ΘΕΜΑ: ημόσια διαβούλευση για την αντικατάσταση των περί βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση) Κανονισμών του 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ημόσια διαβούλευση για την αντικατάσταση των περί βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση) Κανονισμών του 2011"

Transcript

1 Λευκωσία, 1 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: Ολους τους ενδιαφερόμενους ΘΕΜΑ: ημόσια διαβούλευση για την αντικατάσταση των περί βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση) Κανονισμών του 2011 Κυρία/ε, Η τελική συνάντηση στα πλαίσια της διαβούλευσης για το πιο πάνω θέμα θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Υπουργείου Γεωργίας στη Λευκωσία. Όλα τα σχόλια τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα βρίσκονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον αρμόδιο λειτουργό κο. Λύσανδρο Λυσανδρίδη στο τηλέφωνο , Με εκτίμηση, Ανδρέας Ανδρέου, Αναπλ. ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, για Γενικό Γραμματέα. /ΜΚ. Λεωφ. Γρίβα ιγενή 38 & εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ , 1509 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ , Φαξ ,

2 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 22(2)(ζ) 34(Ι) του 2014 Προσχέδιο νέων Κανονισμών που υποβλήθηκε για δημόσια διαβούλευση Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22(2)(ζ), του περί Βιοκτόνων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. Αλλαγές μετά το 1 ο στάδιο δημόσιας διαβούλευσης Παρατηρήσεις Υπεύθυνου ιαβούλευσης Συνοπτι κός τίτλος. 1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του Θα διερευνηθεί κατά πόσο οι Κανονισμοί μετονομασθούν σε περί Βιοκτόνων (Εκτέλεση Επαγγελματικών Εργασιών) Κανονισμοί του Αυτό προϋποθέτει να εκδοθούν ξεχωριστοί καταργητικοί Κανονισμοί Ερμηνεί α. 2.-(1) Στους Κανονισμούς αυτούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Εξουσιοδοτημένος χρήστης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, να εφαρμόζει βιοκτόνα κατά την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων του Συνεργείου στο οποίο εργοδοτείται «Εξουσιοδοτημένος χρήστης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, να εφαρμόζει βιοκτόνα κατά την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών του Συνεργείου στο οποίο εργοδοτείται Τμήματος Γεωργίας συναφές με το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). «Επιβλαβής οργανισμός» σημαίνει οργανισμό του οποίου η παρουσία είναι ανεπιθύμητη ή ο οποίος έχει επιζήμια δράση στον άνθρωπο, τις δραστηριότητες του ή στα προϊόντα που χρησιμοποιεί ή παράγει, στα ζώα ή στο περιβάλλον και αποτελεί στόχο των βιοκτόνων που ανήκουν στους τύπους προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Τμήματος Γεωργίας προσθήκη ορισμού που αφορά το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). Για τον ορισμό λήφθηκε υπόψη ο σχετικός ορισμός του επιβλαβή οργανισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. για τη διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων. 89(Ι) του 1996 «Εργοδότης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ασφάλειας και Υγείας

3 2 158(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2011 στην Εργασία Νόμο «Νόμος» σημαίνει τον περί Βιοκτόνων Νόμο, όπως. αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Συνεργείο» σημαίνει το Συνεργείο που αναλαμβάνει την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων και περιλαμβάνει Συνεργείο που αποτελείται από ένα (1) πρόσωπο «Συνεργείο» σημαίνει το Συνεργείο που αναλαμβάνει την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών για την αντιμετώπιση ή πρόληψη της δράσης επιβλαβών οργανισμών και περιλαμβάνει Συνεργείο που αποτελείται από ένα (1) πρόσωπο Τμήματος Γεωργίας συναφές με το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). «Υπεύθυνος Συνεργείου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων του Συνεργείου στο οποίο εργοδοτείται «Υπεύθυνος Συνεργείου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των επαγγελματικών εργασιών του Συνεργείου στο οποίο εργοδοτείται Τμήματος Γεωργίας συναφές με το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). (2) Οποιοιδήποτε όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτούς, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. Πεδίο εφαρμογ ής. Παράρτ ημα Ι 3. (1) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών εφαρμόζονται σε Συνεργεία που αναλαμβάνουν την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής των βιοκτόνων που ανήκουν στους τύπους προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 3. (1) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών εφαρμόζονται σε Συνεργεία που αναλαμβάνουν την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών για την αντιμετώπιση ή πρόληψη της δράσης επιβλαβών οργανισμών, όπου δυνατόν να εφαρμοστούν βιοκτόνα που ανήκουν στους τύπους προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Τμήματος Γεωργίας οι Κανονισμοί δεν πρέπει να αφορούν μόνο τις περιπτώσεις εφαρμογής βιοκτόνων αλλά γενικότερα τις διαδικασίες αντιμετώπισης ή πρόληψης της δράσης επιβλαβών οργανισμών από τα Συνεργεία

4 3 (2) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (1), οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκστρατειών αντιμετώπισης της δράσης επιβλαβών οργανισμών που διενεργούνται από Τμήματα της ημόσιας Υπηρεσίας ή/και ήμους ή/και Κοινότητες για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Νοείται ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη για τη λήψη μέτρων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, των ζώων και του περιβάλλοντος βαραίνει τα αρμόδια Τμήματα της ημόσιας Υπηρεσίας ή/και ήμους ή/και Κοινότητες. Τμήματος Γεωργίας πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για αυτές τις οργανωμένες εκστρατείες που αφορούν προστασία της δημόσιας υγείας (π.χ. καταπολέμηση ποντίκας) η επιτυχία των οποίων βασίζεται στην ευρεία συμμετοχή ατόμων και τον εθελοντισμό. Απαγορ εύσεις 4.-(1) Απαγορεύεται η εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων από Συνεργείο που δεν κατέχει τη σχετική άδεια εφαρμογής βιοκτόνων που εκδίδεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. 4.-(1) Απαγορεύεται η εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών για την αντιμετώπιση ή πρόληψη της δράσης επιβλαβών οργανισμών, από Συνεργείο που δεν κατέχει τη σχετική άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. Τμήματος Γεωργίας συναφές με το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). (2) Απαγορεύεται η εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων από χρήστη πού δεν κατέχει τη σχετική άδεια Εξουσιοδοτημένου Χρήστη που εκδίδεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και δεν συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συνεργείο. (2) Απαγορεύεται η εφαρμογή βιοκτόνων κατά την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών Συνεργείου, από χρήστη πού δεν κατέχει τη σχετική άδεια Εξουσιοδοτημένου Χρήστη που εκδίδεται σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και δεν συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συνεργείο. Τμήματος Γεωργίας συναφές με το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). Προϋπο θέσεις χορήγησ ης Άδειας Συνεργεί ου 5.-(1) Για την έκδοση της άδειας εφαρμογής βιοκτόνων το Συνεργείο θα πρέπει: (α) Να εργοδοτεί αδειοδοτημένο Υπεύθυνο Συνεργείου και (β) να εργοδοτεί αδειοδοτημένους εξουσιοδοτημένους χρήστες. 5.-(1) Για την έκδοση της άδειας για εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών για την αντιμετώπιση ή πρόληψη της δράσης επιβλαβών οργανισμών, το Συνεργείο θα πρέπει: (α) Να εργοδοτεί αδειοδοτημένο Υπεύθυνο Συνεργείου και (β) να εργοδοτεί αδειοδοτημένους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες. Τμήματος Γεωργίας συναφές με το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). ΠΟΒΕΚ, Υγειονομικές, κ. Φ. Πέτσας προέβηκαν σε εισηγήσεις σε σχέση με την υιοθέτηση προϋποθέσεων για αποθήκες και τήρηση αρχείων. Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι στον περί Ασφάλειας και Υγείας στην

5 4 (2) Συνεργείο που προτίθεται να εργοδοτήσει νέα άτομα που δεν κατέχουν άδεια Υπεύθυνου Συνεργείου ή Εξουσιοδοτημένου Χρήστη γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στην Αρμόδια Αρχή. Σε αυτή την περίπτωση η Αρμόδια Αρχή παρέχει χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες μέχρι τη χορήγηση της σχετικής (2) Άτομα που δεν κατέχουν άδεια Υπεύθυνου Συνεργείου ή Εξουσιοδοτημένου Χρήστη δύνανται να εργοδοτηθούν σε αδειοδοτημένο Συνεργείο, εφόσον γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους αυτή στην Αρμόδια Αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, η Αρμόδια Αρχή παρέχει χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες για Εργασία Νόμο καθορίζονται επαρκείς πρόνοιες για: - τις υποχρεώσεις του εργοδότη για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία όλων των εργοδοτούμενών του (π.χ. εκτίμηση κινδύνου, μέτρα πρόληψης κινδύνου κτλ.) και την τήρηση σχετικών αρχείων και - τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων/υποστατικών στα πλαίσια τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγείας. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Συνεργείου θα έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων για την ορθολογική χρήση των βιοκτόνων, τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον προμηθευτή/παραγωγό και ειδικότερα τις οδηγίες της ετικέτας και τις πληροφορίες που δίνονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας έκαστου προϊόντος. Επιπρόσθετα, σε σχέση με την τήρηση αρχείων, ο εργοδότης είναι υπόχρεος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 10 να τηρεί μητρώο με τους εργοδοτουμένους και με τις Εκθέσεις διεκπεραίωσης εργασίας. Τμήματος Γεωργίας και του κ. Φ. Πέτσα. Πρακτικά πιο εφαρμόσιμη η πρόνοια. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνεται εκμετάλλευση της

6 Προϋποθ έσεις χορήγησ ης Άδειας Υπεύθυν ου Συνεργείο υ και Εξουσιοδ οτημένου Χρήστη άδειας, ώστε να ολοκληρωθεί η περίοδος εκπαίδευσης και δοκιμασίας. 6.-(1) Η άδεια Υπεύθυνου Συνεργείου και η άδεια Εξουσιοδοτημένου Χρήστη δεν είναι μεταβιβάσιμες και εκδίδονται ονομαστικά σε άτομο που παρέχει απόδειξη επαρκούς γνώσης για την ορθή και ασφαλή χρήση των βιοκτόνων προϊόντων. Νοείται ότι ο κάτοχος της άδειας Υπεύθυνου Συνεργείου θεωρείται και ως αδειοδοτημένος εξουσιοδοτημένος χρήστης για τους σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών. 5 την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας Υπεύθυνου Συνεργείου ή Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, αντίστοιχα, ώστε να δοθεί εύλογος χρόνος για υλοποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας που αναφέρονται στον Κανονισμό 6. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα των έξι (6) μηνών, ο Εργοδότης του Συνεργείου μεριμνά ώστε τα άτομα αυτά να εκτελούν επαγγελματικές εργασίες για την αντιμετώπιση ή πρόληψη της δράσης επιβλαβών οργανισμών μόνο στην παρουσία αδειοδοτημένου Υπεύθυνου Συνεργείου. 6.-(1) Η άδεια Υπεύθυνου Συνεργείου και η άδεια Εξουσιοδοτημένου Χρήστη δεν είναι μεταβιβάσιμες και εκδίδονται ονομαστικά σε άτομο που παρέχει απόδειξη επαρκούς γνώσης για την αντιμετώπιση ή πρόληψη της δράσης επιβλαβών οργανισμών. Νοείται ότι ο κάτοχος της άδειας Υπεύθυνου Συνεργείου θεωρείται και ως αδειοδοτημένος εξουσιοδοτημένος χρήστης για τους σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών. εξάμηνης περιόδου, σε εποχιακή απασχόληση. Τμήματος Γεωργίας συναφές με το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). Παράρτ ημα ΙΙ (2) Η επάρκεια των γνώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο (1) αποδεικνύεται με (α) (i) Την υποβολή αντίγραφου πτυχίου ή συναφούς διπλώματος ή πιστοποιητικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την κατάρτιση σε θέματα χρήσης βιοκτόνων προϊόντων και αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών που σχετίζονται με το πεδίο εργασίας του Συνεργείου. ή (ii) την υποβολή πιστοποιητικού προγράμματος εκπαίδευσης που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα θέματα του Παραρτήματος ΙΙ, στο βαθμό που αφορά το πεδίο εργασίας του Συνεργείου. και (2) Η επάρκεια των γνώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο (1) αποδεικνύεται με (α) (i) Την υποβολή αντίγραφου πτυχίου ή συναφούς διπλώματος ή πιστοποιητικού εκπαιδευτικού ιδρύματος και του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης που να αποδεικνύουν την κατάρτιση σε θέματα αντιμετώπισης ή πρόληψης της δράσης επιβλαβών οργανισμών που σχετίζονται με το (β) πεδίο εργασίας του Συνεργείου. ή (ii) την υποβολή πιστοποιητικού προγράμματος εκπαίδευσης που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα θέματα του Παραρτήματος ΙΙ, στο βαθμό που αφορά το πεδίο εργασίας του Συνεργείου. και την επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις που Τμήματος Γεωργίας συναφές με το πεδίο εφαρμογής (ίδε Κανονισμό 3). Η απαίτηση για τον Υπεύθυνο Συνεργείου να είναι κάτοχος συναφούς πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που να αποδεικνύει τις γνώσεις του σε θέματα φαρμακολογίας (φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή βιοκτόνων) ή/και εντομολογίας δεν φαίνεται να είναι γενικότερα αποδεκτή. παρόλο που αυτό δυνατόν να διασφάλιζε περισσότερο τους σκοπούς της

7 6 (β) την επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνει η Αρμόδια Αρχή. οργανώνει η Αρμόδια Αρχή. νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες στην Κύπρο, κρίνεται ότι η υιοθέτηση αυτής της υποχρέωσης δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη στο παρόν στάδιο. Η ΠΟΒΕΚ εισηγείται όπως για τη χορήγηση άδειας σε Υπεύθυνο Συνεργείου να αποτελεί προϋπόθεση η απόδειξη πείρας για 3 χρόνια ως Υπεύθυνος Συνεργείου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποβάλλει πιστοποιητικό καλής διαγωγής για τα τελευταία 5 χρόνια. Κρίνεται ότι οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι αναλογικές σύμφωνα με την Οδηγία Υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνεται το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου. Επιπλέον, υπάρχει υποχρέωση για απλούστευση διαδικασιών. Επιπλέον, η ΠΟΒΕΚ εισηγείται να μην υπάρχει υποχρέωση για εξετάσεις από την αρμόδια αρχή για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες Η εξέταση από την αρμόδια Αρχή κρίνεται σημαντική για να διασφαλίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης. (3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να καλέσει για δεύτερη φορά στις εξετάσεις που προνοούνται στην παράγραφο (2) τον αιτητή, σε περίπτωση αποτυχίας του. Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στις εξετάσεις η Αρμόδια Αρχή απορρίπτει την αίτηση. (4) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (2), οι

8 7 Παράρτ ημα ΙΙ Υπεύθυνοι Συνεργείων και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες που εργάζονται σε Συνεργεία των Τμημάτων της ημόσιας Υπηρεσίας, ήμων και Κοινοτήτων θεωρούνται ότι έχουν επαρκή γνώση εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) ή εφόσον τα εν λόγω Τμήματα της ημόσιας Υπηρεσίας, ήμοι και Κοινότητες κοινοποιήσουν στην Αρμόδια Αρχή τις εσωτερικές διαδικασίες που έχουν θέσει για την ετήσια εκπαίδευσή τους επί των θεμάτων του Παραρτήματος ΙΙ. (5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί τη συμπληρωματική κατάρτιση ή/και γραπτή εξέταση αδειοδοτημένων Υπεύθυνων Συνεργείου ή/και Εξουσιοδοτημένων Χρηστών όταν το κρίνει απαραίτητο. (5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαιτεί τη συμπληρωματική κατάρτιση ή/και γραπτή εξέταση αδειοδοτημένων Υπεύθυνων Συνεργείου ή/και Εξουσιοδοτημένων Χρηστών όταν το κρίνει απαραίτητο. Αλλαγή λόγω της νέας πρόνοιας του Κανονισμού 7 (2α) Χορήγη ση και ανανέω ση άδειας. Τέλη. 7.-(1) Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας Συνεργείου και Εξουσιοδοτημένου Χρήστη υποβάλλεται αίτηση στην Αρμόδια Αρχή σε έντυπο που εγκρίνει με απόφασή της. 7.-(1) Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας Συνεργείου, Υπεύθυνου Συνεργείου και Εξουσιοδοτημένου Χρήστη υποβάλλεται αίτηση στην Αρμόδια Αρχή σε έντυπο που εγκρίνει με απόφασή της. Από παράβλεψη δεν συμπεριλήφθηκε η άδεια Υπεύθυνου Συνεργείου (2) Η άδεια Συνεργείου, Υπεύθυνου Συνεργείου και Εξουσιοδοτημένου Χρήστη ισχύει για πέντε (5) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται για διαδοχικές περιόδους πέντε (5) χρόνων. (2α) Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας Υπεύθυνου Συνεργείου και Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία για εκπαιδευτικά σεμινάρια που παρακολούθησαν κατά την προγενέστερη περίοδο ισχύς της άδειάς τους σε σχέση με νέες μεθόδους ή μέτρα αντιμετώπισης ή πρόληψης της δράσης επιβλαβών οργανισμών καθώς και σε σχέση με οποιαδήποτε συμπληρωματική κατάρτιση απαιτήσει η Αρμόδια Αρχή. ΠΟΒΕΚ, Υγειονομικών Υπηρεσιών (3) Με την υποβολή των αιτήσεων καταβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: (3) Με την υποβολή των αιτήσεων καταβάλλονται τα ακόλουθα τέλη: Τμήματος Γεωργίας, ήμου Αγ.

9 (α) Για τη χορήγηση άδειας Συνεργείου, πεντακόσια ευρώ ( 500). (β) για τη χορήγηση άδειας Υπεύθυνου Συνεργείου, τριακόσια ευρώ ( 300). (γ) για τη χορήγηση άδειας Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, τριακόσια ευρώ ( 300). (δ) για την ανανέωση άδειας Συνεργείου, τριακόσια ευρώ ( 300). (ε) για την ανανέωση άδειας Υπεύθυνου Συνεργείου, εκατό ευρώ ( 100). (στ) για την ανανέωση άδειας Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, εκατό ευρώ ( 100). (4) Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας, που αναφέρεται στην παράγραφο (2), εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της ισχύος της, καταβάλλεται επιπρόσθετο τέλος ύψους εκατό ( 100). (5) Τα Συνεργεία των Τμημάτων της ημόσιας Υπηρεσίας των ήμων και των Κοινοτήτων καθώς και το απασχολούμενο σε αυτά προσωπικό, εξαιρούνται από την καταβολή οποιουδήποτε τέλους προνοείται από τον παρόντα Κανονισμό. 8 (α) Για τη χορήγηση άδειας Συνεργείου, πενήντα ευρώ ( 50). (β) για τη χορήγηση άδειας Υπεύθυνου (γ) Συνεργείου, τριακόσια ευρώ ( 300). για τη χορήγηση άδειας Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, τριακόσια ευρώ ( 300). (δ) για την ανανέωση άδειας Συνεργείου, τριακόσια ευρώ ( 50). (ε) για την ανανέωση άδειας Υπεύθυνου Συνεργείου, εκατό ευρώ ( 100). (στ) για την ανανέωση άδειας Εξουσιοδοτημένου Χρήστη, εκατό ευρώ ( 100). (4) Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας, που αναφέρεται στην παράγραφο (2), εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της ισχύος της, η Αρμόδια Αρχή θα ανακαλεί την άδεια. ομετίου, κ. Ε. Ντούσκα, κ. Π. Κίτση - μείωση τελών για Συνεργείο αφού για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας θα απαιτείται μόνο η εργοδότηση αδειοδοτημένων εργαζομένων Τμήματος Γεωργίας αν δεν υποβάλλεται η αίτηση για ανανέωση εντός 30 ημερών, τότε θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για χορήγηση άδειας. ικαίωμ α προσφυ γής στον Υπουργ ό 8.-(1) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή απορρίψει αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών ή ανακαλέσει άδεια εκδοθείσα δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, το επηρεαζόμενο πρόσωπο δικαιούται, εντός προθεσμίας είκοσι μίας (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί της απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης ή της ανάκλησης εκδοθείσας άδειας, να προσβάλει την απόφαση με γραπτή και αιτιολογημένη προσφυγή στον Υπουργό. (2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάμενος, κατά την κρίση του, να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς, περαιτέρω, τους λόγους στους οποίους

10 9 στηρίζεται η προσφυγή και εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του στον προσφεύγοντα. Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέτει σε λειτουργό ή επιτροπή από λειτουργούς του Υπουργείου του, την εξέταση ορισμένων θεμάτων που περιλαμβάνει η προσφυγή και την υποβολή σε αυτόν του πορίσματος της εξέτασης αυτής πριν από την έκδοση της απόφασής του για την προσφυγή. Ευθύνες του Υπεύθυ νου Συνεργεί ου (3) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1), ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδόσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις: (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση (γ) (δ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 9.-(1) Ο Υπεύθυνος Συνεργείου έχει την ευθύνη (α) Για την ορθή διάγνωση του προβλήματος που καλείται να αντιμετωπίσει το Συνεργείο και την εκτίμηση για το κατά πόσο είναι απαραίτητη η όποια επέμβαση. (β) για την επιλογή του πιο ασφαλούς τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος. (γ) για την ορθολογική χρήση των βιοκτόνων, τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον προμηθευτή/παραγωγό και ειδικότερα τις οδηγίες της ετικέτας και τις πληροφορίες που δίνονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας έκαστου προϊόντος. (δ) για τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος και την έγκαιρη αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού. (ε) για τη σύνταξη ενυπόγραφης Έκθεσης διεκπεραίωσης της εργασίας.

11 10 (2) Η Έκθεση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου (1) (α) Καταγράφει τουλάχιστον, το πρόβλημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Συνεργείο, τη διάγνωση που έγινε, τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος που συστήθηκαν, τα βιοκτόνα που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν και τις αντίστοιχες δοσολογίες, τις τυχόν συστάσεις και οδηγίες που δόθηκαν για τη λήψη μέτρων προφύλαξης μετά την όποια επέμβαση με βιοκτόνο. (β) εκδίδεται με το πέρας της διεκπεραίωσης της εργασίας από τον Υπεύθυνο του Συνεργείου ή από εξουσιοδοτημένο, από αυτόν, Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του Συνεργείου, σε δύο (2) αντίγραφα. το ένα (1) αντίγραφο παραδίδεται στον πελάτη ή εκπρόσωπό του και το άλλο τηρείται στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια. (2) Η Έκθεση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου (1) (α) Καταγράφει τουλάχιστον, το πρόβλημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Συνεργείο, τη διάγνωση που έγινε, τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος που συστήθηκαν, τα βιοκτόνα που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν και τις αντίστοιχες δοσολογίες, τις τυχόν συστάσεις και οδηγίες που δόθηκαν για τη λήψη μέτρων προφύλαξης μετά την όποια επέμβαση με βιοκτόνο. (β) εκδίδεται με το πέρας της διεκπεραίωσης της εργασίας από τον Υπεύθυνο του Συνεργείου ή, στην περίπτωση που δεν απαιτείται η εφαρμογή βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης, από εξουσιοδοτημένο, από αυτόν, Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του Συνεργείου, (γ) εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα. το ένα (1) αντίγραφο παραδίδεται στον πελάτη ή εκπρόσωπό του και το άλλο τηρείται στις εγκαταστάσεις του Συνεργείου για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια. Τμήματος Γεωργίας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών περιορίζεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης για έκδοση της Έκθεσης διεκπεραίωσης της εργασίας από τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη. Η έκδοση της Έκθεσης όταν εφαρμόζεται βιοκτόνο επαγγελματικής χρήσης πρέπει να γίνεται από τον Υπεύθυνο Συνεργείου, ώστε να διασφαλίζεται η φυσική παρουσία του στο χώρο εφαρμογής. Ευθύνη του Εργοδότ η 89(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 10. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου, και του περί Χημικών Ουσιών Νόμου, ο εργοδότης του Συνεργείου - (α) Εργοδοτεί προσωπικό που κατέχει την άδεια Υπεύθυνου Συνεργείου και Εξουσιοδοτημένου Χρήστη ή/και παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στους εργοδοτούμενούς του ώστε να αποκτήσουν ή να

12 (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2011 διατηρήσουν την άδεια Υπεύθυνου Συνεργείου και Εξουσιοδοτημένου Χρήστη. (β) τηρεί μητρώο με τον Υπεύθυνο Συνεργείου και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες που εργοδοτεί, καθώς και αρχείο με τις Εκθέσεις διεκπεραίωσης της εργασίας που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 9. 78(Ι) του 2010 Ανάκλη ση Άδειας Καταργή σεις και επιφυλά ξεις. Επίσημη Εφημερί δα της ημοκρ ατίας, Παράρτ ημα Τρίτο (I): Κ..Π. 290/ Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια χορηγήθηκε βάσει των παρόντων Κανονισμών, εάν κρίνει ότι ο κάτοχός της έπαυσε να πληροί τις διατάξεις του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών. 12.-(1) Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011 καταργούνται.

13 12 (2) Αιτήσεις ή άδειες που υποβλήθηκαν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων Κανονισμών, λογίζεται ότι υποβλήθηκαν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και διατηρούνται σε ισχύ στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τους παρόντες Κανονισμούς. (2) Αιτήσεις ή άδειες που υποβλήθηκαν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων Κανονισμών, λογίζεται ότι υποβλήθηκαν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών. (2) Υπεύθυνοι Συνεργείων που εργοδοτούνται σε αδειοδοτημένα Συνεργεία δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων Κανονισμών, λογίζεται ότι κατέχουν άδεια Υπεύθυνου Συνεργείου δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, που ισχύει μέχρι τη διάρκεια ισχύος της άδειας του Συνεργείου στο οποίο εργοδοτούνται και θα ανανεώνεται δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών. Τμήματος Γεωργίας με τους υφιστάμενους Κανονισμούς δεν προνοείται η χορήγηση άδειας στους Υπεύθυνους Συνεργείων. Παρόλα αυτά, για να αδειοδοτηθεί το Συνεργείο θα έπρεπε να εργοδοτεί Υπεύθυνο Συνεργείου που να πληροί παρόμοιες προϋποθέσεις όπως προνοούνται στους νέους Κανονισμούς για την αδειοδότησή του. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να προστεθεί σχετική μεταβατική πρόνοια που να καλύπτει τους υφιστάμενους Υπέυθυνους Συνεργείων. Έναρξη ισχύς 13. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ημοκρατίας.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Κανονισμός 3) Τύποι Προϊόντων Τύπος προϊόντων 14: Τρωκτικοκτόνα Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την καταπολέμηση των ποντικών, των αρουραίων και άλλων τρωκτικών με άλλα μέσα πλην της απώθησης ή της προσέλκυσής τους. Τύπος προϊόντων 18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τον έλεγχο αρθροπόδων, π.χ. εντόμων, αραχνοειδών και καρκινοειδών με άλλα μέσα πλην της απώθησης ή της προσέλκυσής τους. Τύπος προϊόντων 19: Απωθητικά και προσελκυστικά Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών (ασπόνδυλων, όπως οι ψύλλοι, ή σπονδυλωτών, όπως τα πτηνά, τα ψάρια, τα τρωκτικά) με την απώθηση ή την προσέλκυσή τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται, άμεσα επί του δέρματος ή έμμεσα στο περιβάλλον του ανθρώπου ή των ζώων.

15 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Κανονισμός 6) ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μέρος Α: Θέματα Προγράμματος Εκπαίδευσης Υπεύθυνων Συνεργείων Α/Α 1 Νομοθεσία Θέματα Προγράμματος Εκπαίδευσης α) Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2013, β) Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2004, γ) Συναφείς Νομοθεσίες* 2 3 Σημασία αντιμετώπισης βλαβερών οργανισμών για τον άνθρωπο και τη δημόσια υγεία Έντομα, ακάρεα, άλλα αρθρόποδα, τρωκτικά, ερπετά, πτηνά, άλλα σπονδυλωτά Εργαστηριακό μέρος των πιο πάνω ζωικών οργανισμών Διάγνωση και έλεγχος Ασθένειες μεταδιδόμενες στον άνθρωπο και τα ζώα με ζωικούς εχθρούς Ταξινόμηση, βιολογία, μορφολογία, αντιμετώπιση Συμπτώματα/συνέπειες, δείγματα Ορθή διάγνωση, εκτίμηση της ανάγκης για λήψη μέτρων πριν την εφαρμογή, επιλογή του πιο ασφαλούς τρόπου αντιμετώπισης, έλεγχος μετά την εφαρμογή 4 5 Μέθοδοι αντιμετώπισης - πρακτική εφαρμογή Ασφαλής Χρήση Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων α) Προληπτική, χημική, εναλλακτικές, οικοτοπικές αλλαγές, νέες τάσεις β) Σκευάσματα (τρόπος δράσης, μέθοδος εφαρμογής) γ) Τύποι συσκευών ψεκασμού κ.ά. δ) Χρήση Ασφαλής χρήση - κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή και άτομα που χειρίζονται είδη που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή) και τρόποι με τους οποίους παράγοντες όπως το κάπνισμα επιτείνουν τους κινδύνους αυτούς Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, το χειρισμό και την ανάμειξη βιοκτόνων και για τη διάθεση των κενών συσκευασιών, άλλων μολυσμένων υλικών και της περίσσειας βιοκτόνου (συμπεριλαμβανομένου του ψεκαστικού διαλύματος), ανεξαρτήτως του εάν είναι πυκνά ή αραιωμένα συνιστώμενος τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (μέσα ατομικής προστασίας).

16 15 Α/Α 6 Μέτρα έκτακτης ανάγκης - Πρώτες βοήθειες Θέματα Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος (τυχαία διαρροή βιοκτόνου, τροχαίο ατύχημα, σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή δέρμα, σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής). Αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού 7 Έκθεση διεκπεραίωσης της εργασίας Τήρηση Μητρώου Εργοδοτουμένων Συμπτώματα δηλητηρίασης και παροχή πρώτων βοηθειών Πρότυπες εκθέσεις και μητρώο ορθή συμπλήρωση Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υπεύθυνων Συνεργείων θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 70 ωρών. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 6(2)(α)(ii) των παρόντων Κανονισμών, στην περίπτωση εξειδικευμένων εργασιών του Συνεργείου (π.χ. μόνο τρωκτικοκτονία), η θεματολογία και η διάρκεια του Προγράμματος Εκπαίδευσης δύναται να διαφοροποιείται μετά από έγκριση της Αρμόδιας Αρχής. *Στις «Συναφείς νομοθεσίες» να γίνεται αναφορά τουλάχιστον στις πρόνοιες των πιο κάτω νομοθεσιών που σχετίζονται με το αντικείμενο: - Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος - Ο περί Οδικής Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος - Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος

17 16 Μέρος Β: Θέματα Προγράμματος Εκπαίδευσης Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Α/Α 1 Νομοθεσία Θέματα Προγράμματος Εκπαίδευσης α) Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011, β) Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2004, γ) Συναφείς Νομοθεσίες* 2 3 Σημασία αντιμετώπισης βλαβερών οργανισμών για τον άνθρωπο και τη δημόσια υγεία Έντομα, ακάρεα, άλλα αρθρόποδα, τρωκτικά, ερπετά, πτηνά, άλλα σπονδυλωτά Εργαστηριακό μέρος των πιο πάνω ζωικών οργανισμών Ασθένειες μεταδιδόμενες στον άνθρωπο και τα ζώα με ζωικούς εχθρούς Ταξινόμηση, βιολογία, μορφολογία, αντιμετώπιση Συμπτώματα/συνέπειες, δείγματα 4 Μέθοδοι αντιμετώπισης - πρακτική εφαρμογή α) Προληπτική, χημική, εναλλακτικές, νέες τάσεις, β) Σκευάσματα (τρόπος δράσης, μέθοδος εφαρμογής) γ) Τύποι συσκευών ψεκασμού κ.ά. 6 Ασφαλής Χρήση Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων Ασφαλής χρήση - κίνδυνοι για τον άνθρωπο (χειριστές, κάτοικοι, διερχόμενοι, άτομα που εισέρχονται σε χώρους που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή και άτομα που χειρίζονται είδη που έχουν υποβληθεί σε εφαρμογή) και τρόποι με τους οποίους παράγοντες όπως το κάπνισμα επιτείνουν τους κινδύνους αυτούς Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, το χειρισμό και την ανάμειξη βιοκτόνων και για τη διάθεση των κενών συσκευασιών, άλλων μολυσμένων υλικών και της περίσσειας βιοκτόνου (συμπεριλαμβανομένου του ψεκαστικού διαλύματος), ανεξαρτήτως του εάν είναι πυκνά ή αραιωμένα συνιστώμενος τρόπος ελέγχου της έκθεσης του χειριστή (μέσα ατομικής προστασίας).

18 17 Α/Α Θέματα Προγράμματος Εκπαίδευσης 7 Μέτρα έκτακτης ανάγκης - Πρώτες βοήθειες Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήματος (τυχαία διαρροή βιοκτόνου, τροχαίο ατύχημα, σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή δέρμα, σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής) Αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού Συμπτώματα δηλητηρίασης και παροχή πρώτων βοηθειών Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εξουσιοδοτημένων Χρηστών θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 40 ωρών. Για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 6(2)(α)(ii) των παρόντων Κανονισμών, στην περίπτωση εξειδικευμένων εργασιών του Συνεργείου (π.χ. μόνο τρωκτικοκτονία), η θεματολογία και η διάρκεια του Προγράμματος Εκπαίδευσης δύναται να διαφοροποιείται μετά από έγκριση της Αρμόδιας Αρχής. *Στις «Συναφείς νομοθεσίες» να γίνεται αναφορά τουλάχιστον στις πρόνοιες των πιο κάτω νομοθεσιών που σχετίζονται με το αντικείμενο: - Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος - Ο περί Οδικής Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμος - Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα - -2010 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4346, 11/7/2012 Αρ. 4346, 11.7.2012 106(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Άρθρο 32, Νόμος 4036/2012 (Α 8) Πρόταση για Δημόσια Το παρόν κείμενο συμπυκνώνει το

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3626, 26/7/2002 Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 146(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 79(I)/2003 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Αρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Ασκηση εξουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου:

Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΞΖ, 1 Φεβρουαρίου 2011, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Πιστοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 276/2015 Αρ. 4887, 14.8.2015 Αριθμός 276 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (ζ), 41(10) (11) και

Διαβάστε περισσότερα