Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός: ,93 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,98 ( χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 7 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 9 C2. Yπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 11 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 12 C3.1 Πίνακας 1. Γενικές Απαιτήσεις της Εφαρμογής 12 C3.2 Πίνακας 2. Πλατφόρμα Ενημέρωσης 14 C3.3 Πίνακας 3. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Προώθησης Προϊόντων 15 C3.4 Πίνακας 4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Λιανικής (Offline) Πώλησης 16 C3.5 Πίνακας 5. Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Χονδρικής (Offline) Πώλησης 16 C3.6 Πίνακας 6. Υπηρεσίες Δημοσιότητας 17 C3.7 Πίνακας 7. Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Εγγύηση, Συντήρηση 17 C3.8 Πίνακας 8. Πιλοτική Λειτουργία - Εκπαίδευση 18 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 19 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 19 C4.1.1 Εφαρμογή/ές (βλέπε παράγραφο Α3 τεύχος Α) 19 C4.1.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης (βλ. Α4.2) 19 C4.1.3 Άλλες δαπάνες 19 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών (βλέπε παράγραφο Α4.1 τεύχος Α) 20 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 20 C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 20 C5. Σχέδιο Σύμβασης 21 Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 2 από 36

3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 3 από 36

4 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 4 από 36

5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 5 από 36

6 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 6 από 36

7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 7 από 36

8 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 8 από 36

9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Την Περιφέρεια Ηπείρου ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 9 από 36

10 μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 10 από 36

11 C2. Yπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 11 από 36

12 / / - / / / / - / / C3. Πίνακες Συμμόρφωσης C3.1 Πίνακας 1. Γενικές Απαιτήσεις της Εφαρμογής ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η λύση να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Μέρος Α. H εφαρμογή να υλοποιηθεί σε εργαλεία ανάπτυξης με χρήση ανοιχτών προτύπων και χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (open source), ώστε να μην απαιτείται επιπλέον αγορά λογισμικού για να εγκατασταθεί και να μπορεί να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Να είναι ανεξάρτητη από το λειτουργικό σύστημα (υποστηριζόμενη τόσο από Windows όσο και Linux) Να υποστηρίζονται όλοι οι κοινά χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές ιστού, κατ ελάχιστο οι Internet Explorer, Firefox και Chrome Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής (πλοήγησης διαχείρισης ανανέωσης περιεχομένου) να γίνονται μέσω ενός φυλλομετρητή ιστού χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη επιπρόσθετου λογισμικού. Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user) στο περιβάλλον διαχείρισης. Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής στο περιβάλλον διαχείρισης από περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Να είναι πολυκαναλική με έμφαση στη διάθεση της μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων έξυπνων συσκευών. (πχ Web Tv, tablet κλπ) Ελκυστικός εικαστικός σχεδιασμός (web design) στηριγμένος στα μοτίβα χρηστικότητας του web. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ >= 1000 ταυτόχρονων συνδέσεων Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 12 από 36

13 Εύκολη πλοήγηση του επισκέπτη για να μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα αυτό που ψάχνει χωρίς να βρίσκεται σε σελίδες που δεν τον ενδιαφέρουν. Λειτουργικό περιβάλλον διαχείρισης / ενημέρωσης που ελαχιστοποιεί τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την διαχείριση και την ανανέωση του περιεχομένου Δυνατότητα ενσωμάτωσης και προβολής υλικού ποικίλης μορφής σύμφωνα με τα πιο διαδεδομένα format. Κατ ελάχιστον θα πρέπει να υποστηρίζονται τα εξής: Σε αρχεία κειμένου, πινάκων και παρουσιάσεων: pdf, doc, docx, xls, xlsx, rtf, txt open office Σε αρχεία εικόνας: jpeg, tiff, bmp, png, gif Σε αρχεία ήχου: mp3,wav, Σε αρχεία video: mpeg4, avi, flv, wmv Τα αρχεία αυτά θα πρέπει με ένα εύχρηστο τρόπο ο χρήστης της εφαρμογής να μπορεί να τα ενσωματώσει σε κάθε ανάρτηση. Υποστήριξη προτύπων και στυλ για την προκατασκευή του περιβάλλοντος διεπαφής σε κάθε υποσύστημα με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εφαρμογής Η εφαρμογή θα πρέπει κατά το σχεδιασμό να υιοθετεί την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. Δυναμικό περιβάλλον παρουσίασης με αυτόματη μετάφραση των κειμένων (του περιβάλλοντος διεπαφής και των άρθρων) σε δύο τουλάχιστον γλώσσες (Ελληνικά Αγγλικά) με δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης, δια μέσου των ιδίων προτύπων σελίδων και όχι με δημιουργία νέων. Ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης που θα μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος της εφαρμογής Παρουσίαση συχνά τιθεμένων ερωτήσεων (FAQ) για κάθε υποσύστημα 17. Σύστημα βοήθειας για κάθε υποσύστημα 18. όλα τα συστήματα που αποτελούν αντικείμενο του έργου (πχ. web, application, database servers κοκ) θα φιλοξενηθούν στις υποδομές ιδιωτικού νέφους (private cloud) του νέου Κέντρου Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στην ΚτΠ ΑΕ ή σε άλλο δημόσιο Κέντρο Δεδομένων. Το datacenter αυτό, θα δίνει εικονικές υποδομές με την λογική του Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 13 από 36

14 IaaS (Infrastructure as a Service). Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα πρέπει να σχεδιάσουν τις προτάσεις τους με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα συστήματα που θα δημιουργηθούν να δύναται υποχρεωτικά να λειτουργούν σε εικονικούς εξυπηρετητές (virtual machines) στην υποδομή που θα προσφέρει το Δημόσιο. Εκπόνηση σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας στο τοπικό δίσκο αλλά και σε απομακρυσμένο υπολογιστή με δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού Εκπόνηση σχεδίου άμεσης αποκατάστασης από καταστροφές (disaster recovery plan). C3.2 Πίνακας 2. Πλατφόρμα Ενημέρωσης ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. Η πλατφόρμα θα υλοποιείται μέσω ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). 2. Θα υποστηρίζει την κατηγοριοποιημένη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου δομημένου με την μορφή κατηγοριών, υποκατηγοριών και άρθρων. 3. Στα άρθρα θα υποστηρίζεται η αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τους σε δεδομένες χρονικές περιόδους, 4. Η διαχείριση των χρηστών θα γίνεται μέσω ενός εύχρηστου συστήματος διαχείρισης το οποίο θα επιτρέπει την δημιουργία χρηστών διαβαθμισμένης πρόσβασης (υπερδιαχειριστών -διαχειριστών αρθρογράφων μελών) και απονομή δικαιωμάτων στην συγγραφή στη διαγραφή στη διόρθωση και ενεργοποίησή των άρθρων. 5. Η εισαγωγή των άρθρων θα μπορεί να γίνει είτε μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης είτε και χωρίς ο αρθρογράφος να εισέλθει σε αυτό 6. Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένων (ο επισκέπτης) θα μπορεί να αποθηκεύει / τοποθετεί περιεχόμενο στο σύστημα, αλλά η δημοσίευση θα γίνεται από προκαθορισμένους χρήστες του συστήματος. 7. Τα άρθρα μέσω των ιδιοτήτων τους θα τοποθετούνται αυτόματα σε προκαθορισμένες θέσεις, θα μετακινούνται, θα αρχειοθετούνται και θα διαγράφονται. 8. Για την προβολή των άρθρων η πλατφόρμα ενημέρωσης θα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας δομών μενού επιλογών. Κάθε επιλογή στο μενού θα δύναται να αντιστοιχηθεί σε ένα άρθρο, μια υποκατηγορία ή μια κατηγορία. Ανάλογα με το που έχει αντιστοιχηθεί η συγκεκριμένη επιλογή θα ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 14 από 36

15 προβάλλεται το άρθρο ή το σύνολο των άρθρων. 9. Στη γνωσιακή βάση του τμήματος ενημέρωσης αγροτών απαιτείται σε πρώτη φάση η δημιουργία τουλάχιστον 30 άρθρων εγγραφών με χρήση υλικού ποικίλης μορφής (κείμενο - εικόνα video animation κλπ) τα οποία θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και μεθόδων που ενδιαφέρουν τον αγροτικό κόσμο, καθώς επίσης και η ενημέρωση της με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις ασκούμενες αγροτικές δραστηριότητες. 10. Στον οδηγό αγροτικών προϊόντων απαιτείται σε πρώτη φάση η δημιουργία 30 τουλάχιστον άρθρων με χρήση υλικού ποικίλης μορφής (κείμενο - εικόνα video animation κλπ) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και πρακτικών οι οποίες να είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα Ηπειρώτικων προϊόντων και μεθόδων. C3.3 Πίνακας 3. Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Προώθησης Προϊόντων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Η πλατφόρμα θα υλοποιείται μέσω ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS). 2. Η διαχείριση των χρηστών θα γίνεται μέσω ενός εύχρηστου συστήματος διαχείρισης το οποίο θα επιτρέπει την δημιουργία χρηστών διαβαθμισμένης πρόσβασης (Απλοί Χρήστες, Διαχειριστές, Υπερδιαχειριστές) 3. Για κάθε ανάρτηση προϊόντος θα υποστηρίζεται η αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της σε δεδομένες χρονικές περιόδους κατ απαίτηση του χρήστη. 4. Η εισαγωγή των προϊόντων σε ένα κατάστημα θα μπορεί να γίνει είτε μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης είτε και χωρίς ο χρήστης (δηλαδή ο παραγωγός που προωθεί τα προϊόντα του) να εισέλθει σε αυτό. 5. Για την προβολή των προϊόντων η πλατφόρμα θα παρέχει την δυνατότητα σε κάθε χρήστη (παραγωγό) να δημιουργεί μενού, σε κάθε επιλογή του οποίου θα μπορεί να αντιστοιχεί και να προβάλλει μια ομάδα προϊόντων. Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 15 από 36

16 C3.4 Πίνακας 4. Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Λιανικής (Offline) Πώλησης ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (OFFLINE) ΠΩΛΗΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών και ξεχωριστών καταστημάτων λιανικής πώλησης ανάλογα με τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων που θα προκύψουν 2. Εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης που θα περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, (απλοί χρήστες, διαχειριστές, υπερδιαχειριστές) ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματα του καθενός. 3. Το κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες βασικές δυνατότητες: Επεξεργασία προϊόντων Κατάλογος προϊόντων Στοιχεία για τον παραγωγό Αναζήτηση προϊόντων Τρόποι Παραγγελίας Φόρμα επικοινωνίας Πελατολόγιο Επιλογή offline τρόπου πληρωμής Προσφορές - Εκπτώσεις Στατιστικά κίνησης(σε μορφή λίστας και γραφικών για πιο εύκολη ανάγνωση και κατανόηση) C3.5 Πίνακας 5. Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων Χονδρικής (Offline) Πώλησης ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ (OFFLINE) ΠΩΛΗΣΗΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών καταστημάτων χονδρικής πώλησης ανάλογα με τις ανάγκες προώθησης των προϊόντων που θα προκύψουν. 2. Εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης που θα περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, (απλοί χρήστες, διαχειριστές, υπερδιαχειριστές) ανάλογα με το ρόλο και τα δικαιώματα του καθενός. 3. Το κάθε κατάστημα χονδρικής πώλησης πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες βασικές δυνατότητες: Επεξεργασία προϊόντων. Προβολή προϊόντων Προβολή παραγωγών Διαδικασία αναζήτησης Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 16 από 36

17 Προσφορές Εκπτώσεις Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος C3.6 Πίνακας 6. Υπηρεσίες Δημοσιότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. οργάνωση τουλάχιστον μίας ενημερωτικής ημερίδας στην Ήπειρο σε τοποθεσία που θα του υποδείξει η ΑΑ. Η ημερίδα θα περιλαμβάνει παρουσίαση, ανάλυση και επίδειξη του έργου. Η διάρκεια της ημερίδας θα είναι 4 6 ώρες. 2. αναλυτικό έντυπο σε τεμάχια, το οποίο θα περιέχει παρουσίαση του έργου και ειδικές πληροφορίες για αυτό. Το έντυπο θα είναι τρίπτυχο μεγέθους Α4 τετραχρωμία σε χαρτί velvet >= 100 gr 3. δημιουργία web banner και την τοποθέτηση αυτού σε web-sites και portals υψηλής επισκεψιμότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες υψηλού εξαγωγικού ενδιαφέροντος για τα Ηπειρώτικα Προϊόντα 4. προβολή του έργου στον έντυπο τύπο μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ C3.7 Πίνακας 7. Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Εγγύηση, Συντήρηση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται στα πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή του Έργου. Σε αυτό το διάστημα οι υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται δωρεάν. 2. Δυνατότητα υπογραφής σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης για χρονικό διάστημα επιπλέον πέντε (5) ετών για το λογισμικό και τις εφαρμογές. 3. Δυνατότητα φιλοξενίας της εφαρμογής κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της σε υποδομές του αναδόχου (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) με δυνατότητα επιπλέον παραμονής σε αυτές σε περίπτωση που τα data centers του δημοσίου δεν είναι έτοιμα. 4. Μεταφορά και θέση σε λειτουργία όλων των συστημάτων που αποτελούν αντικείμενο του έργου στις υποδομές του Κέντρου Δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης στην ΚτΠ ΑΕ (ή σε όποιο άλλο Δημόσιο Κέντρο Δεδομένων θα φιλοξενηθεί) όποτε αυτό θα είναι έτοιμο. 5. Παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καθ όλη τη Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 17 από 36

18 διάρκεια του έργου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Συντήρησης. Βασικός στόχος της τεχνικής υποστήριξης είναι η αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου. C3.8 Πίνακας 8. Πιλοτική Λειτουργία - Εκπαίδευση ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δημιουργία σεναρίων ελέγχου του συστήματος 1. Δημιουργία υπηρεσίας helpdesk με τηλεφωνική και στη συνέχεια, εφόσον καθίσταται αναγκαία, επιτόπια υποστήριξη των χρηστών με στόχο την άμεση επίλυση προβλημάτων και θεμάτων σχετικά με το Έργο. 2. Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας, καλείται να ανταποκρίνεται εντός έξι (8) ωρών από την ενημέρωσή του. Επίσης, εφόσον απαιτείται, θα εξασφαλίζει την επιτόπια παρουσία του εντός της επόμενης εργάσιμης. 3. Εκπόνηση προγράμματος εκπαίδευσης για 8 διαχειριστές - υπερδιαχειριστές και για 20 χρήστες. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 18 από 36

19 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη. C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εφαρμογή/ές (βλέπε παράγραφο Α3 τεύχος Α) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝ ΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.1.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης (βλ. Α4.2) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.1.3 Άλλες δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 19 από 36

20 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών (βλέπε παράγραφο Α4.1 τεύχος Α) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.1) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΜΕ ΦΠΑ [ ] 4 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης (Πίνακας C4.1.2) 5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.3) 1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της περιόδου εγγύησης (βλ. Α4.4, Α4.5). ΕΤΟΣ* 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** ΣΥΝΟΛΟ * ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης ** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 20 από 36

21 C5. Σχέδιο Σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: /ΨΣ6123-Α2 / ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ:... ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.: Φ.Π.Α.:.., ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ.. ΣΥΜΒΑΣΗ Στα Ιωάννινα, σήµερα την..., ηµέρα... µεταξύ αφενός του Ν.Π... Περιφέρειας Ηπείρου, που εδρεύει στην Πλατεία Πύρρου 1, ΤΚ 45221, Ιωάννινα µε ΑΦΜ φορολογικά υπαγόµενη στην ΟΥ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριµάνη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας µε την επωνυµία..., που εδρεύει στην... στην οδό..., ΤΚ..., µε ΑΦΜ... και ΟΥ..., η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από τον κύριο..., (τίτλος εκπροσώπου) και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις: 1. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων), 2. Τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.. 60/2007 και όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του. Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 21 από 36

22 3. Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 5. του Ν. 3886/2010, «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76)», όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335), (ΦΕΚ 173/Α/2010) 6. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής (υλικού, λογισµικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης», 7. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 8. Το Π.. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 9. Την Υ.Α Αριθµ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/ τεύχος Β ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και την ΥΠΑΣΥ (28020/ΕΥΘΥ 1212/ ΦΕΚ 1088/Β/2010) και ισχύει. 10. Το Ν. 3614/ : ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 11. Το Ν. 3840/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις. 12. Την ΥΑ Υπ. Αν. Π1/4710/ (ΦΕΚ 27/ τεύχος Β ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προµήθειας ειδών πληροφορικής» που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», 13. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη- µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. 14. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ) 15. Την υπ αριθµ /ΨΣ6123-Α2 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/ Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού/Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». για ένταξη της Πράξης µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Σελίδα 22 από 36

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα