ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, Αρ. Πρωτοκόλλου : 52873/A2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, 31-3-2015 Αρ. Πρωτοκόλλου : 52873/A2"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Κουσιουρή Ευαγγελία-Ειρήνη Τηλέφωνο : < FAX : < ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Αθήνα, Αρ. Πρωτοκόλλου : 52873/A2 ΠΡΟΣ: Τη Γερμανική Σχολή Αθηνών Δημοκρίτου 6 & Ζηρίδη Τ.Κ , ΜΑΡΟΥΣΙ (2 αντίγραφα) ΘΕΜΑ : Συνηγορία για παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις των όρων δόμησης, βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 6/ (ΦΕΚ 538/Δ), για αναδιαρρύθμιση εσωτερικών χώρων, αλλαγή όψεων, προσθήκη κατ επέκταση και καθ ύψος στο διώροφο κτήριο Δημοτικού Σχολείου και ανέγερση ισογείου προσκτίσματος βοηθητικής χρήσης, στο χώρο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Γερμανικής Σχολής Αθηνών, σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί της οδού Ζηρίδη στο Μαρούσι. Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 6838/ εγγράφου σας. Σχετικά: 1. Η με αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ / υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. 2. Το με αρ. πρωτ /Α2/ έγγραφό μας. 3. Η με αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ / υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 3. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 5. Τις διατάξεις του Ν.4862/1931 (ΦΕΚ 2/Α ) «Περί των ξένων σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 34 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/Α) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1

2 7. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 164/Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Τη δυνατότητα λειτουργίας δημοτικού σχολείου με οργανικότητα μεγαλύτερη του 12/θεσιου (περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, ΦΕΚ 107/Α ). 9. Τις διατάξεις της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», αναφορικά με τις κτιριολογικές προδιαγραφές (1,5τ.μ./χρήστη στις αίθουσες διδασκαλίας και 2τ.μ./χρήστη στον αύλειο χώρο). 10. Την ΚΥΑ αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/ (ΦΕΚ 1507/Β ) «Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ αριθμ. Φ.12/622/129803/Γ1/ (ΦΕΚ 2451/Β ). 11. Την ίδρυση Γερμανικού Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου και πλήρους Γυμνασίου εν ονόματι του Συλλόγου Γερμανικής Σχολής Αθηνών, δυνάμει του Ν. 3511/1956 (ΦΕΚ 167/Α ). 12. Το αρ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο χορηγείται άδεια στέγασης και λειτουργίας του Γυμνασίου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών σε κτήριο στην περιοχή Παράδεισος Αμαρουσίου. 13. Την αναγνώριση της «Γερμανικής Σχολής Αθηνών» ως ξένου σχολείου, δυνάμει του άρθρου 35 παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 14. Το αρ. πρωτ. οικ.1154/ σχετ. 1040/87 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικισμού Αθηνών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με το οποίο χορηγείται παρέκκλιση για τη μείωση των αποστάσεων από τα δυο πλάγια όρια του γηπέδου στα 5,00μ. για την ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών στην περιοχή Άγιος Θωμάς στο Μαρούσι. 15. Το με αρ. πρωτ /Α2/ έγγραφό μας. 16. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος-Ενέργειας. 17. Την αριθμ. 29/1988 άδεια οικοδομής για την ανέγερση νέου ισογείου Δημοτικού Σχολείου με υπόγειο σε ιδιόκτητο γήπεδο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. 18. Την αριθμ. 227/1994 άδεια οικοδομής για την προσθήκη 1 ου ορόφου στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. 19. Την αριθμ. 210/2009 άδεια οικοδομής για ενίσχυση έναντι σεισμού του Δημοτικού Σχολείου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. 20. Την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.3843/2010 αυθαίρετης αλλαγής χρήσης τμήματος του ισογείου από Η/Χ σε χώρο κύριας χρήσης, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6242/2011 δήλωση. 21. Την υπαγωγή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης Η/Χ σε χώρους κύριας χρήσης στις ρυθμίσεις του Ν.4178/2013, με την αριθμ /2015 δήλωση. 22. Την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης στην περιοχή Αγ. Θωμάς-Π.Ε. 6 (Π.Δ. της 26-7/ , ΦΕΚ 825/Δ ), στο πλαίσιο της οποίας εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης τα περιβάλλοντα οικοδομικά τετράγωνα και καθορίστηκε ρυμοτομική γραμμή για την οδό Ζηρίδη, αν και τα εκατέρωθεν αυτής ακίνητα της Γερμανικής Σχολής Αθηνών παραμένουν σε εκτός σχεδίου περιοχή. 23. Την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (Απόφαση αριθμ /7467/ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΦΕΚ 968/Δ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου 2

3 προτείνονται χρήσεις Γενικής Κατοικίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του από Π. Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ ), συμπεριλαμβάνοντας κτήρια εκπαίδευσης. 24. Τις διατάξεις του Π.Δ.23-2/ (ΦΕΚ 166/Δ) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης». 25. Τις διατάξεις του Π.Δ.24/ (ΦΕΚ 270/Δ) για την εκτός σχεδίου δόμηση. 26. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.6/ (ΦΕΚ 538/Δ), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 28 παραγ. 8 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α ) και το άρθρο 91 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α ), για την ανέγερση εκπαιδευτηρίων σε εκτός σχεδίου περιοχή. 27. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 577/1985 (ΦΕΚ 210/Α ) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» κατά το χρόνο έκδοσης των διαδοχικών αδειών οικοδομής για την ανέγερση του δημοτικού Σχολείου και ειδικότερα το άρθρο 23 που αφορά σε προσθήκες. 28. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» περί προσθηκών σε υφιστάμενα κτήρια, ειδικότερα της παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 20 παρ. 25 του ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α ) σχετικά με τον ορισμό του νομίμως υφιστάμενου κτηρίου, της παρ. 3, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 20 παρ. 27 και 28 του ν. 4258/2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους για την κατασκευή προσθήκης, έως το περίγραμμα του κτηρίου, ακόμη και αν υπερβαίνει τα όρια του οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, και τέλος της παρ. 4 αναφορικά με την εξαίρεση καταστρατήγησης των αποστάσεων των υποχρεωτικών ακαλύπτων και των πλάγιων αποστάσεων για την κατασκευή φερόντων στοιχείων ενίσχυσης του στατικού φορέα νομίμως υφιστάμενου κτηρίου. 29. Τις διατάξεις του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» που έχουν εφαρμογή για την κατασκευή θερμομόνωσης καθώς και λειτουργικών, ενεργειακών και διακοσμητικών στοιχείων στις όψεις κτηρίου, ειδικότερα α) του εδαφίου ιθ του άρθρου 11 παρ. 6, όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 20 παρ. 19 του ν.4258/2014, καθώς και του εδαφίου κ του ιδίου άρθρου, και β) του άρθρου 16 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 24 του ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α ) και του άρθρου 7 παρ. 14, 15,16,17 του ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α ). 30. Το άρθρο 26 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» που αφορά σε ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. 31. Τις διατάξεις του ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α ) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης-περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9 και 23 παρ. 1, που αφορούν στις κατηγορίες των αυθαιρέτων και τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις προκειμένου μια αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης να εξαιρεθεί από κατεδάφιση. 32. Τις διαφοροποιήσεις ως προς την οργάνωση, δομή και λειτουργία των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του γερμανικού συστήματος εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί η Γερμανική Σχολή Αθηνών ως ξένο σχολείο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. Το γερμανικό σχολείο αποτελείται από τα κάτωθι στάδια: Προσχολική εκπαίδευση: Νηπιαγωγείο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Δημοτικό σχολείο: τάξεις 1-4 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: τάξεις 5-12 με δυο βασικά επίπεδα: Τη Μέση Βαθμίδα (SEK I), Τάξεις 5-10 και τη Γυμνασιακή Ανώτερη βαθμίδα (SEK II), τάξεις Συναρτήσει του διδακτικού προγράμματος διακρίνονται διαφορετικοί τύποι σχολείων: α) Hauptschule (τάξεις 5-9) που παρέχει γενική βασική εκπαίδευση, β) Realschule (τάξεις 5-10) που παρέχει ευρύτερη γενική εκπαίδευση και γ) Gymnasium (τάξεις 5-12) που παρέχει γενική εκπαίδευση εις βάθος. Ανεξαρτήτως του τύπου που ακολουθείται για την περαιτέρω φοίτηση των μαθητών, η πρώτη βαθμίδα επονομαζόμενη «Βαθμίδα προσανατολισμού» είναι κοινή για όλους, περιλαμβάνει τις τάξεις 5-6 και αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τις απαιτήσεις του νέου σχολικού τύπου (Γυμνάσιο), στην προσαρμογή στο νέο μαθησιακό περιβάλλον (μετάβαση από το 3

4 περιβάλλον της τάξης με έναν δάσκαλο στο περιβάλλον με έναν καθηγητή ανά μάθημα) και στην επιλογή του κατάλληλου τύπου σχολείου, βάσει των επιδόσεων, των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. 33. Τον έως τώρα διαχωρισμό της Γερμανικής Σχολής Αθηνών σε γερμανικό τμήμα και ελληνικό τμήμα, βάσει της ισχύουσας (μέχρι το 2009) νομοθεσίας περί ξένων σχολείων, με ουσιαστικό κριτήριο την απαγόρευση φοίτησης μαθητών ελληνικής ιθαγένειας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το γερμανικό τμήμα καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο-Γυμνάσιο) και εφαρμόζονται τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του κρατιδίου της Θουριγγίας, Το ελληνικό τμήμα αποτελείται από Γυμνάσιο (τάξεις 7-9) και Λύκειο (τάξεις 10-12) και ακολουθούνται τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 34. Την πρόθεση λειτουργίας 13 τμημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με συνολικό αριθμό 325 μαθητών και 10 τμημάτων για τις τάξεις της Βαθμίδας Προσανατολισμού, δυναμικότητας 270 μαθητών. 35. Τα διδασκόμενα μαθήματα στο Δημοτικό σχολείο και στη Βαθμίδα Προσανατολισμού, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα, εκ των οποίων προκύπτει προγραμματισμός παράλληλης διδασκαλίας μαθημάτων διαφορετικού εκπαιδευτικού περιεχομένου (π.χ. Καλλιτεχνικά-Μουσική, Θρησκευτικά). 36. Το γεγονός ότι οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν πολυλειτουργικό χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση ποικίλων αναγκών, δίχως να απαιτείται ύπαρξη εξειδικευμένων εργαστηρίων, καθώς τα μαθήματα Μελέτης Φυσικού περιβάλλοντος και Science στηρίζονται στη μελέτη/παρατήρηση φαινομένων και όχι στην επίδειξη πειραμάτων, ενώ στους μαθητές παρέχονται φορητές συσκευές Η/Υ προς χρήση σε κάθε χώρο. 37. Τις διευκρινίσεις που χορηγούνται με το αρ. πρωτ. 20/ έγγραφο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών αναφορικά με τη σίτιση των μαθητών και τη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και σε πρόγραμμα απογευματινής μελέτης. 38. Το ότι από τα υποβληθέντα στοιχεία προκύπτει ότι: Το έργο αφορά σε αναδιαρρύθμιση εσωτερικών χώρων του υπάρχοντος διωρόφου κτηρίου, προσθήκη κατ επέκταση (κλείσιμο υποστέγων και Η/Χ χώρων), προσθήκη 2 ου ορόφου (στο περίγραμμα του υφιστάμενου κτηρίου), προσθήκη ισογείου κτίσματος βοηθητικής χρήσης (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, γραφείο γυμναστή) για την εξυπηρέτηση του γηπέδου ποδοσφαίρου, αλλαγή όψεων (κατασκευή επένδυσης και ενεργειακού κελύφους). 39. Την υποβληθείσα τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχεδιαγράμματα του Τοπογράφου Μηχανικού, όπου αιτιολογείται η μείωση της απόστασης του κτηρίου από το όριο επί της οδού Ζηρίδη, και ειδικά στο νοτιοδυτικό άκρο του, στα 3,67μ. εξαιτίας της ρυμοτόμησης του ακινήτου της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. 40. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα, το Διάγραμμα Δόμησης και την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύουν το με αρ. πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 6838/ έγγραφο. 41. Τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις υπογείου-ισογείου-α ορόφου-β ορόφου-δώματος- Τομή Α-Α) με τις αναγραφόμενες χρήσεις των επιμέρους χώρων και τις επιφάνειες αυτών. 42. Τα πρότυπα κτιριολογικά προγράμματα δημόσιων εκπαιδευτηρίων (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού- Γυμνασίου-Λυκείου) που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση με αριθ /ΣΤ1/ Υ.Π.Ε.Π.Θ. Και επειδή: 1) Η άνευ περιορισμών φοίτηση μαθητών, υπηκοότητας χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ξένα σχολεία, επεκταθείσα στη βαθμίδα της πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, συνέβαλε στην εκδήλωση αυξημένου ενδιαφέροντος για την εγγραφή ελληνοπαίδων στις αντίστοιχες μονάδες (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Σχολείο- τάξεις 5-6 Βαθμίδας Προσανατολισμού του Γυμνασίου). 4

5 2) Η προέλευση των μαθητών από ετερόγλωσσες οικογένειες (αμιγώς γερμανικές, αμιγώς ελληνικές, μικτές, γερμανόφωνες οικογένειες) καθιστά αναγκαία την εφαρμογή εν μέρει κοινού και εν μέρει εξατομικευμένου προγράμματος σε αριθμητικά μικρότερες ομάδες λόγω διαφορετικού επιπέδου αρχικής γνώσης της γλώσσας (π.χ. Γερμανικά, Ελληνικά- ως ξένη ή μητρική γλώσσα, Αγγλικά-ως ξένη γλώσσα), με συνέπεια την απαίτηση προσαύξησης του αριθμού των αιθουσών διδασκαλίας. 3) Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών αναπτύσσονται σε δυο αντικριστά επί της οδού Ζηρίδη ακίνητα ως εξής: α) Γήπεδο Α επί των οδών Δημοκρίτου 6 & Ζηρίδη (εμβαδόν ,58τ.μ.) όπου χωροθετούνται το Νηπιαγωγείο, το Γυμνάσιο, το Λύκειο, το αμφιθέατρο, υποστηρικτικές λειτουργίες (βιβλιοθήκη), καθώς και στεγασμένες και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (γυμναστήριο, κολυμβητήριο, στίβος) και β) Γήπεδο Β επί της οδού Ζηρίδη (εμβαδόν 9.246,74τ.μ.) όπου βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο και γήπεδο ποδοσφαίρου. 4) Η αναντιστοιχία των ηλικιακών ομάδων που υπάγονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μεταξύ ελληνικού και γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος συνεπάγεται τη συστέγαση του Δημοτικού σχολείου (ισόγειο και Α όροφος) με τάξεις του Γυμνασίου (Β όροφος), ενόσω στο σύνολό τους οι κτηριακές υποδομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωροθετούνται στο έτερο ακίνητο της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. 5) Η μείωση της απόστασης του κτηρίου επί της οδού Ζηρίδη στα 3,67μ. (καθ υπέρβαση της ελάχιστα επιτρεπόμενης των 5,00μ.) οφείλεται αφενός στην εκ των υστέρων ρυμοτόμηση του ακινήτου κατά την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, αφετέρου στην ενίσχυση του στατικού φορέα που κατασκευάστηκε εκτός του περιγράμματος του κτηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 210/2009 άδεια οικοδομής, δυνάμει των διατάξεων του ΓΟΚ 85 όπως ίσχυε. Σας γνωστοποιούμε ότι συνηγορούμε στην παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις των όρων δόμησης, βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ.6/ (ΦΕΚ 538/Δ), για αναδιαρρύθμιση εσωτερικών χώρων, αλλαγή όψεων, προσθήκη κατ επέκταση και καθ ύψος στο διώροφο κτήριο Δημοτικού Σχολείου και ανέγερση ισόγειου προσκτίσματος βοηθητικής χρήσης, στο χώρο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Γερμανικής Σχολής Αθηνών, σε εκτός σχεδίου περιοχή, επί της οδού Ζηρίδη στο Μαρούσι, που αφορά: 1) Στην ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίων επί του γηπέδου. 2) Στην αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 12%. 3) Στην αύξηση του συντελεστή δόμησης σε 0,30. 4) Στη μείωση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου, όπως αυτό έχει καθοριστεί και απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (περίγραμμα με κορυφές Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Β6,Β7,Β8,Β1), επί των οδών Ζηρίδη και Χωματιανού, στα 5,00μ. έναντι 15,00μ., και σημειακά στη θέση της ΝΔ κορυφής του κτηρίου στα 3,67μ., εφόσον δεν αντίκειται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 5) Στην αύξηση του αριθμού των ορόφων σε 3. 6) Στην αύξηση του ύψους του κτηρίου σε 11 μέτρα. 7) Στην κατασκευή απόληξης κλιμακοστασίου (και στις δυο θέσεις) πάνω από το μέγιστο κατά παρέκκλιση επιτρεπόμενο ύψος του κτηρίου, με ύψος 2,80μ. και συνολική επιφάνεια 49,98τ.μ. Επισημαίνεται ότι ως άνω συνηγορία χορηγείται κατόπιν εξέτασης της αρχιτεκτονικής μελέτης ως προς το κτιριολογικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται και υπό την προϋπόθεση τήρησης των κάτωθι: 1) Την εξασφάλιση της αυτοτελούς λειτουργίας των μονάδων στο εν θέματι ακίνητο, ιδιαιτέρως των τάξεων της Βαθμίδας Προσανατολισμού, διότι δεν επιτρέπεται να γίνονται μετακινήσεις μόνιμου χαρακτήρα των μαθητών κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος διδασκαλίας σε χώρους εκτός του σχολείου για κάλυψη σχολικών δραστηριοτήτων. Διευκρινίζεται ότι ο ώρες που λαμβάνουν 5

6 χώρα το πρόγραμμα απογευματινής μελέτης και οι όμιλοι ελεύθερης εργασίας (μουσικές, αθλητικές, θεατρικές ομάδες) δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική και ενδέχεται, για λόγους εποπτείας, η Διοίκηση να επιθυμεί τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων στο ένα εκ των δυο ακινήτων. 2) Τη μέριμνα, εκ μέρους της Διεύθυνσης των σχολικών μονάδων, για την ασφάλιση των θυρών εισόδουεξόδου καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, προκειμένου να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος των μαθητών από το προαύλιο, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου. 3) Τη μετακίνηση μαθητών συνοδεία καθηγητών όταν απαιτείται περιστασιακά η μετάβασή τους στο έτερο ακίνητο της ΓΣΑ για τη χρήση χώρων προοριζόμενων για την εξυπηρέτηση του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών (π.χ. βιβλιοθήκη, κολυμβητήριο). ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα 2. Διάγραμμα δόμησης 3. Σχέδια Αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις υπογείου-ισογείου- Α ορόφου-β ορόφου-δώματος-τομή Α-Α) 4. Τεχνική Έκθεση Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. ΔΙΚΥΥ/ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (2) 3. ΔΙΚΥΥ/ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ Ε.Ε. 6

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:ΒΙΦΘ9-Τ0Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα

ΑΔΑ:ΒΙΦΘ9-Τ0Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-Ζ24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Μαρούσι, 6-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 69230/Α3. ΚΟΙΝ.: Βλέπε σχετικό πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ & ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βάσει του Ν.4093 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο άρθρο Θ.18 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Θ, όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μετονομάζονται ως Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο,

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί για τον ορθότερο προσδιορισμό της έννοιας, που αποδίδουν. Παρ. 4 - Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΚ_v5 Διαμόρφωση : Θεόδωρος Κάντζος (kan62) Πολιτικός Μηχανικός για το Michanikos.gr ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

7. Μετά την παράγραφο 43 προστίθενται παράγραφοι 44, 45,46 και 47 ως εξής:

7. Μετά την παράγραφο 43 προστίθενται παράγραφοι 44, 45,46 και 47 ως εξής: ΦΕΚ Α'140 13.6.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.2831 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμός Ως υφιστάμενες Αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & Μαρούσι, 3 6 2010 ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 63893 /IA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα