ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΘΕΜΑ : «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικής ενότητας Ληλαντίων» Σας υποβάλουμε συνημμένα, μελέτη, για την προμήθεια υλικών Η/Μ, εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό, με Κ.Α πίστωσης : και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ΧΑΛΚΙΔΑ 14/03/2014 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, κτιριακές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια κλπ.) των δημοτικών κτιρίων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων της δημοτικής ενότητας Ληλαντίων. Η προμήθεια των απαραίτητων αυτών υλικών θα πραγματοποιηθεί με την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών, με τους όρους που καθορίζει η Δημοτική Αρχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ. Συγκεκριμένα οι ομάδες υλικών είναι οι εξής: 1. ΟΜΑΔΑ Α: ηλεκτρολογικά υλικά 2. ΟΜΑΔΑ Β: λαμπτήρες - λυχνίες Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου. Οι τιμές υλικών έχουν ληφθεί από τα αναλυτικά τιμολόγια (ΑΤΗΕ). Για τα υλικά που δεν περιλαμβάνονται στα τιμολόγια, έχουν ληφθεί τιμές εμπορίου (Τ.Ε.). Σε κάθε περίπτωση στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς των υλικών μέχρι το τεχνικό εργοτάξιο του Δήμου. Στην προμήθεια ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Ηλεκτρολογικά καλώδια, διακόπτες, μικροαυτόματοι, φωτιστικά σώματα, ντουί, κλέμενς, μετασχηματιστές, εκκινητές και λαμπτήρες. Τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί Δήμος Χαλκιδέων και σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. Η εντολή θα δίνεται στον προμηθευτή στην διεύθυνση ή στον αριθμό Fax που θα αναγράφει με δήλωση του στην προσφορά του. Για τα υλικά η εντολή θα δίνεται 24 ώρες νωρίτερα από την ημερομηνία παραδόσεως τους. Ο Συντάξας Χαλκίδα, 14/03/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O Προϊστάμενος Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Τμήματος Η/Μ. Ε

4 Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικής ενότητας Ληλαντίων» Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC, VDE, CEN, BSI κλπ.) προδιαγραφές. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας των εγκαταστάσεων. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας, οι τεχνικές προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί:

5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α 1 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος 2 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος 3 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 4 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 5 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 6 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος 7 ΚΑΛΩΔΙΑ Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Διατομής 1,5 mm2, χάλκινος, πλαστικής επενδύσεως, Ονομαστικού βάρους: 19Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 3mm Επιτρεπόμενης έντασης: 16Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 12,1Ω/Km Διατομής 2,5 mm2, χάλκινος, πλαστικής επενδύσεως Ονομαστικού βάρους: 30Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 3,5mm, επιτρεπόμενης έντασης: 21Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 7,41Ω/Km Διατομής 1,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 20Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 3,4mm, επιτρεπόμενης έντασης: 16Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 13,30Ω/Km Διατομής 2,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 32Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 4,1mm, επιτρεπόμενης έντασης: 21Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 7,98Ω/Km Διατομής 4 mm2 Ονομαστικού βάρους: 48Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 4,8mm, επιτρεπόμενης έντασης: 27Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 4,95Ω/Km Διατομής 6 mm2 Ονομαστικού βάρους: 65Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 5,3mm, επιτρεπόμενης έντασης: 35Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 3,30Ω/Km Διατομής 10 mm2 Ονομαστικού βάρους: 120Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 6,8mm, επιτρεπόμενης έντασης: 48Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 1,91Ω/Km 8 Χάλκινη μπάρα γειώσεως Διαφόρων διαστάσεων και διατομών 9 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος Διατομής 25 mm2 Ονομαστικού βάρους: 213Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 6,3mm, επιτρεπόμενης έντασης: 0Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 0,727Ω/Km 10 Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος Διατομής 35 mm2 Ονομαστικού βάρους: 295Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 7,4mm, επιτρεπόμενης έντασης: 0Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 0,524Ω/Km 11 Καλώδιο τύπου NYL Τριπολικό Διατομής 3x1,5 mm2 12 Καλώδιο τύπου NYL Τριπολικό Διατομής 3x2,5 mm2

6 13 Καλώδιο τύπου (Η03VH-H) NYFAΖ Διπολικό Διατομής 2x0,75 mm2 Ονομαστικού βάρους: 25Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 3,1mm, επιτρεπόμενης έντασης: 14Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 24,50Ω/Km 14 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Τριπολικό 15 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Τριπολικό 16 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Πενταπολικό 17 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Πενταπολικό 18 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Πενταπολικό 19 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Πενταπολικό 20 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ)Πενταπολικό Διατομής 3x1,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 155Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 11mm, επιτρεπόμενης έντασης: 27Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 12,1Ω/Km Διατομής 3x2,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 196Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 12mm, επιτρεπόμενης έντασης: 35Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 7,41Ω/Km Διατομής 5x2,5 mm2 Ονομαστικού βάρους: 276Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 14mm, επιτρεπόμενης έντασης: 35Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 7,41Ω/Km Διατομής 5x4 mm2 Ονομαστικού βάρους: 400Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 17mm, επιτρεπόμενης έντασης: 45Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 4,61Ω/Km Διατομής 5x6 mm2 Ονομαστικού βάρους: 519Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 18mm, επιτρεπόμενης έντασης: 56Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 3,08Ω/Km Διατομής 5x10 mm2 Ονομαστικού βάρους: 793Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 21mm, επιτρεπόμενης έντασης: 75Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 1,83Ω/Km Διατομής 5x16 mm2 Ονομαστικού βάρους: 1130Kg/m, ονομαστικής διαμέτρου: 24mm, επιτρεπόμενης έντασης: 98Α και αντίστασης (στους 20 0 C): 1,15Ω/Km 21 Καλώδιο Α-2Υ (St) 2Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωληνώσεων ΚΑΤ6/PET, τεσσάρων ζευγών, διαμέτρου 4x2x0,6 mm 22 Ρευματοδότης Στεγανός SCHUKO, εντάσεως 16 Α 23 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 24 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο Απλός μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 45 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Απλός τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 45 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 3

7 (ραγοδιακόπτες) 25 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 26 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 27 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) Απλός τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 63 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 3 Απλός τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 80 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 3 Απλός τριπολικός, ονομαστικής εντάσεως 100 Α αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 3 28 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 29 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 30 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 31 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 32 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 33 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 34 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 35 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών 36 Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 6Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 10Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 16Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 20Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 25Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Μονοπολικός, ονομαστικής εντάσεως 32Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 1 Διπολικός, ονομαστικής εντάσεως 16Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 2 Διπολικός, ονομαστικής εντάσεως 20Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 2 Διπολικός, ονομαστικής εντάσεως 25Α, αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5kΑ, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 2 37 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 2 Α 38 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 5 Α 39 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 10 Α 40 Ασφάλειες συντηκτική Τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63Α και σπειρώματος Ε33 41 Ρελέ διαφυγής Μονοφασικός κατηγορίας AC, ονομαστικής έντασης 40Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 2 42 Ρελέ διαφυγής Τριφασικός κατηγορίας AC, ονομαστικής έντασης 40Α, ρεύμα διαρροής 30mA, αριθμός στοιχείων πλάτους 17,5mm: 4

8 43 Ρελέ ισχύος 40Α 44 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 45 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 46 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 47 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με μία λυχνία 36W Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με δύο λυχνίες 36 W Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με μία λυχνία 58 W Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με δύο λυχνίες 58 W 48 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 49 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 50 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο 51 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με μία λυχνία 36 W Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με δύο λυχνίες 36 W Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με μία λυχνία 58 W Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών με δύο λυχνίες 58 W 52 Φωτιστικό σώμα στεγανό Τοίχου ή οροφής, πλαστική χελώνα, προστασίας IP45 53 Ντουί πορσελάνης Ε27 54 Ντουί πορσελάνης Ε40 55 Κλέμενς απλές 4mm2 56 Κλέμενς απλές 6mm2 57 Κλέμενς απλές 10mm2 58 Κλέμενς απλές 16mm2 59 Κλέμενς απλές 35mm2

9 60 Ρόκα 6Χ25 61 Ρόκα 8Χ25 62 Δεματικά 28cm 63 Δεματικά 36cm 64 Μονωτική ταινία αυτοβουλκανιζόμενη 65 ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 66 ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ 67 Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ ) 68 Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ ) 69 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 70 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 71 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 72 Φωτιστικό σώμα βραχίονος LED οδικού φωτισμού πλήρες 73 Φωτιστικό σώμα κρεμαστό αξονικού φωτισμού με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλων HQI προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, Φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ400 προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, Φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ W 250W 400W 50Watt, διάρκεια ζωής πάνω από hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 4.200lumen βαθμός προστασίας IP66, θερμοκρασία χρώματος 4000 ο Κ 150W 74 Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 3 μέτρων 75 Φωτοκύτταρο 76 Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρών 2 εξόδων με εφεδρεία 77 Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος 78 Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου, ισχύος 125 W για λυχνία ατμών υδραργύρου, ισχύος 250 W 79 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 70 W 80 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 100 W

10 81 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 150 W 82 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 250 W 83 Μετασχηματιστής λυχνίας νατρίου Ισχύος 400 W 84 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού 65W 85 Εκκινητής για φωτιστικά σώματα HQI αλογονιδίων μετάλλων ηλεκτρικός, ισχύος (70-400)W Εξωτερικές σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών (τύπου "κουβίδη") Εξωτερικές σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών (τύπου "κουβίδη") Πλαστικός ευθύς, διαμέτρου Φ20 Πλαστικός ευθύς, διαμέτρου Φ Εξωτερικές σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών (τύπου "κουβίδη") Εξωτερικές σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών (τύπου "κουβίδη") Πλαστικός σπιράλ, διαμέτρου Φ20 Πλαστικός σπιράλ, διαμέτρου Φ25 Λοιπά εξαρτήματα (για εξωτερικές σωληνώσεις τύπου "κουβίδη") 90 Μούφες (διάφορες διαστάσεις) πλαστικά εξαρτήματα 91 στηρίγματα (διάφορες διαστάσεις) πλαστικά εξαρτήματα 92 Γωνίες (διάφορες διαστάσεις) πλαστικά εξαρτήματα 93 Κουτιά διακλάδωσης (διάφορες διαστάσεις) πλαστικά εξαρτήματα ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΟΜΑΔΑ B 94 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 70W 95 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 220W 96 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 150W

11 97 Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 125W 98 Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 250 W 99 Λαμπτήρες Φθορισμού 36W 100 Λαμπτήρες Φθορισμού 58W 101 Λάμπες ηλεκτρονική οικονομίας 23W (χωρίς κάλυμμα), Ε27, διάρκεια ζωής hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 1380lumen 102 Λάμπες ηλεκτρονική SL 23W, Ε27, διάρκεια ζωής hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 1420lumen 103 Λάμπες ηλεκτρονική 45W, Ε27, διάρκεια ζωής hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 2700lumen 104 Λάμπες HQI Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 70W, βάση λάμπας RX75, διάρκεια ζωής: hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από 6.000lumen 105 Λάμπες HQI Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 150W, βάση λάμπας RX75, διάρκεια ζωής: hr και φωτιστική ισχύς μεγαλύτερη ή ίση από lumen 106 Λάμπες HQI Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 250W βάση λάμπας RX75, διάρκεια ζωής: hr 107 Λάμπες HQI Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 400W βάση λάμπας RX75, διάρκεια ζωής: hr 108 Λάμπες TRAFFIC SIGNAL75W 109 Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 100W 110 Ταινία LED NEON FLEX Αδιάβροχη ταινία LED NEON FLEX IP65, θερμοκρασίας χρώματος Κ 111 Μετασχηματιστής για την ταινία LED NEON FLEX 60W - στεγανός Χαλκίδα, 14/03/2014 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ

12 Τμήματος Η/Μ. Ε Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Α) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΑ 1 2 Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3 Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3 Διατομής 1,5 mm3 m 0, ,00 Διατομής 2,5 mm3 m 0, , Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος σιλικόνης Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος σιλικόνης Διατομής 1,5 mm2 m 0, ,50 Διατομής 2,5 mm2 m 0, ,50

13 5 6 7 Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Διατομής 4 mm2 m 0, ,50 Διατομής 6 mm2 m 0, ,00 Διατομής 10 mm2 m 1, ,00 8 Χάλκινη μπάρα γείωσης διαφόρων διαστάσεων και διατομών διάφορες διαστάσεις kg 7, ,00 9 Αγωγός γυμνός χάλκινος Διατομής 25 mm2 m 5, ,00 10 Αγωγός γυμνός χάλκινος Διατομής 35 mm2 m 6, , Καλώδιο τύπου NYL τριπολικό 817 Καλώδιο τύπου NYL τριπολικό Διατομής 3x1,5 mm2 Διατομής 3x2,5 mm2 m 1, ,00 m 2, , Καλώδιο τύπου NYFAΖ διπολικό Διατομής 2x0,75 mm2 m 0, , Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ Διατομής 3x1,5 mm2 Διατομής 3x2,5 mm2 m 0, ,00 m 1, , Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ Διατομής 5x2,5 mm2 m 2, ,00 Διατομής 5x4 mm2 m 3, ,00 Διατομής 5x6 mm2 m 4, ,00 Διατομής 5x10 mm2 m 6, ,00

14 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ Διατομής 5x16 mm2 m 10, ,00 21 Καλώδιο Α-2Υ (St) 2Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωληνώσεων KAT6/PET τεσσάρων ζευγών, διαμέτρου 4x2x0,6 mm m 0, ,00 22 Ρευματοδότης στεγανός SCHUKO Εντάσεως 16 Α τεμ 6, ,00 Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) 23 Απλός μονοπολικός Εντάσεως 45 Α τεμ 2, ,50 24 Απλός τριπολικός Εντάσεως 45 Α τεμ 10, ,50 25 Απλός τριπολικός Εντάσεως 63 Α τεμ 12, ,00 26 Απλός τριπολικός Εντάσεως 80 Α τεμ 13, ,50 27 Απλός τριπολικός Εντάσεως 100 Α τεμ 16, ,50 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός Εντάσεως 6 Α τεμ 2, ,00 Εντάσεως 10 Α τεμ 2, ,00 Εντάσεως 16 Α τεμ 2, ,00 Εντάσεως 20 Α τεμ 3, ,00 Εντάσεως 25 Α τεμ 3, ,00 Εντάσεως 32 Α τεμ 3, ,00 Εντάσεως 16 Α τεμ 7, ,50 Εντάσεως 20 Α τεμ 8, ,00 Εντάσεως 25 Α τεμ 8, ,50 37 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 2 Α τεμ 0, ,00 38 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 5 Α τεμ 0, ,00

15 39 Ασφάλειες γυάλινες Εντάσεως 10 Α τεμ 0, ,00 40 Ασφάλειες συντηκτικές τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63Α και σπειρώματος Ε33 τεμ 4, ,50 41 Ρελέ διαφυγής μονοφασικά 1Χ40Α τεμ 25, ,00 42 Ρελέ διαφυγής τριφασικά 3Χ40Α τεμ 35, ,00 43 Ρελέ ισχύος 40Α τεμ 33, , Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, στεγανό πλαστικό Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, στεγανό πλαστικό Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, στεγανό πλαστικό Απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, στεγανό πλαστικό Με μία λυχνία 36 W Με δύο λυχνίες 36 W Με μία λυχνία 58 W Με δύο λυχνίες 58 W τεμ 28, ,00 τεμ 35, ,00 τεμ 38, ,00 τεμ 45, , Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών Με μία λυχνία 36 W Με δύο λυχνίες 36 W Με μία λυχνία 58 W Με δύο λυχνίες 58 W τεμ 15, ,00 τεμ 22, ,00 τεμ 22, ,00 τεμ 30, ,00 52 Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής (πλαστική χελώνα) προστασίας IP 45 Για λαμπτήρες 60 W τεμ 3, ,00 53 Ντουι πορσελάνης για Ε27 τεμ 2, ,00

16 54 Ντουι πορσελάνης για Ε40 τεμ 2, ,00 55 Κλέμενς απλές 4mm2 τεμ 0, ,00 56 Κλέμενς απλές 6mm2 τεμ 0, ,00 57 Κλέμενς απλές 10mm2 τεμ 1, ,00 58 Κλέμενς απλές 16mm2 τεμ 1, ,50 59 Κλέμενς απλές 35mm2 τεμ 2, ,00 60 Ρόκα 6Χ25 61 Ρόκα 8Χ25 κουτί (100τμχ) κουτί (100τμχ) 2, ,00 2, ,00 62 Δεματικά 28cm 63 Δεματικά 36cm 100 τεμάχια 100 τεμάχια 3, ,00 4, ,00 64 Μονωτική ταινία αυτοβουλκανιζόμενη τεμ 13, ,00 65 ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ τεμ 0, ,00 66 ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ τεμ 1, , Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες Φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ400, με βάση και ντουι Φ500, με βάση και ντουι τεμ 17, ,00 τεμ 65, ,00 69 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 150W τεμ 70, ,00 70 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 250W τεμ 80, ,00

17 71 Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 400W τεμ 90, ,00 72 Φωτιστικό σώμα βραχίονος LED οδικού φωτισμού πλήρες 50W τεμ 250, ,00 73 Φωτιστικό σώμα κρεμαστό αξονικού φωτισμού με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλων HQI 150W τεμ 70, ,00 74 Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 3m τεμ 6, ,00 75 Φωτοκύτταρο τεμ 20, ,00 76 Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρών 2 εξόδων με εφεδρεία τεμ 55, , Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για λυχνία Νατρίου Ισχύος 125 W τεμ 15, ,00 Ισχύος 250 W τεμ 18, ,00 Ισχύος 70W τεμ 12, ,00 Ισχύος 100W τεμ 15, ,00 Ισχύος 150W τεμ 17, ,00 Ισχύος 250W τεμ 25, ,00 83 Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής φωτιστικού σώματος για Ισχύος 400W τεμ 30, ,00

18 λυχνία Νατρίου 84 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού 65W τεμ 1, ,00 85 Εκκινητής για φωτιστικά σώματα HQI αλογονιδίων μετάλλων ηλεκτρικός, ισχύος (70-400)W τεμ 6, ,00 Εξωτερικές σωλήνες ηλεκτρικών γραμμών (τύπου "κουβίδη") Πλαστικός ευθύς 86 Διαμέτρου Φ20 87 Διαμέτρου Φ25 πλαστική σωλήνα εξωτερική πλαστική σωλήνα εξωτερική m 1, ,00 m 1, ,00 Πλαστικός σπιράλ 88 Διαμέτρου Φ20 89 Διαμέτρου Φ25 πλαστικό σπιράλ εξωτερικό πλαστικό σπιράλ εξωτερικό m 0, ,00 m 1, ,00 Λοιπά εξαρτήματα (για εξωτερικές σωληνώσεις τύπου "κουβίδη") Μούφες (διάφορες διαστάσεις) στηρίγματα (διάφορες διαστάσεις) Γωνίες (διάφορες διαστάσεις) Κουτιά διακλάδωσης (διάφορες διαστάσεις) πλαστικά εξαρτήματα πλαστικά εξαρτήματα πλαστικά εξαρτήματα πλαστικά εξαρτήματα τεμ 0, ,50 τεμ 0, ,00 τεμ 0, ,00 τεμ 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α) ,00

19 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΛΥΧΝΙΕΣ (ΟΜΑΔΑ Β) ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΛΥΧΝΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής 70 W τεμ 10, , W τεμ 14, ,00 96 Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 150 W τεμ 13, , Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 125 W τεμ 3, , W τεμ 6, ,00 99 Φθορισμού 36 W τεμ 5, , Φθορισμού 58 W τεμ 5, , Λάμπες 102 Λάμπες 103 Λάμπες οικονομίας 23W χωρίς κάλυμμα οικονομίας τύπου SL 23W οικονομίας τύπου SL 45W τεμ 3, ,00 τεμ 10, ,00 τεμ 12, , Λάμπες 105 Λάμπες 106 Λάμπες 107 Λάμπες Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 70W Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 150W Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 250W Λάμπα αλογoνιδίων μετάλλων 400W τεμ 12, ,00 τεμ 20, ,00 τεμ 33, ,00 τεμ 40, , Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 75W τεμ 1, , Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 100W τεμ 2, , Αδιάβροχη ταινία LED NEON FLEX m 14, , Μετασχηματιστής για την ταινία LED NEON FLEX 60W - στεγανός τεμ 10, ,00

20 ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β) ,22 ΣΥΝΟΛΟ ,22 ΦΠΑ 23% ,78 ΤΕΛΙΚΟ ,00 Χαλκίδα, 14/03/2014 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ)

21 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΟΜΑΔΑ A) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αρθρο 1 ο Καλώδια τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος, διατομής 1,5 mm2 Τιμή ενός m 0,35 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά Αρθρο 2 ο Καλώδια τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος, διατομής 2,5 mm2 Τιμή ενός m 0,50 (Ολογράφως) : πενήντα λεπτά Αρθρο 3 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 1,5mm2 Τιμή ενός m 0,35 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά Αρθρο 4 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 2,5mm2 Τιμή ενός m 0,45 (Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτα Αρθρο 5 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 4mm2 Τιμή ενός m 0,55 (Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά Αρθρο 6 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 6mm2 Τιμή ενός m 0,70 (Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά Άρθρο 7 ο Καλώδια τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος, διατομής 10mm2 Τιμή ενός m 1,20 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 8 ο Χάλκινη μπάρα γειώσεως διαφόρων διαστάσεων και δοκιμών Τιμή ενός kg 7,00 (Ολογράφως) : επτά ευρώ Άρθρο 9 ο Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 25 mm2 Τιμή ενός m 5,10 (Ολογράφως) : πέντε ευρώ και δέκα λεπτά

22 Άρθρο 10 ο Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος διατομής 35 mm2 Τιμή ενός m 6,00 (Ολογράφως) : έξι ευρώ Άρθρο 11 ο Καλώδιο τύπου NYL τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2 Τιμή ενός m 1,50 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 12 ο Καλώδιο τύπου NYL τριπολικό διατομής 3x2,5 mm2 Τιμή ενός m 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 13 ο Καλώδιο τύπου NYFAZ, διπολικό, διατομής 2x0,75 mm2 Τιμή ενός m 0,35 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά Άρθρο 14 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2 Τιμή ενός m 0,90 (Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά Άρθρο 15 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), τριπολικό, διατομής 3x2,5 mm2 Τιμή ενός m 1,30 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 16 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5x2,5 mm2 Τιμή ενός m 2,20 Ολογράφως) : δύο ευρώ και είκοσι λεπτά Άρθρο 17 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5x4 mm2 Τιμή ενός m 3,30 Ολογράφως) : τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 18 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5x6 mm2 Τιμή ενός m 4,10

23 Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 19 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5x10 mm2 Τιμή ενός m 6,50 (Ολογράφως) : έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 20 ο Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ), πενταπολικό, διατομής 5x16 mm2 Τιμή ενός m 10,50 (Ολογράφως) : δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 21 ο Καλώδιο Α-2Υ (St) 2Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωληνώσεων ΚΑΤ6/PET, 4x2x0,6 mm Τιμή ενός m 0,42 (Ολογράφως) : σαράντα δύο λεπτά Άρθρο 22 ο Ρευματοδότης, στεγανός SCHUKO, εντάσεως 16 Α Τιμή ενός τεμ 6,50 (Ολογράφως) : έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 23 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες),απλός μονοπολικός εντάσεως 45 Α Τιμή ενός τεμ 2,90 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά Άρθρο 24 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες), απλός τριπολικός εντάσεως 45 Α Τιμή ενός τεμ 10,50 (Ολογράφως) : δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 25 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες), απλός τριπολικός εντάσεως 63 Α Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ Άρθρο 26 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες), απλός τριπολικός εντάσεως 80 Α Τιμή ενός τεμ 13,50 (Ολογράφως) : δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά

24 Άρθρο 27 ο Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες), απλός τριπολικός εντάσεως 100 Α Τιμή ενός τεμ 16,50 (Ολογράφως) : δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 28 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 6 Α Τιμή ενός τεμ 2,70 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά Άρθρο 29 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 10 Α Τιμή ενός τεμ 2,80 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 30 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 16 Α Τιμή ενός τεμ 2,90 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά Άρθρο 31 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 20 Α Τιμή ενός τεμ 3,10 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και δέκα λεπτά Άρθρο 32 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 25 Α Τιμή ενός τεμ 3,30 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 33 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός, εντάσεως 32 Α Τιμή ενός τεμ 3,80 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 34 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός, εντάσεως 16 Α Τιμή ενός τεμ 7,50 (Ολογράφως) : επτά ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 35 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός, εντάσεως 20 Α

25 Τιμή ενός τεμ 8,00 (Ολογράφως) : οκτώ ευρώ Άρθρο 36 ο Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός, εντάσεως 25 Α Τιμή ενός τεμ 8,50 (Ολογράφως) : οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 37 ο Ασφάλειες γυάλινες εντάσεως 2Α Τιμή ενός τεμ 0,25 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά Άρθρο 38 ο Ασφάλειες γυάλινες εντάσεως 5 Α Τιμή ενός τεμ 0,30 (Ολογράφως) τριάντα λεπτά Άρθρο 39 ο Ασφάλειες γυάλινες εντάσεως 10 Α Τιμή ενός τεμ 0,35 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά Άρθρο 40 ο Ασφάλειες συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63Α και σπειρώματος Ε33 Τιμή ενός τεμ 4,50 (Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 41 ο Ρελέ διαφυγής μονοφασικά 1Χ40Α Τιμή ενός τεμ 25,00 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε ευρώ Άρθρο 42 ο Ρελέ διαφυγής τριφασικά 3Χ40Α Τιμή ενός τεμ 35,00 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε ευρώ Άρθρο 43 ο Ρελέ ισχύος 40Α Τιμή ενός τεμ 33,00 (Ολογράφως) : τριάντα τρία ευρώ Άρθρο 44 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με μία λυχνία 36W Τιμή ενός τεμ 28,00 (Ολογράφως) : είκοσι οκτώ ευρώ

26 Άρθρο 45 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με δύο λυχνίες 36W Τιμή ενός τεμ 35,00 (Ολογράφως) : τριάντα πέντε ευρώ Άρθρο 46 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με μία λυχνία 58W Τιμή ενός τεμ 38,00 (Ολογράφως) : τριάντα οκτώ ευρώ Άρθρο 47 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με δύο λυχνίες 58W Τιμή ενός τεμ 45,00 (Ολογράφως) : σαράντα πέντε ευρώ Άρθρο 48 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με μία λυχνία 36W Τιμή ενός τεμ 15,00 (Ολογράφως) : δέκα πέντε ευρώ Άρθρο 49 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με δύο λυχνίες 36W Τιμή ενός τεμ 22,00 (Ολογράφως) : είκοσι δύο ευρώ Άρθρο 50 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με μία λυχνία 58W Τιμή ενός τεμ 22,00 (Ολογράφως) : είκοσι δύο ευρώ Άρθρο 51 ο Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής ή ανηρτημένο, με ανταυγαστήρα, προστασίας IP 20, επίμηκες, με την αξία των λυχνιών, με δύο λυχνίες 58W Τιμή ενός τεμ 30,00 (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ Άρθρο 52 ο Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής πλαστική χελώνα προστασίας IP45 Τιμή ενός τεμ 3,50

27 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 53 ο Ντουί πορσελάνης Ε27 Τιμή ενός τεμ 2,00 (Ολογράφως) : δύο ευρώ Άρθρο 54 ο Ντουί πορσελάνης Ε40 Τιμή ενός τεμ 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 55 ο Κλέμενς απλές 4mm2 Τιμή ενός τεμ 0,75 (Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε λεπτά Άρθρο 56 ο Κλέμενς απλές 6mm2 Τιμή ενός τεμ 0,85 (Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά Άρθρο 57 ο Κλέμενς απλές 10mm2 Τιμή ενός τεμ 1,25 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά Άρθρο 58 ο Κλέμενς απλές 16mm2 Τιμή ενός τεμ 1,75 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά Άρθρο 59 ο Κλέμενς απλές 35mm2 Τιμή ενός τεμ 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 60 ο Ρόκα 6Χ25 Τιμή ενός κουτιού 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 61 ο Ρόκα 8Χ25 Τιμή ενός κουτιού 2,50 (Ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

28 Άρθρο 62 ο Δεματικά 28cm Τιμή συσκευασία 3,00 (Ολογράφως) : τρία ευρώ Άρθρο 63 ο Δεματικά 36cm Τιμή συσκευασία 4,50 (Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 64 ο Μονωτική ταινία αυτοβουλκανιζόμενη Τιμή ενός τεμ 13,00 (Ολογράφως) : δεκατρία ευρώ Άρθρο 65 ο ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Τιμή ενός τεμ 0,80 (Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά Άρθρο 66 ο ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ Τιμή ενός τεμ 1,00 (Ολογράφως) : ένα ευρώ Άρθρο 67 ο Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ400 Τιμή ενός τεμ 17,00 (Ολογράφως) : δεκαεπτά ευρώ Άρθρο 68 ο Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού, πλατείες κλπ), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες, φωτιστικά - μπάλες κορυφής Φ500 Τιμή ενός τεμ 65,00 (Ολογράφως) : εξήντα πέντε ευρώ Άρθρο 69 ο Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 150W Τιμή ενός τεμ 70,00 (Ολογράφως) : εβδομήντα ευρώ

29 Άρθρο 70 ο Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 250W Τιμή ενός τεμ 80,00 (Ολογράφως) : ογδόντα ευρώ Άρθρο 71 ο Φωτιστικό σώμα Νατρίου οδικού φωτισμού με λαμπτήρα και μπράτσο πλήρες 400W Τιμή ενός τεμ 90,00 (Ολογράφως) : ενενήντα ευρώ Άρθρο 72 ο Φωτιστικό σώμα βραχίονος LED οδικού φωτισμού πλήρες 50W Τιμή ενός τεμ 250,00 (Ολογράφως) : διακόσια πενήντα ευρώ Άρθρο 73 ο Φωτιστικό σώμα κρεμαστό αξονικού φωτισμού με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλων HQI 150W Τιμή ενός τεμ 70,00 (Ολογράφως) : εβδομήντα ευρώ Άρθρο 74 ο Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 3 μέτρων Τιμή ενός τεμ 6,00 (Ολογράφως) : έξι ευρώ Άρθρο 75 ο Φωτοκύτταρο Τιμή ενός τεμ 20,00 (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ Άρθρο 76 ο Χρονοδιακόπτης ράγας 24ωρών 2 εξόδων με εφεδρεία Τιμή ενός τεμ 55,00 (Ολογράφως) : πενήντα πέντε ευρώ Άρθρο 77 ο Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου 125W Τιμή ενός τεμ 15,00 (Ολογράφως) : δέκα πέντε ευρώ

30 Άρθρο 78 ο Ηλεκτρονικός Μετασχηματιστής (μπάλαστ) φωτιστικού σώματος για λυχνία ατμών υδραργύρου 250W Τιμή ενός τεμ 18,00 (Ολογράφως) : δέκα οκτώ ευρώ Άρθρο 79 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 70W Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ Άρθρο 80 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 100W Τιμή ενός τεμ 15,00 (Ολογράφως) : δεκαπέντε ευρώ Άρθρο 81 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 150W Τιμή ενός τεμ 17,00 (Ολογράφως) : δεκαεπτά ευρώ Άρθρο 82 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 250W Τιμή ενός τεμ 25,00 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε ευρώ Άρθρο 83 ο Μετασχηματιστής λυχνίας Νατρίου, ισχύος 400W Τιμή ενός τεμ 30,00 (Ολογράφως) : τριάντα ευρώ Άρθρο 84 ο Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού Τιμή ενός τεμ 1,50 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 85 ο Εκκινητής για φωτιστικά σώματα HQI αλογονιδίων μετάλλων, ηλεκτρικός, ισχύος (70-400)W Τιμή ενός τεμ 6,50 (Ολογράφως) : έξι ευρώ και πενήντα λεπτά

31 Άρθρο 86 ο Πλαστική σωλήνα Φ20 Τιμή ενός τεμ 1,30 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 87 ο Πλαστική σωλήνα Φ25 Τιμή ενός τεμ 1,70 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά Άρθρο 88 ο Πλαστικό σπιράλ Φ20 Τιμή ενός τεμ 0,85 (Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά Άρθρο 89 ο Πλαστικό σπιράλ Φ25 Τιμή ενός τεμ 1,30 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και τριάντα λεπτά Άρθρο 90 ο Πλαστικά εξαρτήματα, μούφες Τιμή ενός τεμ 0,25 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά Άρθρο 91 ο Πλαστικά εξαρτήματα, στηρίγματα Τιμή ενός τεμ 0,30 (Ολογράφως) : τριάντα λεπτά Άρθρο 92 ο Πλαστικά εξαρτήματα, γωνίες Τιμή ενός τεμ 0,30 (Ολογράφως) : τριάντα λεπτά Άρθρο 93 ο Πλαστικά εξαρτήματα, κουτιά διακλάδωσης Τιμή ενός τεμ 3,00 (Ολογράφως) : τρία ευρώ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΛΥΧΝΙΕΣ (ΟΜΑΔΑ B) Άρθρο 94 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής, 70W Τιμή ενός τεμ 10,00 (Ολογράφως) : δέκα ευρώ Άρθρο 95 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως απιοειδούς μορφής, 220W

32 Τιμή ενός τεμ 14,00 (Ολογράφως) : δεκατέσσερα ευρώ Άρθρο 96 ο Ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σωληνοειδούς μορφής 150 W Τιμή ενός τεμ 13,50 (Ολογράφως) : δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 97 ο Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 125 W Τιμή ενός τεμ 3,50 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 98 ο Ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως 250 W Τιμή ενός τεμ 6,00 (Ολογράφως) : έξι ευρώ Άρθρο 99 ο Φθορισμού 36 W Τιμή ενός τεμ 5,50 (Ολογράφως) : πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 100 ο Φθορισμού 58W Τιμή ενός τεμ 5,80 (Ολογράφως) : πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά Άρθρο 101 ο Οικονομίας 23W Τιμή ενός τεμ 3,45 (Ολογράφως) : τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά Άρθρο 102 ο Λάμπες ενδεικτικού τύπου SL 23W Τιμή ενός τεμ 10,00 (Ολογράφως) : δέκα ευρώ Άρθρο 103 ο Λάμπες ηλεκτρονικές 45W Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ Άρθρο 104 ο Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 70W Τιμή ενός τεμ 12,00 (Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ Άρθρο 105 ο Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 150W

33 Τιμή ενός τεμ 20,00 (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ Άρθρο 106 ο Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 250W Τιμή ενός τεμ 33,00 (Ολογράφως) : τριάντα τρία ευρώ Άρθρο 107 ο Λάμπα αλογονιδίων μετάλλων 400W Τιμή ενός τεμ 40,00 (Ολογράφως) : σαράντα ευρώ Άρθρο 108 ο Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 75W Τιμή ενός τεμ 1,92 (Ολογράφως) : ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά Άρθρο 109 ο Λάμπες TRAFFIC SIGNAL 100W Τιμή ενός τεμ 2,00 (Ολογράφως) : δύο ευρώ Άρθρο 110 ο Αδιάβροχη ταινία LED NEON FLEX Τιμή ενός τεμ 14,50 (Ολογράφως) : δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά Άρθρο 111 ο Μετασχηματιστής για την ταινία LED NEON FLEX 60W στεγανός Τιμή ενός τεμ 10,00 (Ολογράφως) : δέκα ευρώ Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε Χαλκίδα, 14/03/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β

34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ» Άρθρο 2ο Διατάξεις που ισχύουν. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της ΥΑ 11389/93 Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ. β) Τον νόμο 2286/95 Περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων ( ΦΕΚ 19Α) γ) Το Π.Δ. 60/2007 ( ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας << Περί Κρατικών Προμηθειών>>, προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε) δ) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>. ε) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α / << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> στ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α / <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις. Άρθρο 3ο Συμβατικά τεύχη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

35 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) Διακήρυξη Διαγωνισμού Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Άρθρο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) Άρθρο 5ο Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ απόφ /93 καθορίζεται επί του προϋπολογισμού της προμήθειας. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη ή την πρόσκληση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 7ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ 11389/93 θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. Άρθρο 8ο Έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

36 Άρθρο 9ο Πλημμελής λειτουργία Εάν η λειτουργία των υλικών δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 11ο Προσωρινή οριστική παραλαβή υλικών Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 28 & 29 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ απόφ /93 όπως αυτά ισχύουν σήμερα. από την οικεία επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Χαλκίδα, 14/03/2014 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ» Άρθρο 2ο Ισχύουσες Διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της Υ.Α /93 Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) β) Τον νόμο 2286/95 Περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων ( ΦΕΚ 19Α) γ) Το Π.Δ. 60/2007 ( ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας << Περί Κρατικών Προμηθειών>>, προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε) δ) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) με τίτλο << Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων>>. ε) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α / << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> στ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α / <<Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραμμα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις. Άρθρο 3ο Ειδικοί Όροι Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ΔΕ Ληλαντίων θα πρέπει να ισχύουν:

38 Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καλής ποιότητας και απόλυτα κατάλληλα για την αντίστοιχη χρήση. Γενικά για όλες τις ομάδες υλικών ισχύουν τα εξής: Αν κατά την παραλαβή ή και την χρήση κάποιου υλικού διαπιστωθεί ότι αυτό είναι ακατάλληλο κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, θα αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με αντίστοιχο, κατάλληλο και αποδεκτό από την Υπηρεσία, χωρίς απαίτηση του προμηθευτή και ιδιαίτερη πληρωμή πέραν της σύμβασης. Στις τιμές περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς στον τόπο του έργου ή στο εργοτάξιο του Δήμου. Αν ο προμηθευτής παραλείπει την υποχρέωσή του για αντικατάσταση ελαττωματικών ή κακής ποιότητας υλικών ή εργαλείων, ο Δήμος μπορεί να κρατήσει μέρος ή το σύνολο του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως. Για την οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί, θα πρέπει να ισχύουν: Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό σε μία μόνο ή και σε περισσότερες από τις δύο ομάδες υλικών (ηλεκτρολογικά υλικά, λαμπτήρες-λυχνίες) Η τιμή μονάδας για οποιοδήποτε υλικό που θα προσφερθεί, δε θα πρέπει να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση την τιμή που περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η παραπάνω δέσμευση είναι επί ποινή αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή που η τιμή ενός προσφερόμενου υλικού υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον ενδεικτικό προϋπολογισμό η προσφορά θα κρίνεται ως μη αποδεκτή και θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Χαλκίδα, 14/03/2014 Ο Συντάξας O Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ. Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπληρωτής δντης Τ.Υ.Δ.Χ Παπαδόπουλος Χρήστος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Δ Ζάχαρης Ματθαίος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β Κλάγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ3/Β

39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ Τηλ: FAX : ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ : ,00 (με ΦΠΑ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ Α) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΩΔΙΑ 1 2 Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3 Τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) μονόκλωνος προδιαγραφών ΕΛΟΤ 563-HD 21.3 Διατομής 1,5 mm3 m 500 Διατομής 2,5 mm3 m Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος σιλικόνης Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος σιλικόνης Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Τύπου HO7V-K (NYAF) πολύκλωνος Διατομής 1,5 mm2 m 10 Διατομής 2,5 mm2 m 10 Διατομής 4 mm2 m 10 Διατομής 6 mm2 m 10 Διατομής 10 mm2 m 10

40 8 Χάλκινη μπάρα γείωσης διαφόρων διαστάσεων και διατομών διάφορες διαστάσεις kg 50 9 Αγωγός γυμνός χάλκινος Διατομής 25 mm2 m Αγωγός γυμνός χάλκινος Διατομής 35 mm2 m Καλώδιο τύπου NYL τριπολικό 817 Καλώδιο τύπου NYL τριπολικό Διατομής 3x1,5 mm2 Διατομής 3x2,5 mm2 m 200 m Καλώδιο τύπου NYFAΖ διπολικό Διατομής 2x0,75 mm2 m Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ Διατομής 3x1,5 mm2 Διατομής 3x2,5 mm2 m 500 m Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ 820 Καλώδιο τύπου J1VV - U, R, S (ΝΥΥ) ονομαστικής τασης 600 Voltπροδιαγραφών IEC ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ Διατομής 5x2,5 mm2 m 100 Διατομής 5x4 mm2 m 100 Διατομής 5x6 mm2 m 800 Διατομής 5x10 mm2 Διατομής 5x16 mm2 m 800 m Καλώδιο Α-2Υ (St) 2Y τηλεφωνικό, υπόγειο ή εντός σωληνώσεων KAT6/PET τεσσάρων ζευγών, διαμέτρου 4x2x0,6 mm m 2500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 09/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ: 2221355157

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 04-09-2015 Αρ. Πρωτ: 63618 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: H/M ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ι.Δραγούμη 1 Ταχ. Κώδικας: 40221 Πληροφορίες : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843002 2015-06-12

15PROC002843002 2015-06-12 15PROC002843002 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 12/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18097/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 97/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουνίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 9502 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002858093 2015-06-19

15REQ002858093 2015-06-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 309/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. πρωτοκ.: 7655 / 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 157.791,23 με ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.000,00 ΚΑ: 20.6671-0002

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.000,00 ΚΑ: 20.6671-0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑ: 20.6671-0002 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ληλαντίων & Μεγασθένους 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα