(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 459/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 14 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για τις ουσίες azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, isoxaflutole, ethephon fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol και trifloxystrobin καθορίστηκαν ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα ΙΙ και στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazole, flusilazole, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid, metazachlor, prothioconazole, spinetoram, spirotetramat, sulphur (θείο) και tebuconazole καθορίστηκαν ΑΟΚ στο μέρος Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (2) Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας, σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 2 ), για την έγκριση φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία azoxystrobin με σκοπό τη χρήση σε γουλιά (είδος κράμβης), υποβλήθηκε αίτηση δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ. αίτηση, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί το υφιστάμενο ΑΟΚ για το βοδινό νεφρό, αφού τα βοοειδή λαμβάνουν το φυτοφάρμακο μέσω της βόσκησης. Όσον αφορά την ουσία boscalid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε αγγουράκια και κολοκύθια. Όσον αφορά την ουσία cyprodinil, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ραπανοσέλινα. Όσον αφορά την ουσία difenoconazole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε μάραθο, μαϊντανό, φύλλα σέλινου και φραγκομαϊντανό. Όσον αφορά την ουσία indoxacarb, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε κεράσια και ζαχαρότευτλα. Όσον αφορά την ουσία isoxaflutole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για την τροποποίηση του προσδιορισμού των καταλοίπων. Όσον αφορά την ουσία fosetyl, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ραπάνια. Όσον αφορά την ουσία lambda-cyhalothrin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε αγκινάρες και φραγκοστάφυλα. Όσον αφορά την ουσία metazachlor, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε ελαιοκράμβες, μη κεφαλωτές κράμβες, κεφαλωτές κράμβες (λάχανο), γουλιά (είδος κράμβης), γογγύλια και δημητριακά. Με βάση αυτήν την αίτηση, κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθούν τα υφιστάμενα ΑΟΚ για το συκώτι από βοοειδή και αιγοπρόβατα, αφού η ελαιοκράμβη, οι μη κεφαλωτές κράμβες, οι κεφαλωτές κράμβες (λάχανο), τα γουλιά (είδος κράμβης), τα γογγύλια και τα δημητριακά χρησιμοποιούνται ως υλικά ζωοτροφών και, κατά συνέπεια, τα κατάλοιπα ενδέχεται να φθάσουν στην τροφή των ζώων. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο να τροποποιηθεί ο προσδιορισμός των καταλοίπων για τα ζωικά προϊόντα. Όσον αφορά την ουσία pyraclostrobin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε κοκκινογούλια, αγγουράκια και κολοκύθια. Όσον αφορά την ουσία spirotetramat, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε δαμάσκηνα και κεράσια. Όσον αφορά την ουσία tebuconazole, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε γουλιά (είδος κράμβης) και γογγύλια. Όσον αφορά την ουσία thiacloprid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε λυκοτρίβολο, σέλινο και μάραθο. Όσον αφορά την ουσία trifloxystrobin, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε παστινάκη, ρίζες μαϊντανού, λαγόχορτα, γουλιά (είδος κράμβης) και γογγύλια. (3) Όσον αφορά την ουσία aminopyralid, υποβλήθηκε σχετική αίτηση για τη χρήση σε βοσκότοπους. Με βάση αυτήν την (4) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι αιτήσεις υποβλήθηκαν για

2 EL L 129/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ουσία spinetoram στα ροδάκινα (περιλαμβανομένων των νεκταρινιών) και στα βερίκοκα. Η εγκεκριμένη χρήση της ουσίας spinetoram σε ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα στη Νότια Αφρική, στην Αργεντινή, στη Χιλή, στη Νέα Ζηλανδία και στο Ισραήλ οδήγησε σε υψηλότερες τιμές από τα ΑΟΚ που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για την αποφυγή εμπορικών φραγμών σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ροδάκινων, νεκταρινιών και βερίκοκων, κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός υψηλότερων ΑΟΚ. (5) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή. (6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο εξής «η Αρχή», αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξέτασε ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, τα ζώα και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ ( 3 ). Διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε. (7) Η Αρχή συμπέρανε στις αιτιολογημένες γνώμες της, ότι πληρούνταν όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις ΑΟΚ που ζητούνται από τους αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η ισόβια έκθεση στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να περιέχουν τις εν λόγω ουσίες, ούτε η βραχυχρόνια έκθεση σε ακραία κατανάλωση των σχετικών καλλιεργειών έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας λήψης (ADI) ή της οξείας δόσης αναφοράς (ARfD). Σε ορισμένες περιπτώσεις η Αρχή έκρινε απαραίτητο τον προσδιορισμό υψηλότερου ΑΟΚ από εκείνο που πρότεινε το κράτος μέλος που διενήργησε την αξιολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σκόπιμο να επιτραπεί το υψηλότερο ΑΟΚ, όπως προτάθηκε από την Αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι η Αρχή χαρακτήρισε το εν λόγω ΑΟΚ ασφαλές. Σε άλλες περιπτώσεις η Αρχή έκρινε ότι αρκούσε ο προσδιορισμός χαμηλότερου ΑΟΚ από εκείνο που προτάθηκε από το κράτος μέλος που διενήργησε την αξιολόγηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να οριστεί το χαμηλότερο ΑΟΚ. (8) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η Αρχή αξιολόγησε την ασφάλεια των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία ethephon ( 4 ) και συμπέρανε ότι για 12 καλλιέργειες θα καθοριζόταν υψηλότερα ΑΟΚ ώστε να ληφθούν υπόψη τα υφιστάμενα CXL (ΑΟΚ του Codex). (9) Όσον αφορά την ουσία fenitrothion, η ισχύς των ΑΟΚ που αφορούν τα δημητριακά έληξε την 1η Ιουνίου Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αναφέρεται το κατώτερο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού (LOD) του εν λόγω φυτοφαρμάκου στα δημητριακά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (10) Όσον αφορά την ουσία sulphur (θείο), η Αρχή στα συμπεράσματά της ( 5 ) συνέστησε να μην εξακολουθήσει να καθορίζει ΑΟΚ για το εν λόγω φυτοφάρμακο εξαιτίας της χαμηλής τοξικότητάς του. Με βάση αυτό το συμπέρασμα, είναι σκόπιμη η διαγραφή των υφιστάμενων ΑΟΚ για το εν λόγω φυτοφάρμακο και η συμπερίληψή του στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (11) Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, οι ζητούμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (12) Την 4η Ιουλίου 2009, η Επιτροπή του CODEX Alimentarius (CAC) ενέκρινε τα CXL για τις ουσίες azoxystrobin, buprofezin, chlorantraniliprole, cypermethrin, flusilazole, imidacloprid, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, methomyl, profenofos, prothioconazole, spinetoram, spirotetramate, tebuconazole, triadimefon και triadimenol. Τα εν λόγω CXL πρέπει να περιληφθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ως ΑΟΚ, με εξαίρεση τα CXL που δεν κρίνονται ασφαλή για την ευρωπαϊκή ομάδα καταναλωτών και για τα οποία η Ένωση διατύπωσε επιφύλαξη στην CAC. (13) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. (14) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τα παραρτήματα II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ΑΟΚ για την ουσία ethephon θα ισχύουν από την 8η Ιουνίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2010 Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/5 ( 1 ) ΕΕ L 70 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 230 της , σ. 1. ( 3 ) Οι επιστημονικές εκθέσεις της ΕΑΑΤ βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία aminopyralid στο βοδινό νεφρό. EFSA Scientific Report (2009) 302, 1. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία azoxystrobin στα γουλιά (είδος κράμβης), EFSA Journal (9):1308. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία cyprodinil στα ραπανοσέλινα. EFSA Scientific Report (2009) 325. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία difenoconazole στα φυλλώδη λαχανικά. EFSA Scientific Report (2009) 337. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία indoxacarb στα κεράσια και στα ζαχαρότευτλα. EFSA Scientific Report (2009) 324. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση του προσδιορισμού των καταλοίπων για την ουσία isoxaflutole. EFSA Scientific Report (2009) 323. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία fosetyl-al στα ραπάνια. EFSA Journal (9):1313. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία lambda-cyhalothrin, EFSA Scientific Report (2009) 226 και 330. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία metazachlor στο συκώτι. EFSA Scientific Report (2009) 320. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία pyraclostrobin στα κολοκύθια, στα αγγουράκια και στα κοκκινογούλια. EFSA Scientific Report (2009) 342. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία spinetoram στα ροδάκινα και στα βερίκοκα. EFSA Journal (9):1312. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία spirotetramat. EFSA Scientific Report (2009) 306. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία tebuconazole στα μανταρίνια και στους καρπούς της πασιφλόρας. EFSA Scientific Report (2009) Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία thiacloprid. EFSA Scientific Report (2009) 307. Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ που εκπονήθηκε από τη μονάδα φυτοφαρμάκων (PRAPeR) σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ για την ουσία trifloxystrobin σε διάφορες καλλιέργειες. EFSA Scientific Report (2008) 314. ( 4 ) Επανεξέταση της αιτιολογημένης γνωμοδότησης σχετικά με τα υφιστάμενα ΑΟΚ για την ουσία ethephon. EFSA Journal (10):1347. ( 5 ) Conclusion on pesticide peer review regarding the risk assessment of the active substance sulfur. [Συμπέρασμα της αξιολόγησης φυτοφαρμάκου όσον αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας sulphur (θείο)]. EFSA Scientific Report (2008) 221.

4 EL L 129/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής: 1. Στο παράρτημα ΙΙ,από τον τίτλο «Isoxaflutole (άθροισμα isoxaflutole, RPA και RPA , εκφραζόμενο ως isoxaflutole)», το «και RPA » διαγράφεται οι στήλες για τις ουσίες azoxystrobin, cypermethrin, indoxacarb, ethephon, fenitrothion, lambda-cyhalothrin, methomyl, profenofos, pyraclostrobin, thiacloprid, triadimefon, triadimenol και trifloxystrobin αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/7 Κωδικός Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΚ ( α ) «Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg) Azoxystrobin Κυπερμεθρίνη (Cypermethrin) [κυπερμεθρίνη περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των συστατικών ισομερών (σύνολο ισομερών)] (F) Ethephon Φενιτροθείο (Fenitrothion) Indoxacarb ως άθροισμα των ισομερών S και R (F) λ-κυαλοθρίνη (Lambda-Cyhalothrin) (F) (R) Methomyl και Thiodicarb ( άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl) Profenofos (F) Pyraclostrobin (F) Thiacloprid (F) Triadimefon και triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol) (F) Τριφλοξυστροβίνη (Trifloxystrobin) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟ ΔΡΥΑ (i) Εσπεριδοειδή ,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 1 0,02 (*) 0,1 (*) 0, Γκρέιπ-φρουτ Πορτοκάλια Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια Άλλα (ii) Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 (*) 0,02 (*) Αμύγδαλα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Καρύδια Βραζιλίας 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Ανακάρδια (κάσιους) 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Κάστανα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Καρύδες 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Φουντούκια 0,1 (*) 0,2 0,02 (*) Μακαντάμια 0,1 (*) 0,1 0,02 (*)

6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Καρύδια πεκάν 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Κουκουνάρια 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) Φυστίκια 1 0, Κοινά καρύδια 0,1 (*) 0,5 0,02 (*) Άλλα 0,1 (*) 0,1 0,02 (*) (iii) Μηλοειδή 0,05 (*) 1 0,1 0,05 (*) 0,3 0,3 0, Μήλα 0,6 0,01 (*) 0,5 0,02 (*) 0,2 (*) Αχλάδια 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,1 (*) Κυδώνια 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,1 (*) Μούσμουλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ιαπωνικά μούσμουλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,2 0,1 (*) (iv) Πυρηνόκαρπα 2 2 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Βερίκοκα 0,05 (*) 0,3 0,2 0,02 (*) 0,2 0, Κεράσια 3 0,5 0,3 0,1 0,3 0, Ροδάκινα 0,05 (*) 0,3 0,2 0,02 (*) 0,2 0, Δαμάσκηνα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,2 0,1 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (v) Μούρα και μικροί καρποί 0,05 (*) α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια 2 0,5 0,01 (*) 2 0,2 0,02 (*) Επιτραπέζια σταφύλια 0,7 0,02 (*) 1 L 129/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Οινοποιήσιμα σταφύλια 2 0, β) Φράουλες 10 0,07 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) 0,5 0,5 0,5 0, γ) Καρποί βάτου 5 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Βατόμουρα 0, Καρποί ασπροβατομουριάς 0,02 (*) 0,02 (*) Σμέουρα 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) δ) Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί 0,05 (*) Μύρτιλλα ,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0, Μύρτιλλα μακρόκαρπα 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) Πράσινα φραγκοστάφυλα 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βατόμουρα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί της κουφοξυλιάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) (vi) Διάφοροι καρποί α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Χουρμάδες 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Σύκα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/9

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Επιτραπέζιες ελιές 0,05 (*) 5 (+) 0,01 (*) 1 0,02 (*) 0, Κουμκουάτ 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Καράμβολα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λωτός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Ακτινίδια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Λίτσι 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Καρποί της πασιφλόρας 4 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) Φραγκόσυκα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αμερικανικός λωτός (kaki) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι Αβοκάντο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Μπανάνες 2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,1 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0, Μάνγκο 0,7 0,7 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,2 0,05 0,02 (*) 0,1 (*) 0, Καρποί παπαίας 0,3 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 0,5 0,1 (*) Ρόδι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Cherimoya (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γκουάβα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Ανανάς 0,05 (*) 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 3 0,02 (*) Αρτόκαρπος (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Δούριο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 0,01 (*) (i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά 1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Πατάτες 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Ρίζες μανιόκας (cassava) 0,02 (*) Γλυκοπατάτες 0,02 (*) Κόνδυλοι της διοσκορέας 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Αραρούτη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,02 (*) γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα Koκκινογούλια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) Καρότα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Ραπανοσέλινα 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) Ραπάνια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) Κόνδυλοι ηλίανθου 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/11

10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Παστινάκη 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0, Ρίζες μαϊντανού 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Ραπάνια 0,2 0,1 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) Λαγόχορτα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 0,02 (*) 0, Γουλιά (είδος κράμβης) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Γογγύλια 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (ii) Βολβώδη λαχανικά 10 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Σκόρδα 0,1 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) Κρεμμύδια 0,1 0,2 0,02 (*) Ασκαλώνια 0,1 0,2 0,02 (*) 0,1 (*) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) 0,05 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) (iii) Καρποφόρα λαχανικά α) Σολανώδη 3 0,5 0,02 (*) Ντομάτες 1 0,5 0,1 10 0,2 0,5 0, Πιπεριές 0,05 (*) 0,3 0,1 0,05 (*) 0,5 1 0, Μελιτζάνες 0,05 (*) 0,5 0,5 0,05 (*) 0,2 0,5 0,02 (*) Μπάμιες 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) L 129/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 1 0,2 0,05 (*) 0,2 0,1 0,1 0,05 (*) 0,3 0,2 0, Αγγούρια 0,02 (*) Αγγουράκια 0, Κολοκυθάκια 0, Άλλα 0,02 (*) γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό 1 0,2 0,05 (*) 0,1 0,05 0,1 0,05 (*) 0,02 (*) 0, Πεπόνια 0.2 0, Κολοκύθες 0,02 (*) 0, Καρπούζια 0.2 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 0,1 (*) 0,02 (*) ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (iv) Κράμβες 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Ανθοκράμβες 0,3 0,02 (*) 0,1 0, Μπρόκολα 1 0,1 0, Κουνουπίδια 0,5 0,1 0, Άλλα 1 0,5 0,02 (*) β) Κεφαλωτές κράμβες Λαχανάκια Βρυξελλών 0,1 0,05 0,05 0,2 0,05 0, Λάχανα 3 0,2 0,02 (*) 0,2 0,2 0, Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/13

12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) γ) Φυλλώδεις κράμβες 1 1 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,02 (*) Κινέζικα λάχανα 0, Μη κεφαλωτές κράμβες 0, Άλλα 0,02 (*) δ) Γογγυλοκράμβες 1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0, (v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea) Λυκοτρίβολο 1 1 0,02 (*) ,02 (*) Μαρούλια 2 0,5 0, Σκαρόλα (πικρίδα) 2 1 0,02 (*) Κάρδαμο 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 2 0,02 (*) Γαιοκάρδαμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρόκα 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 3 0,02 (*) Κόκκινο σινάπι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp ,02 (*) 2 2 0,02 (*) Άλλα 0,02 (*) 1 0,02 (*) 2 2 0,02 (*) β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) 0,7 0,5 0,02 (*) 0,02 (*) Σπανάκι 0,05 (*) 2 0,05 0, Αντράκλα, γλυστρίδα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) 0,5 0,02 (*) 0,02 (*) 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 L 129/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) γ) Αμπελόφυλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) δ) Νεροκάρδαμo 0,05 (*) 0,7 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ) 0,2 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) στ) Αρωματικά φυτά Φραγκομαϊντανός 3 0, Σχοινόπρασο 70 0, Φύλλα σέλινου 70 0, Μαϊντανός 70 0, Φασκόμηλο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Δενδρολίβανο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Θυμάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βασιλικός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα δάφνης (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Εστραγκόν (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 70 0, (vi) Ψυχανθή (νωπά) 3 0,7 0,05 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) Φασόλια (με το λοβό) 1 0, Φασόλια (χωρίς λοβό) 0,02 (*) 0,02 (*) Μπιζέλια (με το λοβό) 0,02 (*) 0,02 (*) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) 0,2 0,02 (*) Φακές 0,02 (*) 0,02 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/15

14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα 0,02 (*) 0,02 (*) (vii) Λαχανικά με στέλεχος (νωπά) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπαράγγια 0,05 (*) 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Άγριες αγγινάρες 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Σέλινο 5 0,05 (*) 2 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,1 (*) Μάραθο 10 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,1 (*) 0,02 (*) Αγγινάρες 5 2 0,1 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,02 (*) Πράσα 10 0,5 0,02 (*) 0,3 0,02 (*) 0,5 0,1 0,1 (*) 0, Ραβέντι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Φύτρα μπαμπού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρδιές φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (viii) Μανιτάρια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) Καλλιεργημένα 0,05 (*) 0,02 (*) Άγρια 1 0, Άλλα 0,05 (*) 0,02 (*) (ix) Φύκια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 0,02 (*) 0,05 (*) 0,3 0,1 0,1 (*) 0,02 (*) Φασόλια Φακές Μπιζέλια L 129/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Λούπινα Άλλα ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ 0,01 (*) 0,02 (*) (i) Ελαιούχοι σπόροι 0,2 (*) 0,05 (*) Λιναρόσπορος 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Αραχίδες 0,2 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι παπαρούνας 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι σησαμιού 0,05 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι ηλιάνθου 0,5 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι ελαιοκράμβης 0,5 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Σόγια 0,5 0,05 (*) 0,1 (*) 0,5 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) 0,05 (*) Σπόροι σιναπιού 0,05 (*) 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0, Βαμβακόσπορος 0,7 0,2 2 (+) 0,05 (*) 0,2 0,1 3 0,05 (*) Σπόροι κολοκύθας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ατρακτυλίδα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βόραγο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ψευδολινάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κανναβόσπορος 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ρετσινολαδιά (ρίκινος) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/17

16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (ii) Ελαιούχοι καρποί 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ελιές για παραγωγή ελαίου ,02 (*) 0,1 (*) 0, Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί ελαιούχων φοινίκων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καπόκ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,2 (*) 0,05 (*) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) Κριθάρι 0, ,5 0,3 1 0,2 0, Μαύρο σιτάρι 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Καλαμπόκι 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Κεχρί 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Βρόμη 0,5 2 0,05 (*) 0,05 0,3 1 0,2 0,02 (*) Ρύζι 5 2 0,05 (*) 1 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Σίκαλη 0, ,05 0,1 0,05 0,2 0, Σόργο 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) Σίτος 0, ,05 0,1 0,1 0,2 0, Άλλα 0,05 (*) 0,3 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,1 (*) 0,02 (*) ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ (i) Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,2 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,5 0,5 0,05 (*) (ii) Κόκκοι καφέ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) α) Άνθη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη χαμομηλιού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη ιβίσκου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ροδοπέταλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνθη γιασεμιού (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Τίλιο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) β) Φύλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα φράουλας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Φύλλα του φυτού Rooibos (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ματέ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) γ) Ρίζες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζα βαλεριάνας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζα τζινσενγκ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Χαρούπια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/19

18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης ,1 0,02 (*) 0,05 (*) ,1 (*) 10 0,1 (*) ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (i) Σπόροι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γλυκάνισο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μαυροκούκκι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι σέλινου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι κορίανδρου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι κύμινου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άνηθος (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Σπόροι μάραθου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μοσχοσίταρο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μοσχοκάρυδο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μπαχάρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Πιπέρι του Σετσουάν (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κύμινο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρδάμωμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί αρκεύθου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Μαύρο και άσπρο πιπέρι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί βανίλιας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καρποί βανίλιας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) L 129/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iii) Φλοιός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Καννέλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Ρίζες ή ριζώματα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γλυκόριζα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κουρκουμάς (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Αγριοραπάνια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Οφθαλμοί ανθέων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Γαρύφαλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κάπαρη (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vi) Στίγμα ανθέων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρόκος (ζαφορά) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vii) Επίσπερμο (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Περιβλήματα μοσχοκάρυδων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/21

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζαχαρότευτλα (ρίζα) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ζαχαροκάλαμα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ρίζες κιχωρίου (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ- ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ (i) Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά α) Χοίροι 0,5 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*) Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0.2 0,01 (*) 0,01 (*) β) Βοοειδή 0, Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0,3 0,05 (*) L 129/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) γ) Πρόβατα Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) δ) Αίγες 0, Κρέας 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,05 (*) 0,2 0,3 0, Ήπαρ 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,07 0,2 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,07 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 0,01 (*) ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρέας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λιπώδης ιστός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ήπαρ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Νεφροί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βρώσιμα εντόσθια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/23

22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) στ) Πουλερικά κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) Κρέας 0,01 (*) 0, Λιπώδης ιστός 0,3 0, Ήπαρ 0,01 (*) 0, Νεφροί 0,01 (*) 0, Βρώσιμα εντόσθια 0,01 (*) 0,01 (*) Άλλα 0,01 (*) 0,01 (*) ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Κρέας (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Λιπώδης ιστός (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ήπαρ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Νεφροί (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Βρώσιμα εντόσθια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (ii) Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Άλογα 0,01 (*) 0,05 0,02 0,05 0,01 (*) 0,03 L 129/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Άλλα (iii) Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας Κοτόπουλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 0,02 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) Πάπιες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Χήνες (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Ορτύκια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) Άλλα (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (iv) Μέλι (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (v) Αμφίβια και ερπετά (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vi) Σαλιγκάρια (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) ( α ) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I. (*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού (**) Συνδυασμός φυτοφαρμάκου κωδικού για τον οποίο ισχύει ΑΟΚ όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Β. (F)= Λιποδιαλυτό (R)= Ο ορισμός του καταλοίπου διαφέρει για τους ακόλουθους συνδυασμούς φυτοφαρμάκου-κωδικού: λ-κυαλοθρίνη - κωδικός : λ-κυαλοθρίνη, συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων των ισομερών συστατικών (άθροισμα ισομερών) Ethephon (+) Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης των δύο πρόσθετων δοκιμών καταλοίπων Ethephon (+) Το ΑΟΚ ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2011 εκκρεμούσης της υποβολής και της αξιολόγησης μίας πρόσθετης μελέτης μεταβολισμού» EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/25

24 EL L 129/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωδικός 2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Το Μέρος A τροποποιείται ως εξής: i) Οι στήλες για τις ουσίες aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cyprodinil, difenoconazole, flusilazole, fosetyl, imidacloprid, mandipropamid, metazachlor, prothioconazole, spinetoram, spirotetramat και tebuconazole αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν ΑΟΚ ( a ) «Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg) Aminopyralid Μποσκαλίντ (Boscalid) (F) (R) Μπουπροφεζίν (Buprofezin) (F) Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) Κυπροντινίλ (Cyprodinil) (F) (R) Ντιφενοκοναζόλ (Difenoconazole) Φλουζιλαζόλ (Flusilazole) (F) (R) Φοσετύλ-Αλ (Fosetyl-Al) (άθροισμα fosetyl + φωσφορώδους οξέος και των αλάτων τους, εκφραζόμενο ως fosetyl) Ιμιντακλοπρίντ (Imidacloprid) Mandipropamid Metazachlor (R) Προθειοκοναζόλ (Prothioconazole-desthio) (R) Spinetoram (XDE-175) Spirotetramat και οι 4 μεταβολίτες του BYI08330-ενόλη, BYI08330-κετοϋδροξυ-, BYI08330-μονοϋδροξυ-, και BYI08330 ενολογλυκοζίτης, εκφραζόμενα ως spirotetramat Τεβουκοναζόλη/Τεμπουκοναζόλ (Tebuconazole) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ 0,01 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) (i) Εσπεριδοειδή 0,05 (*) 1 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 0, ,01 (*) 0,2 1 0,05 (*) Γκρέιπ-φρουτ Πορτοκάλια Λεμόνια Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια Άλλα (ii) Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος) Αμύγδαλα 0, Καρύδια Βραζιλίας 0,05 (*) Ανακάρδια (κάσιους) 0,05 (*) Κάστανα 0,05 (*) Καρύδες 0,05 (*) 1 0,05 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*)

25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Φουντούκια 0,05 (*) Μακαντάμια 0,05 (*) Καρύδια πεκάν 0,05 (*) Κουκουνάρια 0,05 (*) Φυστίκια 0,05 (*) Κοινά καρύδια 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) (iii) Μηλοειδή 2 0,5 0, ,5 0,01 (*) 0, Μήλα 0,5 0,02 (*) Αχλάδια 0,5 0,02 (*) Κυδώνια 0,2 0,3 0, Μούσμουλα 0,5 0,3 0, Ιαπωνικά μούσμουλα 0,5 0,3 0, Άλλα 0,2 0,3 0, (iv) Πυρηνόκαρπα (*) 0,01 (*) Βερίκοκα 0,2 2 0,5 0,02 (*) 0,5 0, Κεράσια 0,5 1 0,3 0,2 0,5 0,05 (*) Ροδάκινα 0,7 2 0,5 0,2 0,5 0, Δαμάσκηνα 0,3 2 0,5 0,1 0,3 0,05 (*) 0, Άλλα 0,1 0,5 0,1 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 0, (v) Μούρα και μικροί καρποί α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια 0, Οινοποιήσιμα σταφύλια 0, , , β) Φράουλες 10 0,05 (*) 0,01 (*) 5 0,1 0,02 (*) 75 0,5 0,01 (*) 0,2 0,1 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/27

26 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) γ) Καρποί βάτου 10 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 2 (*) 5 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Βατόμουρα 10 0, Καρποί ασπροβατομουριάς 0,05 (*) 0, Σμέουρα 10 0, Άλλα 0,05 (*) 0, δ) Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί 10 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Μύρτιλλα 5 0, Μύρτιλλα μακρόκαρπα 2 0,1 0,05 (*) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) 5 0, Πράσινα φραγκοστάφυλα 5 0, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς 2 0, Βατόμουρα 2 0, Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) 2 0,1 0,05 (*) Καρποί της κουφοξυλιάς 2 0, Άλλα 2 0, (vi) Διάφοροι καρποί 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Χουρμάδες 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Σύκα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Επιτραπέζιες ελιές 2 2 0, Κουμκουάτ 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Καράμβολα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Λωτός 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) L 129/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,1 0,05 (*) β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί 0,1 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Ακτινίδια 5 1 0, Λίτσι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Καρποί της πασιφλόρας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Φραγκόσυκα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Αμερικανικός λωτός (kaki) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι Αβοκάντο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) ,05 (*) Μπανάνες 0,3 0,5 0,1 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Μάνγκο 0,05 (*) 0,1 0,02 (*) 2 (*) 0,2 0, Καρποί παπαίας 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) Ρόδι 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 1 0,05 (*) Cherimoya 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Γκουάβα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Ανανάς 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 50 0,05 (*) 0,05 (*) 0, EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/29

28 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Αρτόκαρπος 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Δούριο 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) Άλλα 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓ ΜΕΝΑ (i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά 0,01 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 0,5 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,05 (*) α) Πατάτες 0,5 0,05 (*) 0,1 30 0,8 0, β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά Ρίζες μανιόκας (cassava) Γλυκοπατάτες Κόνδυλοι της διοσκορέας Αραρούτη Άλλα γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) Koκκινογούλια 0,5 1 0,2 2 (*) 0,05 (*) Καρότα 1 2 0,3 2 (*) 0, Ραπανοσέλινα 1 0,3 2 2 (*) 0, Ραπάνια 1 2 0,2 2 (*) 0, Κόνδυλοι ηλίανθου 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,05 (*) Παστινάκη 1 2 0,3 2 (*) 0, Ρίζες μαϊντανού 3 2 0,2 2 (*) 0, Ραπάνια 1 0,05 (*) 0,05 (*) 25 0,05 (*) Λαγόχορτα 1 2 0,2 2 (*) 0, Γουλιά (είδος κράμβης) 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0, Γογγύλια 0,5 0,05 (*) 0,1 2 (*) 0,3 0,1 (*) L 129/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Άλλα 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) (ii) Βολβώδη λαχανικά 0,05 (*) 0,01 (*) 0,3 0,02 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) Σκόρδα 0,5 0,3 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0, Κρεμμύδια 3 0,3 0,05 (*) 50 0,1 0,1 0,05 (*) Ασκαλώνια 0,5 0,3 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) 0,5 1 0,1 30 0,2 7 0, Άλλα 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 2 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) (iii) Καρποφόρα λαχανικά 0,02 (*) α) Σολανώδη 0, Ντομάτες 1 1 0, ,5 1 0, Πιπεριές ,05 (*) ,3 2 0, Μελιτζάνες 1 1 0,6 1 0,05 (*) 100 0,5 1 0,3 2 0, Μπάμιες 0,5 0,5 0,6 0,5 0,05 (*) 2 (*) 0,5 0,01 (*) ,05 (*) Άλλα 0,5 0,5 0,6 0,5 0,05 (*) 2 (*) 0,5 0,01 (*) 0,3 1 0,05 (*) β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 0,3 0,5 0,1 75 0,3 0,2 0, Αγγούρια 0, ,2 0, Αγγουράκια 3 0,5 0,5 0,1 0,05 (*) Κολοκυθάκια 3 0,5 1 0,2 0, Άλλα 0,2 0,5 0,5 0,1 0,05 (*) γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό 0,5 0,3 0,05 (*) 0,05 (*) 75 0,3 0,05 (*) 0, Πεπόνια 1 0,5 0,5 0, Κολοκύθες 0,5 1 0,3 0, Καρπούζια 0,5 0,2 0,3 0, Άλλα 0,5 0,1 0,3 0,05 (*) δ) Γλυκό καλαμπόκι 0,5 0,5 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 5 0,1 0,01 (*) 0,3 0,05 (*) 0,1 (*) 0, ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά 0,5 0,5 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) 5 0,1 0,01 (*) 30 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/31

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 304/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Απριλίου 2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα 27.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/75 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 14 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 123173 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων bifenazate, pethoxamid,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία Φρούτα - Λαχανικά ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Φρούτα κυρίως ώριμοι καρποί Ως επιδόρπια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΜΑΘΗΜΑ : Γνωρίζοντας τις Τροφές Οι συμμετέχουσες Μαθήτριες και συμμετέχοντες Μαθητές ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΒΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης

Μπαχαρικά και βότανα. > Μπαχαρικά & βότανα. σε Βοχ > Αρωματικά φυτά ψυχρής αφυδάτωσης ΑΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΝΙΚA ΠΟΣOΤΗΤΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΓΕΥΣΗΣ. Μπαχαρικά και βότανα Αποτελούν τους καρπούς ή τα αποξηραμένα τμήματα φυτών που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΘΟΣ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΧΛΑΔΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΕΛΙΑ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΡΟΤΟ ΒΑΒΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 13.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 208/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 812/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής Ως Μεσογειακή χαρακτηρίζεται η διατροφή των χωρών από την Ισπανία µέχρι την Αίγυπτο και από τη Νότια Γαλλία µέχρι το Μαρόκο, για

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 3KG 100 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 1KG 5000 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

file:///c:/users/nikos/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2...

file:///c:/users/nikos/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2... Page 1 of 5 Σελίδα 1 από 5 Αρ.Μητρώου 042643 Ονομ/μο ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε. Τίτλος Α.Φ.Μ. 094114316 ΔΟΥ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Εδρα ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ Διεύθυνση Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 28 Πόλις ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1.1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 1.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1.4

Διαβάστε περισσότερα

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Πρόγραμμα δίαιτας Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Η ανάπτυξη του προγράμματος έχει γίνει και υποστηρίζεται από επιστήμονες γιατρούς, κοινωνιολόγους, διαιτολόγους και ψυχολόγους. Η επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 21/11/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 2535 (ΕΠΑ.Σ.-ΙΕΚ) ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 49 Ο χλμ Λεωφ.Σουνίου Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΣΒΕΣΤΙΟ Πρόκειται για ένα μακρομέταλλο ή μακροστοιχείο ή μακροορυκτό ή ανόργανο στοιχείο. Αντιπροσωπεύει το 2% του σωματικού βάρους. Το 99% του ασβεστίου βρίσκεται στα οστά και τα δόντια. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας!

2. Όταν πίνουμε όλοι μαζί λέμε... Καλή όρεξη! τον λογαριασμό, παρακαλώ! στην υγεία μας! 1. Βρέστε την άσχετη λέξη 2. Μήλο/ κιμά/ αχλάδι/ σταφύλι/ καρπούζι 3. Μουσακάς/ γεμιστά/ τζατζίκι/ γάλα/ φασολάδα 4. Μοσχάρι/ χοιρινό/ ψάρι/ κοτόπουλο/ μπριζόλα 5. Αλάτι/ λάχανο/ μαρούλι/ κρεμμύδι/ σκόρδο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1 Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Τα φρούτα και λαχανικά υφίστανται µια φυσιολογική διεργασία, η οποία ονοµάζεται ωρίµανση. Η ωρίµανση συχνά είναι επιθυµητή για το

Διαβάστε περισσότερα

6,8,15/10/10 Γεωργία Τσιάππα, Κλινική Παιδιατρική ιαιτολόγος 2

6,8,15/10/10 Γεωργία Τσιάππα, Κλινική Παιδιατρική ιαιτολόγος 2 Τύπου Ι (ινσουλινοεξαρτώμενος) Τύπου ΙΙ (μη ινσουλινοεξαρτώμενος) Γεωργία Τσιάππα Κλινική Παιδιατρική Διαιτολόγος Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ MODY (maturity onset diabetes in the young διαβήτης ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρoυ για την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών (12 Οκτωβρίου 2013) Θέμα: Υγιής Γήρανση, Σύνθημα: " Ζώντας Καλά, Μεγαλώνοντας Καλύτερα" Η Παγκόσμια Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου Mικρές Μπουκιές Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου 1,00 1,00 Απάκι με γραβιέρα Κρήτης και πιπεριά σουβλάκι 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 1:47 µµ ί ηfο ΑΝ: Ελληνοπολωνικό Αγροτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρεβεγιόν. Welcome. Χριστουγέννων 24/12/14. Δροσερές Παρουσίες. Carving Station. Ζεστές Παρουσίες. Γλυκά ΡΑΚΟΜΕΛΟ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΜΠΑΡΟΡΙΖΑ

Ρεβεγιόν. Welcome. Χριστουγέννων 24/12/14. Δροσερές Παρουσίες. Carving Station. Ζεστές Παρουσίες. Γλυκά ΡΑΚΟΜΕΛΟ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΜΠΑΡΟΡΙΖΑ Ρεβεγιόν Χριστουγέννων 24/12/14 ΡΑΚΟΜΕΛΟ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΜΠΑΡΟΡΙΖΑ ΠΛΑΤΟ ΜΕ STICKS ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΡΟΛΑ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣ ΤΥΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΚΑ ΒΡΑΣΤΕΣ & ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια ορεκτικά ντάκος κρίθινο παξιμάδι με τριμμένη φρέσκια ντομάτα, πηχτόγαλο χανίων, ελαιόλαδο και ελιές 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο μοσχαρίσιο φιλέτο, άγριες αγκινάρες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής. Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής

Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής. Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής Το μοτίβο σωματικής ανάπτυξης στα βρέφη που θηλάζουν είναι αρκετά διαφορετικό από τα βρέφη

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα EL EL EL Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σολομός με πάπρικα,, λαχανικά και πατάτες (ή ότι άλλο ψάρι φιλέτο θέλετε) 4 6 φιλέτα σολομό 500 γρ νερό 1 κ/κι ζωμό λαχανικών στο Thermomix ½ κιλό πατατούλες φρέσκες ½ πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες ½ πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

DORIAN ZEST. Έτοιμες συνθέσεις και Προϊόντα

DORIAN ZEST. Έτοιμες συνθέσεις και Προϊόντα DORIAN ZEST Exclusive Business Gifts Έτοιμες συνθέσεις και Προϊόντα Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Έτοιμες Συνθέσεις Δώρων Lunch Break..4 Taste and Colour..5 Tomato the Antioxidant..6 A Big Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Απρίλιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη!20.3.2013!!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος! Φαρμακευτικός,Σύλλογος,Θεσσαλονίκης, ΔΙΑ,ΒΙΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη20.3.2013 ΑναστασίαΔ.Κόκκαλη ΚλινικόςΔιαιτολόγος Διατροφολόγος ΥπεύθυνηΤομέαΔιαιτολογίαςΙΕΚΞΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX Φαγώσιμη επικάλυψη για τα εσπεριδοειδείς και άλλα φρούτα και λαχανικά. ( Dr. ERNESTO CONESA, Τεxνικο Διευθυντής της FOMESA FRUITECH ).

FOODWAX Φαγώσιμη επικάλυψη για τα εσπεριδοειδείς και άλλα φρούτα και λαχανικά. ( Dr. ERNESTO CONESA, Τεxνικο Διευθυντής της FOMESA FRUITECH ). FOODWAX Φαγώσιμη επικάλυψη για τα εσπεριδοειδείς και άλλα φρούτα και λαχανικά. ( Dr. ERNESTO CONESA, Τεxνικο Διευθυντής της FOMESA FRUITECH ). FOODWAX Εισαγωγή Τα εσπεριδοειδή, όπως και τα άλλα φρούτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Προβλήματα 1. Κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3.

6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ. 5 Σαλάμι (τμχ: 1) Αγ. Ι. Ρέντης 1 kg 3. 6η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΛΕΥΡΙ 1 Αλεύρι χωριάτικο (σταρένιο) Ωρωπός 10 kg 6.00 2 Αλεύρι γενικής χρήσης (μαλακό) Ωρωπός 10 kg

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καΐρου Κάιρο, Μάιος 2014 1. Εισαγωγικά 2. Στατιστικά στοιχεία - παρατηρήσεις 3. Συµπεράσµατα 4. Πηγές 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Σημειώσεις για τη σχολή προπονητών-ριών Αθήνας Γ κατηγορίας Ενόργανης, Ρυθμικής Γυμναστικής & Τραμπολίνο (2014) O πρωταρχικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1: Δράση 1.2: Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ Ν. ΕΒΡΟΥ 23 24 Ιανουαρίου 2009, Ορεστιάδα Ν. Έβρου Μόσχος Πολυσίου Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! DELIVERY MENU Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ WIND: 6992 266 942 WHAT S UP: 6982 374

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ Η χοληστερίνη ή η χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλης που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα μενού για τη δεξίωση Γάμου

Προτεινόμενα μενού για τη δεξίωση Γάμου Ya Cafe Restaurant Προτεινόμενα μενού για τη δεξίωση Γάμου Λ. Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 -Τ.Θ. 14185 - Τηλ.: 210-7711480, fax:210-7711674 Mail : yarest@tenet.gr -1- Εναλλακτική πρόταση 1η - Menu Buffet (min 60

Διαβάστε περισσότερα

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι

Τυριά Φέτα Φέτα ψητή Μπουγιουρντί (με τυριά, ντομάτα και καυτερή πιπεριά) Κεφαλοτύρι σαχανάκι Κεφαλοτύρι σχάρας Χαλούμι ψητό Ταλαγάνι Μανούρι Ορεκτικά Τσιροσαλάτα (με λαδόξυδο και άνιθο) Αντζούγιες Αντζούγιες Ισπανίας Λακέρδα (Παλαμίδα) Σκουμπρί καπνιστό Ποικιλία από αλμυρά (για 2 άτομα) Χέλι καπνιστό Παστουρμάς ψαριών ΜΕΝΟΥ Ταραμοσαλάτα λευκή

Διαβάστε περισσότερα

Γαμήλιο μπουφέ Deluxe. Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς

Γαμήλιο μπουφέ Deluxe. Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς Γαμήλιο μπουφέ Deluxe Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς Σαλάτα χωριάτικη με σπασμένη φέτα και τραγανά κρουτόνς Σαλάτα από φύλλα άγριας ρόκας, τυρί παρμεζάνα, λιαστές ντομάτες και ντρέσινγκ από παλαιωμένο ξίδι βαλσάμικο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

χοιρινό ψητό, βόδι ξιδάτο, μοσχάρι ψητό, κυνήγι ψητό, ψάρι στον ατμό, ψάρια κατσαρόλας, κόκκινο λάχανο, λίγα καρφάκια στη γέμιση των γεμιστών

χοιρινό ψητό, βόδι ξιδάτο, μοσχάρι ψητό, κυνήγι ψητό, ψάρι στον ατμό, ψάρια κατσαρόλας, κόκκινο λάχανο, λίγα καρφάκια στη γέμιση των γεμιστών ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ άνηθος (anethum graveolens): βοδινό αχνιστό, μοσχάρι αχνιστό, αρνί, ψάρι ψητό, ψάρι στον ατμό, κότα, λαχανικά, σαλάτες με αγγούρι, μαρουλοσαλάτα, καρότα, μαγειρίτσα, φρικασέ, σπανακόπιτα, ντολμάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας

Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα

Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα Εισήγηση : Αικατερίνη Καλαϊτζίδου Τεχνολόγος Γεωπόνος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας Μελισσοκομία στην Ε.Ε Στοιχεία Μελιού Ετήσια Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα