ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.»"

Transcript

1 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας 70 - Αιγάλεω (Αποθήκες ΝΕΜ) δ. Αγίας Άννας 70 Αιγάλεω (Εγκαταστάσεις ΣΣΜ) ε. Ασπρόπυργος Αττικής (Υποτ. Μεταφορών/ΤΕΜ/ ΑΠΜ) ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύµβασης Άρθρο 2 - Αντικείµενο Σύµβασης και Συµβατικό Τίµηµα 'Αρθρο 3 - ιάρκεια ισχύος Σύµβασης Άρθρο 4 - Αυξοµειώσεις Άρθρο 5 Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 6 ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας Άρθρο 7 Τρόπος Πληρωµής Καταβολή τιµήµατος Άρθρο 8 Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 9 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 10 Φορολογικές Υποχρεώσεις Άρθρο 11 Ευθύνες του Αναδόχου Άρθρο 12 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων Άρθρο 13 Μέτρα Ασφαλείας Άρθρο 14 Εκπροσώπηση της Εταιρείας Άρθρο 15 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Άρθρο 16 Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης Άρθρο 17 Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία Άρθρο 18 Ανωτέρα βία Άρθρο 19 Καταγγελία της σύµβασης Άρθρο 20 ωσιδικία (Απαιτήσεις- ιαφωνίες) Άρθρο 21 Έναρξη ισχύος της Σύµβασης

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας 70 - Αιγάλεω (Αποθήκες ΝΕΜ) δ. Αγίας Άννας 70 Αιγάλεω (Εγκαταστάσεις ΣΣΜ) ε. Ασπρόπυργος Αττικής (Υποτ. Μεταφορών/ΤΕΜ/ ΑΠΜ) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήµερα την... του έτους 2013 µεταξύ των συµβαλλοµένων : α) του πρώτου των συµβαλλοµένων µε την επωνυµία Ανεξάρτητος ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός υρραχίου 89 και Κηφισού, όπως εν προκειµένω νόµιµα εκπροσωπείται από τον..., ενεργών στο παρόν δυνάµει και κατ εκτέλεση της υπ αριθµόν...εφ εξής Εταιρεία ή Α ΜΗΕ και β) του δεύτερου των συµβαλλοµένων µε την επωνυµία..., που έχει έδρα στην... και εκπροσωπείται νόµιµα, σε αυτήν την περίπτωση από τον... εφ εξής αποκαλούµενος Ανάδοχος ή Πάροχος συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καµία επιφύλαξη τα ακόλουθα : Άρθρο 1 Τεύχη της Σύµβασης 1. Η Σύµβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραµµένα από τα συµβαλλόµενα µέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο : 1. Συµφωνητικό 2. Οικονοµική Προσφορά 3. Υποδείγµατα (Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης) 4. Πίνακας εργασιών καθαρισµού κτιρίων 5. Στοιχεία Αναδόχου 6. Ασφαλίσεις 2

3 2. H σειρά µε την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούµενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ' αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείµενο ή στην ερµηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3. Οι περιγραφές, τα στοιχεία κ.λ.π. που περιλαµβάνονται στα παραπάνω υποβαλλόµενα από τον Ανάδοχο στοιχεία αποτελούν προτάσεις του Αναδόχου και δε δεσµεύουν την Εταιρεία αλλά θα έχουν ισχύ µόνο στο βαθµό και στην έκταση που θα εγκριθούν από την Εταιρεία σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. 4. Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι η Σύµβαση αυτή αποτελεί τη µοναδική συµφωνία που υπάρχει µεταξύ τους για τις υπόψη υπηρεσίες και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν µεταξύ τους, πριν από την υπογραφή της, καθώς και οι τυχόν συζητήσεις και συµφωνίες, οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής, που έγιναν προφορικά ή σιωπηρά και δεν συµπεριλήφθηκαν στη Σύµβαση αυτή, θεωρούνται ότι δεν έχουν ισχύ, ότι στερούνται οποιουδήποτε νοµικού αποτελέσµατος, ότι δε θα δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους και ότι δε θα ληφθούν υπόψη για την ερµηνεία των όρων της Σύµβασης αυτής. Οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια του αναδόχου, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών, πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία προς τις απαιτήσεις και τις διατάξεις της Σύµβασης, ακόµη και αν η πράξη ή ενέργεια αυτή δεν αναφέρεται ειδικά στη Σύµβαση. 5. Επίσης συµφωνείται ρητά ότι όλοι οι όροι της Σύµβασης είναι εξ ίσου ουσιώδεις και ότι κάθε µελλοντική τροποποίηση οποιουδήποτε Τεύχους της Σύµβασης θα γίνεται µόνο εγγράφως (Συµπληρώµατα, Εντολές Τροποποιήσεως). Άρθρο 2 Αντικείµενο Σύµβασης και Συµβατικό Τίµηµα 1. Με τη Σύµβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονοµική και ασφαλή εκτέλεση των Υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Εργασιών Καθαρισµού, έτσι ώστε οι Υπηρεσίες να εκτελούνται σε πλήρη συµµόρφωση προς τους όρους της Σύµβασης. 2. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει τον καθαρισµό των κτιρίων του Α ΜΗΕ που βρίσκονται : α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας 70 - Αιγάλεω (Αποθήκες ΝΕΜ) δ. Αγίας Άννας 70 Αιγάλεω (Εγκαταστάσεις ΣΣΜ) ε. Ασπρόπυργος Αττικής (Υποτ. Μεταφορών/ΤΕΜ/ ΑΠΜ) 2.1 Ο καθαρισµός θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα εργασιών καθαρισµού των κτιρίων, µε µέσα και υλικά καθαριότητας του Εργολάβου, εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ). Τα χρησιµοποιούµενα απολυµαντικά προϊόντα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων και να έχουν CE mark πιστοποίηση. Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό των κτιρίων. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και τα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να είναι καινούρια, αµεταχείριστα και κατασκευασµένα παρασκευασµένα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις επιστηµονικές και λειτουργικές. 3

4 Με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη δηλ. υλικά, ανταλλακτικά κλπ. που είναι αναγκαία για την λειτουργία του εξοπλισµού καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή υλικών καθαρισµού και απολύµανσης που θα διαθέτει ο εργολάβος για τη διενέργεια των απαιτούµενων εργασιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ αυτόν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 2.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι διατηρεί και διαθέτει για την εργασία καθαρισµού, συνεργείο στελεχωµένο µε απολύτως κατάλληλο ειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα µέσα και εργαλεία και δηλώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους όπου θα εκτελείται η εργασία αυτή και έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον Α ΜΗΕ και αναλαµβάνει τον συγκεκριµένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνση πέραν του εργολαβικού ανταλλάγµατος. 3. Η συνολική αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών που αναλαµβάνεται µε την παρούσα ορίζεται σε...ευρω µηνιαίως πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Αναλυτικά το µηνιαίο και ετήσιο τίµηµα ανά εγκατάσταση επιµερίζεται ως εξής : α/α Εγκατάσταση Μηνιαίο τίµηµα Ετήσιο Τίµηµα 1 υρραχίου 89 & Κηφισού 2 υρραχίου 81 & Σµόλικα 3 Αγ. Άννας 70 - Αιγάλεω (Αποθήκες ΝΕΜ) 4 Αγ. Άννας 70 Αιγάλεω (Εγκατ. ΣΣΜ) 5 Ασπρόπυργος Αττικής ΣΥΝΟΛΑ 4. Στο συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνονται όλοι οι φόροι καθώς και οι επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την Εργατική και Ασφαλιστική Νοµοθεσία και όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών, πλην του ΦΠΑ που βαρύνει την Εταιρεία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται ως δαπάνες, το εργολαβικό όφελος, εργατικά εν γένει (δαπάνες µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού του Αναδόχου µε κάθε µορφής προσαυξήσεις, εργοδοτικές εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, ειδικά επιδόµατα, επιδόµατα αδειών, δώρα, αποζηµιώσεις ηµερών αναπαύσεως κλπ), οι δαπάνες για µετακινήσεις του προσωπικού, η αξία του εξοπλισµού και οποιωνδήποτε άλλων υλικών και εφοδίων, οι δαπάνες χρησιµοποίησης, µεταφοράς, ασφάλισης, συντήρησης και µίσθωσης µηχανηµάτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η συµµόρφωση του Αναδόχου στις προβλέψεις της Σύµβασης, έστω και αν δεν µνηµονεύεται ή δεν προβλέπεται ρητά. 4.1 Ο Ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται ρητά την ακρίβεια της τιµής µονάδας και δηλώνει ότι καθόρισε αυτή µετά από ακριβή προϋπολογισµό που έγινε από τον ίδιο και αφού έλαβε υπόψη του κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, παραιτείται δε ανεπιφύλακτα παντός γενικά δικαιώµατος να αξιώσει µεταγενέστερα αύξηση ή αναπροσαρµογή αυτής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και των περιπτώσεων των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, αναλαµβάνοντας τον συγκεκριµένο κίνδυνο. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα όλων, κατά τα άρθρα , 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα δικαιωµάτων του. 4

5 4.2 Καµία άλλη υποχρέωση δεν θα βαρύνει την Εταιρεία εκτός από την καταβολή του συµφωνηθέντος ανταλλάγµατος και για καµία άλλη αιτία η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε άλλο ποσό. 'Αρθρο 3 ιάρκεια ισχύος Σύµβασης Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης ορίζεται να είναι ένα έτος, ήτοι από µέχρι , δύναται δε να παραταθεί για ένα ακόµη έτος, µε τους ίδιους όρους και το ίδιο τίµηµα. Άρθρο 4 Αυξοµειώσεις Η οποιαδήποτε µεταβολή στο αντικείµενο της Σύµβασης καθώς και η αυξοµείωση του αντικειµένου θα πρέπει να είναι δικαιολογηµένες και εγκεκριµένες από το αρµόδιο όργανο της Εταιρείας. Για την αυξοµείωση του τιµήµατος, θα ληφθούν δε υπόψη οι προσφερόµενες από τον Ανάδοχο τιµές, τόσο για το εργατικό κόστος, όσο και για τα αναλώσιµα υλικά προσωπικής υγιεινής. Άρθρο 5 Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από τη σύµβαση και είναι υπεύθυνος, δυνάµει του Αστικού και Ποινικού Ελληνικού ικαίου για όλες τις πράξεις ή και παραλείψεις του εν λόγω προσωπικού που σχετίζονται µε την Παροχή Υπηρεσιών. 2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, αριθµητικά επαρκές, ειδικευµένο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια αποπεράτωση της παροχής υπηρεσιών. Σηµειώνεται ότι κατ ελάχιστο το ήµισυ (50%) του προσωπικού το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρεµφερές αντικείµενο απασχόλησης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε Υπεύθυνες ηλώσεις εκ µέρους του Αναδόχου και θα συνοδεύεται από έγγραφα του αρµόδιου Ασφαλιστικού Φορέα ή από καταστάσεις θεωρηµένες από το αρµόδιο τµήµα του Σ.ΕΠ.Ε. 3. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Εταιρεία 45 ηµέρες πριν από την άφιξη αλλοδαπού προσωπικού του στην Ελλάδα έγγραφα στοιχεία µε τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα (εκπαίδευση, προσόντα) του προσωπικού αυτού που αποστέλλεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της Σύµβασης, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρείται αναγκαίο για να υποστηριχθεί από την Εταιρεία η έκδοση από τις αρµόδιες Ελληνικές Αρχές των αναγκαίων αδειών εργασίας, θεωρήσεων διαβατηρίων κλπ. Τυχόν δαπάνες για τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να ζητά µε έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο την αποµάκρυνση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού του (Έλληνα ή Αλλοδαπού) που κρίνεται για οποιοδήποτε βάσιµο λόγο ως ακατάλληλο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αντιρρήσεις να αποµακρύνει το µέλος αυτό του προσωπικού του µε δικές του δαπάνες και δεν µπορεί να το ξαναχρησιµοποιήσει στο έργο χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας. 5. Ο Ανάδοχος δεν θα µπορεί να αντικαταστήσει το προσωπικό για το οποίο έχει προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της παραγρ. 3 του παρόντος άρθρου χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. Η αίτηση αντικατάστασης θα πρέπει να υποβάλλεται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την πραγµατοποίηση, µε την παράλληλη κατάθεση όλων των δικαιολογητικών του αντικαταστάτη ς. 5

