γνωστο οιηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γνωστο οιηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α Άργους Ορεστικού Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ - HELLAS ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ( ) 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ Έτος 22ο Φεβρουάριος Ιστορική, Πολιτισµική Μηνιαία Εφηµερίδα Άργους Ορεστικού - Αριθ. φύλλου Τιµή 0,20 ευρώ - Κωδικός 1190 Φέτος συµ ληρώνονται εκατό χρόνια α ό την έναρξη των νικηφόρων, Βαλκανικών Πολέµων( ) και την α ελευθέρωση της Μακεδονίας και Νοτίου Η είρου, µετά 500 και λέον χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Οι όλεµοι αυτοί α έβησαν ένδοξοι. Ο ελληνικός στρατός και στόλος στους ολέµους αυτούς µε άφθαστο ηρωισµό και αυτοθυσία κατήγαγε εριφανείς νίκες και µε τα κατορθώµατά του, σε χρονικό διάστηµα δέκα µηνών, δι λασίασε την Ελλάδα α ελευθερώνοντας τους αλύτρωτους Έλληνες, ου έως τότε στέναζαν κάτω α ό το ζυγό της τουρκικής σκλαβιάς. Οι νίκες αυτές έχουν γραφεί µε χρυσά γράµµατα στις δέλτους της Ιστορίας µας. Οφείλονται στον ηρωισµό ου ε έδειξε ο στρατός µας αλλά και στη δι λωµατία του τότε ρωθυ ουργού της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου, αράλληλα µε τον ενθουσιασµό ου ενέ νεε ο διάδοχος και αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος. Στον όλεµο αυτόν είχαν συµµετοχή όλα τα µέρη της ελεύθερης Ελλάδος. Ακόµη και ολλοί εθελοντές ήλθαν α ό την Αµερική και ολέµησαν για την ατρίδα. Εθελοντής ήταν και ο σ ουδαίος οιητής Λορέντζος Μαβίλης, ο ο οίος έ εσε στη µάχη του Δρίσκου το Οι τελευταίες του λέξεις ήταν : «ερίµενα ολλές τιµές σ αυτή τη ζωή, αλλά όχι και τη µεγάλη τιµή να δώσω τη ζωή µου για την Πατρίδα». Θεώρησε τη θυσία της ζωής του όχι µόνον ως µεγάλη ροσφορά στην ατρίδα, αλλά ως υψίστη τιµή! Στους ολέµους του λαός και στρατός εµ νεόταν α ό τα ιδανικά και τον ηρωισµό των αγωνιστών του Τα ιδανικά αυτά εµψύχωσαν τους ολεµιστές, στρατιώτες και ναύτες, τα τµήµατα εθελοντών ( ροσκό ων), αξιωµατικούς και ολιτικούς. Το Έθνος ενωµένο τότε έτυχε λαµ ρές νίκες, ου δόξασαν την Ελλάδα. Γι αυτό ε φ έ τ ο ς, ου συµ ληρώνονται εκατό χρόνια α ό την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων και την α ελευθέρωση της Μακεδονίας και της Νοτίου Η είρου, ρέ ει να τους τιµήσουµε ε αξίως. Να µελετήσουµε την ιστορία τους, να διδαχθούµε και να εµ νευσθούµε α ό το ηρωικό νεύµα και τα ιδανικά της ε οχής εκείνης. Η 11η Νοεµβρίου ρέ ει, µε α όφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, και ε ισήµως να καθιερωθεί ως ηµέρα Το ικής µας Ε ετείου. Να ορισθεί ως ηµέρα αργίας και να τελεσθούν όλες οι καθιερωµένες εορταστικές εκδηλώσεις των Εθνικών Ε ετείων. (Οι άλλες κωµο όλεις της Δυτικής Μακεδονίας έχουν ήδη καθορίσει την ηµέρα α ελευθερώσεώς τους α ό τον τουρκικό ζυγό, ως ηµέρα αργίας, ηµέρα ανηγυρικού εορτασµού της το ικής τους ε ετείου). Στην όλη µας, µε ρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» και σε συνεργασία µε το Δήµο µας α ό το 2001, τιµώντας την το ική µας Ε έτειο της Α ελευθερώσεως του Άργους Ορεστικού, διοργανώνουµε µέρος των ε ιβαλλόµενων εορταστικών εκδηλώσεων. Α οµένει ε ισήµως α ό το Δήµο µας να καθιερωθεί ο εορτασµός. Ε ιβάλλεται όλοι µας µε ρωτοστάτη το Δήµο µας, α ό τώρα, να ροετοιµασθούµε για τον εορτασµό της ε ετείου των 100 χρόνων των Βαλκανικών Πολέµων και της α ελευθερώσεως της όλης µας. Εµείς ως Σύλλογος, ό ως άντα, θα ράξουµε το χρέος µας. Είµαστε έτοιµοι και ρόθυµοι, εφόσον κληθούµε α ό το Δήµο µας, µε συγκεκριµένες ροτάσεις, να συµβάλουµε στις ανηγυρικές εορταστικές εκδηλώσεις ου θα έχουν ρογραµµατισθεί. Ιδιαίτερα µάλιστα εφέτος, ό ως είναι γνωστόν, ευτυχής συγκυρία για το Δήµο µας, ολοκληρώνεται και τίθεται σε κυκλοφορία ο ρώτος τόµος του ολύτοµου Ιστορικού Έργου αναφεροµένου στην «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ( µ. Χ.)» µε τίτλο «ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ», του ο οίου την ε ιµέλεια έχει Ερευνητική Οµάδα Ιστορικών υ ό την ε ο τεία του συµ ατριώτη µας Οµότιµου Καθηγητή Ιστορίας Νέων Χρόνων κυρίου Ιωάννη Σωτ. Κολιό ουλου. Η υ όσχεση ου µας δόθηκε α ό τον κύριο Ι. Κολιό ουλο στην ρώτη του ε ιστολή, ότι ο ρώτος των τόµων ου θα εκδοθεί είναι ο δικός µας τόµος, ου αναφέρεται στην «ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ» και στην ε αρχία της ε ί τουρκοκρατίας είναι λέον γεγονός. Εντός του 1912, σύµφωνα µε τη νεότερη ευχαριστήρια ε ιστολή του ου λάβαµε και ου α ευθύνεται σε όλους όσοι βοήθησαν οικονοµικά την Ερευνητική Οµάδα για την ολοκλήρωση του έργου, την ο οία και δηµοσιεύοµε στο αρόν φύλλο, ο τόµος µας θα έχει εκτυ ωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία. Μάλιστα θα οργανωθεί ηµερίδα στην όλη µας, κατά την ο οία θα γίνει και αρουσίαση του έργου α ό τον κύριο Ι. Κολιό ουλο και τα µέλη της Ερευνητικής του Οµάδας. Η ηµέρα, µετά τον καθορισµό της, θα γνωστο οιηθεί. Είναι, λοι όν, χρέος µας, είναι υ οχρέωσή µας, να γιορτάσουµε το Μέγα Γεγονός της Α ελευθερώσεώς µας α ό τον τουρκικό ζυγό. Είναι Έτος Ιστορικής Μνήµης των Αγώνων του Έθνους µας και έτσι ρέ ει α ό το Δήµο µας να ορισθεί. Η 11η Νοεµβρίου είναι για όλους µας ηµέρα ιστορικής µνήµης και ρέ ει να της α οδώσουµε τις δέουσες τιµές. Το χρωστούµε σ αυτούς ου αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν κατά τον υ έροχο και µεγαλειώδη Μακεδονικό Αγώνα για τη διαφύλαξη της Ελληνικότητας της Μακεδονίας µας, σ αυτούς ου έ εσαν στα εδία των µαχών κατά τους α ελευθερωτικούς Βαλκανικούς Πολέµους ( ), σ αυτούς ου ότισαν µε το άλικο αίµα τους τη γη της Μακεδονίας µας, για να µας χαρίσουν ατρίδα ελεύθερη. Ευχόµαστε. Βασίλειος Βλαδ. Αβραµίδης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς: τον κ. Βασίλειο Αβραµίδη Διευθυντή της εφηµερίδος «ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους-Ορεστικού Καστοριάς Αγαπητέ µου Βασίλη, Απευθύνοµαι σε εσένα και µέσω εσού στους χορηγούς για τη συγγραφή και την έκδοση βιβλίου Ιστορίας της Παλαιάς Χρούπιστας, για να ευχαριστήσω για άλλη µια φορά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια καταγραφής του ιστορικού παρελθόντος της φίλτατης ιδιαίτερης πατρίδος µας, επί τη βάσει των τουρκικών αρχείων που έχουµε στη διάθεσή µας τώρα πλέον. Εκ µέρους της οµάδος που εκπονεί το έργο, δηλαδή του Βασιλείου Γούναρη, καθηγητού της Νεότερης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Ιακώβου Μιχαηλίδη, επίκουρου καθηγητή της Νεότερης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Φωκίωνος Κοτζαγεώργη, επίκουρου καθηγητή της Τουρκολογίας στη ίδια Σχολή και στο ίδιο Πανεπιστήµιο, του Δηµητρίου Παπασταµατίου, λέκτορος τουρκολογίας στην ίδια Σχολή και Πανεπιστήµιο, του Δώρη Κυριαζή, αλβανολόγου στο Τµήµα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, της Αγγελικής Δεληκάρη, επίκουρης καθηγήτριας Σλαβολογίας καθώς και των ερευνητών-µεταφραστών Niazi Karan, ο οποίος εκπονεί διατριβή υπό την εποπτεία µου, της Ρόζης Αγγελάκη, η οποία και αυτή εκπονεί διατριβή υπό την εποπτεία µου, για την Αρχιεπισκοπή Αχριδών, της Όλγας Μπελεγάκη, η οποία και αυτή εκπονεί την διατριβή της για τα δηµογραφικά της Καστοριάς της πρώιµης Τουρκοκρατίας, της ερευνήτριας του Τοµέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Αλεξάνδρας Περχανίδου και της Σωτηρούλας Βασιλείου και εµού προσωπικά, εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη όλων µας προς τους γνωστούς και αγνώστους, επιφανείς και αφανείς χορηγούς αυτού του επιστηµονικού έργου. Βεβαιώ ότι το έργο θα ολοκληρωθή και θα εκδοθή εντός του επετειακού έτους της πατρίδος µας, δηλαδή της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης το1912. Εύχοµαι, εντός της ανοίξεως, να πραγµατοποιήσουµε όλοι µαζί, όσοι ασχολούµαστε εδώ και αρκετούς µήνες µε τη συγγραφή της ιστορίας της Χρούπιστας, µία επίσκεψη στο Άργος-Ορεστικό.. Τελειώνω µε την ευχή ο Μεγάλος Θεός να βοηθήσει τον αναξιοπαθούντα λαό µας να ξεπεράσει την παρούσα κρίση µε όσο το δυνατό µικρότερες απώλειες οικονοµικής και κοινωνικής ευρωστίας και εθνικής κυριαρχίας. Σας ασπάζοµαι όλους µε αδελφική αγάπη. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος Οµότιµος καθηγητής της Ιστορίας των Νέων Χρόνων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Με αφορµή διάφορα δηµοσιεύµατα ανακοινώσεις αναλύσεις και άρθρα του έντυπου και, από το ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν τη λειτουργία και το ρόλο της AGROKA στην παραγωγή επεξεργασία και εµπορία των πιστοποιηµένων φασολιών γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ νιώθουµε την ανάγκη, ως ελάχιστη υποχρέωση στην αποκατάσταση της αλήθειας και του κύρους της επιχείρησης να σας αναφέρουµε τα παρακάτω: Η AGROKA είναι Δηµοτική επιχείρηση λα κής βάσης µε µετοχικό κεφάλαιο που σήµερα ανέρχεται στο ποσό των ,90. Μέτοχοι αυτής, εκτός από το Δήµο Ορεστίδος, που κατέχει το 78%, είναι άλλοι 212 κυρίως φασολοπαραγωγοί από το Νοµό Καστοριάς όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρίας. Σε στενή συνεργασία µε τη Δ/νση Γεωργίας Καστοριάς, από το έτος 1999 και µετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε ηεπιχείρηση να καταθέσει αίτηση καταχώρησης του προ όντος : ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στην Ευρωπα κή Επιτροπή πιστεύοντας ακράδαντα ότι η εµπορική διασφάλιση του προ όντος, η προστασία του καταναλωτή καθώς και η κατάκτηση ξένων αγορών µόνο από την διαδικασία αναγνώρισης των φασολιών ως προ όντος Π.Γ.Ε. µπορεί να επιτευχθούν. Στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπα κών Κοινοτήτων στις δηµοσιεύθηκε µε αριθ. ΕΟΚ: G/EL/00123/ η αίτηση καταχώρησης και στις µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1428/2003 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2003 η ονοµασία «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» καταχωρήθηκε στο µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων [προστέθηκε στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αρίθµ, 2400/96] και άρα προστατεύεται σε όλη την Κοινότητα ως προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η κατασκευή του υπερσύγχρονου διαλογητηρίου τυποποιητηρίου Φασολιών που αποτελεί πλέον κόσµηµα για όλη την περιοχή συνολικού κόστους κατασκευής δραχµές τότε ή Ευρώ σήµερα. Από το 2004, η AGROKA, σε άµεση συνεργασία µε τη Δ/νση γεωργίας Καστοριάς και µε επιστηµονικό συνεργάτη τον καθηγητή κ. Ηλιάδη διαπιστώνει τον µεγάλο κίνδυνο εκφυλισµού των χαρακτηριστικών του ντόπιου παραδοσιακού σπόρου λόγω της εισαγωγής ξένων σπόρων φασολιών και καλλιέργεια αυτών. Χωρίς να υπολογίσει το µεγάλο κόστος καθώς και τη χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία προέβει σε υπογραφή συµβάσεων µε το ΕΘΙΑΓΕ και το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών φυτών και βοσκών µε σκοπό την επαναφορά της γενετικής καθαρότητας και βελτίωσης των ντόπιων πληθυσµών Φασολιών Γιγάντων και Ελεφάντων περιοχής Καστοριάς για τη διάσωση του ντόπιου σπόρου µέσα από τη διαδικασία της σποροπαραγωγής. Για αυτή την σποροπαραγωγή επιλέχτηκαν συγκεκριµένα αγροτεµάχια, αποµακρυσµένα, και µε υποδειγµατικό τρόπο καλλιεργήθηκαν από έµπειρους φασολοπαραγωγούς και υπό την άµεση επίβλεψη τόσο της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. όσο και της Δ/νσης Γεωργίας και του Ινστιτούτου ώστε να έχουµε ως αποτέλεσµα δύο Ποικιλίες Φασολιών : α) Ελέφαντες µε την ονοµασία ΚΕΛΕΤΡΟ και β) Γίγαντες µε την ονοµασία ΟΡΕΣΤΙΔΑ. Σήµερα βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να έχουµε στις εγκαταστάσεις µας µεγάλη ποσότητα πιστοποιηµένου πλέον σπόρου που θα προωθηθεί στους φασολοπαραγωγούς του νοµού για τη νέα καλλιεργητική περίοδο ωφελούµενοι όλων των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από τη χρήση του σπόρου αυτού. (Μεγάλη παραγωγή, οµοιοµορφία µεγέθους κόκκων σε βαθµό µεγαλύτερο του 90%). Αναγνωρίζοντας αυτή µας την προσπάθεια ο AGROCERT µε το υπ. αρίθµ. 1796/ έγγραφό του µας ανακοίνωσε ότι το Συµβούλιο Πιστοποίησης του AGROCERT µε την υπ. αριθµ. 22/74η/ απόφασή του ενέκρινε την ένταξη στο σύστηµα ελέγχου Παραγωγής Προ όντων Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) µε αριθµό ΠΟΓ/967/ την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε. Οι έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι, που κατά καιρούς γίνονται στην εταιρία µας από τα κλιµάκια του AGROCERT επαληθεύουν αυτό που ισχυριζόµαστε και διατυµπανίζουµε. Ότι δηλαδή τηρούµε στο έπακρο όλες τις προδιαγραφές από το χωράφι µέχρι και το ράφι. Από τη συγκοµιδή, τη συντήρηση την τυποποίηση συσκευασία µέχρι και την εµπορία. Αδιάψευστος µάρτυρας οι θετικές εκθέσεις Ελέγχου προ όντων ΠΟΠ ΠΓΕ από κλιµάκια του AGROCERT και η αδιάλειπτη πιστοποίηση από τον εν λόγω φορέα µέχρι και το Μία από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η AGROKA έναντι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του AGROCERT και όλων των φασολοπαραγωγών του νοµού, µετόχων της και µη, ήταν η διασφάλιση αφ ενός µεν των αυστηρών προδιαγραφών του προ όντος όπως αυτές αναφέρονται στον Ευρωπα κό Κανονισµό 510/2006 και αφ ετέρου η δη- Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 2 µιουργία ενός συστήµατος ελέγχου ιχνηλασιµότητας από το οποίο ο καταναλωτής θα ενηµερώνεται, δυναµικά, για το που παράχθηκε το προ όν, για το όνοµα του παραγωγού, για το συγκεκριµένο χωράφι που καλλιεργήθηκε, για τις µεθόδους που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή (λίπανση, φυτοπροστασία κ.λ.π.) και για πολλές άλλες παραµέτρους. Η Δέσµευση αυτή υλοποιήθηκε και σήµερα ο κάθε καταναλωτής όπου και αν βρίσκεται, από όπου και αν έχει προµηθευτεί το πιστοποιηµένο προ όν, αφού επισκεφτεί την ιστοσελίδα της εταιρίας και εισάγοντας τον µοναδικό κωδικό συσκευασίας που αναγράφεται σε κάθε συσκευασία, ενηµερώνεται για την αυθεντικότητα του προ- όντος. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα πιστοποιηµένα «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΓΕ» δεν πωλούνται χύµα στην Ελλάδα ή στα µέλη της Ευρωπα κής Ένωσης αλλά συσκευασµένα και πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τις ειδικές σηµάνσεις : α) ότι έχουν συσκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε και β) τον µοναδικό κωδικό συσκευασίας είτε είναι προ όν της AGROKA είτε προ όν άλλων εταιρειών που συµβάλλονται µε την AGROKA. Η ολοκλήρωση όλου αυτού του εγχειρήµατος έφερε άµεσα αποτελέσµατα όπως : α) Να περιοριστεί, σε µεγάλο βαθµό, το φαινόµενο της Ελληνοποίησης εισαγόµενων φασολιών αφού ελέγχεται πλέον απόλυτα η παραγόµενη ποσότητα πιστοποιηµένου προ όντος από την AGROKA β) Να καλυφθεί το έλλειµµα αυτό της αγοράς από ντόπιο προ όν µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αδιάθετη ποσότητα φασολιών στις αποθήκες των παραγωγών. γ) Η αυξηµένη ζήτηση του προ όντος, λειτουργώντας µε τα δεδοµένα της αγοράς, (προσφορά και ζήτηση) ενίσχυσε τελικά το αγροτικό εισόδηµα των φασολοπαραγωγών. Βέβαια µεγάλη συµβολή στην διάθεση του προ όντος είχε η δυναµική συµµετοχή της AGROKA σε εκθέσεις στην Αθήνα όπως: «Agroquality festival», «Ελληνικές γευστικές διαδροµές», «Καταναλώνουµε ότι παράγουµε - Κίνηµα Πολιτών». Εκεί, διαθέτοντας δωρεάν δείγµατα σε χιλιάδες επισκέπτες για να δοκιµάσουν και να συγκρίνουν την ποιότητα των πραγµατικά ΚΑΣΤΟ- ΡΙΑΝΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ γινόταν δέκτης δεκάδων παραπόνων ότι τα φασόλια που διέθετε δωρεάν, δεν συγκρίνονταν, ως προς την ποιότητά τους, τη νοστιµιά τους, µε φασόλια που κυκλοφορούν στο εµπόριο είτε χύµα είτε συσκευασµένα ως φασόλια Καστοριάς (χωρίς τις ειδικές σηµάνσεις) και µάλιστα κατονόµαζαν συγκεκριµένες εταιρίες απ όπου είχαν αγοράσει το προ όν και τώρα διαπίστωναν ότι είχαν εξαπατηθεί. Και ενώ γίνονται τόσα πολλά για τη διασφάλιση των Φασολιών Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς κατατίθεται αίτηση τροποποίησης του Π.Γ.Ε. από µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε κεφάλαιο 240 µε την επωνυµία «Οµάδα Παραγωγών Φασολιού Καστοριάς» και διακριτικό τίτλο «Η ΑΡΩΣΗ» αποτελούµενη από µόλις 12 παραγωγούς από τους οποίους αρκετοί είναι ήδη µέτοχοι της εταιρίας µας (ή συγγενικά τους πρόσωπα ) µε την οποία ζητούν να αφαιρεθεί από τις προδιαγραφές του προ όντος το όνοµα της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. και στη θέση του να µπει κάθε διαλογητήριο του νοµού. Ο λόγος είναι πέρα για πέρα προφανής. Η τάξη και ο έλεγχος κάποιους δεν τους ευνοεί. «OPEΣTIΣ» Mηνιαία Eφηµερίδα Άργους Oρεστικού Κωδικός 1190 Iδιοκτήτης Mορφωτικός Σύλλογος «H OPEΣTIΣ» Tαχ. ιεύθυνση Κοιµ. Θεοτόκου Άργος Oρεστικό Tηλ.& Fax : Eκδότης- ιευθυντής Aβραµίδης Bασίλειος Mακεδονίας Άργος Oρεστικό Tηλ.& Fax mail: ηµοσιεύσεις: Σύµφωνα µε το Nόµο χειρόγραφα δηµοσιευµένα ή µη δεν επιστρέφονται EKTYΠΩΣH ούκης Στέφανος Τηλ ΠΕΤΡΑ KAΣTOPIAΣ mail:

3 Χωρίς να έχουν δαπανήσει ούτε ένα ευρώ, χωρίς να έχουν την παραµικρή εγκατάσταση, χωρίς να προβλέπεται από την Ευρωπα κή Ένωση «Οµάδα παραγωγών» για τα Φασόλια, χωρίς να τους έχει αρνηθεί ποτέ η AGROKA να χρησιµοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της για την πιστοποίηση των προ όντων τους ζητούν το «άνοιγµα» του ΠΓΕ επικαλούµενοι µονοπωλιακή πρακτική τον έλεγχο που επιβάλει η AGROKA. Προτιµούν τη νεφελώδη κατάσταση που επικρατούσε επί τόσα χρόνια, µε τις τεράστιες αδιάθετες ποσότητες στα χέρια των παραγωγών απλά και µόνο για να εξυπηρετήσουν κάποια συµφέροντα. Ο Λαός µας λέει χαρακτηριστικά: «Ο Λύκος στην αντάρα χαίρεται». Σε αυτή τους την προσπάθεια συµπαραστάτες έχουν: Το εµπορικό επιµελητήριο Καστοριάς στο οποίο δεν είναι καν εγγεγραµµένα µέλη σε αντίθεση µε την AGROKA ηοποία και θα περίµενε τουλάχιστον τη θεσµική υποστήριξή του ως ενεργό µέλος. Το βουλευτή Καστοριάς της Ν.Δ. κ. Τζηκαλάγια Ζήση οοποίος χωρίς να ζητήσει τη στοιχειώδη ενηµέρωση για τη δραστηριότητα και λειτουργία της AGROKA κατέθεσε επερώτηση στη βουλή ως «συνήγορος» της οµάδας των 12 ατόµων «Η ΑΡΩΣΗ» ηοποία, ενηµερωτικά, συνεργάζεται αποκλειστικά µε την εταιρία AROSIS που είναι συµβεβληµένη µε συµφωνητικά συνεργασίας µε την AGROKA από το έτος 2009 όπως και άλλες εταιρίες. Μάλλον δεν γνωρίζουν, η νέα διοίκηση του Επιµελητηρίου και οκ. Τζηκαλάγιας, ότι η AGROKA όσες φορές χρειάστηκε στο παρελθόν προέβει σε εξαγωγές χωρίς κανένα πρόβληµα όπως αυτό προκύπτει και από τα µητρώα Εξαγωγών του Επιµελητηρίου τα οποία δεν µπήκαν καν στον κόπο να ανοίξουν. Μάλλον η αναφορά για την υποτιθέµενη ακύρωση εµπορικής συµφωνίας εξαγωγής 80 τόνων «Φασόλια Γίγαντες Καστοριάς» από την οµάδα η ΑΡΩΣΗ (οµάδα 12 ατόµων) γίνεται ψευδώς, εκ του πονηρού, ή από άγνοια διότι η συνολική δηλωθείσα παραγωγή για πιστοποίηση της εν λόγω οµάδας (Στοιχεία ΟΣΔΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν ξεπερνά τους 75 τόνους εκ των οποίων ήδη έχουν πιστοποιηθεί και διατεθεί στην Ελληνική αγορά (ΑΒ Βασιλόπουλος AROSIS) διαµέσου της AGROKA 35 τόνοι.. Μάλλον δεν γνωρίζουν ότι η AGROKA, ακολουθώντας πιστά και στο έπακρο όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στον Ευρωπα κό κανονισµό, πιστοποιεί τα φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς όποιου Παραγωγού ήόποιας επιχείρησης το επιθυµεί. Ήδη µε την AGROKA έχουν συµβληθεί, για το σκοπό αυτό, εταιρίες όπως ηa- GRINO, η AROSIS και πολλοί Φασολοπαραγωγοί. Μάλλον δεν γνωρίζουν ότι µε όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες και δράσεις της AGROKA για τους ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έχει διατεθεί και σε ικανοποιητικές τιµές στο σύνολό του όλο το τοπικό προ όν σε αντίθεση µε άλλες χρονιές όπου, παρότι οι φασολοπαραγωγοί γινόταν επαίτες των εµπόρων, µεγάλο µέρος της παραγωγής τους έµενε αδιάθετη λόγω της ανεξέλεγκτης και αθρόας εισαγωγής ξένων Φασολιών. Μήπως όλο αυτό το ξαφνικό, υπέρµετρο ενδιαφέρον για µία µικρή οµάδα παραγωγών των 12 ατόµων «Η ΑΡΩΣΗ», που η µέγιστη παραγωγή τους είναι αµελητέα ποσότητα µπροστά στη συνολική παραγωγή της γεωγραφικής ζώνης, αποσκοπεί στην υπονόµευση, υποβάθµιση και µηδενισµό του ρόλου της AGROKA? Μήπως κάποιοι δεν θέλουν την ορθολογική διαχείριση του προ όντος προς όφελος των παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας αλλά την, κατά το δοκούν, εξυπηρέτηση προσωπικών στόχων και συµφερόντων? Μήπως το πρωτοποριακό σύστηµα ιχνηλασιµότητας - πιστοποίησης, µε τις πολύπλευρες παραµέτρους του,που ανέπτυξε η AGROKA βάζει ένα οριστικό τέλος στις «Ελληνοποιήσεις» και αυτό αποτελεί τροχοπέδη στα σχέδια κάποιων? Η AGROKA πιστή στις δεσµεύσεις της στους φασολοπαραγωγούς, στο ΥΠ.Α.Α.Τ. και τον AGROCERT απέδειξε ότι και θέλει και µπορεί να διασφαλίσει, µε την οργάνωσή της, την προώθηση του προ όντος ως προ- όν ανώτερης αξίας. Όσοι προσπαθούν να υπονοµεύσουν και να απαξιώσουν τον ουσιαστικό ρόλο της AGROKA στην ουσία υπονοµεύουν το ίδιο το προιόν, τους Φασολοπαραγωγούς και γενικότερα τον Τόπο µας. Ας αναλογιστούν τις συνέπειες των λόγων και των πράξεών τους και ας απολογηθούν οι ίδιοι στην τοπική µας Κοινωνία. Για την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 3 Δραστηριότητες Φιλοπτώχου Άργους Ορεστικού Στις 15 Ιανουαρίου 2012 η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Άργους Ορεστικού πραγµατοποίησε στο Κέντρο «Ακρόαµα» την ετήσια εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας. Αθρόα ήταν η προσέλευση των κυριών. Μας τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους και οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πόλης µας. Οµιλήτρια της γιορτής ήταν η πρόεδρος κ. Μαρία Βάµβα, ηοποία εκτός των καθιερωµένων ευχών για το Νέο Έτος αναφέρθηκε και στα δυσµενή δρώ- µενα της χώρας µας. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στις χρήζουσες οικονοµικής βοήθειας οικογένειες της πόλης µας, οι οποίες, όπως διαπιστώνουµε, ολοένα αυξάνονται. Μετά τιµής Το Διοικητικό Συµβούλιο Οµιλία προέδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Άργους Ορεστικού κυρίας Μαρία Βάµβα αιδεσιµότατε, αξιότιµε δήµαρχε, αξιότιµη περιφερειακή σύµβουλος της Περιφέρειας Καστοριάς, επίσηµοι προσκεκληµένοι µας, εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης µας, αγαπητές µας φίλες, µας γεµίζετε χαρά µε την παρουσία σας. Από τις κυρίες της Φιλοπτώχου, ένα µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, που έµπρακτα στηρίξατε τη Φιλόπτωχο για το έτος Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η πατρίδα µας είναι ακόµη µεγαλύτερη η ανάγκη, να χαρίζουµε το αίσθηµα της προσφοράς και της αλληλεγγύης που χρειάζονται οι συµπολίτες µας, να παίρνουν δύναµη και κουράγιο από τη δική σας ενέργεια, τη δική σας πίστη στις αξίες και το δικό σας ελπιδοφόρο µέλλον. Την οικονοµική κρίση τη βιώνουµε όλοι µας, υπάρχουν όµως συνάνθρωποί µας που τη βιώνουν ακόµη περισσότερο. Η Φιλόπτωχος σε συνεργασία µε τους σεβαστούς µας ιερείς καλύπτει κάποιες τρέχουσες ανάγκες των συνανθρώπων µας. είναι άτοµα που έχασαν ξαφνικά τη δουλειά τους, άτοµα ηλικιωµένα, άτοµα µοναχικά µε προβλήµατα υγείας και φοιτητές. Η οικονοµική κρίση βαθαίνει. Ο αριθµός των συνανθρώπων µας µε οικονοµικά προβλήµατα δυστυχώς διαρκώς αυξάνονται. Ως πρόεδρος της Φιλοπτώχου και µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS, που έχω την άµεση επαφή µε τις λεγόµενες ευπαθείς οµάδες ατόµων και ως Έλλην πολίτης, που βιώνει τη σηµερινή κατάσταση, θέλω να εκφράσω την απορία και τις απόψεις µου, πώς φθάσαµε ως εδώ. Είµαστε λαός υψηλού πνευµατικού επιπέδου. Έχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό µορφωµένων πολιτών, που τολµούν και εφαρµόζουν πρωτοποριακές ιδέες, µας προχωρούν µπροστά πέρα από κάθε κρίση. Και τώρα ήλθε η ώρα να αποδείξουµε για ακόµα µια φορά ότι µπορούµε και στα δύσκολα. Έχουµε περάσει και χειρότερα. Κάποτε όχι στο µακρινό παρελθόν αντιµετωπίσαµε και τον αφανισµό. Βρισκόµαστε ακριβώς στη µέση. Δεξιά µας είναι ο γκρεµός που πρέπει να ανέβουµε µε πολύ κόπο και εξ ευωνύ- µων το βάραθρο που θα µας αφανίσει. Πώς όµως φτάσαµε ως εδώ κι ας είµαστε έξυπνος λαός; Πολύ απλά. Κάποιοι έπαιξαν στη σκακιέρα το πιόνι της µεγάλης αφέλειας. Μας στήσανε την ποντικοπαγίδα και µε διάφορα χαµόγελα και κουνήµατα µπήκαµε µέσα µε «δόξα και τιµή». Και τώρα που έκλεισε η φάκα πηγαινοερχόµαστε και όποιος δουλέψει το µυαλό του, κάποτε θα αποδράσει από εκεί. -Δεν ξεχνούµε πώς φτάσαµε ως εδώ. Ποιοι έκλεισαν και πούλησαν τις µεγάλες βιοµηχανίες µας: Κλωστο φαντουργίες, τσιµέντα, αεροπορίες. Ποιοι άνοιξαν το δρόµο να φύγουν οι βιοµηχανίες στις γειτονικές χώρες κι έµεινε τόσος κόσµος στην ανεργία. -Ποιοι κορόιδεψαν τον Έλληνα αγρότη µε δυο πεντάρες και τον έπεισαν να ξεπατώσει τα λιόδεντα, τους σπόρους της χρονιάς και να εισάγει µεταλλαγµένα σπαρτά, λαχανικά και δέντρα. -Ποιος είναι αυτός που µας υποχρεώνει να φορτωνόµαστε ό,τι έχει για πέταµα η Ευρώπη; Σούπερ- Μάρκετ µε κάθε λογής βακτήρια. Κινητά να µιλάς όλη µέρα µέχρι να βγάλεις πολύποδα στο τύµπανο. Υπολογιστές ακόµα και στα µωρά και στους γέροντες, ψηφιακά να µιλάµε, να βλέπουµε, να ακούµε, να τρώµε, να διαβάζουµε, να παραµιλάµε και να γελοιοποιούµαστε, πάντα ψηφιακά. Ας είµαστε λιγότερο αφελείς και περισσότερο υποψιασµένοι. Απ ό, τι ακούµε και βλέπουµε, λίγα να πιστεύουµε. Να υποστηρίζουµε γενναία και παλικαρίσια τη γενιά µας, την Πατρίδα µας, την Παράδοση, τη Θρησκεία και τη Γλώσσα µας, όπως κάθε πολιτισµένος και κυρίαρχος λαός. Και τέλος να σταµατήσουµε να σερνόµαστε πίσω από το Κράτος. Το καταντήσαµε σαν µια αποστεωµένη µάνα που πρέπει να θηλάσει τα ενήλικα παιδιά της. Το κράτος πρέπει να το ελέγχουµε αυστηρά και να µας υπηρετεί πιστά. Να δικαιολογεί ξεκάθαρα κάθε ευρώ που του δίνουµε. Κοινωνική πολιτική είναι τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, τα ασφαλιστικά ταµεία, κι όχι τα ρουσφέτια, οι ατέλειωτες προσλήψεις, οι τσάµπα επιδοτήσεις. Τελειώνοντας, ευελπιστούµε και αναµένουµε την ενεργό συµµετοχή σας. Η παρουσία σας αποτελεί τη δύναµή µας στις δύσκολες ηµέρες που βιώνουµε όλοι οι Έλληνες. Με τη βοήθεια του Θεού και µε τη βεβαιότητα ότι όλοι µας θα στηρίξουµε το έργο της Φιλοπτώχου και για το 2012, σας απευθύνουµε τις πλέον εγκάρδιες ευχές µας. Το Νέο Έτος να είναι έτος ειρηνικό, δηµιουργικό, µε πνευµατική ανάταση και κοινωνική συνοχή. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Η Φιλόπτωχος Κυριών Άργους Ορεστικού µε την ευκαιρία εοαρτασµού της «Ηµέρας της Γυναίκας» διοργανώνει εκδήλωση τιµής προς τη γυναίκα, το Σάββατο 10 Μαρτίου και ώρα 7:00 µ.µ., στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου, στο Κτίριο δωρεάς Δαµιανού Θωµά Δούµα. Στην αξία και στο ρόλο της γυναίκας, σε οµιλία της, θα αναφερθεί η δασκάλα κυρία Βασιλική Μπούκλα-Παπαγεωργίου. Την εκδήλωση πλαισιώνει και η Χορωδία του M. Σ. «η ΟΡΕΣΤΙΣ». Το Διοικητικό Συµβούλιο της Φιλοπτώχου σας προσκαλεί

4 P I N A O X P O N I A ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1912 Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 5.Ο Βρετανικός Σύνδεσµος ιαιτησίας εξέδωσε έκκληση κατά του αεροπορικού πολέµου, ανάµεσα σε άλλους υπέγραψαν και οι: Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, Τόµας Χάρντυ, Τζ. Σ. Σάρτζεντ κ.ά. 6. Αγγλία: Ρουρκικό τροτ στην Αγγλία. Σε σχετική κριτική τους οι << Τάϊµς>> έγραψαν: << Ασφαλώς πρόκειται περί χορών που εκπληρώνουν τον αισθησιακό σκοπό τους είναι όµως χυδαία άσχηµοι>>. 8. Ο Βρετανός Υπουργός Άµυνας Λόρδος Χάλντεϊν, σε επίσκεψή του στο Βερολίνο, προσφέρθηκε να συµπαρασταθεί στις γερµανικές αποικιακές διεκδικήσεις στην Αφρική, µε αντάλλαγµα τον περιορισµό των ναυτικών δυνάµεων. 12. Ελλάδα: Οι στρατιωτικές αρχές της Τουρκίας σπεύδουν να συγκεντρώσουν στη Μακεδονία άντρες, για να προλάβουν το επαναστατικό κίνηµα, το οποίο προβλέπεται για τον Απρίλιο. 13. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση της Κίνας αναγνώρισε τη νέα δηµοκρατία. 14. Η Αριζόνα έγινε η 48η πολιτεία των ΗΠΑ. 16.Ελλάδα: Εξαιτίας του φόνου τριών Οθωµανών κοντά στα Χανιά, δηµιουργήθηκε ήδη σοβαρότατη κατάσταση στην Κρήτη. Κατατέθηκε νότα των Μ. υνάµεων. 19.Ελλάδα: Το Νεοτουρκικό Κοµιτάτο άρχισε την απέλαση των Ελλήνων δη- µοσιογράφων από την Κωνσταντινούπολη, µε τη δικαιολογία ότι αυτοί απεργάζονται τη διάσπαση των διαφόρων εθνοτήτων της αυτοκρατορίας. 21. Ελβετία: Αποπεράτωση της σήραγγας Γιουνγκφραου, σε ύψος πόδια. 24. Οι Ιταλοί βοµβάρδισαν την Βηρυττό, αρχίζοντας έτσι εχθροπραξίες κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 26. Ελλάδα: Έντονη διαµαρτυρία των Πατριαρχείων για τις κατάφωρες εκλογικές παρανοµίες των Νεοτούρκων σε βάρος των οµογενών. Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΡ ΟΣ ΧΑΛΝΤΕΪΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 8 Φεβρουαρίου. Ο Καγκελάριος Μπέτµαν- Χόλλβεγκ επιθυµεί να συνάψει σύµφωνο ουδετερότητας µε τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Βρετανοί,από την πλευρά τους, θέλουν να επιτύχουν µείωση των γερµανικών ναυτικών εξοπλισµών. Μια µέρα πριν από την άφιξη του Βρετανού Υπουργού Χάλντεϊν, το Πολεµικό Ναυτικό δηµοσίευσε ένα νέο σχέδιο νόµου, που προβλέπει την κατασκευή, από τώρα ως το 1916, τριών σκαφών της γραµµής πλέον των αρχικών προβλέψεων. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 13 Φεβρουαρίου. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση της Κίνας αντικαταστάθηκε µε µια νέα δηµοκρατική κυβέρνηση. Πριν από ένα µήνα, οι επαναστάτες είχαν εκθρονίσει τον Αυτοκράτορα Που Γι, αναδεικνύοντας τον << δηµοφιλή>> ηγέτη Σουν Γιατ- σεν ως προσωρινό τους πρόεδρο. Έκτοτε, η Κίνα βαρυνόταν µε δυο αντιµαχόµενες κυβερνήσεις, µια δηµοκρατική στο Νανγκίνγκ, στην ΑΚ περιοχή της χώρας, και την παραδοσιακή των Τσινγκ ή Μαντσού, στο Πεκίνο, στα Β της χώρας. Ο αυτοκρατορικός υπουργός, Στρατηγός Γιουάν- Σιχ-κάι, πρώτος συνειδητοποίησε ότι η βασολική οικογένεια αγωνιζόταν µάταια. Είναι της απόλυτης εµπιστοσύνης της, παλαιότερα δε είχε βοηθήσει την αυτοκρατορική χήρα στο αγώνα της κατά των µεταρρυθµιστών, γεγονός για το οποίο και είχε τιµηθεί µε τον υψηλότερο αυτοκρατορικότίτλο του αντιβασιλέα, του Τσίχλι, για να αυτοανακηρυχθεί, αργότερα, σε πληρεξούσιο. Η δύναµή του είναι ως σήµερα φοβερή, έχει δε υπό τις διαταγές του και το στρατό και την αστυνοµία. Ο Σουν- Γιατ- σεν γνωρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σφετερισµού της εξουσίας του Γιουάν θα απέληγε σε εµφύλιο πόλεµο. Γι αυτό δήλωσε πως θα αποσυρθεί αµέσως µετά τις εκλογές. Ο Γιατ- σεν προτείνει στο λαό να δεχτεί, αντί αυτού, ως κυβερνήτη τον Γιουάν Σιχ- κάι. Ο ΛΟΡ ΟΣ ΚΙΤΣΕΝΕΡ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥ ΑΝ 27 Φεβρουαρίου. Ο Λόρδος Κίτσενερ, Γενικός Κυβερνήτης του Σουδάν, ση- µείωσε σήµερα άλλο ένα βήµα προς την κατεύθυνση της διατήρησης του βρετανικού ελέγχου στο Σουδάν, εγκαινιάζοντας σιδηροδροµική γραµµή που ενώνει το Χαρτούµ µε το Ελ- Οµπέιντ, έκτασης µεγαλύτερης των 200 µιλίων προς τα νοτιοδυτικά. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕ Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟ ΧΡΗΣΜΟ ΚΙ ΕΠΕΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ο Αθηναίος ηγέτης Θεµιστοκλής, είχε εµµονή στη θαλασσοκρατορία της Αθήνας και στη δηµιουργία αθηναϊκού στόλου. Με τον θάνατο του Λεωνίδα, ο περσικός στρατός ξεχύθηκε προς τα νότια. Οι Αθηναίοι πανικοβλήθηκαν. Ο Θεµιστοκλής πρότεινε να εγκαταλείψουν την πόλη και να προτάξουν τον στόλο, δίνοντας την καθοριστική ναυµαχία στη Σαλαµίνα. Αντέδρασαν πολλοί. Προτάθηκε να ερωτηθούν οι θεοί. Στάλθηκε αντιπροσωπεία στους ελφούς. Η Πυθία Αριστονίκη προφήτευσε όλεθρο. Κάποιος τους έπεισε να την ξαναρωτήσουν. ΗΑριστονίκη χρησµοδότησε: << Όταν όλα όσα βρίσκονται ανάµεσα στο λόφο του Κέκροπα και τη Σπηλιά του θεϊκού Κιθαιρώνα θα καταληφθούν από τον εχθρό, ο ίας που βλέπει µακριά θα δώσει στην Τριτογένεια Αθηνά ένα ξύλινο τείχος για µείνει απόρθητο.. Αυτό το τείχος θα σώσει και σένα και τα παιδιά σου. Και συ, µην περιµένεις ήσυχα το ιππικό και τον µεγάλο στρατό που έρχεται από την Ασία αλλά να υποχωρήσεις, να φύγεις. Θα έλθει µια µέρα που θα αντισταθείς. Ω θεία Σαλαµίνα, θα καταστρέψεις εσύ παιδιά γυναικών,είτε όταν σπέρνεται καρπός της ήµητρας είτε όταν θερίζεται>>. Κάποιοι υπέθεσαν ότι τα << Ξύλινα Τείχη>> του χρησµού ήταν ο ξύλινος φράχτης γύρω από την Ακρόπολη. Ο Θεµιστοκλής επιστράτευσε τους ιερείς του Παρθενώνα. Βεβαίωσαν ότι ο << οικουρός όφις>>, το ιερό φίδι της Αθηνάς που υποτίθεται ότι κατοικούσε στον ναό, έφυγε από την Ακρόπολη. Το << µαρτυρούσαν>> οι προσφορές που του άφηναν τη νύχτα και το πρωί τις έβρισκαν άθικτες. Πείσθηκαν πολλοί αλλά κάποιοι έλεγαν ότι ο χρησµός µιλά και για καταστροφή στη Σαλαµίνα. Ο Θεµιστοκλής βεβαίωσε ότι εννοούσε καταστροφή του εχθρού. Αλλιώς, δεν θα έλεγε << Θεία Σαλαµίνα>>. Κάποιοι γέροι κλείστηκαν στην Ακρόπολη και αφανίστηκαν. Οι άµαχοι µεταφέρθηκαν στα νησιά. Η Ναυµαχία δόθηκε στη Σαλαµίνα και οι Έλληνες θριάµβευσαν. Ο Θεµιστοκλής δικαιώθηκε για τις επιλογές του. Α Ν Α Ξ Α Γ Ο Ρ Α Σ Ο Αναξαγόρας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ήτανε πάµπλουτος. Παραχώρησε όµως όλα τα πλούτη του στους οικείους του, για να αφιερωθεί απερίσπαστος στη µελέτη της φύσης και των ουράνιων σωµάτων. Για τον ίδιο λόγο απείχε πάντα από κάθε ανάµειξη στην πολιτική. Κάποιος συµπατριώτης του τον κατηγόρησε για την αποχή του αυτή και του είπε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την πατρίδα του. Ο Αναξαγόρας του απάντησε: Απεναντίας, ενδιαφέροµαι πάρα πολύ για την πατρίδα µου. Και του έδειξε τον ουρανό! ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χηµικός Μηχανικός Εργαστήριο αναλύσεων νερού- λυµάτων στο Άργος Ορεστικό Συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων (µελέτη-επίβλεψη λειτουργίας) Περιβαλλοντικές µελέτες Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Υπεύθυνος παραγωγής-ποιότητας Βιοµηχανιών έτοιµου σκυροδέµατος Γ.Φώτα 21, Άργος Ορεστικό Τηλ Κιν Mail:

5 Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Την Κυριακή το βράδυ, 5 Φεβρουαρίου 2012, ο Σύλλογός µας προέβη στη κοπή της βασιλόπιτάς του, στην ταβέρνα «ΣΑΜΑΜΙΔΗΣ». Παρόντες µέλη των τµηµάτων του Συλλόγου µας (Χορωδίας και Χορευτικού), µέλη του Δ.Σ. και πρώην µέλη του Δ.Σ., οι συντάκτες της εφηµερίδας µας Θωµάς Τσιάγγος και Γιάννης Ουζούνης,ενώ την εκδήλωσή µας τίµησαν µε την παρουσία τους, ο βουλευτής του Νοµού µας κύριος Ζήσης Τζηκαλάγιας µε τη σύζυγό του, ο πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Ορεστίδος κύριος Σωκράτης Μπουρινάρης µε τον αντιδήµαρχο κύριο Πέτρο Χατζή εκπροσωπούντες του Δήµαρχό µας, η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας δηµοτική σύµβουλος κυρία Μαρία Τερζοπούλου µε τη δηµοτική σύµβουλο κυρία Μελανία Πριζίδου, η πολιτευτής της Ν.Δ. κυρία Μαρία Αντωνίου, η µαέστρος της Χορωδίας του Συλλόγου µας κυρία Ναταλί Σερόβα-Χολοπούλου µε το σύζυγό της, οι οποίοι χαιρέτισαν την εκδήλωσή µας και έδωσαν τις ευχές τους. Σε γραπτό µήνυµά τους την εκδήλωση χαιρέτισαν και ευχήθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κύριος Φίλιππος Πετσάλνικος, καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσµου Αργεστών Θεσσαλονίκης κύριος Ιορδάνης Τσινικλίδης. Τον πλακούντα (βασιλόπιτα) ευλόγησε ο αιδεσιµολογιώτατος Λεωνίδας Μπάρδος. Όλους υποδέχτηκε καλωσορίζοντας τους θερµά ο πρόεδρος του Συλλόγου κύριος Βασίλειος Αβραµίδης, ο οποίος αφού έδωσε τις ευχές του, αναφέρθηκε σε τίτλους στα επιτεύγµατα του Συλλόγου κατά την µακρόχρονη πορεία του, που έφεραν ως αποτέλεσµα και τη µεγάλη δωρεά του συµπατριώτη µας γιατρού, αείµνηστου Δαµιανού Θωµά Δούµα, Μεγάλου Ευεργέτη του Συλλόγου µας ανακηρυχθέντος. Αναφέρθηκε ακόµη, πάντα επιγραµµατικά, στον προγραµµατισµό εκδηλώσεων του νέου έτους που διανύουµε και που είναι το έτος συµπληρώσεως των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό. Τόνισε την ιστορική σηµασία του γεγονότος και τη υποχρέωση του Δήµου και όλων µας να προγραµµατίσουµε σειρά εκδηλώσεων,εκτεινόµενων εντός τους, για τον εορτασµό. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε και αναφέρθηκε στην προσφορά των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων από της ιδρύσεως του Συλλόγου, στην προσφορά των µελών των τµηµάτων του Συλλόγου και των δασκάλων των Τµηµάτων. Κάλεσε δε όλους µε το ίδιο ενδιαφέρον να συνεχίσουν την προσφορά τους, ζητώντας από τις αρχές του τόπου µας, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουµε, να συνδράµουν το Σύλλογό µας στο έργο που επιτελεί, γιατί έχει πολύ έργο ακόµη να προσφέρει. Η βασιλόπιτα κόπηκε και «το φλουρί» έτυχε ο Θωµάς Κυριαζόπουλος, σύζυγος της χορωδού Θωµαής το γένος Δατσιάδη. Η ορχήστρα, µε το Σωτήρη στο αρµόνιο και τον Θωµά Ξανθόπουλο στην κιθάρα και στο τραγούδι, σκόρπισε πολύ µα πάρα πολύ κέφι. Οι γυναίκες κυρίως ακούραστες χόρευαν ακατάπαυστα. Ήταν µια υπέροχη βραδιά! Βασίλης Αβραµίδης ( οι φωτογραφίες είναι προσφορά της µαέστρου Ναταλί, η οποία διακρίνεται στο χόµπι της αυτό. Φωτογραφίζει φωτογραφίζει, δεν αφήνει τίποτε αφωτογράφητο! Ναταλία σε ευχαριστούµε). Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 5 «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ» «ΡΟΔΑΝΗ» «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ» 24/ 01/12 Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι,που οργάνωσαν τα Προσφυγικά Σωµατεία της πόλης µας, «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ», «ΡΟΔΑΝΗ», «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑ- -ΤΩΝ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ» ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»,στο εντευκτήριο της Ευξείνου Λέσχης ( Παρασκευή 20,Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Ιανουαρίου) στα πλαίσια του οποίου οι πολίτες αντάλλαξαν όχι µόνο αντικείµενα αλλά είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά µεταξύ τους,να ενηµερωθούν για την κίνηση αυτή,ν απολάυσουν τα νέα παιδιά που τραγούδησαν το βράδυ του Σαββάτου καθώς και ν ανταλλάξουν απόψεις αλλά και βιωµατικά σεµινάρια τέχνης-γυµναστικής καθώς και παρασκευής οικιακών προιόντων (όπως το σεµινάριο της Κυριακής για το οικιακό σαπούνι) Ευχαριστούµε Θερµά όλους όσους συµµετείχαν ( φορείς,πολίτες Άλλα και επαγγελµατίες {κα.πετροπούλου Πόπη}) και ευελπιστούµε για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα όταν θα επαναληφθεί! Με Εκτίµηση: Οι διοργανωτές, Αγαπητοί µας, Καλή Χρονιά! Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε θερµά για ακόµη µία φορά, για την ευγενική σας διάθεση να συµβάλετε στο έργο του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε την ευγενική σας χορηγία δηµοσίευσης µίας αγγελίας στην εφηµερίδα σας. Η προσφορά σας αυτή σηµαίνει για εµάς κατάθεση ψυχής στο δύσκολο έργο µας. Το κείµενο προς δηµοσίευση είναι το παρακάτω: Το Δ.Σ. του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερµά το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ STEP UP και την κυρία Δήµητρα Κύρου για την ευγενική της χορηγία παιχνιδιών για τα παιδιά που στηρίζει ο οργανισµός καθώς και για την πρωτοβουλία να διοργανώσει χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 18 Δεκεµβρίου 2011 µε σκοπό την ενίσχυση του οργανισµού. Το ποσό που συγκεντρώθηκε από την εκδήλωση ανήλθε στα 700,00. Είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε δίπλα µας ανθρώπους όπως εσείς, µε ευαισθησία, κατανόηση και διάθεση να συµπαραστέκονται στα παιδιά, µε όποιο τρόπο έχουν την δυνατότητα, βοηθώντας έτσι και εµάς να τους προσφέρουµε το χαµόγελο που τους λείπει. Σας ευχαριστούµε για άλλη µία φορά για την προσφορά σας και ελπίζουµε ότι θα είσαστε κοντά µας και στο µέλλον, για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε το δύσκολο, αλλά τόσο ανθρώπινο έργο µας. Με εκτίµηση Για το Διοικητικό Συµβούλιο Κώστας Γιαννόπουλος Πρόεδρος

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 1913-2011 Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Σας προσκαλεί με τιμή να μετάσχετε στη σειρά των επιστημονικών διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα.

Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα. 0 Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα. Μια εργασία από τους μαθητές της Δ 2 Υπεύθυνη δασκάλα: Ελένη Μιχαήλ Σχολική χρονιά 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ: ΙΤΟΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΕΡΙ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ»

Περίληψη ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ» Περίληψη «ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΩΣ ΠΟΠ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΓKΡΙΘΕΝ ΉΔΗ ΑΡΝΑΚΙ, ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ» Prof. Goulas Panagiotis ΈΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ.

Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π. ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου µ.µ. Οµιλία ηµάρχου για εκδήλωση βράβευσης του Σ.Π.Α.Π ηµαρχείο Αµαρουσίου, Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2011 6µ.µ. Φίλες και φίλοι, Όταν πριν από εννέα µήνες αναλάβαµε τη ιοίκηση του Συνδέσµου ήµων για την Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σάββατο 17/1/2009 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας στην Αθήνα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Το Σάββατο 17/1/2009 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας στην Αθήνα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 Το Σάββατο 17/1/2009 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία ο ετήσιος χορός του Συλλόγου µας στην Αθήνα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η συµµετοχή του κόσµου ήταν καλή

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - Απολογισμός του πρώτου χρόνου λειτουργίας

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - Απολογισμός του πρώτου χρόνου λειτουργίας Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - Απολογισμός του πρώτου χρόνου λειτουργίας Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ στα πλαίσια προγραμματισμένης επιμορφωτικής εκδήλωσης, πραγματοποίησε την παρουσίαση απολογισμού του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριθ. Πρωτ.:. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 36 Βεύη, 20-2-2014 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Αναγνώριση της Προσφοράς της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) από Συλλογικούς Φορείς

Παρουσίαση για την Αναγνώριση της Προσφοράς της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) από Συλλογικούς Φορείς Παρουσίαση για την Αναγνώριση της Προσφοράς της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) από Συλλογικούς Φορείς 26-03-2016 Οι πολύπλευρες δραστηριότητες της Οι.Ομ.Κω., συνεχίζει να επιβραβεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ (Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ): «ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών) Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 κ. κ. Μέτοχοι, κ. Πρόεδρε του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας ακόμη κρίκος προστέθηκε στην αλυσίδα της πολύτιμης προσφοράς του Χορευτικού Ομίλου Τρίπολης στα Πολιτιστικά δρώμενα της Αρκαδίας, με το τριήμερο Σεμινάριο Παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Site: http://csrnews.gr/ Publication date: 11/12/2013 12:53. Bazaar από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη

Site: http://csrnews.gr/ Publication date: 11/12/2013 12:53. Bazaar από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη Site: http://csrnews.gr/ Publication date: 11/12/2013 12:53 http://csrnews.gr/9120/bazaar-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%ce%bd Bazaar από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη Τα παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες από μια επιτυχημένη έκθεση

Εικόνες από μια επιτυχημένη έκθεση Εικόνες από μια επιτυχημένη έκθεση Οι εκθέτες και τα προϊόντα 145 Έλληνες παραγωγοί προϊόντων έδωσαν το «παρών» και κέρδισαν τους απαιτητικούς επισκέπτες που πέρασαν το κατώφλι της Helexpo, σταμάτησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι, 19/10/2012

Αξιότιμοι κύριοι, 19/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΟΥΠΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 19/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Βιολογικά προϊόντα και Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και απειλές Μουρτζιόπουλος Χρήστος ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Vivartia ABEE Detrop 9 Μαρτίου 2007 Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες)

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες) K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 114/368 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιβήριδος 9, T.K Θεσσαλονίκη, τηλ.: , fax:

Ιβήριδος 9, T.K Θεσσαλονίκη, τηλ.: , fax: Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com 6948948426 Προέδρου Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ 5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ Έντυπο 5.4.1. «Κυριακίδης» Δραστηριότητα 1 η : «Στέλιος Κυριακίδης, η ζωή μου» Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν αθλητής δρόμων ημιαντοχής και αντοχής, με ιδιαίτερη έφεση στον μαραθώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ιουνίου 2016 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 13/6/2016 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 500 περίπου συνέδρων ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουνίου το τριήμερο Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] Ευχές για την νέα χρονιά Αρχαία Τύρινθα 6o Παλαμήδειο Πρωτάθλημα Η Εθνική ομάδα Νέων της Αυστρίας στο Τολό Εθελοντική αιμοδοσία στο Τολό Εορταστικές εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΚΡΗΤΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

2016 ΚΡΗΤΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 2016 ΚΡΗΤΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ [ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΡΓΑ] Στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Μοντέλου Αγροτικής Ανάπτυξης, η πρώτη έκθεση τμηματικής Συνεργασίας και Εξωστρέφειας του Έλληνα Παραγωγού. Αξιότιμοι κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον»

«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» «Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα της Ελλάδας, η Ευρώπη δεν έχει μέλλον» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟΥ 21/05/2016 Η οικονομολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Το Επιχειρηματικό Κράτος», Mariana Mazzucato, μιλά για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, Μαΐου 2007

Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, Μαΐου 2007 Ομιλία του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου της ΕΕΤΤ, κατά την έναρξη της «Εβδομάδας Ευρυζωνικότητας» στο Σύνταγμα, 17-23 Μαΐου 2007 Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι, Σας καλωσορίζω στα σημερινά εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ «Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά Στον αυλόγυρο του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Γαλήνης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ο κήπος των μικρών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με επιτυχία η Κίνηση «μαστ» για τον καρκίνο του μαστού, στη Λάρισα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με επιτυχία η Κίνηση «μαστ» για τον καρκίνο του μαστού, στη Λάρισα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με επιτυχία η Κίνηση «μαστ» για τον καρκίνο του μαστού, στη Λάρισα Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος σε άνεργες και ανασφάλιστες γυναίκες, από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας;

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας; ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013) ΤΕΥΧΟΣ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Είναι πραγματικά μεγάλη η τιμή, να σας καλωσορίσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολαιακή Γεωργία. 5-9 Αυγούστου 2011 Χανιά - Δυτική Τάφρος, Ενετικό Λιμάνι

Συμβολαιακή Γεωργία. 5-9 Αυγούστου 2011 Χανιά - Δυτική Τάφρος, Ενετικό Λιμάνι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Συμβολαιακή Γεωργία 5-9 Αυγούστου 2011 Χανιά - Δυτική Τάφρος, Ενετικό Λιμάνι Αγαπητέ Εκθέτη, Με την παρούσα επιστολή θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μενάνδρου 54, Αθήνα - Τ.Κ ΤΗΛ. & FAX: & Αριθ. Πρωτ Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2016

Μενάνδρου 54, Αθήνα - Τ.Κ ΤΗΛ. & FAX: & Αριθ. Πρωτ Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2016 Μενάνδρου 54, Αθήνα - Τ.Κ. 10431 ΤΗΛ. & FAX: 210-5226806 & 210-5239448 grammateia@pokk.gr www.pokk.gr Αριθ. Πρωτ. 2190 Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2016 Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αποστόλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖ7ΛΡ-053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1075/2012

ΑΔΑ: Β4ΤΖ7ΛΡ-053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1075/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1075/2012 ΘΕΜΑ: 2 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο

Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο report Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο 5-8 Φεβρουαρίου 2015 Η 4 η Κηποτέχνικα άνοιξε τις πύλες της 5-8 Φεβρουαρίου 2015 στο εκθεσιακό κέντρο ΜEC Παιανίας 15 μόλις ημέρες μετά τις πρόωρες εκλογές και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ «Ασπίδα μου, αγλάισμα της Θρώσσας γης που εχάθη, στα λαξευμένα μάρμαρα της μνήμης τ όνομά σου...» ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ Από τις αλησμόνητες πατρίδες στους νέους τόπους Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαίτηση του νόµου όλες οι συσκευές (1,2,4,5,7,8,9 & 10) να έχουν CE πιστοποίηση.

1. Απαίτηση του νόµου όλες οι συσκευές (1,2,4,5,7,8,9 & 10) να έχουν CE πιστοποίηση. Ας δούµε λοιπόν πιό εξειδικευµένα τα µεγαλειώδη ψέµατα: 1. Απαίτηση του νόµου όλες οι συσκευές (1,2,4,5,7,8,9 & 10) να έχουν CE πιστοποίηση. Παραθέτει λοιπόν ο σύνηγορος, για τους ηλεκτρονικούς συνδετήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΕΜΠΑΡΓΚΟ:18.30 Αθήνα, 8-9-2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ Η σηµερινή εκδήλωση που οργανώνει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα