(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 459/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για τις ουσίες azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, isoxaflutole, ethephon fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol και trifloxystrobin καθορίστηκαν ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα ΙΙ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazole, flusilazole, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid, metazachlor, prothioconazole, spinetoram, spirotetramat, sulphur (θείο) και tebuconazole καθορίστηκαν ΑΟΚ στο μέρος Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (2) Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 2 ), για την έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία azoxystrobin με σκοπό τη χρήση σε γουλιά (είδος κράμβης), υποβλήθηκε αίτηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ. αίτηση, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί το υφιστάμενο ΑΟΚ για το βοδινό νεφρό, αφού τα βοοειδή λαμβάνουν το φυτοφάρμακο μέσω της βόσκησης. Όσον αφορά την ουσία boscalid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε αγγουράκια και κολοκύθια. Όσον αφορά την ουσία cyprodinil, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ραπανοσέλινα. Όσον αφορά την ουσία difenoconazole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε μάραθο, μαϊντανό, φύλλα σέλινου και φραγκομαϊντανό. Όσον αφορά την ουσία indoxacarb, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε κεράσια και ζαχαρότευτλα. Όσον αφορά την ουσία isoxaflutole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για την τροποποίηση του προσδιορισμού των καταλοίπων. Όσον αφορά την ουσία fosetyl, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ραπάνια. Όσον αφορά την ουσία lambda-cyhalothrin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε αγκινάρες και φραγκοστάφυλα. Όσον αφορά την ουσία metazachlor, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ελαιοκράμβες, μη κεφαλωτές κράμβες, κεφαλωτές κράμβες (λάχανο), γουλιά (είδος κράμβης), γογγύλια και δημητριακά. Με βάση αυτήν την αίτηση, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθούν τα υφιστάμενα ΑΟΚ για το συκώτι από βοοειδή και αιγοπρόβατα, αφού η ελαιοκράμβη, οι μη κεφαλωτές κράμβες, οι κεφαλωτές κράμβες (λάχανο), τα γουλιά (είδος κράμβης), τα γογγύλια και τα δημητριακά χρησιμοποιούνται ως υλικά ζωοτροφών και, κατά συνέπεια, τα κατάλοιπα ενδέχεται να φθάσουν στην τροφή των ζώων. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί ο προσδιορισμός των καταλοίπων για τα ζωικά προϊόντα. Όσον αφορά την ουσία pyraclostrobin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε κοκκινογούλια, αγγουράκια και κολοκύθια. Όσον αφορά την ουσία spirotetramat, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε δαμάσκηνα και κεράσια. Όσον αφορά την ουσία tebuconazole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε γουλιά (είδος κράμβης) και γογγύλια. Όσον αφορά την ουσία thiacloprid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε λυκοτρίβολο, σέλινο και μάραθο. Όσον αφορά την ουσία trifloxystrobin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε παστινάκη, ρίζες μαϊντανού, λαγόχορτα, γουλιά (είδος κράμβης) και γογγύλια. (3) Όσον αφορά την ουσία aminopyralid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε βοσκότοπους. Με βάση αυτήν την (4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι αιτήσεις υποβλήθηκαν για

2 EL L 129/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ουσία spinetoram στα ροδάκινα (περιλαμβανομένων των νεκταρινιών) και στα βερίκοκα. Η εγκεκριμένη χρήση της ουσίας spinetoram σε ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα στη Νότια Αφρική, στην Αργεντινή, στη Χιλή, στη Νέα Ζηλανδία και στο Ισραήλ οδήγησε σε υψηλότερες τιμές από τα ΑΟΚ που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για την αποφυγή εμπορικών φραγμών σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ροδάκινων, νεκταρινιών και βερίκοκων, κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός υψηλότερων ΑΟΚ. (5) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή. (6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξέτασε ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ ( 3 ). Διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε. (7) Η Αρχή συμπέρανε στις αιτιολογημένες γνώμες της, ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις ΑΟΚ που ζητούνται από τους αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η ισόβια έκθεση στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να περιέχουν τις εν λόγω ουσίες, ούτε η βραχυχρόνια έκθεση σε ακραία κατανάλωση των σχετικών καλλιεργειών έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας λήψης (ADI) ή της οξείας δόσης αναφοράς (ARfD). Σε ορισμένες περιπτώσεις η Αρχή έκρινε απαραίτητο τον προσδιορισμό υψηλότερου ΑΟΚ από εκείνο που πρότεινε το κράτος μέλος που διενήργησε την αξιολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σκόπιμο να επιτραπεί το υψηλότερο ΑΟΚ, όπως προτάθηκε από την Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι η Αρχή χαρακτήρισε το εν λόγω ΑΟΚ ασφαλές. Σε άλλες περιπτώσεις η Αρχή έκρινε ότι αρκούσε ο προσδιορισμός χαμηλότερου ΑΟΚ από εκείνο που προτάθηκε από το κράτος μέλος που διενήργησε την αξιολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να οριστεί το χαμηλότερο ΑΟΚ. (8) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η Αρχή αξιολόγησε την ασφάλεια των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία ethephon ( 4 ) και συμπέρανε ότι για 12 καλλιέργειες θα καθοριζόταν υψηλότερα ΑΟΚ ώστε να ληφθούν υπόψη τα υφιστάμενα CXL (ΑΟΚ του Codex). (9) Όσον αφορά την ουσία fenitrothion, η ισχύς των ΑΟΚ που αφορούν τα δημητριακά έληξε την 1η Ιουνίου Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αναφέρεται το κατώτερο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού (LOD) του εν λόγω φυτοφαρμάκου στα δημητριακά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (10) Όσον αφορά την ουσία sulphur (θείο), η Αρχή στα συμπεράσματά της ( 5 ) συνέστησε να μην εξακολουθήσει να καθορίζει ΑΟΚ για το εν λόγω φυτοφάρμακο εξαιτίας της χαμηλής τοξικότητάς του. Με βάση αυτό το συμπέρασμα, είναι σκόπιμη η διαγραφή των υφιστάμενων ΑΟΚ για το εν λόγω φυτοφάρμακο και η συμπερίληψή του στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (11) Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ζητούμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (12) Την 4η Ιουλίου 2009, η Επιτροπή του CODEX Alimentarius (CAC) ενέκρινε τα CXL για τις ουσίες azoxystrobin, buprofezin, chlorantraniliprole, cypermethrin, flusilazole, imidacloprid, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, methomyl, profenofos, prothioconazole, spinetoram, spirotetramate, tebuconazole, triadimefon και triadimenol. Τα εν λόγω CXL πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ως ΑΟΚ, με εξαίρεση τα CXL που δεν κρίνονται ασφαλή για την ευρωπαϊκή ομάδα καταναλωτών και για τα οποία η Ένωση διατύπωσε επιφύλαξη στην CAC. (13) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΑΟΚ για την ουσία ethephon θα ισχύουν από την 8η Ιουνίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2010 Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/5 ( 1 ) ΕΕ L 70 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 230 της , σ. 1. ( 3 ) Οι επιστημονικές εκθέσεις της ΕΑΑΤ βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία aminopyralid στο βοδινό νεφρό. EFSA Scientific Report (2009) 302, 1. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία azoxystrobin στα γουλιά (είδος κράμβης), EFSA Journal (9):1308. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία cyprodinil στα ραπανοσέλινα. EFSA Scientific Report (2009) 325. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία difenoconazole στα φυλλώδη λαχανικά. EFSA Scientific Report (2009) 337. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία indoxacarb στα κεράσια και στα ζαχαρότευτλα. EFSA Scientific Report (2009) 324. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του προσδιορισμού των καταλοίπων για την ουσία isoxaflutole. EFSA Scientific Report (2009) 323. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία fosetyl-al στα ραπάνια. EFSA Journal (9):1313. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία lambda-cyhalothrin, EFSA Scientific Report (2009) 226 και 330. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία metazachlor στο συκώτι. EFSA Scientific Report (2009) 320. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία pyraclostrobin στα κολοκύθια, στα αγγουράκια και στα κοκκινογούλια. EFSA Scientific Report (2009) 342. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία spinetoram στα ροδάκινα και στα βερίκοκα. EFSA Journal (9):1312. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία spirotetramat. EFSA Scientific Report (2009) 306. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία tebuconazole στα μανταρίνια και στους καρπούς της πασιφλόρας. EFSA Scientific Report (2009) Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία thiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 307. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία trifloxystrobin σε διάφορες καλλιέργειες. EFSA Scientific Report (2008) 314. ( 4 ) Επανεξέταση της αιτιολογημένης γνωμοδότησης σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ για την ουσία ethephon. EFSA Journal (10):1347. ( 5 ) Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance sulfur. [Συμπέρασμα της αξιολόγησης φυτοφαρμάκου όσον αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας sulphur (θείο)]. EFSA Scientific Report (2008) 221.

4 EL L 129/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής: 1. Στο παράρτημα ΙΙ,από τον τίτλο «Isoxaflutole (άθροισμα isoxaflutole, RPA και RPA , εκφραζόμενο ως isoxaflutole)», το «και RPA » διαγράφεται οι στήλες για τις ουσίες azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, ethephon, fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol και trifloxystrobin αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/7 Κωδικός Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ ( α ) «Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg) Azoxystrobin Κυπερμεθρίνη (Cypermethrin) [κυπερμεθρίνη περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (σύνολο ισομερών)] (F) Ethephon Φενιτροθείο (Fenitrothion) Indoxacarb ως άθροισμα των ισομερών S και R (F) λ-κυαλοθρίνη (Lambda-Cyhalothrin) (F) (R) Methomyl και Thiodicarb ( άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl) Profenofos (F) Pyraclostrobin (F) Thiacloprid (F) Triadimefon και triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol) (F) Τριφλοξυστροβίνη (Trifloxystrobin) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟ ΔΡΥΑ (i) Εσπεριδοειδή ,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 1 0,02 (*) 0,1 (*) 0, Γκρέιπ-φρουτ Πορτοκάλια Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια Άλλα (ii) Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 (*) 0,02 (*) Αμύγδαλα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Καρύδια Βραζιλίας 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Ανακάρδια (κάσιους) 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Κάστανα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Καρύδες 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Φουντούκια 0,1 (*) 0,2 0,02 (*) Μακαντάμια 0,1 (*) 0,1 0,02 (*)

6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Καρύδια πεκάν 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Κουκουνάρια 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Φυστίκια 1 0, Κοινά καρύδια 0,1 (*) 0,5 0,02 (*) Άλλα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) (iii) Μηλοειδή 0,05 (*) 1 0,1 0,05 (*) 0,3 0,3 0, Μήλα 0,6 0,01 (*) 0,5 0,02 (*) 0,2 (*) Αχλάδια 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,1 (*) Κυδώνια 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,1 (*) Μούσμουλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ιαπωνικά μούσμουλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,2 0,1 (*) (iv) Πυρηνόκαρπα 2 2 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Βερίκοκα 0,05 (*) 0,3 0,2 0,02 (*) 0,2 0, Κεράσια 3 0,5 0,3 0,1 0,3 0, Ροδάκινα 0,05 (*) 0,3 0,2 0,02 (*) 0,2 0, Δαμάσκηνα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,2 0,1 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (v) Μούρα και μικροί καρποί 0,05 (*) α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια 2 0,5 0,01 (*) 2 0,2 0,02 (*) Επιτραπέζια σταφύλια 0,7 0,02 (*) 1 L 129/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Οινοποιήσιμα σταφύλια 2 0, β) Φράουλες 10 0,07 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) 0,5 0,5 0,5 0, γ) Καρποί βάτου 5 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Βατόμουρα 0, Καρποί ασπροβατομουριάς 0,02 (*) 0,02 (*) Σμέουρα 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) δ) Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί 0,05 (*) Μύρτιλλα ,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0, Μύρτιλλα μακρόκαρπα 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) Πράσινα φραγκοστάφυλα 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βατόμουρα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί της κουφοξυλιάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) (vi) Διάφοροι καρποί α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Χουρμάδες 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Σύκα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/9

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Επιτραπέζιες ελιές 0,05 (*) 5 (+) 0,01 (*) 1 0,02 (*) 0, Κουμκουάτ 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Καράμβολα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λωτός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Ακτινίδια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Λίτσι 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Καρποί της πασιφλόρας 4 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Φραγκόσυκα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αμερικανικός λωτός (kaki) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι Αβοκάντο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Μπανάνες 2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,1 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0, Μάνγκο 0,7 0,7 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,2 0,05 0,02 (*) 0,1 (*) 0, Καρποί παπαίας 0,3 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 0,5 0,1 (*) Ρόδι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Cherimoya (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γκουάβα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Ανανάς 0,05 (*) 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 3 0,02 (*) Αρτόκαρπος (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Δούριο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 0,01 (*) (i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά 1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Πατάτες 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Ρίζες μανιόκας (cassava) 0,02 (*) Γλυκοπατάτες 0,02 (*) Κόνδυλοι της διοσκορέας 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Αραρούτη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,02 (*) γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα Koκκινογούλια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) Καρότα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Ραπανοσέλινα 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) Ραπάνια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) Κόνδυλοι ηλίανθου 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/11

10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Παστινάκη 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0, Ρίζες μαϊντανού 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Ραπάνια 0,2 0,1 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) Λαγόχορτα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Γουλιά (είδος κράμβης) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Γογγύλια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (ii) Βολβώδη λαχανικά 10 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Σκόρδα 0,1 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) Κρεμμύδια 0,1 0,2 0,02 (*) Ασκαλώνια 0,1 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) 0,05 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) (iii) Καρποφόρα λαχανικά α) Σολανώδη 3 0,5 0,02 (*) Ντομάτες 1 0,5 0,1 10 0,2 0,5 0, Πιπεριές 0,05 (*) 0,3 0,1 0,05 (*) 0,5 1 0, Μελιτζάνες 0,05 (*) 0,5 0,5 0,05 (*) 0,2 0,5 0,02 (*) Μπάμιες 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) L 129/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 1 0,2 0,05 (*) 0,2 0,1 0,1 0,05 (*) 0,3 0,2 0, Αγγούρια 0,02 (*) Αγγουράκια 0, Κολοκυθάκια 0, Άλλα 0,02 (*) γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό 1 0,2 0,05 (*) 0,1 0,05 0,1 0,05 (*) 0,02 (*) 0, Πεπόνια 0.2 0, Κολοκύθες 0,02 (*) 0, Καρπούζια 0.2 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 0,1 (*) 0,02 (*) ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (iv) Κράμβες 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Ανθοκράμβες 0,3 0,02 (*) 0,1 0, Μπρόκολα 1 0,1 0, Κουνουπίδια 0,5 0,1 0, Άλλα 1 0,5 0,02 (*) β) Κεφαλωτές κράμβες Λαχανάκια Βρυξελλών 0,1 0,05 0,05 0,2 0,05 0, Λάχανα 3 0,2 0,02 (*) 0,2 0,2 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/13

12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) γ) Φυλλώδεις κράμβες 1 1 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,02 (*) Κινέζικα λάχανα 0, Μη κεφαλωτές κράμβες 0, Άλλα 0,02 (*) δ) Γογγυλοκράμβες 1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0, (v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea) Λυκοτρίβολο 1 1 0,02 (*) ,02 (*) Μαρούλια 2 0,5 0, Σκαρόλα (πικρίδα) 2 1 0,02 (*) Κάρδαμο 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 2 0,02 (*) Γαιοκάρδαμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρόκα 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 3 0,02 (*) Κόκκινο σινάπι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp ,02 (*) 2 2 0,02 (*) Άλλα 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 2 0,02 (*) β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) 0,7 0,5 0,02 (*) 0,02 (*) Σπανάκι 0,05 (*) 2 0,05 0, Αντράκλα, γλυστρίδα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) 0,5 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 L 129/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) γ) Αμπελόφυλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) δ) Νεροκάρδαμo 0,05 (*) 0,7 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) στ) Αρωματικά φυτά Φραγκομαϊντανός 3 0, Σχοινόπρασο 70 0, Φύλλα σέλινου 70 0, Μαϊντανός 70 0, Φασκόμηλο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Δενδρολίβανο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Θυμάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βασιλικός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα δάφνης (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Εστραγκόν (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 70 0, (vi) Ψυχανθή (νωπά) 3 0,7 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Φασόλια (με το λοβό) 1 0, Φασόλια (χωρίς λοβό) 0,02 (*) 0,02 (*) Μπιζέλια (με το λοβό) 0,02 (*) 0,02 (*) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) 0,2 0,02 (*) Φακές 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/15

14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) (vii) Λαχανικά με στέλεχος (νωπά) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπαράγγια 0,05 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Άγριες αγγινάρες 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Σέλινο 5 0,05 (*) 2 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,1 (*) Μάραθο 10 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,1 (*) 0,02 (*) Αγγινάρες 5 2 0,1 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,02 (*) Πράσα 10 0,5 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,5 0,1 0,1 (*) 0, Ραβέντι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Φύτρα μπαμπού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρδιές φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (viii) Μανιτάρια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Καλλιεργημένα 0,05 (*) 0,02 (*) Άγρια 1 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) (ix) Φύκια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*) 0,05 (*) 0,3 0,1 0,1 (*) 0,02 (*) Φασόλια Φακές Μπιζέλια L 129/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Λούπινα Άλλα ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ 0,01 (*) 0,02 (*) (i) Ελαιούχοι σπόροι 0,2 (*) 0,05 (*) Λιναρόσπορος 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Αραχίδες 0,2 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι παπαρούνας 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι σησαμιού 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι ηλιάνθου 0,5 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι ελαιοκράμβης 0,5 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Σόγια 0,5 0,05 (*) 0,1 (*) 0,5 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι σιναπιού 0,05 (*) 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Βαμβακόσπορος 0,7 0,2 2 (+) 0,05 (*) 0,2 0,1 3 0,05 (*) Σπόροι κολοκύθας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ατρακτυλίδα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βόραγο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ψευδολινάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κανναβόσπορος 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ρετσινολαδιά (ρίκινος) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/17

16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (ii) Ελαιούχοι καρποί 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ελιές για παραγωγή ελαίου ,02 (*) 0,1 (*) 0, Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί ελαιούχων φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καπόκ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 (*) 0,05 (*) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) Κριθάρι 0, ,5 0,3 1 0,2 0, Μαύρο σιτάρι 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Καλαμπόκι 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Κεχρί 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Βρόμη 0,5 2 0,05 (*) 0,05 0,3 1 0,2 0,02 (*) Ρύζι 5 2 0,05 (*) 1 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Σίκαλη 0, ,05 0,1 0,05 0,2 0, Σόργο 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Σίτος 0, ,05 0,1 0,1 0,2 0, Άλλα 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ (i) Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,5 0,5 0,05 (*) (ii) Κόκκοι καφέ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) α) Άνθη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη χαμομηλιού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη ιβίσκου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ροδοπέταλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη γιασεμιού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Τίλιο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) β) Φύλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα φράουλας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα του φυτού Rooibos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ματέ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) γ) Ρίζες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζα βαλεριάνας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζα τζινσενγκ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Χαρούπια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/19

18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης ,1 0,02 (*) 0,05 (*) ,1 (*) 10 0,1 (*) ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (i) Σπόροι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γλυκάνισο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μαυροκούκκι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι σέλινου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι κορίανδρου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι κύμινου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνηθος (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι μάραθου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μοσχοσίταρο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μοσχοκάρυδο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μπαχάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Πιπέρι του Σετσουάν (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κύμινο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρδάμωμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί αρκεύθου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μαύρο και άσπρο πιπέρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί βανίλιας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί βανίλιας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iii) Φλοιός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καννέλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Ρίζες ή ριζώματα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γλυκόριζα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κουρκουμάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αγριοραπάνια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Οφθαλμοί ανθέων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γαρύφαλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κάπαρη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vi) Στίγμα ανθέων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρόκος (ζαφορά) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vii) Επίσπερμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Περιβλήματα μοσχοκάρυδων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/21

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζαχαρότευτλα (ρίζα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζαχαροκάλαμα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζες κιχωρίου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ- ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ (i) Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά α) Χοίροι 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0.2 0,01 (*) 0,01 (*) β) Βοοειδή 0, Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0,3 0,05 (*) L 129/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) γ) Πρόβατα Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) δ) Αίγες 0, Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρέας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λιπώδης ιστός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ήπαρ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Νεφροί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βρώσιμα εντόσθια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/23

22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) στ) Πουλερικά κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Κρέας 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,3 0, Ήπαρ 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,01 (*) 0,01 (*) ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρέας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λιπώδης ιστός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ήπαρ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Νεφροί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βρώσιμα εντόσθια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (ii) Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Άλογα 0,01 (*) 0,05 0,02 0,05 0,01 (*) 0,03 L 129/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (iii) Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας Κοτόπουλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Πάπιες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Χήνες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ορτύκια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Μέλι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Αμφίβια και ερπετά (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vi) Σαλιγκάρια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ( α ) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I. (*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού (**) Συνδυασμός φυτοφαρμάκου κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Β. (F)= Λιποδιαλυτό (R)= Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού: λ-κυαλοθρίνη - κωδικός : λ-κυαλοθρίνη, συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών) Ethephon (+) Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης των δύο πρόσθετων δοκιμών καταλοίπων Ethephon (+) Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης μίας πρόσθετης μελέτης μεταβολισμού» EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/25

24 EL L 129/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωδικός 2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Το Μέρος A τροποποιείται ως εξής: i) Οι στήλες για τις ουσίες aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazole, flusilazole, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid, metazachlor, prothioconazole, spinetoram, spirotetramat και tebuconazole αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ ( a ) «Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg) Aminopyralid Μποσκαλίντ (Boscalid) (F) (R) Μπουπροφεζίν (Buprofezin) (F) Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) Κυπροντινίλ (Cyprodinil) (F) (R) Ντιφενοκοναζόλ (Difenoconazole) Φλουζιλαζόλ (Flusilazole) (F) (R) Φοσετύλ-Αλ (Fosetyl-Al) (άθροισμα fosetyl + φωσφορώδους οξέος και των αλάτων τους, εκφραζόμενο ως fosetyl) Ιμιντακλοπρίντ (Imidacloprid) Mandipropamid Metazachlor (R) Προθειοκοναζόλ (Prothioconazole-desthio) (R) Spinetoram (XDE-175) Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες του BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολογλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat Τεβουκοναζόλη/Τεμπουκοναζόλ (Tebuconazole) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ 0,01 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (i) Εσπεριδοειδή 0,05 (*) 1 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 0, ,01 (*) 0,2 1 0,05 (*) Γκρέιπ-φρουτ Πορτοκάλια Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια Άλλα (ii) Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα 0, Καρύδια Βραζιλίας 0,05 (*) Ανακάρδια (κάσιους) 0,05 (*) Κάστανα 0,05 (*) Καρύδες 0,05 (*) 1 0,05 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*)

25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Φουντούκια 0,05 (*) Μακαντάμια 0,05 (*) Καρύδια πεκάν 0,05 (*) Κουκουνάρια 0,05 (*) Φυστίκια 0,05 (*) Κοινά καρύδια 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) (iii) Μηλοειδή 2 0,5 0, ,5 0,01 (*) 0, Μήλα 0,5 0,02 (*) Αχλάδια 0,5 0,02 (*) Κυδώνια 0,2 0,3 0, Μούσμουλα 0,5 0,3 0, Ιαπωνικά μούσμουλα 0,5 0,3 0, Άλλα 0,2 0,3 0, (iv) Πυρηνόκαρπα (*) 0,01 (*) Βερίκοκα 0,2 2 0,5 0,02 (*) 0,5 0, Κεράσια 0,5 1 0,3 0,2 0,5 0,05 (*) Ροδάκινα 0,7 2 0,5 0,2 0,5 0, Δαμάσκηνα 0,3 2 0,5 0,1 0,3 0,05 (*) 0, Άλλα 0,1 0,5 0,1 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 0, (v) Μούρα και μικροί καρποί α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια 0, Οινοποιήσιμα σταφύλια 0, , , β) Φράουλες 10 0,05 (*) 0,01 (*) 5 0,1 0,02 (*) 75 0,5 0,01 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27

26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) γ) Καρποί βάτου 10 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 2 (*) 5 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Βατόμουρα 10 0, Καρποί ασπροβατομουριάς 0,05 (*) 0, Σμέουρα 10 0, Άλλα 0,05 (*) 0, δ) Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί 10 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Μύρτιλλα 5 0, Μύρτιλλα μακρόκαρπα 2 0,1 0,05 (*) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) 5 0, Πράσινα φραγκοστάφυλα 5 0, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς 2 0, Βατόμουρα 2 0, Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) 2 0,1 0,05 (*) Καρποί της κουφοξυλιάς 2 0, Άλλα 2 0, (vi) Διάφοροι καρποί 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Χουρμάδες 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Σύκα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Επιτραπέζιες ελιές 2 2 0, Κουμκουάτ 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Καράμβολα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Λωτός 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) L 129/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί 0,1 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Ακτινίδια 5 1 0, Λίτσι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Καρποί της πασιφλόρας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Φραγκόσυκα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Αμερικανικός λωτός (kaki) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι Αβοκάντο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) ,05 (*) Μπανάνες 0,3 0,5 0,1 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Μάνγκο 0,05 (*) 0,1 0,02 (*) 2 (*) 0,2 0, Καρποί παπαίας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Ρόδι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 1 0,05 (*) Cherimoya 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Γκουάβα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ανανάς 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 50 0,05 (*) 0,05 (*) 0, EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/29

28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Αρτόκαρπος 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Δούριο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓ ΜΕΝΑ (i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 0,5 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,05 (*) α) Πατάτες 0,5 0,05 (*) 0,1 30 0,8 0, β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Ρίζες μανιόκας (cassava) Γλυκοπατάτες Κόνδυλοι της διοσκορέας Αραρούτη Άλλα γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Koκκινογούλια 0,5 1 0,2 2 (*) 0,05 (*) Καρότα 1 2 0,3 2 (*) 0, Ραπανοσέλινα 1 0,3 2 2 (*) 0, Ραπάνια 1 2 0,2 2 (*) 0, Κόνδυλοι ηλίανθου 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,05 (*) Παστινάκη 1 2 0,3 2 (*) 0, Ρίζες μαϊντανού 3 2 0,2 2 (*) 0, Ραπάνια 1 0,05 (*) 0,05 (*) 25 0,05 (*) Λαγόχορτα 1 2 0,2 2 (*) 0, Γουλιά (είδος κράμβης) 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0, Γογγύλια 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,3 0,1 (*) L 129/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Άλλα 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) (ii) Βολβώδη λαχανικά 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Σκόρδα 0,5 0,3 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Κρεμμύδια 3 0,3 0,05 (*) 50 0,1 0,1 0,05 (*) Ασκαλώνια 0,5 0,3 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) 0,5 1 0,1 30 0,2 7 0, Άλλα 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) (iii) Καρποφόρα λαχανικά 0,02 (*) α) Σολανώδη 0, Ντομάτες 1 1 0, ,5 1 0, Πιπεριές ,05 (*) ,3 2 0, Μελιτζάνες 1 1 0,6 1 0,05 (*) 100 0,5 1 0,3 2 0, Μπάμιες 0,5 0,5 0,6 0,5 0,05 (*) 2 (*) 0,5 0,01 (*) ,05 (*) Άλλα 0,5 0,5 0,6 0,5 0,05 (*) 2 (*) 0,5 0,01 (*) 0,3 1 0,05 (*) β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 0,3 0,5 0,1 75 0,3 0,2 0, Αγγούρια 0, ,2 0, Αγγουράκια 3 0,5 0,5 0,1 0,05 (*) Κολοκυθάκια 3 0,5 1 0,2 0, Άλλα 0,2 0,5 0,5 0,1 0,05 (*) γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό 0,5 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) 75 0,3 0,05 (*) 0, Πεπόνια 1 0,5 0,5 0, Κολοκύθες 0,5 1 0,3 0, Καρπούζια 0,5 0,2 0,3 0, Άλλα 0,5 0,1 0,3 0,05 (*) δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,5 0,5 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 5 0,1 0,01 (*) 0,3 0,05 (*) 0,1 (*) 0, ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά 0,5 0,5 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 5 0,1 0,01 (*) 30 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/31

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 304/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Απριλίου 2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 21.8.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 220/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 750/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουλίου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Απριλίου 2010 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

(2) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα αποτελούν αντικείμενο συνεχούς. (3) Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, όσον αφορά ορισμένα

(2) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα αποτελούν αντικείμενο συνεχούς. (3) Η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι, όσον αφορά ορισμένα 29.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 175/61 ΟΔΗΓΙΑ 2006/59/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2006 για την τροποποίηση παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα 27.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/75 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2015 (OR. en) 8296/15 AGRILEG 93 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Απριλίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 120981 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 197/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.8.2000 Ο ΗΓΙΑ 2000/48/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2000 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/7 6.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1050/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/11/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Φεβρουαρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/11/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Φεβρουαρίου 2007 L 63/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.3.2007 ΟΔΗΓΙΑ 2007/11/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/11 8.6.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 154/11 ΟΔΗΓΙΑ 2006/53/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2006 για τροποποίηση της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφοράτα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής: 1) Στο παράρτημα II, η στήλη για την ουσία chlorpyrifos αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Κατάλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 14 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 123173 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων bifenazate, pethoxamid,

Διαβάστε περισσότερα

DIR doc No50 β σχέδιο.doc 1

DIR doc No50 β σχέδιο.doc 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8- 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 119576 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg) 30.3.2016 I EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής: 1. Οι στήλες για τις ουσίες captan, propiconazole

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/75 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2015 L 302/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2075 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.10.2016 L 281/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1822 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 21.1.2016 L 14/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/60 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/22 29.6.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

06-06-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

06-06-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-06-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 119520 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/10 30.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.6.2016 L 167/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005

Διαβάστε περισσότερα

, : : 150 : : FAX: &

, : : 150 : : FAX: & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-01-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 114649 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273/10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1785 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. προϊόντος ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 20000 κιλά Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 1000 κιλά Όλο το έτος Μ 31.08.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πελάτη: XXXXX XXXXX Ημερομηνία Εξέτασης: XXXXX XXXXX

Αριθμός Πελάτη: XXXXX XXXXX Ημερομηνία Εξέτασης: XXXXX XXXXX Όνομα Πελάτη: XXXXXXX ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α-ΛΑΚΤΑΛΒΟΥΜΙΝΗ (0) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Β-ΛΑΚΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (0) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΓΑΛΑ ΒΟΥΒΑΛΙΟΥ (0) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΖΕΪΝΗ (150) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ (71) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΣΠΡΑΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγία 2004/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004 για τροποποίηση

«Οδηγία 2004/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004 για τροποποίηση E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 6421 Κ.Α.Π. 636/2004 Αρ. 3883, 9.7.2004 Αριθμός 636 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία Φρούτα - Λαχανικά ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Φρούτα κυρίως ώριμοι καρποί Ως επιδόρπια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 2.11: Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Συνολικός αριθμός νοικοκυριών 3992964 - Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012

Ζωγραφάκης Σταύρος. 6 Ιουνίου 2012 Ζωγραφάκης Σταύρος 6 Ιουνίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: Επιστροφή στην γεωργία; Μύθοι και πραγματικότητα Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Π.Μ.Σ. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών,

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Περιγραφή εμπορεύματος *)***) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα 0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Αθήνα 19-4-2011 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr

Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr Η λίπανση καλλιεργειών υψηλής οικονομικής αξίας» e-school by agronomist.gr 29/10/2013 Η λίπανση των καλλιεργειών αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα της γεωργικής πρακτικής. Τα λιπάσματα, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00

A/A ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00 Τεύχος Β 2386/03.08.2016 T 25935 Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για εργασία που προσφέρεται εντός και εκτός της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να υπερβεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MAE ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ί ΑΒΟΚΑΝΤΟ 70,00 2 ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 120,00 3 ΑΓΓΟΥΡΙ ΠΡΩΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 798,00 4 ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΨΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ www.minagric.gr Ν. 4035/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΜΑΘΗΜΑ : Γνωρίζοντας τις Τροφές Οι συμμετέχουσες Μαθήτριες και συμμετέχοντες Μαθητές ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΒΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΕ) 2016/921 ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α.Σ. ΕΛΤΑ ΟΙΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5 5.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 433/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ L 285/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τις χορτονομές της κλάσης 1214. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ (+A-Ο) Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ (+A-Ο) Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ Μαύρα ραπανάκια 39,4 39,4 Σιταρόχορτο 33,8 Αγγούρια, τα νωπά 31,5 31,5 Νεαροί βλαστοί σόγιας 29,5 29,5 Alfalfa Grass 29,3 29,3 Chia σπόροι με φύτρa 28,5 28,5 Σπόροi με φύτρο Ραπανάκι

Διαβάστε περισσότερα

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης ΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΝΙΚA ΠΟΣOΤΗΤΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ. Μπαχαρικά και βότανα Αποτελούν τους καρπούς ή τα αποξηραμένα τμήματα φυτών που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΘΟΣ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΧΛΑΔΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΕΛΙΑ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΡΟΤΟ ΒΑΒΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7 4.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 294/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Απριλίου 2012 για τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α) Προϊόντα όχι, ή μόνον ελάχιστα, ευαίσθητα στο ψύχος. Είδος/Ποικιλία C RH(%) PSL (Χρόνος αποθ.) Φρούτα Βερίκοκα 0 90 2-4 εβδομάδες Κεράσια 0 90-95 1-2 εβδομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-04-206 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2674/44923ΠΕ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής Ως Μεσογειακή χαρακτηρίζεται η διατροφή των χωρών από την Ισπανία µέχρι την Αίγυπτο και από τη Νότια Γαλλία µέχρι το Μαρόκο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 13.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 208/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 812/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα