(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 459/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για τις ουσίες azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, isoxaflutole, ethephon fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol και trifloxystrobin καθορίστηκαν ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα ΙΙ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazole, flusilazole, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid, metazachlor, prothioconazole, spinetoram, spirotetramat, sulphur (θείο) και tebuconazole καθορίστηκαν ΑΟΚ στο μέρος Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (2) Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 2 ), για την έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία azoxystrobin με σκοπό τη χρήση σε γουλιά (είδος κράμβης), υποβλήθηκε αίτηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ. αίτηση, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί το υφιστάμενο ΑΟΚ για το βοδινό νεφρό, αφού τα βοοειδή λαμβάνουν το φυτοφάρμακο μέσω της βόσκησης. Όσον αφορά την ουσία boscalid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε αγγουράκια και κολοκύθια. Όσον αφορά την ουσία cyprodinil, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ραπανοσέλινα. Όσον αφορά την ουσία difenoconazole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε μάραθο, μαϊντανό, φύλλα σέλινου και φραγκομαϊντανό. Όσον αφορά την ουσία indoxacarb, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε κεράσια και ζαχαρότευτλα. Όσον αφορά την ουσία isoxaflutole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για την τροποποίηση του προσδιορισμού των καταλοίπων. Όσον αφορά την ουσία fosetyl, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ραπάνια. Όσον αφορά την ουσία lambda-cyhalothrin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε αγκινάρες και φραγκοστάφυλα. Όσον αφορά την ουσία metazachlor, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ελαιοκράμβες, μη κεφαλωτές κράμβες, κεφαλωτές κράμβες (λάχανο), γουλιά (είδος κράμβης), γογγύλια και δημητριακά. Με βάση αυτήν την αίτηση, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθούν τα υφιστάμενα ΑΟΚ για το συκώτι από βοοειδή και αιγοπρόβατα, αφού η ελαιοκράμβη, οι μη κεφαλωτές κράμβες, οι κεφαλωτές κράμβες (λάχανο), τα γουλιά (είδος κράμβης), τα γογγύλια και τα δημητριακά χρησιμοποιούνται ως υλικά ζωοτροφών και, κατά συνέπεια, τα κατάλοιπα ενδέχεται να φθάσουν στην τροφή των ζώων. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί ο προσδιορισμός των καταλοίπων για τα ζωικά προϊόντα. Όσον αφορά την ουσία pyraclostrobin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε κοκκινογούλια, αγγουράκια και κολοκύθια. Όσον αφορά την ουσία spirotetramat, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε δαμάσκηνα και κεράσια. Όσον αφορά την ουσία tebuconazole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε γουλιά (είδος κράμβης) και γογγύλια. Όσον αφορά την ουσία thiacloprid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε λυκοτρίβολο, σέλινο και μάραθο. Όσον αφορά την ουσία trifloxystrobin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε παστινάκη, ρίζες μαϊντανού, λαγόχορτα, γουλιά (είδος κράμβης) και γογγύλια. (3) Όσον αφορά την ουσία aminopyralid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε βοσκότοπους. Με βάση αυτήν την (4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι αιτήσεις υποβλήθηκαν για

2 EL L 129/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ουσία spinetoram στα ροδάκινα (περιλαμβανομένων των νεκταρινιών) και στα βερίκοκα. Η εγκεκριμένη χρήση της ουσίας spinetoram σε ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα στη Νότια Αφρική, στην Αργεντινή, στη Χιλή, στη Νέα Ζηλανδία και στο Ισραήλ οδήγησε σε υψηλότερες τιμές από τα ΑΟΚ που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για την αποφυγή εμπορικών φραγμών σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ροδάκινων, νεκταρινιών και βερίκοκων, κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός υψηλότερων ΑΟΚ. (5) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή. (6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξέτασε ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ ( 3 ). Διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε. (7) Η Αρχή συμπέρανε στις αιτιολογημένες γνώμες της, ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις ΑΟΚ που ζητούνται από τους αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η ισόβια έκθεση στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να περιέχουν τις εν λόγω ουσίες, ούτε η βραχυχρόνια έκθεση σε ακραία κατανάλωση των σχετικών καλλιεργειών έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας λήψης (ADI) ή της οξείας δόσης αναφοράς (ARfD). Σε ορισμένες περιπτώσεις η Αρχή έκρινε απαραίτητο τον προσδιορισμό υψηλότερου ΑΟΚ από εκείνο που πρότεινε το κράτος μέλος που διενήργησε την αξιολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σκόπιμο να επιτραπεί το υψηλότερο ΑΟΚ, όπως προτάθηκε από την Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι η Αρχή χαρακτήρισε το εν λόγω ΑΟΚ ασφαλές. Σε άλλες περιπτώσεις η Αρχή έκρινε ότι αρκούσε ο προσδιορισμός χαμηλότερου ΑΟΚ από εκείνο που προτάθηκε από το κράτος μέλος που διενήργησε την αξιολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να οριστεί το χαμηλότερο ΑΟΚ. (8) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η Αρχή αξιολόγησε την ασφάλεια των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία ethephon ( 4 ) και συμπέρανε ότι για 12 καλλιέργειες θα καθοριζόταν υψηλότερα ΑΟΚ ώστε να ληφθούν υπόψη τα υφιστάμενα CXL (ΑΟΚ του Codex). (9) Όσον αφορά την ουσία fenitrothion, η ισχύς των ΑΟΚ που αφορούν τα δημητριακά έληξε την 1η Ιουνίου Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αναφέρεται το κατώτερο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού (LOD) του εν λόγω φυτοφαρμάκου στα δημητριακά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (10) Όσον αφορά την ουσία sulphur (θείο), η Αρχή στα συμπεράσματά της ( 5 ) συνέστησε να μην εξακολουθήσει να καθορίζει ΑΟΚ για το εν λόγω φυτοφάρμακο εξαιτίας της χαμηλής τοξικότητάς του. Με βάση αυτό το συμπέρασμα, είναι σκόπιμη η διαγραφή των υφιστάμενων ΑΟΚ για το εν λόγω φυτοφάρμακο και η συμπερίληψή του στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (11) Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ζητούμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (12) Την 4η Ιουλίου 2009, η Επιτροπή του CODEX Alimentarius (CAC) ενέκρινε τα CXL για τις ουσίες azoxystrobin, buprofezin, chlorantraniliprole, cypermethrin, flusilazole, imidacloprid, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, methomyl, profenofos, prothioconazole, spinetoram, spirotetramate, tebuconazole, triadimefon και triadimenol. Τα εν λόγω CXL πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ως ΑΟΚ, με εξαίρεση τα CXL που δεν κρίνονται ασφαλή για την ευρωπαϊκή ομάδα καταναλωτών και για τα οποία η Ένωση διατύπωσε επιφύλαξη στην CAC. (13) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΑΟΚ για την ουσία ethephon θα ισχύουν από την 8η Ιουνίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2010 Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/5 ( 1 ) ΕΕ L 70 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 230 της , σ. 1. ( 3 ) Οι επιστημονικές εκθέσεις της ΕΑΑΤ βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία aminopyralid στο βοδινό νεφρό. EFSA Scientific Report (2009) 302, 1. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία azoxystrobin στα γουλιά (είδος κράμβης), EFSA Journal (9):1308. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία cyprodinil στα ραπανοσέλινα. EFSA Scientific Report (2009) 325. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία difenoconazole στα φυλλώδη λαχανικά. EFSA Scientific Report (2009) 337. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία indoxacarb στα κεράσια και στα ζαχαρότευτλα. EFSA Scientific Report (2009) 324. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του προσδιορισμού των καταλοίπων για την ουσία isoxaflutole. EFSA Scientific Report (2009) 323. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία fosetyl-al στα ραπάνια. EFSA Journal (9):1313. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία lambda-cyhalothrin, EFSA Scientific Report (2009) 226 και 330. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία metazachlor στο συκώτι. EFSA Scientific Report (2009) 320. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία pyraclostrobin στα κολοκύθια, στα αγγουράκια και στα κοκκινογούλια. EFSA Scientific Report (2009) 342. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία spinetoram στα ροδάκινα και στα βερίκοκα. EFSA Journal (9):1312. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία spirotetramat. EFSA Scientific Report (2009) 306. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία tebuconazole στα μανταρίνια και στους καρπούς της πασιφλόρας. EFSA Scientific Report (2009) Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία thiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 307. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία trifloxystrobin σε διάφορες καλλιέργειες. EFSA Scientific Report (2008) 314. ( 4 ) Επανεξέταση της αιτιολογημένης γνωμοδότησης σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ για την ουσία ethephon. EFSA Journal (10):1347. ( 5 ) Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance sulfur. [Συμπέρασμα της αξιολόγησης φυτοφαρμάκου όσον αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας sulphur (θείο)]. EFSA Scientific Report (2008) 221.

4 EL L 129/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής: 1. Στο παράρτημα ΙΙ,από τον τίτλο «Isoxaflutole (άθροισμα isoxaflutole, RPA και RPA , εκφραζόμενο ως isoxaflutole)», το «και RPA » διαγράφεται οι στήλες για τις ουσίες azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, ethephon, fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol και trifloxystrobin αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/7 Κωδικός Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ ( α ) «Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg) Azoxystrobin Κυπερμεθρίνη (Cypermethrin) [κυπερμεθρίνη περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (σύνολο ισομερών)] (F) Ethephon Φενιτροθείο (Fenitrothion) Indoxacarb ως άθροισμα των ισομερών S και R (F) λ-κυαλοθρίνη (Lambda-Cyhalothrin) (F) (R) Methomyl και Thiodicarb ( άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl) Profenofos (F) Pyraclostrobin (F) Thiacloprid (F) Triadimefon και triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol) (F) Τριφλοξυστροβίνη (Trifloxystrobin) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟ ΔΡΥΑ (i) Εσπεριδοειδή ,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 1 0,02 (*) 0,1 (*) 0, Γκρέιπ-φρουτ Πορτοκάλια Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια Άλλα (ii) Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 (*) 0,02 (*) Αμύγδαλα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Καρύδια Βραζιλίας 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Ανακάρδια (κάσιους) 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Κάστανα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Καρύδες 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Φουντούκια 0,1 (*) 0,2 0,02 (*) Μακαντάμια 0,1 (*) 0,1 0,02 (*)

6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Καρύδια πεκάν 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Κουκουνάρια 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Φυστίκια 1 0, Κοινά καρύδια 0,1 (*) 0,5 0,02 (*) Άλλα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) (iii) Μηλοειδή 0,05 (*) 1 0,1 0,05 (*) 0,3 0,3 0, Μήλα 0,6 0,01 (*) 0,5 0,02 (*) 0,2 (*) Αχλάδια 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,1 (*) Κυδώνια 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,1 (*) Μούσμουλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ιαπωνικά μούσμουλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,2 0,1 (*) (iv) Πυρηνόκαρπα 2 2 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Βερίκοκα 0,05 (*) 0,3 0,2 0,02 (*) 0,2 0, Κεράσια 3 0,5 0,3 0,1 0,3 0, Ροδάκινα 0,05 (*) 0,3 0,2 0,02 (*) 0,2 0, Δαμάσκηνα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,2 0,1 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (v) Μούρα και μικροί καρποί 0,05 (*) α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια 2 0,5 0,01 (*) 2 0,2 0,02 (*) Επιτραπέζια σταφύλια 0,7 0,02 (*) 1 L 129/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Οινοποιήσιμα σταφύλια 2 0, β) Φράουλες 10 0,07 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) 0,5 0,5 0,5 0, γ) Καρποί βάτου 5 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Βατόμουρα 0, Καρποί ασπροβατομουριάς 0,02 (*) 0,02 (*) Σμέουρα 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) δ) Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί 0,05 (*) Μύρτιλλα ,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0, Μύρτιλλα μακρόκαρπα 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) Πράσινα φραγκοστάφυλα 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βατόμουρα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί της κουφοξυλιάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) (vi) Διάφοροι καρποί α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Χουρμάδες 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Σύκα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/9

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Επιτραπέζιες ελιές 0,05 (*) 5 (+) 0,01 (*) 1 0,02 (*) 0, Κουμκουάτ 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Καράμβολα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λωτός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Ακτινίδια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Λίτσι 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Καρποί της πασιφλόρας 4 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Φραγκόσυκα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αμερικανικός λωτός (kaki) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι Αβοκάντο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Μπανάνες 2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,1 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0, Μάνγκο 0,7 0,7 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,2 0,05 0,02 (*) 0,1 (*) 0, Καρποί παπαίας 0,3 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 0,5 0,1 (*) Ρόδι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Cherimoya (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γκουάβα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Ανανάς 0,05 (*) 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 3 0,02 (*) Αρτόκαρπος (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Δούριο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 0,01 (*) (i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά 1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Πατάτες 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Ρίζες μανιόκας (cassava) 0,02 (*) Γλυκοπατάτες 0,02 (*) Κόνδυλοι της διοσκορέας 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Αραρούτη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,02 (*) γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα Koκκινογούλια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) Καρότα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Ραπανοσέλινα 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) Ραπάνια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) Κόνδυλοι ηλίανθου 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/11

10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Παστινάκη 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0, Ρίζες μαϊντανού 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Ραπάνια 0,2 0,1 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) Λαγόχορτα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Γουλιά (είδος κράμβης) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Γογγύλια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (ii) Βολβώδη λαχανικά 10 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Σκόρδα 0,1 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) Κρεμμύδια 0,1 0,2 0,02 (*) Ασκαλώνια 0,1 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) 0,05 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) (iii) Καρποφόρα λαχανικά α) Σολανώδη 3 0,5 0,02 (*) Ντομάτες 1 0,5 0,1 10 0,2 0,5 0, Πιπεριές 0,05 (*) 0,3 0,1 0,05 (*) 0,5 1 0, Μελιτζάνες 0,05 (*) 0,5 0,5 0,05 (*) 0,2 0,5 0,02 (*) Μπάμιες 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) L 129/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 1 0,2 0,05 (*) 0,2 0,1 0,1 0,05 (*) 0,3 0,2 0, Αγγούρια 0,02 (*) Αγγουράκια 0, Κολοκυθάκια 0, Άλλα 0,02 (*) γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό 1 0,2 0,05 (*) 0,1 0,05 0,1 0,05 (*) 0,02 (*) 0, Πεπόνια 0.2 0, Κολοκύθες 0,02 (*) 0, Καρπούζια 0.2 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 0,1 (*) 0,02 (*) ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (iv) Κράμβες 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Ανθοκράμβες 0,3 0,02 (*) 0,1 0, Μπρόκολα 1 0,1 0, Κουνουπίδια 0,5 0,1 0, Άλλα 1 0,5 0,02 (*) β) Κεφαλωτές κράμβες Λαχανάκια Βρυξελλών 0,1 0,05 0,05 0,2 0,05 0, Λάχανα 3 0,2 0,02 (*) 0,2 0,2 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/13

12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) γ) Φυλλώδεις κράμβες 1 1 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,02 (*) Κινέζικα λάχανα 0, Μη κεφαλωτές κράμβες 0, Άλλα 0,02 (*) δ) Γογγυλοκράμβες 1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0, (v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea) Λυκοτρίβολο 1 1 0,02 (*) ,02 (*) Μαρούλια 2 0,5 0, Σκαρόλα (πικρίδα) 2 1 0,02 (*) Κάρδαμο 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 2 0,02 (*) Γαιοκάρδαμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρόκα 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 3 0,02 (*) Κόκκινο σινάπι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp ,02 (*) 2 2 0,02 (*) Άλλα 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 2 0,02 (*) β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) 0,7 0,5 0,02 (*) 0,02 (*) Σπανάκι 0,05 (*) 2 0,05 0, Αντράκλα, γλυστρίδα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) 0,5 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 L 129/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) γ) Αμπελόφυλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) δ) Νεροκάρδαμo 0,05 (*) 0,7 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) στ) Αρωματικά φυτά Φραγκομαϊντανός 3 0, Σχοινόπρασο 70 0, Φύλλα σέλινου 70 0, Μαϊντανός 70 0, Φασκόμηλο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Δενδρολίβανο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Θυμάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βασιλικός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα δάφνης (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Εστραγκόν (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 70 0, (vi) Ψυχανθή (νωπά) 3 0,7 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Φασόλια (με το λοβό) 1 0, Φασόλια (χωρίς λοβό) 0,02 (*) 0,02 (*) Μπιζέλια (με το λοβό) 0,02 (*) 0,02 (*) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) 0,2 0,02 (*) Φακές 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/15

14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) (vii) Λαχανικά με στέλεχος (νωπά) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπαράγγια 0,05 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Άγριες αγγινάρες 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Σέλινο 5 0,05 (*) 2 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,1 (*) Μάραθο 10 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,1 (*) 0,02 (*) Αγγινάρες 5 2 0,1 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,02 (*) Πράσα 10 0,5 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,5 0,1 0,1 (*) 0, Ραβέντι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Φύτρα μπαμπού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρδιές φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (viii) Μανιτάρια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Καλλιεργημένα 0,05 (*) 0,02 (*) Άγρια 1 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) (ix) Φύκια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*) 0,05 (*) 0,3 0,1 0,1 (*) 0,02 (*) Φασόλια Φακές Μπιζέλια L 129/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Λούπινα Άλλα ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ 0,01 (*) 0,02 (*) (i) Ελαιούχοι σπόροι 0,2 (*) 0,05 (*) Λιναρόσπορος 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Αραχίδες 0,2 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι παπαρούνας 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι σησαμιού 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι ηλιάνθου 0,5 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι ελαιοκράμβης 0,5 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Σόγια 0,5 0,05 (*) 0,1 (*) 0,5 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι σιναπιού 0,05 (*) 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Βαμβακόσπορος 0,7 0,2 2 (+) 0,05 (*) 0,2 0,1 3 0,05 (*) Σπόροι κολοκύθας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ατρακτυλίδα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βόραγο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ψευδολινάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κανναβόσπορος 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ρετσινολαδιά (ρίκινος) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/17

16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (ii) Ελαιούχοι καρποί 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ελιές για παραγωγή ελαίου ,02 (*) 0,1 (*) 0, Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί ελαιούχων φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καπόκ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 (*) 0,05 (*) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) Κριθάρι 0, ,5 0,3 1 0,2 0, Μαύρο σιτάρι 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Καλαμπόκι 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Κεχρί 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Βρόμη 0,5 2 0,05 (*) 0,05 0,3 1 0,2 0,02 (*) Ρύζι 5 2 0,05 (*) 1 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Σίκαλη 0, ,05 0,1 0,05 0,2 0, Σόργο 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Σίτος 0, ,05 0,1 0,1 0,2 0, Άλλα 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ (i) Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,5 0,5 0,05 (*) (ii) Κόκκοι καφέ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) α) Άνθη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη χαμομηλιού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη ιβίσκου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ροδοπέταλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη γιασεμιού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Τίλιο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) β) Φύλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα φράουλας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα του φυτού Rooibos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ματέ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) γ) Ρίζες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζα βαλεριάνας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζα τζινσενγκ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Χαρούπια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/19

18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης ,1 0,02 (*) 0,05 (*) ,1 (*) 10 0,1 (*) ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (i) Σπόροι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γλυκάνισο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μαυροκούκκι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι σέλινου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι κορίανδρου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι κύμινου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνηθος (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι μάραθου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μοσχοσίταρο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μοσχοκάρυδο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μπαχάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Πιπέρι του Σετσουάν (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κύμινο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρδάμωμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί αρκεύθου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μαύρο και άσπρο πιπέρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί βανίλιας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί βανίλιας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iii) Φλοιός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καννέλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Ρίζες ή ριζώματα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γλυκόριζα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κουρκουμάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αγριοραπάνια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Οφθαλμοί ανθέων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γαρύφαλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κάπαρη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vi) Στίγμα ανθέων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρόκος (ζαφορά) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vii) Επίσπερμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Περιβλήματα μοσχοκάρυδων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/21

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζαχαρότευτλα (ρίζα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζαχαροκάλαμα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζες κιχωρίου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ- ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ (i) Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά α) Χοίροι 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0.2 0,01 (*) 0,01 (*) β) Βοοειδή 0, Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0,3 0,05 (*) L 129/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) γ) Πρόβατα Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) δ) Αίγες 0, Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρέας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λιπώδης ιστός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ήπαρ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Νεφροί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βρώσιμα εντόσθια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/23

22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) στ) Πουλερικά κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Κρέας 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,3 0, Ήπαρ 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,01 (*) 0,01 (*) ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρέας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λιπώδης ιστός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ήπαρ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Νεφροί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βρώσιμα εντόσθια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (ii) Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Άλογα 0,01 (*) 0,05 0,02 0,05 0,01 (*) 0,03 L 129/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (iii) Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας Κοτόπουλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Πάπιες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Χήνες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ορτύκια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Μέλι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Αμφίβια και ερπετά (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vi) Σαλιγκάρια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ( α ) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I. (*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού (**) Συνδυασμός φυτοφαρμάκου κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Β. (F)= Λιποδιαλυτό (R)= Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού: λ-κυαλοθρίνη - κωδικός : λ-κυαλοθρίνη, συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών) Ethephon (+) Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης των δύο πρόσθετων δοκιμών καταλοίπων Ethephon (+) Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης μίας πρόσθετης μελέτης μεταβολισμού» EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/25

24 EL L 129/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωδικός 2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Το Μέρος A τροποποιείται ως εξής: i) Οι στήλες για τις ουσίες aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazole, flusilazole, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid, metazachlor, prothioconazole, spinetoram, spirotetramat και tebuconazole αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ ( a ) «Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg) Aminopyralid Μποσκαλίντ (Boscalid) (F) (R) Μπουπροφεζίν (Buprofezin) (F) Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) Κυπροντινίλ (Cyprodinil) (F) (R) Ντιφενοκοναζόλ (Difenoconazole) Φλουζιλαζόλ (Flusilazole) (F) (R) Φοσετύλ-Αλ (Fosetyl-Al) (άθροισμα fosetyl + φωσφορώδους οξέος και των αλάτων τους, εκφραζόμενο ως fosetyl) Ιμιντακλοπρίντ (Imidacloprid) Mandipropamid Metazachlor (R) Προθειοκοναζόλ (Prothioconazole-desthio) (R) Spinetoram (XDE-175) Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες του BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολογλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat Τεβουκοναζόλη/Τεμπουκοναζόλ (Tebuconazole) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ 0,01 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (i) Εσπεριδοειδή 0,05 (*) 1 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 0, ,01 (*) 0,2 1 0,05 (*) Γκρέιπ-φρουτ Πορτοκάλια Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια Άλλα (ii) Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα 0, Καρύδια Βραζιλίας 0,05 (*) Ανακάρδια (κάσιους) 0,05 (*) Κάστανα 0,05 (*) Καρύδες 0,05 (*) 1 0,05 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*)

25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Φουντούκια 0,05 (*) Μακαντάμια 0,05 (*) Καρύδια πεκάν 0,05 (*) Κουκουνάρια 0,05 (*) Φυστίκια 0,05 (*) Κοινά καρύδια 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) (iii) Μηλοειδή 2 0,5 0, ,5 0,01 (*) 0, Μήλα 0,5 0,02 (*) Αχλάδια 0,5 0,02 (*) Κυδώνια 0,2 0,3 0, Μούσμουλα 0,5 0,3 0, Ιαπωνικά μούσμουλα 0,5 0,3 0, Άλλα 0,2 0,3 0, (iv) Πυρηνόκαρπα (*) 0,01 (*) Βερίκοκα 0,2 2 0,5 0,02 (*) 0,5 0, Κεράσια 0,5 1 0,3 0,2 0,5 0,05 (*) Ροδάκινα 0,7 2 0,5 0,2 0,5 0, Δαμάσκηνα 0,3 2 0,5 0,1 0,3 0,05 (*) 0, Άλλα 0,1 0,5 0,1 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 0, (v) Μούρα και μικροί καρποί α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια 0, Οινοποιήσιμα σταφύλια 0, , , β) Φράουλες 10 0,05 (*) 0,01 (*) 5 0,1 0,02 (*) 75 0,5 0,01 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27

26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) γ) Καρποί βάτου 10 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 2 (*) 5 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Βατόμουρα 10 0, Καρποί ασπροβατομουριάς 0,05 (*) 0, Σμέουρα 10 0, Άλλα 0,05 (*) 0, δ) Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί 10 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Μύρτιλλα 5 0, Μύρτιλλα μακρόκαρπα 2 0,1 0,05 (*) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) 5 0, Πράσινα φραγκοστάφυλα 5 0, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς 2 0, Βατόμουρα 2 0, Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) 2 0,1 0,05 (*) Καρποί της κουφοξυλιάς 2 0, Άλλα 2 0, (vi) Διάφοροι καρποί 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Χουρμάδες 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Σύκα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Επιτραπέζιες ελιές 2 2 0, Κουμκουάτ 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Καράμβολα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Λωτός 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) L 129/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί 0,1 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Ακτινίδια 5 1 0, Λίτσι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Καρποί της πασιφλόρας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Φραγκόσυκα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Αμερικανικός λωτός (kaki) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι Αβοκάντο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) ,05 (*) Μπανάνες 0,3 0,5 0,1 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Μάνγκο 0,05 (*) 0,1 0,02 (*) 2 (*) 0,2 0, Καρποί παπαίας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Ρόδι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 1 0,05 (*) Cherimoya 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Γκουάβα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ανανάς 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 50 0,05 (*) 0,05 (*) 0, EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/29

28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Αρτόκαρπος 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Δούριο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓ ΜΕΝΑ (i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 0,5 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,05 (*) α) Πατάτες 0,5 0,05 (*) 0,1 30 0,8 0, β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Ρίζες μανιόκας (cassava) Γλυκοπατάτες Κόνδυλοι της διοσκορέας Αραρούτη Άλλα γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Koκκινογούλια 0,5 1 0,2 2 (*) 0,05 (*) Καρότα 1 2 0,3 2 (*) 0, Ραπανοσέλινα 1 0,3 2 2 (*) 0, Ραπάνια 1 2 0,2 2 (*) 0, Κόνδυλοι ηλίανθου 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,05 (*) Παστινάκη 1 2 0,3 2 (*) 0, Ρίζες μαϊντανού 3 2 0,2 2 (*) 0, Ραπάνια 1 0,05 (*) 0,05 (*) 25 0,05 (*) Λαγόχορτα 1 2 0,2 2 (*) 0, Γουλιά (είδος κράμβης) 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0, Γογγύλια 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,3 0,1 (*) L 129/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Άλλα 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) (ii) Βολβώδη λαχανικά 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Σκόρδα 0,5 0,3 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Κρεμμύδια 3 0,3 0,05 (*) 50 0,1 0,1 0,05 (*) Ασκαλώνια 0,5 0,3 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) 0,5 1 0,1 30 0,2 7 0, Άλλα 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) (iii) Καρποφόρα λαχανικά 0,02 (*) α) Σολανώδη 0, Ντομάτες 1 1 0, ,5 1 0, Πιπεριές ,05 (*) ,3 2 0, Μελιτζάνες 1 1 0,6 1 0,05 (*) 100 0,5 1 0,3 2 0, Μπάμιες 0,5 0,5 0,6 0,5 0,05 (*) 2 (*) 0,5 0,01 (*) ,05 (*) Άλλα 0,5 0,5 0,6 0,5 0,05 (*) 2 (*) 0,5 0,01 (*) 0,3 1 0,05 (*) β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 0,3 0,5 0,1 75 0,3 0,2 0, Αγγούρια 0, ,2 0, Αγγουράκια 3 0,5 0,5 0,1 0,05 (*) Κολοκυθάκια 3 0,5 1 0,2 0, Άλλα 0,2 0,5 0,5 0,1 0,05 (*) γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό 0,5 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) 75 0,3 0,05 (*) 0, Πεπόνια 1 0,5 0,5 0, Κολοκύθες 0,5 1 0,3 0, Καρπούζια 0,5 0,2 0,3 0, Άλλα 0,5 0,1 0,3 0,05 (*) δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,5 0,5 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 5 0,1 0,01 (*) 0,3 0,05 (*) 0,1 (*) 0, ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά 0,5 0,5 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 5 0,1 0,01 (*) 30 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/31

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 13.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 208/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 812/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 14 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 123173 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων bifenazate, pethoxamid,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 3.11.2006 COM(2006) 655 τελικό 2006/0218 (COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα EL EL EL Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II-1 ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σημείωση 1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων»(πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σηµ: Ο ΚΑ αυτός δεν ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007 15.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 311 NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο 13/07/2007 Eurostat Μονάδα 02 Στατιστική διακυβέρνηση, ποιότητα και αξιολόγηση ΤΟΜΕΑΣ Α - ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα, 17.7.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα, 17.7.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1160 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΦΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009

L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 L 328/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 187/30 EL 16.7.2002 Ο ΗΓΙΑ 2002/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2002 για την καθιέρωση κοινοτικών µεθόδων δειγµατοληψίας για τον επίσηµο έλεγχο των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων µέσα και πάνω σεπροϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990R2377 EL 02.09.2009 060.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Πρόγραμμα δίαιτας Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Η ανάπτυξη του προγράμματος έχει γίνει και υποστηρίζεται από επιστήμονες γιατρούς, κοινωνιολόγους, διαιτολόγους και ψυχολόγους. Η επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) L 77/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα»

«Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα» ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Βιολογικές καλλιέργειες - Μεσογειακή διατροφή- Δίαιτα» Ορεστιάδα, 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ΜΕΡΟΣ Ι Α. Εισαγωγή στα Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα