γνωστο οιηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γνωστο οιηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α Άργους Ορεστικού Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ - HELLAS ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ( ) 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ Έτος 22ο Φεβρουάριος Ιστορική, Πολιτισµική Μηνιαία Εφηµερίδα Άργους Ορεστικού - Αριθ. φύλλου Τιµή 0,20 ευρώ - Κωδικός 1190 Φέτος συµ ληρώνονται εκατό χρόνια α ό την έναρξη των νικηφόρων, Βαλκανικών Πολέµων( ) και την α ελευθέρωση της Μακεδονίας και Νοτίου Η είρου, µετά 500 και λέον χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Οι όλεµοι αυτοί α έβησαν ένδοξοι. Ο ελληνικός στρατός και στόλος στους ολέµους αυτούς µε άφθαστο ηρωισµό και αυτοθυσία κατήγαγε εριφανείς νίκες και µε τα κατορθώµατά του, σε χρονικό διάστηµα δέκα µηνών, δι λασίασε την Ελλάδα α ελευθερώνοντας τους αλύτρωτους Έλληνες, ου έως τότε στέναζαν κάτω α ό το ζυγό της τουρκικής σκλαβιάς. Οι νίκες αυτές έχουν γραφεί µε χρυσά γράµµατα στις δέλτους της Ιστορίας µας. Οφείλονται στον ηρωισµό ου ε έδειξε ο στρατός µας αλλά και στη δι λωµατία του τότε ρωθυ ουργού της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου, αράλληλα µε τον ενθουσιασµό ου ενέ νεε ο διάδοχος και αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος. Στον όλεµο αυτόν είχαν συµµετοχή όλα τα µέρη της ελεύθερης Ελλάδος. Ακόµη και ολλοί εθελοντές ήλθαν α ό την Αµερική και ολέµησαν για την ατρίδα. Εθελοντής ήταν και ο σ ουδαίος οιητής Λορέντζος Μαβίλης, ο ο οίος έ εσε στη µάχη του Δρίσκου το Οι τελευταίες του λέξεις ήταν : «ερίµενα ολλές τιµές σ αυτή τη ζωή, αλλά όχι και τη µεγάλη τιµή να δώσω τη ζωή µου για την Πατρίδα». Θεώρησε τη θυσία της ζωής του όχι µόνον ως µεγάλη ροσφορά στην ατρίδα, αλλά ως υψίστη τιµή! Στους ολέµους του λαός και στρατός εµ νεόταν α ό τα ιδανικά και τον ηρωισµό των αγωνιστών του Τα ιδανικά αυτά εµψύχωσαν τους ολεµιστές, στρατιώτες και ναύτες, τα τµήµατα εθελοντών ( ροσκό ων), αξιωµατικούς και ολιτικούς. Το Έθνος ενωµένο τότε έτυχε λαµ ρές νίκες, ου δόξασαν την Ελλάδα. Γι αυτό ε φ έ τ ο ς, ου συµ ληρώνονται εκατό χρόνια α ό την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων και την α ελευθέρωση της Μακεδονίας και της Νοτίου Η είρου, ρέ ει να τους τιµήσουµε ε αξίως. Να µελετήσουµε την ιστορία τους, να διδαχθούµε και να εµ νευσθούµε α ό το ηρωικό νεύµα και τα ιδανικά της ε οχής εκείνης. Η 11η Νοεµβρίου ρέ ει, µε α όφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, και ε ισήµως να καθιερωθεί ως ηµέρα Το ικής µας Ε ετείου. Να ορισθεί ως ηµέρα αργίας και να τελεσθούν όλες οι καθιερωµένες εορταστικές εκδηλώσεις των Εθνικών Ε ετείων. (Οι άλλες κωµο όλεις της Δυτικής Μακεδονίας έχουν ήδη καθορίσει την ηµέρα α ελευθερώσεώς τους α ό τον τουρκικό ζυγό, ως ηµέρα αργίας, ηµέρα ανηγυρικού εορτασµού της το ικής τους ε ετείου). Στην όλη µας, µε ρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» και σε συνεργασία µε το Δήµο µας α ό το 2001, τιµώντας την το ική µας Ε έτειο της Α ελευθερώσεως του Άργους Ορεστικού, διοργανώνουµε µέρος των ε ιβαλλόµενων εορταστικών εκδηλώσεων. Α οµένει ε ισήµως α ό το Δήµο µας να καθιερωθεί ο εορτασµός. Ε ιβάλλεται όλοι µας µε ρωτοστάτη το Δήµο µας, α ό τώρα, να ροετοιµασθούµε για τον εορτασµό της ε ετείου των 100 χρόνων των Βαλκανικών Πολέµων και της α ελευθερώσεως της όλης µας. Εµείς ως Σύλλογος, ό ως άντα, θα ράξουµε το χρέος µας. Είµαστε έτοιµοι και ρόθυµοι, εφόσον κληθούµε α ό το Δήµο µας, µε συγκεκριµένες ροτάσεις, να συµβάλουµε στις ανηγυρικές εορταστικές εκδηλώσεις ου θα έχουν ρογραµµατισθεί. Ιδιαίτερα µάλιστα εφέτος, ό ως είναι γνωστόν, ευτυχής συγκυρία για το Δήµο µας, ολοκληρώνεται και τίθεται σε κυκλοφορία ο ρώτος τόµος του ολύτοµου Ιστορικού Έργου αναφεροµένου στην «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ( µ. Χ.)» µε τίτλο «ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ», του ο οίου την ε ιµέλεια έχει Ερευνητική Οµάδα Ιστορικών υ ό την ε ο τεία του συµ ατριώτη µας Οµότιµου Καθηγητή Ιστορίας Νέων Χρόνων κυρίου Ιωάννη Σωτ. Κολιό ουλου. Η υ όσχεση ου µας δόθηκε α ό τον κύριο Ι. Κολιό ουλο στην ρώτη του ε ιστολή, ότι ο ρώτος των τόµων ου θα εκδοθεί είναι ο δικός µας τόµος, ου αναφέρεται στην «ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ» και στην ε αρχία της ε ί τουρκοκρατίας είναι λέον γεγονός. Εντός του 1912, σύµφωνα µε τη νεότερη ευχαριστήρια ε ιστολή του ου λάβαµε και ου α ευθύνεται σε όλους όσοι βοήθησαν οικονοµικά την Ερευνητική Οµάδα για την ολοκλήρωση του έργου, την ο οία και δηµοσιεύοµε στο αρόν φύλλο, ο τόµος µας θα έχει εκτυ ωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία. Μάλιστα θα οργανωθεί ηµερίδα στην όλη µας, κατά την ο οία θα γίνει και αρουσίαση του έργου α ό τον κύριο Ι. Κολιό ουλο και τα µέλη της Ερευνητικής του Οµάδας. Η ηµέρα, µετά τον καθορισµό της, θα γνωστο οιηθεί. Είναι, λοι όν, χρέος µας, είναι υ οχρέωσή µας, να γιορτάσουµε το Μέγα Γεγονός της Α ελευθερώσεώς µας α ό τον τουρκικό ζυγό. Είναι Έτος Ιστορικής Μνήµης των Αγώνων του Έθνους µας και έτσι ρέ ει α ό το Δήµο µας να ορισθεί. Η 11η Νοεµβρίου είναι για όλους µας ηµέρα ιστορικής µνήµης και ρέ ει να της α οδώσουµε τις δέουσες τιµές. Το χρωστούµε σ αυτούς ου αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν κατά τον υ έροχο και µεγαλειώδη Μακεδονικό Αγώνα για τη διαφύλαξη της Ελληνικότητας της Μακεδονίας µας, σ αυτούς ου έ εσαν στα εδία των µαχών κατά τους α ελευθερωτικούς Βαλκανικούς Πολέµους ( ), σ αυτούς ου ότισαν µε το άλικο αίµα τους τη γη της Μακεδονίας µας, για να µας χαρίσουν ατρίδα ελεύθερη. Ευχόµαστε. Βασίλειος Βλαδ. Αβραµίδης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς: τον κ. Βασίλειο Αβραµίδη Διευθυντή της εφηµερίδος «ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους-Ορεστικού Καστοριάς Αγαπητέ µου Βασίλη, Απευθύνοµαι σε εσένα και µέσω εσού στους χορηγούς για τη συγγραφή και την έκδοση βιβλίου Ιστορίας της Παλαιάς Χρούπιστας, για να ευχαριστήσω για άλλη µια φορά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια καταγραφής του ιστορικού παρελθόντος της φίλτατης ιδιαίτερης πατρίδος µας, επί τη βάσει των τουρκικών αρχείων που έχουµε στη διάθεσή µας τώρα πλέον. Εκ µέρους της οµάδος που εκπονεί το έργο, δηλαδή του Βασιλείου Γούναρη, καθηγητού της Νεότερης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Ιακώβου Μιχαηλίδη, επίκουρου καθηγητή της Νεότερης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Φωκίωνος Κοτζαγεώργη, επίκουρου καθηγητή της Τουρκολογίας στη ίδια Σχολή και στο ίδιο Πανεπιστήµιο, του Δηµητρίου Παπασταµατίου, λέκτορος τουρκολογίας στην ίδια Σχολή και Πανεπιστήµιο, του Δώρη Κυριαζή, αλβανολόγου στο Τµήµα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, της Αγγελικής Δεληκάρη, επίκουρης καθηγήτριας Σλαβολογίας καθώς και των ερευνητών-µεταφραστών Niazi Karan, ο οποίος εκπονεί διατριβή υπό την εποπτεία µου, της Ρόζης Αγγελάκη, η οποία και αυτή εκπονεί διατριβή υπό την εποπτεία µου, για την Αρχιεπισκοπή Αχριδών, της Όλγας Μπελεγάκη, η οποία και αυτή εκπονεί την διατριβή της για τα δηµογραφικά της Καστοριάς της πρώιµης Τουρκοκρατίας, της ερευνήτριας του Τοµέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Αλεξάνδρας Περχανίδου και της Σωτηρούλας Βασιλείου και εµού προσωπικά, εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη όλων µας προς τους γνωστούς και αγνώστους, επιφανείς και αφανείς χορηγούς αυτού του επιστηµονικού έργου. Βεβαιώ ότι το έργο θα ολοκληρωθή και θα εκδοθή εντός του επετειακού έτους της πατρίδος µας, δηλαδή της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης το1912. Εύχοµαι, εντός της ανοίξεως, να πραγµατοποιήσουµε όλοι µαζί, όσοι ασχολούµαστε εδώ και αρκετούς µήνες µε τη συγγραφή της ιστορίας της Χρούπιστας, µία επίσκεψη στο Άργος-Ορεστικό.. Τελειώνω µε την ευχή ο Μεγάλος Θεός να βοηθήσει τον αναξιοπαθούντα λαό µας να ξεπεράσει την παρούσα κρίση µε όσο το δυνατό µικρότερες απώλειες οικονοµικής και κοινωνικής ευρωστίας και εθνικής κυριαρχίας. Σας ασπάζοµαι όλους µε αδελφική αγάπη. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος Οµότιµος καθηγητής της Ιστορίας των Νέων Χρόνων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Με αφορµή διάφορα δηµοσιεύµατα ανακοινώσεις αναλύσεις και άρθρα του έντυπου και, από το ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν τη λειτουργία και το ρόλο της AGROKA στην παραγωγή επεξεργασία και εµπορία των πιστοποιηµένων φασολιών γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ νιώθουµε την ανάγκη, ως ελάχιστη υποχρέωση στην αποκατάσταση της αλήθειας και του κύρους της επιχείρησης να σας αναφέρουµε τα παρακάτω: Η AGROKA είναι Δηµοτική επιχείρηση λα κής βάσης µε µετοχικό κεφάλαιο που σήµερα ανέρχεται στο ποσό των ,90. Μέτοχοι αυτής, εκτός από το Δήµο Ορεστίδος, που κατέχει το 78%, είναι άλλοι 212 κυρίως φασολοπαραγωγοί από το Νοµό Καστοριάς όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρίας. Σε στενή συνεργασία µε τη Δ/νση Γεωργίας Καστοριάς, από το έτος 1999 και µετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε ηεπιχείρηση να καταθέσει αίτηση καταχώρησης του προ όντος : ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στην Ευρωπα κή Επιτροπή πιστεύοντας ακράδαντα ότι η εµπορική διασφάλιση του προ όντος, η προστασία του καταναλωτή καθώς και η κατάκτηση ξένων αγορών µόνο από την διαδικασία αναγνώρισης των φασολιών ως προ όντος Π.Γ.Ε. µπορεί να επιτευχθούν. Στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπα κών Κοινοτήτων στις δηµοσιεύθηκε µε αριθ. ΕΟΚ: G/EL/00123/ η αίτηση καταχώρησης και στις µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1428/2003 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2003 η ονοµασία «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» καταχωρήθηκε στο µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων [προστέθηκε στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αρίθµ, 2400/96] και άρα προστατεύεται σε όλη την Κοινότητα ως προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η κατασκευή του υπερσύγχρονου διαλογητηρίου τυποποιητηρίου Φασολιών που αποτελεί πλέον κόσµηµα για όλη την περιοχή συνολικού κόστους κατασκευής δραχµές τότε ή Ευρώ σήµερα. Από το 2004, η AGROKA, σε άµεση συνεργασία µε τη Δ/νση γεωργίας Καστοριάς και µε επιστηµονικό συνεργάτη τον καθηγητή κ. Ηλιάδη διαπιστώνει τον µεγάλο κίνδυνο εκφυλισµού των χαρακτηριστικών του ντόπιου παραδοσιακού σπόρου λόγω της εισαγωγής ξένων σπόρων φασολιών και καλλιέργεια αυτών. Χωρίς να υπολογίσει το µεγάλο κόστος καθώς και τη χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία προέβει σε υπογραφή συµβάσεων µε το ΕΘΙΑΓΕ και το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών φυτών και βοσκών µε σκοπό την επαναφορά της γενετικής καθαρότητας και βελτίωσης των ντόπιων πληθυσµών Φασολιών Γιγάντων και Ελεφάντων περιοχής Καστοριάς για τη διάσωση του ντόπιου σπόρου µέσα από τη διαδικασία της σποροπαραγωγής. Για αυτή την σποροπαραγωγή επιλέχτηκαν συγκεκριµένα αγροτεµάχια, αποµακρυσµένα, και µε υποδειγµατικό τρόπο καλλιεργήθηκαν από έµπειρους φασολοπαραγωγούς και υπό την άµεση επίβλεψη τόσο της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. όσο και της Δ/νσης Γεωργίας και του Ινστιτούτου ώστε να έχουµε ως αποτέλεσµα δύο Ποικιλίες Φασολιών : α) Ελέφαντες µε την ονοµασία ΚΕΛΕΤΡΟ και β) Γίγαντες µε την ονοµασία ΟΡΕΣΤΙΔΑ. Σήµερα βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να έχουµε στις εγκαταστάσεις µας µεγάλη ποσότητα πιστοποιηµένου πλέον σπόρου που θα προωθηθεί στους φασολοπαραγωγούς του νοµού για τη νέα καλλιεργητική περίοδο ωφελούµενοι όλων των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από τη χρήση του σπόρου αυτού. (Μεγάλη παραγωγή, οµοιοµορφία µεγέθους κόκκων σε βαθµό µεγαλύτερο του 90%). Αναγνωρίζοντας αυτή µας την προσπάθεια ο AGROCERT µε το υπ. αρίθµ. 1796/ έγγραφό του µας ανακοίνωσε ότι το Συµβούλιο Πιστοποίησης του AGROCERT µε την υπ. αριθµ. 22/74η/ απόφασή του ενέκρινε την ένταξη στο σύστηµα ελέγχου Παραγωγής Προ όντων Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) µε αριθµό ΠΟΓ/967/ την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε. Οι έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι, που κατά καιρούς γίνονται στην εταιρία µας από τα κλιµάκια του AGROCERT επαληθεύουν αυτό που ισχυριζόµαστε και διατυµπανίζουµε. Ότι δηλαδή τηρούµε στο έπακρο όλες τις προδιαγραφές από το χωράφι µέχρι και το ράφι. Από τη συγκοµιδή, τη συντήρηση την τυποποίηση συσκευασία µέχρι και την εµπορία. Αδιάψευστος µάρτυρας οι θετικές εκθέσεις Ελέγχου προ όντων ΠΟΠ ΠΓΕ από κλιµάκια του AGROCERT και η αδιάλειπτη πιστοποίηση από τον εν λόγω φορέα µέχρι και το Μία από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η AGROKA έναντι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του AGROCERT και όλων των φασολοπαραγωγών του νοµού, µετόχων της και µη, ήταν η διασφάλιση αφ ενός µεν των αυστηρών προδιαγραφών του προ όντος όπως αυτές αναφέρονται στον Ευρωπα κό Κανονισµό 510/2006 και αφ ετέρου η δη- Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 2 µιουργία ενός συστήµατος ελέγχου ιχνηλασιµότητας από το οποίο ο καταναλωτής θα ενηµερώνεται, δυναµικά, για το που παράχθηκε το προ όν, για το όνοµα του παραγωγού, για το συγκεκριµένο χωράφι που καλλιεργήθηκε, για τις µεθόδους που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή (λίπανση, φυτοπροστασία κ.λ.π.) και για πολλές άλλες παραµέτρους. Η Δέσµευση αυτή υλοποιήθηκε και σήµερα ο κάθε καταναλωτής όπου και αν βρίσκεται, από όπου και αν έχει προµηθευτεί το πιστοποιηµένο προ όν, αφού επισκεφτεί την ιστοσελίδα της εταιρίας και εισάγοντας τον µοναδικό κωδικό συσκευασίας που αναγράφεται σε κάθε συσκευασία, ενηµερώνεται για την αυθεντικότητα του προ- όντος. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα πιστοποιηµένα «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΓΕ» δεν πωλούνται χύµα στην Ελλάδα ή στα µέλη της Ευρωπα κής Ένωσης αλλά συσκευασµένα και πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τις ειδικές σηµάνσεις : α) ότι έχουν συσκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε και β) τον µοναδικό κωδικό συσκευασίας είτε είναι προ όν της AGROKA είτε προ όν άλλων εταιρειών που συµβάλλονται µε την AGROKA. Η ολοκλήρωση όλου αυτού του εγχειρήµατος έφερε άµεσα αποτελέσµατα όπως : α) Να περιοριστεί, σε µεγάλο βαθµό, το φαινόµενο της Ελληνοποίησης εισαγόµενων φασολιών αφού ελέγχεται πλέον απόλυτα η παραγόµενη ποσότητα πιστοποιηµένου προ όντος από την AGROKA β) Να καλυφθεί το έλλειµµα αυτό της αγοράς από ντόπιο προ όν µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αδιάθετη ποσότητα φασολιών στις αποθήκες των παραγωγών. γ) Η αυξηµένη ζήτηση του προ όντος, λειτουργώντας µε τα δεδοµένα της αγοράς, (προσφορά και ζήτηση) ενίσχυσε τελικά το αγροτικό εισόδηµα των φασολοπαραγωγών. Βέβαια µεγάλη συµβολή στην διάθεση του προ όντος είχε η δυναµική συµµετοχή της AGROKA σε εκθέσεις στην Αθήνα όπως: «Agroquality festival», «Ελληνικές γευστικές διαδροµές», «Καταναλώνουµε ότι παράγουµε - Κίνηµα Πολιτών». Εκεί, διαθέτοντας δωρεάν δείγµατα σε χιλιάδες επισκέπτες για να δοκιµάσουν και να συγκρίνουν την ποιότητα των πραγµατικά ΚΑΣΤΟ- ΡΙΑΝΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ γινόταν δέκτης δεκάδων παραπόνων ότι τα φασόλια που διέθετε δωρεάν, δεν συγκρίνονταν, ως προς την ποιότητά τους, τη νοστιµιά τους, µε φασόλια που κυκλοφορούν στο εµπόριο είτε χύµα είτε συσκευασµένα ως φασόλια Καστοριάς (χωρίς τις ειδικές σηµάνσεις) και µάλιστα κατονόµαζαν συγκεκριµένες εταιρίες απ όπου είχαν αγοράσει το προ όν και τώρα διαπίστωναν ότι είχαν εξαπατηθεί. Και ενώ γίνονται τόσα πολλά για τη διασφάλιση των Φασολιών Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς κατατίθεται αίτηση τροποποίησης του Π.Γ.Ε. από µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε κεφάλαιο 240 µε την επωνυµία «Οµάδα Παραγωγών Φασολιού Καστοριάς» και διακριτικό τίτλο «Η ΑΡΩΣΗ» αποτελούµενη από µόλις 12 παραγωγούς από τους οποίους αρκετοί είναι ήδη µέτοχοι της εταιρίας µας (ή συγγενικά τους πρόσωπα ) µε την οποία ζητούν να αφαιρεθεί από τις προδιαγραφές του προ όντος το όνοµα της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. και στη θέση του να µπει κάθε διαλογητήριο του νοµού. Ο λόγος είναι πέρα για πέρα προφανής. Η τάξη και ο έλεγχος κάποιους δεν τους ευνοεί. «OPEΣTIΣ» Mηνιαία Eφηµερίδα Άργους Oρεστικού Κωδικός 1190 Iδιοκτήτης Mορφωτικός Σύλλογος «H OPEΣTIΣ» Tαχ. ιεύθυνση Κοιµ. Θεοτόκου Άργος Oρεστικό Tηλ.& Fax : Eκδότης- ιευθυντής Aβραµίδης Bασίλειος Mακεδονίας Άργος Oρεστικό Tηλ.& Fax mail: ηµοσιεύσεις: Σύµφωνα µε το Nόµο χειρόγραφα δηµοσιευµένα ή µη δεν επιστρέφονται EKTYΠΩΣH ούκης Στέφανος Τηλ ΠΕΤΡΑ KAΣTOPIAΣ mail:

3 Χωρίς να έχουν δαπανήσει ούτε ένα ευρώ, χωρίς να έχουν την παραµικρή εγκατάσταση, χωρίς να προβλέπεται από την Ευρωπα κή Ένωση «Οµάδα παραγωγών» για τα Φασόλια, χωρίς να τους έχει αρνηθεί ποτέ η AGROKA να χρησιµοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της για την πιστοποίηση των προ όντων τους ζητούν το «άνοιγµα» του ΠΓΕ επικαλούµενοι µονοπωλιακή πρακτική τον έλεγχο που επιβάλει η AGROKA. Προτιµούν τη νεφελώδη κατάσταση που επικρατούσε επί τόσα χρόνια, µε τις τεράστιες αδιάθετες ποσότητες στα χέρια των παραγωγών απλά και µόνο για να εξυπηρετήσουν κάποια συµφέροντα. Ο Λαός µας λέει χαρακτηριστικά: «Ο Λύκος στην αντάρα χαίρεται». Σε αυτή τους την προσπάθεια συµπαραστάτες έχουν: Το εµπορικό επιµελητήριο Καστοριάς στο οποίο δεν είναι καν εγγεγραµµένα µέλη σε αντίθεση µε την AGROKA ηοποία και θα περίµενε τουλάχιστον τη θεσµική υποστήριξή του ως ενεργό µέλος. Το βουλευτή Καστοριάς της Ν.Δ. κ. Τζηκαλάγια Ζήση οοποίος χωρίς να ζητήσει τη στοιχειώδη ενηµέρωση για τη δραστηριότητα και λειτουργία της AGROKA κατέθεσε επερώτηση στη βουλή ως «συνήγορος» της οµάδας των 12 ατόµων «Η ΑΡΩΣΗ» ηοποία, ενηµερωτικά, συνεργάζεται αποκλειστικά µε την εταιρία AROSIS που είναι συµβεβληµένη µε συµφωνητικά συνεργασίας µε την AGROKA από το έτος 2009 όπως και άλλες εταιρίες. Μάλλον δεν γνωρίζουν, η νέα διοίκηση του Επιµελητηρίου και οκ. Τζηκαλάγιας, ότι η AGROKA όσες φορές χρειάστηκε στο παρελθόν προέβει σε εξαγωγές χωρίς κανένα πρόβληµα όπως αυτό προκύπτει και από τα µητρώα Εξαγωγών του Επιµελητηρίου τα οποία δεν µπήκαν καν στον κόπο να ανοίξουν. Μάλλον η αναφορά για την υποτιθέµενη ακύρωση εµπορικής συµφωνίας εξαγωγής 80 τόνων «Φασόλια Γίγαντες Καστοριάς» από την οµάδα η ΑΡΩΣΗ (οµάδα 12 ατόµων) γίνεται ψευδώς, εκ του πονηρού, ή από άγνοια διότι η συνολική δηλωθείσα παραγωγή για πιστοποίηση της εν λόγω οµάδας (Στοιχεία ΟΣΔΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν ξεπερνά τους 75 τόνους εκ των οποίων ήδη έχουν πιστοποιηθεί και διατεθεί στην Ελληνική αγορά (ΑΒ Βασιλόπουλος AROSIS) διαµέσου της AGROKA 35 τόνοι.. Μάλλον δεν γνωρίζουν ότι η AGROKA, ακολουθώντας πιστά και στο έπακρο όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στον Ευρωπα κό κανονισµό, πιστοποιεί τα φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς όποιου Παραγωγού ήόποιας επιχείρησης το επιθυµεί. Ήδη µε την AGROKA έχουν συµβληθεί, για το σκοπό αυτό, εταιρίες όπως ηa- GRINO, η AROSIS και πολλοί Φασολοπαραγωγοί. Μάλλον δεν γνωρίζουν ότι µε όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες και δράσεις της AGROKA για τους ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έχει διατεθεί και σε ικανοποιητικές τιµές στο σύνολό του όλο το τοπικό προ όν σε αντίθεση µε άλλες χρονιές όπου, παρότι οι φασολοπαραγωγοί γινόταν επαίτες των εµπόρων, µεγάλο µέρος της παραγωγής τους έµενε αδιάθετη λόγω της ανεξέλεγκτης και αθρόας εισαγωγής ξένων Φασολιών. Μήπως όλο αυτό το ξαφνικό, υπέρµετρο ενδιαφέρον για µία µικρή οµάδα παραγωγών των 12 ατόµων «Η ΑΡΩΣΗ», που η µέγιστη παραγωγή τους είναι αµελητέα ποσότητα µπροστά στη συνολική παραγωγή της γεωγραφικής ζώνης, αποσκοπεί στην υπονόµευση, υποβάθµιση και µηδενισµό του ρόλου της AGROKA? Μήπως κάποιοι δεν θέλουν την ορθολογική διαχείριση του προ όντος προς όφελος των παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας αλλά την, κατά το δοκούν, εξυπηρέτηση προσωπικών στόχων και συµφερόντων? Μήπως το πρωτοποριακό σύστηµα ιχνηλασιµότητας - πιστοποίησης, µε τις πολύπλευρες παραµέτρους του,που ανέπτυξε η AGROKA βάζει ένα οριστικό τέλος στις «Ελληνοποιήσεις» και αυτό αποτελεί τροχοπέδη στα σχέδια κάποιων? Η AGROKA πιστή στις δεσµεύσεις της στους φασολοπαραγωγούς, στο ΥΠ.Α.Α.Τ. και τον AGROCERT απέδειξε ότι και θέλει και µπορεί να διασφαλίσει, µε την οργάνωσή της, την προώθηση του προ όντος ως προ- όν ανώτερης αξίας. Όσοι προσπαθούν να υπονοµεύσουν και να απαξιώσουν τον ουσιαστικό ρόλο της AGROKA στην ουσία υπονοµεύουν το ίδιο το προιόν, τους Φασολοπαραγωγούς και γενικότερα τον Τόπο µας. Ας αναλογιστούν τις συνέπειες των λόγων και των πράξεών τους και ας απολογηθούν οι ίδιοι στην τοπική µας Κοινωνία. Για την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 3 Δραστηριότητες Φιλοπτώχου Άργους Ορεστικού Στις 15 Ιανουαρίου 2012 η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Άργους Ορεστικού πραγµατοποίησε στο Κέντρο «Ακρόαµα» την ετήσια εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας. Αθρόα ήταν η προσέλευση των κυριών. Μας τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους και οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πόλης µας. Οµιλήτρια της γιορτής ήταν η πρόεδρος κ. Μαρία Βάµβα, ηοποία εκτός των καθιερωµένων ευχών για το Νέο Έτος αναφέρθηκε και στα δυσµενή δρώ- µενα της χώρας µας. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στις χρήζουσες οικονοµικής βοήθειας οικογένειες της πόλης µας, οι οποίες, όπως διαπιστώνουµε, ολοένα αυξάνονται. Μετά τιµής Το Διοικητικό Συµβούλιο Οµιλία προέδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Άργους Ορεστικού κυρίας Μαρία Βάµβα αιδεσιµότατε, αξιότιµε δήµαρχε, αξιότιµη περιφερειακή σύµβουλος της Περιφέρειας Καστοριάς, επίσηµοι προσκεκληµένοι µας, εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης µας, αγαπητές µας φίλες, µας γεµίζετε χαρά µε την παρουσία σας. Από τις κυρίες της Φιλοπτώχου, ένα µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, που έµπρακτα στηρίξατε τη Φιλόπτωχο για το έτος Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η πατρίδα µας είναι ακόµη µεγαλύτερη η ανάγκη, να χαρίζουµε το αίσθηµα της προσφοράς και της αλληλεγγύης που χρειάζονται οι συµπολίτες µας, να παίρνουν δύναµη και κουράγιο από τη δική σας ενέργεια, τη δική σας πίστη στις αξίες και το δικό σας ελπιδοφόρο µέλλον. Την οικονοµική κρίση τη βιώνουµε όλοι µας, υπάρχουν όµως συνάνθρωποί µας που τη βιώνουν ακόµη περισσότερο. Η Φιλόπτωχος σε συνεργασία µε τους σεβαστούς µας ιερείς καλύπτει κάποιες τρέχουσες ανάγκες των συνανθρώπων µας. είναι άτοµα που έχασαν ξαφνικά τη δουλειά τους, άτοµα ηλικιωµένα, άτοµα µοναχικά µε προβλήµατα υγείας και φοιτητές. Η οικονοµική κρίση βαθαίνει. Ο αριθµός των συνανθρώπων µας µε οικονοµικά προβλήµατα δυστυχώς διαρκώς αυξάνονται. Ως πρόεδρος της Φιλοπτώχου και µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS, που έχω την άµεση επαφή µε τις λεγόµενες ευπαθείς οµάδες ατόµων και ως Έλλην πολίτης, που βιώνει τη σηµερινή κατάσταση, θέλω να εκφράσω την απορία και τις απόψεις µου, πώς φθάσαµε ως εδώ. Είµαστε λαός υψηλού πνευµατικού επιπέδου. Έχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό µορφωµένων πολιτών, που τολµούν και εφαρµόζουν πρωτοποριακές ιδέες, µας προχωρούν µπροστά πέρα από κάθε κρίση. Και τώρα ήλθε η ώρα να αποδείξουµε για ακόµα µια φορά ότι µπορούµε και στα δύσκολα. Έχουµε περάσει και χειρότερα. Κάποτε όχι στο µακρινό παρελθόν αντιµετωπίσαµε και τον αφανισµό. Βρισκόµαστε ακριβώς στη µέση. Δεξιά µας είναι ο γκρεµός που πρέπει να ανέβουµε µε πολύ κόπο και εξ ευωνύ- µων το βάραθρο που θα µας αφανίσει. Πώς όµως φτάσαµε ως εδώ κι ας είµαστε έξυπνος λαός; Πολύ απλά. Κάποιοι έπαιξαν στη σκακιέρα το πιόνι της µεγάλης αφέλειας. Μας στήσανε την ποντικοπαγίδα και µε διάφορα χαµόγελα και κουνήµατα µπήκαµε µέσα µε «δόξα και τιµή». Και τώρα που έκλεισε η φάκα πηγαινοερχόµαστε και όποιος δουλέψει το µυαλό του, κάποτε θα αποδράσει από εκεί. -Δεν ξεχνούµε πώς φτάσαµε ως εδώ. Ποιοι έκλεισαν και πούλησαν τις µεγάλες βιοµηχανίες µας: Κλωστο φαντουργίες, τσιµέντα, αεροπορίες. Ποιοι άνοιξαν το δρόµο να φύγουν οι βιοµηχανίες στις γειτονικές χώρες κι έµεινε τόσος κόσµος στην ανεργία. -Ποιοι κορόιδεψαν τον Έλληνα αγρότη µε δυο πεντάρες και τον έπεισαν να ξεπατώσει τα λιόδεντα, τους σπόρους της χρονιάς και να εισάγει µεταλλαγµένα σπαρτά, λαχανικά και δέντρα. -Ποιος είναι αυτός που µας υποχρεώνει να φορτωνόµαστε ό,τι έχει για πέταµα η Ευρώπη; Σούπερ- Μάρκετ µε κάθε λογής βακτήρια. Κινητά να µιλάς όλη µέρα µέχρι να βγάλεις πολύποδα στο τύµπανο. Υπολογιστές ακόµα και στα µωρά και στους γέροντες, ψηφιακά να µιλάµε, να βλέπουµε, να ακούµε, να τρώµε, να διαβάζουµε, να παραµιλάµε και να γελοιοποιούµαστε, πάντα ψηφιακά. Ας είµαστε λιγότερο αφελείς και περισσότερο υποψιασµένοι. Απ ό, τι ακούµε και βλέπουµε, λίγα να πιστεύουµε. Να υποστηρίζουµε γενναία και παλικαρίσια τη γενιά µας, την Πατρίδα µας, την Παράδοση, τη Θρησκεία και τη Γλώσσα µας, όπως κάθε πολιτισµένος και κυρίαρχος λαός. Και τέλος να σταµατήσουµε να σερνόµαστε πίσω από το Κράτος. Το καταντήσαµε σαν µια αποστεωµένη µάνα που πρέπει να θηλάσει τα ενήλικα παιδιά της. Το κράτος πρέπει να το ελέγχουµε αυστηρά και να µας υπηρετεί πιστά. Να δικαιολογεί ξεκάθαρα κάθε ευρώ που του δίνουµε. Κοινωνική πολιτική είναι τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, τα ασφαλιστικά ταµεία, κι όχι τα ρουσφέτια, οι ατέλειωτες προσλήψεις, οι τσάµπα επιδοτήσεις. Τελειώνοντας, ευελπιστούµε και αναµένουµε την ενεργό συµµετοχή σας. Η παρουσία σας αποτελεί τη δύναµή µας στις δύσκολες ηµέρες που βιώνουµε όλοι οι Έλληνες. Με τη βοήθεια του Θεού και µε τη βεβαιότητα ότι όλοι µας θα στηρίξουµε το έργο της Φιλοπτώχου και για το 2012, σας απευθύνουµε τις πλέον εγκάρδιες ευχές µας. Το Νέο Έτος να είναι έτος ειρηνικό, δηµιουργικό, µε πνευµατική ανάταση και κοινωνική συνοχή. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Η Φιλόπτωχος Κυριών Άργους Ορεστικού µε την ευκαιρία εοαρτασµού της «Ηµέρας της Γυναίκας» διοργανώνει εκδήλωση τιµής προς τη γυναίκα, το Σάββατο 10 Μαρτίου και ώρα 7:00 µ.µ., στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου, στο Κτίριο δωρεάς Δαµιανού Θωµά Δούµα. Στην αξία και στο ρόλο της γυναίκας, σε οµιλία της, θα αναφερθεί η δασκάλα κυρία Βασιλική Μπούκλα-Παπαγεωργίου. Την εκδήλωση πλαισιώνει και η Χορωδία του M. Σ. «η ΟΡΕΣΤΙΣ». Το Διοικητικό Συµβούλιο της Φιλοπτώχου σας προσκαλεί

4 P I N A O X P O N I A ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1912 Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 5.Ο Βρετανικός Σύνδεσµος ιαιτησίας εξέδωσε έκκληση κατά του αεροπορικού πολέµου, ανάµεσα σε άλλους υπέγραψαν και οι: Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, Τόµας Χάρντυ, Τζ. Σ. Σάρτζεντ κ.ά. 6. Αγγλία: Ρουρκικό τροτ στην Αγγλία. Σε σχετική κριτική τους οι << Τάϊµς>> έγραψαν: << Ασφαλώς πρόκειται περί χορών που εκπληρώνουν τον αισθησιακό σκοπό τους είναι όµως χυδαία άσχηµοι>>. 8. Ο Βρετανός Υπουργός Άµυνας Λόρδος Χάλντεϊν, σε επίσκεψή του στο Βερολίνο, προσφέρθηκε να συµπαρασταθεί στις γερµανικές αποικιακές διεκδικήσεις στην Αφρική, µε αντάλλαγµα τον περιορισµό των ναυτικών δυνάµεων. 12. Ελλάδα: Οι στρατιωτικές αρχές της Τουρκίας σπεύδουν να συγκεντρώσουν στη Μακεδονία άντρες, για να προλάβουν το επαναστατικό κίνηµα, το οποίο προβλέπεται για τον Απρίλιο. 13. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση της Κίνας αναγνώρισε τη νέα δηµοκρατία. 14. Η Αριζόνα έγινε η 48η πολιτεία των ΗΠΑ. 16.Ελλάδα: Εξαιτίας του φόνου τριών Οθωµανών κοντά στα Χανιά, δηµιουργήθηκε ήδη σοβαρότατη κατάσταση στην Κρήτη. Κατατέθηκε νότα των Μ. υνάµεων. 19.Ελλάδα: Το Νεοτουρκικό Κοµιτάτο άρχισε την απέλαση των Ελλήνων δη- µοσιογράφων από την Κωνσταντινούπολη, µε τη δικαιολογία ότι αυτοί απεργάζονται τη διάσπαση των διαφόρων εθνοτήτων της αυτοκρατορίας. 21. Ελβετία: Αποπεράτωση της σήραγγας Γιουνγκφραου, σε ύψος πόδια. 24. Οι Ιταλοί βοµβάρδισαν την Βηρυττό, αρχίζοντας έτσι εχθροπραξίες κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 26. Ελλάδα: Έντονη διαµαρτυρία των Πατριαρχείων για τις κατάφωρες εκλογικές παρανοµίες των Νεοτούρκων σε βάρος των οµογενών. Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΡ ΟΣ ΧΑΛΝΤΕΪΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 8 Φεβρουαρίου. Ο Καγκελάριος Μπέτµαν- Χόλλβεγκ επιθυµεί να συνάψει σύµφωνο ουδετερότητας µε τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Βρετανοί,από την πλευρά τους, θέλουν να επιτύχουν µείωση των γερµανικών ναυτικών εξοπλισµών. Μια µέρα πριν από την άφιξη του Βρετανού Υπουργού Χάλντεϊν, το Πολεµικό Ναυτικό δηµοσίευσε ένα νέο σχέδιο νόµου, που προβλέπει την κατασκευή, από τώρα ως το 1916, τριών σκαφών της γραµµής πλέον των αρχικών προβλέψεων. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 13 Φεβρουαρίου. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση της Κίνας αντικαταστάθηκε µε µια νέα δηµοκρατική κυβέρνηση. Πριν από ένα µήνα, οι επαναστάτες είχαν εκθρονίσει τον Αυτοκράτορα Που Γι, αναδεικνύοντας τον << δηµοφιλή>> ηγέτη Σουν Γιατ- σεν ως προσωρινό τους πρόεδρο. Έκτοτε, η Κίνα βαρυνόταν µε δυο αντιµαχόµενες κυβερνήσεις, µια δηµοκρατική στο Νανγκίνγκ, στην ΑΚ περιοχή της χώρας, και την παραδοσιακή των Τσινγκ ή Μαντσού, στο Πεκίνο, στα Β της χώρας. Ο αυτοκρατορικός υπουργός, Στρατηγός Γιουάν- Σιχ-κάι, πρώτος συνειδητοποίησε ότι η βασολική οικογένεια αγωνιζόταν µάταια. Είναι της απόλυτης εµπιστοσύνης της, παλαιότερα δε είχε βοηθήσει την αυτοκρατορική χήρα στο αγώνα της κατά των µεταρρυθµιστών, γεγονός για το οποίο και είχε τιµηθεί µε τον υψηλότερο αυτοκρατορικότίτλο του αντιβασιλέα, του Τσίχλι, για να αυτοανακηρυχθεί, αργότερα, σε πληρεξούσιο. Η δύναµή του είναι ως σήµερα φοβερή, έχει δε υπό τις διαταγές του και το στρατό και την αστυνοµία. Ο Σουν- Γιατ- σεν γνωρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σφετερισµού της εξουσίας του Γιουάν θα απέληγε σε εµφύλιο πόλεµο. Γι αυτό δήλωσε πως θα αποσυρθεί αµέσως µετά τις εκλογές. Ο Γιατ- σεν προτείνει στο λαό να δεχτεί, αντί αυτού, ως κυβερνήτη τον Γιουάν Σιχ- κάι. Ο ΛΟΡ ΟΣ ΚΙΤΣΕΝΕΡ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥ ΑΝ 27 Φεβρουαρίου. Ο Λόρδος Κίτσενερ, Γενικός Κυβερνήτης του Σουδάν, ση- µείωσε σήµερα άλλο ένα βήµα προς την κατεύθυνση της διατήρησης του βρετανικού ελέγχου στο Σουδάν, εγκαινιάζοντας σιδηροδροµική γραµµή που ενώνει το Χαρτούµ µε το Ελ- Οµπέιντ, έκτασης µεγαλύτερης των 200 µιλίων προς τα νοτιοδυτικά. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕ Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟ ΧΡΗΣΜΟ ΚΙ ΕΠΕΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ο Αθηναίος ηγέτης Θεµιστοκλής, είχε εµµονή στη θαλασσοκρατορία της Αθήνας και στη δηµιουργία αθηναϊκού στόλου. Με τον θάνατο του Λεωνίδα, ο περσικός στρατός ξεχύθηκε προς τα νότια. Οι Αθηναίοι πανικοβλήθηκαν. Ο Θεµιστοκλής πρότεινε να εγκαταλείψουν την πόλη και να προτάξουν τον στόλο, δίνοντας την καθοριστική ναυµαχία στη Σαλαµίνα. Αντέδρασαν πολλοί. Προτάθηκε να ερωτηθούν οι θεοί. Στάλθηκε αντιπροσωπεία στους ελφούς. Η Πυθία Αριστονίκη προφήτευσε όλεθρο. Κάποιος τους έπεισε να την ξαναρωτήσουν. ΗΑριστονίκη χρησµοδότησε: << Όταν όλα όσα βρίσκονται ανάµεσα στο λόφο του Κέκροπα και τη Σπηλιά του θεϊκού Κιθαιρώνα θα καταληφθούν από τον εχθρό, ο ίας που βλέπει µακριά θα δώσει στην Τριτογένεια Αθηνά ένα ξύλινο τείχος για µείνει απόρθητο.. Αυτό το τείχος θα σώσει και σένα και τα παιδιά σου. Και συ, µην περιµένεις ήσυχα το ιππικό και τον µεγάλο στρατό που έρχεται από την Ασία αλλά να υποχωρήσεις, να φύγεις. Θα έλθει µια µέρα που θα αντισταθείς. Ω θεία Σαλαµίνα, θα καταστρέψεις εσύ παιδιά γυναικών,είτε όταν σπέρνεται καρπός της ήµητρας είτε όταν θερίζεται>>. Κάποιοι υπέθεσαν ότι τα << Ξύλινα Τείχη>> του χρησµού ήταν ο ξύλινος φράχτης γύρω από την Ακρόπολη. Ο Θεµιστοκλής επιστράτευσε τους ιερείς του Παρθενώνα. Βεβαίωσαν ότι ο << οικουρός όφις>>, το ιερό φίδι της Αθηνάς που υποτίθεται ότι κατοικούσε στον ναό, έφυγε από την Ακρόπολη. Το << µαρτυρούσαν>> οι προσφορές που του άφηναν τη νύχτα και το πρωί τις έβρισκαν άθικτες. Πείσθηκαν πολλοί αλλά κάποιοι έλεγαν ότι ο χρησµός µιλά και για καταστροφή στη Σαλαµίνα. Ο Θεµιστοκλής βεβαίωσε ότι εννοούσε καταστροφή του εχθρού. Αλλιώς, δεν θα έλεγε << Θεία Σαλαµίνα>>. Κάποιοι γέροι κλείστηκαν στην Ακρόπολη και αφανίστηκαν. Οι άµαχοι µεταφέρθηκαν στα νησιά. Η Ναυµαχία δόθηκε στη Σαλαµίνα και οι Έλληνες θριάµβευσαν. Ο Θεµιστοκλής δικαιώθηκε για τις επιλογές του. Α Ν Α Ξ Α Γ Ο Ρ Α Σ Ο Αναξαγόρας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ήτανε πάµπλουτος. Παραχώρησε όµως όλα τα πλούτη του στους οικείους του, για να αφιερωθεί απερίσπαστος στη µελέτη της φύσης και των ουράνιων σωµάτων. Για τον ίδιο λόγο απείχε πάντα από κάθε ανάµειξη στην πολιτική. Κάποιος συµπατριώτης του τον κατηγόρησε για την αποχή του αυτή και του είπε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την πατρίδα του. Ο Αναξαγόρας του απάντησε: Απεναντίας, ενδιαφέροµαι πάρα πολύ για την πατρίδα µου. Και του έδειξε τον ουρανό! ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χηµικός Μηχανικός Εργαστήριο αναλύσεων νερού- λυµάτων στο Άργος Ορεστικό Συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων (µελέτη-επίβλεψη λειτουργίας) Περιβαλλοντικές µελέτες Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Υπεύθυνος παραγωγής-ποιότητας Βιοµηχανιών έτοιµου σκυροδέµατος Γ.Φώτα 21, Άργος Ορεστικό Τηλ Κιν Mail:

5 Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Την Κυριακή το βράδυ, 5 Φεβρουαρίου 2012, ο Σύλλογός µας προέβη στη κοπή της βασιλόπιτάς του, στην ταβέρνα «ΣΑΜΑΜΙΔΗΣ». Παρόντες µέλη των τµηµάτων του Συλλόγου µας (Χορωδίας και Χορευτικού), µέλη του Δ.Σ. και πρώην µέλη του Δ.Σ., οι συντάκτες της εφηµερίδας µας Θωµάς Τσιάγγος και Γιάννης Ουζούνης,ενώ την εκδήλωσή µας τίµησαν µε την παρουσία τους, ο βουλευτής του Νοµού µας κύριος Ζήσης Τζηκαλάγιας µε τη σύζυγό του, ο πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Ορεστίδος κύριος Σωκράτης Μπουρινάρης µε τον αντιδήµαρχο κύριο Πέτρο Χατζή εκπροσωπούντες του Δήµαρχό µας, η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας δηµοτική σύµβουλος κυρία Μαρία Τερζοπούλου µε τη δηµοτική σύµβουλο κυρία Μελανία Πριζίδου, η πολιτευτής της Ν.Δ. κυρία Μαρία Αντωνίου, η µαέστρος της Χορωδίας του Συλλόγου µας κυρία Ναταλί Σερόβα-Χολοπούλου µε το σύζυγό της, οι οποίοι χαιρέτισαν την εκδήλωσή µας και έδωσαν τις ευχές τους. Σε γραπτό µήνυµά τους την εκδήλωση χαιρέτισαν και ευχήθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κύριος Φίλιππος Πετσάλνικος, καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσµου Αργεστών Θεσσαλονίκης κύριος Ιορδάνης Τσινικλίδης. Τον πλακούντα (βασιλόπιτα) ευλόγησε ο αιδεσιµολογιώτατος Λεωνίδας Μπάρδος. Όλους υποδέχτηκε καλωσορίζοντας τους θερµά ο πρόεδρος του Συλλόγου κύριος Βασίλειος Αβραµίδης, ο οποίος αφού έδωσε τις ευχές του, αναφέρθηκε σε τίτλους στα επιτεύγµατα του Συλλόγου κατά την µακρόχρονη πορεία του, που έφεραν ως αποτέλεσµα και τη µεγάλη δωρεά του συµπατριώτη µας γιατρού, αείµνηστου Δαµιανού Θωµά Δούµα, Μεγάλου Ευεργέτη του Συλλόγου µας ανακηρυχθέντος. Αναφέρθηκε ακόµη, πάντα επιγραµµατικά, στον προγραµµατισµό εκδηλώσεων του νέου έτους που διανύουµε και που είναι το έτος συµπληρώσεως των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό. Τόνισε την ιστορική σηµασία του γεγονότος και τη υποχρέωση του Δήµου και όλων µας να προγραµµατίσουµε σειρά εκδηλώσεων,εκτεινόµενων εντός τους, για τον εορτασµό. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε και αναφέρθηκε στην προσφορά των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων από της ιδρύσεως του Συλλόγου, στην προσφορά των µελών των τµηµάτων του Συλλόγου και των δασκάλων των Τµηµάτων. Κάλεσε δε όλους µε το ίδιο ενδιαφέρον να συνεχίσουν την προσφορά τους, ζητώντας από τις αρχές του τόπου µας, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουµε, να συνδράµουν το Σύλλογό µας στο έργο που επιτελεί, γιατί έχει πολύ έργο ακόµη να προσφέρει. Η βασιλόπιτα κόπηκε και «το φλουρί» έτυχε ο Θωµάς Κυριαζόπουλος, σύζυγος της χορωδού Θωµαής το γένος Δατσιάδη. Η ορχήστρα, µε το Σωτήρη στο αρµόνιο και τον Θωµά Ξανθόπουλο στην κιθάρα και στο τραγούδι, σκόρπισε πολύ µα πάρα πολύ κέφι. Οι γυναίκες κυρίως ακούραστες χόρευαν ακατάπαυστα. Ήταν µια υπέροχη βραδιά! Βασίλης Αβραµίδης ( οι φωτογραφίες είναι προσφορά της µαέστρου Ναταλί, η οποία διακρίνεται στο χόµπι της αυτό. Φωτογραφίζει φωτογραφίζει, δεν αφήνει τίποτε αφωτογράφητο! Ναταλία σε ευχαριστούµε). Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 5 «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ» «ΡΟΔΑΝΗ» «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ» 24/ 01/12 Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι,που οργάνωσαν τα Προσφυγικά Σωµατεία της πόλης µας, «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ», «ΡΟΔΑΝΗ», «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑ- -ΤΩΝ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ» ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»,στο εντευκτήριο της Ευξείνου Λέσχης ( Παρασκευή 20,Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Ιανουαρίου) στα πλαίσια του οποίου οι πολίτες αντάλλαξαν όχι µόνο αντικείµενα αλλά είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά µεταξύ τους,να ενηµερωθούν για την κίνηση αυτή,ν απολάυσουν τα νέα παιδιά που τραγούδησαν το βράδυ του Σαββάτου καθώς και ν ανταλλάξουν απόψεις αλλά και βιωµατικά σεµινάρια τέχνης-γυµναστικής καθώς και παρασκευής οικιακών προιόντων (όπως το σεµινάριο της Κυριακής για το οικιακό σαπούνι) Ευχαριστούµε Θερµά όλους όσους συµµετείχαν ( φορείς,πολίτες Άλλα και επαγγελµατίες {κα.πετροπούλου Πόπη}) και ευελπιστούµε για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα όταν θα επαναληφθεί! Με Εκτίµηση: Οι διοργανωτές, Αγαπητοί µας, Καλή Χρονιά! Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε θερµά για ακόµη µία φορά, για την ευγενική σας διάθεση να συµβάλετε στο έργο του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε την ευγενική σας χορηγία δηµοσίευσης µίας αγγελίας στην εφηµερίδα σας. Η προσφορά σας αυτή σηµαίνει για εµάς κατάθεση ψυχής στο δύσκολο έργο µας. Το κείµενο προς δηµοσίευση είναι το παρακάτω: Το Δ.Σ. του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερµά το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ STEP UP και την κυρία Δήµητρα Κύρου για την ευγενική της χορηγία παιχνιδιών για τα παιδιά που στηρίζει ο οργανισµός καθώς και για την πρωτοβουλία να διοργανώσει χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 18 Δεκεµβρίου 2011 µε σκοπό την ενίσχυση του οργανισµού. Το ποσό που συγκεντρώθηκε από την εκδήλωση ανήλθε στα 700,00. Είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε δίπλα µας ανθρώπους όπως εσείς, µε ευαισθησία, κατανόηση και διάθεση να συµπαραστέκονται στα παιδιά, µε όποιο τρόπο έχουν την δυνατότητα, βοηθώντας έτσι και εµάς να τους προσφέρουµε το χαµόγελο που τους λείπει. Σας ευχαριστούµε για άλλη µία φορά για την προσφορά σας και ελπίζουµε ότι θα είσαστε κοντά µας και στο µέλλον, για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε το δύσκολο, αλλά τόσο ανθρώπινο έργο µας. Με εκτίµηση Για το Διοικητικό Συµβούλιο Κώστας Γιαννόπουλος Πρόεδρος

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 101190 Έτος 22 ο - Σεπτέμβριος 2012 - Ιστορική, Πολιτισμική Μηνιαία Εφημερίδα Άργους Ορεστικού - Αρ. Φύλλου 257 - Τιμή 0,20 ευρώ - Κωδικος 1190 Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Κολιοφούτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ»

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ Σελίδα 12 Σ Τ Ο Ρ Υ Θ Μ Ο Τ Η Σ Π Ο Λ Η Σ «Αύγουστε καλέ μου μήνα», έτσι αρχίζει μια από τις πολλές λαϊκές παροιμίες που αναφέρονται στον Αύγουστο. Τον καλό και ζεστό μήνα Αύγουστο. Αύγουστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - 11η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912

ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - 11η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 101190 Έτος 22 ο - Νοέμβριος 2012 - Ιστορική, Πολιτισμική Μηνιαία Εφημερίδα Άργους Ορεστικού - Αρ. Φύλλου 259 - Τιμή 0,20 ευρώ - Κωδικος 1190 ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ης

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ. ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ης ΕΤΟΣ 25ο - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 285 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 Πολλα κομματα και υποψηφιοι βουλευτες διεκδικουν την ψηφο του ελληνικου

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 22ο - Μάρτιος 2012 - Ιστορική, Πολιτισμική Μηνιαία Εφημερίδα Άργους Ορεστικού - Αρ. Φύλλου 251 - Τιμή 0,20 ευρώ - Κωδικος 1190 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Έτος 22ο - Μάρτιος 2012 - Ιστορική, Πολιτισμική Μηνιαία Εφημερίδα Άργους Ορεστικού - Αρ. Φύλλου 251 - Τιμή 0,20 ευρώ - Κωδικος 1190 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Έτος 22ο - Μάρτιος 2012 - Ιστορική, Πολιτισμική Μηνιαία Εφημερίδα Άργους Ορεστικού - Αρ. Φύλλου 251 - Τιμή 0,20 ευρώ - Κωδικος 1190 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ Η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας απίστευτος άθλος, ένα ηρωικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία, αισιοδοξία και πολλά κέρδη ευχήθηκε

Υγεία, αισιοδοξία και πολλά κέρδη ευχήθηκε Eφηµερίδα Επιµελητηρίου Καβάλας Οµονοίας 50, 653 02 Καβάλα Τηλ.: 2510 222 212, Fax: 2510 835 946 www.chamberofkavala.gr www.kcci.gr e-mail: info@chamberofkavala.gr Οκτώβριος 2012 - Ιανουάριος 2013 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των Αγροτών στο Αμύνταιο

Ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις των Αγροτών στο Αμύνταιο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 107 ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Έλλειψη ετοιμότητας του νομού για την απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ σελ. 3 Διαμαρτυρία

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ΕΤΟΣ 25ο - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 293 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Χτυπησε την Παρασκευη 11 Σεπτεμβριου

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατεία και η οδός Αγίου Ιωάννου κυριάρχησαν στην κοπή πίτας του ομώνυμου Συλλόγου

Η πλατεία και η οδός Αγίου Ιωάννου κυριάρχησαν στην κοπή πίτας του ομώνυμου Συλλόγου E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Πολιτικός Καζαμίας 2012 από τον Φώτη Αλεξόπουλο σελ. 8 Πράξεις αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε.

Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 180 - Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 411 ΤΙΜΗ 0,10. Ο ήµος Γαλατσίου ψάχνει στέγη για τα απορριµµατοφόρα

ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 411 ΤΙΜΗ 0,10. Ο ήµος Γαλατσίου ψάχνει στέγη για τα απορριµµατοφόρα ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 411 ΤΙΜΗ 0,10 Ψήφο εµπιστοσύνης πήρε η κυβέρνηση µε 162 ναι Τα µεσάνυχτα της περασµένης Τρίτης ολοκληρώθηκε µε ονοµαστική ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νοέµβριος - εκέµβριος 2009 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE Κοζάνης Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ-HELLAS ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ N. A. KOZANHΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΠΕΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επανάσταση του 1821 Με αφορμη την επετειο της εθνεγερσιας

Η επανάσταση του 1821 Με αφορμη την επετειο της εθνεγερσιας ΕΤΟΣ 25ο - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 287 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 Η επανάσταση του 1821 Με αφορμη την επετειο της εθνεγερσιας ης της 25 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ. Μπορούν να μας σώσουν αυτοί που μας έφεραν ως εδώ; Κωδικός 2417

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ. Μπορούν να μας σώσουν αυτοί που μας έφεραν ως εδώ; Κωδικός 2417 Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 εκεµβρίου 2014 Αριθ. Φύλλου 2460 Αρχ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

Αντλούμε δύναμη και κουράγιο από τους ακρίτες μας..

Αντλούμε δύναμη και κουράγιο από τους ακρίτες μας.. ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 184 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος: Αντλούμε δύναμη και κουράγιο από τους ακρίτες μας.. Η ηχώ σας εύχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 33 Σε επαγρύπνηση ο Επιµελητηριακός κόσµος για τις αποκαρδιωτικές αποφάσεις της κυβέρνησης Τον αγώνα και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηνά δεν κράτησε το λόγο της

Η Αθηνά δεν κράτησε το λόγο της ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ Οµιλία για τον Ελ. Βενιζέλο ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Απ όλο τον κόσµο στην Κρηστώνη Ο κ. Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΟΝΙΑ Αµεση αρωγή στους πληµµυροπαθείς ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ Ματσάρα την Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή - 21 Δεκεμβρίου 2012 Aρ. Φύλλου 302 - Έτος ζ - Tιμή 1,00 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Παρασκευή - 21 Δεκεμβρίου 2012 Aρ. Φύλλου 302 - Έτος ζ - Tιμή 1,00 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αυτοοργάνωση χωρίς κομματικά χρίσματα Του Βασίλη Γιαννακόπουλου σελ. 7 Για τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ.

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΧΑ. 300.000 για το Ευθύμειο Κέντρο από το Καζίνο. Να βάλουμε τον Δήμο σε τροχιά ανάπτυξης ΣΕΛ. Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 182 - Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 - ΤΙΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Κυπελλούχος η Κοζάνη

Κυπελλούχος η Κοζάνη ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 Αριθ. φύλλου 4309 Τιμή φύλ. : 0,15 Συνάντηση Μάξιμου

Διαβάστε περισσότερα

Karfitsa. MΕΤΡΟύμε ΑΝΤΟΧΕΣ! 549.912. Τι ζητούν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης για να τελειώνει η... «πλάκα»

Karfitsa. MΕΤΡΟύμε ΑΝΤΟΧΕΣ! 549.912. Τι ζητούν οι φορείς και οι εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης για να τελειώνει η... «πλάκα» Karfitsa Σάββατο 4.4.2015 Αρ. Φύλλου 559 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΘΕΤΟ SOCIAL 549.912 «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» για το karfitsa.gr το μήνα Μάρτιο! («επισκέψεις» σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κόντρες και αποχωρήσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας

Κόντρες και αποχωρήσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 53 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Κόντρες και αποχωρήσεις στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φλώρινας Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Ξυνίδης Σωκράτης στη Φλώρινα

Διαβάστε περισσότερα

μέτρα που κατέθεσε πολύτεκνη οικογένεια της Κατερίνης για το χαράτσι

μέτρα που κατέθεσε πολύτεκνη οικογένεια της Κατερίνης για το χαράτσι Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 5,5 εκ. ευρώ για το αποχετευτικό Κάτω Αγιάννη και Ν. Τραπεζούντας ΣΕΛ.» 7 ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝΟ, ΘΑΝ. ΣΤΥΛΟΣ, ΕΠΙ- ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 145. Ένα βήμα μπροστά για τη Ακαδημία Μόδας στο Σουφλί Έβρου

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 145. Ένα βήμα μπροστά για τη Ακαδημία Μόδας στο Σουφλί Έβρου Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 145 Ένα βήμα μπροστά για τη Ακαδημία Μόδας στο Σουφλί Έβρου «Αυτοψία» σε Σουφλί και Σαμοθράκη πραγματοποίησε πριν από λίγες ημέρες στέλεχος της Ακαδημίας Μόδας και

Διαβάστε περισσότερα

1 Ε Υ Ρ Ω ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2007 ΜΙΑΝΜΑΡ Ε Ν Α Σ. Μια πολύπαθη χώρα Χ Ω Ρ Ι Σ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ Π Υ ΡΑ ΣΦΑ Λ Ε Ι Α Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο

1 Ε Υ Ρ Ω ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2007 ΜΙΑΝΜΑΡ Ε Ν Α Σ. Μια πολύπαθη χώρα Χ Ω Ρ Ι Σ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ Π Υ ΡΑ ΣΦΑ Λ Ε Ι Α Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 0,01 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2007 ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 4083 ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 3309 ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 74 ΕΛΑΒΑΝ: Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 2251 68% ΠΑ.ΣΟ.Κ: 410 12% Κ.Κ.Ε.: 95 2% ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ Η Ένωση µας έχει το δικό της site: www.ensfakia.gr Σύντοµα και σελίδα στο facebook Τριµηνιαία Έκδοση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ Ζαλόγγου 13-15 Τ Κ 106 78 - ΑΘΗΝΑ ΦΥΛΛΟ 141 Έτος 46 ΙΟΥΝΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνο και σε κακή κατάσταση το οδικό δίκτυο του δήµου

Επικίνδυνο και σε κακή κατάσταση το οδικό δίκτυο του δήµου ΤΕΥΧΟΣ 2 ο ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΆποψηΜηνιαία έκδοση για την ποιότητα ζωής στην περιοχή Βασιλικών ιαφωνώ µε ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ µέχρι θανάτου για το δικαίωµά σου να το λες Βολταίρος

Διαβάστε περισσότερα

Στα ύψη η ανεργία στο νομό Φλώρινας Παρουσίαση της έρευνας από το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας

Στα ύψη η ανεργία στο νομό Φλώρινας Παρουσίαση της έρευνας από το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΟΣ 3o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 110 ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ σελ. 3 Στα ύψη η ανεργία στο νομό Φλώρινας Παρουσίαση της έρευνας από το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα