ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "06-06-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Ζαρρής Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: «Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων (MRLs) των δραστικών ουσιών acephate, acetamiprid, acibenzolar-s-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambdacyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-m, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl και trifloxystrobin επί και εντός oρισµένων προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης., σε εναρµόνιση προς την Oδηγία 2008/17/ΕΚ της Επιτροπής της » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 1 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ικαίου» (Α 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α 101). 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιζ του Ν. 721/77, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Ν. 2732/ (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.. 63/2005 (Α 98) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 4. Τη µε αριθµό / (B 560) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στον καθορισµό ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων στα σιτηρά που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή, σε συµµόρφωση προς της οδηγία 86/362/ΕΟΚ. 5. Το µε αριθµό 497/89 Προεδρικό ιάταγµα αφορά στον καθορισµό ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων πάνω και µέσα στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, σε συµµόρφωση προς της οδηγία 86/363/ΕΟΚ. 6. Τη µε αριθµό / (Β 518) Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αφορά στον καθορισµό ανωτάτων ορίων υπολειµµάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός oρισµένων προϊόντων φυτικής προέλευσης των οπωροκηπευτικών, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/642/ΕΟΚ 7. Το µε αριθµό 115/97 (Α 104) Προεδρικό ιάταγµα που αφορά την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ. 8. Την οδηγία 2008/17/ΕΚ της Επιτροπής της (L50/ ) για την τροποποίηση ορισµένων παραρτηµάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/EOK και 90/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τα ανώτατα όρια των ουσιών acephate, acetamiprid, acibenzolar-s-methyl, aldrin, benalaxyl,

2 benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate, dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerate, glyphosate, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-m, methidathion, methoxyfenozide, pymetrozine, pyraclostrobin pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl και trifloxystrobin. 9. Το µε αριθµό 206/2007 (Α 232) Προεδρικό ιάταγµα, «ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών». Αποφασίζουµε Άρθρο 1 (άρθρο 1 και παράρτηµα Ι της οδηγίας 2008/17/ΕΚ) Στο µέρος Α του παραρτήµατος ΙΙ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης / (B 560), τα Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων της δραστικής ουσίας fenitrothion προστίθενται, ενώ για τις δραστικές ουσίες cypermethrin, famoxadone, mepanipyrim, methidathion και thiacloprid τα Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων «Cypermethrin: άλλων µειγµάτων, άθροισµα ισοµερών Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm) 2 σίτος, κριθάρι, βρώµη, σίκαλη, τριτικάλη 0,01 (*) άλλα Famoxadone Fenitrothion Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2-ανιλινο-4-(2-υδροξυπροπυλο)-6-µεθυλοπυριµιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim 0,2 βρώµη 0,02 (*) άλλα 0,5 (t) σίτος, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλη 0,05 (*) άλλα 0,01 (*) (p) σιτηρά Methidathion 0,1 αραβόσιτος, 0,2 σόργο, 0,02 (*) άλλα Thiacloprid 0,1 σίτος, 1 κριθάρι, βρώµη 0,05 (p) άλλα (t) Προσωρινό ΑΟΥ έως την 1η Ιουνίου Εάν το εν λόγω ΑΟΥ δεν αντικατασταθεί µε οδηγία ή κανονισµό πριν από αυτή την ηµεροµηνία,εφαρµόζεται το κατάλληλο όριο προσδιορισµού.» (*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισµού. (p) Σηµαίνει ότι το ανώτατο όριο υπολειµµάτων καθορίστηκε προσωρινά, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.»

3 Άρθρο 2 (άρθρο 2 και παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 2008/17/ΕΚ) Στο µέρος Α του παραρτήµατος V του Προεδρικού ιατάγµατος 497/89, τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων της δραστικής ουσίας deltamethrin (cis-deltametrin) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα: Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων Glyphosate Στο κρέας, συµπεριλαµβανοµένου του λίπους, τα παρασκευάσµατα κρέατος, τα εντόσθια και τα ζωικά λίπη που εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0201, 0202, 0203, 0204, , 0206, 0207, ex 0208, , 0210, και (p) νεφροί βοοειδών 0,2 (p) συκώτι βοοειδών 0,5 (p) νεφροί χοιροειδών 0,1 (p) νεφροί πουλερικών 0,05 (*) (p) άλλα Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm) Στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0401, 0402, και 0406 Στα νωπά αυγά χωρίς κέλυφος, τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγού που εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ και ,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) (*) Αναφέρεται στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισµού. (p) Σηµαίνει ότι το ανώτατο όριο υπολειµµάτων καθορίστηκε προσωρινά, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας91/414/εοκ.

4 Άρθρο 3 (άρθρο 3 και παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2008/17/ΕΚ) Στο παράρτηµα II της Κοινής Υπουργικής Απόφασης / (Β 518), τα Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων των δραστικών ουσιών acephate,acetamiprid,acibenzolar-s-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, carbendazim, chlormequat, chlorothalonil, chlorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cyromazine, dieldrin, dimethoate,dithiocarbamates, esfenvalerate, famoxadone, fenhexamid, fenvalerate, indoxacarb,l ambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl (- M),methidation, methoxyfenozide,pymetrozine, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiophanate-methyl και trifloxystrobin, αντικαθιστώνται από τα ακόλουθα: «Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ 1.Καρποί νωποί,αποξηραµένοι ή άψητοι,συντηρούµενοι µε ψύξη,χωρίς προσθήκη ζάχαρης ακρόδρυα Acephate Acetamiprid Acibenzolars-methyl Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, dieldrin)(f) 0,02(*) 0,01(*) Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomyl και carbendazim εκφρασµένο ως carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine i)εσπερι ΟΕΙ Η 1(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,5 0,05(*) 0,01(*) 0,5 Γκρέιπ-φρουτ Λεµόνια 0,2 Λιµέττιες Μανταρίνια (συµπεριλαµβάνονται οι κληµεντίνες και άλλα υβρίδια) 2 Πορτοκάλια Φράπες Άλλα 0,3 ii)ει Η ΑΚΡΟ ΡΥΩΝ (µε ή χωρίς κέλυφος) 0,01(*)(p) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) Αµύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια

5 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ 1.Καρποί νωποί,αποξηραµέν οι ή άψητοι,συντηρούµ ενοι µε ψύξη,χωρίς προσθήκη ζάχαρης ακρόδρυα Cyfluthrin [cyfluthrin, συµπεριλαµβαν οµένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine 0,05(*) Dimethoate dimethoate και omethoate dimethoate) Dithiocarbamates, CS2,συµπεριλαµβα νοµένων maneb, mancozeb, metiram, propineb,thiram και ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµερών Sκαι R) Lambda- Cyhalothrin (F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2- ανι-λινο-4-(2- υδροξυπρό-πυλο)-6- µεθυλοπυριµι-δίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim i)εσπερι ΟΕΙ Η 0,02(*) 0,02(*) 5(mz) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,01(*)(p) Γκρέιπ-φρουτ 0,1 Λεµόνια 0,2 Λιµέττιες 0,2 Μανταρίνια (συµπεριλαµβάνονται οι κληµεντίνες και άλλα υβρίδια) 0,2 Πορτοκάλια 0,1 Φράπες 0,1 Άλλα 0,02(*) ii)ει Η ΑΚΡΟ ΡΥΩΝ (µε ή χωρίς κέλυφος) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,01(*)(p) Αµύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια

6 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένωνπροϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Metalaxyl και metalaxyl- M[metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών,µεταξύ των οποίων και το metalaxyl- M ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl 1.Καρποί νωποί,αποξηραµένοι ή άψητοι,συντηρούµενοι µε ψύξη,χωρίς προσθήκη ζάχαρης ακρό-δρυα i)εσπερι ΟΕΙ Η 0, ,3 1(p) 10(p) 0,05(*) 0,3(p) 0,02(*)(p) 0,1(*) Γκρέιπ-φρουτ Λεµόνια Λιµέττιες Μανταρίνια (συµπεριλαµβάνο-νται οι κληµεντίνες και άλλα υβρίδια) Πορτοκάλια Φράπες Άλλα ii)ει Η ΑΚΡΟ ΡΥΩΝ (µε ή χωρίς κέλυφος) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,2 Αµύγδαλα 0,2(p) Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια

7 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Acephate Acetamiprid Aldrinκαι Dieldrin(Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, dieldrin)(f) Acibenzolars-methyl Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazimκαι benomyl benomyl και carbendazim carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine Κάστανα Καρύδες Φουντούκια 0,1(*)(p) Μακαντάµια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια Άλλα 0,02(*)(p) iii)μηλοει Η 0,1(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,2 0,5 1 0,5 Μήλα Αχλάδια 0,2(t) Κυδώνια Άλλα 0,05(*) iv)πυρηνοκαρπα 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,05(*) Βερίκοκα 0,1(p) 0,2 1 Κεράσια 0,2(p) 0,5 0,3 Ροδάκινα (συµπεριλαµβάνονται νεκταρίνια και παρόµοια υβρίδια) 0,1(p) 0,2 0,2 1

8 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Cyfluthrin [cyfluthrin, συµπεριλαµβανο- µένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoateκαι omethoate dimethoate) Dithiocarbamates, CS2, συµπεριλαµβανο- µένων maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiramκαι ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµερών S και R) Lambda- Cyhalothrin(F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2-ανι-λινο-4-(2- υδροξυπρό-πυλο)- 6-µεθυλοπυριµιδίνη)που εκφράζεται ως mepanipyrim Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάµια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια Κοινά καρύδια 0,1(mz) Άλλα 0,05(*) iii)μηλοει Η 0,2 0,02(*) 5(ma,mz,me,pr,t,z ) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,05 0,1 0,01(*)(p) Μήλα 0,5(p) Αχλάδια Κυδώνια Άλλα iv)πυρηνοκα ΡΠΑ 0,3(p) 0,02(*) 0,01(*)(p) Βερίκοκα 0,3 2(mz,t) 5(p) 0,1 0,3(p) 0,2 Κεράσια 0,2 1 2(mz,me,pr,t,z) 5(p) 0,1 Ροδάκινα (συµπεριλαµβάν ονται νεκταρίνια και παρόµοια υβρίδια) 0,3 2(mz,t) 5(p) 0,1 0,3(p) 0,2

9 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Metalaxyl και metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl Κάστανα Καρύδες Φουντούκια Μακαντάµια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φιστίκια 1(p) 0,2(p) Κοινά καρύδια Άλλα 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) iii)μηλοει Η 1 0,05 2 0,02(*) 0,3(p) 5(p) 0,05(*) 0,5(p) 0,3(p) 0,5 Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Άλλα iv)πυρηνοκαρπα 0,05(*) 0,05(*) Βερίκοκα 0,3 0,05 0,2(p) 3(p) 1(p) 0,3(p) 2 Κεράσια 0,2 0,3(p) 1(p) 0,3(p) 0,3 Ροδάκινα (συµπεριλαµβάνονται νεκταρίνια και παρόµοια υβρίδια) 0,3 0,05 0,2(p) 10(p) 1(p) 0,3(p) 2

10 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Acephate Acetamiprid Acibenzolar-smethyl Aldrinκαι Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, εκφρασµένο ως dieldrin)(f) Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών,µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomyl και carbendazim εκφρασµένο ως carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine αµάσκηνα 0,02(p) 0,5 0,2 0,2 Άλλα 0,01(*)(p) 0,1(*) 0,01(*) 0,02(*) v)μικροι ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ α)επιτραπέζια και οινοποιή-σιµα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιµα σταφύλια β)φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) γ)καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,2 0,5 0,3 1 0,02(*) 0, ,05(*) 0,1(*) 0, ,05(*) 0,1(*) 0,01(*) Βατόµουρα 0,5 3 Καρποί ασπροβατοµουριάς Καρποί του γένους Rubus loganobaccus (Loganberries) Σµέουρα 0,5 3 Άλλα 0,05(*) 0,3 δ)άλλοι µικροί καρποί και µούρα (εκτός από τους άγριους) Μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus) Μύρτιλλα µακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα,άσπρα ή µαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα 0,05(*) 0,1(*) , Άλλα 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)

11 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένωνπροϊ όντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Cyfluthrin [cyfluthrin, συµπεριλαµβανο- µένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoate και omethoate εκφρασµένο ως dimethoate) Dithiocarbamates, CS2,συµπεριλαµβανοµέ νων maneb,mancozeb, metiram, propineb, thiramκαι ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµε-ρών Sκαι R) αµάσκηνα 0,2 2(mz,me,t,z) 1(p) 0,1 Lambda- Cyhalothrin(F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2- ανι-λινο-4-(2- υδροξυπρό-πυλο)-6- µεθυλοπυριµιδίνη)που εκφράζεται ως mepanipyrim Άλλα 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,1 v)μικροι ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ α)επιτραπέζια και οινοποιή-σιµα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιµα σταφύλια β)φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) γ)καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) Βατόµουρα Καρποί ασπροβατοµουριάς Καρποί του γένους Rubus loganobaccus (Loganberries) 0,3 0,02(*) 5(ma,mz,me,pr,t) 2 5(p) 0,1 2(p) 0,2 3(p) 0,02(*) 10(t) 0,02(*) 5(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,5 2(p) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 10(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,01(*)(p) Σµέουρα 0,2 Άλλα 0,02(*) δ)άλλοι µικροί καρποί και µούρα (εκτός από τους άγριους) Μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus) Μύρτιλλα µακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα,άσπρα ή µαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα 0,02(*) 5(mz) 0,02(*) 5(p) 0,02(*) 0,01(*)(p) 1(p) 0,1 1(p) 0,1 Άλλα 0,02(*)(p) 0,02(*)

12 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Metalaxylκαι metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το metalaxyl- M ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) αµάσκηνα 0,2 0,2(p) 3(p) 0,2(p) 0,1(p) 0,3 Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl Άλλα 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*) v)μικροι ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΑ α)επιτραπέζια και οινοποιή-σιµα σταφύλια 0,02(*) 1 0,02(*) 5(p) 1 5(p) 0,02(*)(p) Επιτραπέζια σταφύλια 2 1 1(p) 0,1(*) Οινοποιήσιµα σταφύλια 1 1 2(p) 3 β)φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες) γ)καρποί βάτων (εκτός από τους άγριους) 0,5 0,02(*) 0,02(*) 0,5 0,5(p) 5(p) 0,05(*) 0,5(p) 0,5(p) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,1(*) Βατόµουρα 3 1(p) 10(p) 3(p) Καρποί ασπροβατοµουριάς Καρποί του γένους Rubus loganobaccus (Loganberries) Σµέουρα 3 1(p) 10(p) 3(p) Άλλα 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 1(p) δ)άλλοι µικροί καρποί και µούρα (εκτός από τους άγριους) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 5(p) 0,05(*) 1(p) 0,1(*) Μύρτιλλα (καρποί του είδους vaccinium myrtillus) Μύρτιλλα µακρόκαρπα Φραγκοστάφυλα (κόκκινα,άσπρα ή µαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλλα 0,1 2(p) 1(p) 1(p) Άλλα 0,02(*) 0,5(p) 0,02(*)(p)

13 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ ε)άγρια µούρα και άγριοι καρποί Acephate Acetamiprid Aldrinκαι Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, dieldrin)(f) Acibenzolars-methyl Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomyl και carbendazim carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) vi) ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ 0,01(*)(p) 0,05(*) Αβοκάντο Μπανάνες 0,1(p) 3 0,2 2 Χουρµάδες Σύκα Ακτινίδια 2 Κουµκουάτ Λίτσι Μάνγκο 0,5(p) 0,5 Ελιές (επιτραπέζιες) 0,1(*) Ελιές (παραγωγής λαδιού) 0,1(*) Παπάγια 0,2 20 Καρποί της πασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα 0,02(*)(p) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)

14 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ ε)άγρια µούρα και άγριοι καρποί Cyfluthrin [cyfluthrin,συµπεριλαµ βανοµένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoate και omethoate εκφρασµένο ως dimethoate) Dithiocarbamates, CS2, maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµε-ρών Sκαι R) Lambda-Cyhalothrin(F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2- ανι-λινο-4-(2- υδροξυπρόπυλο)-6- µεθυλοπυριµιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim 0,05(*) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,2 0,01(*)(p) vi) ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*)(p) Αβοκάντο Μπανάνες 2(mz,me) 0,2(p) 0,1 Χουρµάδες Σύκα Ακτινίδια 10(p) Κουµκουάτ Λίτσι Μάνγκο 2(mz) 0,1 Ελιές (επιτραπέζιες) 2 5(mz,pr) 0,5 Ελιές (παραγωγής λαδιού) Παπάγια 2 5(mz,pr) 0,5 7(mz) Καρποί της πασιφλόρας Ανανάδες Ρόδια Άλλα 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,02(*)

15 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ ε)άγρια µούρα και άγριοι καρποί Metalaxyl και metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*) vi) ΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ 0,05(*) 0,02(*) Αβοκάντο Μπανάνες 0,1(p) 3 0,05(p) Χουρµάδες Σύκα Ακτινίδια 1 Κουµκουάτ Λίτσι Μάνγκο 0,05(p) 0,5(p) 1 Ελιές (επιτραπέζιες) 1 0,3(p) Ελιές (παραγωγής λαδιού) 0,3(p) Παπάγια 0,05(p) 1(p) 0,5(p) 1 Καρποί της πασιφλόρας Ανανάδες 0,05 Ρόδια Άλλα 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*)

16 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ 2.Λαχανικά,νωπά ή άβραστα, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα Acephate 0,02(*) Acetamiprid Acibenzolars-methyl Aldrinκαι Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, dieldrin)(f) Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomyl και carbendazim carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine i)ριζωματω Η ΚΑΙ ΚΟΝ Υ- ΛΩ Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) Πατζάρια Καρότα 0,1 1 Μανιόκα (cassava) Ραπανοσέλινα 1 Χρένα Κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια) Παστινάκη 0,02(h) Ρίζες µαϊντανού Ραπάνια 0,2 Λαγόχορτα Γλυκοπατάτες Γουλιά Γογγύλια Κόνδυλοι της διοσκορέας Άλλα 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*)

17 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ 2.Λαχανικά,νωπάή άβραστα,κατεψυγµένα ή αποξηραµένα i)ριζωματω Η ΚΑΙ ΚΟΝ Υ- ΛΩ Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ Πατζάρια Cyfluthrin [cyfluthrin, και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoate και omethoate εκφρασµένο ως dimethoate) Dithiocarbamates, εκφρασµένο ως CS2, maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµερών Sκαι R) Lambda- Cyhalothrin(F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2-ανι-λινο-4-(2- υδροξυπρο-πυλο)- 6-µεθυλοπυριµιδίνη)που εκφράζεται ως mepanipyrim 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,01(*)(p) 0,5(mz) Καρότα 1 0,2(mz) Μανιόκα (cassava) Ραπανοσέλινα 0,1 0,3(ma,me,pr,t) 0,1 Χρένα 0,2(mz) Κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκο-λοκάσια) Παστινάκη 0,2(mz) Ρίζες µαϊντανού 0,2(mz) Ραπάνια 0,2(p) 0,1 Λαγόχορτα 0,2(mz) Γλυκοπατάτες Γουλιά Γογγύλια Κόνδυλοι της διοσκορέας Άλλα 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)

18 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ 2.Λαχανικά,νωπάή άβραστα,κατεψυγµένα ή αποξηραµένα i)ριζωματω Η ΚΑΙ ΚΟΝ Υ- ΛΩ Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ Metalaxylκαι metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών,µεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) 0,05(*) Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) Πατζάρια Καρότα 0,1 0,1(p) 1(p) 0,05(p) Μανιόκα (cassava) Ραπανοσέλινα 0,1(p) Χρένα 0,1 0,3(p) Κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια) Παστινάκη 0,1 0,3(p) Ρίζες µαϊντανού 0,1(p) Ραπάνια 0,1 0,2(p) Λαγόχορτα 0,1(p) Γλυκοπατάτες Γουλιά Γογγύλια Κόνδυλοι της διοσκορέας Άλλα 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p)

19 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Acephate Acetamiprid Acibenzolars-methyl Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, dieldrin)(f) Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomyl και carbendazim carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine ii)βολβω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) Σκόρδα 0,5 Κρεµµύδια 0,2 0,2 0,5 Ασκαλώνια (εσαλότ) 0,5 Φρέσκα κρεµµύδια (ανοιξιάτικα) 10 Άλλα 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) iii)καρποφορα ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0,05(*) α)σολανοειδή 0,01(*) 0,5 2 Τοµάτες 0,1(p) 1(p) 0,5 0,5 0,3 Πιπεριές 0,3(p) 0,2 Μελιτζάνες 0,1(p) 0,5 0,5 Μπάµιες 2 Άλλα 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,1(*) 0,02(*) 0,3(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) β)κολοκυθοειδή µε βρώσιµο φλοιό Αγγούρια 0,05(*) 1 Αγγουράκια 5 Κολοκυθάκια 0,05 Άλλα 0,02(h) 0,01(*) γ)κολοκυθοειδή µε µη βρώσιµο φλοιό 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,03(h) 0,1(*) 0,05(*) 1 Πεπόνια 0,1 0,1 Κολοκύθες Καρπούζια 0,1 Άλλα 0,05(*) 0,02(*)

20 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ ii)βολβω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ Σκόρδα Cyfluthrin [cyfluthrin, συµπεριλαµβανο- µένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoate και omethoate dimethoate) Dithiocarbamates, CS2, maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµε-ρών Sκαι R) Lamb da- Cyha - lothri n(f) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2-ανι-λινο-4- (2-υδροξυπρό- πυλο)-6- µεθυλοπυριµιδίνη)που εκφράζεται ως mepanipyrim 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,01(*)(p) 0,1(mz) Κρεµµύδια Ασκαλώνια (εσαλότ) Φρέσκα κρεµµύδια (ανοιξιά-τικα) 1(ma,mz) 1(ma,mz) Άλλα 0,05(*) iii)καρποφορα ΛΑΧΑΝΙΚΑ α)σολανοειδή 1 2 1(mz) 0,05 0,02(*) Τοµάτες 0,05 3(mz,me,pr) 1 1(p) 0,05 0,5(p) 0,1 1(p) Πιπεριές 0,3 5(mz,pr) 2(p) 0,3(p) 0,1 Μελιτζάνες 0,1 3(mz,me) 1 1(p) 0,02(*) 0,5(p) 0,5 1(p) Μπάµιες 0,5(mz) 0,1 Άλλα 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02( *) 0,01(*)(p) β)κολοκυθοειδή µε βρώσιµο φλοιό 1 2(mz,pr) 0,2 1(p) 0,02(*) 0,2(p) 0,1 0,01(*)(p) Αγγούρια 0,1 Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα 0,02(*) γ)κολοκυθοειδή µε µη βρώσιµο φλοιό 0,02(*) 1(mz,pr) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,1(p) 0,05 0,01(*)(p) Πεπόνια 0,3 0,3 Κολοκύθες Καρπούζια 0,3 Άλλα 0,05(*) 0,02(*) 0,02( *)

21 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Metalaxylκαι metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl ii)βολβω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*) Σκόρδα 0,5 0,2(p) Κρεµµύδια 0,5 0,1 0,2 0,1(p) Ασκαλώνια (εσαλότ) 0,5 0,2(p) Φρέσκα κρεµµύδια (ανοιξιά-τικα) 0,2 Άλλα 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) iii)καρποφορα ΛΑΧΑΝΙΚΑ α)σολανοειδή Τοµάτες 0,2 0,1 2 0,5 0,2(p) 1(p) 0,5(p) 0,5(p) 2 Πιπεριές 0, ,5(p) 2(p) 0,3(p) 1(p) Μελιτζάνες 0,5 0,5 0,2(p) 1(p) 0,5(p) 2 Μπάµιες 1 1 Άλλα 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*) 0,02(*) 0,5 0,02(*)(p) 1(p) 0,2(p) 0,3(p) 0,1(*) β)κολοκυθοειδή µε βρώσιµο φλοιό Αγγούρια 0,5 0,05 Αγγουράκια Κολοκυθάκια Άλλα 0,05(*) 0,02(*) γ)κολοκυθοειδή µε µη βρώσιµο φλοιό 0,02(*) 0,02(*) 0,2 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,3 Πεπόνια 0,2 0,3(p) 0,2(p) Κολοκύθες 0,2(p) Καρπούζια 0,2 0,2 0,2(p) Άλλα 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p)

22 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Acephate Acetamiprid Acibenzolars-methyl Aldrinκαι Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, dieldrin)(f) Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomylκαι carbendazim carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine δ)γλυκό καλαµπόκι 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) iv)κραμβεσ 0,02(*)(p) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) α)ανθοκράµβες 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 3 Μπρόκολα (περιλαµβανοµένης της ποικιλίας Calabrese) Κουνουπίδια Άλλα β)κεφαλωτές κράµβες Λάχανα Βρυξελλών 0,05 0,5 3 Λάχανα 1 3 Άλλα 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) γ)φυλλώδεις κράµβες 0,01(*) 0,1(*) 0,01(*) Κινέζικα λάχανα 0,5 Λαχανίδες Άλλα 0,05(*) δ)γογγυλοκράµβες 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) v)φυλλω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 0,01(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) α)μαρούλια και παρόµοια 0,02(*)(p) 0,01(*) Κάρδαµο Λυκοτρίβολο 5

23 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ (d)γλυκό καλαµπόκι Cyfluthrin [cyfluthrin, συµπεριλαµβανο- µένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoate και omethoate εκφρασµένο ως dimethoate) Dithiocarbamates, CS2, maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram (1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµερών Sκαι R) Lambda- Cyhalothrin(F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2-ανι- λινο-4-(2- υδροξυπρό- πυλο)-6- µεθυλοπυριµιδίνη)που εκφράζεται ως mepanipyrim 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05 0,01(*)(p) iv)κραμβεσ 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,01(*)(p) α)ανθοκράµβες 0,05 1(mz) 0,1 0,02(*) 0,3(p) 0,1 Μπρόκολα (περιλαµβανοµένης της ποικιλίας Calabrese) Κουνουπίδια 0,2 Άλλα 0,02(*) β)κεφαλωτές κράµβες Λάχανα Βρυξελλών 0,02(*) 0,3 2(mz) 0,05 0,05 Λάχανα 0,3 1 3(mz) 0,1 3(p) 0,2 Άλλα 0,2 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02(*) γ)φυλλώδεις κράµβες 0,3 0,02(*) 0,5(mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,2(p) 1 Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες 0,2(p) Άλλα δ)γογγυλοκράµβε ς v)φυλλω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ α)μαρούλια και παρόµοια 0,02(*)(p) 0,02(*) 0,02(*) 1(mz) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,01(*)(p) (mz,me,t) 30(p) Κάρδαµο 1 Λυκοτρίβολο 1(p) 1

24 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Metalaxyl και metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl δ)γλυκό καλαµπόκι 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(p) 0,1(*) iv)κραμβεσ 0,02(*) 0,05(*)(p) α)ανθοκράµβες 0,2 0,02(*) 0,02(*) 0,1(p) 0,1(p) 0,1(*) Μπρόκολα (περιλαµβανοµένης της ποικιλίας Calabrese) 0,05(p) Κουνουπίδια Άλλα 0,05(p) 0,02(*)(p) β)κεφαλωτές κράµβες 0,1 0,2(p) Λάχανα Βρυξελλών 0,2(p) 0,05(p) 1 Λάχανα 1 0,05 0,2(p) 0,2(p) Άλλα 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*) γ)φυλλώδεις κράµβες 0,02(*) 0,2 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 1(p) 0,1(*) Κινέζικα λάχανα Λαχανίδες 0,2 Άλλα 0,05(*) δ)γογγυλοκράµβες 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,05(p) 0,1(*) v)φυλλω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,1(*) α)μαρούλια και παρόµοια 2 Κάρδαµο 0,05(*) Λυκοτρίβολο 0,2 10(p)

25 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Acephate Acetamiprid Acibenzolars-methyl Aldrinκαι Dieldrin (Aldrinκαι dieldrin σε συνδυασµό,εκφρασµένο ως dieldrin)(f) Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomyl και carbendazim carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine Μαρούλι 5 0,5 Σκαρόλα 5 Ρόκα 5 Brassica spp. (Φύλλα και βλαστοί, των πράσινων φύλλων της ρέβας) 5 Άλλα 0,01(*)(p) 0,05(*) β)σπανάκι και παρόµοια 0,01(*)(p) 0,05(*) 0,01(*) Σπανάκι 0,3(p) Σέσκουλα Άλλα 0,02(*)(p) γ)νεροκάρδαµο 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,01(*) δ)ραδίκι Witloof 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,05(*) 0,01(*) ε)αρωµατικά φυτά 0,3(p) 0,05(*) 5 Σκαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός 5 Φύλλα σέλινου Άλλα 0,01(*)(p)

26 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Cyfluthrin [cyfluthrin, συµπεριλαµβανο- µένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoate και omethoate dimethoate) Dithiocarbamates, CS2, maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµερών S και R) Lambda- Cyhalothrin(F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2-ανι-λινο-4-(2- υδροξυπρό-πυλο)- 6-µεθυλοπυριµιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim Μαρούλι 0,5 2(p) 0,5 Σκαρόλα 2(p) 1 Ρόκα 1 Brassica spp. (Φύλλα και βλαστοί, συµπεριλαµβανο µένων των πράσινων φύλλων της ρέβας) 1(p) 1 Άλλα 0,02(*) 0,02(*)(p) 1 β)σπανάκι και παρόµοια Σπανάκι 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,5 2(p) Σέσκουλα 20 Άλλα 0,05(*) γ)νεροκάρδαµο 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,3(mz) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,02(*) δ)ραδίκι Witloof 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,5(mz) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,02(*) ε)αρωµατικά φυτά 0,02(*) 15 0,02(*) 5(mz,me) 30(p) 2(p) 1 Σκαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα

27 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Metalaxyl και metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl Μαρούλι 2 10(p) Σκαρόλα 1 10(p) Ρόκα 2 3(p) Brassica spp. (Φύλλα και βλαστοί, των πράσινων φύλλων της ρέβας) 2 Άλλα 0,05(*) 2(p) 0,05(*)(p) 2(p) β)σπανάκι και παρόµοια 0,05(*) 0,02(*) 0,5(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) Σπανάκι Σέσκουλα Άλλα γ)νεροκάρδαµο 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) δ)ραδίκι Witloof 0,3 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) ε)αρωµατικά φυτά 2 2 2(p) 3(p) 3(p) Σκαντζίκι Σχοινόπρασο Μαϊντανός Φύλλα σέλινου Άλλα

28 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Acephate Acetamiprid Acibenzolars-methyl Aldrin και Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, dieldrin)(f) Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl-m ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomyl και carbendazim carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine vi)ψυχανθη (Νωπά) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) Φασόλια (µε το λοβό) 0,2 5 Φασόλια (χωρίς λοβό) 2 Μπιζέλια (µε το λοβό) 0,2 2 Μπιζέλια (χωρίς λοβό) 0,3 Άλλα 0,1(*) 0,01(*) vii)στελεχω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Νωπά) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,02(*) Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλινα 10 Μάραθο Αγκινάρες 1 Πράσα 0,5 10 Ραβέντι Άλλα 0,05(*) 0,01(*) viii)ει Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) α)καλλιεργούµενα µανιτάρια β)άγρια µανιτάρια 0,1(*) 0,05(*) 0,01(*) 3.Όσπρια 0,02(*) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) Φασόλια Φακές Μπιζέλια

29 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ vi)ψυχανθη (Νωπά) Φασόλια (µε το λοβό) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (µε το λοβό) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) Cyfluthrin [cyfluthrin, συµπεριλαµβανο- µένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoate και omethoate dimethoate) Dithiocarbamates, CS2, maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexamid Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµερών S και R Lambda- Cyhalothrin(F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2-ανι-λινο-4-(2- υδροξυπρό-πυλο)- 6-µεθυλοπυριµιδίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim 0,05 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,01(*)(p) 5 1(mz) 2(p) 0,2 0,1(mz) 5 1 1(ma,mz) 0,1 0,2 0,1(mz) 0,2 Άλλα 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,02(*) vii)στελεχω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Νωπά) Σπαράγγια 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,01(*)(p) 0,5(mz) Άγριες αγκινάρες Σέλινα 2 2(p) 0,3 Μάραθο 0,3 Αγκινάρες 2 0,1(p) Πράσα 3(ma,mz) 2 0,3 Ραβέντι 0,5(mz) Άλλα 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02(*) viii)ει Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ α)καλλιεργού µενα µανιτάρια β)άγρια µανιτάρια 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,01(*)(p) 5 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,5 3.Όσπρια 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02(*) 0,01(*)(p) Φασόλια 0,1(mz) Φακές Μπιζέλια 0,1(mz)

30 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Metalaxylκαι metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m ισοµερών)] Methidation Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl vi)ψυχανθη (Νωπά) 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,1(*) Φασόλια (µε το λοβό) 0,2 2 2(p) 0,5(p) 1(p) Φασόλια (χωρίς λοβό) Μπιζέλια (µε το λοβό) 0,1 Μπιζέλια (χωρίς λοβό) 0,2(p) 0,2(p) Άλλα 0,02(*) 0,02(*) 1 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) vii)στελεχω Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Νωπά) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) Σπαράγγια Άγριες αγκινάρες Σέλινα 0,3(p) Μάραθο Αγκινάρες Πράσα 0,2 0,5(p) 1(p) 0,2(p) Ραβέντι Άλλα 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) viii)ει Η ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*) α)καλλιεργούµενα µανιτάρια β)άγρια µανιτάρια 3.Όσπρια 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,3(p) 0,5(p) 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,1(p) 0,1(*) Φασόλια Φακές Μπιζέλια 0,1

31 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Acephate Acetamiprid Acibenzolars-methyl Aldrinκαι Dieldrin (Aldrin και dieldrin σε συνδυασµό, dieldrin)(f) Benalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το benalaxyl- M ισοµερών) Carbendazim και benomyl benomyl και carbendazim carbendazim) Chlormequat Chlorpyrifos Chlorothalonil Clofentezine Λούπινα Άλλα 4.Ελαιούχοι σπόροι 0,05(*)(p) 0,02(*)(m) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) Λιναρόσπορος 7 Αραχίδες 0,05 Σπόροι παπαρούνας Σπόροι σησαµιού Σπόροι ηλίανθου Σπόροι ελαιοκράµβης 7 Σπόροι σόγιας 0,3 0,2 Σινάπι Βαµβακόσποροι 0,02(p) Σπόροι κάνναβης Σπόροι κολοκύθας (m) Άλλα 0,05(*) 0,01(*)(p) 0,1(*) 0,1(*) 0,01(*) 5.Πατάτες 0,02(*) 0,01(*)(p) 0,02(*)(p) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) Πρώιµες πατάτες Όψιµες πατάτες 6.Τσάι (φύλλα και µίσχοι αποξηρα- µένοι,που έχουν υποστεί ζύµωση ή όχι,φυτών του γένους Camelliasinensis) 7.Λυκίσκος (αποξηραµένος), των δισκίων λυκίσκου και της µη συµπυκνω- µένης σκόνης 0,05(*) 0,1(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,10(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)(p) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,10(*) 50 0,05(*)

32 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Cyfluthrin [cyfluthrin, συµπεριλαµβανο- µένων και άλλων µειγµάτων ισοµερών ισοµερών)](f) Cyromazine Dimethoate dimethoate και omethoate εκφρασµένο ως dimethoate) Dithiocarbamates, CS2, maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram(1),(2) Famoxadone Fenhexami d Fenvalerate και Esfenvalerate ισοµερών RR&SS)(F) Indoxacarb ισοµερών Sκαι R) Lambda- Cyhalothrin(F) Mepanipyrim και ο µεταβολίτης της (2- ανι-λινο-4-(2- υδροξυπρό-πυλο)-6- µεθυλοπυριµι-δίνη) που εκφράζεται ως mepanipyrim Λούπινα Άλλα 0,05(*) 4.Ελαιούχοι σπόροι 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)(p) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)(p) Λιναρόσπορος Αραχίδες Σπόροι παπαρούνας Σπόροι σησαµιού Σπόροι ηλίανθου Σπόροι ελαιοκράµβης 0,05 0,5(ma,mz) Σπόροι σόγιας 0,5(p) Σινάπι Βαµβακόσποροι Σπόροι κάνναβης Σπόροι κολοκύθας Άλλα 0,1(*) 0,05(*)(p) 5.Πατάτες 0,02(*) 1 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)(p) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,02(*) 0,01(*)(p) 0,3(ma,mz,me,pr) Πρώιµες πατάτες Όψιµες πατάτες 6.Τσάι (φύλλα και µίσχοι αποξηρα- µένοι,που έχουν υποστεί ζύµωση ή όχι,φυτών του γένους Camelliasinensis) 7.Λυκίσκος (αποξηραµένος),συµ πε-ριλαµβανοµένων των δισκίων λυκίσκου και της µη συµπυκνω-µένης σκόνης 0,1(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*)(p) 0,05(*) 0,05(*)(p) 1 0,02(*)(p) 20 0,05(*) 0,05(*) 25(pr) 0,05(*) 0,1(*)(p) 0,05(*) 0,05(*)(p) 10 0,02(*)(p)

33 Οµάδες και παραδείγµατα µεµονωµένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ Λούπινα Metalaxylκαι metalaxyl-m [metalaxyl, και άλλων µειγµάτων ισοµερών, µεταξύ των οποίων και το metalaxyl-m ισοµερών)] Methidation Άλλα 0,02(*) Pymetrozine Pyraclostrobin Pyrimethanil Spiroxamine Trifloxystrobin Thiacloprid(F) 4.Ελαιούχοι σπόροι 0,05(*)(p) 0,1(*)(p) 0,05(*) 0,05(*)(p) Λιναρόσπορος 0,1(*) Αραχίδες Σπόροι παπαρούνας Σπόροι σησαµιού Σπόροι ηλίανθου 0,5 Σπόροι ελαιοκράµβης 0,1 0,3(p) Σπόροι σόγιας 2 0,3 Σινάπι 0,2(p) Βαµβακόσποροι 1 2 0,05 Σπόροι κάνναβης 0,1 Σπόροι κολοκύθας Methoxyfenozide(F) Thiophanatemethyl Άλλα 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,1(*) 5.Πατάτες 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)(p) 0,05(*)(p) 0,05(*) 0,02(*)(p) 0,02(*)(p) 0,1(*) Πρώιµες πατάτες Όψιµες πατάτες 6.Τσάι (φύλλα και µίσχοι αποξηραµένοι,που έχουν υποστεί ζύµωση ή όχι, φυτών του γένους Camellia sinensis) 0,1(*) 0,5 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*)(p) 0,1(*)(p) 0,1(*) 0,05(*)(p) 0,05(*)(p) 0,1(*) 7.Λυκίσκος (αποξηραµένος), των δισκίων λυκίσκου και της µη συµπυκνω-µένης σκόνης ,05(*) 15 10(p) 0,1(*)(p) 0,1(*) 30(p) 0,1 0,1(*) (*)Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισµού. ) (1) Τα ΑΟΥ εκφρασµένα ως CS2µπορούν να προκύψουν από διάφορες διθειοκαρβαµιδικές ενώσεις και,ως εκτούτου,δεν αντικατοπτρίζουν ενιαία ορθή γεωργική πρακτική (ΟΓΠ).Συνεπώς,δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιούνται τα εν λόγω ΑΟΥ για να ελεγχθεί η συµµόρφωση µε µια ΟΓΠ (2) ) Εντός παρενθέσεων η προέλευση του υπολείµµατος (ma:maneb;mz:mancozeb;me:metiram;pr:propineb;t:thiram;z:ziram) (F) λιποδιαλυτό. (h) Σύµφωνα µε βασικές τιµές που οφείλονται στη χρήση aldrinκαι dieldrinκατά το παρελθόν. (m)τα στοιχεία παρακολούθησης καταδεικνύουν ότι επίπεδα dieldrinέως 0,02mg/kgµπορούν να βρεθούν στους σπόρους κολοκύθας που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ελαίου. (p) Σηµαίνει ότι το ανώτατο όριο υπολειµµάτων καθορίστηκε προσωρινά σύµφωνα µε το άρθρο 4παράγραφος 1στοιχείο στ)της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. (t) Προσωρινό ΑΟΥ 0,2mg/kgεφαρµόζεται έως τις 31Ιουλίου 2009.»

34 Άρθρο 4 (άρθρο 4 της οδηγίας 2008/17/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από τις 15 Σεπτεµβρίου Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 14 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 123173 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων bifenazate, pethoxamid,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα 27.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/75 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 28.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 459/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 304/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Απριλίου 2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 13.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 208/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 812/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής εισαγωγής και αντιπροσώπους Φυτοπροστατευτικών

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής εισαγωγής και αντιπροσώπους Φυτοπροστατευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.04.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 118259 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα EL EL EL Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II-1 ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σημείωση 1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων»(πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 3.11.2006 COM(2006) 655 τελικό 2006/0218 (COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία Φρούτα - Λαχανικά ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Φρούτα κυρίως ώριμοι καρποί Ως επιδόρπια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη 2 Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου

Α Α: Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη 2 Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου ΑΔΑ: Α39Β-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 97690 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σηµ: Ο ΚΑ αυτός δεν ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ίδρυση του νέου οργανισμού ιδιωτικού ΟΠΕΓΕΠ που ελέγχει επιβλέπει, προστατεύει και πιστοποιεί αγροτικά προϊόντα ποιότητας και ανωτέρας ποιότητας. 12. Της Ιδρυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4207 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4207 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4207 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΧ8Β-ΖΑ2. Κοιν.:

Α Α: 4ΑΧ8Β-ΖΑ2. Κοιν.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 100062 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: syg062@minagric.gr

e-mail: syg062@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-7 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 1 8 6 9 3 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

: 210 928 7242.: 1) FAX:

: 210 928 7242.: 1) FAX: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/3/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 125211 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 526 5 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 134641 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1181 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση... 1 Μερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α) ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 1:47 µµ ί ηfο ΑΝ: Ελληνοπολωνικό Αγροτικό

Διαβάστε περισσότερα