6 Μετά την έγκριση της Προϊσταµένης Υπηρεσίας ο αντικαταστάτης θα µπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του. 6. Ο Ανάδοχος δε δύναται να επικαλεστεί ως λόγο καθυστέρησης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών ή οποιουδήποτε τµήµατος της σύµβασης απροειδοποίητη παραίτηση ή έκτακτη απουσία µέλους του προσωπικού του. Είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει εγγράφως (FAX) στην Προϊσταµένη Υπηρεσία σε εργάσιµες ώρες τον αντικαταστάτη. 7. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη σύµφωνα µε τους όρους και τις προβλέψεις που καθορίζονται στο άρθρο αυτό, για το δικό του προσωπικό. 8. Ο Ανάδοχος εγγυάται για την τιµιότητα και τη φερεγγυότητα του προσωπικού του. Άρθρο 6 ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος έναντι του Α ΜΗΕ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υποπαρόχων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύµβασης. 2. Ο Ανάδοχος και οι Υποπάροχοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις τις εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία συλλογική σύµβαση εργασίας, της τήρησης του νοµίµου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόµου προβλεπόµενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. 3. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: α) Να καταβάλλει το µισθό των εργαζοµένων του αποκλειστικά µέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωµής στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Α ΜΗΕ και β) Να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Α ΜΗΕ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υποπαρόχου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρηµένα από το ΙΚΑ αντίγραφα µισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υποπαρόχων, θεωρηµένα από το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόµο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύµβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών µισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υποπαρόχου, αντίγραφα ΑΠ του ΙΚΑ κλπ. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι του Α ΜΗΕ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύµβασης, όσο και για το προσωπικό των τυχόν υποπαρόχων του, υποσχόµενος και εγγυώµενος την ορθή τήρησή τους και εκ µέρους των τυχόν υποπαρόχων του. 4. Ο Α ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει αντίγραφο της Σύµβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούµενου στα πλαίσια της Σύµβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υποπαρόχου, στο κατά τόπο αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειµένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 6

7 5. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υποπαρόχου, είναι υποχρεωµένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύµβασης και καθ όλη την παραµονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Εταιρείας ενιαία και αναγνωρίσιµη ενδυµασία (στολή) µε τα διακριτικά της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υποπαρόχου και θα φέρει σε εµφανή θέση κάρτα µε φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοµατεπώνυµό και η ειδικότητά του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη µόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρµόδιου για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης οργάνου του Α ΜΗΕ. Προκειµένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόµενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή / και Υποπαρόχου, απαιτείται ο Ανάδοχος να προσκοµίσει στο αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Α ΜΗΕ αντίγραφο της συµβάσεως εργασίας που τον συνδέει µε το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υποπαρόχου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υποπαρόχου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόµενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου ή Υποπαρόχου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Εταιρείας, εφ όσον δεν είναι εφοδιασµένος µε την προαναφερόµενη κάρτα. 6. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υποπάροχος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουµένων εργασιών, να λαµβάνει όλα τα επιβαλλόµενα από το νόµο µέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίµηση και πρόληψη επαγγελµατικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενηµέρωση των εργαζοµένων κλπ. 7. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση µε τα οχήµατα και το µηχανικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης από αυτόν ή/και Υποπάροχο, αντίγραφα από τις νόµιµες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευµένους Φορείς για τα οχήµατα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται µε ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υποπαρόχου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. Ο εξοπλισµός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται µε ειδικό σήµα που θα διατίθεται από το αρµόδιο για την παρακολούθηση και εφαρµογή των όρων της Σύµβασης όργανο του Α ΜΗΕ. Ουδέν όχηµα και εξοπλισµός του Αναδόχου θα χρησιµοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασµένο µε το προαναφερόµενο σήµα. Άρθρο 7 Τρόπος Πληρωµής Καταβολή τιµήµατος Η καταβολή της αξίας της εκάστοτε πραγµατοποιηθείσας υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο θα γίνεται από του Α ΜΗΕ µετά την εκτέλεση των εργασιών και εφόσον πιστοποιείται η εκτέλεση όλων των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Η πιστοποίηση θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα από την Επιβλέπουσα υπηρεσία µε σύνταξη πρωτοκόλλου εκτέλεσης εργασιών. Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης την 24 η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία υποβολής στην Εταιρεία όλων των παρακάτω δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει να είναι επαρκή και πλήρη: - Τιµολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου υπέρ του Α ΜΗΕ. - Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 7

8 - Ασφαλιστική Ενηµερότητα. - Υπεύθυνη ήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του Αναδόχου µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για το απασχολούµενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υποπάροχο για την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου. - Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή µέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζοµένων στον Ανάδοχο ή Υποπάροχο αυτού. - Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιµολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρµόδια όργανα του Α ΜΗΕ. - Πλέον των ανωτέρω, κάθε τρίµηνο θα κατατίθεται η αναλυτική περιοδική δήλωση, που υποβάλλεται στο ΙΚΑ, µε τα ονόµατα των εργαζοµένων στις συγκεκριµένες υπηρεσίες. - Σε περίπτωση αργίας ως ηµεροµηνία εξόφλησης των τιµολογίων θα θεωρείται η αµέσως επόµενη ηµέρα. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Τοµέα Υπηρεσιών και Έργων της ιεύθυνσης Αποθηκών, Προµηθειών και Μεταφορών. (Οδός υρραχίου 89 & Κηφισού). Άρθρο 8 Ποινικές Ρήτρες 1. Ανεξάρτητα και πέρα από τα δικαιώµατα της Εταιρείας που προκύπτουν από τη Σύµβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλλει στην Εταιρεία ποινικές ρήτρες οι οποίες οφείλονται και πληρώνονται στον Α ΗΜΕ κεχωρισµένα και αθροιστικά, για υπέρβαση συµβατικής προθεσµίας λόγω υπαιτιότητάς του, καθώς και λόγω αθετήσεως ή µη εκπληρώσεως ή πληµµελούς εκπληρώσεως των συµβατικών του υποχρεώσεων και ανεξάρτητα αν έχει ή όχι προκληθεί απώλεια ή ζηµία στην Εταιρεία. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αθέτηση ή µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και ειδικότερα σε περίπτωση που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία πιστοποιήσει ότι δεν πραγµατοποιούνται οι εργασίες κατά τον τόπο και το χρόνο που προβλέπονται µε σαφήνεια στον σχετικό Πίνακα Εργασιών Καθαρισµού Κτιρίων, η προϊσταµένη υπηρεσία θα προβεί σε έγγραφη προειδοποίηση (µε FAX) προς τον Ανάδοχο. Αν ο Ανάδοχος δεν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, η Προϊσταµένη Υπηρεσία θα αποστείλει δεύτερη έγγραφη ειδοποίηση (µε FAX) και ταυτόχρονα θα καταγγείλει σε αυτόν, ότι του επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε το 10% του µηνιαίου συµβατικού τιµήµατος. Κατά την τρίτη έγγραφη ειδοποίηση (µε FAX), η ποινική ρήτρα θα είναι της τάξεως του 4% του ετησίου συµβατικού τιµήµατος. Στην τέταρτη έγγραφη ειδοποίηση (µε FAX),η Εταιρεία θα προβεί στην καταγγελία της σύµβασης. Οι ειδοποιήσεις αφορούν σε όλο το έτος δηλαδή: τέσσερις ειδοποιήσεις στο έτος σηµαίνει καταγγελία της σύµβασης. 3. Η Εταιρεία παρακρατεί τα ποσά των Ποινικών Ρητρών, είτε από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου είτε από οποιοδήποτε ποσό οφείλεται και πρέπει να καταβληθεί από την Εταιρεία στον Ανάδοχο για οποιαδήποτε αιτία. Άρθρο 9 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Για την καλή, πιστή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των όρων και συµφωνιών της παρούσας σύµβασης και την εξασφάλιση της ικανοποίησης κάθε αξίωσης του Α ΜΗΕ κατ' αυτού από την τυχόν παράβαση των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος κατέθεσε στον Α ΜΗΕ την υπ' αριθ... 8

9 ... εγγυητική επιστολή, εκδοθείσα από......, ποσού ΕΥΡΩ..., ίσου µε το 10% της ετήσιας αµοιβής του. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί ατόκως στον εργολάβο µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης, µετά από σχετική έγγραφη αίτησή του και µετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων αυτού από την παρούσα σύµβαση και εφόσον δεν προέκυψε λόγος κατάπτωσης της εγγύησης υπέρ του Α ΜΗΕ για παράβαση των όρων της. Άρθρο 10 Φορολογικές Υποχρεώσεις Όλοι ανεξαιρέτως οι σχετικοί µε την παρούσα σύµβαση και τις βάσει αυτής συναλλαγές, πληρωµές, έκδοση αποδείξεων, τιµολογίων κλπ. επιβεβληµένοι (όχι όµως και όσοι τυχόν θα επιβληθούν στο µέλλον) πάσης φύσεως φόροι, τέλη χαρτοσήµου, κρατήσεις, εισφορές από οποιαδήποτε αιτία υπέρ του ηµοσίου, ήµων και Κοινοτήτων, Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και γενικά παντός τρίτου, οι προσαυξήσεις και τα τυχόν πρόστιµα που θα επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, µε εξαίρεση το ΦΠΑ, που βαρύνει τον Α ΗΜΕ, όπως προβλέπεται παραπάνω (άρθρο 2 παραγρ. 4). Η παραπάνω απαρίθµηση των επιβαρύνσεων έγινε εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Εφ όσον και σε όποια έκταση ο Ανάδοχος ή η Εταιρεία ήθελαν απαλλαγεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, το ποσό που θα προκύπτει από την απαλλαγή θα επιστρέφεται από τον Ανάδοχο στον Α ΜΗΕ, µειουµένου αντίστοιχα του συµβατικού ανταλλάγµατος κατά το ποσό αυτό. Άρθρο 11 Ευθύνες του Αναδόχου 1. Συµφωνείται ρητά ότι η ευθύνη για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά τον καθαρισµό ή και εξαιτίας τούτου, είτε στο προσωπικό του Αναδόχου είτε στο προσωπικό του Α ΜΗΕ είτε σε κάθε τρίτο, και τις τυχόν ζηµιές ή βλάβες που ενδεχοµένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τον Ανάδοχο. Το ίδιο ισχύει όχι µόνο για τις σωµατικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ αυτών χρηµατική ικανοποίηση του λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζηµιές σε κάθε τρίτον, σαν τέτοιου (τρίτου) νοούµενης και του Α ΜΗΕ µετά του προσωπικού της. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζηµιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος του Α ΜΗΕ, έστω κι αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόµη αµέλεια αυτού ή των από αυτόν προστεθέντων προσώπων. Σε περίπτωση µη αποκατάστασης από τον Ανάδοχο / Πάροχο τέτοιας ζηµιάς εντός ευλόγου προθεσµίας, ο Α ΜΗΕ θα δικαιούται να την αποκαταστήσει ή ίδια µε δαπάνες του Αναδόχου. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει σύµφωνα µε το Νόµο υπεύθυνο πρόσωπο για την παρακολούθηση του συνεργείου του κατά τον καθαρισµό, για τη λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας και για την περίπτωση που συµβεί ατύχηµα. Το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού του υπευθύνου προσώπου οφείλει να γνωρίσει στον Α ΜΗΕ µε σχετική επιστολή του. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται τόσο να αναφέρει εγγράφως και εντός 24 ωρών, όλα τα ατυχήµατα τα οποία ήθελαν συµβεί, στο οικείο Αστυνοµικό Τµήµα και στον Επιθεωρητή Εργασίας, σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους και τις διατάξεις, όσο και να διαφυλάξει το χώρο του ατυχήµατος όπως έχει. 9

10 Άρθρο 12 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων Για την κάλυψη των κινδύνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, µε δικές του δαπάνες, να συνοµολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί ασφάλιση "ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ". Το αντικείµενο, η διάρκεια, τα όρια αποζηµίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο Συµβόλαιο της παραπάνω ασφάλισης καθορίζονται στο συνηµµένο στην παρούσα "Τεύχος περί Ασφαλίσεων". Άρθρο 13 Μέτρα Ασφαλείας Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι κατά τον καθαρισµό θα προβαίνει κάθε φορά στη λήψη όλων των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας που, κατά τους κανόνες της τέχνης, τους τυχόν Κανονισµούς που ισχύουν και κατά την κρίση επιµελούς ανδρός, απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του προσωπικού του Α ΜΗΕ και παντός τρίτου, καθώς και για την αποφυγή προκλήσεως οποιασδήποτε ζηµιάς στον Α ΜΗΕ ή σε τρίτους. Άρθρο 14 Εκπροσώπηση της Εταιρείας 1. Ο συντονισµός της Παροχής Υπηρεσιών, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την Εταιρεία, µέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. Στα καθήκοντα της Προϊσταµένης Υπηρεσίας περιλαµβάνεται η άµεση εποπτεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και η επίλυση ή η προώθηση για επίλυση θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης και δεν µπορούν να ρυθµιστούν άµεσα από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Στα καθήκοντα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαµβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας επιτόπου των εργασιών και της ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύµβασης από τον Ανάδοχο. Επισηµαίνεται ότι, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για διασφάλιση της τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας από τον Ανάδοχο. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένη εκτός των άλλων να αναφέρει εγγράφως άµεσα στην Προϊσταµένη Υπηρεσία, οποιαδήποτε παρατυπία ή παράλειψη που αφορά σε εργατικά και ασφαλιστικά ζητήµατα, προκειµένου να κινηθούν διαδικασίες κυρώσεων που προβλέπονται από τη σύµβαση. 2. Προϊσταµένη Υπηρεσία για τις εγκαταστάσεις : υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) Αγίας Άννας 70 - Αιγάλεω (Αποθήκες ΝΕΜ) Ασπρόπυργο Αττικής (Υποτ. Μεταφορών/ΤΕΜ/ ΑΠΜ) ορίζεται η ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού και Υποστήριξης. Προϊσταµένη Υπηρεσία για τις εγκαταστάσεις της ΣΣΜ (Αγίας Άννας 70 Αιγάλεω), ορίζεται η ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς. 10

11 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα ορισθεί από την Προϊσταµένη, ανά περίπτωση, Υπηρεσία και θα αποτελείται από Επιτροπή τριών (3) ατόµων. 3. Η Προϊσταµένη Υπηρεσία µπορεί µε έγγραφή ανακοίνωσή της να γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο, ότι και άλλα όργανα της Εταιρείας καθώς και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτηµένα από την Εταιρεία θα µπορούν να διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους σε σχέση µε το εκτελούµενο έργο. Άρθρο 15 Εκπροσώπηση του Αναδόχου Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Εταιρεία τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης και να προβαίνει εξ ονόµατος του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχοµένως θα αναφύονται. Άρθρο 16 Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί από άλλον µερικώς ή ολικώς ή µε υπεργολαβία στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη σύµβαση, ούτε να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώµατά του από αυτήν χωρίς να έχει γι αυτό ειδική προγενέστερη γραπτή συναίνεση τον Α ΗΜΕ. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για την Εταιρεία, η µεταβίβαση ή εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να έχει κατά της Εταιρείας και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Α ΜΗΕ. Με την έγκρισή της, η Εταιρεία µπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 3. Κατ εξαίρεση, ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει εφάπαξ τις πληρωµές που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση, µόνο σε Τράπεζες, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, χωρίς προηγούµενη συναίνεση του Α ΜΗΕ, αφού πρώτα αφαιρεθούν: 3.1. Κάθε απαίτηση του Α ΜΗΕ, από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και εάν προέρχεται Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος θα είχε το δικαίωµα να την εισπράξει από τον Α ΜΗΕ Κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το ηµόσιο,που θα προέρχεται από το αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας, που η προσκόµισή του είναι απαραίτητη σύµφωνα µε τη σύµβαση και το Νόµο, για την πληρωµή οιουδήποτε ποσού πάνω από το όριο, που ορίζει εκάστοτε ο Νόµος. 4. Σε περίπτωση µιας τέτοιας εκχώρησης, που θα του αναγγελθεί νόµιµα, ο Α ΜΗΕ θα καταβάλει στην εκδοχέα Τράπεζα, τα ποσά και µόνο των πληρωµών, που απορρέουν από τη σύµβαση και τα οποία είναι υποχρεωµένη να καταβάλει στον Ανάδοχο,αφού πρώτα αφαιρεθούν από αυτά οι απαιτήσεις και οφειλές των παραπάνω υπεδαφίων 3.1, 3.2 και 3.3, που υπάρχουν κατά τον χρόνο καταβολής στην Τράπεζα της εκχωρηθείσας πληρωµής Άρθρο 17 Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από κάθε παραγγελία των πάσης φύσεως υλικών (χαρτιών υγείας, χειροπετσετών, αρωµατικών χώρου, καθαριστικών, απολυµαντικών κλπ) να υποβάλλει προς 11

12 έγκριση στην Προϊσταµένη Υπηρεσία κατάσταση µε τα τεχνικά στοιχεία των υλικών από τον κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται εκ των προτέρων ότι τα είδη που θα παραγγέλλονται συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές που υπέβαλε αρχικά και έχουν την έγκριση των αρµοδίων Κρατικών Αρχών (π.χ Γενικό Χηµείο Κράτους). Σηµειώνεται ότι το χαρτί υγείας, οι χειροπετσέτες και το υγρό σαπούνι θα χορηγούνται από τον Ανάδοχο σε επαρκείς ποσότητες. Άρθρο 18 Ανωτέρα βία 1. Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας τα οποία επηρεάζουν την Παροχή Υπηρεσιών είναι αποδεκτά µόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης του Αναδόχου. Ο Εργολάβος δεν δικαιούται να εγείρει κατά του Α ΜΗΕ απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή άλλου είδους οικονοµική επιβάρυνσή του ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας. 2. Το περιστατικό Ανωτέρας Βίας θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία, που αυτό εκδηλώθηκε από τον Εργολάβο προς την Εταιρεία, άλλως δεν θα λαµβάνεται υπόψη από την Εταιρεία και η µη γνωστοποίηση εντός της ως άνω ανατρεπτικής προθεσµίας, θα έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της οποιασδήποτε αίτησης του Εργολάβου περί παράτασης των Συµβατικών Προθεσµιών. Άρθρο 19 Καταγγελία της σύµβασης 1. Καταγγελία της σύµβασης µε υπαιτιότητα του Ανάδοχου 1.1 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Εταιρείας που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της σύµβασης σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερήσει χωρίς εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν παρά τις προηγούµενες έγγραφες επισηµάνσεις, δεν συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της σύµβασης και οι υπηρεσίες που παρέχει είναι κατά σύστηµα µη προσήκουσες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί δεν ανταποκρίνονται προδιαγραφές ή αν επιµόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Εταιρείας, η Εταιρεία δικαιούται για οποιοδήποτε από τα παραπάνω να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα να µνηµονεύονται οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου και στην οποία περιλαµβάνεται συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, µέσα σε προθεσµία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση». Η προθεσµία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται µε βάση το συντοµότερο δυνατό από τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» µέσα σε προθεσµία που έχει καθοριστεί, η Εταιρεία δικαιούται µε εξώδικη δήλωση προς τον Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται µε ικαστικό Επιµελητή, να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης µερικά ή ολικά. 1.2 Τονίζεται ρητώς ότι η µη τήρηση των όρων που εµπεριέχονται στο άρθρο 6 του παρόντος τεύχους των Ειδικών Όρων της Σύµβασης (υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων εργαζοµένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύµβασης. 1.3 Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως όταν ο Ανάδοχος πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παργρ. 1.4 του παρόντος Άρθρου. Η Σύµβαση καταγγέλλεται, κατά την κρίση της Εταιρείας, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας όταν πτωχεύσουν, ή τεθούν σε αναγκαστική διαχείριση όλα τα κοινοπρακτούντα µέρη, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση των διατάξεων του Άρθρου 16 της 12

13 Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή µερικά κατά την εκτέλεση της Σύµβασης µε οποιοδήποτε τρίτο. 1.4 Η Εταιρεία δικαιούται να προτείνει µε έγγραφη επιστολή την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Καθαρισµού στον εύτερο κατά σειρά µειοδότη του σχετικού µε τη Σύµβασης ιαγωνισµού, µε συµβατικό τίµηµα, αυτό της υποβληθείσας κατά τον ιαγωνισµό οικονοµικής του Προσφοράς ή και µικρότερο αυτού µετά από διαπραγµατεύσεις. Αν η πρόταση της Εταιρείας δεν γίνει αποδεκτή από τον εύτερο µειοδότη, θα ακολουθήσουν προτάσεις στους υπόλοιπους µειοδότες κατά σειρά κατάταξής τους. Σε περίπτωση συµφωνίας, η οικονοµική διαφορά µεταξύ του συµβατικού τιµήµατος που κατέβαλε η Εταιρεία στον έκπτωτο Ανάδοχο και του συµβατικού τιµήµατος που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει στον νέο Ανάδοχο θα βαρύνει τον έκπτωτο Ανάδοχο. 1.5 Κατά του έκπτωτου Αναδόχου, µε την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων της Εταιρείας για αποζηµίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες: α. Καταπίπτουν υπέρ της Εταιρείας η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης β. Γίνονται άµεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόµενες Ποινικής Ρήτρες µέχρι την ηµεροµηνία καταγγελίας. 2. Ανυπαίτιος Καταγγελία 2.1 Η Εταιρεία κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, να την καταγγείλει ολικά ή µερικά, µε την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ηµεροµηνία καταγγελίας της. 2.2 Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας της Σύµβασης, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το εναποµένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο/ Πάροχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης για όλες τις εργασίες που εκτελέσθηκαν από αυτόν. Άρθρο 20 ωσιδικία (Απαιτήσεις- ιαφωνίες) Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, που θα προκύπτει από την παρούσα σύµβαση, αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια Αθηνών. Ρητά συνοµολογείται από τώρα ότι ο Ανάδοχος υπάγει εαυτόν στη δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Αθήνας ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του. Άρθρο 21 Έναρξη ισχύος της Σύµβασης Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την 1 η Νοεµβρίου του έτους Για την επιβεβαίωση των παραπάνω, τα συµβαλλόµενα µέρη υπέγραψαν την παρούσα σύµβαση σε δύο (2) πρωτότυπα και πήραν από ένα (1) το καθένα. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΜΗΕ 13

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ - 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Μελέτες ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί ΑΡΘΡΟ 3 Συµβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Τοµέας Μετρήσεων και Οργάνων ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Τοµέας Μετρήσεων και Οργάνων ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Τοµέας Μετρήσεων και Οργάνων ΑΡ./ΗΜ.: ΣΣΜ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ-11500 Παροχή υπηρεσιών: ιακρίβωση συσκευών του Τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41208 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΟΑΕΣΜ/. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΟΑΕΣΜ/. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Οργάνωσης, Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής Μέριμνας Διαμαντοπούλου 10, 117 43, Αθήνα ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΟΑΕΣΜ/. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

«Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΡ./ΗΜ. : ΠΤΒΕ/ Σύµβαση : ΣΣΜ Έργο : «Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του ισόγειου κτηρίου ελέγχου και των λοιπών κτισµάτων των Υποσταθµών (ΥΣ) 150 kv του ιδυµοτείχου και Προβατώνα Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 113801 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Παροχή υπηρεσίας: Αντικατάσταση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ-41502 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΦΥΛΑΞΗ TΩN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101. Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101. Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Σύµβαση : ΣΣΜ-11880 Παροχή Υπηρεσίας : "Καθαρισµός και αποψίλωση (δένδρα, πουρνάρια) εδαφοτεµαχίων των πύργων ( πυλώνων ) Γραµµών Μεταφοράς (ΓΜ) Υψηλής Τάσης 150 kv µε κωδικό ΘΕ-ΘΒ και ΘΕ-Θ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Κομοτηνής Σισμάνογλου 69Α-69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Κομοτηνή σήμερα τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση : ΣΣΜ

Σύµβαση : ΣΣΜ 1 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Σύµβαση : ΣΣΜ- 11310 `Εργο : Καθαρισµός, αποψίλωση και καταπολέµηση των αυτοφυών χόρτων (ζιζανίων), θάµνων και δενδρυλλίων ( πευκώδη, βρωµοκαρυδιές κλπ. οµοειδή, οποιασδήποτε µορφής, διαµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 82701 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΕΔ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό 197 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1/8 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ELECTROPUTERE ΤΟΥ Υ/Σ ΛΗΤΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Γ'

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ELECTROPUTERE ΤΟΥ Υ/Σ ΛΗΤΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 16 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 72101 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Καθαρισµός & αποψίλωση χόρτων στα Πεδία και στους περιβάλλοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1ο Αντικείµενο Σύµβασης και Τιµές Μονάδας

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1ο Αντικείµενο Σύµβασης και Τιµές Μονάδας ιεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.: ΥΑΕ/ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα σήµερα την..µεταξύ της ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (εφεξής καλούµενης η «ΕΗ» ή «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ») που εδρεύει στην Αθήνα, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 4-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΛ. 2651026486 -FAX2651025668 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Υπ αριθμ. 1/2016 Στα Ιωάννινα σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείµενο της σύµβασης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείµενο της σύµβασης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 130101 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο : Κατασκευή και µεταφορά πλακών στο ΚΥΤ ιστόµου Σ Υ Μ Β Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδας ΣΥΜΒΑΣΗ: ΣΣΜ- Παροχή υπηρεσιών: Καθαρισµός των κτιρίων της έδρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1279

Σχέδιο Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1279 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Σχέδιο Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1279 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2017 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε (εφεξής καλουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΠN/Περιοχή Σάμου ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ../2016 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ 4001357) «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41319 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΠΚΕΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα έδρας της Περιοχής ΣΕΡΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 Τεύχη της Σύµβασης Άρθρο 2 Αντικείµενο της Σύµβασης Άρθρο 3 Συµβατικό τίµηµα Άρθρο 4 Τρόπος πληρωµής ικα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 Τεύχη της Σύµβασης Άρθρο 2 Αντικείµενο της Σύµβασης Άρθρο 3 Συµβατικό τίµηµα Άρθρο 4 Τρόπος πληρωµής ικα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Έργο: Οικοδοµικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Έργο: Οικοδοµικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 113701 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Οικοδοµικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της Α ΜΗΕ Α.Ε. στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 ΛΑΜΙΑ Σύμβαση : Έργο: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ'

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 8 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Η συνημμένη Τεχνική Περιγραφή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού.

2. Η συνημμένη Τεχνική Περιγραφή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Κατερίνης Ειρήνης 65 Α Κατερίνη Τ.Κ 60134 ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Σύμβασης : ΔΠΜ-Θ/ΠK /ΤΥ/ 9 / 2015. Έργο : Παροχής Υπηρεσίας Καθαρισμού των χώρων των κτιρίων επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Άρθρο 1 Αντικείμενο της Σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών ΤΤΕΔ/ΓΡ. ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΣΥΜΒΑΣΗ : «../ ΔΠΝ / ΤΤΕΔ / ΓΡ. ΔΟΜΙΚΩΝ» ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41702 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡ 150kV 2x200 MVA ( 2x140 MW) ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συμφωνητικό

Διακήρυξη Συμφωνητικό Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Φλώρινας Ηλέκτρας 6, 531 00, Φλώρινα Διακήρυξη : Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : ΔΠΜΘ/ΠΦΛΩ/2/2015 Καθαρισμός χώρων κτιρίου της έδρας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχή Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας. Τύπος Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1043 υποέργο 1

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας. Τύπος Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1043 υποέργο 1 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 Τύπος Σύμβασης με αριθ.δσσμ/1043 υποέργο 1 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41607 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 37 54632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σχεδίαση μελετών και ενημέρωση αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Σχέδια και οδηγίες... 2 Άρθρο 2. Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί... 2 Άρθρο 3. Εκπροσώπηση της Επιχείρησης.

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Σχέδια και οδηγίες... 2 Άρθρο 2. Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί... 2 Άρθρο 3. Εκπροσώπηση της Επιχείρησης. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση : ΣΣΜ- Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Σύµβαση : ΣΣΜ- Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 1 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Σύµβαση : ΣΣΜ- `Εργο : «Ανακαίνιση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών των ισογείων κτηρίων ελέγχου και των λοιπών κτισµάτων των Υποσταθµών (Υ/Σ) 150 kv ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΣΚΥ ΡΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό 197 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ /ΚΜΕ και της ΠΑ/ΤΤΕ (ΦΑΛΗΡΟ)» ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 1/12 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 6 Τεύχος 6 «ΓENIKOI OΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Κοζάνης Βερμίου 26, 50100, Κοζάνη Διακήρυξη : ΔΠΜ-Θ/ΠΚΟΖ/6/2015 Αντικείμενο : «Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου στην οδό Βερμίου 26 Κοζάνη όπου στεγάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε με χρήση τηλεσκοπικών γερανών, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε με χρήση τηλεσκοπικών γερανών, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Θ Ρ Ο Αντικείμενο Σύμβασης

Α Ρ Θ Ρ Ο Αντικείμενο Σύμβασης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 -ΤΚ 26222 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2610311111 FAX:2610329835 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα. Διακήρυξη Συμφωνητικό

Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα. Διακήρυξη Συμφωνητικό Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Σχολή Φλώρινας 3 ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 531 00, Φλώρινα Διακήρυξη : ΔΑΝΠ/ΣΧΟΛΗΦΛΩ/2016 ΔΑΝΠ - 01 Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1022 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1022 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1022 ΕΡΓΟ : "Επισκευή και συντήρηση κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου του ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείµενο της Σύµβασης

ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείµενο της Σύµβασης ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Σύµβαση : ΣΣΜ-10890 Παροχής Υπηρεσίας: Καθαριότητα των κτηρίων των Υποσταθµών των Νοµών Κιλκίς- Σερρών, του Περιφερειακού Τοµέα Β. Ελλάδας. Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Στην Θεσσαλονίκη σήµερα.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Φύλαξη Δικτύου Διανομής Η/Ε της ΔΕΗ Α.Ε. που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, Περιοχής ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης

Έργο: Φύλαξη Δικτύου Διανομής Η/Ε της ΔΕΗ Α.Ε. που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, Περιοχής ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο: Φύλαξη Δικτύου Διανομής Η/Ε της ΔΕΗ Α.Ε. που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41606 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41719. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΦΑΣΗ ΙΙ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΡ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2x350 MW ΚΡΗΤΗ-ΑΤΤΙΚΗ» ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 42.10στ ΗΜΕΡ. : Προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( Α ΜΗΕ ) υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ 104 43 Έχουµε την τιµή να σας δηλώσουµε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΠ-Η ΠEΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ: /16

ΔΠΠ-Η ΠEΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ: /16 ΔΠΠ-Η ΠEΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ: 5002882/16 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΟΓΓΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ Ι, ΚΕΡΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύµβασης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύµβασης ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύµβασης Άρθρο 2 : Αντικείµενο της Σύµβασης Άρθρο 3 : Αυξοµειώσεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-17 Σύμβαση : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ: ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΟΡΟΥ». ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-11 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΕΔ/ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε στο Ν. Φάληρο (Ελαϊδα)» ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41720 ΕΡΓΟ : Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41319 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΠΚΕΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα