γνωστο οιηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γνωστο οιηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α Άργους Ορεστικού Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ - HELLAS ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ( ) 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ Έτος 22ο Φεβρουάριος Ιστορική, Πολιτισµική Μηνιαία Εφηµερίδα Άργους Ορεστικού - Αριθ. φύλλου Τιµή 0,20 ευρώ - Κωδικός 1190 Φέτος συµ ληρώνονται εκατό χρόνια α ό την έναρξη των νικηφόρων, Βαλκανικών Πολέµων( ) και την α ελευθέρωση της Μακεδονίας και Νοτίου Η είρου, µετά 500 και λέον χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Οι όλεµοι αυτοί α έβησαν ένδοξοι. Ο ελληνικός στρατός και στόλος στους ολέµους αυτούς µε άφθαστο ηρωισµό και αυτοθυσία κατήγαγε εριφανείς νίκες και µε τα κατορθώµατά του, σε χρονικό διάστηµα δέκα µηνών, δι λασίασε την Ελλάδα α ελευθερώνοντας τους αλύτρωτους Έλληνες, ου έως τότε στέναζαν κάτω α ό το ζυγό της τουρκικής σκλαβιάς. Οι νίκες αυτές έχουν γραφεί µε χρυσά γράµµατα στις δέλτους της Ιστορίας µας. Οφείλονται στον ηρωισµό ου ε έδειξε ο στρατός µας αλλά και στη δι λωµατία του τότε ρωθυ ουργού της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου, αράλληλα µε τον ενθουσιασµό ου ενέ νεε ο διάδοχος και αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος. Στον όλεµο αυτόν είχαν συµµετοχή όλα τα µέρη της ελεύθερης Ελλάδος. Ακόµη και ολλοί εθελοντές ήλθαν α ό την Αµερική και ολέµησαν για την ατρίδα. Εθελοντής ήταν και ο σ ουδαίος οιητής Λορέντζος Μαβίλης, ο ο οίος έ εσε στη µάχη του Δρίσκου το Οι τελευταίες του λέξεις ήταν : «ερίµενα ολλές τιµές σ αυτή τη ζωή, αλλά όχι και τη µεγάλη τιµή να δώσω τη ζωή µου για την Πατρίδα». Θεώρησε τη θυσία της ζωής του όχι µόνον ως µεγάλη ροσφορά στην ατρίδα, αλλά ως υψίστη τιµή! Στους ολέµους του λαός και στρατός εµ νεόταν α ό τα ιδανικά και τον ηρωισµό των αγωνιστών του Τα ιδανικά αυτά εµψύχωσαν τους ολεµιστές, στρατιώτες και ναύτες, τα τµήµατα εθελοντών ( ροσκό ων), αξιωµατικούς και ολιτικούς. Το Έθνος ενωµένο τότε έτυχε λαµ ρές νίκες, ου δόξασαν την Ελλάδα. Γι αυτό ε φ έ τ ο ς, ου συµ ληρώνονται εκατό χρόνια α ό την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων και την α ελευθέρωση της Μακεδονίας και της Νοτίου Η είρου, ρέ ει να τους τιµήσουµε ε αξίως. Να µελετήσουµε την ιστορία τους, να διδαχθούµε και να εµ νευσθούµε α ό το ηρωικό νεύµα και τα ιδανικά της ε οχής εκείνης. Η 11η Νοεµβρίου ρέ ει, µε α όφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, και ε ισήµως να καθιερωθεί ως ηµέρα Το ικής µας Ε ετείου. Να ορισθεί ως ηµέρα αργίας και να τελεσθούν όλες οι καθιερωµένες εορταστικές εκδηλώσεις των Εθνικών Ε ετείων. (Οι άλλες κωµο όλεις της Δυτικής Μακεδονίας έχουν ήδη καθορίσει την ηµέρα α ελευθερώσεώς τους α ό τον τουρκικό ζυγό, ως ηµέρα αργίας, ηµέρα ανηγυρικού εορτασµού της το ικής τους ε ετείου). Στην όλη µας, µε ρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» και σε συνεργασία µε το Δήµο µας α ό το 2001, τιµώντας την το ική µας Ε έτειο της Α ελευθερώσεως του Άργους Ορεστικού, διοργανώνουµε µέρος των ε ιβαλλόµενων εορταστικών εκδηλώσεων. Α οµένει ε ισήµως α ό το Δήµο µας να καθιερωθεί ο εορτασµός. Ε ιβάλλεται όλοι µας µε ρωτοστάτη το Δήµο µας, α ό τώρα, να ροετοιµασθούµε για τον εορτασµό της ε ετείου των 100 χρόνων των Βαλκανικών Πολέµων και της α ελευθερώσεως της όλης µας. Εµείς ως Σύλλογος, ό ως άντα, θα ράξουµε το χρέος µας. Είµαστε έτοιµοι και ρόθυµοι, εφόσον κληθούµε α ό το Δήµο µας, µε συγκεκριµένες ροτάσεις, να συµβάλουµε στις ανηγυρικές εορταστικές εκδηλώσεις ου θα έχουν ρογραµµατισθεί. Ιδιαίτερα µάλιστα εφέτος, ό ως είναι γνωστόν, ευτυχής συγκυρία για το Δήµο µας, ολοκληρώνεται και τίθεται σε κυκλοφορία ο ρώτος τόµος του ολύτοµου Ιστορικού Έργου αναφεροµένου στην «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ( µ. Χ.)» µε τίτλο «ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ», του ο οίου την ε ιµέλεια έχει Ερευνητική Οµάδα Ιστορικών υ ό την ε ο τεία του συµ ατριώτη µας Οµότιµου Καθηγητή Ιστορίας Νέων Χρόνων κυρίου Ιωάννη Σωτ. Κολιό ουλου. Η υ όσχεση ου µας δόθηκε α ό τον κύριο Ι. Κολιό ουλο στην ρώτη του ε ιστολή, ότι ο ρώτος των τόµων ου θα εκδοθεί είναι ο δικός µας τόµος, ου αναφέρεται στην «ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ» και στην ε αρχία της ε ί τουρκοκρατίας είναι λέον γεγονός. Εντός του 1912, σύµφωνα µε τη νεότερη ευχαριστήρια ε ιστολή του ου λάβαµε και ου α ευθύνεται σε όλους όσοι βοήθησαν οικονοµικά την Ερευνητική Οµάδα για την ολοκλήρωση του έργου, την ο οία και δηµοσιεύοµε στο αρόν φύλλο, ο τόµος µας θα έχει εκτυ ωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία. Μάλιστα θα οργανωθεί ηµερίδα στην όλη µας, κατά την ο οία θα γίνει και αρουσίαση του έργου α ό τον κύριο Ι. Κολιό ουλο και τα µέλη της Ερευνητικής του Οµάδας. Η ηµέρα, µετά τον καθορισµό της, θα γνωστο οιηθεί. Είναι, λοι όν, χρέος µας, είναι υ οχρέωσή µας, να γιορτάσουµε το Μέγα Γεγονός της Α ελευθερώσεώς µας α ό τον τουρκικό ζυγό. Είναι Έτος Ιστορικής Μνήµης των Αγώνων του Έθνους µας και έτσι ρέ ει α ό το Δήµο µας να ορισθεί. Η 11η Νοεµβρίου είναι για όλους µας ηµέρα ιστορικής µνήµης και ρέ ει να της α οδώσουµε τις δέουσες τιµές. Το χρωστούµε σ αυτούς ου αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν κατά τον υ έροχο και µεγαλειώδη Μακεδονικό Αγώνα για τη διαφύλαξη της Ελληνικότητας της Μακεδονίας µας, σ αυτούς ου έ εσαν στα εδία των µαχών κατά τους α ελευθερωτικούς Βαλκανικούς Πολέµους ( ), σ αυτούς ου ότισαν µε το άλικο αίµα τους τη γη της Μακεδονίας µας, για να µας χαρίσουν ατρίδα ελεύθερη. Ευχόµαστε. Βασίλειος Βλαδ. Αβραµίδης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς: τον κ. Βασίλειο Αβραµίδη Διευθυντή της εφηµερίδος «ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους-Ορεστικού Καστοριάς Αγαπητέ µου Βασίλη, Απευθύνοµαι σε εσένα και µέσω εσού στους χορηγούς για τη συγγραφή και την έκδοση βιβλίου Ιστορίας της Παλαιάς Χρούπιστας, για να ευχαριστήσω για άλλη µια φορά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια καταγραφής του ιστορικού παρελθόντος της φίλτατης ιδιαίτερης πατρίδος µας, επί τη βάσει των τουρκικών αρχείων που έχουµε στη διάθεσή µας τώρα πλέον. Εκ µέρους της οµάδος που εκπονεί το έργο, δηλαδή του Βασιλείου Γούναρη, καθηγητού της Νεότερης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Ιακώβου Μιχαηλίδη, επίκουρου καθηγητή της Νεότερης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Φωκίωνος Κοτζαγεώργη, επίκουρου καθηγητή της Τουρκολογίας στη ίδια Σχολή και στο ίδιο Πανεπιστήµιο, του Δηµητρίου Παπασταµατίου, λέκτορος τουρκολογίας στην ίδια Σχολή και Πανεπιστήµιο, του Δώρη Κυριαζή, αλβανολόγου στο Τµήµα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, της Αγγελικής Δεληκάρη, επίκουρης καθηγήτριας Σλαβολογίας καθώς και των ερευνητών-µεταφραστών Niazi Karan, ο οποίος εκπονεί διατριβή υπό την εποπτεία µου, της Ρόζης Αγγελάκη, η οποία και αυτή εκπονεί διατριβή υπό την εποπτεία µου, για την Αρχιεπισκοπή Αχριδών, της Όλγας Μπελεγάκη, η οποία και αυτή εκπονεί την διατριβή της για τα δηµογραφικά της Καστοριάς της πρώιµης Τουρκοκρατίας, της ερευνήτριας του Τοµέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Αλεξάνδρας Περχανίδου και της Σωτηρούλας Βασιλείου και εµού προσωπικά, εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη όλων µας προς τους γνωστούς και αγνώστους, επιφανείς και αφανείς χορηγούς αυτού του επιστηµονικού έργου. Βεβαιώ ότι το έργο θα ολοκληρωθή και θα εκδοθή εντός του επετειακού έτους της πατρίδος µας, δηλαδή της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης το1912. Εύχοµαι, εντός της ανοίξεως, να πραγµατοποιήσουµε όλοι µαζί, όσοι ασχολούµαστε εδώ και αρκετούς µήνες µε τη συγγραφή της ιστορίας της Χρούπιστας, µία επίσκεψη στο Άργος-Ορεστικό.. Τελειώνω µε την ευχή ο Μεγάλος Θεός να βοηθήσει τον αναξιοπαθούντα λαό µας να ξεπεράσει την παρούσα κρίση µε όσο το δυνατό µικρότερες απώλειες οικονοµικής και κοινωνικής ευρωστίας και εθνικής κυριαρχίας. Σας ασπάζοµαι όλους µε αδελφική αγάπη. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος Οµότιµος καθηγητής της Ιστορίας των Νέων Χρόνων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Με αφορµή διάφορα δηµοσιεύµατα ανακοινώσεις αναλύσεις και άρθρα του έντυπου και, από το ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν τη λειτουργία και το ρόλο της AGROKA στην παραγωγή επεξεργασία και εµπορία των πιστοποιηµένων φασολιών γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ νιώθουµε την ανάγκη, ως ελάχιστη υποχρέωση στην αποκατάσταση της αλήθειας και του κύρους της επιχείρησης να σας αναφέρουµε τα παρακάτω: Η AGROKA είναι Δηµοτική επιχείρηση λα κής βάσης µε µετοχικό κεφάλαιο που σήµερα ανέρχεται στο ποσό των ,90. Μέτοχοι αυτής, εκτός από το Δήµο Ορεστίδος, που κατέχει το 78%, είναι άλλοι 212 κυρίως φασολοπαραγωγοί από το Νοµό Καστοριάς όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρίας. Σε στενή συνεργασία µε τη Δ/νση Γεωργίας Καστοριάς, από το έτος 1999 και µετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε ηεπιχείρηση να καταθέσει αίτηση καταχώρησης του προ όντος : ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στην Ευρωπα κή Επιτροπή πιστεύοντας ακράδαντα ότι η εµπορική διασφάλιση του προ όντος, η προστασία του καταναλωτή καθώς και η κατάκτηση ξένων αγορών µόνο από την διαδικασία αναγνώρισης των φασολιών ως προ όντος Π.Γ.Ε. µπορεί να επιτευχθούν. Στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπα κών Κοινοτήτων στις δηµοσιεύθηκε µε αριθ. ΕΟΚ: G/EL/00123/ η αίτηση καταχώρησης και στις µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1428/2003 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2003 η ονοµασία «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» καταχωρήθηκε στο µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων [προστέθηκε στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αρίθµ, 2400/96] και άρα προστατεύεται σε όλη την Κοινότητα ως προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η κατασκευή του υπερσύγχρονου διαλογητηρίου τυποποιητηρίου Φασολιών που αποτελεί πλέον κόσµηµα για όλη την περιοχή συνολικού κόστους κατασκευής δραχµές τότε ή Ευρώ σήµερα. Από το 2004, η AGROKA, σε άµεση συνεργασία µε τη Δ/νση γεωργίας Καστοριάς και µε επιστηµονικό συνεργάτη τον καθηγητή κ. Ηλιάδη διαπιστώνει τον µεγάλο κίνδυνο εκφυλισµού των χαρακτηριστικών του ντόπιου παραδοσιακού σπόρου λόγω της εισαγωγής ξένων σπόρων φασολιών και καλλιέργεια αυτών. Χωρίς να υπολογίσει το µεγάλο κόστος καθώς και τη χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία προέβει σε υπογραφή συµβάσεων µε το ΕΘΙΑΓΕ και το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών φυτών και βοσκών µε σκοπό την επαναφορά της γενετικής καθαρότητας και βελτίωσης των ντόπιων πληθυσµών Φασολιών Γιγάντων και Ελεφάντων περιοχής Καστοριάς για τη διάσωση του ντόπιου σπόρου µέσα από τη διαδικασία της σποροπαραγωγής. Για αυτή την σποροπαραγωγή επιλέχτηκαν συγκεκριµένα αγροτεµάχια, αποµακρυσµένα, και µε υποδειγµατικό τρόπο καλλιεργήθηκαν από έµπειρους φασολοπαραγωγούς και υπό την άµεση επίβλεψη τόσο της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. όσο και της Δ/νσης Γεωργίας και του Ινστιτούτου ώστε να έχουµε ως αποτέλεσµα δύο Ποικιλίες Φασολιών : α) Ελέφαντες µε την ονοµασία ΚΕΛΕΤΡΟ και β) Γίγαντες µε την ονοµασία ΟΡΕΣΤΙΔΑ. Σήµερα βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να έχουµε στις εγκαταστάσεις µας µεγάλη ποσότητα πιστοποιηµένου πλέον σπόρου που θα προωθηθεί στους φασολοπαραγωγούς του νοµού για τη νέα καλλιεργητική περίοδο ωφελούµενοι όλων των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από τη χρήση του σπόρου αυτού. (Μεγάλη παραγωγή, οµοιοµορφία µεγέθους κόκκων σε βαθµό µεγαλύτερο του 90%). Αναγνωρίζοντας αυτή µας την προσπάθεια ο AGROCERT µε το υπ. αρίθµ. 1796/ έγγραφό του µας ανακοίνωσε ότι το Συµβούλιο Πιστοποίησης του AGROCERT µε την υπ. αριθµ. 22/74η/ απόφασή του ενέκρινε την ένταξη στο σύστηµα ελέγχου Παραγωγής Προ όντων Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) µε αριθµό ΠΟΓ/967/ την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε. Οι έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι, που κατά καιρούς γίνονται στην εταιρία µας από τα κλιµάκια του AGROCERT επαληθεύουν αυτό που ισχυριζόµαστε και διατυµπανίζουµε. Ότι δηλαδή τηρούµε στο έπακρο όλες τις προδιαγραφές από το χωράφι µέχρι και το ράφι. Από τη συγκοµιδή, τη συντήρηση την τυποποίηση συσκευασία µέχρι και την εµπορία. Αδιάψευστος µάρτυρας οι θετικές εκθέσεις Ελέγχου προ όντων ΠΟΠ ΠΓΕ από κλιµάκια του AGROCERT και η αδιάλειπτη πιστοποίηση από τον εν λόγω φορέα µέχρι και το Μία από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η AGROKA έναντι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του AGROCERT και όλων των φασολοπαραγωγών του νοµού, µετόχων της και µη, ήταν η διασφάλιση αφ ενός µεν των αυστηρών προδιαγραφών του προ όντος όπως αυτές αναφέρονται στον Ευρωπα κό Κανονισµό 510/2006 και αφ ετέρου η δη- Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 2 µιουργία ενός συστήµατος ελέγχου ιχνηλασιµότητας από το οποίο ο καταναλωτής θα ενηµερώνεται, δυναµικά, για το που παράχθηκε το προ όν, για το όνοµα του παραγωγού, για το συγκεκριµένο χωράφι που καλλιεργήθηκε, για τις µεθόδους που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή (λίπανση, φυτοπροστασία κ.λ.π.) και για πολλές άλλες παραµέτρους. Η Δέσµευση αυτή υλοποιήθηκε και σήµερα ο κάθε καταναλωτής όπου και αν βρίσκεται, από όπου και αν έχει προµηθευτεί το πιστοποιηµένο προ όν, αφού επισκεφτεί την ιστοσελίδα της εταιρίας και εισάγοντας τον µοναδικό κωδικό συσκευασίας που αναγράφεται σε κάθε συσκευασία, ενηµερώνεται για την αυθεντικότητα του προ- όντος. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα πιστοποιηµένα «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΓΕ» δεν πωλούνται χύµα στην Ελλάδα ή στα µέλη της Ευρωπα κής Ένωσης αλλά συσκευασµένα και πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τις ειδικές σηµάνσεις : α) ότι έχουν συσκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε και β) τον µοναδικό κωδικό συσκευασίας είτε είναι προ όν της AGROKA είτε προ όν άλλων εταιρειών που συµβάλλονται µε την AGROKA. Η ολοκλήρωση όλου αυτού του εγχειρήµατος έφερε άµεσα αποτελέσµατα όπως : α) Να περιοριστεί, σε µεγάλο βαθµό, το φαινόµενο της Ελληνοποίησης εισαγόµενων φασολιών αφού ελέγχεται πλέον απόλυτα η παραγόµενη ποσότητα πιστοποιηµένου προ όντος από την AGROKA β) Να καλυφθεί το έλλειµµα αυτό της αγοράς από ντόπιο προ όν µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αδιάθετη ποσότητα φασολιών στις αποθήκες των παραγωγών. γ) Η αυξηµένη ζήτηση του προ όντος, λειτουργώντας µε τα δεδοµένα της αγοράς, (προσφορά και ζήτηση) ενίσχυσε τελικά το αγροτικό εισόδηµα των φασολοπαραγωγών. Βέβαια µεγάλη συµβολή στην διάθεση του προ όντος είχε η δυναµική συµµετοχή της AGROKA σε εκθέσεις στην Αθήνα όπως: «Agroquality festival», «Ελληνικές γευστικές διαδροµές», «Καταναλώνουµε ότι παράγουµε - Κίνηµα Πολιτών». Εκεί, διαθέτοντας δωρεάν δείγµατα σε χιλιάδες επισκέπτες για να δοκιµάσουν και να συγκρίνουν την ποιότητα των πραγµατικά ΚΑΣΤΟ- ΡΙΑΝΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ γινόταν δέκτης δεκάδων παραπόνων ότι τα φασόλια που διέθετε δωρεάν, δεν συγκρίνονταν, ως προς την ποιότητά τους, τη νοστιµιά τους, µε φασόλια που κυκλοφορούν στο εµπόριο είτε χύµα είτε συσκευασµένα ως φασόλια Καστοριάς (χωρίς τις ειδικές σηµάνσεις) και µάλιστα κατονόµαζαν συγκεκριµένες εταιρίες απ όπου είχαν αγοράσει το προ όν και τώρα διαπίστωναν ότι είχαν εξαπατηθεί. Και ενώ γίνονται τόσα πολλά για τη διασφάλιση των Φασολιών Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς κατατίθεται αίτηση τροποποίησης του Π.Γ.Ε. από µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε κεφάλαιο 240 µε την επωνυµία «Οµάδα Παραγωγών Φασολιού Καστοριάς» και διακριτικό τίτλο «Η ΑΡΩΣΗ» αποτελούµενη από µόλις 12 παραγωγούς από τους οποίους αρκετοί είναι ήδη µέτοχοι της εταιρίας µας (ή συγγενικά τους πρόσωπα ) µε την οποία ζητούν να αφαιρεθεί από τις προδιαγραφές του προ όντος το όνοµα της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. και στη θέση του να µπει κάθε διαλογητήριο του νοµού. Ο λόγος είναι πέρα για πέρα προφανής. Η τάξη και ο έλεγχος κάποιους δεν τους ευνοεί. «OPEΣTIΣ» Mηνιαία Eφηµερίδα Άργους Oρεστικού Κωδικός 1190 Iδιοκτήτης Mορφωτικός Σύλλογος «H OPEΣTIΣ» Tαχ. ιεύθυνση Κοιµ. Θεοτόκου Άργος Oρεστικό Tηλ.& Fax : Eκδότης- ιευθυντής Aβραµίδης Bασίλειος Mακεδονίας Άργος Oρεστικό Tηλ.& Fax mail: ηµοσιεύσεις: Σύµφωνα µε το Nόµο χειρόγραφα δηµοσιευµένα ή µη δεν επιστρέφονται EKTYΠΩΣH ούκης Στέφανος Τηλ ΠΕΤΡΑ KAΣTOPIAΣ mail:

3 Χωρίς να έχουν δαπανήσει ούτε ένα ευρώ, χωρίς να έχουν την παραµικρή εγκατάσταση, χωρίς να προβλέπεται από την Ευρωπα κή Ένωση «Οµάδα παραγωγών» για τα Φασόλια, χωρίς να τους έχει αρνηθεί ποτέ η AGROKA να χρησιµοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της για την πιστοποίηση των προ όντων τους ζητούν το «άνοιγµα» του ΠΓΕ επικαλούµενοι µονοπωλιακή πρακτική τον έλεγχο που επιβάλει η AGROKA. Προτιµούν τη νεφελώδη κατάσταση που επικρατούσε επί τόσα χρόνια, µε τις τεράστιες αδιάθετες ποσότητες στα χέρια των παραγωγών απλά και µόνο για να εξυπηρετήσουν κάποια συµφέροντα. Ο Λαός µας λέει χαρακτηριστικά: «Ο Λύκος στην αντάρα χαίρεται». Σε αυτή τους την προσπάθεια συµπαραστάτες έχουν: Το εµπορικό επιµελητήριο Καστοριάς στο οποίο δεν είναι καν εγγεγραµµένα µέλη σε αντίθεση µε την AGROKA ηοποία και θα περίµενε τουλάχιστον τη θεσµική υποστήριξή του ως ενεργό µέλος. Το βουλευτή Καστοριάς της Ν.Δ. κ. Τζηκαλάγια Ζήση οοποίος χωρίς να ζητήσει τη στοιχειώδη ενηµέρωση για τη δραστηριότητα και λειτουργία της AGROKA κατέθεσε επερώτηση στη βουλή ως «συνήγορος» της οµάδας των 12 ατόµων «Η ΑΡΩΣΗ» ηοποία, ενηµερωτικά, συνεργάζεται αποκλειστικά µε την εταιρία AROSIS που είναι συµβεβληµένη µε συµφωνητικά συνεργασίας µε την AGROKA από το έτος 2009 όπως και άλλες εταιρίες. Μάλλον δεν γνωρίζουν, η νέα διοίκηση του Επιµελητηρίου και οκ. Τζηκαλάγιας, ότι η AGROKA όσες φορές χρειάστηκε στο παρελθόν προέβει σε εξαγωγές χωρίς κανένα πρόβληµα όπως αυτό προκύπτει και από τα µητρώα Εξαγωγών του Επιµελητηρίου τα οποία δεν µπήκαν καν στον κόπο να ανοίξουν. Μάλλον η αναφορά για την υποτιθέµενη ακύρωση εµπορικής συµφωνίας εξαγωγής 80 τόνων «Φασόλια Γίγαντες Καστοριάς» από την οµάδα η ΑΡΩΣΗ (οµάδα 12 ατόµων) γίνεται ψευδώς, εκ του πονηρού, ή από άγνοια διότι η συνολική δηλωθείσα παραγωγή για πιστοποίηση της εν λόγω οµάδας (Στοιχεία ΟΣΔΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν ξεπερνά τους 75 τόνους εκ των οποίων ήδη έχουν πιστοποιηθεί και διατεθεί στην Ελληνική αγορά (ΑΒ Βασιλόπουλος AROSIS) διαµέσου της AGROKA 35 τόνοι.. Μάλλον δεν γνωρίζουν ότι η AGROKA, ακολουθώντας πιστά και στο έπακρο όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στον Ευρωπα κό κανονισµό, πιστοποιεί τα φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς όποιου Παραγωγού ήόποιας επιχείρησης το επιθυµεί. Ήδη µε την AGROKA έχουν συµβληθεί, για το σκοπό αυτό, εταιρίες όπως ηa- GRINO, η AROSIS και πολλοί Φασολοπαραγωγοί. Μάλλον δεν γνωρίζουν ότι µε όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες και δράσεις της AGROKA για τους ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έχει διατεθεί και σε ικανοποιητικές τιµές στο σύνολό του όλο το τοπικό προ όν σε αντίθεση µε άλλες χρονιές όπου, παρότι οι φασολοπαραγωγοί γινόταν επαίτες των εµπόρων, µεγάλο µέρος της παραγωγής τους έµενε αδιάθετη λόγω της ανεξέλεγκτης και αθρόας εισαγωγής ξένων Φασολιών. Μήπως όλο αυτό το ξαφνικό, υπέρµετρο ενδιαφέρον για µία µικρή οµάδα παραγωγών των 12 ατόµων «Η ΑΡΩΣΗ», που η µέγιστη παραγωγή τους είναι αµελητέα ποσότητα µπροστά στη συνολική παραγωγή της γεωγραφικής ζώνης, αποσκοπεί στην υπονόµευση, υποβάθµιση και µηδενισµό του ρόλου της AGROKA? Μήπως κάποιοι δεν θέλουν την ορθολογική διαχείριση του προ όντος προς όφελος των παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας αλλά την, κατά το δοκούν, εξυπηρέτηση προσωπικών στόχων και συµφερόντων? Μήπως το πρωτοποριακό σύστηµα ιχνηλασιµότητας - πιστοποίησης, µε τις πολύπλευρες παραµέτρους του,που ανέπτυξε η AGROKA βάζει ένα οριστικό τέλος στις «Ελληνοποιήσεις» και αυτό αποτελεί τροχοπέδη στα σχέδια κάποιων? Η AGROKA πιστή στις δεσµεύσεις της στους φασολοπαραγωγούς, στο ΥΠ.Α.Α.Τ. και τον AGROCERT απέδειξε ότι και θέλει και µπορεί να διασφαλίσει, µε την οργάνωσή της, την προώθηση του προ όντος ως προ- όν ανώτερης αξίας. Όσοι προσπαθούν να υπονοµεύσουν και να απαξιώσουν τον ουσιαστικό ρόλο της AGROKA στην ουσία υπονοµεύουν το ίδιο το προιόν, τους Φασολοπαραγωγούς και γενικότερα τον Τόπο µας. Ας αναλογιστούν τις συνέπειες των λόγων και των πράξεών τους και ας απολογηθούν οι ίδιοι στην τοπική µας Κοινωνία. Για την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 3 Δραστηριότητες Φιλοπτώχου Άργους Ορεστικού Στις 15 Ιανουαρίου 2012 η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Άργους Ορεστικού πραγµατοποίησε στο Κέντρο «Ακρόαµα» την ετήσια εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας. Αθρόα ήταν η προσέλευση των κυριών. Μας τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους και οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πόλης µας. Οµιλήτρια της γιορτής ήταν η πρόεδρος κ. Μαρία Βάµβα, ηοποία εκτός των καθιερωµένων ευχών για το Νέο Έτος αναφέρθηκε και στα δυσµενή δρώ- µενα της χώρας µας. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στις χρήζουσες οικονοµικής βοήθειας οικογένειες της πόλης µας, οι οποίες, όπως διαπιστώνουµε, ολοένα αυξάνονται. Μετά τιµής Το Διοικητικό Συµβούλιο Οµιλία προέδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Άργους Ορεστικού κυρίας Μαρία Βάµβα αιδεσιµότατε, αξιότιµε δήµαρχε, αξιότιµη περιφερειακή σύµβουλος της Περιφέρειας Καστοριάς, επίσηµοι προσκεκληµένοι µας, εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης µας, αγαπητές µας φίλες, µας γεµίζετε χαρά µε την παρουσία σας. Από τις κυρίες της Φιλοπτώχου, ένα µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, που έµπρακτα στηρίξατε τη Φιλόπτωχο για το έτος Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η πατρίδα µας είναι ακόµη µεγαλύτερη η ανάγκη, να χαρίζουµε το αίσθηµα της προσφοράς και της αλληλεγγύης που χρειάζονται οι συµπολίτες µας, να παίρνουν δύναµη και κουράγιο από τη δική σας ενέργεια, τη δική σας πίστη στις αξίες και το δικό σας ελπιδοφόρο µέλλον. Την οικονοµική κρίση τη βιώνουµε όλοι µας, υπάρχουν όµως συνάνθρωποί µας που τη βιώνουν ακόµη περισσότερο. Η Φιλόπτωχος σε συνεργασία µε τους σεβαστούς µας ιερείς καλύπτει κάποιες τρέχουσες ανάγκες των συνανθρώπων µας. είναι άτοµα που έχασαν ξαφνικά τη δουλειά τους, άτοµα ηλικιωµένα, άτοµα µοναχικά µε προβλήµατα υγείας και φοιτητές. Η οικονοµική κρίση βαθαίνει. Ο αριθµός των συνανθρώπων µας µε οικονοµικά προβλήµατα δυστυχώς διαρκώς αυξάνονται. Ως πρόεδρος της Φιλοπτώχου και µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS, που έχω την άµεση επαφή µε τις λεγόµενες ευπαθείς οµάδες ατόµων και ως Έλλην πολίτης, που βιώνει τη σηµερινή κατάσταση, θέλω να εκφράσω την απορία και τις απόψεις µου, πώς φθάσαµε ως εδώ. Είµαστε λαός υψηλού πνευµατικού επιπέδου. Έχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό µορφωµένων πολιτών, που τολµούν και εφαρµόζουν πρωτοποριακές ιδέες, µας προχωρούν µπροστά πέρα από κάθε κρίση. Και τώρα ήλθε η ώρα να αποδείξουµε για ακόµα µια φορά ότι µπορούµε και στα δύσκολα. Έχουµε περάσει και χειρότερα. Κάποτε όχι στο µακρινό παρελθόν αντιµετωπίσαµε και τον αφανισµό. Βρισκόµαστε ακριβώς στη µέση. Δεξιά µας είναι ο γκρεµός που πρέπει να ανέβουµε µε πολύ κόπο και εξ ευωνύ- µων το βάραθρο που θα µας αφανίσει. Πώς όµως φτάσαµε ως εδώ κι ας είµαστε έξυπνος λαός; Πολύ απλά. Κάποιοι έπαιξαν στη σκακιέρα το πιόνι της µεγάλης αφέλειας. Μας στήσανε την ποντικοπαγίδα και µε διάφορα χαµόγελα και κουνήµατα µπήκαµε µέσα µε «δόξα και τιµή». Και τώρα που έκλεισε η φάκα πηγαινοερχόµαστε και όποιος δουλέψει το µυαλό του, κάποτε θα αποδράσει από εκεί. -Δεν ξεχνούµε πώς φτάσαµε ως εδώ. Ποιοι έκλεισαν και πούλησαν τις µεγάλες βιοµηχανίες µας: Κλωστο φαντουργίες, τσιµέντα, αεροπορίες. Ποιοι άνοιξαν το δρόµο να φύγουν οι βιοµηχανίες στις γειτονικές χώρες κι έµεινε τόσος κόσµος στην ανεργία. -Ποιοι κορόιδεψαν τον Έλληνα αγρότη µε δυο πεντάρες και τον έπεισαν να ξεπατώσει τα λιόδεντα, τους σπόρους της χρονιάς και να εισάγει µεταλλαγµένα σπαρτά, λαχανικά και δέντρα. -Ποιος είναι αυτός που µας υποχρεώνει να φορτωνόµαστε ό,τι έχει για πέταµα η Ευρώπη; Σούπερ- Μάρκετ µε κάθε λογής βακτήρια. Κινητά να µιλάς όλη µέρα µέχρι να βγάλεις πολύποδα στο τύµπανο. Υπολογιστές ακόµα και στα µωρά και στους γέροντες, ψηφιακά να µιλάµε, να βλέπουµε, να ακούµε, να τρώµε, να διαβάζουµε, να παραµιλάµε και να γελοιοποιούµαστε, πάντα ψηφιακά. Ας είµαστε λιγότερο αφελείς και περισσότερο υποψιασµένοι. Απ ό, τι ακούµε και βλέπουµε, λίγα να πιστεύουµε. Να υποστηρίζουµε γενναία και παλικαρίσια τη γενιά µας, την Πατρίδα µας, την Παράδοση, τη Θρησκεία και τη Γλώσσα µας, όπως κάθε πολιτισµένος και κυρίαρχος λαός. Και τέλος να σταµατήσουµε να σερνόµαστε πίσω από το Κράτος. Το καταντήσαµε σαν µια αποστεωµένη µάνα που πρέπει να θηλάσει τα ενήλικα παιδιά της. Το κράτος πρέπει να το ελέγχουµε αυστηρά και να µας υπηρετεί πιστά. Να δικαιολογεί ξεκάθαρα κάθε ευρώ που του δίνουµε. Κοινωνική πολιτική είναι τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, τα ασφαλιστικά ταµεία, κι όχι τα ρουσφέτια, οι ατέλειωτες προσλήψεις, οι τσάµπα επιδοτήσεις. Τελειώνοντας, ευελπιστούµε και αναµένουµε την ενεργό συµµετοχή σας. Η παρουσία σας αποτελεί τη δύναµή µας στις δύσκολες ηµέρες που βιώνουµε όλοι οι Έλληνες. Με τη βοήθεια του Θεού και µε τη βεβαιότητα ότι όλοι µας θα στηρίξουµε το έργο της Φιλοπτώχου και για το 2012, σας απευθύνουµε τις πλέον εγκάρδιες ευχές µας. Το Νέο Έτος να είναι έτος ειρηνικό, δηµιουργικό, µε πνευµατική ανάταση και κοινωνική συνοχή. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Η Φιλόπτωχος Κυριών Άργους Ορεστικού µε την ευκαιρία εοαρτασµού της «Ηµέρας της Γυναίκας» διοργανώνει εκδήλωση τιµής προς τη γυναίκα, το Σάββατο 10 Μαρτίου και ώρα 7:00 µ.µ., στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου, στο Κτίριο δωρεάς Δαµιανού Θωµά Δούµα. Στην αξία και στο ρόλο της γυναίκας, σε οµιλία της, θα αναφερθεί η δασκάλα κυρία Βασιλική Μπούκλα-Παπαγεωργίου. Την εκδήλωση πλαισιώνει και η Χορωδία του M. Σ. «η ΟΡΕΣΤΙΣ». Το Διοικητικό Συµβούλιο της Φιλοπτώχου σας προσκαλεί

4 P I N A O X P O N I A ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1912 Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 5.Ο Βρετανικός Σύνδεσµος ιαιτησίας εξέδωσε έκκληση κατά του αεροπορικού πολέµου, ανάµεσα σε άλλους υπέγραψαν και οι: Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, Τόµας Χάρντυ, Τζ. Σ. Σάρτζεντ κ.ά. 6. Αγγλία: Ρουρκικό τροτ στην Αγγλία. Σε σχετική κριτική τους οι << Τάϊµς>> έγραψαν: << Ασφαλώς πρόκειται περί χορών που εκπληρώνουν τον αισθησιακό σκοπό τους είναι όµως χυδαία άσχηµοι>>. 8. Ο Βρετανός Υπουργός Άµυνας Λόρδος Χάλντεϊν, σε επίσκεψή του στο Βερολίνο, προσφέρθηκε να συµπαρασταθεί στις γερµανικές αποικιακές διεκδικήσεις στην Αφρική, µε αντάλλαγµα τον περιορισµό των ναυτικών δυνάµεων. 12. Ελλάδα: Οι στρατιωτικές αρχές της Τουρκίας σπεύδουν να συγκεντρώσουν στη Μακεδονία άντρες, για να προλάβουν το επαναστατικό κίνηµα, το οποίο προβλέπεται για τον Απρίλιο. 13. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση της Κίνας αναγνώρισε τη νέα δηµοκρατία. 14. Η Αριζόνα έγινε η 48η πολιτεία των ΗΠΑ. 16.Ελλάδα: Εξαιτίας του φόνου τριών Οθωµανών κοντά στα Χανιά, δηµιουργήθηκε ήδη σοβαρότατη κατάσταση στην Κρήτη. Κατατέθηκε νότα των Μ. υνάµεων. 19.Ελλάδα: Το Νεοτουρκικό Κοµιτάτο άρχισε την απέλαση των Ελλήνων δη- µοσιογράφων από την Κωνσταντινούπολη, µε τη δικαιολογία ότι αυτοί απεργάζονται τη διάσπαση των διαφόρων εθνοτήτων της αυτοκρατορίας. 21. Ελβετία: Αποπεράτωση της σήραγγας Γιουνγκφραου, σε ύψος πόδια. 24. Οι Ιταλοί βοµβάρδισαν την Βηρυττό, αρχίζοντας έτσι εχθροπραξίες κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 26. Ελλάδα: Έντονη διαµαρτυρία των Πατριαρχείων για τις κατάφωρες εκλογικές παρανοµίες των Νεοτούρκων σε βάρος των οµογενών. Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΡ ΟΣ ΧΑΛΝΤΕΪΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 8 Φεβρουαρίου. Ο Καγκελάριος Μπέτµαν- Χόλλβεγκ επιθυµεί να συνάψει σύµφωνο ουδετερότητας µε τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Βρετανοί,από την πλευρά τους, θέλουν να επιτύχουν µείωση των γερµανικών ναυτικών εξοπλισµών. Μια µέρα πριν από την άφιξη του Βρετανού Υπουργού Χάλντεϊν, το Πολεµικό Ναυτικό δηµοσίευσε ένα νέο σχέδιο νόµου, που προβλέπει την κατασκευή, από τώρα ως το 1916, τριών σκαφών της γραµµής πλέον των αρχικών προβλέψεων. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 13 Φεβρουαρίου. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση της Κίνας αντικαταστάθηκε µε µια νέα δηµοκρατική κυβέρνηση. Πριν από ένα µήνα, οι επαναστάτες είχαν εκθρονίσει τον Αυτοκράτορα Που Γι, αναδεικνύοντας τον << δηµοφιλή>> ηγέτη Σουν Γιατ- σεν ως προσωρινό τους πρόεδρο. Έκτοτε, η Κίνα βαρυνόταν µε δυο αντιµαχόµενες κυβερνήσεις, µια δηµοκρατική στο Νανγκίνγκ, στην ΑΚ περιοχή της χώρας, και την παραδοσιακή των Τσινγκ ή Μαντσού, στο Πεκίνο, στα Β της χώρας. Ο αυτοκρατορικός υπουργός, Στρατηγός Γιουάν- Σιχ-κάι, πρώτος συνειδητοποίησε ότι η βασολική οικογένεια αγωνιζόταν µάταια. Είναι της απόλυτης εµπιστοσύνης της, παλαιότερα δε είχε βοηθήσει την αυτοκρατορική χήρα στο αγώνα της κατά των µεταρρυθµιστών, γεγονός για το οποίο και είχε τιµηθεί µε τον υψηλότερο αυτοκρατορικότίτλο του αντιβασιλέα, του Τσίχλι, για να αυτοανακηρυχθεί, αργότερα, σε πληρεξούσιο. Η δύναµή του είναι ως σήµερα φοβερή, έχει δε υπό τις διαταγές του και το στρατό και την αστυνοµία. Ο Σουν- Γιατ- σεν γνωρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σφετερισµού της εξουσίας του Γιουάν θα απέληγε σε εµφύλιο πόλεµο. Γι αυτό δήλωσε πως θα αποσυρθεί αµέσως µετά τις εκλογές. Ο Γιατ- σεν προτείνει στο λαό να δεχτεί, αντί αυτού, ως κυβερνήτη τον Γιουάν Σιχ- κάι. Ο ΛΟΡ ΟΣ ΚΙΤΣΕΝΕΡ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥ ΑΝ 27 Φεβρουαρίου. Ο Λόρδος Κίτσενερ, Γενικός Κυβερνήτης του Σουδάν, ση- µείωσε σήµερα άλλο ένα βήµα προς την κατεύθυνση της διατήρησης του βρετανικού ελέγχου στο Σουδάν, εγκαινιάζοντας σιδηροδροµική γραµµή που ενώνει το Χαρτούµ µε το Ελ- Οµπέιντ, έκτασης µεγαλύτερης των 200 µιλίων προς τα νοτιοδυτικά. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕ Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟ ΧΡΗΣΜΟ ΚΙ ΕΠΕΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ο Αθηναίος ηγέτης Θεµιστοκλής, είχε εµµονή στη θαλασσοκρατορία της Αθήνας και στη δηµιουργία αθηναϊκού στόλου. Με τον θάνατο του Λεωνίδα, ο περσικός στρατός ξεχύθηκε προς τα νότια. Οι Αθηναίοι πανικοβλήθηκαν. Ο Θεµιστοκλής πρότεινε να εγκαταλείψουν την πόλη και να προτάξουν τον στόλο, δίνοντας την καθοριστική ναυµαχία στη Σαλαµίνα. Αντέδρασαν πολλοί. Προτάθηκε να ερωτηθούν οι θεοί. Στάλθηκε αντιπροσωπεία στους ελφούς. Η Πυθία Αριστονίκη προφήτευσε όλεθρο. Κάποιος τους έπεισε να την ξαναρωτήσουν. ΗΑριστονίκη χρησµοδότησε: << Όταν όλα όσα βρίσκονται ανάµεσα στο λόφο του Κέκροπα και τη Σπηλιά του θεϊκού Κιθαιρώνα θα καταληφθούν από τον εχθρό, ο ίας που βλέπει µακριά θα δώσει στην Τριτογένεια Αθηνά ένα ξύλινο τείχος για µείνει απόρθητο.. Αυτό το τείχος θα σώσει και σένα και τα παιδιά σου. Και συ, µην περιµένεις ήσυχα το ιππικό και τον µεγάλο στρατό που έρχεται από την Ασία αλλά να υποχωρήσεις, να φύγεις. Θα έλθει µια µέρα που θα αντισταθείς. Ω θεία Σαλαµίνα, θα καταστρέψεις εσύ παιδιά γυναικών,είτε όταν σπέρνεται καρπός της ήµητρας είτε όταν θερίζεται>>. Κάποιοι υπέθεσαν ότι τα << Ξύλινα Τείχη>> του χρησµού ήταν ο ξύλινος φράχτης γύρω από την Ακρόπολη. Ο Θεµιστοκλής επιστράτευσε τους ιερείς του Παρθενώνα. Βεβαίωσαν ότι ο << οικουρός όφις>>, το ιερό φίδι της Αθηνάς που υποτίθεται ότι κατοικούσε στον ναό, έφυγε από την Ακρόπολη. Το << µαρτυρούσαν>> οι προσφορές που του άφηναν τη νύχτα και το πρωί τις έβρισκαν άθικτες. Πείσθηκαν πολλοί αλλά κάποιοι έλεγαν ότι ο χρησµός µιλά και για καταστροφή στη Σαλαµίνα. Ο Θεµιστοκλής βεβαίωσε ότι εννοούσε καταστροφή του εχθρού. Αλλιώς, δεν θα έλεγε << Θεία Σαλαµίνα>>. Κάποιοι γέροι κλείστηκαν στην Ακρόπολη και αφανίστηκαν. Οι άµαχοι µεταφέρθηκαν στα νησιά. Η Ναυµαχία δόθηκε στη Σαλαµίνα και οι Έλληνες θριάµβευσαν. Ο Θεµιστοκλής δικαιώθηκε για τις επιλογές του. Α Ν Α Ξ Α Γ Ο Ρ Α Σ Ο Αναξαγόρας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ήτανε πάµπλουτος. Παραχώρησε όµως όλα τα πλούτη του στους οικείους του, για να αφιερωθεί απερίσπαστος στη µελέτη της φύσης και των ουράνιων σωµάτων. Για τον ίδιο λόγο απείχε πάντα από κάθε ανάµειξη στην πολιτική. Κάποιος συµπατριώτης του τον κατηγόρησε για την αποχή του αυτή και του είπε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την πατρίδα του. Ο Αναξαγόρας του απάντησε: Απεναντίας, ενδιαφέροµαι πάρα πολύ για την πατρίδα µου. Και του έδειξε τον ουρανό! ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χηµικός Μηχανικός Εργαστήριο αναλύσεων νερού- λυµάτων στο Άργος Ορεστικό Συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων (µελέτη-επίβλεψη λειτουργίας) Περιβαλλοντικές µελέτες Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Υπεύθυνος παραγωγής-ποιότητας Βιοµηχανιών έτοιµου σκυροδέµατος Γ.Φώτα 21, Άργος Ορεστικό Τηλ Κιν Mail:

5 Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Την Κυριακή το βράδυ, 5 Φεβρουαρίου 2012, ο Σύλλογός µας προέβη στη κοπή της βασιλόπιτάς του, στην ταβέρνα «ΣΑΜΑΜΙΔΗΣ». Παρόντες µέλη των τµηµάτων του Συλλόγου µας (Χορωδίας και Χορευτικού), µέλη του Δ.Σ. και πρώην µέλη του Δ.Σ., οι συντάκτες της εφηµερίδας µας Θωµάς Τσιάγγος και Γιάννης Ουζούνης,ενώ την εκδήλωσή µας τίµησαν µε την παρουσία τους, ο βουλευτής του Νοµού µας κύριος Ζήσης Τζηκαλάγιας µε τη σύζυγό του, ο πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Ορεστίδος κύριος Σωκράτης Μπουρινάρης µε τον αντιδήµαρχο κύριο Πέτρο Χατζή εκπροσωπούντες του Δήµαρχό µας, η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας δηµοτική σύµβουλος κυρία Μαρία Τερζοπούλου µε τη δηµοτική σύµβουλο κυρία Μελανία Πριζίδου, η πολιτευτής της Ν.Δ. κυρία Μαρία Αντωνίου, η µαέστρος της Χορωδίας του Συλλόγου µας κυρία Ναταλί Σερόβα-Χολοπούλου µε το σύζυγό της, οι οποίοι χαιρέτισαν την εκδήλωσή µας και έδωσαν τις ευχές τους. Σε γραπτό µήνυµά τους την εκδήλωση χαιρέτισαν και ευχήθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κύριος Φίλιππος Πετσάλνικος, καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσµου Αργεστών Θεσσαλονίκης κύριος Ιορδάνης Τσινικλίδης. Τον πλακούντα (βασιλόπιτα) ευλόγησε ο αιδεσιµολογιώτατος Λεωνίδας Μπάρδος. Όλους υποδέχτηκε καλωσορίζοντας τους θερµά ο πρόεδρος του Συλλόγου κύριος Βασίλειος Αβραµίδης, ο οποίος αφού έδωσε τις ευχές του, αναφέρθηκε σε τίτλους στα επιτεύγµατα του Συλλόγου κατά την µακρόχρονη πορεία του, που έφεραν ως αποτέλεσµα και τη µεγάλη δωρεά του συµπατριώτη µας γιατρού, αείµνηστου Δαµιανού Θωµά Δούµα, Μεγάλου Ευεργέτη του Συλλόγου µας ανακηρυχθέντος. Αναφέρθηκε ακόµη, πάντα επιγραµµατικά, στον προγραµµατισµό εκδηλώσεων του νέου έτους που διανύουµε και που είναι το έτος συµπληρώσεως των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό. Τόνισε την ιστορική σηµασία του γεγονότος και τη υποχρέωση του Δήµου και όλων µας να προγραµµατίσουµε σειρά εκδηλώσεων,εκτεινόµενων εντός τους, για τον εορτασµό. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε και αναφέρθηκε στην προσφορά των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων από της ιδρύσεως του Συλλόγου, στην προσφορά των µελών των τµηµάτων του Συλλόγου και των δασκάλων των Τµηµάτων. Κάλεσε δε όλους µε το ίδιο ενδιαφέρον να συνεχίσουν την προσφορά τους, ζητώντας από τις αρχές του τόπου µας, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουµε, να συνδράµουν το Σύλλογό µας στο έργο που επιτελεί, γιατί έχει πολύ έργο ακόµη να προσφέρει. Η βασιλόπιτα κόπηκε και «το φλουρί» έτυχε ο Θωµάς Κυριαζόπουλος, σύζυγος της χορωδού Θωµαής το γένος Δατσιάδη. Η ορχήστρα, µε το Σωτήρη στο αρµόνιο και τον Θωµά Ξανθόπουλο στην κιθάρα και στο τραγούδι, σκόρπισε πολύ µα πάρα πολύ κέφι. Οι γυναίκες κυρίως ακούραστες χόρευαν ακατάπαυστα. Ήταν µια υπέροχη βραδιά! Βασίλης Αβραµίδης ( οι φωτογραφίες είναι προσφορά της µαέστρου Ναταλί, η οποία διακρίνεται στο χόµπι της αυτό. Φωτογραφίζει φωτογραφίζει, δεν αφήνει τίποτε αφωτογράφητο! Ναταλία σε ευχαριστούµε). Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 5 «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ» «ΡΟΔΑΝΗ» «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ» 24/ 01/12 Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι,που οργάνωσαν τα Προσφυγικά Σωµατεία της πόλης µας, «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ», «ΡΟΔΑΝΗ», «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑ- -ΤΩΝ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ» ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»,στο εντευκτήριο της Ευξείνου Λέσχης ( Παρασκευή 20,Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Ιανουαρίου) στα πλαίσια του οποίου οι πολίτες αντάλλαξαν όχι µόνο αντικείµενα αλλά είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά µεταξύ τους,να ενηµερωθούν για την κίνηση αυτή,ν απολάυσουν τα νέα παιδιά που τραγούδησαν το βράδυ του Σαββάτου καθώς και ν ανταλλάξουν απόψεις αλλά και βιωµατικά σεµινάρια τέχνης-γυµναστικής καθώς και παρασκευής οικιακών προιόντων (όπως το σεµινάριο της Κυριακής για το οικιακό σαπούνι) Ευχαριστούµε Θερµά όλους όσους συµµετείχαν ( φορείς,πολίτες Άλλα και επαγγελµατίες {κα.πετροπούλου Πόπη}) και ευελπιστούµε για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα όταν θα επαναληφθεί! Με Εκτίµηση: Οι διοργανωτές, Αγαπητοί µας, Καλή Χρονιά! Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε θερµά για ακόµη µία φορά, για την ευγενική σας διάθεση να συµβάλετε στο έργο του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε την ευγενική σας χορηγία δηµοσίευσης µίας αγγελίας στην εφηµερίδα σας. Η προσφορά σας αυτή σηµαίνει για εµάς κατάθεση ψυχής στο δύσκολο έργο µας. Το κείµενο προς δηµοσίευση είναι το παρακάτω: Το Δ.Σ. του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερµά το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ STEP UP και την κυρία Δήµητρα Κύρου για την ευγενική της χορηγία παιχνιδιών για τα παιδιά που στηρίζει ο οργανισµός καθώς και για την πρωτοβουλία να διοργανώσει χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 18 Δεκεµβρίου 2011 µε σκοπό την ενίσχυση του οργανισµού. Το ποσό που συγκεντρώθηκε από την εκδήλωση ανήλθε στα 700,00. Είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε δίπλα µας ανθρώπους όπως εσείς, µε ευαισθησία, κατανόηση και διάθεση να συµπαραστέκονται στα παιδιά, µε όποιο τρόπο έχουν την δυνατότητα, βοηθώντας έτσι και εµάς να τους προσφέρουµε το χαµόγελο που τους λείπει. Σας ευχαριστούµε για άλλη µία φορά για την προσφορά σας και ελπίζουµε ότι θα είσαστε κοντά µας και στο µέλλον, για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε το δύσκολο, αλλά τόσο ανθρώπινο έργο µας. Με εκτίµηση Για το Διοικητικό Συµβούλιο Κώστας Γιαννόπουλος Πρόεδρος

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 / Αριθμός Φύλλου 134 ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο

Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο report Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο 5-8 Φεβρουαρίου 2015 Η 4 η Κηποτέχνικα άνοιξε τις πύλες της 5-8 Φεβρουαρίου 2015 στο εκθεσιακό κέντρο ΜEC Παιανίας 15 μόλις ημέρες μετά τις πρόωρες εκλογές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697 Διεύθυνση Αθηνών: Αττική Τηλέφωνο Αθηνών: 210-5752862 Τηλ. κινητό: 6972211388 1 / 9 e mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε,

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ, κύριε Κάλλιε, Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014, Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Αποφοίτων του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ", κύριε Κάλλιε, ονομάζομαι Δημήτρης Ντεντάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς Συνέδριο Ελαιοκομίας Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελαιοκομίας 12-13-14 Μαρτίου 2010 Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ 22/02/2009 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ Αγαπητοί συμπατριώτες, Κυρίες και κύριοι Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αιτ/νων και τον φίλο δραστήριο Πρόεδρό του Χρ. Χούτα για

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα : Ημερίδα «ΟΔΗΓΟΣ-ΟΧΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ΒΑΚΩΝΙ ΑΝΔΡΟΥ 1 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα : Ημερίδα «ΟΔΗΓΟΣ-ΟΧΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ΒΑΚΩΝΙ ΑΝΔΡΟΥ 1 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Άνδρος 11/11/2014 Θέμα : Ημερίδα «ΟΔΗΓΟΣ-ΟΧΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» ΒΑΚΩΝΙ ΑΝΔΡΟΥ 1 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ημερίδα με θέμα «ΟΔΗΓΟΣ-ΟΧΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ» στο επιμελητήριο Άνδρου το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πως δημιουργήθηκε η ιδέα και ξεκίνησε η δημιουργία του συνεταιρισμού παραγωγών Φραγκόσυκων και εναλλακτικών καλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ DORIC SOCIETY Έτος Ιδρύσεως 1906

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ DORIC SOCIETY Έτος Ιδρύσεως 1906 ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ DORIC SOCIETY Έτος Ιδρύσεως 1906 Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου, 11634 Παγκράτι, ΤΗΛ. / FAX: 210-7513646 - Α.Φ.Μ 090179169 Επίσημοι συνομιλητές ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2015 Το φετινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ξάνθη: 1/2/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης συμμετέχει και φέτος στις Θρακικές Λαογραφικές Εορτές Ξανθιώτικο Καρναβάλι με σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΔΔ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τριετής Απολογισμός Έργου, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία

ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία ιονύσιος Φιλιώτης: Αν δεν γράψουµε Ιστορία, θα µας διαγράψει η Ιστορία Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος σε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο περιοδικό «Business Partners»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Problems, possibilities and perspectives in cultivating citrus fruits in Crete. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Γ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την εγκατάλειψη και την αποµόνωση. ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Έντιμε κ. Υπουργέ, Αγαπητοί βουλευτές, Αγαπητοί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, Αγαπητέ Δήμαρχε, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000

Psychico College Parents' association news - Νέα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κολλεγίου Ψυχι... Φεβρουάριος 2000 Page 1 of 6 Φεβρουάριος 2000 Ακόμη κόβουμε πίτες Σχολική Χρονιά 2000/2001 Κολλεγιάδα 2000 Σεμινάρια Α.Σ.Ι.Σ Δημοτικών Σχολείων Σεμινάρια δασκάλων Έκθεση των δασκάλλων Καλλιτεχνικών Χρήσιμες Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ «Εισαγωγή εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» Κ.ΣΑΒΒΙ ΗΣ (Πρόεδρος ΠΕΣΕ Ε): Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ 2.300

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ 2.300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ INTERNATIONALE GRUENE WOCHE BERLIN ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ 2.300 Η παγκόσμια σημαντικότερη εκθεσιακή πλατφόρμα των γεωργικών επιχειρήσεων Αγαπητοί συνεργάτες, Η εταιρεία GREAT Greek Exports

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 «ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14 «ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΑΣ Ο βασιλιάς του σκάκι είμαι εγώ με ανεκτίμητη αξία θεωρώ μόνο με ΜΑΤ μπορείς να με εγκλωβίσεις κι έτσι την παρτίδα να κερδίσεις. Βήματα πολλά δεν κάνω είμαι από όλους υπεράνω. Τη μάχη

Διαβάστε περισσότερα

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25)

National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 (VFQ-25) Version 2000 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Ο Σύλλογος, ευαίσθητος σε θέματα παιδείας, πάντα συνέτρεχε υλικά και ηθικά με τις δυνάμεις που διέθετε, ώστε να παραμένει το Σχολείο ένα ζωντανό

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Συγκέντρωση Εµπόρων Πτολεµαίδας

Προς την Συγκέντρωση Εµπόρων Πτολεµαίδας Οµιλία προέδρου Ε.Σ.Πτολεµαίδας Σοφοκλή Ασιανού 2 Ιουλίου 2008 Προς την Συγκέντρωση Εµπόρων Πτολεµαίδας Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες, Θα θυµάστε την πρώτη επιστολή της σηµερινής ιοίκησης που ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (ίδρυση 1963) Η μακρά παράδοση της φιλανθρωπίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου Έργο R e.herb Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Στόχοι του Έργου Η καταγραφή και ανάδειξη των αρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε μια μικρή μεταποιητική μονάδα

Πώς να δημιουργήσετε μια μικρή μεταποιητική μονάδα Πώς να δημιουργήσετε μια μικρή μεταποιητική μονάδα Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc Οι έννοιες ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Επεξεργασία ήμεταποίηση ενός γεωργικού προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Σέρρες, 1 Μαρτίου 2014 «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για το 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2727. Προς : Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς Υπόψη: Προέδρου κ. Βασίλη Κορκίδη

Αθήνα, 19/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2727. Προς : Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς Υπόψη: Προέδρου κ. Βασίλη Κορκίδη Αθήνα, 19/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2727 Προς : Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς Υπόψη: Προέδρου κ. Βασίλη Κορκίδη Θέµα: Συµµετοχή στο «6ο Agro Quality Festival» & στο «6 ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 13 ΘΕΜΑ: Ε-LADI - OINOS 2013

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 13 ΘΕΜΑ: Ε-LADI - OINOS 2013 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 59/142 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ κ. Θ.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ κ. Θ.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ κ. Θ.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Στην Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία πιστεύουμε ακράδαντα ότι συμφέρον όλων των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα