2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό"

Transcript

1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «PIRELLI & C. S.p.A.» (εφεξής η «Pirelli» ή «Διοργανώτρια Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Μιλάνο Ιταλίας (οδός Viale Pierro & Alberto Pirelli 25, TK 20126, Μιλάνο, Ιταλία), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΒΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στο συμβολαιογράφο Αθηνών, κο Αθανάσιο Δράγιο, με έδρα στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 56, τηλ , και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). 2. Συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των Όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στον παραπάνω Συμβολαιογράφο. 3. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής. 4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Διαγωνισμό, να τροποποιεί τις ημερομηνίες διενέργειας των κληρώσεων του Διαγωνισμού καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο, αλλά με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στον Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Β. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός αφορά την κλήρωση έξι (6) νικητών, έκαστος των οποίων θα κερδίσει από ένα (1) σετ ελαστικών για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (εφεξής τα «δώρα»). Διευκρινίζεται ότι στα δώρα δεν περιλαμβάνονται ελαστικά για φορτηγά, ελαφρά φορτηγά ή ελαστικά moto και ο νικητής θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει ελαστικά διάστασης, πέλματος και τύπου από τα ελαστικά που βρίσκονται σε διαθέσιμο απόθεμα και μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος αυτού. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

2 i) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικώς φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα και δεν είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου. ii) Mε την επιφύλαξη των οριζόμενων στον παραπάνω Όρο με αριθμό 2i) και στον παρακάτω Όρο με αριθμό 3, στο Διαγωνισμό συμμετέχουν αυτοδικαίως αλλά και αποκλειστικώς όσοι, κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 20:00 έως και την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.59, προβούν σε επιλογή/«τικάρισμα» των πεδίων στο Δικτυακό Τόπο που αφορούν αφενός στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και αφετέρου στην συγκατάθεση συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και των κληρώσεων αυτού. 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Pirelli, (β) οι εργαζόμενοι της Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ, (γ) οι μεταπωλητές της Pirelli και της Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ και οι εργαζόμενοι αυτών, (δ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την Pirelli επιχειρήσεων και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α και β βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) και (δ) και οι σύζυγοι αυτών. 4. Διάρκεια Διαγωνισμού i) Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 20:00 έως και την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 19.59, το οποίο περιλαμβάνει έξι εβδομάδες. ii) Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα ή της νέας ημερομηνίας, που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές. Τυχόν συμμετοχές γενόμενες μετά το ανωτέρω χρονικό σημείο θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες, ουδέν αποτέλεσμα επάγονται και δεν δεσμεύουν την Pirelli ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα ότι, στην ανωτέρω περίπτωση, δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Pirelli ή/και της Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού είτε παράδοση δώρων είτε οποιαδήποτε αποζημίωση. 5. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ανάδειξης νικητών i) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με την ακόλουθη σειρά ενεργειών: 2

3 - Συμπλήρωση της φόρμας που φιλοξενείται στο Δικτυακό Τόπο. Στη φόρμα αυτή ζητείται από τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία γέννησής του, το φύλο του, τον αριθμό τηλεφώνου του, την διεύθυνση η- λεκτρονικού ταχυδρομείου του ( ), τη μάρκα του οχήματος του, το μοντέλο του οχήματος και τη χρονολογία. Ο ενδιαφερόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη ορθής συμπλήρωσης των ως άνω στοιχείων. Η διοργανώτρια δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που αδυνατεί να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο ή νικητή λόγω λανθασμένης συμπλήρωσης των ως άνω στοιχείων. - Επιλογή/«τικάρισμα» των πεδίων, που αφορούν αφενός στην ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και αφετέρου στην συγκατάθεση συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων του ενδιαφερόμενου για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και των κληρώσεων αυτού. ii) Όσοι επιλέξουν/«τικάρουν» τα ανωτέρω πεδία μπαίνουν αυτόματα στη διαδικασία του Διαγωνισμού και, συγκεκριμένα, καταχωρούνται σε μία από τις συνολικά έξι (6) λίστες συμμετεχόντων. Κάθε μία από τις λίστες αυτές αντιστοιχεί και σε μία ε- βδομάδα διάρκειας του Διαγωνισμού, ήτοι κάθε ενδιαφερόμενος θα καταχωρηθεί στην λίστα που αντιστοιχεί στην εβδομάδα, εντός της οποίας υπέβαλε την συμμετοχή του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα όρο. Από κάθε μία λίστα συμμετεχόντων θα κληρωθεί ένας μόνο νικητής, δηλαδή συνολικά έξι (6) νικητές, καθώς και πέντε (5) επιλαχόντες, δηλαδή συνολικά τριάντα (30) επιλαχόντες. iii) Οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως στην αντίστοιχη λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό συμμετοχής στις κληρώσεις του Διαγωνισμού κατά την ανωτέρω παράγραφο ii). Οι κληρώσεις του Διαγωνισμού θα διενεργηθούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου Ειδικότερα, στην πρώτη κλήρωση του Διαγωνισμού θα κληρωθούν τρεις (3) νικητές, ένας από κάθε λίστα, που αντιστοιχεί σε έκαστη των τριών πρώτων εβδομάδων διενέργειας του Διαγωνισμού. Στην δεύτερη κλήρωση του Διαγωνισμού θα κληρωθούν τρεις (3) νικητές, ένας από κάθε λίστα, που αντιστοιχεί στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη εβδομάδα διενέργειας του Διαγωνισμού. iv) Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα μηχανογραφικά υποσυστήματα που έχει στη διάθεση της η Pirelli, αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού και ο χρόνος καταχώρισης εκάστης έγκυρης συμμετοχής, ώστε κάθε συμμετοχή να καταχωρηθεί στην αντίστοιχη λίστα συμμετεχόντων. v) Πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό από το ίδιο πρόσωπο, είτε κατά την διάρκεια συγκεκριμένης εβδομάδας διενέργειάς του είτε σε περισσότερες από μία ε- βδομάδες διενέργειάς του, δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Διοργανώτρια ότι ενδιαφερόμενος έχει καταχωρηθεί περισσότερες από μία φορά σε μία λίστα συμμετεχόντων ή ότι έχει καταχωρηθεί σε περισσότερες από μία 3

4 λίστες συμμετεχόντων και ο ενδιαφερόμενος αυτός αναδειχθεί νικητής, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο θα κερδίζει ο πρώτος επιλαχών. Αν και αυτός διαπιστωθεί ότι έχει καταχωρηθεί περισσότερες από μία φορά σε μία λίστα συμμετεχόντων ή ότι έχει καταχωρηθεί σε περισσότερες από μία λίστες συμμετεχόντων, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο θα κερδίζει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. μέχρι και τον πέμπτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί ούτε ο πέμπτος επιλαχών νικητής, τότε το δώρο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ δεν έχουν πλέον υποχρέωση παράδοσης του. vi) Στο τέλος εκάστης εκ των δύο κληρώσεων του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, δηλαδή συνολικά έξι (6) νικητές. vii) Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης - κακόβουλης ε- νέργειας. 6. Ενημέρωση νικητών i) Το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη κάθε κλήρωσης του Διαγωνισμού, οι νικητές της κλήρωσης θα ειδοποιηθούν μέσω για τον τόπο, τρόπο και χρόνο παραλαβής του δώρου του. Οι νικητές θα λάβουν το δώρο τους κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ, Λεωφ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, Καλλιθέα, και αφού ενημερωθούν για το κοντινότερο σε αυτούς συνεργαζόμενο με την Διοργανώτρια κατάστημα, όπου διατίθεται απόθεμα δώρων. ii) Αν νικητής/νικήτρια δεν απαντήσει στο ανωτέρω εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του αυτού ή αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο θα κερδίζει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί κατά τα ανωτέρω και επίσης εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από το πέρας της αντίστοιχης προθεσμίας που ισχύει για τον νικητή/νικήτρια, το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. μέχρι και τον πέμπτο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί ούτε ο πέμπτος επιλαχών νικητής, τότε το δώρο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ δεν έχουν πλέον υποχρέωση παράδοσης του. 7. Δώρο i) Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα ούτε να ανταλλαχθεί με άλλα. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση του δώρου βαρύνουν το νικητή. 4

5 ii) Η Pirelli διατηρεί το δικαίωμα προβολής των νικητών (όνομα, επώνυμο, τόπο κατοικίας) στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. iii) Επίσης, η Pirelli διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και παράδοση του δώρου. 8. Προσωπικά Δεδομένα 8.1. Για τους σκοπούς του Διαγωνισμού i) Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό τον όρο με αριθμό 5i), οι συμμετέχοντες παρέχουν στην Διοργανώτρια Εταιρεία (υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων) την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή τους για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που οι ίδιοι γνωστοποιούν για το σκοπό συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, εισάγοντας τα δεδομένα αυτά στη φόρμα που περιγράφεται υπό τον ανωτέρω Όρο με αριθμό 5i). Τα δεδομένα αυτά δύναται να αποθηκευτούν στο ηλεκτρονικό αρχείο της Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. (εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων), ιταλικής εταιρείας του ομίλου Pirelli και να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την επίτευξη του σκοπού του. ii) Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία όπως επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα, τα οποία ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών των κληρώσεων του Διαγωνισμού και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. iii) Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Pirelli Sistemi Informativi S.r.l. θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωση των νικητών και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων. iv) Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά τα ανωτέρω και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, τότε δύναται να αρνηθεί την χορήγηση της σχετικής συγκατάθεσης δια της επιλογής/«τικαρίσματος» του αντίστοιχου πεδίου. Στην περίπτωση αυτή, η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στον Διαγωνισμό δεν είναι δυνατή. 5

6 v) Μετά την παράδοση του δώρου και τη λήξη του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού ή μη χαρακτήρα των συμμετεχόντων, των νικητών και τυχόν επιλαχόντων του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων Για τους σκοπούς μελλοντικών προωθητικών ενεργειών i) Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν τα προσωπικά τους δεδομένα στη φόρμα που περιγράφεται υπό τον ανωτέρω Όρο με αριθμό 5i) και, δια της επιλογής/«τικαρίσματος» των αντίστοιχων πεδίων, να παράσχουν την συγκατάθεσή τους για την συλλογή, τήρηση και επεξεργασία τους, ώ- στε να δύναται να χρησιμοποιηθούν από την Pirelli για να μπορεί η ίδια ή/και οι άλλες εταιρείες του Ομίλου Pirelli και επιλεγμένοι συνεργάτες και μεταπωλητές τους να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για μελλοντικές προσφορές προϊόντων ή άλλες προωθητικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Pirelli συμπεριλαμβάνει όλες τις εταιρείες στην Ε.Ε. και την Ελβετία, που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την Pirelli. ii) Η υποβολή ή μη των προσωπικών δεδομένων και η συγκατάθεση ή μη στην κατά τα ανωτέρω επεξεργασία τους από την Pirelli και τις άλλες εταιρείες του Ομίλου Pirelli ή/και από επιλεγμένους συνεργάτες και μεταπωλητές αυτών προς το σκοπό ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για μελλοντικές προσφορές προϊόντων ή άλλες προωθητικές ενέργειες, επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση των ενδιαφερομένων και είναι προαιρετική. Τυχόν δε άρνηση παροχής της συγκατάθεσης αυτής και παροχής μόνο της συγκατάθεσης που προβλέπεται στον παραπάνω Όρο με αριθμό 8.1., δεν αποκλείει την δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, αλλά δίχως αυτή δεν θα είναι δυνατή η λήψη προσφορών προϊόντων και προωθητικών ενεργειών είτε από την Pirelli και τις εταιρείες του Ομίλου Pirelli είτε από συνεργάτες ή μεταπωλητές αυτών Δικαιώματα επί προσωπικών δεδομένων Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των Όρων με αριθμούς 8.1. και 8.2., κάθε ενδιαφερόμενος ή συμμετέχων στο Διαγωνισμό, νικητής κλήρωσης ή επιλαχών δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχουν οι ισχύοντες νόμοι, που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα και α- ντίρρησης στην επεξεργασία τους, καθώς και της ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής τους για σύννομους λόγους, κατά τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997, ως ισχύει), αρκεί να λάβουμε σχετικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι υπάλληλοι της Pirelli που θα είναι κατά βάση υπεύθυνοι για την επεξεργασία, θα είναι οι απασχολούμενοι στο τμήμα επικοινωνίας και από την πλευρά της Pirelli Sistemi Informativi, οι διαχειριστές του συστήματος πληροφορικής. 6

7 9. Τροποποίηση Όρων Δώρων Η Pirelli διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους Όρους και τα δώρα, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και τις κληρώσεις αυτού χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Pirelli ή/και η Ελαστικά Pirelli ΑΕΕ δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση των συμμετεχόντων ή των νικητών των κληρώσεων. 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία Οι παρόντες Όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις ή/και διαφορές, που προκύπτουν κατ εφαρμογή τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υποβάλλονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 11. Αποδοχή των όρων Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. 7

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «XMAS GIFT STORIES» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «The Mall Athens @Instagram» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

στο διαδικτυακό τόπο: «https://www.facebook.com/goldenhall» (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος»).

στο διαδικτυακό τόπο: «https://www.facebook.com/goldenhall» (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος»). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Πόσο Ιταλός είσαι?» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BAKERS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!"

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Amita FUN! Back to School! Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!" 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς

Διαβάστε περισσότερα