ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 Σελ. 1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Βασικά Στοιχεία για το Πρόγραμμα 1.1. Εισαγωγή Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας , που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις του στόχου 1 στην Ελλάδα, εγκρίθηκε αρχικά από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Μαρτίου 2001, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου 2006 εγκρίθηκε η 3 η αναθεώρησή του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 1.517,9 εκατ., ενώ οι πηγές χρηματοδότησης είναι τρεις: α) Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ-Π) με συνολικούς διατιθέμενους πόρους 955,2 εκατ., β) Εθνική Δημόσια Δαπάνη, με συνολικούς πόρους 272,7 εκατ., και γ) Ιδιωτική Συμμετοχή, με συνολικούς πόρους 290,0 εκατ.. Κατά την 1η Συνεδρίασή της, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (ΣΠ) στις 18 Ιουνίου Η ίδια Επιτροπή ενέκρινε και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων ανά Μέτρο, τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2001 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Η έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης του Προγράμματος θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στις 27 Ιουλίου 2001, ενώ η 1η ένταξη πράξης στο Πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στις 12 Οκτωβρίου Ωστόσο, ήδη από το έτος 2000, είχε αρχίσει η υλοποίηση και χρηματοδότηση, από εθνικούς πόρους, ορισμένων πράξεων (προ-χρηματοδοτούμενα έργα), οι οποίες ακολούθησαν τη διαδικασία αξιολόγησης για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

2 Σελ Στόχοι επιδιώξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος αναλύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) : ΑΠ1: ΑΠ2: «Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας». Εστιάζεται στη δημιουργία και την υποστήριξη των δομών για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διεθνές κέντρο προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. «Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη των αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών και στην προστασία του όρους Άθως. ΑΠ3: «Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εξέλιξης των αστικών και αγροτικών πληθυσμών της Κεντρικής Μακεδονίας, με βελτίωση δικτύων μεταφορών, κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας - πρόνοιας, εκσυγχρονισμό αστικών κέντρων, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, στήριξη υφιστάμενων και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. ΑΠ4: «Αγροτική ανάπτυξη». Εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου. ΑΠ5: «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και τις δεξιότητες». Εστιάζεται στην εξασφάλιση κοινωνικής ισορροπίας και στη διοχέτευση εκπαιδευμένου δυναμικού στην αγορά εργασίας για τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, με ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, ανθρώπινων πόρων και τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. ΑΠ6: «Ανάπτυξη ορεινού χώρου, εσωτερικών ζωνών και μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών». Εστιάζεται στη μείωση της απομόνωσης του ορεινού χώρου και των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων, στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων αγροτικών περιοχών, την αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών και τη δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές.

3 Σελ Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Τον Οκτώβριο του 2006 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία, ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής: (α) η προσθήκη της κατηγορίας πράξης «Παρεμβάσεις / έργα αναβάθμισης του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» και του Τελικού Δικαιούχου «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με φορέα υλοποίησης την ΕΥΔΕ Α/Δ Β. Ελλάδος» στο Μέτρο 1.6 «Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο» (β) η προσθήκη του νέου Τελικού Δικαιούχου: «Υπουργείο Δημόσιας Τάξης / Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος» στο Μέτρο 4.6 «Δασοκομία» - Δράσεις πρόληψης από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές. Επίσης, η 3 η αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2006, επέβαλε και την προσαρμογή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού στα δεδομένα της αναθεώρησης. Σε αυτό το πλαίσιο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εισηγήθηκε προς την Επιτροπή Παρακολούθησης δια της γραπτής διαδικασίας την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, που αφορούσε στην προσαρμογή των χρηματοδοτικών στοιχείων και πινάκων καθώς και των ποσοστών κοινοτικής συγχρηματοδότησης των Μέτρων εξαιτίας της εξοικονόμησης εθνικής συμμετοχής, ύψους 54 εκ Ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2007 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία, ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής προσθήκες στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού που σχετίζονται με την υλοποίηση οριζόντιων δράσεων ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των Μέτρων 3.9 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΚΤ» και 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης», που αφορούν: (α) στην ένταξη του ΕΟΜΜΕΧ ως τελικού δικαιούχου υλοποίησης πράξης στο Μέτρο 5.3, καθώς και (β) στην προσθήκη του κανόνα de minimis, κατ εφαρμογή του οποίου θα χρηματοδοτηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στα Μέτρα 3.9 και 5.3. Τέλος, τον Νοέμβριο του 2007 εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης με γραπτή διαδικασία, ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που αφορούσε προσαρμογή των χρηματοδοτικών στοιχείων των Μέτρων για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.

4 Σελ Πρόοδος εφαρμογής Προγράμματος 2.1. Ενεργοποίηση Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα Μέτρα του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, ανέρχεται σε 1.818,4 εκ., ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης Δημόσιας Δαπάνης 148,0%. Η ενεργοποίηση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.1. που ακολουθεί. Τα ποσά ενεργοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης υπερβαίνουν τον αντίστοιχο προϋπολογισμό σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), καθώς το Πρόγραμμα βρίσκεται πλεον στη φάση ολοκλήρωσης και κλεισίματος των έργων του. Ένα μικρό υπόλοιπο που εμφανίζει το Μέτρο 4.3 «Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» είναι αποτέλεσμα μειωμένης αντίστοιχης ζήτησης από τους Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου. Πίνακας 2.1 : Ενεργοποίηση Μέτρων ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ,0% επιχειρηματικότητας 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών ,9% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης ,8% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ,6% 1.4 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ,3% 1.5 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης ,0% 1.6 Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο ,7% 2. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία ,7% 2.1 Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης ,1% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ,1% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως ,7% 3. Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία ,5% 3.1 Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία ,8% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας ,5% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης ,2% Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας ,8% ,2% ,4% 3.7 Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ,5%

5 Σελ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ ,5% ,3% 4. Αγροτική Ανάπτυξη ,3% Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων ,2% ,1% ,7% ,8% ,3% 4.6 Δασοκομία ,3% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας ,5% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες ,8% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης ,3% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων ,5% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση ,6% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών ,2% Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) ,3% ,0% ,0% ,7% ,3% ,7% ,4% ,8% ,6% ,0% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ΕΚΤ ,9%

6 Σελ. 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 7. Τεχνική Βοήθεια ,9% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ,7% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π ,2% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) ,7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ,3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ ,9% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π ,5% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,08%

7 Σελ Πρόοδος στην ένταξη πράξεων Μέχρι 31/12/2007 ενταχθηκαν συνολικά 1516 πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1768,1 εκ., που αντιπροσωπεύουν το 144,0% των συνολικών δεσμεύσεων του προγράμματος. Η διαχρονική εξέλιξη ένταξης πράξεων στον Πρόγραμμα εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί. Διαχρονική εξέλιξη Ενταγμένων Πράξεων στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης (χιλ. ) Αριθμός Ενταγμένων Πράξεων Προυπολογισμός ΔΔ Ενταγμένες Πράξεις Από τα στοιχεία του γραφήματος γίνεται εμφανής η διαχρονική μείωση του μέσου κόστους των ενταγμένων πράξεων στο Πρόγραμμα, από 3,2 εκ. το 2001 σε 1,16 εκ. το Δεκέμβριο του 2007, αντανακλώντας το δεδομένο μείγμα έργων σε κάθε χρονική στιγμή, αλλά και το αυξανόμενο διαχειριστικό κόστος αξιολόγησης, ένταξης, και παρακολούθησης των έργων / δράσεων. Έτσι, το 2001 ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος με μεγάλα έργα υποδομών περιβάλλοντος και μεταφορών (εξ ού και το υψηλό μέσο κόστος των ενταγμένων έργων), με την πάροδο του χρόνου, και την επίλυση των θεσμικών θεμάτων του προγράμματος (κοινοποίηση καθεστώτων, έκδοση οδηγών εφαρμογής, αναθεώρηση ΕΣΔΕΚ, κλπ) το μείγμα πολιτικής συνδυάζει τόσο «σκληρές» υποδομές, όσο και «ήπιες» ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Η εξειδίκευση του Προγράμματος ανά Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.2. Η κατανομή των ενταγμένων έργων του Προγράμματος ανά Μέτρο, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους, εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι.

8 Σελ. 8 Πίνακας 2.2: Εξειδίκευση Μέτρων ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙ- ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4) (5)= (4)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας ,1% και της επιχειρηματικότητας 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών ,9% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης ,7% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ,6% Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ,3% Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης ,0% Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο και θαλάσσια πύλη των Βαλκανίων ,8% Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία ,5% Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης ,9% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ,1% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως ,7% 3. Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία ,2% 3.1 Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία ,8% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας ,7% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης ,4% Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ,8% Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού ,2% Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας ,5% Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων ,5% Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ ,5% Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ ,7% 4. Αγροτική Ανάπτυξη ,3% Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής ,2% Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων ,1% ,6% ,5% ,3% 4.6 Δασοκομία ,3%

9 Σελ. 9 ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙ- ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4) (5)= (4)/(2) 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας ,5% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες ,9% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης ,3% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων ,3% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση ,1% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών ,6% Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) ,0% ,0% ,0% ,4% ,5% ,2% ,4% ,7% ,1% ,2% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ ,9% 7. Τεχνική Βοήθεια ,9% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ,7% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π ,2% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) ,7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ ,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π ,2% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,99%

10 Σελ Συμβασιοποίηση Έως 31/12/2007 υπογράφησαν συμβάσεις ύψους εκ.. Έτσι η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων ως προς τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος διαμορφώθηκε σε 117,8%, ενώ συμβασιοποιήθηκε το 89,8% των ενταγμένων πράξεων. Η συμβασιοποίηση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.3 που ακολουθεί. Πίνακας 2.3 : Συμβασιοποίηση Μέτρων ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών ,5% ,1% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης ,0% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ,6% Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης ,1% ,8% ,9% ,1% ,3% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ,6% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως ,2% Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας ,6% ,4% ,4% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης ,6% Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ ,3% ,2% ,1% ,9% ,1%

11 Σελ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ ,1% 4. Αγροτική Ανάπτυξη ,5% Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων ,4% ,8% ,6% ,0% ,9% 4.6 Δασοκομία ,5% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας ,7% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες ,7% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης ,3% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων ,3% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση ,0% Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ,1% ,0% ,0% ,0% ,9% ,7% ,2% ,5% ,9% ,5%

12 Σελ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) ,0% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ ,6% 7. Τεχνική Βοήθεια ,1% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ,7% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π ,1% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ ,5% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π ,1% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,8% Τα ποσοστά συμβασιοποιήσης αυξήθηκαν, κατά 45,4 ποσοστιαίες μονάδες, στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ τρέχουσας και προηγούμενης Επ.Πα. του Προγράμματος. Ειδικότερα, οι συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ αυξήθηκαν κατά 399,4 εκ., σε σχέση με την προηγούμενη (6 η ) Επ.Πα. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην συμβασιοποίηση (α) των οδικών έργων του Προγράμματος (υπογράφτηκαν συμβάσεις ύψους 139 εκ. ), (β) των έργων / δράσεων που σχετίζονται με την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (πρόσθετες συμβάσεις ύψους 18 εκ. ), (γ) των έργων / δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (πρόσθετες συμβάσεις 17,9 εκ. ), (δ) των έργων εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας πρόνοιας και εκπαίδευσης (από 7 εκ. αντιστοίχως) και (δ) των έργων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων αστικών προγραμμάτων. Σχετικά με το ΕΚΤ, εμφανίζεται συνολική αύξηση στη συμβασιοποίηση ύψους 36,6 εκ., η οποία οφείλεται κυρίως στην συμβασιοποίηση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ήτοι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (πρόσθετες συμβάσεις 15,3 εκ. ) και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Αστικών (πρόσθετες συμβάσεις 10,1 εκ. ). Τέλος, το ΕΓΤΠΕ-Π εμφανίζει πρόσθετες συμβάσεις ύψους 85,3 εκ., οι οποίες προέρχονται από τη συμβασιοποίηση των έργων για την δασοκομία (πρόσθετες συμβάσεις 9 εκ. ), εγγειοβελτιωτικά έργα (πρόσθετες συμβάσεις 6,2 εκ. ), την ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής της γεωργίας (πρόσθετες συμβάσεις 2,7 εκ. ) και των έργων ΟΠΑΑΧ ύψους 1,9 εκ.

13 Σελ Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος Διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες δαπάνες αφορούν τις πραγματοποιηθείσες και καταχωρηθείσες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) έως 31/12/2007. Τα μεγέθη και ποσοστά αναφέρονται στην Δημόσια Δαπάνη του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού πίνακα. Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε 996,7 εκ., ήτοι 81,17% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι δαπάνες ύψους 12,1 εκ. έχουν τεθεί σε αναστολή από την Αρχή Πληρωμής σαν αποτέλεσμα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ (8,2 εκ. ), ελέγχων της ΔΑ και της ΕΔΕΛ (2,5 εκ. ) και υπέρβαση της Κοινοτικής Συμμετοχής των Μέτρων του ΠΕΠ (1,4 εκ. ). Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 465,4 εκ., ή κατά 39,7 ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη (6 η ) Επιτροπή Παρακολούθησης, και είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας που καταβλήθηκε για την επίτευξη του στόχου Ν+2 στο έτος Στο ίδιο χρονικό διάστημα επιβλήθηκε δημοσιονομικη διόρθωση ύψους 24,1 εκ., με ισόποση μείωση των πληρωμών του προγράμματος, είτε σαν αποτέλεσμα ελέγχων της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ ΚΜ και της ΕΔΕΛ, είτε σαν αποτέλεσμα καταλογισμών της Αρχής Πληρωμής σε εφαρμογή του σημείου 68 της απόφασης 1731/ , που σχετίζονται με συμβάσεις που συνάφθηκαν προ των νόμων 3262/2004 και 3316/2005. Η χρηματοδοτική εκτέλεση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.4 που ακολουθεί. Πίνακας 2.4 : Χρηματοδοτικός Πίνακας ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ Σ Σ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 1. Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ,3% 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών ,0% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης ,7% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ,9% 1.4 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ,9% 1.5 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης ,4% 1.6 Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο ,1% Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης ,2% ,4% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ,8% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως ,7%

14 Σελ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ Σ Σ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία ,7% ,0% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας ,3% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης ,0% 3.4 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ,7% Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ ,1% ,8% ,9% ,8% ,0% 4. Αγροτική Ανάπτυξη ,3% 4.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής ,2% 4.2 Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας ,6% 4.3 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό ,1% 4.4 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας ,1% 4.5 Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των ,8% συνθηκών διαβίωσης των ζώων 4.6 Δασοκομία ,9% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας ,5% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες ,8% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης ,4% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων ,4% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση ,3% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών ,0% 6.1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ,1% Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων ,0% Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων ,9% 6.4 Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας ,5% 6.5 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό ,7% 6.6 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς ,4% 6.7 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος ,2%

15 Σελ. 15 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ Σ Σ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας ,4% Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ,1% 6.10 Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) ,9% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ ,2% 7. Τεχνική Βοήθεια ,5% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ,0% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ,0% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π ,6% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) ,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ ,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ ,1% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π ,7% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,2%

16 Σελ Ειδικά Θέματα Προόδου Υλοποίησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2.51.Ολοκληρωμένα Έργα 547 έργα ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στους πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτήθηκαν με 418,6 εκ. από το ΠΕΠ. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν και ιδιωτικές επενδύσεις, που επιχορηγήθηκαν με 156,6 εκ.. Τα ολοκληρωμένα έργα / δράσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και το βιοτικό επίπεδο και στους επτά νομούς της Περιφέρειας και συντελούν στην ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Οι ορατές ωφέλειες από την ολοκλήρωση των δημοσίων έργων του Προγράμματος εντοπίζονται σε βασικούς τομείς παρέμβασης, όπως είναι οι μεταφορές, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εξοπλισμοί νοσοκομείων, η αποκατάσταση και ανάδειξη μνημειακών και αρχαιολογικών χώρων, οι βασικές υποδομές σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές, και η προστασία του δασικού πλούτου. Με τα ολοκληρωμένα έργα μεταφορών, σε 652 χλμ. του περιφερειακού οδικού δικτύου, καθώς και σε 6 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου, διευκολύνθηκε η μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων, βελτιώθηκε η πρόσβαση σε τουριστικά θέρετρα και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για παραγωγικές επενδύσεις. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκε η κυκλοφοριακή συμφόρηση της πόλης της Θεσσαλονίκης και βελτιώθηκε αισθητά η εξυπηρέτηση του Αεροδρομίου Μακεδονία, με ασφαλέστερες συνθήκες οδήγησης και ταχύτερες μεταφορές. Στην κατασκευή των έργων απασχολήθηκαν άτομα. Βελτιώθηκαν και επεκτάθηκαν 18 δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, που είχαν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς και την υδροδότηση περιοχών που έπασχαν από εποχιακή έλλειψη νερού κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Στην κατασκευή των έργων απασχολήθηκαν 404 άτομα, ενώ η ολοκλήρωση των έργων συμβάλει στην δημιουργία 39 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και 59 θέσεων εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης. Εξοπλίσθηκαν έντεκα Νοσοκομεία σε πέντε Νομούς της Περιφέρειας. Κατασκευάστηκαν, επεκτάθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν 43 σχολικά συγκροτήματα, με 457 νέες αίθουσες διδασκαλίας και 131 βοηθητικές αίθουσες (εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες). Αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν σημαντικοί μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι, στη λογική της ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και προώθησης του πολιτιστικού τουριστικού. Ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα αποκατάστασης και συντήρησης σε 15 Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας στην αθωνική χερσόνησο. Βελτιώθηκαν κοινόχρηστοι χώροι και ηλεκτροδοτήθηκαν οικισμοί σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. Αναδασώθηκαν εκτάσεις και διανοίχτηκαν αντιπυρικές ζώνες για την προστασία του δασικού πλούτου, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

17 Σελ. 17 Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις, συνολικής επιχορήγησης 156,6 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, επενδύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης αφορούσαν σε εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μετεγκατάσταση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων, στην εμπορία αγροτικών προϊόντων ποιότητας και την ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων και χαρακτηριστικών τοπικών αγροτικών προϊόντων. Στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές ενισχύθηκαν 187 επενδύσεις αγροτουρισμού, βιοτεχνίας, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων. Στον τομέα της μεταποίησης ενισχύθηκαν (μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και του Καν. 70) 380 υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις παραγωγής καινοτομικών προϊόντων, καθώς επίσης ενισχύθηκαν επιχειρήσεις για την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία τους, ενώ στον τομέα του τουρισμού ενισχύθηκε η δημιουργία, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση 114 ξενοδοχειακών μονάδων, τουριστικών καταλυμάτων και επιχειρήσεων. Η κατανομή των ολοκληρωμένων έργων του Προγράμματος ανά Μέτρο, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους δημόσιας δαπάνης, εμφανίζεται στο Παράρτημα ΙΙ Εφαρμογή Κανόνα ν+2 το έτος 2007 και κλείσιμο Προγράμματος 2008 Α. Κλείσιμο έτους 2007 Βάσει στοιχείων αίτησης πληρωμής Δεκεμβρίου 2007 προς τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ο στόχος «Ν+2» υπερκαλύφθηκε σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής - κατά 68,4 εκ, με επιλέξιμες δηλωθείσες δαπάνες ύψους 787,2 εκ. ευρώ. Η χρηματοδοτική εκτέλεση του Προγράμματος ανά Διαρθρωτικό Ταμείο συνοψίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Κοινοτική Συνδρομή Ταμείο ΣΤΟΧΟΣ 2007 ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΧΟΥ 2007 ΕΤΠΑ , , ,23 ΕΚΤ , , ,97 ΕΓΤΠΕ-Π , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ , , ,26 Το 2007 ήταν η χρονιά για τις πρωτιές στην επίτευξη κάλυψης του στόχου του ν+2 και για τα τρια Διαρθρωτιά Ταμεία, από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Στις αρχές Οκτώβρη, το ΕΤΠΑ κάλυψε πρώτο σε επιπεδο χώρας τον ετήσιο στόχο Ν+2. Ακολούθησαν στα τέλη Νοέμβρη, αρχές Οκτώβρη το ΕΓΤΠΕ και το ΕΚΤ, εμφανίζοντας το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας να έχει υπερκαλύψει τον στόχο του ν+2 και στα τρια Διαρθρωτικά Ταμεία, πρώτο ανάμεσα σε 24 Επιχειρησιακά Προγράμματα.

18 Σελ. 18 Β. Στοχοθεσία έτους 2008 Ο στόχος του Προγράμματος για το έτος 2008, σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής, εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Στοχοθεσία έτους 2008 (Κοινοτική Συνδρομή) Ταμείο ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜ/ΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2008 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΠΑ , , ,86 84,04% ΕΚΤ , , ,67 78,28% ΕΓΤΠΕ-Π , , ,17 80,26% ΣΥΝΟΛΟ , , ,70 82,93% Η εκτίμηση είναι πως το Πρόγραμμα θα κλείσει στο ύψος του προϋπολογισμού του. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορούν αφενός τα αποτελέσματα της υπερκάλυψης του στόχου ν+2 το 2007, αλλά και στο γεγονός ότι οι χρηματορροές του προγράμματος έχουν μια κανονικότητα, με τον Ιανουάριο, κατεξοχήν «αργό» μήνα να έχουν περάσει στο σύστημα δαπάνες 6,2 εκ Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Το σύνολο των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 542. Εξ αυτών, 88 αντιστοιχούν σε ένα ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ και θα παραμείνουν ενεργοί μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας των νέων ΧΥΤΑ που θα εξυπηρετήσουν τους αντίστοιχους ΟΤΑ. Συνεπώς η απαίτηση για οριστική αποκατάσταση αφορά 454 ΧΑΔΑ. Για όλους τους ΧΑΔΑ που απαιτείται να αποκατασταθούν, έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες αποκατάστασης από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ) της Περιφέρειας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (παλαιότερα), ή μέσω Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων ΧΥΤΑ. Χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για την αποκατάσταση 260 ΧΑΔΑ στους όλους τους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ. Στο ΕΠΠΕΡ έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για την αποκατάσταση 51 ΧΑΔΑ συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ. Στο Ταμείο Συνοχής έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση 2 ΧΑΔΑ (Νιγρίτας νομού Σερρών και Έδεσσας νομού Πέλλας).

19 Σελ. 19 Στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έχουν ενταχθεί έργα αποκατάστασης για 74 ΧΑΔΑ με συνολικό προϋπολογισμό Ευρώ. Συνολικά έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση 385 ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό Ευρώ. Πορεία υλοποίησης έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής για 331 ΧΑΔΑ, ενώ για 54 ΧΑΔΑ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες σύνταξης των απαιτούμενων μελετών, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα δημοπρατηθούν τα προβλεπόμενα έργα αποκατάστασης τους. Μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης και έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ΤΥΔΚ οι προβλεπόμενες βεβαιώσεις αποκατάστασης για 108 ΧΑΔΑ. Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων Για τους υπόλοιπους 69 ΧΑΔΑ : Έχει δρομολογηθεί η ένταξη στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έργων αποκατάστασης για 61 ΧΑΔΑ συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού Ευρώ, μετά την ολοκλήρωση σύνταξης των απαιτούμενων μελετών από τις αρμόδιες ΤΥΔΚ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ανεύρεση πόρων για την αποκατάσταση των υπολοίπων 8 ΧΑΔΑ. Σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής 7 ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, θα αρχίσει η σταδιακή αποκατάσταση των υπολειπόμενων 88 ΧΑΔΑ, η παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των οποίων συναρτάται άμεσα με την έναρξη λειτουργίας των νέων ΧΥΤΑ Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στους Τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού Στον τομέα της Μεταποίησης ενισχύονται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλά και η ίδρυση νέων επιχειρήσεων για δράσεις που αποσκοπούν: Στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων Στην ανάπτυξη της καινοτομίας και Στην χρήση παραγωγικών μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον Στον τομέα του Τουρισμού ενισχύονται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις για δράσεις που αποσκοπούν: Στον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων Στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

20 Σελ. 20 Στον εμπλουτισμό της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος, τη διαφοροποίηση και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας Στη μείωση της εποχικότητας Τα ποσοστά επιχορήγησης στον Α και Β Κύκλο το 2002 και 2004 κυμαινόταν από 35% έως 45% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης ενώ στο Γ Κύκλο το 2006 τα ποσοστά επιχορήγησης ανήλθαν σε ποσοστό από 43% έως 50% αντίστοιχα. Τα ανώτατα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο στον Α Κύκλο κυμαινόταν από έως ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, στον Β Κύκλο κυμαινόταν από έως , ενώ στο Γ Κύκλο ανήλθε στο ποσό των ανεξαρτήτως της περιοχής επένδυσης. ΠΟΣΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Π.Κ.Μ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ( ) ( ) ΣΧΕΔΙΩΝ ( ) ( ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Γ ΚΥΚΛΟΣ Β ΚΥΚΛΟΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

21 Σελ. 21 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔ. ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ) ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης (Μεταποίηση Τουρισμός Εμπόριο Υπηρεσίες) Ενισχύονται επιχειρήσεις που βρίσκονται ή θα δημιουργηθούν εντός των ορίων των αστικών τοπικών ζωνών, δηλαδή σε αστικές περιοχές της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν μείζονα αναπτυξιακά προβλήματα ή προβλήματα υποβάθμισης και ενισχύονται επενδυτικά σχέδια στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού και σε Λοιπούς Κλάδους του Τριτογενή Τομέα. Η Δράση προκηρύχθηκε το 2006, το ανώτατο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε και το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 60% Συνολικά υποβλήθηκαν 868 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 81 Μ και με αιτούμενη επιχορήγηση 48,4 Μ. Εγκρίθηκαν και υλοποιούνται 603 επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 58 Μ και αιτούμενη επιχορήγηση 34,6 Μ ΠΟΣΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΣΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔ. ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔ. ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ( ) ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( ) Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον 9/2008

22 Σελ. 22 Επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) πληροφορικής, που θα επενδύουν αποκλειστικά και μόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Η Δράση προκηρύχθηκε τον 12/2006 και η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έληξε τον 3/2007, το ανώτατο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε και το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 50% Συνολικά υποβλήθηκαν 150 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 11,8 Μ και με αιτούμενη επιχορήγηση 5,9 Μ. Αξιολογήθηκαν θετικά 126 επενδυτικά σχέδια με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 9,8 Μ και αιτούμενη επιχορήγηση 4,8 Μ Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως 12/2008 Ενίσχυση ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Ενίσχυση για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ- ΠΜΕ) σε κλάδους του τριτογενή τομέα, και ειδικότερα στις θεματικές ενότητες Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων. Η Δράση προκηρύχθηκε με το ποσό των 61 Μ τον 6/2007και η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έληξε τον 11/2007, το ανώτατο όριο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για κάθε επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε και το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 60% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 2.6 Υλοποίηση του Προγράμματος Ελέγχων Οι έλεγχοι που ασκούν οι Διαχειριστικές Αρχές με βάση το άρθρο 4 του κανονισμού 438/2001 έχουν ως βασικό στόχο την επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων και υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται, της πραγματοποίησης της απαιτούμενης δαπάνης και της συμμόρφωσης με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων και με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και με βάση τις αναθεωρημένες διατάξεις εφαρμογής του Γ ΚΠΣ, οι έλεγχοι των Διαχειριστικών Αρχών που δηλώνονται στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Καν. 438/01 αφορούν το σύνολο των διαδικασιών (ελέγχων) που εφαρμόζονται από τις Διαχειριστικές Αρχές για την ικανοποίηση του βασικού στόχου που προαναφέρθηκε. Πριν την υποβολή της δήλωσης δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι η Αρχή Πληρωμής έχει ενημερωθεί για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται αναφορικά με: Την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους εφαρμοζόμενους κανόνες Την επαλήθευση της δηλούμενης δαπάνης

23 Σελ. 23 Την επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών Τη διατήρηση της διαδρομής ελέγχου Με βάση τα ανωτέρω περιγράφεται στη συνέχεια το είδος, το αντικείμενο και ο αριθμός των ανωτέρω ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Δ.Α. του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος Α. Προενταξιακοί Προληπτικοί Έλεγχοι Αφορούν σε ελέγχους πληρότητας και ωριμότητας μελετών καθώς και αδειοδοτήσεων έργων που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα. Οι έλεγχοι αυτοί ως στόχο έχουν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων με τους όρους των εγκριτικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους εθνικούς και Κοινοτικούς Κανόνες. Στα πλαίσια των ελέγχων αυτών έως και τον Δεκέμβριο του 2007 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 έργα, που αφορούν σε 17 Υποέργα συνολικού Προϋπολογισμού Β. Προληπτικοί Έλεγχοι Πριν την Υπογραφή Σύμβασης Η Δ.Α. ελέγχει προληπτικά τα στάδια εξέλιξης των υποέργων, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας. Ειδικότερα ελέγχονται: Τα τεύχη Δημοπράτησης πριν τη διενέργεια Διαγωνισμού με στόχο τον έλεγχο τήρησης του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού πλαισίου, Το σχέδιο Σύμβασης και τα λοιπά στοιχεία του Διαγωνισμού με στόχο τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης. Στα πλαίσια των ως άνω ελέγχων η Δ.Α. έως και τον Δεκέμβριο του 2007 έχει εξετάσει 59 Υποέργα στο στάδιο «πριν τη δημοπράτηση» και 62 υποέργα στο στάδιο προ της υπογραφής Σύμβασης. Γ. Προώθηση των Πρωτοβάθμιων Ελέγχων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και κατά την ολοκλήρωση των πράξεων Με την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ2856/ επιστολή της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών σχετικά με τους ελέγχους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δ.Α. σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις εφαρμογής του Γ ΚΠΣ και παρουσιάζεται η μεθοδολογία για τον προγραμματισμό των ελέγχων που πραγματοποιεί η Μονάδα Ελέγχου. Με το αρ. πρωτ. 4574/ΕΥΣ 570/ έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ επικαιροποιούνται οι οδηγίες για τους ελέγχους στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ 1. Βασικά Στοιχεία για το Πρόγραμμα 1.1. Εισαγωγή Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 3 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πρόταση Αναθεώρησης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Από τη αρχή του χρόνου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της τελικής αναθεώρησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ 1. Βασικά Στοιχεία για το Πρόγραµµα 1.1. Εισαγωγή Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Ενόψει της 3 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα) του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η ΕΥ ΠΕΠ ΚΜ εισηγείται την τροποποίηση σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3313/B/ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΕΚ 3313/B/ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 3313/B/20-09-2017 Αθήνα, 13-09-2017 Αρ. Πρωτ.: 2635 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» ( )

Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» ( ) Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» (2000-2006) Το τοπικό πρόγραμμα Leader+ της Αναπτυξιακής Κιλκίς δομήθηκε γύρω από την έννοια της υπεροχής συγκεράζοντας σε αυτή έννοιες όπως αυτή της ολικής ποιότητας, της αειφορείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το ΠΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΥΧΟΣ 1: ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΥΧΟΣ 1: ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ενημερωτικό Δελτίο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΥΧΟΣ 1: ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Χαιρετισμός - Μήνυμα του κ. Θεοδωρίδη Ι. Θεόδωρου Προέδρου Δ.Σ και Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 27/2/2007 Α.Π.: 2550 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 30-04-08 Αρ.Πρωτ.: 7382 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.Π. 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης

Κ.Α.Π. 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Καρανικόλας Κ.Α.Π. Κοινές ρυθμίσεις για τα Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) 1ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Ε.) Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα Αγοράς 2 ος Πυλώνας (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Φαράκου Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: 3 η 7.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 7-9-05 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Αριθ. Πρωτ: 7751 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Π.Ψωνόπουλος Στέλεχος Ε.Υ..

Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας. Π.Ψωνόπουλος Στέλεχος Ε.Υ.. Παρουσίαση έργων περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Β Κ.Π.Σ. Άξονας Περιγραφή Μέτρο Περιγραφή 003 Βελτίωση Βασικών Υποδοµών Αστικών Κέντρων και Ποιότητας Ζωής 003 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έκθεση Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις των ΟΤΑ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006, γίνεται ανάλυση της πορείας υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, ανά περιφέρεια. Χρησιμοποιούνται στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 2014-2020 ΚουζούκοςΚωνσταντίνος Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων H ΤΑΠΤοΚ αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες : Τηλ.: Fax: e-mail: Τρύφωνας Χατζηιωάννου 2313 321722 2313 321701-02 txatzioannou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 15/7/2009 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα

FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Regional 2014-2020 FINERPOL 5 η Διαπεριφερειακή Ημερίδα Κοζάνη, 3 Μαΐου 2017 Χρηματοδοτικά Εργαλεία & ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης, Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

4 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου Κως, 26 Οκτωβρίου 2018

4 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου Κως, 26 Οκτωβρίου 2018 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 4 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Κως, 26 Οκτωβρίου 2018 Πρόταση Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 08-02-2007 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 1530 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-8- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΔΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (problem 5) Μελετείστε τις παρακάνω πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση της διαχείρισης του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΥ ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακό Συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Σύρος, 7 Νοεµβρίου 2007 Α. Γενικά Λίγες µόλις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 30 Νοεμβρίου 2018 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 12: Στήριξη Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Σελ. 1 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 Εγκεκριμένα Έργα Τα έργα για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κάτωθι : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-08- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 20/10/2006 Α.Π.:14438 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα,28/11/2017 Α.Π.:οικ. 2952 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στις 24

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα

Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα 3η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πρόοδος Υλοποίησης Ε.Π. «Αττική» Δρόσης Δημήτριος, Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ Περιεχόμενα Πρόοδος ενεργοποίησης και υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ πρώην 1 Ανάπτυξη μέσω του CLLD / LEADER Η Εθνική Οικονομία αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 8/3/2006 Α.Π.: 2798 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα