Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 όσον αφορά την των προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 103κθα σε συνδυασμό με το άρθρο 4, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 103ια παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα Χβ του εν λόγω κανονισμού πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο πενταετούς προγράμματος στήριξης που περιλαμβάνει μέτρα για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα. (2) Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα ( 2 ), προβλέπει ότι η πρώτη προγραμμάτων στήριξης αφορά τα πέντε οικονομικά έτη από το 2009 έως το (3) Για την προετοιμασία της δεύτερης ς των σχεδίων προγραμμάτων στήριξης για τα οικονομικά έτη 2014 έως 2018, θα πρέπει να καθοριστούν το πλαίσιο και οι ειδικές απαιτήσεις για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστεί προθεσμία για τη δεύτερη των σχεδίων προγραμμάτων στήριξης. (4) Θα πρέπει να καθοριστεί προθεσμία για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να μεταφέρουν, από το 2014, ποσά από τα εθνικά κονδύλιά τους στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. (5) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών, ( 1 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 170 της , σ. 1 Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 2 Υποβολή προγραμμάτων στήριξης 1. Η πρώτη του σχεδίου προγράμματος στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 103ια παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 αφορά τα πέντε οικονομικά έτη από το 2009 έως το Για τα οικονομικά έτη 2014 έως 2018, τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα σχέδια προγραμμάτων στήριξης στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου Εάν τα εθνικά κονδύλια που προβλέπονται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά τροποποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τα προγράμματα στήριξης αναλόγως. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής το σχέδιο προγράμματος στήριξης με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα I. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τον χρηματοδοτικό προγραμματισμό τους για το σχέδιο προγράμματος στήριξης που αναφέρεται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II. 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη νομοθεσία τους που σχετίζεται με τα σχέδια προγραμμάτων στήριξης τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόλις εγκριθούν ή τροποποιηθούν. Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να γίνει γνωστοποιώντας στην Επιτροπή τον δικτυακό τόπο στον οποίο είναι δημόσια διαθέσιμη αυτή η νομοθεσία. 3. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να μεταφέρουν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όλο το των εθνικών κονδυλίων τους από το οικονομικό έτος 2010 και μετά και για το σύνολο της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, υποβάλλουν το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, δεόντως συμπληρωμένο στη σχετική θέση εφάπαξ πριν από την 30ή Ιουνίου Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να μεταφέρουν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ποσά των εθνικών κονδυλίων τους από το οικονομικό έτος 2014 και μετά και για το σύνολο της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, υποβάλλουν το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα II, δεόντως συμπληρωμένο στη σχετική θέση πριν από την 1ή Δεκεμβρίου 2012.

2 L 169/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να καταρτίσουν το πρόγραμμα στήριξής τους, συμπεριλαμβάνοντας περιφερειακές ιδιαιτερότητες, δύνανται να υποβάλουν λεπτομέρειες ανά περιφέρεια με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα III. 5. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις δαπάνες που προκύπτουν από την ημερομηνία παραλαβής του προγράμματος στήριξης από την Επιτροπή έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του σύμφωνα με το άρθρο 103ια παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.» (2) Τα παραρτήματα I, ΙΙ, III, IV, V, VI, VII, VIII, VΙΙΙα και VΙΙΙβ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΟΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Υποβολή προγράμματος στήριξης A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ):... Περίοδος ( 2 ):... Ημερομηνία ς:... Αριθμός αναθεώρησης:... Εάν η τροποποίηση ζητείται από την Επιτροπή/η τροποποίηση ζητείται από το κράτος μέλος ( 3 ) A. Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων καθώς και των ποσοτικοποιημένων στόχων τους α) Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 103ιε ( 4 ) Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι: β) Προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: Κρατική ενίσχυση: γ) Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων ( 5 ): δ) Πρώιμος τρύγος σύμφωνα με το άρθρο 103ιη Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: ε) Ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 103ιθ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: στ) Ασφάλιση συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 103κ ( 2 ) Αμπελουργικές περίοδοι. ( 3 ) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει. ( 4 ) Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. ( 5 ) Συμπεριλαμβανομένης της έκβασης των τρεχουσών εργασιών βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού.

4 L 169/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: Κρατική ενίσχυση: ζ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 103κα Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: Κρατική ενίσχυση: η) Απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 103κβ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): θ) Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης σύμφωνα με το άρθρο 103κγ Διάρκεια μεταβατικής περιόδου (αμπελουργικές περίοδοι): Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): ι) Απόσταξη κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 103κδ Διάρκεια μεταβατικής περιόδου (αμπελουργικές περίοδοι): Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): Κρατική ενίσχυση: ια) Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών σύμφωνα με το άρθρο 103κε Διάρκεια μεταβατικής περιόδου (αμπελουργικές περίοδοι): Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): B. Αποτελέσματα πραγματοποιηθεισών διαβουλεύσεων: Γ. Εκτίμηση του αναμενόμενου τεχνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου ( 1 ): Δ. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων: E. Παροχή γενικού πίνακα χρηματοδότησης με τη μορφή του παραρτήματος II (να προσδιορισθεί ο αριθμός αναθεώρησης): ( 1 ) Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα σημεία Γ και ΣΤ.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/17 ΣΤ. Κριτήρια και ποσοτικοί δείκτες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Μέτρα που λήφθηκαν ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων: Ζ. Ορισμός αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ):... Περίοδος ( 2 ):... Ημερομηνία ς:... Αριθμός αναθεώρησης:... Εάν η τροποποίηση ζητείται από την Επιτροπή/η τροποποίηση ζητείται από το κράτος μέλος ( 3 ) A. Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων καθώς και των ποσοτικοποιημένων στόχων τους α) Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 103ιε ( 4 ) Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι: β) Προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: Κρατική ενίσχυση: γ) Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: δ) Πρώιμος τρύγος σύμφωνα με το άρθρο 103ιη Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: ε) Ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 103ιθ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: στ) Ασφάλιση συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 103κ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: Κρατική ενίσχυση: ζ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 103κα Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων: ( 2 ) Αμπελουργικές περίοδοι. ( 3 ) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει. ( 4 ) Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

6 L 169/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρατική ενίσχυση: η) Απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 103κβ Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): B. Αποτελέσματα πραγματοποιηθεισών διαβουλεύσεων Γ. Εκτίμηση του αναμενόμενου τεχνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου ( 1 ): Δ. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων E. Παροχή γενικού πίνακα χρηματοδότησης με τη μορφή του παραρτήματος II (να προσδιορισθεί ο αριθμός αναθεώρησης) ΣΤ. Κριτήρια και ποσοτικοί δείκτες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση Μέτρα που λήφθηκαν ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων Ζ. Ορισμός αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος. ( 1 ) Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα σημεία Γ και ΣΤ.»

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/19 2) Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υποβολή του οικονομικού πίνακα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ): Ημερομηνία ανακοίνωσης ( το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2008): (σε χιλ. ευρώ) Οικονομικό έτος Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/ Σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης Άρθρο 103ιε 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών Άρθρο 103ιστ 3α - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων Άρθρο 103ιζ 3β - Σχέδια σε εξέλιξη Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/ Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ 9 - Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης στήριξη έκτασης Άρθρο 103κγ 10 - Απόσταξη κρίσης Άρθρο 103κδ(1) 11 - Χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για εμπλουτισμό Άρθρο 103κε Σύνολο Για μέτρα που δεν θεσπίζονται στο εθνικό πρόγραμμα στήριξης, πρέπει να αναφέρεται «0». Εάν υπάρχουν: 10α - Κρατική ενίσχυση για απόσταξη κρίσης Άρθρο 103κδ(5)

8 L 169/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ( 1 ) (σε χιλ. ευρώ) Κράτος μέλος ( 1 ): Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): Οικονομικό έτος Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/ Σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης Άρθρο 103ιε 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών Άρθρο 103ιστ 3 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων Άρθρο 103ιζ 4 - Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ Σύνολο ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και έως την 1η Μαρτίου 2013 το αργότερο για τα άλλα μέτρα. ( 1 ) Στα ποσά περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο του πρώτου πενταετούς προγράμματος και για το οποίο οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στο δεύτερο πενταετές πρόγραμμα »

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/21 (3) Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Προαιρετική του οικονομικού πίνακα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ): Περιφέρεια: Ημερομηνία ανακοίνωσης ( το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2008): Οικονομικό έτος (σε χιλ. ευρώ) Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/ Σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης Άρθρο 103ιε 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών Άρθρο 103ιστ 3α - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων Άρθρο 103ιζ 3β - Σχέδια σε εξέλιξη Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/ Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ 9 - Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης στήριξη έκτασης Άρθρο 103κγ 10 - Απόσταξη κρίσης Άρθρο 103κδ 11 - Χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για εμπλουτισμό Άρθρο 103κε Σύνολο Για μέτρα που δεν θεσπίζονται στο εθνικό πρόγραμμα στήριξης, πρέπει να αναφέρεται «0» στα κελιά των ποσών του πίνακα. Εάν υπάρχουν: 10α - Κρατική ενίσχυση για απόσταξη κρίσης Άρθρο 103κδ(5)

10 L 169/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ( 1 ) (σε χιλ. ευρώ) Κράτος μέλος ( 1 ): Περιφέρεια: Ημερομηνία ανακοίνωσης ( το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2013): Οικονομικό έτος Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/ Σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης Άρθρο 103ιε 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών Άρθρο 103ιστ 3 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων Άρθρο 103ιζ 4 - Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ Σύνολο ( 1 ) Στα ποσά περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο του πρώτου πενταετούς προγράμματος και για το οποίο οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στο δεύτερο πενταετές πρόγραμμα »

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/23 4) Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τροποποιήσεις του οικονομικού πίνακα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : Κράτος μέλος ( 1 ): (σε χιλ. ευρώ) Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης: Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα: Αιτιολογία: τροποποίηση ζητηθείσα από την Επιτροπή/τροποποίηση ζητηθείσα από το κράτος μέλος ( 3 ) Οικονομικό έτος Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/ Σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών 3α - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων 3β - Σχέδια σε εξέλιξη Άρθρο 103ιε Άρθρο 103ιστ Άρθρο 103ιζ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 Προηγούμενη Προηγούμενη Προηγούμενη Προηγούμενη 4 - Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη Προηγούμενη 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ Προηγούμενη 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ Προηγούμενη

12 L 169/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις Προηγούμενη 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ Προηγούμενη 9 - Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης στήριξη έκτασης Άρθρο 103κγ Προηγούμενη 10 - Απόσταξη κρίσης Άρθρο 103κδ Προηγούμενη 11 - Χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για εμπλουτισμό Σύνολο Άρθρο 103κε Προηγούμενη Προηγούμενη ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου. ( 3 ) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει. Προθεσμία ανακοίνωσης: Εάν υπάρχουν: 10α - Κρατική ενίσχυση για απόσταξη κρίσης Άρθρο103κδ(5) Προηγούμενη

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/25 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : Κράτος μέλος ( 1 ): (σε χιλ. ευρώ) Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης: Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα: Αιτιολογία: τροποποίηση ζητηθείσα από την Επιτροπή/τροποποίηση ζητηθείσα από το κράτος μέλος ( 3 ) Οικονομικό έτος Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/ Σύνολο (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών 3 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων Άρθρο 103ιε Άρθρο 103ιστ Άρθρο 103ιζ Προηγούμενη Προηγούμενη Προηγούμενη 4 - Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη Προηγούμενη 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ Προηγούμενη 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ Προηγούμενη 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις Προηγούμενη 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ Προηγούμενη

14 L 169/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Σύνολο Προηγούμενη ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου. ( 3 ) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.»

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/27 5) Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : Κράτος μέλος ( 1 ):... Περίοδος:... Ημερομηνία ς:... Αριθμός αναθεώρησης:... A. Συνολική αξιολόγηση: B. Όροι και αποτελέσματα της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων ( 2 ) α) Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 103ιε ( 3 ) β) Προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ Όροι εφαρμογής: Αποτελέσματα ( 4 ) Κρατική ενίσχυση: γ) Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ Όροι εφαρμογής: δ) Πρώιμος τρύγος σύμφωνα με το άρθρο 103ιη Όροι εφαρμογής: ε) Ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 103ιθ Όροι εφαρμογής: στ) Ασφάλιση συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 103κ Όροι εφαρμογής: Κρατική ενίσχυση: ζ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 103κα Όροι εφαρμογής: Κρατική ενίσχυση: η) Απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 103κβ Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): θ) Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης σύμφωνα με το άρθρο 103κγ Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): ( 2 ) Συμπληρώνονται μόνον οι παράγραφοι που αφορούν τα μέτρα τα οποία θεσπίσθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης. ( 3 ) Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. ( 4 ) Εκτίμηση του τεχνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου βάσει κριτηρίων και ποσοτικών δεικτών που καθορίζονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα.

16 L 169/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ι) Απόσταξη κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 103κδ Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): Κρατική ενίσχυση: ια) Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών σύμφωνα με το άρθρο 103κε Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): Γ. Συμπεράσματα (και, εφόσον απαιτείται, προβλεπόμενες τροποποιήσεις) Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ):... Περίοδος:... Ημερομηνία ς:... Αριθμός αναθεώρησης:... A. Συνολική αξιολόγηση: B. Όροι και αποτελέσματα της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων ( 2 ) α) Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 103ιε ( 3 ) β) Προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ Όροι εφαρμογής: Αποτελέσματα ( 4 ) Κρατική ενίσχυση: γ) Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ Όροι εφαρμογής: δ) Πρώιμος τρύγος σύμφωνα με το άρθρο 103ιη Όροι εφαρμογής: ε) Ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 103ιθ Όροι εφαρμογής: στ) Ασφάλιση συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 103κ Όροι εφαρμογής: Κρατική ενίσχυση: ζ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 103κα Όροι εφαρμογής: Κρατική ενίσχυση: ( 2 ) Συμπληρώνονται μόνον οι παράγραφοι που αφορούν τα μέτρα τα οποία θεσπίσθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης. ( 3 ) Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. ( 4 ) Εκτίμηση του τεχνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου βάσει κριτηρίων και ποσοτικών δεικτών που καθορίζονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα.

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/29 η) Απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 103κβ Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης): Γ. Συμπεράσματα (και, εφόσον απαιτείται, προβλεπόμενες τροποποιήσεις)»

18 L 169/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Οικονομικός πίνακας εκτέλεσης των εθνικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 188α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ): Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): (σε χιλ. ευρώ) ς πίνακας: Ναι/Όχι ( 3 ) Εάν ναι, αριθμός: Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Οικονομικό έτος Σύνολο Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών 3α - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων 3β - Σχέδια σε εξέλιξη ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Άρθρο 103ιστ Άρθρο 103ιζ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/ Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ 9 - Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης στήριξη έκτασης Άρθρο 103κγ 10 - Απόσταξη κρίσης Άρθρο 103κδ 11 - Χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για εμπλουτισμό Άρθρο 103κε Σύνολο ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου. ( 3 ) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει. Εάν υπάρχουν: 10α - Κρατική ενίσχυση για απόσταξη κρίσης Άρθρο 103κδ παράγραφος 5

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/31 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ): Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): ς πίνακας: Ναι/Όχι ( 3 ) Εάν ναι, αριθμός: Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Οικονομικό έτος Σύνολο Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) Πρόβλεψη/ Εκτέλεση ( 3 ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών 3 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Άρθρο 103ιστ Άρθρο 103ιζ 4 - Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ Σύνολο ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου. ( 3 ) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.»

20 L 169/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) Το παράρτημα VII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Κράτος μέλος ( 1 ): Τεχνικά δεδομένα σχετικά με τα εθνικά προγράμματα στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : ( σε χιλιάδες ευρώ) Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης: Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα: Οικονομικό έτος Σύνολο Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Πρόβλεψη Εκτέλεση Πρόβλεψη Εκτέλεση Πρόβλεψη Εκτέλεση Πρόβλεψη Εκτέλεση Πρόβλεψη Εκτέλεση Εκτέλεση (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών Άρθρο 103ιστ Αριθμός σχεδίων Μέση κοινοτική στήριξη ( 3 ) Κρατικές ενισχύσεις 3α - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων Άρθρο 103ιζ Καλυπτόμενη έκταση Μέσο (EUR/ ha) ( 4 ) 3β - Σχέδια σε εξέλιξη Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 Καλυπτόμενη έκταση (EUR/ha) ( 4 ) 4 - Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη Καλυπτόμενη έκταση Μέσο (EUR/ ha) ( 4 ) 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ Αριθμός νέων ταμείων Μέση κοινοτική στήριξη ( 5 )

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/33 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ Αριθμός παραγωγών Μέση κοινοτική στήριξη ( 6 ) Κρατικές ενισχύσεις 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις Αριθμός δικαιούχων Μέση κοινοτική στήριξη ( 7 ) Κρατικές ενισχύσεις 7.1 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες σύγκλισης στοιχείο α) Επιλέξιμο κόστος 7.2 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός περιφερειών σύγκλισης στοιχείο β) Επιλέξιμο κόστος 7.3 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στοιχείο γ) Επιλέξιμο κόστος 7.4 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες μικρών νησιών του Αιγαίου στοιχείο δ) Επιλέξιμο κόστος 7.5 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες σύγκλισης στοιχείο α) Κοινοτική συμμετοχή 7.6 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός περιφερειών σύγκλισης στοιχείο β) Κοινοτική συμμετοχή 7.7 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στοιχείο γ) Κοινοτική συμμετοχή 7.8 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες μικρών νησιών του Αιγαίου στοιχείο δ) Κοινοτική συμμετοχή 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ Εύρος μέγιστης ενίσχυσης (EUR/ %vol/hl) ( 8 ) Εκατ. hl Μέση κοινοτική στήριξη ( 9 )

22 L 169/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 9 - Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης στήριξη έκτασης Άρθρο 103κγ Εύρος ενίσχυσης (EUR/ha) ( 8 ) Έκταση Μέση στήριξη ( 3 ) 10 - Απόσταξη κρίσης Άρθρο 103κδ Εύρος ενίσχυσης (EUR/%vol/hl) ( 8 ) Ελάχιστη τιμή παραγωγού (EUR/ %vol/hl) ( 8 ) Εκατ. hl Μέση κοινοτική στήριξη ( 9 ) 11 - Χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για εμπλουτισμό Άρθρο 103κε Εύρος ενίσχυσης (EUR/%vol/hl) ( 8 ) Εκατ. hl Μέση κοινοτική στήριξη ( 9 ) ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: για τις προβλέψεις, 30ή Ιουνίου 2008 για την πρώτη φορά και στη συνέχεια 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου για την εκτέλεση, κάθε 1η Μαρτίου (2010 για την πρώτη φορά). ( 3 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των σχεδίων που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 4 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά της έκτασης που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 5 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των ταμείων που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 6 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των παραγωγών που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 7 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των δικαιούχων που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 8 ) Λεπτομέρειες παρέχονται στα παραρτήματα I και V. ( 9 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το(τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των εκατόλιτρων που αφορά το παρόν παράρτημα. Κράτος μέλος ( 1 ): Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : ( σε χιλιάδες ευρώ) Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης: Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα: Οικονομικό έτος Σύνολο Μέτρα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Πρόβλεψη Εκτέλεση Πρόβλεψη Εκτέλεση Πρόβλεψη Εκτέλεση Πρόβλεψη Εκτέλεση Πρόβλεψη Εκτέλεση Εκτέλεση (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών Άρθρο 103ιστ Αριθμός σχεδίων

23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Μέση κοινοτική στήριξη ( 3 ) Κρατικές ενισχύσεις 3 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων Άρθρο 103ιζ Καλυπτόμενη έκταση Μέσο (EUR/ha) ( 4 ) 4 - Πρώιμος τρύγος Άρθρο 103ιη Καλυπτόμενη έκταση Μέσο (EUR/ha) ( 4 ) 5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας Άρθρο 103ιθ Αριθμός νέων ταμείων Μέση κοινοτική στήριξη ( 5 ) 6 - Ασφάλιση συγκομιδής Άρθρο 103κ Αριθμός παραγωγών Μέση κοινοτική στήριξη ( 6 ) Κρατικές ενισχύσεις 7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις Αριθμός δικαιούχων Μέση κοινοτική στήριξη ( 7 ) Κρατικές ενισχύσεις 7.1 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες σύγκλισης στοιχείο α) Επιλέξιμο κόστος 7.2 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός περιφερειών σύγκλισης στοιχείο β) Επιλέξιμο κόστος 7.3 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στοιχείο γ) Επιλέξιμο κόστος 7.4 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες μικρών νησιών του Αιγαίου στοιχείο δ) Επιλέξιμο κόστος 7.5 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες σύγκλισης στοιχείο α) Κοινοτική συμμετοχή

24 L 169/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 7.6 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις εκτός περιφερειών σύγκλισης στοιχείο β) Κοινοτική συμμετοχή 7.7 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στοιχείο γ) Κοινοτική συμμετοχή 7.8 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε περιφέρειες μικρών νησιών του Αιγαίου στοιχείο δ) Κοινοτική συμμετοχή 8 - Απόσταξη υποπροϊόντων Άρθρο 103κβ Εύρος μέγιστης ενίσχυσης (EUR/%vol/hl) ( 8 ) Εκατ. hl Μέση κοινοτική στήριξη ( 9 ) ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: για τις προβλέψεις, 1η Μαρτίου 2013 για την πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου για την εκτέλεση, κάθε 1η Μαρτίου (2015 για την πρώτη φορά). ( 3 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των σχεδίων που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 4 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά της έκτασης που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 5 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των ταμείων που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 6 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των παραγωγών που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 7 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των δικαιούχων που αφορά το παρόν παράρτημα. ( 8 ) Λεπτομέρειες παρέχονται στα παραρτήματα I και V. ( 9 ) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) (-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των εκατόλιτρων που αφορά το παρόν παράρτημα.»

25 8) Τα παραρτήματα VIII, VΙΙΙα και VΙΙΙβ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : Κράτος μέλος: Προβλέψεις/εκτέλεση ( 1 ) Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα: Δικαιούχοι Επιλέξιμο μέτρο (άρθρο 103ιστ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007) «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Ανακοίνωση σχετικά με το μέτρο προώθησης, σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ και το άρθρο 188α παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης: Περιγραφή ( 3 ) Αγορά-στόχος Περίοδος Επιλέξιμη δαπάνη (σε EUR) εκ των οποίων κοινοτική εισφορά (σε EUR) εκ των οποίων δημόσια στήριξη, εφόσον υπάρχει (σε EUR) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 1 ) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει. ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: για τις προβλέψεις, 30ή Ιουνίου 2008 για την πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου για την εκτέλεση, κάθε 1η Μαρτίου (2010 για την πρώτη φορά). ( 3 ) Συμπεριλαμβανομένης της τυχόν οργάνωσης του μέτρου προώθησης σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : Κράτος μέλος: Προβλέψεις/εκτέλεση ( 1 ) Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα: Δικαιούχοι Επιλέξιμο μέτρο (άρθρο 103ιστ παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2009) Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης: Περιγραφή ( 3 ) Αγορά-στόχος Περίοδος Επιλέξιμη δαπάνη (σε EUR) εκ των οποίων κοινοτική συνεισφορά (σε EUR) εκ των οποίων δημόσια στήριξη, εφόσον υπάρχει (σε EUR) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ( 1 ) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει. ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: για τις προβλέψεις, 1η Μαρτίου 2013 για την πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου για την εκτέλεση, κάθε 1η Μαρτίου (2015 για την πρώτη φορά). ( 3 ) Συμπεριλαμβανομένης της τυχόν οργάνωσης του μέτρου προώθησης σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/37

26 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : Κράτος μέλος ( 1 ): Οικονομικό έτος: Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): 1 2 Περιφέρεια Σύνολο κράτους μέλους Συνολικά εγκριθείσες εργασίες αναδιάρθρωσης και μετατροπής Αριθμός αιτήσεων έκταση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙα Ετήσια έκθεση σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται όσον αφορά την αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Εργασίες αναδιάρθρωσης που συνδέονται με προηγούμενη εκρίζωση ( 3 ) αριθμός έκταση που συνδέεται με προηγούμενη εκρίζωση αριθμός ελεγχθέντων παραγωγών διοικητικός Έλεγχος προ της εκρίζωσης ( 4 ) ελεγχθείσα έκταση αριθμός ελεγχθέντων παραγωγών επιτόπιος ελεγχθείσα έκταση Έλεγχος μετά την αναδιάρθρωση/μετατροπή αριθμός ελεγχθέντων παραγωγών ελεγχθείσα έκταση τελικώς δεκτή έκταση μετά τον έλεγχο μη δεκτή έκταση μετά τον έλεγχο απορριφθείσες αιτήσεις πριμοδότησης (EUR) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για την πρώτη φορά 1η Δεκεμβρίου ( 3 ) Περιλαμβάνονται εν μέρει στις στήλες 2 και 3. ( 4 ) Κατά περίπτωση. Κυρώσεις ( 4 ) L 169/38 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ : Κράτος μέλος ( 1 ): Οικονομικό έτος: Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): 1 2 Περιφέρεια Σύνολο κράτους μέλους Συνολικά εγκριθείσες εργασίες αναδιάρθρωσης και μετατροπής Αριθμός αιτήσεων έκταση Εργασίες αναδιάρθρωσης που συνδέονται με προηγούμενη εκρίζωση ( 3 ) αριθμός έκταση που συνδέεται με προηγούμενη εκρίζωση αριθμός ελεγχθέντων παραγωγών διοικητικός Έλεγχος προ της εκρίζωσης ( 4 ) ελεγχθείσα έκταση αριθμός ελεγχθέντων παραγωγών επιτόπιος ελεγχθείσα έκταση Έλεγχος μετά την αναδιάρθρωση/μετατροπή αριθμός ελεγχθέντων παραγωγών ελεγχθείσα έκταση τελικώς δεκτή έκταση μετά τον έλεγχο μη δεκτή έκταση μετά τον έλεγχο απορριφθείσες αιτήσεις πριμοδότησης (EUR) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για την πρώτη φορά 1η Δεκεμβρίου ( 3 ) Περιλαμβάνονται εν μέρει στις στήλες 2 και 3. ( 4 ) Κατά περίπτωση. Κυρώσεις ( 4 ) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/39

28 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ): Οικονομικό έτος: Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ): Περιφέρεια 1 2 Σύνολο κράτους μέλους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙβ Ετήσια έκθεση σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται όσον αφορά τον πρώιμο τρύγο σύμφωνα με το άρθρο 103ιη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 Εγκριθείσες αιτήσεις από το κράτος μέλος αριθμός αιτήσεων έκταση αριθμός αιτήσεων Επιτόπιος έλεγχος ελεγχθείσα έκταση τελικώς δεκτή έκταση μετά τον έλεγχο μη δεκτή έκταση μετά τον έλεγχο απορριφθείσες αιτήσεις πριμοδότησης (σε EUR) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για την πρώτη φορά 1η Δεκεμβρίου ( 3 ) Κατά περίπτωση. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ Κράτος μέλος ( 1 ): Οικονομικό έτος: Ημερομηνία ανακοίνωσης ( 2 ) Περιφέρεια Εγκριθείσες αιτήσεις από το κράτος μέλος αριθμός αιτήσεων έκταση αριθμός αιτήσεων Επιτόπιος έλεγχος ελεγχθείσα έκταση τελικώς δεκτή έκταση μετά τον έλεγχο μη δεκτή έκταση μετά τον έλεγχο απορριφθείσες αιτήσεις πριμοδότησης (σε EUR) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 Σύνολο κράτους μέλους ( 2 ) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για την πρώτη φορά 1η Δεκεμβρίου ( 3 ) Κατά περίπτωση.» Κυρώσεις ( 3 ) Κυρώσεις ( 3 ) L 169/40 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 491/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9519 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5442 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2014 C(2014) 9554 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.12.2014 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 555/2008 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9521 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5332 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2011 E(2011) 8228 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.11.2011 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5634 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0479 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2008 για την κοινή οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0555 EL 05.09.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 555/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.06.2010 Ε(2010)3778 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.06.2010 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2008)4708 σχετικά με την έγκριση του προγράμματος «Πρόγραμμα διασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Εισαγωγή Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί ένα τομέα με μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καλλιεργούνται 700.000 στρέμματα με οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 C(2012) 3099 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.5.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2008)1129 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2013 C(2013) 8733 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.12.2013 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5439 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010

Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα, 26 Noεμβρίου 2010 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 347/1170 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011

L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2011 E(2011) 6985 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.10.2011 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5436 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015

ΠΟΛ: 1050 ΜΕ ΑΡΙΘ: 372 / 18-3-2015 ΑΔΑ: ΩΛ36Η-3ΔΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Τμήμα ΣΤ 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1145 EL 26.07.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1145/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2014 C(2014) 10200 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2013, του ποσοστού εισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1114301/11543/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα