός στο πνεύµα της εποχής -e Überfahrt, -en : εδώ:διάσχιση του Ατλαντικού -s Pökelfleisch : παστό κρέας -r Schiffszwieback, - e : γαλέτα -e Recherche, -n : έρευνα -r Rechercheur, -e : ερευνητής -e Mannschaft, -en : εδώ:πλήρωµα -e Zeitschleuse : φράγµα χρόνου steif kratzend : σκληρός, άκαµπτος : που προκαλεί φαγούρα -r Läusekamm, - e : χτένα για τις ψείρες -e Herausforderung, -en : πρόκληση spürbar : αισθητός -e Seekrankheit : ναυτία trotzen + D an/fallen (fällt an, fiel an, ist angefallen) : widerstehen, αντιστέκοµαι : entstehen, προκύπτω Seite 55

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση

Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία. Ευκαιρία και πρόκληση Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στη Γερμανία Ευκαιρία και πρόκληση Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε / Τι κάνουμε / Τι προσφέρουμε Η ζωή στη Γερμανία Επί της ουσίας Η ζούγκλα των παραγράφων Τι χρειάζομαι ms

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ»

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» ΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» Αυτοεκτίμηση είναι η θετική εικόνα που

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen!

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen! Auf einen Blick: Über 100 wichtige Verben des Neugriechischen! In dieser Tabelle finden Sie über 100 häufig gebrauchte Verben des Neugriechischen. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch nach der deutschen

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Managers & Leaders. Managers & Leaders

Managers & Leaders. Managers & Leaders είναι διαφορετικοί? Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερα κοινά µε τους καλλιτέχνες παρά µε τους Managers.. 1 Αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας SHIP Αντιµετώπιση της αλλαγής Λήψηαπόφασης : τι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Πίσιος M.D. (Hom.) Essence ομοιοπαθητικών φαρμάκων από φίδια

Κωνσταντίνος Πίσιος M.D. (Hom.) Essence ομοιοπαθητικών φαρμάκων από φίδια Κωνσταντίνος Πίσιος M.D. (Hom.) Essence ομοιοπαθητικών φαρμάκων από φίδια ESSENCE Copyright: Κωνσταντίνος Πίσιος Ευμολπιδών 4, 11854, Αθήνα, Ελλάδα Tel: + 30 213 00 53249 www.drpisios. com 26. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Bewerbung: Deutsch - Griechisch. Δοκιμαστική περίοδος. Δοκιμαστική εργασία. Βεβαίωση πρακτικής άσκησης. Βεβαίωση προϋπηρεσίας. Απολυτήριο λυκείου

Bewerbung: Deutsch - Griechisch. Δοκιμαστική περίοδος. Δοκιμαστική εργασία. Βεβαίωση πρακτικής άσκησης. Βεβαίωση προϋπηρεσίας. Απολυτήριο λυκείου Bewerbung: Deutsch - Griechisch Substantive Arbeitszeit Teilzeitbeschäftigung Vollzeitbeschäftigung Teilzeitarbeit Probezeit Überstunde Schichtarbeit Arbeitszeit Referenzen Arbeitsprobe Empfehlungsschreiben

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest)

Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Η διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης στα σχολεία του Δήμου Ζοοστ (Soest) Griechisch Herausgeber: KREIS SOEST Hoher Weg 1-3 59494 Soest Erdgeschoss, Raum: E182 E184 Telefon: 0 29 21 30-0 Telefax: 0 29 21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από 3 τρί 1. μάθμα Wie heißen die Länder auf Griechisch? Bitte verbinden Sie die Namen mit den richtigen Zeichnungen. Hören Sie dann die Ländernamen und sprechen Sie sie nach. 1.18 Ελλάδα Αυστρία Κύπρος Ελβετία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα θα πρέπει να καθορίζεται και να προσαρμόζεται από εσάς ανάλογα με την απόδοση των μαθητών σας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΠΑΠ. Ανδρικοπούλου Αλεξάνδρα Κοινωνική Λειτουργός ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΠΑΠ. Ανδρικοπούλου Αλεξάνδρα Κοινωνική Λειτουργός ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΠΑΠ Ανδρικοπούλου Αλεξάνδρα Κοινωνική Λειτουργός ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών Το Έργο μας Η ΕΛΕΠΑΠ, στα 74 χρόνια λειτουργίας της, με 6 Κέντρα πανελλαδικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πρώτη Ενότητα: Management 1 η Εκπαιδευτική Συνεδρία : Μια εισαγωγή στο management (Management 1 ο Στην πρώτη μας εκπαιδευτική συνεδρία, θα σας μυήσουμε στην ομορφιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 15 Εισαγωγή... 17 1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη... 23 2 Η Ματιά του Πιλότου... 33 3 Η επίγνωση της κατάστασης... 43 4 Η δύναμη του σχεδιασμού... 59 5 Στο απόγειο της τεχνολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέας-εικονογράφος «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%bd%ce %B1-%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7- %CF%83%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82-

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard-Adressenformat in Deutschland: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη.

Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Grammatik 5 Το οριστικό άρθρο (Bestimmter Artikel) ονομαστική der die das die αιτιατική den die das die Προσοχή! Ο πληθυντικός αριθμός είναι ίδιος και για τα τρία γένη. Το αόριστο άρθρο (Unbestimmter Artikel)

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Aspekte neu Mittelstufe Deutsch

Aspekte neu Mittelstufe Deutsch Aspekte neu Mittelstufe Deutsch von Ute Koithan Helen Schmitz Tanja Sieber Ralf Sonntag Griechisches Glossar übersetzt von Kalliopi Mantopoulou Redaktion: Alexandra Antonakaki Klett Hellas Athen 2 Kapitel

Διαβάστε περισσότερα

4 Εαν προσπαθούσα να ξεφύγω από κάτι, τότε τα επιχειρήματα μου θα ήταν: Α με συνέπεια Β με μοναδικότητα C με λεπτομέρεια D με εξειδικευμένες γνώσεις

4 Εαν προσπαθούσα να ξεφύγω από κάτι, τότε τα επιχειρήματα μου θα ήταν: Α με συνέπεια Β με μοναδικότητα C με λεπτομέρεια D με εξειδικευμένες γνώσεις Kolbe A Test Απάντησε ρωτώντας τον εαυτό σου: Αν ήμουν ελεύθερος να δράσω όντας ο εαυτός μου και κάνοντας αυτό που μπορώ να κάνω καλύτερα, τότε θα έκανα... (επέλεξε μία από τις 4 επιλογές, καθώς και μία

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα