: Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/ Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/ Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Δ : Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ : ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2016 Αρ.πρωτ.: ΠΟΛ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10, ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Γεώργα - Χ. Νασοπούλου Τηλέφωνο : , 507 Fax : , ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/ Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ΠΟΛ.1026/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωση τους στο εσωτερικό της χώρας», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 577/Β/ (ΑΔΑ: ΩΒΙ0Η-Κ6Θ) και ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της. Η εν λόγω Απόφαση καθορίζει τόσο τη διαδικασία, η οποία θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα από όλους τους Φορείς Διαχείρισης των υπαρχουσών Ελευθέρων Ζωνών, τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, όσο και τις προϋποθέσεις για: την απαλλαγή από τον φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την είσοδο μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη (άρθρα 3 και 5), την απαλλαγή από τον φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση (μεταβίβαση) αγαθών και την παροχή υπηρεσιών εντός Ελεύθερης Ζώνης (άρθρο 7), την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας κατά την έξοδο εμπορευμάτων από τον χώρο της Ελεύθερης Ζώνης για αποστολή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή σε άλλο κράτος-μέλος (άρθρο 6 παρ. 1 και 2), την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από τον χώρο της Ελεύθερης Ζώνης στο εσωτερικό της χώρας (άρθρο 6 παρ. 3). Με την κοινοποιούμενη απόφαση καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών των Ελευθέρων Ζωνών και των εγκατεστημένων σε Ελεύθερες Ζώνες προσώπων, πέραν εκείνων που ορίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, καθώς και οι έλεγχοι που θα διενεργούνται για σκοπούς ορθής τήρησης της προβλεπόμενης από την απόφαση διαδικασίας (άρθρα 8 και 9). 1

2 i. Γενικά χαρακτηριστικά των Ελευθέρων Ζωνών Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 περί θέσπισης Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 39, παρ.1 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Ελεύθερες Ζώνες αποτελούν τμήματα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, διαχωρισμένα από αυτό, όπου μπορούν να εισέρχονται μη κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής καταβολής εισαγωγικών δασμών, φόρων και μέτρων εμπορικής πολιτικής έως ότου λάβουν νέο προορισμό, καθώς επίσης και εγχώρια εμπορεύματα τα οποία, εφόσον προβλέπεται από ειδική κοινοτική ρύθμιση, απολαύουν, λόγω της εισόδου τους στην Ελεύθερη Ζώνη, μέτρων που συνδέονται κατά κύριο λόγο με την εξαγωγή. Όπως προκύπτει από τα άρθρα του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 και τα άρθρα 799 και 802 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, η τελωνειακή επιτήρηση στις Ελεύθερες Ζώνες Ελέγχου Τύπου Ι βασίζεται στην ύπαρξη περίφραξης με καθορισμένα σημεία εισόδου-εξόδου και η οποία είναι διαμορφωμένη με τρόπο τέτοιο ώστε αφενός να διευκολύνεται η εν λόγω επιτήρηση από το εξωτερικό της Ελεύθερης Ζώνης αφετέρου να αποκλείεται η παράτυπη έξοδος εμπορευμάτων από αυτήν. Παράλληλα, τα πρόσωπα που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελεύθερη Ζώνη πρέπει να παρέχουν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την τήρηση των σχετικών διατάξεων, ενώ τόσο τα πρόσωπα αυτά όσο και τα μεταφορικά μέσα και τα εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ελεύθερη Ζώνη μπορούν να υποβάλλονται σε ελέγχους από τις Τελωνειακές Αρχές. Σύμφωνα με τα άρθρα 172 και 176 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, τα άρθρα και 806 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 καθώς και το άρθρο 39 παρ.6 του ν.2960/2001, υφίσταται δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών εντός της Ελεύθερης Ζώνης, με τήρηση της ανάλογης λογιστικής αποθήκης που περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις στοιχεία, από πρόσωπα που λαμβάνουν σχετική έγκριση από τις Τελωνειακές Αρχές και παρέχουν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων. Η είσοδος εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη πραγματοποιείται με την καταγραφή τους στην εγκριθείσα λογιστική αποθήκης, η οποία πρέπει να εμφαίνει τις μετακινήσεις των εμπορευμάτων και να επιτρέπει στις Τελωνειακές Αρχές να διαπιστώνουν την ταυτότητα αυτών. Τα πρόσωπα που δύνανται να λάβουν έγκριση τήρησης λογιστικής αποθήκης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της αρίθμ. Τ.10970/110/Γ0019/ ΑΥΟ «Τρόπος λειτουργίας και ελέγχου των Ελευθέρων Ζωνών και Ελευθέρων Αποθηκών» (ΦΕΚ 934/Β/1993), είναι: ο Φορέας Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ως το πρόσωπο που, κατά το άρθρο 800 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 και το άρθρο 39 παρ.4-5 του ν.2960/2001, υποβάλλει αίτηση στη Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ συνοδευόμενη από σχετική μελέτη σκοπιμότητας, για τη σύσταση της Ελεύθερης Ζώνης, οποιαδήποτε πρόσωπο προτίθεται να ασκήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητά του εντός του χώρου της Ελεύθερης Ζώνης. Κατά συνέπεια, τα εμπορεύματα που εισέρχονται σε Ελεύθερη Ζώνη πρέπει άμεσα να παραλαμβάνονται από τον Φορέα Διαχείρισης ή άλλη εγκατεστημένη εντός αυτής επιχείρηση και να εγγράφονται αμέσως στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης. Τα εμπορεύματα, αφού τους αποδοθεί Αριθμός Καταχώρισης Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.), παρακολουθούνται μέσω της λογιστικής αποθήκης έως ότου λάβουν νέο προορισμό. Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Ελεύθερης Ζώνης, όπως προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και τις εγκρίσεις για την τήρηση λογιστικής αποθήκης που χορηγούνται από τη Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., συνοψίζονται, κατά κύριο λόγο, στις ακόλουθες: - διαχείριση των εμπορευμάτων που εισέρχονται, παραμένουν και εξέρχονται από την Ελεύθερη Ζώνη με ορθή τήρηση της λογιστικής αποθήκης σύμφωνα με τον εγκριθέντα τύπο και κατάλληλη ενημέρωση προς το Τελωνείο Ελέγχου, - σύνταξη βεβαιώσεων τελωνειακού χαρακτήρα και προσκόμισή τους στο Τελωνείο Ελέγχου για θεώρηση, 2

3 - εφαρμογή των οριζόμενων διαδικασιών για τις περιπτώσεις καταστροφής και εγκατάλειψης υπέρ του Δημοσίου εμπορευμάτων που έχουν εναποτεθεί εντός της Ελεύθερης Ζώνης, καθώς και διενέργειας συνήθων εργασιών του Παραρτήματος 72 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, - παροχή στο Τελωνείο Ελέγχου όλων των απαραίτητων εγγράφων για τον έλεγχο λογιστικής αποθήκης που διενεργείται σε ετήσια βάση, - συμμόρφωση με τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις των Τελωνειακών Αρχών για την πιστή τήρηση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών, - συμμετοχή με υπαλλήλους τους στην επιτήρηση των καθορισμένων σημείων εισόδου-εξόδου και, επιπλέον, για τον Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης: - πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών που αφορούν στην υποδομή του χώρου ώστε αφενός να πληρείται ο όρος της συνεχούς τελωνειακής επιτήρησης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις (κατάλληλη διαμόρφωση της περίφραξης και των σημείων εισόδου-εξόδου, λοιπά μέτρα ελέγχου κλπ) αφετέρου να δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την αποτελεσματική διαχείριση και απρόσκοπτη διακίνηση των εμπορευμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας, - παροχή όλων των απαραίτητων μέσων και χώρων για τους ελέγχους εμπορευμάτων χωρίς προσκόμματα και αναβολές, - λήψη έγκρισης από το Τελωνείο Ελέγχου για οποιαδήποτε κατασκευή κτιρίου εντός της Ελεύθερης Ζώνης. Τα εμπορεύματα που έχουν εισέλθει σε Ελεύθερη Ζώνη, όπως προκύπτει από το άρθρο 173 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, καθώς και από τις αριθ. Τ.10970/110/Γ0019/ ΑΥΟ και Τ.20/76/Γ0019/ ΕΔΥΟ που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των Ελευθέρων Ζωνών στη χώρα μας, είναι δυνατόν: να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, να υποβάλλονται στις συνήθεις εργασίες του Παραρτήματος 72 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, να υπάγονται σε άλλο τελωνειακό οικονομικό καθεστώς, να καταστρέφονται ή να εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου, να αποστέλλονται σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, να μεταφορτώνονται. Για την ενημέρωση των φορολογικών αρχών και των οικονομικών φορέων που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια της κοινοποιούμενης απόφασης, σημειώνεται ότι στην Ελληνική επικράτεια λειτουργούν Ελεύθερες Ζώνες στους λιμένες Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Αστακού Αιτωλοακαρνανίας με Φορείς Διαχείρισης τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά και την ΣΕΠ Α.Ε. από κοινού, τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και την ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε., αντίστοιχα και Τελωνεία Ελέγχου το Ε Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, το Α Τελωνείο Εισαγωγών Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, το Τελωνείο Ηρακλείου και το Τελωνείο Αστακού, αντίστοιχα. ii. Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, εμπορευμάτων που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 17 του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», εάν τα εισαγόμενα αγαθά έχουν υπαχθεί από τη στιγμή της εισόδου τους στο εσωτερικό της χώρας σε Ελεύθερη Ζώνη, η εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά αυτά εξέρχονται από την Ελεύθερη Ζώνη στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από την Ελεύθερη Ζώνη στο εσωτερικό της χώρας. Περαιτέρω, με το άρθρο 25 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» προβλέπονται οι απαλλαγές από το φόρο προστιθεμένης αξίας για εμπορεύματα που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη καθώς και οι απαλλαγές από το φόρο για τις παραδόσεις (μεταβιβάσεις) αγαθών και παροχές υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών και πραγματοποιούνται εντός Ελευθέρων Ζωνών. 3

4 iii. Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ κατά τη θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη (άρθρα 3 και 5) (α) Απαλλαγή ΦΠΑ για μη κοινοτικά εμπορεύματα που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, ο υποκείμενος στο φόρο απαιτείται να διαθέτει : - έγγραφο μεταφοράς, - τιμολόγιο πώλησης (σε περίπτωση που τα εμπορεύματα έχουν κατά την είσοδό τους στην Ευρ. Ένωση ήδη αποτελέσει αντικείμενο πώλησης) και - τον αριθμό καταχώρησης στη λογιστική αποθήκης Α.Κ.Λ.Α. Επισημαίνεται ότι, για την είσοδο μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη δεν απαιτείται η υποβολή τελωνειακού παραστατικού, αλλά όπως προαναφέρθηκε, η καταγραφή τους σε λογιστική αποθήκης. Διευκρινίζεται επίσης ότι, με την κοινοποιούμενη απόφαση δεν επέρχεται κάποια αλλαγή στους όρους και τις προϋποθέσεις εισόδου μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, αλλά εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να διαθέτουν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ώστε να τυγχάνουν της σχετικής απαλλαγής. (β) Απαλλαγή ΦΠΑ για εγχώρια εμπορεύματα που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται να διαθέτει : - έγγραφο μεταφοράς, - Δελτίο Εισόδου Εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, δεόντως υπογεγραμμένο από το αρμόδιο πρόσωπο για την τήρηση λογιστικής αποθήκης και τον υπεύθυνο μεταφοράς και θεωρημένο από το Τελωνείο Ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, - τιμολόγιο πώλησης το οποίο εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας της παράδοσης (πώλησης) εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη, με την κοινοποιούμενη απόφαση καθιερώνεται η χρήση Δελτίου Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου Τύπου Ι, κατά τα πρότυπα του Παραρτήματος Ι. Ειδικότερα, το εν λόγω Δελτίο συμπληρώνεται, σε τρία αντίτυπα, από τον πωλητή των εμπορευμάτων ως προς τις ενότητες Ι «Γενικά στοιχεία» και ΙΙ «Στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων» και παραδίδεται από τον υπεύθυνο για τη μεταφορά πρόσωπο στον Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιχείρηση, μαζί με τα λοιπά συνοδευτικά των εμπορευμάτων έγγραφα. Επισημαίνεται ότι με την είσοδο των εγχώριων εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη, πέραν του Δελτίου Εισόδου, προσκομίζονται τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα και οποιοδήποτε έγγραφο προβλέπεται από τις κοινοτικές διατάξεις το οποίο πιστοποιεί τον κοινοτικό χαρακτήρα των εν λόγω εμπορευμάτων (π.χ. πιστοποιητικό T2L, εμπορικό έγγραφο που φέρει τη δήλωση T2L κλπ). Ο Φορέας Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή η εγκατεστημένη στην Ελεύθερη Ζώνη επιχείρηση παραλαμβάνει το Δελτίο Εισόδου και συμπληρώνει τα πεδία «Α.Α.» και «Ημερομηνία» με τον μοναδικό αριθμό αναφοράς του Δελτίου Εισόδου και την ημερομηνία εισόδου των εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αφού γίνει η απαραίτητη καταχώριση στη λογιστική αποθήκης, το αρμόδιο πρόσωπο για την τήρηση αυτής συσχετίζει τον Α.Κ.Λ.Α. με το συγκεκριμένο Δελτίο Εισόδου επισυνάπτοντας εκτυπωμένη κατάσταση της λογιστικής εγγραφής στο τελευταίο. Στις περιπτώσεις τήρησης χειρόγραφης λογιστικής αποθήκης από εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιχείρηση, επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλίου αποθήκης που περιλαμβάνει τη σχετική λογιστική εγγραφή. 4

5 Μετά το πέρας των ανωτέρω ενεργειών, το Δελτίο Εισόδου, υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο για την τήρηση της λογιστικής αποθήκης και θεωρείται από το Τελωνείο Ελέγχου. Τα αντίτυπα 1 και 2 επιστρέφονται, με ευθύνη του αρμοδίου προσώπου για την τήρηση της λογιστικής αποθήκης, πλήρως συμπληρωμένα στον αποθέτη-αγοραστή και στον πωλητή αντίστοιχα. iv. Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός Ελεύθερης Ζώνης (άρθρο 7) (α) Απαλλαγή ΦΠΑ κατά την παράδοση (μεταβίβαση) αγαθών εντός Ελεύθερης Ζώνης Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση (μεταβίβαση) αγαθών που ήδη βρίσκονται αποθηκευμένα σε Ελεύθερη Ζώνη, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται να διαθέτει : - τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ και - Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων θεωρημένο από το Φορέα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης. Για την παράδοση (μεταβίβαση) αγαθών που ήδη βρίσκονται αποθηκευμένα σε Ελεύθερη Ζώνη καθιερώνεται, με την κοινοποιούμενη απόφαση, η χρήση Δελτίου Μεταβίβασης Εμπορευμάτων εντός Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι, κατά τα πρότυπα του Παραρτήματος ΙΙ. Το εν λόγω Δελτίο συμπληρώνεται ως προς τις ενότητες Ι «Γενικά στοιχεία» και ΙΙ «Στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων» από τον αποθέτη-πωλητή σε δύο αντίτυπα. Το πεδίο «ΑΚΛΑ» της Ενότητας ΙΙ συμπληρώνεται με τον Α.Κ.Λ.Α. που έχει αποδοθεί στα εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στην Ελεύθερη Ζώνη. Όταν πραγματοποιείται μεταβίβαση εμπορευμάτων εντός της Ελεύθερης Ζώνης, το αρμόδιο πρόσωπο για την τήρηση της λογιστικής αποθήκης διατηρεί τον ίδιο Α.Κ.Λ.Α. που είχε αποδοθεί στα εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στην Ελεύθερη Ζώνη και προβαίνει στην τήρηση ιστορικού αποθετών με παράλληλη καταγραφή σχετικής παρατήρησης στην αντίστοιχη λογιστική καταχώριση. Όσον αφορά το πεδίο «Τιμολόγιο πώλησης στον νέο αποθέτη» της Ενότητας ΙΙ, απαιτείται μόνο η αναγραφή του αριθμού του τιμολογίου στο Δελτίο Μεταβίβασης για λόγους πληρότητας των στοιχείων της λογιστικής αποθήκης και διευκόλυνσης του ελέγχου. Το αρμόδιο πρόσωπο για την τήρηση της λογιστικής αποθήκης παραλαμβάνει το Δελτίο Μεταβίβασης και συμπληρώνει τα πεδία «Α.Α.» και «Ημερομηνία» με τον μοναδικό αριθμό αναφοράς του Δελτίου Μεταβίβασης και την ημερομηνία μεταβίβασης των εμπορευμάτων εντός της Ελεύθερης Ζώνης αντίστοιχα και, στη συνέχεια, επισυνάπτει στο Δελτίο Μεταβίβασης εκτυπωμένη κατάσταση της αντίστοιχης καταχώρισης στην τηρούμενη λογιστική αποθήκης. Στις περιπτώσεις τήρησης χειρόγραφης λογιστικής αποθήκης από εγκατεστημένη εντός της Ελεύθερης Ζώνης επιχείρηση, επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλίου αποθήκης που περιλαμβάνει τη σχετική λογιστική εγγραφή. Το Δελτίο Μεταβίβασης υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο για την τήρηση της λογιστικής αποθήκης και το αντίτυπο 1 αυτού επιστρέφεται στον αποθέτη-πωλητή. Τόσο ο αποθέτης-πωλητής όσο και το αρμόδιο πρόσωπο για την τήρηση της λογιστικής αποθήκης φυλάσσουν τα αντίτυπα 1 και 2, αντίστοιχα, στα αρχεία τους και τα θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων για τον έλεγχο υπαλλήλων όποτε ζητηθούν. (β) Απαλλαγή ΦΠΑ κατά την παροχή υπηρεσιών εντός Ελεύθερης Ζώνης Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός των Ελευθέρων Ζωνών απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας εφόσον συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών και αφορούν συνήθεις εργασίες του Παραρτήματος 72 των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. αριθ. 2454/93 της Επιτροπής). Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται χωρίς ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρει τον σχετικό Α.Κ.Λ.Α. 5

6 v. Έξοδος εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη (άρθρο 6) (α) έξοδος μη κοινοτικών εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη Κατά την έξοδο μη κοινοτικών εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας καθίσταται απαιτητός. Για τη βεβαίωση και καταβολή του φόρου προστιθεμένης αξίας υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση. Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000. Ευνόητο είναι ότι ο φόρος προστιθεμένης αξίας απαλλάσσεται σε περίπτωση που τυγχάνουν εφαρμογής οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις απαλλαγές του φόρου. Σε περίπτωση που κατά την έξοδο από την Ελεύθερη Ζώνη τα εμπορεύματα λάβουν άλλο τελωνειακό προορισμό (επανεξαγωγή, υπαγωγή σε άλλο τελωνειακό ανασταλτικό καθεστώς όπως τελειοποίηση προς επανεξαγωγή κλπ) εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας και η αντίστοιχη φορολογική μεταχείριση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και τις σχετικές αποφάσεις που ρυθμίζουν διαδικασίες απαλλαγής ή καταβολής του φόρου. (β) έξοδος εγχώριων εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη Εγχώρια εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε Ελεύθερη Ζώνη κατά την έξοδό τους από αυτή δύναται να λάβουν τους ακόλουθους προορισμούς : (αα) εξαγωγή με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας υπό την προϋπόθεση τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής τηρεί στο αρχείο του : - το τιμολόγιο πώλησης χωρίς ΦΠΑ, - τα έγγραφα μεταφοράς, - το ηλεκτρονικό μήνυμα IE599 για την επιβεβαίωση της εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, - τα αποδεικτικά της μεσολαβούσας τράπεζας. (ββ) παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά μεταφέρονται σε άλλο Κράτος Μέλος και αποτελούν αντικείμενο πώλησης σε άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής τηρεί στο αρχείο του : - έγγραφο μεταφοράς θεωρημένο από το Τελωνείο Ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, - βεβαίωση τελωνειακού χαρακτήρα, η οποία εκδίδεται από το υπεύθυνο πρόσωπο για την τήρηση της λογιστικής αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 812 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 και θεωρείται από το Τελωνείο Ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης, - τιμολόγιο πώλησης προς άλλο υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, - ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Σε περιπτώσεις εξόδου εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και μεταφόρτωσης αυτών σε οχήματα διεθνών μεταφορών με σκοπό την παράδοση (πώληση) σε άλλο Κράτος Μέλος, πέραν των άλλων, απαιτείται έγγραφο-σύμβαση μεταφοράς από το οποίο προκύπτει η μεταφορά του εμπορεύματος από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο Κράτος Μέλος. Στα πλαίσια ελέγχου της διαδικασίας πραγματοποιούνται έλεγχοι κατά το χρόνο φόρτωσης, εκφόρτωσης κ.λ.π ή/και εκ των υστέρων έλεγχοι από το Τελωνείο Ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης και αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προκειμένου να επιβεβαιώνεται η μεταφορά των αγαθών σε άλλο Κράτος Μέλος. (γγ) θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας με καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου υποβάλλεται τελωνειακό παραστατικό (Δήλωση Ειδικού Φόρου 6

7 Κατανάλωσης και Ειδικών Φορολογιών) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000. Ευνόητο είναι ότι όσον αφορά τη θέση σε ανάλωση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας δεν θίγονται οι σχετικές περί απαλλαγών ΦΠΑ διατάξεις του ν.2859/00. vi. Υποχρεώσεις των Φορέων Διαχείρισης Ελευθέρων Ζωνών και των εγκατεστημένων εντός των Ελευθέρων Ζωνών επιχειρήσεων (άρθρο 8) Όσον αφορά τις περιπτώσεις μεταβίβασης εμπορευμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε Ελεύθερη Ζώνη, πρέπει στη λογιστική αποθήκης, η οποία τηρείται από το πρόσωπο που κατέχει σχετική έγκριση, να περιλαμβάνονται τα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν τόσο την ταυτοποίηση των εμπορευμάτων όσο και την διαπίστωση της κυριότητας αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, αφενός τηρείται ιστορικό αποθετών στη λογιστική αποθήκης αφετέρου στο Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων εντός Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι περιλαμβάνονται εκείνες οι πληροφορίες που κρίνονται επαρκείς για τη διαπίστωση της κυριότητας των εμπορευμάτων, ήτοι τα στοιχεία του προηγούμενου αποθέτη-πωλητή, τα στοιχεία του νέου αποθέτη-αγοραστή, ο αριθμός τιμολογίου πώλησης, ο Α.Κ.Λ.Α. που είχε αποδοθεί στα εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στην Ελεύθερη Ζώνη και η παρούσα μεταβολή στη λογιστική αποθήκης, η οποία αποτυπώνεται την τήρηση ιστορικού αποθετών υπό τον ίδιο Α.Κ.Λ.Α. και καταγραφή σχετικής παρατήρησης. vii. Έλεγχοι (άρθρο 9) Όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται εντός Ελεύθερης Ζώνης και κατέχουν σχετική έγκριση τήρησης λογιστικής αποθήκης υποχρεούνται να συνδράμουν τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές στους ελέγχους που πραγματοποιούν, παρέχοντας όλα τα μέσα και έγγραφα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Τονίζεται ότι, πέραν των λογιστικών ελέγχων, είναι δυνατή η διενέργεια φυσικών ελέγχων κατά την κρίση των αρμόδιων Αρχών, περίπτωση κατά την οποία, εάν απαιτείται λόγω της φύσης των εμπορευμάτων, ο Φορέας Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης υποχρεούται να διαθέτει τους απαραίτητους χώρους για την άμεση πραγματοποίηση του ελέγχου. Επισημαίνεται ότι η ομάδα ελέγχου που συστήνεται, τουλάχιστον ετησίως, για τον έλεγχο της λογιστικής αποθήκης των επιχειρήσεων που ασκούν τη δραστηριότητά τους εντός Ελεύθερης Ζώνης, είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των προβλεπόμενων της κοινοποιούμενης Απόφασης (π.χ. πλήρης και ακριβής συμπλήρωση των Δελτίων Εισόδου και Μεταβίβασης, ορθή τήρηση της λογιστικής αποθήκης κλπ). viii. Κυρώσεις (άρθρο 10) Για τις παραβάσεις της κοινοποιούμενης απόφασης εφαρμόζονται οι ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα Ν. 2960/2001 υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί λαθρεμπορίας. Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται τα ακόλουθα: (α) για τα κοινοτικά εμπορεύματα εφαρμογή έχουν οι διατάξεις περί ενδοκοινοτικών συναλλαγών. (β) τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, εγκατεστημένα ή μη στη χώρα μας, τα οποία : - παραδίδουν (πωλούν) εμπορεύματα σε Ελεύθερη Ζώνη, 7

8 - παραλαμβάνουν (αγοράζουν) εμπορεύματα σε Ελεύθερη Ζώνη, - προβαίνουν σε μεταβιβάσεις ήδη αποθηκευμένων εμπορευμάτων εντός Ελεύθερης Ζώνης, - παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορεύματα εντός Ελεύθερης Ζώνης, υποχρεούνται στην απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας το οποίο χορηγείται κατά τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας και συμπληρώνεται στα οικεία φορολογικά στοιχεία καθώς και στο Δελτίο Εισόδου στην Ελεύθερη Ζώνη και στο Δελτίο Μεταβίβασης εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη. (γ) τα δικαιολογητικά της απαλλαγής ΦΠΑ τηρούνται στο αρχείο του υποκείμενου στο φόρο προσώπου, (δ) για τα μη κοινοτικά και εγχώρια εμπορεύματα που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη και προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών ισχύουν τα άρθρα 4 και 6 της κοινοποιούμενης απόφασης και τηρούνται κατά την έξοδο αυτών από την Ελεύθερη Ζώνη τα ειδικότερα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις αναφορικά με τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών (ε) όσον αφορά την αριθ. Τ.5370/43/ Α.Υ.Ο καταργείται κατά το μέρος που καλύπτεται από την κοινοποιούμενη απόφαση. Η ανωτέρω Α.Υ.Ο έχει καταργηθεί κατά το μέρος που ρυθμίζει την αποθήκευση κοινοτικών και εγχώριων αγαθών με την ΠΟΛ.1004/ Α.Υ.Ο. Συνημμένα : ΦΕΚ 577/Β/ (σελίδες 11) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Ε Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά (για άμεση ενημέρωση των εγκατεστημένων εντός της Ε.Ζ. επιχειρήσεων) 2. Α Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσ/νίκης (για άμεση ενημέρωση των εγκατεστημένων εντός της Ε.Ζ. επιχειρήσεων) 3. Τελωνείο Ηρακλείου 4. Τελωνείο Αστακού (για άμεση ενημέρωση των εγκατεστημένων εντός της Ε.Ζ. επιχειρήσεων) 5. Σ.Ε.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2, Πειραιάς) 6. Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς) 7. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Λιμάνι Θεσ/νίκης, Θεσ/νίκη) 8. Ο.Λ.Η. Α.Ε. (Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης) 9. ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι) Β) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Όλες οι Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων Α και Β Τάξης της χωρικής τους αρμοδιότητας) 2. Όλες οι Φορολογικές Περιφέρειες 3. Όλες οι Δ.Ο.Υ 4. Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρική Υπηρεσία 5. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου 6. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής 7. ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης 8. Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 9. ΚΕΜΕΠ 10. ΚΕΦΟΜΕΠ 11. Αποδέκτες Πίνακα Η 12. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων - Γενική Γραμματεία Επενδύσεων 13. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 14. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 15. Επαγγελματικά & Βιοτεχνικά Επιμελητήρια (στις έδρες τους) 16. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια (στις έδρες τους) 17. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (3ης Σεπτεμβρίου 36, Αθήνα) 18. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, Πειραιάς) 19. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, Πειραιάς) 20. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, Θεσ/νίκη) 21. Σύλλογοι Εκτελωνιστών Πατρών, Βόλου, Καλαμάτας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ρόδου, Μυτιλήνης 22. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Ξενοφώντος 5, Αθήνα) 23. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10, Αθήνα) 24. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη) 25. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος) 26. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών (Μ. Αντύπα 2, Λάρισα) 27. Ένωση Εξαγωγέων Βιομηχανικών Προϊόντων (Ξενοφώντος 5, Αθήνα) 28. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, Αθήνα) 29. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη) 30. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, Αθήνα) 31. Σύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων (Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα) 32. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Αγ. Σοφίας 21 & Κόδρου 3, Ν. Ψυχικό) 33. Σύνδεσμος Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (Πλ. Θεάτρου 24, Αθήνα) 34. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (Λεωφ. Συγγρού 137, Ν. Σμύρνη) 35. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Πατησίων 351, Αθήνα) 36. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Πανεπιστημίου 6, Αθήνα) 37. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Ακτή Μιαούλη 81, Πειραιάς) 9

10 38. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Μ. Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη) 39. Διεθνής Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδος (Ιάσονος 39, Πειραιάς) 40. Πανελλήνιος Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων (Ακτή Μιαούλη 17-19, Πειραιάς) Γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Τσακαλώτου 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Αλεξιάδη 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή 4. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων και ΕΦΚ κ. Γιαλούρη 5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης κ. Μπάκα 6. Δ/νση ΕΦΚ & ΦΠΑ/Τμήμα Δ (σε 10αντίτυπα) 7. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων/Τμήμα Δ 8. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 9. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων 10. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου 11. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Τμήμα Γ 12. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων/Τμήμα Β 13. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας/Τμήμα Α 14. Δ/νση Ελέγχων 10

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1043/2016 Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1026/16-2-2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. και παροχή οδηγιών Αθήνα, 7 Απριλίου 2016 Αρ.πρωτ.: ΠΟΛ.1043 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού

ΠΟΛ.1125/ Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1125/2016 - Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125

Αριθ. πρωτ.: ΠΟΛ. 1125 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ & Υ.Π.Α ΣΜΗΜΑ Δ - Υ.Π.Α ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Δ.Α: Αθήνα, 8 επτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7267 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 577 3 Μαρτίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1026 Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Γ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23/12/2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΤΔ Δ 1188891 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού. Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ 14.2.2013 Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1093155 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 5025842 ΕΞ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου, 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου, 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου, 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 5047495 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ A και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX.

Θέμα : «Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΔΑ:6ΡΣΛΗ-ΛΓΦ Αθήνα, 6 Απριλίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τους εν θέματι κανονισμούς, για ενημέρωση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπως αναλύεται παρακάτω: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Κανελλοπούλου/A.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α ΕΞ 2014/ Απλουστευμένες δια Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 3120/20-11-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Aναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις:

ΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρέχονται οι ακόλουθες επισημάνσεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.Δ19Α 5034357 ΕΞ 2013 19 Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΔΑ: Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ ΕΞ 2017

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΔΑ: Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ ΕΞ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ 2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Γ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α ΕΞ 2014

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ. Αθήνα, 12 Νοεμβρίου Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α ΕΞ 2014 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ. ΠΟΛ.1202/12.7.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/14.4.1997 ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ Αθήνα 12 Ιουλίου 1997 Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών".

ΘΕΜΑ : Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1045 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α 2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΔΑ: Αθήνα, 8/8/2017 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Δ ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΔΑ: Αθήνα, 8/8/2017 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Δ ΕΞ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1110303ΕΞ2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΕΡΟΣ Α ' : Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΔΑ: 6Θ22Η-ΥΝ5 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΔΑ: 6Θ22Η-ΥΝ5 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ ΕΞ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΩΕΙΜΗ-ΠΤ7 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΔΑ: 6Λ5ΣΗ-ΜΗΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΔΑ: 6Λ5ΣΗ-ΜΗΑ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ ΕΞ2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Δ 2. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Δ ΑΔΑ: 6Λ5ΣΗ-ΜΗΑ Αθήνα, 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026343 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων στο Α Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης.

Θέμα: Οδηγίες για την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων στο Α Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΒ ΕΞ2016

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΒ ΕΞ2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ & ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 -- 645 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1069830/442/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1173 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Άσκηση Τελωνειακής αντιπροσώπευσης.

Α. Άσκηση Τελωνειακής αντιπροσώπευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5044128 ΕΞ 2012 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΡΖΩΗ-ΚΡΩ

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΡΖΩΗ-ΚΡΩ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Ε 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Αμοιβαίας Συνδρομής, μέσω του συστήματος VIES, των ενδοκοινοτικών ή μη αποκτήσεων μεταχειρισμένων και υπαγόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5)

Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2851 Κ.Α.Π. 414/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 414 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. *ί1(ΐ)του 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρου 124(5) Φορολογημένες πωλήσεις εναρμονισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: /3232/A0019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 10 Ιουλίου 2009 Αρ.Πρωτ.: /3232/A0019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ - /ΝΣΗ 19 Η - ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ - /ΝΣΗ 18 Η ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Γ - /ΝΣΗ 17 Η ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- -ΕΞ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. -ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ : «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΨΥΝΗ-ΓΝΓ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞΑΓ. 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ- ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ 1180/20.12.2016 ΠΟΛ 1180/20.12.2016 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 5021516 ΕΞ2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ Κ.Φ.Α.Σ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 21/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2005 1. Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1084478/5955/ 685/0014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1117 2. Γ.Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

ΑΔΑ: ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1126344 ΕΞ 2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\fc578fe5-71da-4ce7-98ab-d2383c397166\ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΦΚ3.doc.docx

1 C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS\fc578fe5-71da-4ce7-98ab-d2383c397166\ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΦΚ3.doc.docx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1190234/2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Α.Υ.Ο. «.Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/10/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3384 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1151/2017. Ανεξάρτητη Αρχή ημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1151

ΠΟΛ 1151/2017. Ανεξάρτητη Αρχή ημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1151 ΠΟΛ 1151/2017 Οδηγίες εφαρμογής της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 Απόφασης ιοικητή Α.Α..Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1017972/2016 Κοινοποίηση της υπ αριθμ. ΕΦΚΦ Β 1012980ΕΞ2016/27-01-2016 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 115/Β ) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16-12-2015 (ΦΕΚ 2785/Β ) Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1268/ (ΦΕΚ Β 39/ ) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης

ΠΟΛ. 1268/ (ΦΕΚ Β 39/ ) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης ΠΟΛ. 1268/30-12-2011 (ΦΕΚ Β 39/20.1.2012) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1101/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΟΛ 1101/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΛ 1101/2017 Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 751 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1143550/12177/0014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π ΠΟΛ. 1285 14Η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ & Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΑΙ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ''Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» «ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπουργείου Οικονομικών - Νόμος 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών

ΠΡΟΣ: Π.Δ. Συμπληρωματικές οδηγίες για απαλλαγές από ΦΠΑ επιβατηγώνοχηματαγωγών Αθήνα, 18.3.2016 ΠΟΛ. 1037 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2.

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26057 21 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1101 Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 1. Εγκύκλιος 1120050/2016 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραλαβή από άλλο Κράτος-Μέλος από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων καπνών, του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Α Δ Η Μ Ο Ι Ω Ν Ε Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Υ Α Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Α Δ Η Μ Ο Ι Ω Ν Ε Ο Δ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Υεβρουαρίου 2016 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1026 1. Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ & Υ.Π.Α ΣΜΗΜΑ Δ : Υ.Π.Α ΕΙΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Επιστολή Νο 92/2016

Ενημερωτική Επιστολή Νο 92/2016 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύρνη, 25/7/2016 Ενημερωτική Επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΙ2ΜΗ-ΟΕΔ ΦΕΚ 43Β /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΩΙ2ΜΗ-ΟΕΔ ΦΕΚ 43Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Τηλέφωνο : 210 3375204 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ Δ Τηλέφωνο : 2103375-456, -149

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,23 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,23 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,23 Δεκεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5026589ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10 ΠΡΟΣ Ως πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα