ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 45083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/25258/0025/ (ΦΕΚ Β 835) απόφασης του Υφυπουργού Οικο νομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελλη νικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τυ ποποίησης ελαιόλαδου προς εξόφληση υποχρε ώσεων για αγορά ελαιόλαδου της ελαιοκομικής περιόδου Διαμόρφωση Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2011 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΓΕΑ (11 410) ποσού )... 2 Καθορισμός παραβόλου αιτήσεων αναγνώρισης τίτ λων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληροφοριών Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Δ17α/10/111/φ / (ΦΕΚ 1763 Β/ ) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Καθιέρωση Νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο Εξαιρέσιμες στο προσωπικό του ΚΕΑΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) προς συμπλή ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου... 5 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινω φελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυ μία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας» ως προς τη Σύσταση Επωνυμία, την Έδρα, τη Νομική Μορφή, τη Διάρκεια, τη Διοίκηση, το Σκοπό και επαναδιατύπωση αυτής Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρομέρου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Βράκα Αναστάσιο του Κων/νου, κάτοικο Πολυγύρου Χαλκιδικής... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/60226/0025 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/25258/0025/ (ΦΕΚ Β 835) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε Αγροτικές Συνε ταιριστικές Οργανώσεις τυποποίησης ελαιόλαδου προς εξόφληση υποχρεώσεων για αγορά ελαιόλα δου της ελαιοκομικής περιόδου Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α 143/ ), και ιδίως το άρθρο Την υπ αριθμ. Υ25/ (ΦΕΚ Β 2792/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιπ που Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 3. Την υπ αριθμ. 2/25258/0025/ (ΦΕΚ Β 835/ ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών. 4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C155/02). 5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρ θρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 54/ ), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την τροποποί ηση της υπ αριθμ. 2/25258/0025/ (ΦΕΚ Β 835) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για την πα ροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δά νεια που θα χορηγηθούν σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τυποποίησης ελαιόλαδου προς εξόφληση υποχρεώσεων για αγορά ελαιόλαδου της ελαιοκομικής περιόδου , αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2/25258/0025/ (ΦΕΚ Β 835) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

2 45084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε Αγροτικές Συνεται ριστικές Οργανώσεις τυποποίησης ελαιόλαδου προς εξόφληση υποχρεώσεων για αγορά ελαιόλαδου της ελαιοκομικής περιόδου , ως εξής: 1. Η παράγραφος 1 συμπληρώνεται ως ακολούθως: «Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τυποποίησης ελαιόλαδου και επιτραπέζι ας ελιάς, για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορ ρέουν από αγορασθείσες ποσότητες ελαιόλαδου και επιτραπέζιας ελιάς της ελαιοκομικής περιόδου , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2322/1995. Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ,00, με ανώτατο όριο τα ,00 ανά οργάνωση». 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 τροποποι είται ως ακολούθως: «Η εκταμίευση του δανείου γίνεται κατόπιν προσκομί σεως από τις συνεταιριστικές οργανώσεις των εκδοθέ ντων μέχρι την νόμιμων παραστατικών αγοράς στο πιστωτικό ίδρυμα». 3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 συμπληρώνε ται ως ακολούθως: «Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τυποποίη σης επιτραπέζιας ελιάς υποβάλλουν τα απαιτούμενα δι καιολογητικά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25) Πανεπιστημίου 37μέχρι την ». Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 συμπληρώνεται ως εξής: «Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, λόγω της παρεχόμενης εγγύησης: α) γίνεται σύστα ση ενεχύρου σε ισόποσης αξίας ποσότητα ελαιόλαδο και επιτραπέζιας ελιάς, η οποία θα είναι και θα δια τηρείται σε άριστη κατάσταση καθ όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, με ενεχυροφύλακες τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ή/και β) λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινή των των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ή/και γ) παρέχεται η προσωπική εγγύηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών». Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθμ. 2/25258/0025/ υπουργικής απόφασης. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθμ. Φ.812/ 764/ Σ.2449 (2) Διαμόρφωση Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2011 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΓΕΑ (11 410) πο σού ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Έχοντας υπόψη; α. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 17 του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες με αιτιο λογημένη απόφαση του κυρίου Διατάκτη είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Προϋπολογισμού του χωρίς να μεταβλη θούν τα ανώτατα όρια αυτών. β. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α 20) «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των ΕΔ» όπως τροποποιήθη κε με το Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α 38) και ισχύει σήμερα. γ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/ (ΦΕΚ Α 76) «Δι άρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Δι ευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως αυτό τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε με το Π.Δ 70/2007. δ. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 2/72629/0020/ΦΕΚ 1790/ απόφαση «Καθορισμός μειζόνων κατη γοριών δαπανών του Κρατικού Π/Υ» ε. Τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 2/706158/0020/ απόφαση «Αυξομειώσεις Μεταφορές Πιστώσεων Κρα τικού Π/Υ». στ. Την ανάγκη ικανοποίησης της απαίτησης του ΓΕΑ, ποσού πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ), προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αυξημένες υποχρε ώσεις δαπανών ιατροφαρμακευτικής νοσοκομειακής περίθαλψης, παρακλινικών εξετάσεων, επιδόματα φυ σιολογικού τοκετού και λοιπά έξοδα ασφαλισμένων δημοσίου, αποφασίζουμε: 2. Την έγκριση μεταβολής του Προϋπολογισμού του ΓΕΑ (Ε.Φ ), έτους 2011, ως εξής: α. Αύξηση Ε.Φ. ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό ( ) Ε.Φ ΓΕΑ 0541 Φαρμακευτική περίθαλψη ΓΕΑ 0542 Ιατρική περίθαλψη ΓΕΑ 0543 Παρακλινικές εξετάσεις ΓΕΑ 0544 Οδοντιατρική περίθαλψη ΓΕΑ 0546 Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ΣΥΝΟΛΟ β. Μείωση Ε.Φ. ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό ( ) ΓΕΑ 0545 Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (Περιλαμβάνο νται και οι φοιτητές των ανωτ. Εκπαιδ. Ιδρυμάτων της ημεδαπής) ΣΥΝΟΛΟ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Η (3) Καθορισμός παραβόλου αιτήσεων αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής πληρο φοριών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. γ του άρθρου 18 του Ν. 3328/2005 «Διεπιστη μονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 80). β) Της παρ. 9 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 118). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). δ) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.» (ΦΕΚ Α 213) ε) Του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 243) στ) Της υπ αριθμ. Υ25/ απόφασης του Πρω θυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των ανα πληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου (ΦΕΚ Β 2792) 2. Το πρακτικό της υπ αριθμό 93 / συνε δρίασης της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). 3. Το υπ αριθμό πρωτοκόλλου 13551/ έγγραφο του Προέδρου του ΔΟΑΤΑΠ. 4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΔΟΑΤΑΠ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τιμή παραβόλου Καθορίζουμε την τιμή του παραβόλου για αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής και για αι τήσεις παροχής πληροφοριών, ως εξής: 1 ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ α) Αναγνώριση «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ σε ευρώ ( ) i) Βασικός τίτλος 225 ii) Μεταπτυχιακός τίτλος 180 iii) Διδακτορικό δίπλωμα 180 iv) Μεταπτυχιακός τίτλος και Δι δακτορικό δίπλωμα Βασικός και Μεταπτυχιακός τίτ β) Αναγνώριση πτυχίου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου 405 λος 2 Επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών Καθορισμός της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξι 50 ολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων 4. Συμμετοχή σε εξετάσεις οργανισμού, ανά μάθημα εξέτασης Χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ανά απόσπασμα Χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο ΔΟΑΤΑΠ ή φυλάσσονται στο αρ χείο του, ανά ακριβές αντίγραφο 7. Παροχή κάθε είδους πληροφορίας και βεβαίωσης i) Αίτηση αναγνώρισης ομο ταγούς ιδρύματος ii) Αιτήσεις διάφορες, ανά αίτηση Άρθρο 2 Πληρωμή παραβόλου Οι πόροι του άρθρου 1 κατατίθενται σε ξεχωριστό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ για τις λει τουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Οργανισμού. Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταρ γείται η υπ αριθμ /ΙΒ/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 358). Άρθρο 4 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την δέκατη (10η) ημέρα μετά την ημερομηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

4 45086 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. Δ17α/341/1/Φ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Δ17α/10/111/φ / (ΦΕΚ 1763 Β/ ) απόφασης του Υπουρ γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (Α 98). 2. Της παρ. 2 του άρθρου 180 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 3669/2008 (Α 116). 3. Του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 189/2009 «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 221) 4. Της υπ αριθμ. 2876/ ) απόφασης του Πρω θυπουργού «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (Β 2234) 5. Του π.δ. 110/ (ΦΕΚ 243/Α/ ) «Διορι σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Της υπ αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/ απόφασης του Υπουργού ΓΙΕΧΩΔΕ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊ σταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδι ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο σίων Έργων» (Β 447), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Του π.δ. 910/1977 όπως τροποποιήθηκε με τις δια τάξεις του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/1988) «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» 8. Του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 30/2007 «Τροποποίη ση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος πε ριοχής Θεσσαλονίκης. 9. Του π.δ. 52/2010 (ΦΕΚ 91Α /2010) «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζο νος περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ). 10. Το γεγονός ότι τα έργα που αναφέρονται στο θέμα περαιώθηκαν το 1993 και υπάρχουν σε εκκρεμότητα, δι καστικές εμπλοκές, οι οποίες απαιτούν συνολική διαχεί ριση των έργων με ανασυντάξεις (συγκριτικών πινάκων, λογαριασμών κλπ) και το ότι είναι αναγκαία η κατά το δυνατόν ταχύτερη εκκαθάριση των δικαστικών εκκρε μοτήτων των ως άνω έργων από την ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ. 11. Η με υπ αριθμ. Δ17α/10/111/φ / (ΦΕΚ 1763 Β/ ) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. 12. Το υπ αριθμ. Δ6/οικ./2236/ έγγραφο της Δ/νσης Δ6 της Γ.Γ.Δ.Ε. 13. Το υπ αριθμ. 2303/ έγγραφο της ΕΥΔΕ/ ΑΕΛΜΠΘ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Δ17α/10/111/φ / απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 1763 Β/ ) και αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο (α) έργο ως εξής: α) «Αποχέτευση Θεσσαλονίκης Έργα παραλιακών Ζωνών» Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. Δ17α/10/111/φ / απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. ΔΙ.. (ΦΕΚ 1763 Β/ ). Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ F Αριθ. Π4/ΓΠ οικ (5) Καθιέρωση Νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο Εξαιρέσιμες στο προ σωπικό του ΚΕΑΤ (Ν.Π.Δ.Δ.) προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/ τ.α ) 2) Την απόφαση / (ΦΕΚ 2741/ τ.β ) «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας & Κοινω νικής Αλληλεγγύης Μάρκο Μπόλαρη» 3) Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Ν.Π.Δ.Δ.) 4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη περίπου ,00, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΕΑΤ οικονομικού έτους ) Το με υπ αριθμ. 4811/ έγγραφο του ΚΕΑΤ, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση Νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και σύμφωνα με τον νόμο Εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του κανο νικού ωραρίου στο προσωπικό του ΚΕΑΤ, για το χρονικό διάστημα από έως , για ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες και ώρες για Νυχτερινή εργασία, για την ομαλή λειτουργία του σε 24ωρη βάση. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΑΤ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (αριθμός ατόμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου) TE ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 3 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΝΥΧΤΟ ΦΥΛΑΚΩΝ 6 6 ΥΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ Β. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη της ανωτέρω αποζημίω σης περιορίζεται μέσα στα πλαίσια των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, με ευθύνη της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί από απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, εφόσον εντάσσεται στον ίδιο κωδικό και ειδικότερα των λειτουργικών εξόδων του Φορέα. Κυβερνήσεως Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ F Αριθμ /41285 (6) Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας» ως προς τη Σύσταση Επωνυμία, την Έδρα, τη Νομική Μορφή, τη Διάρκεια, τη Διοίκηση, το Σκοπό και επαναδιατύπωση αυτής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 225 και 280 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 264 και 269 έως 270 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 6075/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1848/Β / ) με την οποία συστάθηκε η «Κοινωφελής Επιχεί ρηση Δήμου Μάνδρας» μετά από μετατροπή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυ ξης Δήμου Μάνδρας» η οποία είχε συσταθεί με το ΦΕΚ 333/Β / όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 1965/ (ΦΕΚ 439/Β / ), 3943/ (ΦΕΚ 770/Β / ) και 11243/ (ΦΕΚ 253/Β / ) αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 5. Την υπ αριθμ. 174/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μάνδρας Ειδυλ λίας, σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μάνδρας», απο φασίζουμε: Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας», ως προς τη Σύσταση Επωνυμία, την Έδρα, τη Νομική Μορφή, τη Διάρκεια, τη Διοίκηση, το Σκοπό, η οποία διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ και ο σύντο μος διακριτός τίτλος Κ.Ε.ΔΗ.Μ.Ε. Άρθρο 2 Έδρα Ως έδρα της Κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας. Άρθρο 3 Κατηγορία Σύμφωνα με το άρθρο 252 του Δημοτικού και Κοι νοτικού Κώδικα, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας υπάγεται στην κατηγορία των «Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων». Άρθρο 4 Νομική Μορφή Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του 3463/2006. Άρθρο 5 Διάρκεια Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται στα πενήντα (50) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της παρούσας τροποποίησης. Άρθρο 6 Διοίκηση της Επιχείρησης Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας θα διοικεί ται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255, παρ. 1 του ν. 3463/2006). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου και έναν (1) εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών μελών ένα μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Επιχεί ρησης είναι περισσότεροι από είκοσι (20) τότε η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων θα πρέπει να αναδείξει έναν (1) εκπρόσωπο της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, όπως ορίζεται από τον Δημοτικό και Κοι νοτικό Κώδικα. Με την επιλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Επιχείρησης αυτός θα αντι καταστήσει έναν δημότη. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει δύο άτομα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη των θέσεων του προέδρου και αντιπροέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ισχύουν οι Διατάξεις του άρθρου 255, του ν. 3463/2006. Άρθρο 7 Σκοπός της Επιχείρησης Για την ανάπτυξη του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, ο σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας είναι η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριο τήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται μεταξύ των ακόλουθων τομέων: (α) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως: 1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 2. Η Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης ρύπανσης. 3. Η εκπόνηση προγραμμάτων διατήρησης, προστα σίας και αξιοποίησης φυσικών πόρων Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας.

6 45088 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Η εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης Οίκο και Αγροτουρισμού στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας. 5. Η εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης της χρήσης και της αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας. 6. Η εκπόνηση και προγραμμάτων Ενημέρωσης & Ευ αισθητοποίησης της κοινής γνώμης του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για θέματα Περιβάλλοντος. 7. Η διεξαγωγή Ανθοκομικών Εκθέσεων και εκδηλώ σεων. (β) Παιδείας, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως: 1. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 2. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα σχόλησης παιδιών. 3. Η Ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 4. Η εφαρμογή πολιτικών, συμπληρωματικά με το ΝΠΔΔ του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και όπου απαι τείται ανάληψη δράσης από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία και διαφύλαξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. 5. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά. 6. Η προώθηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλ λαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμ φωνα με την κείμενη νομοθεσία. 7. Η διεξαγωγή δράσεων, ημερίδων και ενημερωτικών εκστρατειών με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας. 8. Η εκπόνηση προγραμμάτων ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας. 9. Η εκπόνηση προγραμμάτων Προώθησης και Διάδο σης Καλλιτεχνικής Παιδείας και υποστήριξης μαθητικών σχημάτων Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. 10. Η εκπόνηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, κινητο ποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. 11. Η εκπόνηση προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ευ αισθητοποίησης της Μαθητικής Νεολαίας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας για θέματα σύγχρονου προβλημα τισμού (εξαρτήσεις, ναρκωτικά, παχυσαρκία κ.α.). 12. Η διοργάνωση επιμορφωτικών εξωσχολικών προ γραμμάτων για μαθητές του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας. 13. Η προβολή Ταινιών Κοινωνικού και Εκπαιδευτικού Περιεχομένου σε Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Μάν δρας Ειδυλλίας. 14. Η εκπόνηση προγραμμάτων εξοικείωσης των μα θητών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας με τις νέες τεχνολογίες. (γ) Αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως: 1. Η διαχείριση, συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλη τικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης (διοργά νωση προγραμμάτων αθλητισμού, υποστήριξη διοργά νωσης αθλητικών εκδηλώσεων κλπ.) 2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ σης μαζικού αθλητισμού. 3. Η εκπόνηση προγραμμάτων υποστήριξης του ερα σιτεχνικού αθλητισμού. 4. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και Αθλο παιδιών. 5. Η προώθηση και προβολή υγειών προτύπων ζωής στους Δημότες Μάνδρας Ειδυλλίας. 6. Η διοργάνωση αθλοδιακοπών για τους Δημότες Μάνδρας Ειδυλλίας. 7. Η ίδρυση και λειτουργία Σκοπευτικού Ομίλου (δ) Απασχόλησης, συμπληρωματικά με το ΝΠΔΔ του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και όπου απαιτείται ανά ληψη δράσης από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως: 1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυ ση Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέ ντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυνα μικού με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιρι ών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση σε συνερ γασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής. (ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, συμπλη ρωματικά με το ΝΠΔΔ του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας και όπου απαιτείται ανάληψη δράσης από Νομικό Πρόσω πο Ιδιωτικού Δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνεται ιδίως: 1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρί της ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία Δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικι ωμένων, γηροκομείων κ.λ.π. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στή ριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 3. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. Άρθρο 8 Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης διαμορφώνεται ως εξής: Α ,41 υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο όπως είναι εγγεγραμμένο στα λογιστικά βιβλία της Επιχεί ρησης. Β ,00 οφειλόμενο κεφάλαιο από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτή αποφασίστηκε με από φαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 9 Πόροι της Επιχείρησης Οι πόροι πηγές εσόδων της Κοινωφελούς Επιχείρη σης Δήμου Μάνδρας είναι: 1. Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δρα στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης (βάσει του άρθρου 259 του N. 3463/2008). 2. Έσοδα από αποδέκτες των προσφερόμενων από την Επιχείρηση υπηρεσιών. 3. Έσοδα από το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώ πιση έκτακτων αναγκών. 4. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών που ανατίθενται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 5. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης Εθνικών και Ευ ρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβου λιών καθώς και έσοδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες και τα ειδικά προγράμματα αυτών. 6. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις. 7. Έσοδα από ενοικίαση χώρων και εν γένει την αξιο ποίηση της περιουσίας της Επιχείρησης. 8. Έσοδα από εισφορές, δωρεές διαφόρου τύπου, χο ρηγίες, κληροδοτήματα. 9. Έσοδα από εισιτήρια. 10. Δάνεια από ελληνικές τράπεζες, τράπεζες κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε. και τις τράπεζες και τα ταμεία της Ε.Ε. 11. Αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης. Άρθρο 10 Λύση της Επιχείρησης Η Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ νόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Με την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανε νεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο. Η εκκα θάριση διενεργείται από εκκαθαριστές που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 11 Ακροτελεύτια διάταξη Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι σμού του Δήμου Μάνδρας. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργά νωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 και 3463/2006. Η απόφαση αυτή αποτελεί το καταστατικό της Επιχείρησης και σε περίπτωση σύ στασης εμπράγματων δικαιωμάτων, μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ /21461 (7) Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας Αλυζίας, του Δήμου Ξηρομέρου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων». 2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΓΓ115650/1253 (ΦΕΚ 480/τ.Β / ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών, με εντολή Γενικού Γραμματέα 5. Την υπ αριθμ. Φ /57460/ (ΦΕΚ 1980/τ.Β / ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., περί Υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Την υπ αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/ εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., περί των ληξιαρχικών βι βλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/ Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Ξηρομέρου Περιφερειακής Ενότητας Αιτω λοακαρνανίας, με το οποίο αναφέρει ότι η Ληξίαρχος της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Αλυζίας, Δέσπω Λιώτου Πολύζου του Ευσταθίου, παραιτήθηκε, λόγω συνταξιοδό τησης, και ως εκ τούτου προτείνεται η αντικατάστασή της από την υπάλληλο του Δήμου, Δέσπω Λεκατσά

8 45090 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Σπυρίδωνος, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Α. 7. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέ ρου, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην υπάλληλο του Δήμου, Δέσπω Λεκατσά του Σπυρίδω νος, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Ε. Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος Τ.Α και Ν.Π.Δ.Δ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Βράκα Αναστάσιο του Κων/νου, κά τοικο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Με την αριθ. 4113/ απόφαση του Αντιπεριφε ρειάρχη Χαλκιδικής, που εκδόθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ.4 του Π.Δ 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2062/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. II αριθ.17 του Ν. 3852/2010 (Α 87) χο ρηγείται στον Βράκα Αναστάσιο του Κων/νου κάτοικο Πολυγύρου Χαλκιδικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες του στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πρόνοιας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 3 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β 694) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1294 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Αναμόρφωση κόστους Ολοκλήρω ση και οριστικοποίηση κόστους πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΙΕ/13967/2631/50037/ 12 7 2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1487 23 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιωμάτων Συμβολαιογράφων.... 1 Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αιγάλεω....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1556 22 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομής Ηθικής Αμοιβής Επαίνου σε Μόνιμο Υπάλ ληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16959 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1354 8 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 614 18 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Αε ροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2346 18 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ψυχοθεραπευτές για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 851 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 68745/E5/2 9 2009 (ΦΕΚ 1906/Β /7 9 2009) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 935 23 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Μα κεδονίας».... 1 Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1295 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών: «Πο λιτιστικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 895 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά θέσης στην 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρ χαιοτήτων.... 1 Μεταφορά θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 590 1 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής της παρ. 5 άρθρου 92 ν.3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 670 10 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.2/6376/0022/28.1.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3218 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση στο Δήμο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 128 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 2358/22.6.2007 απόφασης του Γ.Π.Κ.Μ. «Απαγορευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 657 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση σε Περιφερειακό Σύμβουλο αρμοδιοτή των του Περιφερειάρχη Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.... 1 Τροποποίηση της με αριθ. Π4/ΓΠοικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1337 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21 01 2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα