ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006"

Transcript

1 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Εμπορική ονομασία FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU Κωδικός προϊόντος (UVP) Χρήση Εντομοκτόνο Εταιρεία Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße Monheim am Rhein Γερμανία Τέλεφαξ +49(0) Υπεύθυνο Τμήμα Διαχείριση Ασφάλειας Υλικών και Μεταφορών +49(0) /3189 (μόνο σε ώρες εργασίας) Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης +49(0) (Sicherheitszentrale Dormagen, Bayer AG) 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Υποδείξεις κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χημική φύση Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Flubendiamid 24% Επικίνδυνα συστατικά Χημική Ονομασία Αρ. CAS / Σύμβολο(-α) Φράση(-εις) R Συγκέντρωση (%) Αρ. EK Flubendiamide ,00 Alkylaryl sulfonate Xn R20/22, R38, R41 > 1,00 - < 5,00 Βλ. Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο σχετικά με τις φράσεις R που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα. 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Γενικές υποδείξεις Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Τοποθετήστε και μεταφέρετε το θύμα σε σταθερή θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). Απομακρύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πετάξτε τα με ασφάλεια. Εισπνοή Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον ασθενή ζεστό και σε ηρεμία.

2 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 2/7 Ειδοποιήστε αμέσως έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Επαφή με το δέρμα Πλύντε καλά με άφθονο σαπούνι και νερό και εάν είναι δυνατό με πολυαιθυλενογλυκόλη 400 και στη συνέχεια ξεπλύντε με νερό. Επαφή με τα μάτια Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά και στη συνέχεια συνεχίστε να ξεπλένετε το μάτι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιδεινωθεί και επιμένει, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Κατάποση Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε έμετο. Ειδοποιήστε αμέσως έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Υποδείξεις για το γιατρό Θεραπεία Συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο γαστρικής πλύσης σε περιπτώσεις κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων μόνο εντός των 2 πρώτων ωρών. Ωστόσο, πάντα συνιστάται η χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Εκνέφωμα νερού Διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ) Αφρός Άμμος Ειδικοί κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν τα ακόλουθα: Υδροκυάνιο (υδροκυανικό οξύ) Υδροφθόριο (HF) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Οξείδια του αζώτου (NOx) Οξείδια του θείου Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή έκρηξης μην εισπνέετε τα αέρια. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φορέστε ατομική αναπνευστική συσκευή. Επιπλέον πληροφορίες Περιορίστε την εξάπλωση των μέσων πυρόσβεσης. Μην αφήνετε τα υγρά πυρόσβεσης να εισέλθουν σε υπονόμους ή υδατορεύματα. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές Προφυλάξεις Αποφύγετε την επαφή με προϊόν που έχει χυθεί ή με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί. Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις Μην επιτρέπετε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, υπονόμους και υπόγεια ύδατα.

3 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 3/7 Μέθοδοι καθαρισμού Χρησιμοποιήστε μηχανικό εξοπλισμού χειρισμού. Καθαρίστε καλά τα μολυσμένα δάπεδα και αντικείμενα, τηρώντας τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διατηρήστε σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες για απόρριψη. Επιπλέον Υποδείξεις Πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, βλ. ενότητα 7. Πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, βλ. ενότητα 8. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων, βλ. ενότητα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισμός Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές που διαθέτουν κατάλληλο εξαερισμό. Υποδείξεις για την προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη Φυλάσσεται μακριά από τη θερμότητα και από πηγές ανάφλεξης. Η σκόνη ενδέχεται να σχηματίσει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Αποθήκευση Απαιτήσεις για τους αποθηκευτικούς χώρους και τους περιέκτες Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται στον αρχικό περιέκτη. Διατηρήστε τους περιέκτες ερμητικά κλειστούς σε ξηρό, δροσερό χώρο με καλό εξαερισμό. Φυλάξτε σε χώρο στον οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Υποδείξεις για την αποθήκευση μαζί με άλλα υλικά Φυλάξτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Θερμοκρασιακά όρια ελάχιστο -10 C μέγιστο 40 C Κατάλληλα υλικά Σύνθετο φιλμ αλουμινίου (ελάχιστο 0,007 mm αλουμίνιο) 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συστατικά με παραμέτρους ελέγχου εργασιακού περιβάλλοντος Συστατικά Αρ. CAS Παράμετροι ελέγχου Ενημερω μένα στοιχεία Flubendiamide ,5 mg/m 3 Βάση OES BCS* (TWA) *OES BCS: «Πρότυπο Επαγγελματικής Έκθεσης» βάσει εσωτερικών κανονισμών της Bayer CropScience Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός Σε κανονικές συνθήκες χρήσης και χειρισμού, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ετικέτα ή/και στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να εφαρμοστούν οι ακόλουθες συστάσεις.

4 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 4/7 Αναπνευστική προστασία Προστασία χεριών Προστασία ματιών Προστασία δέρματος και σώματος Εάν ο χειρισμός του προϊόντος γίνεται όταν δεν είναι καλά κλεισμένο και υπάρξει πιθανότητα επαφής με το προϊόν: Φορέστε αναπνευστική συσκευή που να διαθέτει μάσκα με φίλτρο σωματιδίων (παράγοντας προστασίας 4) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ149FFP1 ή αντίστοιχο. Φοράτε λαστιχένια γάντια νιτριλίου με σήμανση CE (ή αντίστοιχη) (ελάχιστο πάχος 0,40 mm). Να τα πλένετε όταν έχουν μολυνθεί. Απορρίψτε τα όταν έχει μολυνθεί το εσωτερικό, όταν τρυπήσουν ή όταν η εξωτερική μόλυνση δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Πλένετε τα χέρια σας πάντα πριν φάτε, πιείτε, καπνίσετε ή χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. Φοράτε γυαλιά σύμφωνα με την EN166 (Πεδίο Χρήσης 5 ή αντίστοιχο). Φοράτε πρότυπη ολόσωμη εργατική φόρμα και στολή τύπου 5. Φοράτε δύο στρώματα ρουχισμού εάν είναι εφικτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εργατικές φόρμες από πολυεστέρα/βαμβάκι ή μόνο βαμβάκι κάτω από τη στολή χημικής προστασίας και θα πρέπει να εφαρμόζεται συχνά επαγγελματικό πλύσιμο. Εάν η στολή χημικής προστασίας έχει λερωθεί με το υγρό προϊόν, ψεκαστεί ή μολυνθεί σημαντικά, απολυμάνετε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση και στη συνέχεια αφαιρέστε την και πετάξτε την σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Μέτρα υγιεινής Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Φυλάσσετε τα ρούχα εργασίας σε ξεχωριστό μέρος. Πλένετε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα και αμέσως μετά το χειρισμό του προϊόντος. Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και καθαρίστε τα καλά πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Τα ρούχα που δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν πρέπει να καταστρέφονται (να καίγονται). 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμφάνιση Μορφή Χρώμα Οσμή Δεδομένα ασφαλείας εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι καφέ χαρακτηριστική ph περίπου 9,7 σε 1 % (23 C) Ευφλεκτότητα (στερεό, αέριο) Το προϊόν δεν είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο. Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 287 C Φαινομενική πυκνότητα Ευαισθησία σε πρόσκρουση kg/m 3 (φαινομενική πυκνότητα μετά από συμπίεση) δεν είναι ευαίσθητο σε πρόσκρουση

5 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 5/7 Εκρηξιμότητα Μη εκρηκτικό. 92/69/EEC, A.14 / OECD ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Επικίνδυνες αντιδράσεις Καμία επικίνδυνη αντίδραση όταν η αποθήκευση και ο χειρισμός γίνονται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία από του στόματος τοξικότητα Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος Δερματικός ερεθισμός Οφθαλμικός ερεθισμός Ευαισθητοποίηση LD50 (αρουραίος) > mg/kg LD50 (αρουραίος) > mg/kg Δεν προκαλείται δερματικός ερεθισμός. (κουνέλι) Ελαφριά ερεθιστική επίδραση δεν απαιτείται σήμανση. (κουνέλι) Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση. (ινδικό χοιρίδιο) Οδηγία δοκιμασίας 406 του ΟΟΣΑ, δοκιμή Buehler 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικοτοξικολογικές επιδράσεις Τοξικότητα στα ψάρια LC 50 [Πέστροφα (Onchoryhynchus mykiss)] > 0,0655 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες Η τιμή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό. Δεν παρατηρήθηκε οξεία τοξικότητα στο όριο της διαλυτότητάς του στο νερό. Τοξικότητα στα δαφνία Τοξικότητα στα φύκη EC50 [Ψύλλοι ύδατος (Daphnia magna)] > 0,0063 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες IC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) > 0,0693 mg/l Ρυθμός ανάπτυξης, χρόνος έκθεσης: 96 ώρες Η τιμή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό. Δεν παρατηρήθηκε οξεία τοξικότητα στο όριο της διαλυτότητάς του στο νερό. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ)

6 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 6/7 Προϊόν Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και, εάν απαιτείται, μετά από τις συστάσεις του χειριστή του χώρου και/ή της αρμόδιας αρχής, το προϊόν μπορεί να μεταφερθεί σε χώρο απόρριψης αποβλήτων ή σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης. Μολυσμένη συσκευασία Οι συσκευασίες που δεν έχουν αδειάσει πλήρως θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα επικίνδυνα απόβλητα. Κωδικός απορρίματος του αμεταχείριστου προϊόντος αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR/RID/ADNR Αριθμός UN 3077 Σήμανση 9 Ομάδα συσκευασίας III Αριθμός επικινδυνότητας 90 Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος Tunnel Code ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (FLUBENDIAMID) E Αυτή η κατηγοριοποίηση δεν ισχύει για μεταφορές με βυτιοφόρο πλοίο σε εσωτερικούς πλωτούς διαύλους. Παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον παρασκευαστή για περαιτέρω πληροφορίες. IMDG Αριθμός UN 3077 Σήμανση 9 Ομάδα συσκευασίας III EmS F-A, S-F Θαλάσσια μόλυνση Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος IATA Αριθμός UN 3077 Σήμανση 9 Ομάδα συσκευασίας Χαρακτηρισμός του εμπορεύματος Marine pollutant ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (FLUBENDIAMID) III ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (FLUBENDIAMID ) 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΚ για τα επικίνδυνα παρασκευάσματα 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της. Ταξινόμηση: Υποχρεωτική σήμανση προειδοποίησης κινδύνου

7 FLUBENDIAMIDE WG 24D W U-EU 7/7 Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα: Flubendiamide Σύμβολο(-α) N Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φράση(-εις) R R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Φράση(-εις) S S35 S57 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Εξαιρετική επισήμανση Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Επιπλέον πληροφορίες Ταξινόμηση σύμφωνα με τον ΠΟΥ: III (Ελαφρώς επικίνδυνο) 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επιπλέον πληροφορίες Κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στην Ενότητα 3 R20/22 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής και κατάποσης. R38 Ερεθιστικό για το δέρμα. R41 Κίνδυνος σοβαρής οφθαλμικής βλάβης. Τα στοιχεία που παρέχονται στο Παρόν Δελτίο Δεδομένων έχουν συμπεριληφθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίστηκαν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006. Το παρόν δελτίο δεδομένων συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στις γνώσεις που διατίθενται για το εν λόγω προϊόν τη στιγμή της συγγραφής του δελτίου. Γίνεται περαιτέρω υπενθύμιση στους χρήστες για τους πιθανούς κινδύνους της χρήσης ενός προϊόντος για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται. Οι απαιτούμενες πληροφορίες συμμορφώνονται με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΟΚ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να συμμορφώνονται με τις πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις, εφόσον υπάρχουν. Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση τονίζονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK ARTIST WG 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν ARTIST WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05167620 Χρήση Ζιζανιοκτόνο Εταιρεία Bayer Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 PLURAL SL200 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν PLURAL SL200 Κωδικός προΐόντος (UVP) 06364284 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 TWIST WG 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν TWIST WG Κωδικός προΐόντος (UVP) 05584493 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 1/11 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Σήµα κατατεθέν GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW Κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 25M G U-WW 1/9 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 25M G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 06184170

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 MAXFORCE PRIME 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν MAXFORCE PRIME Κωδικός προΐόντος (UVP) 06531709 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/4566 Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EW 15A G U-EU 1/8 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EW 15A G U-EU Κωδικός προϊόντος (UVP) 05759284

Διαβάστε περισσότερα

RACUMIN PASTE 1/8 Έκδοση 2 / GR Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06.09.2013 102000007452 Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.09.2013

RACUMIN PASTE 1/8 Έκδοση 2 / GR Ημερομηνία Αναθεώρησης: 06.09.2013 102000007452 Ημερομηνία εκτύπωσης: 08.09.2013 RACUMIN PASTE 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν RACUMIN PASTE Κωδικός προΐόντος (UVP) 05141435 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK PLURAL SL 200 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν PLURAL SL 200 Κωδικός προϊόντος (UVP) 06364284 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK ALIETTE 80 WG 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν ALIETTE 80 WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05921589 Χρήση µυκητοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ENVIDOR 240SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ENVIDOR 240SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05304954 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RUNNER SC 240 1/5 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RUNNER SC 240 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05302609 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK ILLOXAN 36 EC 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν ILLOXAN 36 EC Κωδικός προϊόντος (UVP) 06008061 Χρήση ζιζανιοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 SOLFAC AUTOMATIC SPRAY 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν SOLFAC AUTOMATIC SPRAY Κωδικός προΐόντος (UVP) 80187270

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK CONFIDOR FORTE 200 SL 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν CONFIDOR FORTE 200 SL Κωδικός προϊόντος (UVP) 05919835 Χρήση εντοµοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 FICAM 80WP 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν FICAM 80WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05935598 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 CONSENTO 450SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν CONSENTO 450SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 06006573 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 AQUAPY EW 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν AQUAPY EW Κωδικός προΐόντος (UVP) 06477402 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος CAMPATCH 50 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ALVERDE 240 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα