Αλεξανδρούπολη ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,53 με Φ.Π.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Παραγ. 7 Άρθρο 2 της Υ.Α /93) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ κατ' εφαρμογή των διατάξεων Της υπ αρ / (ΦΕΚ Β/185/ ) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) Του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) όπως εκάστοτε ισχύει Του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό ( συνοπτική διαδικασία ) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ των διαγωνιζόμενων προϊόντων τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης» όπως προδιαγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 42/15 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: FAX: ΑΡΘΡΟ 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την 25 η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α) Προσωπικώς ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 25 η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα μέχρι (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή την 24 η Σεπτεμβρίου 2015 Δήμος Αλεξανδρούπολης

2 Λ. Δημοκρατίας Αλεξανδρούπολη. 2 ΑΡΘΡΟ 2ο Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμβασης της προμήθειας, διέπεται από τις διατάξεις: - Των αποφάσεων του Υπουργού ΥΠ.ΕΣ. με αριθ /93 περί του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)» σε εκτέλεση των Ν.2286/95, καθώς και του Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ.. - του με αριθμό πρωτ /07/08/02 εγγράφου του Υπ. Εσ. Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης που προβλέπει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό και τη μη ένταξή της στο Ε.Π.Π. - Της με αριθ.π1/3305/2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας Αντ. και Ναυτιλίας, καθως και της 35130/739 ΦΕΚ 1291 / απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτή κατά σειρά ισχύος 1) η παρούσα Διακήρυξη, 2) η συγγραφή υποχρεώσεων 3) το τιμολόγιο του αναδόχου, 4) ο προϋπολογισμός αυτού 5) τα τυχόν σχέδια και ειδικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται στην υπ αριθ. 42/15 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενό της. ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας (όπως αυτό φαίνεται από τον τίτλο δραστηριότητας τους) και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο (επί ποινή αποκλεισμού). Επιπλέον η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη, κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση β. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που να αναφέρει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

3 3 γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας ανά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος όπου θα αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού παραμένει εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο. ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Θα δηλώνεται ότι δέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσης διακήρυξης Θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). η. Δήλωση χώρας κατασκευής και προελεύσεως του τελικού προσφερομένου είδους. θ. Δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ι. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί το τελικό υπό προμήθεια είδος, τον τόπο εγκατάστασής του και το έτος παραγωγής. κ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του καταθέτοντα τον φάκελο στον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή που δεν καλύπτει για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής. Υπόχρεοι της προσκόμισης ποινικού μητρώου είναι: - Φυσικά πρόσωπα - Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. - Διαχειριστές Ε.Π.Ε.

4 - Όλοι οι νομίμως εκπροσωπούντες την εταιρία. για Α.Ε. 4 - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και τους συνεταιρισμούς, ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. Για τις ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. όπου αυτό προβλέπεται, η βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή για τους αλλοδαπούς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 της με αριθ /93 Υπ. απόφασης Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 3.1 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται ο προσφέρων να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική του κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητές του. -Προσκόμιση αποσπάσματος του ισολογισμού της διαγωνιζόμενης επιχείρησης, των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων με σκοπό την απόδειξη ότι ο μέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών αυτής υπερκαλύπτει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (35.154,53 με ΦΠΑ), ή Βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος της χώρας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η οποία θα πρέπει να υπερκαλύπτει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού. - Αναλυτική λίστα έργων τα οποία έχουν υλοποιηθεί από τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό σε φορείς υλοποίησης του Δημοσίου που θα αποδεικνύουν την εμπειρία αυτού σχετικά με το αντικείμενο της προμήθειας. Επίσης θα πρέπει στην παραπάνω λίστα να αναφέρεται αναλυτικά η ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού του κάθε έργου, ο αριθμός διακήρυξης, η αξία σε, έτσι ώστε η υπηρεσία να διαπιστώσει την ικανότητα και τις δυνατότητες του προμηθευτή να καλύψει το οικονομικό μέγεθος της συγκεκριμένης προμήθειας. - Επίσημο κατάλογο (prospectus) του συμμετέχοντα, των προσφερομένων ειδών ο οποίος θα αποδεικνύει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι από τα κύρια είδη της δραστηριότητας του, και θα είναι δημοσιευμένος στο επίσημο site της διαγωνιζόμενης εταιρίας έτσι ώστε η υπηρεσία να μπορεί εύκολα να διαπιστώσει την αυθεντικότητα αυτού. - Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή, καθώς και του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (όταν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής) από το οποίο θα προκύπτει το σχετικό με

5 5 τον διαγωνισμό αντικείμενο (σύμφωνα με την εγκύκλιο 22 από 24/10/2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Μ.Ε.). - Επιπλέον όταν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής των τελικών προσφερόμενων προϊόντων αλλά έμπορος, απαιτείται να προσκομίσει συμβόλαιο αντιπροσώπευσης το οποίο θα έχει συνάψει με τον οίκο κατασκευής των προϊόντων, το οποίο θα εμπεριέχει τον όρο κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή προς το Δήμο, οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει κατά το χρόνο εγγύησης που δίνεται ανά προϊόν από τον υποψήφιο προμηθευτή (επικυρωμένο από αρμόδια αρχή ανά χώρα προέλευσης του κατασκευαστή, το οποίο θα φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών). Στην περίπτωση που ο έμπορος-συμμετέχων στο διαγωνισμό δεν είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων προϊόντων απαιτείται, η προσκόμιση από αυτόν, επίσημης βεβαίωσης (επικυρωμένη από αρμοδία αρχή, ανά χώρα προέλευσης του κατασκευαστή, το όποιο θα φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, από το Υπουργείο Εξωτερικών) κάλυψης απευθείας από τον κατασκευαστή προς το Δήμο οποιασδήποτε αστοχίας και αν προκύψει, κατά το χρόνο εγγύησης που δίνεται από τον συμμετέχοντα ανά προϊόν. -Προσκόμιση πιστοποιητικών CΕ των προϊόντων του κατασκευαστή. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2015 (ΦΕΚ 74/ ) Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά το διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους. Άρθρο 4 ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ή στο γενικό πρωτόκολλο του Φορέα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη του διαγωνισμού μέρα. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών, υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο της ενώσεως, με ειδική προς τούτο σαφή εξουσιοδότηση. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου, απορρίπτονται. Δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρείες ή ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός και αν αποσυρθούν από τον συμμετέχοντα όλες εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.

6 6 Προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση με αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για ολόκληρες τις ποσότητες των ειδών της παρούσης διακήρυξης Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη «Προσφορά». β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια και στην παρούσα περίπτωση ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. γ) Ο αριθμός της διακήρυξης καθώς και το τίτλο του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης» δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής: α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» Θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 3 των Όρων Διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων. β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» Θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια, προσπέκτους κλπ, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής). Όλα τα προσφερόμενα είδη που θα προσκομιστούν από τους διαγωνιζομένους θα πρέπει να είναι ενταγμένα σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, θα πρέπει να συνοδεύονται από το αποδεικτικό καταχώρισης με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού από εγκεκριμένο από το από το ΥΠΕΧΩΔΕ σύστημα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΑ του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ. 82Α) όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα (επί ποινή αποκλεισμού). Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει: Συμπληρωμένο πίνακα του Υποδείγματος Τεχνικής προσφοράς (παράρτημα Γ) με τις απαραίτητες πληροφορίες ανά είδος προϊόντος για την οποία συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος, όπως αυτές φαίνονται στο παρακάτω υπόδειγμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α Κωδικός Μ.Μ. Ποσότητα Εταιρία Κατασκευής Τύπος Μοντέλο Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών Πιστοποιητικά Ποιότητας

7 Χρόνος Παράδοσης: 7 Χρόνος Εγγύησης: Για κάθε είδος της προμήθειας θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την τεχνική περιγραφή της παρούσης διακήρυξης (Τεχνική έκθεση Παράρτημα Α) και όλα τα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας και πιστοποιητικά ασφάλειας (Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή και δήλωση συμμόρφωσης κατά CE). Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. γ) «Οικονομική Προσφορά» Θα φέρει εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του εξωτερικού φακέλου και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, υποχρεωτικά σε έντυπο επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β). Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων υλικών, η μεταφορά και η παράδοση αυτών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα νόμιμα έξοδα μέχρι την παράδοση της προμήθειας. Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά με δύο δεκαδικά, σε περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως γραμμένες τιμές. Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, αυτές θα μονογράφονται κατά σελίδα από τον προσφέροντα. Άρθρο 5 ο Γλώσσα Οι προσφορές θα υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία τους, χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6 ο Χρόνος ισχύος προσφορών (σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 5.1 Αντιπροσφορές (σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 7 ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

8 Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής. 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Εγγράφως μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση του. 2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 8 Άρθρο 8 ο Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών Α. Παραλαβή προσφορών Αποσφράγιση Κυρίως Φακέλου Έλεγχος δικαιολογητικών: Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και παραλαμβάνει όλους τους φακέλους συμμετοχής. Μετά την πάροδο της καθορισμένης ώρας για την παραλαβή των προσφορών ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κηρύσσει τη λήξη της παράδοσης αυτών και καταγράφεται αυτό, στο πρακτικό του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση της αποσφραγίζει ένα-ένα τους κυρίως φακέλους της προσφοράς με την σειρά που κατατέθηκαν. Ελέγχει το περιεχόμενο των φακέλων δικαιολογητικών και τα παραδιδόμενα δείγματα (καταμέτρηση μόνο καθώς θα αξιολογηθούν σε επόμενο στάδιο), μονογράφει, σφραγίζει και καταχωρεί στο πρακτικό όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα παραδιδόμενα δείγματα (τεμάχια) και τους φακέλους της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονομικής Προσφοράς», που παραμένουν σφραγισμένοι. Σε περίπτωση που η διαδικασία συνεχιστεί και σε επόμενες συνεδριάσεις, η ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων ανακοινώνεται προφορικά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημόσιας συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη δημόσιας ανακοίνωσης, οι διαγωνιζόμενοι ενημερώνονται με γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής και τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών όλων των διαγωνιζομένων, οι διαγωνιζόμενοι εξέρχονται από την αίθουσα και η Ε.Δ. σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, αποφασίζει αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις της Διακήρυξης από τους συμμετέχοντες και αποκλείει όσους κατά την κρίση της δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Δ., η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό.

9 9 Αν ο έλεγχος των δικαιολογητικών δεν ολοκληρωθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Δ., η διαδικασία συνεχίζεται σε επόμενες συνεδριάσεις και σε νέα δημόσια συνεδρίαση, που γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους, ανακοινώνεται ποιοι έχουν αποκλειστεί από το διαγωνισμό και καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής. Για όσους αποκλείονται στο πρώτο στάδιο από το διαγωνισμό, οι κλειστοί φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ότι θα διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους, οπότε οι φάκελοί τους κρατούνται χωρίς να ανοιχθούν, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους. Β. Αποσφράγιση φακέλων της Τεχνικής Προσφοράς Αξιολόγηση: Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του παραπάνω πρακτικού της Ε.Δ. από την Αρμόδια Επιτροπή ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτώς οι διαγωνιζόμενοι που δεν έχουν αποκλειστεί στην 1 η φάση του διαγωνισμού, προβαίνει στην αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφοράς. Αριθμεί και μονογράφει σε κάθε φύλλο της προσφοράς και στα έγγραφα που περιέχονται σε αυτή και παραδίδει τους φακέλους και τα δείγματα που κατατέθηκαν στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την παραλαβή της, η Επιτροπή Διαγωνισμού σε νέα δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά όσοι διαγωνιζόμενοι δεν αποκλείστηκαν, καταχωρεί την Αξιολόγηση στο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακοινώνει το αποτέλεσμά της στους παρευρισκόμενους. Μετά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών, οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος με ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Γ. Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς Ανακοίνωση αποτελέσματος: Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρμόδια επιτροπή, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία σε δημόσια συνεδρίαση, στην οποία καλούνται γραπτά όσοι δεν αποκλείσθηκαν στην 2 η φάση, αποσφραγίζει τους φακέλους της Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο και ανακηρύσσει μειοδότη με βάση την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, εκείνον που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών (σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσης) εφ όσον η προσφορά πληρεί απολύτως τους όρους της παρούσης διακήρυξης. Ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους παρευρισκόμενους και προβαίνει στην καταχώριση του αποτελέσματος στο πρακτικό, το οποίο υπογράφει και κλείνει, μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν από την επιτροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί το συντομότερο δυνατό το αποτέλεσμα του κάθε σταδίου σε όσους διαγωνιζόμενους δεν παραβρέθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τους λόγους του ενδεχόμενου αποκλεισμού τους. Άρθρο 9 ο Αξιολόγηση προσφορών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10 10 Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, η προσφορά του οποίου ανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι οικονομοτεχνικά η πλέον συμφερότερη. Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει βάσει των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης. Η κατάταξη των τεχνικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση κάθε μιας που θα προκύψει από τον τύπο : Β Τ = 0,7* Β Α + 0,3* Β Β Όπου : Β Τ Β Α Β Β = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς = Βαθμολογία Ομάδας κριτηρίων Α = Βαθμολογία Ομάδας κριτηρίων Β Ο συντελεστής βαρύτητας για κάθε ομάδα είναι αντίστοιχα : για την Α ομάδα 0,7, για την Β ομάδα 0,3. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα κυμαίνεται από 40 έως 60. Οι 50 βαθμοί θα δίδονται στην τεχνική προσφορά που καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις. Από 50 έως 60 βαθμούς κυμαίνεται η προσφορά που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Οι 40 βαθμοί δίδονται στην προσφορά που αποκλίνει επουσιωδώς από τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς = (βαθμ.α ομάδας)*0,7 + (βαθμ.β ομάδας)*0,3. Όπου: (βαθμ.α ομάδας) = βαθμ.α1+βαθμ.α2+βαθμ.α3 Και (βαθμ.β ομάδας) = βαθμ.β1+βαθμ.β2+βαθμ.β3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α. Ομάδα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ (70%). 1.Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές 30 (24min-36 max) 2.Ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδικότητα και εξοπλισμός προμηθευτή 10 (8min-12max) 3.Ποιότητα (πιστοποιητικά) 10 (8min-12max) ΣΥΝΟΛΟ Α 50 Β. Ομάδα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΑΛΥΨΗΣ (30%). 1.Υποδομή προμηθευτή ή εκπροσώπου του στην Ελλάδα για παροχή υποστήριξης (SERVICE Ανταλλακτικά). 30 (24min-36 max) 2.Χρόνος εγγύησης. 10 (8min-12max) 3.Χρόνος παράδοσης ΣΥΝΟΛΟ Β (8min-12max)

11 11 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi = ΒTi / Πi όπου: BTi Πi Λ i η συνολική βαθμολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά i το κόστος της προσφοράς i Λόγος ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης. Η προσφορά που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο βαθμό Λ, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά και Ανάδοχος του έργου ανακηρύσσεται ο προσφέρων με τον υψηλότερο Λ στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. Επίσης, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδες αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 11 ο (Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού) - σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπ. Απ /93 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησής της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης, αρχίζει να υπολογίζεται δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 12 ο Εγγυήσεις - σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υπ. Απ /93 1.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού σύμφωνα με την νομοθεσία. 2. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν: α. την ημερομηνία έκδοσης β. τον εκδότη

12 γ. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται δ. τον αριθμό της εγγύησης ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 12 Άρθρο 13 ο Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου Σύμφωνα με το άρθρο 35 της Υπ. Απόφασης 11389/93. ΑΡΘΡΟ 14 ο Έξοδα - Κρατήσεις - Εισφορές. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 15 ο Τρόπος πληρωμής - σύμφωνα με το άρθρο 36 της Υπ. Απ /93 Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 28 του 11389/93. Άρθρο 16 ο Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας - σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπ. Απ /93 Ο Δήμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ θα μεριμνήσει τη δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του. (αρ. 23 παρ.5 της Υ.Α /93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές σημείο των γραφείων του Δήμου. τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία της δημοσίευσης. Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τύπο, βαρύνει τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 17 ο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για ότι αφορά στο διαγωνισμό από το Δήμο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, στην Αλεξανδρούπολη, Γραφείο Προμηθειών κ. Μόκαλη Αθανασία τηλ , και κ. Μητρουλάκη Δημήτριο τηλ: κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

13 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: FAX: ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης Αρ. Μελέτης : 42/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. Το ανωτέρω υλικό θα χρησιμοποιηθεί σταδιακά σε αντικατάσταση των υπαρχόντων κατεστραμμένων λαμπτήρων που υπάρχουν τοποθετημένοι για τον οδοφωτισμό και για τη συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αυτών. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν απολύτως τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των ,53 με το Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έτους Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διαδικασία διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού ΥΠ.ΕΣ. με αριθ /93 περί του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)» σε εκτέλεση των Ν.2286/95, του με αριθμού πρωτ /07/08/02 εγγράφου του Υπ. Εσ. Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης που προβλέπει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό και την μη ένταξή της στο Ε.Π.Π. και της με αριθ.π1/3305/2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας Αντ. και Ναυτιλίας, καθώς και της 35130/739 ΦΕΚ 1291 / απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Αλεξανδρούπολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Μητρουλάκης Δημήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 14 ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης Αρ. Μελέτης: 42/15 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Α/Α ΕΙΔΟΣ Α/Τ. Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ Λαμπτήρας Νατρίου 220 ή 210W 1 τύπου αχλάδι Ε40 1 Τεμ , ,00 2 Λαμπτήρας Νατρίου 110 W 2 Τεμ ,00 880,00 3 Λαμπτήρας Νατρίου 70 W 3 Τεμ ,00 140,00 4 Λαμπτήρας Νατρίου 150 W 4 Τεμ ,90 318,00 5 Λαμπτήρας Ιωδίνης 150 W 5 Τεμ. 5 17,50 87,50 6 Λαμπτήρας φθορισμού 36 W 6 Τεμ ,70 185,00 7 Λαμπτήρας φθορισμού 58 W 7 Τεμ ,30 95,00 8 Εκκινητής (Starter) τύπου S10 8 Τεμ ,43 43,00 9 Εκκινητής (Starter) τύπου S2 9 Τεμ ,43 43,00 10 Εκκινητής Νατρίου W 10 Τεμ ,00 600,00 11 Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΔΕΗ Ε27 11 Τεμ ,00 300,00 12 Μονοφασικό ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 600Χ600Χ Τεμ , ,00 13 Τριφασικό ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου 800Χ1000Χ Τεμ , , Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm 2 14 μ.μ ,59 118,00 15 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm 2 15 μ.μ ,94 188,00 16 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ1,5 mm 2 16 μ.μ ,76 152,00 17 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ2,5 mm 2 17 μ.μ ,24 248,00 18 Ερμάριο πίνακα 2 σειρών 18 Τεμ ,00 192,00 19 Ερμάριο πίνακα 3 σειρών 19 Τεμ ,00 248,00 20 Πρίζα SCHUKO 16A 20 Τεμ ,80 28,00 21 Μικροαυτόματος πίνακα 10 Α μονοπολικός 21 Τεμ ,88 194,00 22 Μικροαυτόματος πίνακα 16 Α μονοπολικός 22 Τεμ ,88 116,40 23 Μικροαυτόματος πίνακα 20 Α μονοπολικός 23 Τεμ ,88 77,60 24 Μικροαυτόματος πίνακα 25 Α μονοπολικός 24 Τεμ ,88 77,60 25 Μικροαυτόματος πίνακα 40 Α μονοπολικός 25 Τεμ ,70 87,00

15 26 Μικροαυτόματος πίνακα 40 Α τριπολικός 26 Τεμ. 27 Πολύπριζο 4 θέσεων 27 Τεμ. 28 Ασφάλειες Neozed 20A 28 Τεμ. 29 Ασφάλειες Neozed 25A 29 Τεμ. 30 Ασφάλειες Neozed 35A 30 Τεμ. 31 Ασφάλειες Tύπου ΔΕΗ 25A 31 Τεμ. 32 Ασφάλειες Tύπου ΔΕΗ 35A 32 Τεμ. Ρελέ 25Α1φ με 2 ανοιχτές επαφές 33 (Ν.Ο.) 33 Τεμ. Ρελέ 40Α 3φ με 4 ανοιχτές επαφές 34 (Ν.Ο.) 34 Τεμ. Ρελέ 63Α 3φ με 4 ανοιχτές επαφές 35 (Ν.Ο.) 35 Τεμ. Χρονοδιακόπτης ράγας, στενός με 36 εφεδρεία 36 Τεμ. Μικροαυτόματος πίνακα 32 Α 37 μονοπολικός 37 Τεμ. 38 Μετασχηματιστής νατρίου 250 W 38 Τεμ. 39 Μετασχηματιστής νατρίου 400 W 39 Τεμ. 40 Μετασχηματιστής Hg 125 W 40 Τεμ. 41 Μετασχηματιστής NaHj 150 W 41 Τεμ. 42 Ρελέ διαρροής 3φ 40Α 30mΑ 42 Τεμ. 43 Ρελέ διαρροής 3φ 63Α 30mΑ 43 Τεμ. 44 Ρελέ διαρροής 1φ 25Α 30mΑ 44 Τεμ. 45 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 45 μ.μ. 46 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2 46 μ.μ. 47 Καλώδιο εύκαμπτο 3Χ0,75 mm2 47 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μονοπολικό 48 μαύρο 48 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μονοπολικό 49 μπλε 49 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 1,5 mm2 μονοπολικό 50 κίτρινο 50 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μονοπολικό 51 μαύρο 51 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μονοπολικό 52 μπλε 52 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 2,5 mm2 μονοπολικό 53 κίτρινο 53 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μονοπολικό 54 μαύρο 54 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μονοπολικό 55 μπλε 55 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 4 mm2 μονοπολικό 56 κίτρινο 56 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 μονοπολικό 57 μαύρο 57 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 μονοπολικό 58 μπλε 58 μ.μ. Καλώδιο ΝΥΑ 6 mm2 μονοπολικό 59 κίτρινο 59 μ.μ. Λαστιχοταινία ανθυγρή 19χ9,1 60 μαύρη 60 Τεμ ,84 7, ,20 105, ,50 52, ,50 52, ,50 22, ,50 30, ,50 45, ,93 139, ,33 281, ,10 336, ,98 244, ,80 58, , , ,00 240, ,50 170, ,00 210, ,00 310, ,00 204, ,00 230, ,90 270, ,40 420, ,45 135, ,35 105, ,35 70, ,35 70, ,40 80, ,40 40, ,40 40, ,60 420, ,60 120, ,60 120, ,80 80, ,80 80, ,80 80, ,50 45,00 61 Μονωτική ταινία μαύρη 19x20 στενή 61 Τεμ ,10 110,00 Φωτοκύτταρο ημέρας - νύχτας Α ) 230 V - στεγανό) 62 Τεμ. 10 9,00 90,00

16 63 Ασφάλεια (10Χ38)mm 6Α 63 Τεμ. 64 Ασφάλεια (10Χ38)mm 10Α 64 Τεμ. Κυλινδρικά φυσίγγια (8,5Χ31,5)χιλ. 65 6Α 65 Τεμ. Δεματικά καλωδίων (200Χ3,6)χιλ., λευκού χρώματος ( συσκευασία των τεμ.) 66 Τεμ Βύσματα τοίχου 6x30χ. ( συσκευασία των 100 τεμ.) 67 Τεμ. Βύσματα τοίχου 8χ40χ. ( συσκευασία των 100 τεμ.) 68 Τεμ. Βύσματα τοίχου 10χ50χ. ( συσκευασία των 50 τεμ.) 69 Τεμ. Βύσματα τοίχου 12χ60χ. ( συσκευασία των 25 τεμ.) 70 Τεμ. 71 Ασφάλεια γυάλινη 4Α (5Χ20)mm 71 Τεμ. Λαμπτήρας Νατρίου σωληνωτός W Ε40 72 Τεμ. Λαμπτήρας υδραργύρου 250 W 73 Ε40 73 Τεμ. Λαμπτήρας υδραργύρου 400 W 74 Ε40 74 Τεμ. 75 Λαμπτήρας καρφωτός 18 W 75 Τεμ. Λαμπτήρας υδραργύρου 125 W E Τεμ. Λαμπτήρας νατρίου 100 W 77 διάφανος 77 Τεμ. Λαμπτήρας μετάλλου HQI-TS W 78 Τεμ. 79 Φις σούκου αρσενικό PVC 79 Τεμ. 80 Φις σούκου θηλυκό PVC 80 Τεμ. Στήριγμα καλωδίων ρόκα 7/25 81 (συσκευασία των 100 τεμ.) 81 Τεμ Στήριγμα καλωδίων ρόκα 8/25 (συσκευασία των 100 τεμ.) 82 Τεμ. Στήριγμα καλωδίων ρόκα 9/25 (συσκευασία των 100 τεμ.) 83 Τεμ. Κλέμες πολυαιθυλενίου 4mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεμ. 84 Τεμ. Κλέμες πολυαιθυλενίου 6mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεμ. 85 Τεμ. Κλέμες πολυαιθυλενίου 10mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 50 τεμ. 86 Τεμ. Κλέμες πολυαιθυλενίου 16mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 10 τεμ. 87 Τεμ. Κλέμες πολυαιθυλενίου 25mm2 (12 πόλων), σε συσκευασία των 10 τεμ. 88 Τεμ. 89 Πρίζα εξωτερική, στεγανή 16Α 89 Τεμ. 90 Πρίζα χωνευτή 16Α 90 Τεμ. Διακόπτης εξωτερικός, στεγανός, απλός Τεμ. Διακόπτης εξωτερικός, στεγανός, 92 κομιτατέρ 92 Τεμ. Διακόπτης εξωτερικός, στεγανός, 93 αλλερετούρ 93 Τεμ ,50 50, ,00 30, ,00 37, ,60 26,00 6 8,00 48,00 2 9,00 18, ,00 26, ,00 54, ,15 15, ,00 350, ,50 225, ,00 170, ,50 195, ,00 450, ,00 240, ,00 200, ,10 21, ,10 21,00 5 1,40 7, ,50 15, ,60 16, ,00 15, ,00 54, ,00 130, ,00 110, ,00 180, ,40 54, ,80 28,00 5 4,70 23,50 5 6,60 33,00 5 5,80 29,00

17 Διακόπτης χωνευτός, απλός 94 Τεμ Διακόπτης χωνευτός, κομιτατέρ 95 Τεμ Διακόπτης χωνευτός, αλλερετούρ 96 Τεμ. Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο (μπάλαστ) για λάμπα φθορίου 97 1x58W 97 Τεμ. Ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο ( (μπάλαστ) για λάμπα φθορίου 98 1x40W ή 2x20W 98 Τεμ. 99 Αντισκωριακό σπρέι 99 Τεμ. Φωτιστικό ασφαλείας τύπου LED, V AC έως 240V AC/50-60Ηz 100 Τεμ. Aσφάλεια τήξης κυλινδρική 101 (βαρελάκι) 35 Α 101 Τεμ. Aσφάλεια τήξης κυλινδρική 102 (βαρελάκι) 50 Α 102 Τεμ. Aσφάλεια τήξης κυλινδρική 103 (βαρελάκι) 63 Α 103 Τεμ. Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΔΕΗ Ε Τεμ. Ερμάριο πίνακα μίας (1 ) σειράς, ασφαλειών 105 Τεμ Μετασχηματιστής Hg 250 W 106 Τεμ Μετασχηματιστής Hg 400 W 107 Τεμ. Λαμπτήρας πυρακτώσεως 108 αντικραδασμικός 60 W 108 Τεμ. Λαμπτήρας φθορισμού 18 W, μήκους 60 εκ. 109 Τεμ. Γλόμπος (μπάλλα -φούσκα) για Τεμ. φωτιστικό σώμα κορυφής Φ 450, με 110 διάμετρο βάσης 14,5 εκ. 110 Γλόμπος (μπάλλα -φούσκα) για Τεμ. φωτιστικό σώμα κορυφής Φ 300, με 111 διάμετρο βάσης 11,5 εκ. 111 Γλόμπος (μπάλλα -φούσκα) για Τεμ. φωτιστικό σώμα κορυφής Φ200, με 112 διάμετρο βάσης 7,8 εκ. 112 μ.μ Καλώδιο ΝΥΥ 2Χ1,00 mm μ.μ Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6,00 mm μ.μ Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ4,00 mm μ.μ Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ10,00 mm μ.μ Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ16,00 mm μ.μ Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10,00 mm μ.μ Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ16,00 mm μ.μ Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ2,50 mm μ.μ Καλώδιο ΝΥΜ 5Χ4,00 mm ,40 12,00 5 4,40 22,00 5 4,50 22,50 5 4,50 22, ,50 45,00 7 7,00 49, ,50 510, ,20 24, ,25 25, ,40 28, ,90 19, ,70 95, ,90 129, ,00 85, ,20 88, ,85 28, ,50 137, ,00 65, ,00 50, ,90 90, ,80 180, ,55 155, ,70 370, ,50 450, ,50 450, ,00 500, ,00 200, ,40 240,00

18 Τηλεφωνικό καλώδιο τύπου A- μ.μ Y(st)2Y Φ20Χ2Χ0,6mm Φις τηλεφωνικό 123 Τεμ. Πλαστικός σωλήνας (σπιράλ) Φ21 μ.μ. 124 ελαφρού τύπου 124 Πλαστικό κανάλι (διάβαση) 2,5χ 5 μ.μ. 125 εκ. 125 μ.μ. 126 Πλαστικό κανάλι (διάβαση) 5χ 5 εκ. 126 μ.μ. 127 Πλαστικό κανάλι (διάβαση) 5χ 8 εκ. 127 Πλαστικό κανάλι αυτοκόλλητο χ10mm 128 μ.μ. Πολύπριζο πέντε θέσεων με διακόπτη on-off (προέκταση >1μ.) 129 Τεμ. Λαμπτήρας για φωτεινό σηματοδότη W 130 Τεμ. Κυτίο διακλάδωσης εξωτερικό 131 βακελίτη, διαστάσεων 10cmx15cm. 131 Τεμ. Ηλεκτρόδιo γείωσης κυκλικής 132 διατομής Φ17x μ.μ Φις απλό θηλυκό 133 Τεμ Φις απλό αρσενικό 134 Τεμ. Προβολέας εξωτερικού χώρου τύπου LED 20W 135 Τεμ. Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης Ε27 εσωτερικής χρήσης 136 Τεμ. 137 Πυκνωτής Hg 250 W, 25 μf 137 Τεμ. 138 Αρματούρα πορσελάνης Ε Τεμ. 139 Mικρόφωνο δυναμικό (εκδηλώσεων) 139 Τεμ. Ορθοστάτης μικροφώνου 140 δυναμικού 140 Τεμ. 141 Καλώδιο μικροφώνου δυναμικού 141 μ.μ. Φωτοσωλήνας μονοκάναλος, κίτρινου χρώματος (κουλούρα των Τεμ μ.) 142 Φωτοσωλήνας μονοκάναλος, κόκκινου χρώματος (κουλούρα των Τεμ μ.) 143 Λαμπάκια χριστουγέννων εξωτερικού χώρου τύπου LED 144 (κουτί των 100 λαμπών) 144 Tεμ. Μετασχηματιστής μετάλλου HQI W 145 Tεμ. Λαμπτήρας σωληνωτός μετάλλου 146 HQI Ε W για προβολέα 146 Tεμ. Λαμπτήρας 20 W, πρισματικού τύπου Ε 27 κατάλληλος για 147 εξωτερική χρήση 147 Tεμ. Προβολέας εξωτερικού χώρου 148 τύπου LED ισχύος 50W 148 Tεμ. Λαμπτήρας μετάλλου HQI για 149 προβολέα W - E Tεμ. Λαμπτήρας μετάλλου HQI για 150 προβολέα W - E Tεμ ,47 347, ,20 6, ,50 25, ,60 78, ,70 171, ,10 213, ,85 25, ,00 105, ,50 140,00 4 6,00 24, ,60 116, ,50 15, ,50 15, ,00 300,00 50,00 0,80 40,00 50,00 3,75 187,50 15,00 4,50 67,50 5,00 88,00 440,00 5,00 30,00 150,00 50,00 2,45 122,50 1,00 60,00 60,00 1,00 60,00 60,00 10,00 18,60 186,00 5,00 40,00 200,00 5,00 35,00 175,00 50,00 6,50 325,00 5,00 45,00 225,00 2,00 155,00 310,00 2,00 65,00 130,00

19 19 ΣΥΝΟΛΟ: ,90 ΦΠΑ 23% 6573,63 ΣΥΝΟΛΟ: ,53 Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ MHXANIKΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

20 20 ΕΡΓΟ :Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης Αρ. Μελέτης : 42/15 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο της σύμβασης Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, περιλαμβάνει τους όρους βάσει των οποίων θα εκτελεστεί η προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης». ΑΡΘΡΟ 1ο (Τρόπος προμήθειας) Η προμήθεια θα εκτελεστεί με Πρόχειρο Διαγωνισμό, και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μεταξύ των διαγωνιζόμενων προϊόντων τα οποία πληρούν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των : Αποφάσεων του Υπουργού ΥΠ.ΕΣ. με αριθ /93 περί του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.)» σε εκτέλεση των Ν.2286/95, καθώς και του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. Του με αριθμό πρωτ /07/08/02 εγγράφου του Υπ. Εσ. Δημ. Διοικ. & Αποκέντρωσης που προβλέπει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό και την μη ένταξή της στο Ε.Π.Π. Της με αριθ.π1/3305/2010 απόφασης του Υπ. Οικονομίας Αντ. και Ναυτιλίας, καθως και της 35130/739 ΦΕΚ 1291 / απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΑΡΘΡΟ 2ο Εγγύηση Καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 23%. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. ΑΡΘΡΟ 3ο (Χρόνος Παράδοσης) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών θα είναι 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας αυτής, ορίζεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 4ο Τα έξοδα μεταφοράς, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία στην έδρα του Δήμο, βαρύνουν τον ανάδοχο. Αλεξ/πολη Αλεξ/πολη Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ MHXANIKΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση υπαρχόντων δικτύων οδικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης» Αρ. Μελέτης : 42/15

21 21 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 1. Οι λαμπτήρες Νατρίου ισχύος W θα είναι ελλειψοειδούς μορφής ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, με κάλυκα Ε40 και φωτεινής ροής LM τουλάχιστον. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα να είναι μεταξύ 1.800Κ-2.000Κ, η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι ώρες και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης να είναι Ra Οι λαμπτήρες Νατρίου ισχύος 110W θα είναι ελλειψοειδούς μορφής ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, χωρίς εσωτερικό εκκινητή, με κάλυκα Ε27 και φωτεινής ροής 8000 LM τουλάχιστον. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα να είναι μεταξύ 1.800Κ-2.000Κ, η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι ώρες και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης να είναι Ra Οι λαμπτήρες Νατρίου ισχύος 70W θα είναι σωληνωτής μορφής ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, με κάλυκα Ε27 και φωτεινής ροής 6000 LM τουλάχιστον. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα να είναι μεταξύ 1.800Κ-2.000Κ, η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι ώρες και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης να είναι Ra Οι λαμπτήρες Νατρίου ισχύος 150 W θα είναι σωληνωτής μορφής ατμών νατρίου, υψηλής πιέσεως, με κάλυκα Ε40 και φωτεινής ροής LM τουλάχιστον. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα να είναι μεταξύ 1.800Κ-2.000Κ, η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι ώρες και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης να είναι Ra Οι λαμπτήρες ιωδίνης με αλογονίδια θα είναι ισχύος 150 W με κάλυκα τύπου RX7s-24, φωτεινής ροής lm τουλάχιστον. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα να είναι μεταξύ 4.000Κ-4.200Κ, η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι ώρες και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης να είναι Ra Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 36 W εσωτερικού χώρου, τάσης λειτουργίας 230 V, με χρωματική απόχρωση daylight και φωτεινή ροή 3000 lm τουλάχιστον. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα να είναι μεταξύ 6.000Κ-6.500Κ, η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι ώρες και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης να είναι Ra Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 58 W εσωτερικού χώρου τάσης λειτουργίας 230V, με χρωματική απόχρωση daylight και φωτεινή ροή 4800 lm τουλάχιστον. Η θερμοκρασία χρώματος (CCT) του λαμπτήρα να είναι μεταξύ 6.000Κ-6.500Κ, η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι ώρες και ο δείκτης χρωματικής απόδοσης να είναι Ra Εκκινητής (Starter) τύπου S10 για έναυση όλων των λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου, τάσης λειτουργίας 230 V 9. Εκκινητής (Starter) τύπου S2 για έναυση όλων των λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου, τάσης λειτουργίας 230 V 10. Εκκινητής για λαμπτήρες Νατρίου ισχύος από 70 W έως 400 W. 11. Λυχνιολαβή (ντούι) πορσελάνης ΔΕΗ Ε Μονοφασικό ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου (600Χ600Χ300)χιλ., με μία πόρτα και παράθυρο για ανάγνωση ενδείξεων μετρητή ΔΕΗ. Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm και θα φέρει κλειδαριά.

22 13. Τριφασικό ερμάριο εξωτερικού χώρου τύπου pillar διαστάσεων περίπου (800Χ1000Χ300) χιλ., με δύο πόρτες και παράθυρο για ανάγνωση ενδείξεων μετρητή ΔΕΗ. Το ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm και θα φέρει κλειδαριά. 14. Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 για εσωτερική εγκατάσταση τριών κλώνων με διατομή 1,5 mm2 15. Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 για εσωτερική εγκατάσταση τριών κλώνων με διατομή 2,5 mm2 16. Καλώδιο εύκαμπτο 4Χ1,5 mm2 για εσωτερική εγκατάσταση τεσσάρων κλώνων με διατομή 1,5 mm2 17. Καλώδιο εύκαμπτο 4Χ2,5 mm2 για εσωτερική εγκατάσταση τεσσάρων κλώνων με διατομή 2,5 mm2 18. Ερμάριο πίνακα δύο σειρών πλαστικό, εξωτερικής τοποθέτησης, στεγανό, προστασίας ΙΡ Ερμάριο πίνακα τριών σειρών πλαστικό, εξωτερικής τοποθέτησης, στεγανό, προστασίας ΙΡ Πρίζα σούκο 16 Α απλή εξωτερική 21. Μικροαυτόματος πίνακα 10 Α μονοπολικός 22. Μικροαυτόματος πίνακα 16 Α μονοπολικός 23. Μικροαυτόματος πίνακα 20 Α μονοπολικός 24. Μικροαυτόματος πίνακα 25 Α μονοπολικός 25. Μικροαυτόματος πίνακα 40 Α μονοπολικός 26. Μικροαυτόματος πίνακα 40 Α τριπολικός 27. Πολύπριζο τεσσάρων θέσεων 230 V 28. Ασφάλεια Neozed ονομαστικού ρεύματος 20 Α. 29. Ασφάλεια Neozed ονομαστικού ρεύματος 25Α. 30. Ασφάλεια Neozed ονομαστικού ρεύματος 35 Α. 31. Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ ονομαστικού ρεύματος 25 Α. 32. Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ ονομαστικού ρεύματος 35 Α. 33.Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) 25 Α μονοφασικός, δύο επαφών ανοικτών (Ν.Ο.) με πηνίο 230 V 34.Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) 40 Α τριφασικός, τεσσάρων επαφών ανοικτών (Ν.Ο.) με πηνίο 230 V 35.Ηλεκτρονόμος (Ρελέ) 63 Α τριφασικός, τεσσάρων επαφών ανοικτών (Ν.Ο.) με πηνίο 230 V 36. Αναλογικός χρονοδιακόπτης ράγας, στενός, 1 εξόδου 24 ωρών με εφεδρεία. 22

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο:

ιακήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού Προµήθειας για το έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµ. : 11/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 20412 ήµος ΤΕΜΠΩΝ /νση: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/12 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων τύπου LED για την αντικατάσταση υπαρχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. MYTIΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 198 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.377,40 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. 6/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. πρωτοκ.: 7655 / 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β1) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού 1 στο πεδίο εφαρµογής εθνικής νοµοθεσίας

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β1) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού 1 στο πεδίο εφαρµογής εθνικής νοµοθεσίας Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων Εξοικονόµησης Ενέργειας Τύ ου LED, στον Οικισµό Φαναρίου» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Α.Μ. 2/2012 του Γραφείου Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΕΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα