ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα π.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1374/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος 3)Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Παναγιωτακοπούλου Δαλαμπύρα Αγγελική, 8)Αράπκουλε Δέσποινα, 9)Μπατζανούλης Αλέξανδρος και 10)Γεωργάκης Δημήτριος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν.3852/ To N. 3463/ Τη με αριθμ. 40/ Απόφαση Δημάρχου με θέμα: Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών. 4. Τη με αριθμ. 656/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών». 5. Τη με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 2 εδ. δ του Ν. 3463/06. Παρακαλούμε να καθορίσετε τους όρους διακήρυξης: ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών» Τμήμα Η-Μ : Την με αριθμ. πρωτ / Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας με Κριτήριο Κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Σελίδα 1 από 32

2 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», οι οποίοι επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σελίδα 2 από 32

3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Ν ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,91 ΕΥΡΩ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) Τεχνική Έκθεση. β) Διακήρυξη Δημοπρασίας. γ) Τεχνικές Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Σελίδα 3 από 32

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/1995. Τα προς προμήθεια υλικά θα καλύψουν τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,35 ευρώ συν ,57 Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των ,91 ευρώ, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ΕΑΤ Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με το αρθ. 20 του ΕΚΠΟΤΑ. και τις σχετικές διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Σελίδα 4 από 32

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων. κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Απόστολος διακηρύσσει Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές (ή φανερού), και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών για τις ανάγκες τών υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α ,35 ΕΥΡΩ, με τους εξής όρους: Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 2) Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 3)Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4)Την Π1/7938/98 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 1313/98 τ. Β') με την οποία ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 (παρ. 12 εδ.γ και 13 εδ. VIII) του Ν 2286/95. Του προϋπολογισμού του Δήμου, στους εξείς : Κ.Α Κ.Α ,00 ευρω ,00 ευρω Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των ,91 ευρώ. 2. Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους Θα χρηματοδοτηθεί 1 από ΕΑΤ Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 9 η ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί. 3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην Επιτροπή, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτο 2.976,17 ΕΥΡΩ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 10% του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. 4. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 5. Μαζί με την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 1 Από ιδίους ή άλλους πόρους. Σελίδα 5 από 32

6 β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. γ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ αυτό. δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. ε. Φύλλο τεχνικής προσφοράς συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως οι κατωτέρω (αριθ. 6) προδιαγραφές. Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. ζ. 6. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και που θα επισυναφθεί και στη σύμβαση. 7. Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 8. Πιστοποιητικό «CE» από επίσημα διαπιστευμένο φορέα. 9. Παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας του προς προμήθεια υλικού της διεθνούς σειράς ISO 9000 (1 ή 2) για τον προμηθευτή. 10. Πιστό αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς και με την λίστα των υλικών χωρίς τιμές (επί ποινή αποκλεισμού). 11. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου 12. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του είδους ελεύθερου σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Η τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. χωριστά δε θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για 360 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 360 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: α) την τιμή των προσφερομένων ειδών με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. β) το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 2. Με την προσφορά δίδεται επί τοις εκατό (%) στις τιμές των υλικών ενιαία στο σύνολο των υλικών. 3. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή κατά είδος τιμή, για ολόκληρη η μέρος από την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Φάκελος προσφοράς 1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. Σελίδα 6 από 32

7 2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και σε ηλεκτρονική μορφή μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια. γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Τα στοιχεία του αποστολέα. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: α), β) :«Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"». γ) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και μόνο υλικά σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α. και των τελών για τα οποία ο Δήμος απαλλάσσεται με την ισχύουσα νομοθεσία. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 7. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. Προσφορές δεν μπορούν να υποβάλλονται για το μέρος των ζητουμένων υλικών και δεν γίνονται δεκτές, 10. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: την τιμή των προσφερομένων ειδών, με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.. το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σελίδα 7 από 32

8 Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από την λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης Προσκόμιση δείγματος 1. Η προσκόμιση δείγματος είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού όπου και εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης για τη: α. Διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου. β. Σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων υλικών. 2. Για τον λόγο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον θεωρηθούν απαραίτητα κατά την διάρκεια της αξιολόγησης θα ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίησή της και σε εύλογο χρόνο. Παραλαβή των υλικών 1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα υλικά άμεσα ή μέσα σε ένα 24ώρο από την παραγγελία. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεωμένος να καλύπτει τη διαφορά των διαφόρων προμηθειών μέχρι λήξεως της σύμβασης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις παραγγελίες των Υπηρεσιών και κατόπιν ειδικού σημειώματος του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που αφορά την Προμήθεια. Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συμφωνεί με την παραγγελία θα επιστρέφεται στον προμηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αμέσως Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια επιτροπή ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στο Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον Δήμο, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα τον Δήμο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. Σελίδα 8 από 32

9 4. Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται γι αυτό σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με βάση μόνο το θεωρημένο από το Δήμο αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στο Δήμο, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 5. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 10 του άρθρου 28 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία δεν μπορεί να συμμετάσχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν: α. Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. β. Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως ότι μπορεί να παραληφθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από γνωμοδότηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής. γ. Η δευτεροβάθμια επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση για την παραλαβή και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα τυχόν έξοδα βαρύνουν το Δήμο. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 1. Ο Δήμος αποκλείει την ανάδειξη προμηθευτή, ο οποίος δεν θα προσφέρει το σύνολο των ζητούμενων από την τεχνική έκθεση προς προμήθεια υλικών. 2. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των προς προμήθεια υλικών κατά 50%, με βάση τη συμβατική τιμή. 3. Ο Δήμος επιφυλάσσεται να δεχθεί και προσφορές υπερβατικές του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Η πληρωμή του προμηθευτή στο 100% της αξίας, εντός εξήντα ημερών από την οριστική παραλαβή. Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις ανωτέρω (αρ. 6) προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε μία ημερήσια (ή εβδομαδιαία) εφημερίδα και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Ο Δήμαρχος Σελίδα 9 από 32

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Περιγραφή ΜΜ Ποσ. Τιμή /ΜΜ Σύνολα κατηγορία 1 ΡΟΚΑ 5/18 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 1,80 3,60 2 ΡΟΚΑ 5/25 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,00 4,00 3 ΡΟΚΑ 6/25 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,00 4,00 4 ΡΟΚΑ 6/35 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,07 4,14 5 ΡΟΚΑ 7/25 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,07 4,14 6 ΡΟΚΑ 7/35 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,22 4,44 7 ΡΟΚΑ 8/25 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,22 4,44 8 ΡΟΚΑ 8/35 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,36 4,72 9 ΡΟΚΑ 9/35 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,46 4,92 10 ΡΟΚΑ 10/25 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,86 5,72 11 ΡΟΚΑ 10/35 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 3,15 6,30 12 ΡΟΚΑ 11/35 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 4,93 9,86 13 ΡΟΚΑ 12/25 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 3,86 7,72 14 ΡΟΚΑ 12/35 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 4,15 8,30 15 ΡΟΚΑ 14/30 (50ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 4,50 9,00 16 ΡΟΚΑ 16/50 (50ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 5,00 10,00 17 ΡΟΚΑ 18/40 (25ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,93 5,86 18 ΡΟΚΑ 20/40 (25ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 3,07 6,14 19 ΡΟΚΑ 20/50 (25ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 3,07 6,14 20 ΟΥΠΑ Ν 6 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 0,72 1,44 21 ΟΥΠΑ Ν 8 (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 1,03 2,06 22 ΟΥΠΑ Ν 10 (50ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 1,22 2,44 23 ΟΥΠΑ Ν 12 (25ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 3,29 6,58 24 ΒΥΣΜΑ ΓΥΨ/ΝΙΔΑΣ GD 37-4 ΑΠΛΟ ΦΡΕΖΑΤΗ ΤΕΜ 10 0,50 5,00 Σελίδα 10 από 32

11 ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 19x35 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΣ 2 3,20 6,40 ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 19x40 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΣ 2 3,70 7,40 ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ 19x45 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΣ 2 4,20 8,40 GAM 170 ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΕΡΟΥΘΑΝΗΣ 255gr ΤΕΜ 5 15,90 79,50 GAM 470 ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΕΡΟΥΘΑΝΗΣ 685gr ΤΕΜ 2 27,10 54,20 30 ΤΑΙΝΙΑ ΑΧ ΤΕΜ 4 4,90 19,60 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 WONDER 31 ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜ 20 0,96 19,20 32 ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 38x20 WONDER ΤΕΜ 10 1,90 19,00 33 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 2.5mm ΤΕΜ 10 0,68 6,80 34 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 4-6mm ΤΕΜ 10 0,70 7,00 35 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 10mm ΤΕΜ 10 1,20 12,00 36 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 16mm ΤΕΜ 10 2,10 21,00 37 ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 25mm ΤΕΜ 5 5,56 27,80 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16Χ St/E-Cu ΤΕΜ 2 8,40 16,80 39 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ ΤΕΜ 2 1,90 3,80 40 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10ΜΜ ΒΤ Φ 8 ΤΕΜ 2 0,20 0,40 41 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 16ΜΜ ΒΤ Φ 8/10/12 ΤΕΜ 2 0,30 0,60 42 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 25ΜΜ ΒΤ Φ8/10/12 ΤΕΜ 2 0,50 1,00 43 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 35ΜΜ ΒΤ Φ8/10/12 ΤΕΜ 2 0,80 1,60 44 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 50ΜΜ ΒΤ Φ10/12 ΤΕΜ 2 1,10 2,20 45 ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 70ΜΜ ΒΤ Φ 10 ΤΕΜ 2 1,30 2,60 46 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 10ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 2 0,27 0,54 47 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 16ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 2 0,40 0,80 48 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 25ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 2 0,55 1,10 49 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 35ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 2 0,90 1,80 50 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 50ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 2 1,20 2,40 Σελίδα 11 από 32

12 51 ΣΩΛΗΝΑΚΙ 70ΜΜ ΒΤ ΤΕΜ 2 1,30 2,60 52 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ2,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 0,80 1,60 53 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ2,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 1,60 3,20 54 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ3,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 2,30 4,60 55 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ3,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 3,60 7,20 56 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ3,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 5,00 10,00 57 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ4,8 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 6,10 12,20 58 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ4,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 6,40 12,80 59 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ4,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 8,30 16,60 60 ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ PA Χ7,5 ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ (100ΤΕΜ) ΣΥΣ 2 25,20 50,40 61 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3ΚΑ B 1P 10Α+Ν ΤΕΜ 100 6,10 610,00 Ράγας 62 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3ΚΑ B 1P 16Α+Ν ΤΕΜ 100 6,10 610,00 Ράγας 63 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3ΚΑ B 1P 20Α+Ν ΤΕΜ 40 6,10 244,00 Ράγας 64 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 3ΚΑ B 1P 25Α+Ν ΤΕΜ 40 6,10 244,00 Ράγας 65 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6KA K 1P 20Α ΤΕΜ 2 9,80 19,60 Ράγας 66 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6KA K 1P 25Α ΤΕΜ 2 9,80 19,60 Ράγας 67 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6KA K 3P 16Α ΤΕΜ 1 31,00 31,00 Ράγας 68 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6KA K 3P 20Α ΤΕΜ 1 32,10 32,10 Ράγας 69 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6KA K 3P 25Α ΤΕΜ 1 32,10 32,10 Ράγας 70 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6KA K 3P 32Α ΤΕΜ 1 35,20 35,20 Ράγας 71 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6KA K 3P 40Α ΤΕΜ 1 37,31 37,31 Ράγας ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 16Α ΜΕ ΡΕΛΕ 72 ΔΙΑΡΡΟΗΣ AC 2Π 30MA ΤΕΜ 1 32,00 32,00 Ράγας 73 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1P 40A ΤΕΜ 1 4,90 4,90 Ράγας 74 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 40A ΤΕΜ 1 14,90 14,90 Ράγας 75 ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3P 63A ΤΕΜ 1 19,70 19,70 Ράγας 76 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 1Φ 40Α 30mA ΤΕΜ 1 44,00 44,00 Ράγας 77 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Φ 40Α 30mA ΤΕΜ 1 65,00 65,00 Ράγας 78 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Φ 63Α 30mA ΤΕΜ 1 101,50 101,50 Ράγας 79 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Φ 100Α 30mA ΤΕΜ 1 175,00 175,00 Ράγας 80 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Φ 80Α 300mA ΤΕΜ 1 140,00 140,00 Ράγας 81 ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 3Φ 100Α 300mA ΤΕΜ 1 170,00 170,00 Ράγας 82 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40Α 4Π 230V ΤΕΜ 2 57,00 114,00 Ράγας 83 ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 63Α 4Π 230V ΤΕΜ 2 83,00 166,00 Ράγας 84 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΜ 2 3,40 6,80 Ράγας 85 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ ΤΕΜ 2 14,50 29,00 Ράγας Σελίδα 12 από 32

13 ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΚΚΙΝΗ LED 86 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΗΧ. 1CH ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΛΑΤΟΣ 3MOD ΤΕΜ 2 41,50 83,00 Ράγας 87 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΗΧ. 1CH ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1ΜOD ΤΕΜ 2 50,00 100,00 Ράγας 88 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 1CH ΗΜΕΡ.-ΕΒΔΟΜ. ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 2ΜOD ΤΕΜ 2 58,00 116,00 Ράγας 89 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1ΣΕΙΡΑΣ-4 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΡ65 ΤΕΜ 2 17,00 34,00 Ράγας 90 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1ΣΕΙΡΑΣ-12 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΡ65 ΤΕΜ 1 28,00 28,00 Ράγας 91 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΣΕΙΡΩΝ 24MOD ΜΕ ΠΟΡΤΑ IP65 ΤΕΜ 1 32,00 32,00 Ράγας 92 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3ΣΕΙΡΕΣ-36 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΙΡ65 ΤΕΜ 1 55,00 55,00 Ράγας 93 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1ΣΕΙΡΑΣ- 8MOD ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ IP40 ΤΕΜ 1 12,50 12,50 Ράγας 94 ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3Χ63 NEOZED ΤΕΜ 1 68,20 68,20 Ράγας 95 D02/63 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1Ρ 63Α NEOZED ΤΕΜ 2 3,80 7,60 Ράγας 96 D02/63 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 3Ρ 63Α NEOZED ΤΕΜ 2 11,00 22,00 Ράγας 97 ΠΩΜΑ NEOZED 63Α ΤΕΜ 3 0,70 2,10 Ράγας 98 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED D01 Ε14 10Α ΤΕΜ 3 0,60 1,80 Ράγας 99 ΦΥΣΙΓΓΙ ΝΕΟΖΕD D02 Ε18 25Α ΤΕΜ 3 0,70 2,10 Ράγας 100 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED D02 Ε18 35Α ΤΕΜ 10 0,80 8,00 Ράγας 101 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED D02 Ε18 50Α ΤΕΜ 5 0,90 4,50 Ράγας 102 ΦΥΣΙΓΓΙ NEOZED D02 Ε18 63Α ΤΕΜ 5 0,90 4,50 Ράγας 103 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 30W Ε27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 20 2,40 48,00 Λαμπτήρες 104 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 30W Β22 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 2 2,40 4,80 Λαμπτήρες 105 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 42W Ε27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 2 2,40 4,80 Λαμπτήρες 106 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 42W Β22 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 2 2,40 4,80 Λαμπτήρες 107 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 53W Ε27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 2 2,40 4,80 Λαμπτήρες 108 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 53W Β22 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 2 2,40 4,80 Λαμπτήρες 109 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 70W Ε27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 2 2,40 4,80 Λαμπτήρες 110 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΑΧΛΑΔΙ 100W Ε27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 2 2,40 4,80 Λαμπτήρες 111 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R80 42W Ε27 ΜΑΤ ΤΕΜ 5 5,10 25,50 Λαμπτήρες Σελίδα 13 από 32

14 112 ΛΑΜΠΑ PAR38 120LED 42V ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΜ 2 13,00 26,00 Λαμπτήρες 113 BR0620 ΛΑΜΠΑ PAR38 20W E27 ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΜ 2 8,00 16,00 Λαμπτήρες 114 BR0620 ΛΑΜΠΑ PAR38 20W E27 ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 2 8,00 16,00 Λαμπτήρες 115 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECO 2 ΑΚΡΩΝ R7S 100W 230V 78mm ΤΕΜ 5 3,80 19,00 Λαμπτήρες 116 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECO 2 ΑΚΡΩΝ R7S 130W 230V 118mm ΤΕΜ 5 3,80 19,00 Λαμπτήρες 117 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECO 2 ΑΚΡΩΝ R7S 200W 230V 118mm ΤΕΜ 2 3,80 7,60 Λαμπτήρες 118 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ ECO 2 ΑΚΡΩΝ R7S 330W 230V 118mm ΤΕΜ 1 3,80 3,80 Λαμπτήρες 119 ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ 1000W /HALO DAF 38/1000/E40 ΤΕΜ 2 14,00 28,00 Λαμπτήρες 120 ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ AR111 G53 100W 12V 24 ΤΕΜ 5 8,30 41,50 Λαμπτήρες 121 ΛΑΜΠΑ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ PAR38 Ε27 80W 230V FLOOD ΤΕΜ 5 7,40 37,00 Λαμπτήρες 122 ΛΑΜΠΑ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ PAR38 Ε27 120W 230V FLOOD ΤΕΜ 5 7,40 37,00 Λαμπτήρες 123 ΛΑΜΠΑ ΚΟΙΝΗ Ε27 60W 42V ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 5 1,50 7,50 Λαμπτήρες 124 ΛΑΜΠΑ ΚΟΙΝΗ Ε27 60W 24V ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΕΜ 5 1,40 7,00 Λαμπτήρες 125 ΛΑΜΠΑ SL23 23W 230V Ε27 PRISMATIC ΤΕΜ 600 8, ,00 Λαμπτήρες 126 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 20W 4U E27 ΤΕΜ 10 4,30 43,00 Λαμπτήρες 127 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 13W E14 ΤΕΜ 10 4,90 49,00 Λαμπτήρες 128 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15W E27 ΤΕΜ 5 5,10 25,50 Λαμπτήρες ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 20W 129 E K ΤΕΜ 100 5,30 530,00 Λαμπτήρες ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 24W 130 E27 ΤΕΜ 50 5,70 285,00 Λαμπτήρες 131 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 30W E27 ΤΕΜ 5 7,00 35,00 Λαμπτήρες 132 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 35W E27 ΤΕΜ 5 10,00 50,00 Λαμπτήρες 133 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 55W E27 ΤΕΜ 10 13,50 135,00 Λαμπτήρες 134 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 85W E27 ΤΕΜ 5 20,00 100,00 Λαμπτήρες 135 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 105W E40 ΤΕΜ 20 22,00 440,00 Λαμπτήρες 136 ΛΑΜΠΑ LED ΑΧΛΑΔΙ A/60 E27 13W 4000K ΤΕΜ , ,00 Λαμπτήρες 137 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ T8 LED 10W 4000K 0.60cm ΤΕΜ , ,00 Λαμπτήρες 138 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ T8 LED 20W 4000K 1.20cm ΤΕΜ 50 22, ,00 Λαμπτήρες Σελίδα 14 από 32

15 139 ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ T8 LED 25W 4000K 1.50cm ΤΕΜ 50 26, ,00 Λαμπτήρες 140 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F18W/860 ΨΥΧΡΟ ΤΕΜ 100 2,80 280,00 Λαμπτήρες 141 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F36W/860 ΨΥΧΡΟ ΤΕΜ 50 2,90 145,00 Λαμπτήρες 142 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F58W/860 ΨΥΧΡΟ ΤΕΜ 50 3,90 195,00 Λαμπτήρες 143 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F18W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 200 2,80 560,00 Λαμπτήρες 144 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F36W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 100 2,90 290,00 Λαμπτήρες 145 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 F58W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 100 3,90 390,00 Λαμπτήρες 146 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 F14W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 100 3,00 300,00 Λαμπτήρες 147 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 F21W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 100 3,00 300,00 Λαμπτήρες 148 ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 F35W/840 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 100 3,00 300,00 Λαμπτήρες 149 STARTER ΦΘΟΡΙΟΥ 4-65W ΤΕΜ 50 0,36 18,00 Λαμπτήρες 150 STARTER ΦΘΟΡΙΟΥ 4-22W ΤΕΜ 10 0,45 4,50 Λαμπτήρες 151 ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Ε27 80W ΤΕΜ 300 3, ,00 Λαμπτήρες 152 ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Ε27 125W ΤΕΜ 300 3, ,00 Λαμπτήρες 153 ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Ε40 250W ΤΕΜ 25 10,40 260,00 Λαμπτήρες 154 ΛΑΜΠΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ Ε40 400W ΤΕΜ 20 10,40 208,00 Λαμπτήρες 155 ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε27 160W ΤΕΜ 20 4,00 80,00 Λαμπτήρες 156 ΛΑΜΠΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε27 250W ΤΕΜ 10 5,50 55,00 Λαμπτήρες 157 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙ HPSE Ε27 70W ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΤΕΜ 100 9,50 950,00 Λαμπτήρες 158 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙ HPSE Ε40 100W ΤΕΜ , ,00 Λαμπτήρες 159 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙ HPSE E40 250W ΤΕΜ 20 14,10 282,00 Λαμπτήρες 160 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HPST E40 250W ΤΕΜ 60 13,70 822,00 Λαμπτήρες 161 ΛΑΜΠΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HPST Ε40 400W ΤΕΜ 50 13,72 686,00 Λαμπτήρες 162 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ RX7S 150W 742 UVC NDL ΤΕΜ 50 18,20 910,00 Λαμπτήρες 163 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΗ Ε40 250W 960 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 50 26, ,00 Λαμπτήρες 164 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΗ Ε40 400W 960 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 5 26,10 130,50 Λαμπτήρες 165 ΛΑΜΠΑ ΜΕΤ. ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΗ Ε W 960 ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΤΕΜ 5 120,00 600,00 Λαμπτήρες 166 ΛΑΜΠΑ CMH ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ G12 35W 830 ΤΕΜ 10 26,40 264,00 Λαμπτήρες Σελίδα 15 από 32

16 167 ΛΑΜΠΑ CMH ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ G12 70W 830 ΤΕΜ 10 31,00 310,00 Λαμπτήρες 168 ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ (Π) ΤΕΜ 10 10,20 102, ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΥΤ/ΤΟΥ 6Χ32 ΒΑΚΕΛ. ΤΕΜ 100 1,10 110, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 6,4Χ30 ΑΠΟ 0.5 ΕΩΣ...Α (10ΤΕΜ) ΣΥΣ 10 0,50 5, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 5,2Χ20 ΑΠΟ0.25 ΕΩΣ..Α(10ΤΕΜ) ΣΥΣ 10 0,50 5, ΝΤΟΥΙ Ε14 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΜΙΝΙΟΝ ΤΕΜ 5 0,80 4, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 10 0,80 8, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΠΛΑΦΟΝ ΤΕΜ 10 1,30 13, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ 1/8" ΤΕΜ 20 0,50 10, ΝΤΟΥΙ Ε27 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ SPOT ΤΕΜ 20 0,30 6, ΝΤΟΥΙ Ε40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΠΛΑΦΟΝ ΤΕΜ 10 2,10 21, ΝΤΟΥΙ Ε40 ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΠΛΑΦΟΝ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ ΤΕΜ 5 2,10 10, ΝΤΟΥΙ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W 78ΜΜ ΤΕΜ 5 1,20 6, ΝΤΟΥΙ ΙΩΔΙΝΗΣ 500W 118ΜΜ ΤΕΜ 10 1,20 12, ΝΤΟΥΙ DICROIC 12V ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 15cm ΤΕΜ 5 0,30 1, ΝΤΟΥΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε ΤΕΜ 50 1,40 70, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 60W ΙΡ20 ΤΕΜ 10 7,20 72, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 105W ΙΡ20 ΤΕΜ 5 10,50 52, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W 230V ΤΕΜ 5 3,80 19, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W 230V ΤΕΜ 5 3,80 19, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W 230V ΤΕΜ 5 6,70 33, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W ΤΕΜ 10 10,00 100, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W ΤΕΜ 10 12,00 120, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250W ΤΕΜ 20 20,00 400, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 400W ΤΕΜ 70 22, , ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 70W ΤΕΜ 5 14,00 70,00 Σελίδα 16 από 32

17 193 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150W ΤΕΜ 5 19,00 95, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250W ΤΕΜ 5 27,70 138, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΤΕΜ 30 30,00 900, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ HQI 1000W ΤΕΜ 5 99,00 495, ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W ΤΕΜ 40 6,00 240, ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 1000W Ζ-1000 S ΤΕΜ 5 12,00 60, ΠΥΚΝΩΤΗΣ 8μF ΤΕΜ 50 1,20 60, ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10μF ΤΕΜ 20 1,30 26, ΠΥΚΝΩΤΗΣ 18μF ΤΕΜ 20 1,90 38, ΠΥΚΝΩΤΗΣ 25μF ΤΕΜ 2 2,50 5, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 150W ΙΡ44 ΤΕΜ 5 5,10 25,50 Φωτιστικά 204 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 500W ΙΡ44 ΤΕΜ 5 7,80 39,00 Φωτιστικά 205 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ HQI 150W RX7S ΤΕΜ 5 40,00 200,00 Φωτιστικά 206 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ HQI 250W Ε40 ΤΕΜ 10 30,00 300,00 Φωτιστικά 207 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ HQI 400W Ε40 ΤΕΜ 10 32,00 320,00 Φωτιστικά 208 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ HQI 1000W Ε40 ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΕΜ , ,00 Φωτιστικά 209 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W IP65 ΤΕΜ 5 13,00 65,00 Φωτιστικά 210 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 30W IP65 ΤΕΜ 5 30,00 150,00 Φωτιστικά 211 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W IP65 ΤΕΜ 5 45,00 225,00 Φωτιστικά 212 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 10W+ANIXN. ΘΕΡΜΟ 3000Κ ΓΚΡΙ IP65 ΤΕΜ 5 17,00 85,00 Φωτιστικά 213 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 30W+ANIXN. ΘΕΡΜΟ 3000Κ ΓΚΡΙ IP65 ΤΕΜ 5 37,00 185,00 Φωτιστικά 214 ΦΩΤ/ΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ 2X18W Τ8 POLYCARBOBATE ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΠΑΛΑΣΤ ΤΕΜ 10 17,00 170,00 Φωτιστικά 215 ΦΩΤ/ΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ 2X36W Τ8 POLYCARBOBATE ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΠΑΛΑΣΤ ΤΕΜ 20 20,00 400,00 Φωτιστικά 216 ΦΩΤ/ΚΟ ΦΘΟΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ 2X58W Τ8 POLYCARBOBATE ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΠΑΛΑΣΤ ΤΕΜ 20 28,00 560,00 Φωτιστικά 217 ΜΠΑΛΛΑ Φ40 ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΟΠΑΛ ΝΟ 65 ΤΕΜ 40 28, ,00 Φωτιστικά 218 ΜΠΑΛΛΑ Φ40 ΟΠΑΛ ΧΩΡΙΣ ΓΡΙΦΑ ΤΕΜ 20 24,72 494,40 Φωτιστικά 219 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ MULTI Ε27 ΤΕΜ 15 40,00 600,00 Φωτιστικά 220 EVOLUTA HAT ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΜΑΥΡΟ 70W MHL ΤΕΜ , ,00 Φωτιστικά Σελίδα 17 από 32

18 221 KAOS 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ 250W ΝΑΤΡΙΟΥ CL2 IP66 ΤΕΜ , ,00 Φωτιστικά 222 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ EVOLUTA HAT ΤΕΜ 20 50, ,00 Φωτιστικά 223 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ EVOLUTA ΗΑΤ ΤΕΜ 20 20,00 400,00 Φωτιστικά 224 ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 2Χ1.5 H05RNH2- F ΜΕΤ 50 3,60 180,00 Καλώδια 225 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-U (ΝΥΑ) 1.5 ΜΕΤ 100 0,19 19,00 Καλώδια 226 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-R (ΝΥΑ) 10 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΜΕΤ 30 1,21 36,30 Καλώδια 227 ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ1.5 ΜΕΤ 100 0,71 71,00 Καλώδια 228 ΚΑΛΩΔΙΟ AO5VV-U (ΝΥΜ) 3Χ2.5 ΜΕΤ 100 1,10 110,00 Καλώδια 229 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-U (ΝΥΜ) 5Χ2.5 ΜΕΤ 100 1,78 178,00 Καλώδια 230 ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ1.5 ΜΕΤ 100 0,75 75,00 Καλώδια 231 ΚΑΛΩΔΙΟ E1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ2.5 ΜΕΤ 100 1,13 113,00 Καλώδια 232 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 3Χ4 ΜΕΤ 30 1,76 52,80 Καλώδια 233 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 4Χ1.5 ΜΕΤ 50 0,95 47,50 Καλώδια 234 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 4Χ16 ΜΕΤ 20 8,50 170,00 Καλώδια 235 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ1.5 ΜΕΤ 30 1,16 34,80 Καλώδια 236 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ2.5 ΜΕΤ 100 1,92 192,00 Καλώδια 237 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ4 ΜΕΤ 50 2,79 139,50 Καλώδια 238 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-U (ΝΥΥ) 5Χ6 ΜΕΤ 50 4,12 206,00 Καλώδια 239 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ10 ΜΕΤ 50 6,58 329,00 Καλώδια 240 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ16 ΜΕΤ 20 10,57 211,40 Καλώδια 241 ΚΑΛΩΔΙΟ Ε1VV-R (ΝΥΥ) 5Χ25 ΜΕΤ 10 15,48 154,80 Καλώδια 242 ΚΑΛΩΔΙΟ HO3VV-F (NYLHY) 2Χ0.75 ΜΕΤ 100 0,30 30,00 Καλώδια 243 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ1 ΜΕΤ 100 0,38 38,00 Καλώδια 244 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 2Χ1.5 ΜΕΤ 100 0,54 54,00 Καλώδια 245 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 3Χ1.5 ΜΕΤ 100 0,75 75,00 Καλώδια 246 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 3Χ2.5 ΜΕΤ 100 1,20 120,00 Καλώδια 247 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (NYLHY) 4Χ1.5 ΜΕΤ 30 0,97 29,10 Καλώδια 248 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ1.5 ΜΕΤ 100 1,20 120,00 Καλώδια 249 ΚΑΛΩΔΙΟ HO5VV-F (ΝΥΜΗΥ) 5Χ2.5 ΜΕΤ 100 1,93 193,00 Καλώδια 250 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 6 ΜΕΤ 10 0,74 7,40 Καλώδια 251 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 10 ΜΕΤ 10 1,30 13,00 Καλώδια 252 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 16 ΜΕΤ 10 2,02 20,20 Καλώδια 253 ΚΑΛΩΔΙΟ HO7V-Κ (NYAF) 25 ΜΕΤ 10 4,74 47,40 Καλώδια 254 ΚΑΛΩΔΙΟ HO1N2-D 1Χ50 ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤ 2 9,13 18,26 Καλώδια 255 ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ Φ16-Φ25- Φ35-Φ50-Φ70 ΚΙΛ 2 14,26 28,52 Καλώδια 256 ΚΑΛΩΔΙΟ NEOPREN HO7RN-F 1Χ2.5mm SOLID ΜΕΤ 20 1,80 36,00 Καλώδια 257 ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ JYYE 3Χ2Χ0,60 ΜΕΤ 20 0,60 12,00 Καλώδια ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ JYYE 258 4Χ2Χ0,60 ΜΕΤ 20 0,35 7,00 Καλώδια ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ JYYE 10Χ2Χ0,60 ΜΕΤ 20 0,90 18,00 Καλώδια ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 4Χ2Χ0.6 ΤΕΜ 50 0,51 25,46 Καλώδια 261 ΚΑΛΩΔΙΟ A2Y(L)2Y (ΡΕΤ) 6Χ2Χ0.6 ΤΕΜ 50 0,90 45,00 Καλώδια Σελίδα 18 από 32

19 262 ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.5 Ε 4Χ2Χ24 AWG ΜΕΤ 50 0,40 20,00 Καλώδια 263 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ 2x2.5 ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΕΤ 50 0,60 30,00 Καλώδια 264 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΤ1Β 3Π 160/R 160A 18KA ΤΕΜ 1 180,00 180,00 Αυτοματισμός 265 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΤ3Ν 3Π 250/R 200A 36KA ΤΕΜ 1 300,00 300,00 Αυτοματισμός 266 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 4Χ400Α ΤΕΜ 1 400,00 400,00 Αυτοματισμός 267 ΠΥΚΝΩΤΗΣ 10 KVAR 450V ΤΕΜ 12 45,00 540,00 Αυτοματισμός 268 ΡΕΛΛΕ ΠΥΚΝΩΤΗ 10 KVAR ΤΕΜ 12 28,00 336,00 Αυτοματισμός 269 ΑΣΦΑΛ/ΖΕΥΚΤΗΣ 160Α ΝΟ 00 ΤΕΜ 2 64,80 129,60 Αυτοματισμός 270 ΑΣΦΑΛ/ΖΕΥΚΤΗΣ 250Α ΝΟ 1 ΤΕΜ 1 130,70 130,70 Αυτοματισμός 271 ΦΥΣΙΓΓΙ ΒΟΧ Νο 00 25Α ΕΩΣ 100Α ΤΕΜ 30 4,30 129,00 Αυτοματισμός 272 ΦΥΣΙΓΓΙ ΒΟΧ Νο Α ΕΩΣ 160Α ΤΕΜ 6 5,20 31,20 Αυτοματισμός 273 ΦΥΣΙΓΓΙ ΒΟΧ Νο 1 250Α ΤΕΜ 6 10,80 64,80 Αυτοματισμός 274 ΦΥΣΙΓΓΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10x38 10Α ΤΕΜ 5 0,50 2,50 Αυτοματισμός 275 ΦΥΣΙΓΓΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 10x38 25Α ΤΕΜ 10 0,60 6,00 Αυτοματισμός 276 ΦΥΣΥΓΓΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 14Χ51 50Α ΤΕΜ 10 1,00 10,00 Αυτοματισμός ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ PRCZ ΠΟΛΩΝ ΤΕΜ 15 4,70 70,50 Αυτοματισμός 278 ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-60 SEC ΡΤ422-8 IP41 ΤΕΜ 5 18,50 92,50 Αυτοματισμός 279 ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-15 MIN PT424-8 IP41 ΤΕΜ 2 18,50 37,00 Αυτοματισμός 280 ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ 1-60 ΜΙΝ ΡΤ425-8 IP41 ΤΕΜ 2 20,70 41,40 Αυτοματισμός ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ 281 ΡΤ414-8 IP41 ΤΕΜ 10 22,80 228,00 Αυτοματισμός 282 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΚΙΔΑ REL ΤΕΜ 10 5,60 56,00 Αυτοματισμός 283 ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟ ΙΡ-54 ΤΕΜ 5 9,60 48,00 Αυτοματισμός 284 ΔΕΚΤΗΣ ΤΑΣ RO3 GR Vc ΤΕΜ , ,00 Αυτοματισμός 285 ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 600x800x200 ΤΕΜ 1 140,00 140,00 Αυτοματισμός 286 ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 45x65x18 4 ΣΕΙΡΩΝ 76ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜ 1 150,00 150,00 Αυτοματισμός 287 ΠΙΛΛΑΡ 120Χ100Χ37 (ΠΧΥΧΒ) 2ΠΟΡΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΖΑΜΙ ΤΕΜ 1 600,00 600,00 Αυτοματισμός 288 ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 6Χ9 10Ρ ΤΕΜ 5 1,40 7,00 Αυτοματισμός 289 ΜΠΑΡΑΚΙ ΚΛΕΜΜΩΝ (1Χ25) + (7Χ10) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜ 5 9,50 47,50 Αυτοματισμός ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1ΜΕΤΡ.ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕΤ 2 1,80 3,60 Αυτοματισμός ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 40Α ΤΕΜ 1 33,00 33,00 Αυτοματισμός 292 ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 40Α ΤΕΜ 1 48,00 48,00 Αυτοματισμός 293 ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 100Α ΤΕΜ 1 140,00 140,00 Αυτοματισμός PATCH CORD UTP CAT 5e RJ45/RJ45 0,5mt PREMIUM ΤΕΜ 10 1,00 10,00 Δίκτυα data PATCH CORD UTP CAT 5e RJ45/RJ45 1mt PREMIUM ΤΕΜ 10 2,10 21,00 Δίκτυα data PATCH CORD UTP CAT 5e RJ45/RJ45 2mt PREMIUM ΤΕΜ 10 2,90 29,00 Δίκτυα data PATCH CORD UTP CAT 5e RJ45/RJ45 3mt PREMIUM ΤΕΜ 10 3,90 39,00 Δίκτυα data Σελίδα 19 από 32

20 298 PATCH CORD UTP CAT 5e RJ45/RJ45 5mt PREMIUM ΤΕΜ 10 4,20 42,00 Δίκτυα data 299 PATCH PANEL 24 ΘΕΣΕΩΝ UTP CAT 5e RJ45 ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜ 8 55,00 440,00 Δίκτυα data 300 ΚΙΒΩΤΙΟ RACK 15U ΕΣΩ-ΑΡΘΡΩΤΟ ΤΕΜ 1 110,00 110,00 Δίκτυα data 301 ΦΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 6P4C ΤΕΜ 20 0,05 1,00 Δίκτυα data 302 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΜΟΥΦΑ) ΓΙΑ 2 RJ11 6P4C ΤΕΜ 5 0,30 1,50 Δίκτυα data 303 ΦΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C ΤΕΜ 5 0,40 2,00 Δίκτυα data 304 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 3 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C ΤΕΜ 5 0,60 3,00 Δίκτυα data 305 ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΗ 6P4C ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 5 0,40 2,00 Δίκτυα data 306 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΤΕΜ 10 1,10 11,00 Φις - πρίζες 307 ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΕΜ 10 1,50 15,00 Φις - πρίζες 308 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3x1, 3m ΤΕΜ 2 4,20 8,40 Φις - πρίζες 309 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 3Χ1.5, 5m ΤΕΜ 2 6,50 13,00 Φις - πρίζες 310 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3x1.5 ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10m GB04-10 ΤΕΜ 1 20,00 20,00 Φις - πρίζες 311 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 3Χ1.5 ΠΛΑΣΤΙΚΗ 50Μ ΤΕΜ 1 78,00 78,00 Φις - πρίζες 312 GBKD06A ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣ. 2Μ ΜΕ ΠΡΟΣΤ.& ΔΙΑΚ. ΤΕΜ 1 13,00 13,00 Φις - πρίζες GABKDS04 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 4 ΘΕΣ. 2Μ 313 ΜΕ ΠΡΟΣΤ.& ΔΙΑΚ. ALU ΤΕΜ 1 18,00 18,00 Φις - πρίζες GRBKS06 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣ.2Μ 314 ΠΕΡΙΣΤ.ΜΕ ΠΡΟΣΤ& ΔΙΑΚ. ΤΕΜ 1 14,00 14,00 Φις - πρίζες 315 ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΣΚΕΤΟ ΠΛΑΓΙΟ ΤΕΜ 1 2,00 2,00 Φις - πρίζες 316 ΤΕΤΡΑΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2m + ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΛΑΓΙΟ ΤΕΜ 1 5,00 5,00 Φις - πρίζες 317 ΠΕΝΤΑΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΚΕΝΟ ΙΣΙΟ ΤΕΜ 1 3,00 3,00 Φις - πρίζες 318 ΠΕΝΤΑΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2m ΕΥΘΕΙΑ ΤΕΜ 2 5,00 10,00 Φις - πρίζες 319 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΙΖΑ ΤΟΙΧΟΥ 5x32Α 400V ΙΡ44 ΤΕΜ 2 15,70 31,40 Φις - πρίζες 320 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ 5x32Α 400V ΙΡ44 ΤΕΜ 2 11,50 23,00 Φις - πρίζες 321 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 5x32A 400V ΙΡ44 ΤΕΜ 2 8,50 17,00 Φις - πρίζες 322 SINTRA ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΜ 2 4,70 9,40 Διακόπτες 323 SINTRA ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Τ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΕΜ 2 6,60 13,20 Διακόπτες 324 SINTRA ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΕΜ 2 5,40 10,80 Διακόπτες 325 SIROS 575 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 2 2,20 4,40 Διακόπτες 326 SIROS 575 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/Ρ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 2 2,90 5,80 Διακόπτες 327 SIROS 575 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Τ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 2 3,60 7,20 Διακόπτες SIROS 575 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ 328 Α/Ρ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 2 5,80 11,60 Διακόπτες 329 SIROS 575 ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 2 2,50 5,00 Διακόπτες Σελίδα 20 από 32

21 330 SIROS 575 ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ RJ11 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 2 5,30 10,60 Διακόπτες 331 ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ S-120 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 1 19,00 19,00 Διακόπτες 332 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΙΜΙΤ TA ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ IP20 ΤΕΜ 1 14,00 14,00 Διακόπτες 333 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ12 ΤUBIMAC ΜΕΤ 20 0,60 12,00 Σωληνώσεις 334 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ16 ΤUBIMAC ΜΕΤ 10 0,65 6,50 Σωληνώσεις 335 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ18 ΤUBIMAC ΜΕΤ 10 0,85 8,50 Σωληνώσεις 336 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ20 ΤUBIMAC ΜΕΤ 10 1,10 11,00 Σωληνώσεις 337 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ32 ΤUBIMAC ΜΕΤ 10 2,00 20,00 Σωληνώσεις 338 ΧΕΡΙΦΛΕΞ Φ38 TUBIMAC ΜΕΤ 10 2,30 23,00 Σωληνώσεις 339 ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ Ν 36 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕΤ 10 6,00 60,00 Σωληνώσεις 340 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16x16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΤ 10 1,10 11,00 Σωληνώσεις 341 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25x16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΤ 10 1,70 17,00 Σωληνώσεις 342 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25x25 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΤ 10 2,00 20,00 Σωληνώσεις 343 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40x16 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕΤ 10 4,70 47,00 Σωληνώσεις 344 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 75x20 ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΤ 10 7,70 77,00 Σωληνώσεις 345 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 80x60 ΜΕΤ 20 4,00 80,00 Σωληνώσεις 346 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 102x50 ΜΕΤ 20 8,00 160,00 Σωληνώσεις 347 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ44 Φ 65Χ35 ΤΕΜ 10 1,30 13,00 Σωληνώσεις 348 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ44 Φ 80Χ40 ΤΕΜ 15 1,60 24,00 Σωληνώσεις 349 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ44 80x80x40 ΤΕΜ 20 2,00 40,00 Σωληνώσεις 350 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ55 100Χ100Χ50 ΤΕΜ 10 3,80 38,00 Σωληνώσεις 351 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΙΡ55 150x110x70 ΤΕΜ 10 6,40 64,00 Σωληνώσεις 352 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 200Χ200Χ200 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 10 6,10 61,00 Σωληνώσεις 353 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 300Χ300Χ300 ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 2 14,00 28,00 Σωληνώσεις 354 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΛΕΥΚΗ 280ΜL ΡΤΧ ΤΕΜ 2 5,40 10,80 Εργαλεία 355 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ΜL ΡΤΧ ΤΕΜ 2 5,40 10,80 Εργαλεία 356 ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 5Μ (Φ3) Ν901 ΤΕΜ 1 4,90 4,90 Εργαλεία 357 ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 10Μ (Φ3) Ν902 ΤΕΜ 1 6,30 6,30 Εργαλεία 358 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 5 1,20 6,00 Εργαλεία 359 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 5 1,50 7,50 Εργαλεία 360 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V 0.4x2.5x75 mm ΙΣΙΟ ΤΕΜ 1 5,80 5,80 Εργαλεία 361 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V 0.5x3x100 mm ΙΣΙΟ ΤΕΜ 1 6,10 6,10 Εργαλεία 362 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V 0.8x4x100 mm ΙΣΙΟ ΤΕΜ 1 7,00 7,00 Εργαλεία Σελίδα 21 από 32

22 363 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V 1Χ5.5Χ125 ΙΣΙΟ ΤΕΜ 1 7,90 7,90 Εργαλεία 364 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V 1.2x6.5x150 mm ΙΣΙΟ ΤΕΜ 1 10,00 10,00 Εργαλεία 365 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V No 0 PH L:60 mm ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΜ 1 7,00 7,00 Εργαλεία 366 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V No 1 PH L:80 mm ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΜ 1 7,90 7,90 Εργαλεία 367 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V No 2 PH L:100 mm ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΜ 1 10,00 10,00 Εργαλεία 368 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 1000V ΝΟ3 150Μ ΣΤΑΥΡΟ ΤΕΜ 1 14,00 14,00 Εργαλεία 369 ΠΕΝΣΑ 1000V 165mm ΤΕΜ 1 28,00 28,00 Εργαλεία 370 ΠΕΝΣΑ 1000V 180mm ΤΕΜ 1 30,00 30,00 Εργαλεία 371 ΠΕΝΣΑ 1000V 205mm ΤΕΜ 1 33,00 33,00 Εργαλεία 372 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1000V 160ΜΜ ΤΕΜ 1 33,60 33,60 Εργαλεία 373 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΓΩΝΙΑ 1000V 205ΜΜ ΤΕΜ 1 39,60 39,60 Εργαλεία 374 ΠΡΕΣΣΑ ΑΚΡ/ΚΤΩΝ ΔΙΠΛΗ ΦΙΣ ΟΤΕ 17-4 ΤΕΜ 1 9,60 9,60 Εργαλεία ΣΥΝΟΛΟ ,35 ΦΠΑ23% ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,91 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ γγελία ΓΙΟΒΡΗ Ευα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI Βασικά πρότυπα:εν , ΕΝ , ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ , ΕΝ CE, ENEC κλπ.) κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά Σελίδα 22 από 32

23 που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τα ειδικά τεμάχια εξαρτήματα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία της εγκατάστασης Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Αγωγοί-καλώδια. Αγωγός ΝΥΑ. Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Εφόσον η διατοµή του είναι µέχρι 4mm2 ο αγωγός θα είναι µονόκλωνος αλλιώς θα είναι πολύκλωνος από συρµατίδια ανοπτηµένου χαλκού. Η µόνωση του θα είναι από θερµοπλαστική ύλη PVC. Η ικανότητα φόρτισης του αγωγού για µιά συγκεκριµένη διατοµή, θα είναι τουλάχιστον ίση µε αυτή που δίνουν οι κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (άρθρο.126 πίνακας Ι). Γενικά, ο αγωγός θα είναι σύµφωνος µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE Αγωγοί µονοπολικοί κατα VDE-0250/3.69 τάσης 1000V, µονόκλωνοι, ή πολύκλωνοι σε µεγαλύτερες διατοµές, σύµφωνοι µε τον Πίν.ΙΙΙ του άρθρ.135 των κανονισµών, µε θερµοπλαστική µόνωση, διαφόρων χρωµάτων ανάλογα µε τη χρήση τους στο κύκλωµα σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE, τύπου ΝΥΑ, ή NYAF λεπτοπολύκλωνοι, ελάχιστης διατοµής χαλκού 1,5mm. Καλώδιο ΝΥΜ. Θα είναι ονοµαστικής τάσης 500V. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι µονόκλωνοι, ανάλογα µε την διατοµή τους. Το καλώδιο θα αποτελείται από 3, 4 ή 5-αγωγούς µε θερµοπλαστική µόνωση. Το καλώδιο θα έχει εσωτερική επένδυση από ελαστικό και εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη PVC. Η επιτρεπόµενη φόρτιση του αγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε αυτή του ΚΕΗΕ (άρθρο.126, πίνακας Ι, οµάδα-2). Το καλώδιο θα είναι σύµφωνο µε το VDE Καλώδια πολυπολικά τάσης 500V κατά VDE-0250/3.69 σύµφωνα µε τον πίν.ιιι του άρθρ.135 των κανονισµών µε θερµοπλαστική µόνωση και θερµοπλαστικό εξωτερικό µανδύα µε αγωγούς χαλκού µονόκλωνους, ή πολύκλωνους για µεγαλύτερες διατοµές, κατά DIN τύπου ΝΥΜ ή εύκαµπτα µε αγωγούς λεπτοπολύκλωνους από λεπτά συρµατίδια χαλκού κατά DIN τύπου ΝΥΜΗΥ, ελάχιστης διατοµής χαλκού 1,5mm². Καλώδιο ΝΥΥ. Θα είναι ονοµαστικής τάσης 1KV και κατασκευασµένα κατά VDE-0271/3,69. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι µονόκλωνοι ή πολύκλωνοι ανάλογα µε την διατοµή τους µε µόνωση από Σελίδα 23 από 32

24 θερµοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το VDE Καλώδια µονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE-0271 τάσης 0,6/1KV µονόκλωνα ή πολύκλωνα, µε θερµοπλαστική µόνωση (PVC), µε εσωτερική επένδυση από ελαστικό για αγωγούς κυκλικής διατοµής ή από ελικοειδή µονωτική θερµοπλαστική ταινία για αγωγούς διατοµής κυκλικού τοµέα και εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ, ελάχιστης διατοµής χαλκού 1,5mm για κυκλώµατα φωτισµού ή κινήσης 2,5mm για κυκλώµατα ρευµατοδοτών και 4mm για τροφοδότηση πινάκων. 2. Χαρακτηρισµός καλωδίων και αγωγών. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το µήκος τους τους χαρακτηριστικούς χρωµατισµούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. 3. Πλαστικοί εύκαµπτοι σωλήνες PVC τύπου Heliflex. Πλαστικοί εύκαµπτοι σωλήνες Heliflex (R) εσωτερικής διαµέτρου Φ-50,-60,-70,-80 και- 90mm πάχους αντίστοιχα -4,1,-4,2,-4,6,-4,9, και 5,2mm. Είναι κατασκευασµένοι από µαλακό PVC και φέρουν εσωτερική σπείρα από σκληρό PVC. Ο συνδυασµός αυτός τους καθιστά ταυτόχρονα εύκαµπτους, αλλά µε µεγάλη µηχανική αντοχή. Χρησιµοποιούνται όπου χρειάζεται µηχανική αντοχή και ευκαµψία π.χ. σε οδεύσεις µέσα στο µπετόν. Είναι κατάλληλοι για αγωγούς και καλώδια 4. ιακόπτες-ρευµατοδότες. Οι ρευµατοδότες χωνευτοί, διπολικοί µε πλευρική γείωση, τύπου "σούκο" βάσης πορσελάνης έντασης 16Α, τάσης 250V σύµφωνα µε το DIN Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση µε πλήκτρο εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής και µε βάση απο προσελάνη. Οι διακόπτες είναι για ρεύµα 10Α, 250V. Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α, 250V, βαρέως τύπου µε βάση από πορσελάνη, κατάλληλοι είτε για στεγανή ορατή εγκατάσταση, είτε για χωνευτή εγκατάσταση µέσα στο επίχρισµα. Οι ρευµατοδότες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση µέσα στο επίχρισµα 16Α, 250V µε πλευρικές επαφές γείωσης, τύπου ΣΟΥΚΟ. Οι στεγανοί ρευµατοδότες θα είναι 16Α, 250V µε πλευρικές επαφές γείωσης, τύπου "σούκο", κατάλληλοι είτε για ορατή εγκατάσταση, είτε για χωνευτή εγκατάσταση µέσα στο επίχρισµα. Οι ρευµατοδότες χαµηλής τάσης θα είναι 10Α, 42V, στεγανοί, µε βάση από πορσελάνη, ισχυράς κατασκευής µε κατάλληλους δέκτες, ώστε µόνο ο αντίστοιχος ρευµατολήπτης να µπορεί να προσαρµοσθεί µε αυτόν.. Ολοι οι χωνευτοί ρευµατοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύµµατα,χρώµατος της εκλογής της υπηρεσίας 5. ιακόπτες. Ολοι οι διακόπτες θα είναι 10Α/250V. Οι διακόπτες θα έχουν πλατύ πλήκτρο. Οι ακροδέκτες των διακοπτών θα είναι κατασκευασµένοι µε µορφή βύσµατος. Οι διακόπτες θα ανήκουν στην ίδια οµάδα του ίδιου οίκου 6. ιακόπτης απλός - αλλέ ρετούρ - κοµιτατέρ. Θα είναι µε πλήκτρο. Το κάλυµµά του καθώς και το πλήκτρο θα είναι από άθραυστο αντιστατικό θερµοπλαστικό υλικό. Ο µηχανισµός θα είναι από πορσελάνη. Ο διακόπτης θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. Σελίδα 24 από 32

25 7. ιακόπτης στεγανός. Θα είναι µε πλήκτρο, κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση. Ο χωνευτός διακόπτης θα είναι εφοδιασµένος µε δακτύλιο στεγανότητας, ενώ ο επίτοιχος θα έχει δύο εισόδους µε στυπιοθλίπτες µεµβράνης. Το πλήκτρο και το κάλυµµα του διακόπτη θα είναι από άκαυστο υλικό µε αυξηµένη µηχανική αντοχή. Όλοι οι στεγανοί διακόπτες θα είναι βαθµού προστασίας ΙΡ Ρευµατοδότης χωνευτός στεγανός τριφασικός. Ο ρευµατοδότης αυτού του τύπου θα είναι πενταπολικός (3-φάσεις-ουδέτερος- γείωση). Θα είναι βιοµηχανικού τύπου, βαρειάς κατασκευής, στεγανός µε βαθµό προστασίας ΙΡ-44, κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. Θα είναι σύµφωνος µε το VDE Κουτιά και εξαρτήµατα. Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα και κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα ή καλωδίου που προορίζονται. Η ελάχιστη διάσταση των κουτιών διακλάδωσης καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήµατος σε 70mm. α) Κουτιά διακλάδωσης καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ. Τα κουτιά διακλάδωσης των ορατών καλωδίων ΝΥΜ ή ΝΥΥ θα είναι τύπου ανθυγρού από ειδικό πλαστικό (duroplastic) εσωτερικής διαµέτρου Φ-70mm προστασίας ΙΡ-65 τουλάχιστον, έστω και αν ο χώρος όπου βρίσκονται είναι ξηρός,το πολύ µέχρι (4) εισόδωνεξόδων. Οι είσοδοι-έξοδοι θα είναι ελικοτοµητεµένες µε σπείρωµα Pg16 για την κοχλίωση στυπιοθλιπτών από ειδικό πλαστικό µε ελαστικά παρεµβύσµατα για καλώδια διαµέτρου 9-15mm. Για καλώδια µε µεγαλύτερη διάµετρο από Φ-15mm ή σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες είσοδοι-έξοδοι από (4) ανά σηµείο διακλάδωσης θα χρησιµοποιηθούν τετράγωνα κουτιά 100x100x45mm ή ορθογώνια 100x125x50mm µε ελικοτόµηση. Οι χρησιµοποιηούµενοι στυπιοθλίπτες θα είναι κατάλληλοι για κοχλίωση στις αντίστοιχες εισόδους και κατάλληλοι για καλώδια 9-15mm, 11-19mm. β) Κουτιά διακλάδωσης πλαστικών σωλήνων. Τα κουτιά διακλάδωσης που θα χρησιµοποιηθούν στις χωνευτές πλαστικές σωληνώσεις θα είναι από ειδικό πλαστικό υλικό (duroplastic) διαµέτρου Φ-70mm και βάθος 34mm µε χτυπηµένα ανοίγµατα Φ-13,5mm και πλαστικό κάλυµµα κουµπωτό (snap-in). Κουτιά κυκλικής µορφής θα χρησιµοποιηθούν το πολύ µέχρι τέσσερις διευθύνσεις σωλήνων (εισόδους-εξόδους). Για περισσότερες διευθύνσεις θα χρησιµοποιηθούν τετράγωνα κουτιά από ειδικό πλαστικό (duroplastic) διαστάσεων 80x80x50mm και 100x100x50mm µε χτυπηµένα ανοίγµατα Φ-16 αφ'ενός και Φ-16 και 21mm αφ'ετέρου. γ) Κουτιά τοίχου µη στεγανών διακοπτών και ρευµατοδοτών. Τα κουτιά διακοπτών και ρευµατοδοτών (µη στεγανών) για χωνευτή κατασκευή θα είναι από ειδικό πλαστικό (duroplastic) διαµέτρου 58mm και βάθους 38mm περίπου µε χτυπηµένα ανοίγµατα Φ-13.5mm µε ή χωρίς λαιµούς στις εισόδους. δ) Κουτιά διακλαδώσεων για χαλύβδινους σωλήνες.για χαλύβδινους σωλήνες Pg13.5 και Pg16. Τα κουτιά διακλαδώσεων των χαλυβδίνων ηλεκτρικών σωλήνων Pg13.5 και Pg16 θα είναι χυτοσιδηρά εσωτερικής διαµέτρου Φ-70mm και βάθους 38mm µε µονωτική επένδυση µε τρείς ή τέσσερις εισόδους-εξόδους κοχλιοτοµηµένες για τον αντίστοιχο σωλήνα (Pg13.5 και Pg16) µε κάλυµµα από µαύρη λαµαρίνα και ελαστικό παρέµβυσµα (τσιµούχα). Είσοδος του κουτιού που δεν θα χρησιµοποιηθεί θα φέρει χαλύβδινο βιδωτό πώµα (τάπα) αντιστοίχης ελικοτοµήσεως. Για χαλύβδινους σωλήνες. Τα κουτιά διακλάδωσης για τους ανωτέρω σωλήνες θα είναι χυτοσιδηρά, τετράγωνα διαστάσεων 90x90x45 mm για σωλήνες Pg36, µε µονωτική επένδυση και κάλυµµα από µαύρη λαµαρίνα, ικανού πάχους µε ελαστικό Σελίδα 25 από 32

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14/11/2014 Αρ. Πρωτ. 107163 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΖΕΜΠΕΚΗΣ Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 26-06-2013 Αριθμ.πρωτ.7334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ -ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΦΠΑ 23%

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707395 2015-04-15

15PROC002707395 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001570257 2013-08-05

13PROC001570257 2013-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13PROC001570257 2013-08-05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ O Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Ταχυδρομική Δ/νση Αριστοτέλους 17-19

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΗΒ-0ΔΧ 12912/14-7-2011 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΗΒ-0ΔΧ 12912/14-7-2011 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΗΒ-0ΔΧ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12912/14-7-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 221 Από το πρακτικό 21 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.866,00 Φ.Π.Α. 23% :6.409,18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 34.275,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000

47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 22,2000 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 29,0000 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ. Προϋπολογισµού: 5.633,40 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 76/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 8/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ " Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: " ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΡΜΝΩΣΗΣ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΩΝ" Αριθμ. Πρωτ Αρ. Μελέτης: 62/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/12 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος M.M. 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 12,66 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 16,40 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα