γνωστο οιηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γνωστο οιηθεί. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ PORT PAYE ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ Α Άργους Ορεστικού Αρ. Αδ. 1 ΕΛΛΑΣ - HELLAS ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ( ) 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1912 ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΟΡΕΣΤΩΝ Έτος 22ο Φεβρουάριος Ιστορική, Πολιτισµική Μηνιαία Εφηµερίδα Άργους Ορεστικού - Αριθ. φύλλου Τιµή 0,20 ευρώ - Κωδικός 1190 Φέτος συµ ληρώνονται εκατό χρόνια α ό την έναρξη των νικηφόρων, Βαλκανικών Πολέµων( ) και την α ελευθέρωση της Μακεδονίας και Νοτίου Η είρου, µετά 500 και λέον χρόνια τουρκικής σκλαβιάς. Οι όλεµοι αυτοί α έβησαν ένδοξοι. Ο ελληνικός στρατός και στόλος στους ολέµους αυτούς µε άφθαστο ηρωισµό και αυτοθυσία κατήγαγε εριφανείς νίκες και µε τα κατορθώµατά του, σε χρονικό διάστηµα δέκα µηνών, δι λασίασε την Ελλάδα α ελευθερώνοντας τους αλύτρωτους Έλληνες, ου έως τότε στέναζαν κάτω α ό το ζυγό της τουρκικής σκλαβιάς. Οι νίκες αυτές έχουν γραφεί µε χρυσά γράµµατα στις δέλτους της Ιστορίας µας. Οφείλονται στον ηρωισµό ου ε έδειξε ο στρατός µας αλλά και στη δι λωµατία του τότε ρωθυ ουργού της Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου, αράλληλα µε τον ενθουσιασµό ου ενέ νεε ο διάδοχος και αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος. Στον όλεµο αυτόν είχαν συµµετοχή όλα τα µέρη της ελεύθερης Ελλάδος. Ακόµη και ολλοί εθελοντές ήλθαν α ό την Αµερική και ολέµησαν για την ατρίδα. Εθελοντής ήταν και ο σ ουδαίος οιητής Λορέντζος Μαβίλης, ο ο οίος έ εσε στη µάχη του Δρίσκου το Οι τελευταίες του λέξεις ήταν : «ερίµενα ολλές τιµές σ αυτή τη ζωή, αλλά όχι και τη µεγάλη τιµή να δώσω τη ζωή µου για την Πατρίδα». Θεώρησε τη θυσία της ζωής του όχι µόνον ως µεγάλη ροσφορά στην ατρίδα, αλλά ως υψίστη τιµή! Στους ολέµους του λαός και στρατός εµ νεόταν α ό τα ιδανικά και τον ηρωισµό των αγωνιστών του Τα ιδανικά αυτά εµψύχωσαν τους ολεµιστές, στρατιώτες και ναύτες, τα τµήµατα εθελοντών ( ροσκό ων), αξιωµατικούς και ολιτικούς. Το Έθνος ενωµένο τότε έτυχε λαµ ρές νίκες, ου δόξασαν την Ελλάδα. Γι αυτό ε φ έ τ ο ς, ου συµ ληρώνονται εκατό χρόνια α ό την έναρξη των Βαλκανικών Πολέµων και την α ελευθέρωση της Μακεδονίας και της Νοτίου Η είρου, ρέ ει να τους τιµήσουµε ε αξίως. Να µελετήσουµε την ιστορία τους, να διδαχθούµε και να εµ νευσθούµε α ό το ηρωικό νεύµα και τα ιδανικά της ε οχής εκείνης. Η 11η Νοεµβρίου ρέ ει, µε α όφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, και ε ισήµως να καθιερωθεί ως ηµέρα Το ικής µας Ε ετείου. Να ορισθεί ως ηµέρα αργίας και να τελεσθούν όλες οι καθιερωµένες εορταστικές εκδηλώσεις των Εθνικών Ε ετείων. (Οι άλλες κωµο όλεις της Δυτικής Μακεδονίας έχουν ήδη καθορίσει την ηµέρα α ελευθερώσεώς τους α ό τον τουρκικό ζυγό, ως ηµέρα αργίας, ηµέρα ανηγυρικού εορτασµού της το ικής τους ε ετείου). Στην όλη µας, µε ρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» και σε συνεργασία µε το Δήµο µας α ό το 2001, τιµώντας την το ική µας Ε έτειο της Α ελευθερώσεως του Άργους Ορεστικού, διοργανώνουµε µέρος των ε ιβαλλόµενων εορταστικών εκδηλώσεων. Α οµένει ε ισήµως α ό το Δήµο µας να καθιερωθεί ο εορτασµός. Ε ιβάλλεται όλοι µας µε ρωτοστάτη το Δήµο µας, α ό τώρα, να ροετοιµασθούµε για τον εορτασµό της ε ετείου των 100 χρόνων των Βαλκανικών Πολέµων και της α ελευθερώσεως της όλης µας. Εµείς ως Σύλλογος, ό ως άντα, θα ράξουµε το χρέος µας. Είµαστε έτοιµοι και ρόθυµοι, εφόσον κληθούµε α ό το Δήµο µας, µε συγκεκριµένες ροτάσεις, να συµβάλουµε στις ανηγυρικές εορταστικές εκδηλώσεις ου θα έχουν ρογραµµατισθεί. Ιδιαίτερα µάλιστα εφέτος, ό ως είναι γνωστόν, ευτυχής συγκυρία για το Δήµο µας, ολοκληρώνεται και τίθεται σε κυκλοφορία ο ρώτος τόµος του ολύτοµου Ιστορικού Έργου αναφεροµένου στην «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ( µ. Χ.)» µε τίτλο «ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ», του ο οίου την ε ιµέλεια έχει Ερευνητική Οµάδα Ιστορικών υ ό την ε ο τεία του συµ ατριώτη µας Οµότιµου Καθηγητή Ιστορίας Νέων Χρόνων κυρίου Ιωάννη Σωτ. Κολιό ουλου. Η υ όσχεση ου µας δόθηκε α ό τον κύριο Ι. Κολιό ουλο στην ρώτη του ε ιστολή, ότι ο ρώτος των τόµων ου θα εκδοθεί είναι ο δικός µας τόµος, ου αναφέρεται στην «ΧΡΟΥΠΙΣΤΑ» και στην ε αρχία της ε ί τουρκοκρατίας είναι λέον γεγονός. Εντός του 1912, σύµφωνα µε τη νεότερη ευχαριστήρια ε ιστολή του ου λάβαµε και ου α ευθύνεται σε όλους όσοι βοήθησαν οικονοµικά την Ερευνητική Οµάδα για την ολοκλήρωση του έργου, την ο οία και δηµοσιεύοµε στο αρόν φύλλο, ο τόµος µας θα έχει εκτυ ωθεί και τεθεί σε κυκλοφορία. Μάλιστα θα οργανωθεί ηµερίδα στην όλη µας, κατά την ο οία θα γίνει και αρουσίαση του έργου α ό τον κύριο Ι. Κολιό ουλο και τα µέλη της Ερευνητικής του Οµάδας. Η ηµέρα, µετά τον καθορισµό της, θα γνωστο οιηθεί. Είναι, λοι όν, χρέος µας, είναι υ οχρέωσή µας, να γιορτάσουµε το Μέγα Γεγονός της Α ελευθερώσεώς µας α ό τον τουρκικό ζυγό. Είναι Έτος Ιστορικής Μνήµης των Αγώνων του Έθνους µας και έτσι ρέ ει α ό το Δήµο µας να ορισθεί. Η 11η Νοεµβρίου είναι για όλους µας ηµέρα ιστορικής µνήµης και ρέ ει να της α οδώσουµε τις δέουσες τιµές. Το χρωστούµε σ αυτούς ου αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν κατά τον υ έροχο και µεγαλειώδη Μακεδονικό Αγώνα για τη διαφύλαξη της Ελληνικότητας της Μακεδονίας µας, σ αυτούς ου έ εσαν στα εδία των µαχών κατά τους α ελευθερωτικούς Βαλκανικούς Πολέµους ( ), σ αυτούς ου ότισαν µε το άλικο αίµα τους τη γη της Μακεδονίας µας, για να µας χαρίσουν ατρίδα ελεύθερη. Ευχόµαστε. Βασίλειος Βλαδ. Αβραµίδης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ.ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προς: τον κ. Βασίλειο Αβραµίδη Διευθυντή της εφηµερίδος «ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους-Ορεστικού Καστοριάς Αγαπητέ µου Βασίλη, Απευθύνοµαι σε εσένα και µέσω εσού στους χορηγούς για τη συγγραφή και την έκδοση βιβλίου Ιστορίας της Παλαιάς Χρούπιστας, για να ευχαριστήσω για άλλη µια φορά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια καταγραφής του ιστορικού παρελθόντος της φίλτατης ιδιαίτερης πατρίδος µας, επί τη βάσει των τουρκικών αρχείων που έχουµε στη διάθεσή µας τώρα πλέον. Εκ µέρους της οµάδος που εκπονεί το έργο, δηλαδή του Βασιλείου Γούναρη, καθηγητού της Νεότερης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Ιακώβου Μιχαηλίδη, επίκουρου καθηγητή της Νεότερης Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Φωκίωνος Κοτζαγεώργη, επίκουρου καθηγητή της Τουρκολογίας στη ίδια Σχολή και στο ίδιο Πανεπιστήµιο, του Δηµητρίου Παπασταµατίου, λέκτορος τουρκολογίας στην ίδια Σχολή και Πανεπιστήµιο, του Δώρη Κυριαζή, αλβανολόγου στο Τµήµα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, της Αγγελικής Δεληκάρη, επίκουρης καθηγήτριας Σλαβολογίας καθώς και των ερευνητών-µεταφραστών Niazi Karan, ο οποίος εκπονεί διατριβή υπό την εποπτεία µου, της Ρόζης Αγγελάκη, η οποία και αυτή εκπονεί διατριβή υπό την εποπτεία µου, για την Αρχιεπισκοπή Αχριδών, της Όλγας Μπελεγάκη, η οποία και αυτή εκπονεί την διατριβή της για τα δηµογραφικά της Καστοριάς της πρώιµης Τουρκοκρατίας, της ερευνήτριας του Τοµέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Αλεξάνδρας Περχανίδου και της Σωτηρούλας Βασιλείου και εµού προσωπικά, εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη όλων µας προς τους γνωστούς και αγνώστους, επιφανείς και αφανείς χορηγούς αυτού του επιστηµονικού έργου. Βεβαιώ ότι το έργο θα ολοκληρωθή και θα εκδοθή εντός του επετειακού έτους της πατρίδος µας, δηλαδή της απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης το1912. Εύχοµαι, εντός της ανοίξεως, να πραγµατοποιήσουµε όλοι µαζί, όσοι ασχολούµαστε εδώ και αρκετούς µήνες µε τη συγγραφή της ιστορίας της Χρούπιστας, µία επίσκεψη στο Άργος-Ορεστικό.. Τελειώνω µε την ευχή ο Μεγάλος Θεός να βοηθήσει τον αναξιοπαθούντα λαό µας να ξεπεράσει την παρούσα κρίση µε όσο το δυνατό µικρότερες απώλειες οικονοµικής και κοινωνικής ευρωστίας και εθνικής κυριαρχίας. Σας ασπάζοµαι όλους µε αδελφική αγάπη. Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος Οµότιµος καθηγητής της Ιστορίας των Νέων Χρόνων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Με αφορµή διάφορα δηµοσιεύµατα ανακοινώσεις αναλύσεις και άρθρα του έντυπου και, από το ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν τη λειτουργία και το ρόλο της AGROKA στην παραγωγή επεξεργασία και εµπορία των πιστοποιηµένων φασολιών γίγαντες ελέφαντες Καστοριάς ΠΓΕ νιώθουµε την ανάγκη, ως ελάχιστη υποχρέωση στην αποκατάσταση της αλήθειας και του κύρους της επιχείρησης να σας αναφέρουµε τα παρακάτω: Η AGROKA είναι Δηµοτική επιχείρηση λα κής βάσης µε µετοχικό κεφάλαιο που σήµερα ανέρχεται στο ποσό των ,90. Μέτοχοι αυτής, εκτός από το Δήµο Ορεστίδος, που κατέχει το 78%, είναι άλλοι 212 κυρίως φασολοπαραγωγοί από το Νοµό Καστοριάς όπως αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρίας. Σε στενή συνεργασία µε τη Δ/νση Γεωργίας Καστοριάς, από το έτος 1999 και µετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε ηεπιχείρηση να καταθέσει αίτηση καταχώρησης του προ όντος : ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ - ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στην Ευρωπα κή Επιτροπή πιστεύοντας ακράδαντα ότι η εµπορική διασφάλιση του προ όντος, η προστασία του καταναλωτή καθώς και η κατάκτηση ξένων αγορών µόνο από την διαδικασία αναγνώρισης των φασολιών ως προ όντος Π.Γ.Ε. µπορεί να επιτευχθούν. Στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπα κών Κοινοτήτων στις δηµοσιεύθηκε µε αριθ. ΕΟΚ: G/EL/00123/ η αίτηση καταχώρησης και στις µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1428/2003 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2003 η ονοµασία «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» καταχωρήθηκε στο µητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και προστατευόµενων γεωγραφικών ενδείξεων [προστέθηκε στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αρίθµ, 2400/96] και άρα προστατεύεται σε όλη την Κοινότητα ως προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η κατασκευή του υπερσύγχρονου διαλογητηρίου τυποποιητηρίου Φασολιών που αποτελεί πλέον κόσµηµα για όλη την περιοχή συνολικού κόστους κατασκευής δραχµές τότε ή Ευρώ σήµερα. Από το 2004, η AGROKA, σε άµεση συνεργασία µε τη Δ/νση γεωργίας Καστοριάς και µε επιστηµονικό συνεργάτη τον καθηγητή κ. Ηλιάδη διαπιστώνει τον µεγάλο κίνδυνο εκφυλισµού των χαρακτηριστικών του ντόπιου παραδοσιακού σπόρου λόγω της εισαγωγής ξένων σπόρων φασολιών και καλλιέργεια αυτών. Χωρίς να υπολογίσει το µεγάλο κόστος καθώς και τη χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία προέβει σε υπογραφή συµβάσεων µε το ΕΘΙΑΓΕ και το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών φυτών και βοσκών µε σκοπό την επαναφορά της γενετικής καθαρότητας και βελτίωσης των ντόπιων πληθυσµών Φασολιών Γιγάντων και Ελεφάντων περιοχής Καστοριάς για τη διάσωση του ντόπιου σπόρου µέσα από τη διαδικασία της σποροπαραγωγής. Για αυτή την σποροπαραγωγή επιλέχτηκαν συγκεκριµένα αγροτεµάχια, αποµακρυσµένα, και µε υποδειγµατικό τρόπο καλλιεργήθηκαν από έµπειρους φασολοπαραγωγούς και υπό την άµεση επίβλεψη τόσο της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. όσο και της Δ/νσης Γεωργίας και του Ινστιτούτου ώστε να έχουµε ως αποτέλεσµα δύο Ποικιλίες Φασολιών : α) Ελέφαντες µε την ονοµασία ΚΕΛΕΤΡΟ και β) Γίγαντες µε την ονοµασία ΟΡΕΣΤΙΔΑ. Σήµερα βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να έχουµε στις εγκαταστάσεις µας µεγάλη ποσότητα πιστοποιηµένου πλέον σπόρου που θα προωθηθεί στους φασολοπαραγωγούς του νοµού για τη νέα καλλιεργητική περίοδο ωφελούµενοι όλων των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από τη χρήση του σπόρου αυτού. (Μεγάλη παραγωγή, οµοιοµορφία µεγέθους κόκκων σε βαθµό µεγαλύτερο του 90%). Αναγνωρίζοντας αυτή µας την προσπάθεια ο AGROCERT µε το υπ. αρίθµ. 1796/ έγγραφό του µας ανακοίνωσε ότι το Συµβούλιο Πιστοποίησης του AGROCERT µε την υπ. αριθµ. 22/74η/ απόφασή του ενέκρινε την ένταξη στο σύστηµα ελέγχου Παραγωγής Προ όντων Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) µε αριθµό ΠΟΓ/967/ την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε. Οι έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι, που κατά καιρούς γίνονται στην εταιρία µας από τα κλιµάκια του AGROCERT επαληθεύουν αυτό που ισχυριζόµαστε και διατυµπανίζουµε. Ότι δηλαδή τηρούµε στο έπακρο όλες τις προδιαγραφές από το χωράφι µέχρι και το ράφι. Από τη συγκοµιδή, τη συντήρηση την τυποποίηση συσκευασία µέχρι και την εµπορία. Αδιάψευστος µάρτυρας οι θετικές εκθέσεις Ελέγχου προ όντων ΠΟΠ ΠΓΕ από κλιµάκια του AGROCERT και η αδιάλειπτη πιστοποίηση από τον εν λόγω φορέα µέχρι και το Μία από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η AGROKA έναντι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του AGROCERT και όλων των φασολοπαραγωγών του νοµού, µετόχων της και µη, ήταν η διασφάλιση αφ ενός µεν των αυστηρών προδιαγραφών του προ όντος όπως αυτές αναφέρονται στον Ευρωπα κό Κανονισµό 510/2006 και αφ ετέρου η δη- Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 2 µιουργία ενός συστήµατος ελέγχου ιχνηλασιµότητας από το οποίο ο καταναλωτής θα ενηµερώνεται, δυναµικά, για το που παράχθηκε το προ όν, για το όνοµα του παραγωγού, για το συγκεκριµένο χωράφι που καλλιεργήθηκε, για τις µεθόδους που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή (λίπανση, φυτοπροστασία κ.λ.π.) και για πολλές άλλες παραµέτρους. Η Δέσµευση αυτή υλοποιήθηκε και σήµερα ο κάθε καταναλωτής όπου και αν βρίσκεται, από όπου και αν έχει προµηθευτεί το πιστοποιηµένο προ όν, αφού επισκεφτεί την ιστοσελίδα της εταιρίας και εισάγοντας τον µοναδικό κωδικό συσκευασίας που αναγράφεται σε κάθε συσκευασία, ενηµερώνεται για την αυθεντικότητα του προ- όντος. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα πιστοποιηµένα «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΓΕ» δεν πωλούνται χύµα στην Ελλάδα ή στα µέλη της Ευρωπα κής Ένωσης αλλά συσκευασµένα και πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά τις ειδικές σηµάνσεις : α) ότι έχουν συσκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε και β) τον µοναδικό κωδικό συσκευασίας είτε είναι προ όν της AGROKA είτε προ όν άλλων εταιρειών που συµβάλλονται µε την AGROKA. Η ολοκλήρωση όλου αυτού του εγχειρήµατος έφερε άµεσα αποτελέσµατα όπως : α) Να περιοριστεί, σε µεγάλο βαθµό, το φαινόµενο της Ελληνοποίησης εισαγόµενων φασολιών αφού ελέγχεται πλέον απόλυτα η παραγόµενη ποσότητα πιστοποιηµένου προ όντος από την AGROKA β) Να καλυφθεί το έλλειµµα αυτό της αγοράς από ντόπιο προ όν µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αδιάθετη ποσότητα φασολιών στις αποθήκες των παραγωγών. γ) Η αυξηµένη ζήτηση του προ όντος, λειτουργώντας µε τα δεδοµένα της αγοράς, (προσφορά και ζήτηση) ενίσχυσε τελικά το αγροτικό εισόδηµα των φασολοπαραγωγών. Βέβαια µεγάλη συµβολή στην διάθεση του προ όντος είχε η δυναµική συµµετοχή της AGROKA σε εκθέσεις στην Αθήνα όπως: «Agroquality festival», «Ελληνικές γευστικές διαδροµές», «Καταναλώνουµε ότι παράγουµε - Κίνηµα Πολιτών». Εκεί, διαθέτοντας δωρεάν δείγµατα σε χιλιάδες επισκέπτες για να δοκιµάσουν και να συγκρίνουν την ποιότητα των πραγµατικά ΚΑΣΤΟ- ΡΙΑΝΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ γινόταν δέκτης δεκάδων παραπόνων ότι τα φασόλια που διέθετε δωρεάν, δεν συγκρίνονταν, ως προς την ποιότητά τους, τη νοστιµιά τους, µε φασόλια που κυκλοφορούν στο εµπόριο είτε χύµα είτε συσκευασµένα ως φασόλια Καστοριάς (χωρίς τις ειδικές σηµάνσεις) και µάλιστα κατονόµαζαν συγκεκριµένες εταιρίες απ όπου είχαν αγοράσει το προ όν και τώρα διαπίστωναν ότι είχαν εξαπατηθεί. Και ενώ γίνονται τόσα πολλά για τη διασφάλιση των Φασολιών Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς κατατίθεται αίτηση τροποποίησης του Π.Γ.Ε. από µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε κεφάλαιο 240 µε την επωνυµία «Οµάδα Παραγωγών Φασολιού Καστοριάς» και διακριτικό τίτλο «Η ΑΡΩΣΗ» αποτελούµενη από µόλις 12 παραγωγούς από τους οποίους αρκετοί είναι ήδη µέτοχοι της εταιρίας µας (ή συγγενικά τους πρόσωπα ) µε την οποία ζητούν να αφαιρεθεί από τις προδιαγραφές του προ όντος το όνοµα της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε. και στη θέση του να µπει κάθε διαλογητήριο του νοµού. Ο λόγος είναι πέρα για πέρα προφανής. Η τάξη και ο έλεγχος κάποιους δεν τους ευνοεί. «OPEΣTIΣ» Mηνιαία Eφηµερίδα Άργους Oρεστικού Κωδικός 1190 Iδιοκτήτης Mορφωτικός Σύλλογος «H OPEΣTIΣ» Tαχ. ιεύθυνση Κοιµ. Θεοτόκου Άργος Oρεστικό Tηλ.& Fax : Eκδότης- ιευθυντής Aβραµίδης Bασίλειος Mακεδονίας Άργος Oρεστικό Tηλ.& Fax mail: ηµοσιεύσεις: Σύµφωνα µε το Nόµο χειρόγραφα δηµοσιευµένα ή µη δεν επιστρέφονται EKTYΠΩΣH ούκης Στέφανος Τηλ ΠΕΤΡΑ KAΣTOPIAΣ mail:

3 Χωρίς να έχουν δαπανήσει ούτε ένα ευρώ, χωρίς να έχουν την παραµικρή εγκατάσταση, χωρίς να προβλέπεται από την Ευρωπα κή Ένωση «Οµάδα παραγωγών» για τα Φασόλια, χωρίς να τους έχει αρνηθεί ποτέ η AGROKA να χρησιµοποιήσουν τις εγκαταστάσεις της για την πιστοποίηση των προ όντων τους ζητούν το «άνοιγµα» του ΠΓΕ επικαλούµενοι µονοπωλιακή πρακτική τον έλεγχο που επιβάλει η AGROKA. Προτιµούν τη νεφελώδη κατάσταση που επικρατούσε επί τόσα χρόνια, µε τις τεράστιες αδιάθετες ποσότητες στα χέρια των παραγωγών απλά και µόνο για να εξυπηρετήσουν κάποια συµφέροντα. Ο Λαός µας λέει χαρακτηριστικά: «Ο Λύκος στην αντάρα χαίρεται». Σε αυτή τους την προσπάθεια συµπαραστάτες έχουν: Το εµπορικό επιµελητήριο Καστοριάς στο οποίο δεν είναι καν εγγεγραµµένα µέλη σε αντίθεση µε την AGROKA ηοποία και θα περίµενε τουλάχιστον τη θεσµική υποστήριξή του ως ενεργό µέλος. Το βουλευτή Καστοριάς της Ν.Δ. κ. Τζηκαλάγια Ζήση οοποίος χωρίς να ζητήσει τη στοιχειώδη ενηµέρωση για τη δραστηριότητα και λειτουργία της AGROKA κατέθεσε επερώτηση στη βουλή ως «συνήγορος» της οµάδας των 12 ατόµων «Η ΑΡΩΣΗ» ηοποία, ενηµερωτικά, συνεργάζεται αποκλειστικά µε την εταιρία AROSIS που είναι συµβεβληµένη µε συµφωνητικά συνεργασίας µε την AGROKA από το έτος 2009 όπως και άλλες εταιρίες. Μάλλον δεν γνωρίζουν, η νέα διοίκηση του Επιµελητηρίου και οκ. Τζηκαλάγιας, ότι η AGROKA όσες φορές χρειάστηκε στο παρελθόν προέβει σε εξαγωγές χωρίς κανένα πρόβληµα όπως αυτό προκύπτει και από τα µητρώα Εξαγωγών του Επιµελητηρίου τα οποία δεν µπήκαν καν στον κόπο να ανοίξουν. Μάλλον η αναφορά για την υποτιθέµενη ακύρωση εµπορικής συµφωνίας εξαγωγής 80 τόνων «Φασόλια Γίγαντες Καστοριάς» από την οµάδα η ΑΡΩΣΗ (οµάδα 12 ατόµων) γίνεται ψευδώς, εκ του πονηρού, ή από άγνοια διότι η συνολική δηλωθείσα παραγωγή για πιστοποίηση της εν λόγω οµάδας (Στοιχεία ΟΣΔΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν ξεπερνά τους 75 τόνους εκ των οποίων ήδη έχουν πιστοποιηθεί και διατεθεί στην Ελληνική αγορά (ΑΒ Βασιλόπουλος AROSIS) διαµέσου της AGROKA 35 τόνοι.. Μάλλον δεν γνωρίζουν ότι η AGROKA, ακολουθώντας πιστά και στο έπακρο όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στον Ευρωπα κό κανονισµό, πιστοποιεί τα φασόλια Γίγαντες Ελέφαντες Καστοριάς όποιου Παραγωγού ήόποιας επιχείρησης το επιθυµεί. Ήδη µε την AGROKA έχουν συµβληθεί, για το σκοπό αυτό, εταιρίες όπως ηa- GRINO, η AROSIS και πολλοί Φασολοπαραγωγοί. Μάλλον δεν γνωρίζουν ότι µε όλες τις παραπάνω πρωτοβουλίες και δράσεις της AGROKA για τους ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έχει διατεθεί και σε ικανοποιητικές τιµές στο σύνολό του όλο το τοπικό προ όν σε αντίθεση µε άλλες χρονιές όπου, παρότι οι φασολοπαραγωγοί γινόταν επαίτες των εµπόρων, µεγάλο µέρος της παραγωγής τους έµενε αδιάθετη λόγω της ανεξέλεγκτης και αθρόας εισαγωγής ξένων Φασολιών. Μήπως όλο αυτό το ξαφνικό, υπέρµετρο ενδιαφέρον για µία µικρή οµάδα παραγωγών των 12 ατόµων «Η ΑΡΩΣΗ», που η µέγιστη παραγωγή τους είναι αµελητέα ποσότητα µπροστά στη συνολική παραγωγή της γεωγραφικής ζώνης, αποσκοπεί στην υπονόµευση, υποβάθµιση και µηδενισµό του ρόλου της AGROKA? Μήπως κάποιοι δεν θέλουν την ορθολογική διαχείριση του προ όντος προς όφελος των παραγωγών και της τοπικής κοινωνίας αλλά την, κατά το δοκούν, εξυπηρέτηση προσωπικών στόχων και συµφερόντων? Μήπως το πρωτοποριακό σύστηµα ιχνηλασιµότητας - πιστοποίησης, µε τις πολύπλευρες παραµέτρους του,που ανέπτυξε η AGROKA βάζει ένα οριστικό τέλος στις «Ελληνοποιήσεις» και αυτό αποτελεί τροχοπέδη στα σχέδια κάποιων? Η AGROKA πιστή στις δεσµεύσεις της στους φασολοπαραγωγούς, στο ΥΠ.Α.Α.Τ. και τον AGROCERT απέδειξε ότι και θέλει και µπορεί να διασφαλίσει, µε την οργάνωσή της, την προώθηση του προ όντος ως προ- όν ανώτερης αξίας. Όσοι προσπαθούν να υπονοµεύσουν και να απαξιώσουν τον ουσιαστικό ρόλο της AGROKA στην ουσία υπονοµεύουν το ίδιο το προιόν, τους Φασολοπαραγωγούς και γενικότερα τον Τόπο µας. Ας αναλογιστούν τις συνέπειες των λόγων και των πράξεών τους και ας απολογηθούν οι ίδιοι στην τοπική µας Κοινωνία. Για την Αγροτική Καστοριάς Α.Ε Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 3 Δραστηριότητες Φιλοπτώχου Άργους Ορεστικού Στις 15 Ιανουαρίου 2012 η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Άργους Ορεστικού πραγµατοποίησε στο Κέντρο «Ακρόαµα» την ετήσια εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας. Αθρόα ήταν η προσέλευση των κυριών. Μας τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους και οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πόλης µας. Οµιλήτρια της γιορτής ήταν η πρόεδρος κ. Μαρία Βάµβα, ηοποία εκτός των καθιερωµένων ευχών για το Νέο Έτος αναφέρθηκε και στα δυσµενή δρώ- µενα της χώρας µας. Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στις χρήζουσες οικονοµικής βοήθειας οικογένειες της πόλης µας, οι οποίες, όπως διαπιστώνουµε, ολοένα αυξάνονται. Μετά τιµής Το Διοικητικό Συµβούλιο Οµιλία προέδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Άργους Ορεστικού κυρίας Μαρία Βάµβα αιδεσιµότατε, αξιότιµε δήµαρχε, αξιότιµη περιφερειακή σύµβουλος της Περιφέρειας Καστοριάς, επίσηµοι προσκεκληµένοι µας, εκπρόσωποι συλλόγων της πόλης µας, αγαπητές µας φίλες, µας γεµίζετε χαρά µε την παρουσία σας. Από τις κυρίες της Φιλοπτώχου, ένα µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, που έµπρακτα στηρίξατε τη Φιλόπτωχο για το έτος Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η πατρίδα µας είναι ακόµη µεγαλύτερη η ανάγκη, να χαρίζουµε το αίσθηµα της προσφοράς και της αλληλεγγύης που χρειάζονται οι συµπολίτες µας, να παίρνουν δύναµη και κουράγιο από τη δική σας ενέργεια, τη δική σας πίστη στις αξίες και το δικό σας ελπιδοφόρο µέλλον. Την οικονοµική κρίση τη βιώνουµε όλοι µας, υπάρχουν όµως συνάνθρωποί µας που τη βιώνουν ακόµη περισσότερο. Η Φιλόπτωχος σε συνεργασία µε τους σεβαστούς µας ιερείς καλύπτει κάποιες τρέχουσες ανάγκες των συνανθρώπων µας. είναι άτοµα που έχασαν ξαφνικά τη δουλειά τους, άτοµα ηλικιωµένα, άτοµα µοναχικά µε προβλήµατα υγείας και φοιτητές. Η οικονοµική κρίση βαθαίνει. Ο αριθµός των συνανθρώπων µας µε οικονοµικά προβλήµατα δυστυχώς διαρκώς αυξάνονται. Ως πρόεδρος της Φιλοπτώχου και µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου των Παιδικών Χωριών SOS, που έχω την άµεση επαφή µε τις λεγόµενες ευπαθείς οµάδες ατόµων και ως Έλλην πολίτης, που βιώνει τη σηµερινή κατάσταση, θέλω να εκφράσω την απορία και τις απόψεις µου, πώς φθάσαµε ως εδώ. Είµαστε λαός υψηλού πνευµατικού επιπέδου. Έχουµε το µεγαλύτερο ποσοστό µορφωµένων πολιτών, που τολµούν και εφαρµόζουν πρωτοποριακές ιδέες, µας προχωρούν µπροστά πέρα από κάθε κρίση. Και τώρα ήλθε η ώρα να αποδείξουµε για ακόµα µια φορά ότι µπορούµε και στα δύσκολα. Έχουµε περάσει και χειρότερα. Κάποτε όχι στο µακρινό παρελθόν αντιµετωπίσαµε και τον αφανισµό. Βρισκόµαστε ακριβώς στη µέση. Δεξιά µας είναι ο γκρεµός που πρέπει να ανέβουµε µε πολύ κόπο και εξ ευωνύ- µων το βάραθρο που θα µας αφανίσει. Πώς όµως φτάσαµε ως εδώ κι ας είµαστε έξυπνος λαός; Πολύ απλά. Κάποιοι έπαιξαν στη σκακιέρα το πιόνι της µεγάλης αφέλειας. Μας στήσανε την ποντικοπαγίδα και µε διάφορα χαµόγελα και κουνήµατα µπήκαµε µέσα µε «δόξα και τιµή». Και τώρα που έκλεισε η φάκα πηγαινοερχόµαστε και όποιος δουλέψει το µυαλό του, κάποτε θα αποδράσει από εκεί. -Δεν ξεχνούµε πώς φτάσαµε ως εδώ. Ποιοι έκλεισαν και πούλησαν τις µεγάλες βιοµηχανίες µας: Κλωστο φαντουργίες, τσιµέντα, αεροπορίες. Ποιοι άνοιξαν το δρόµο να φύγουν οι βιοµηχανίες στις γειτονικές χώρες κι έµεινε τόσος κόσµος στην ανεργία. -Ποιοι κορόιδεψαν τον Έλληνα αγρότη µε δυο πεντάρες και τον έπεισαν να ξεπατώσει τα λιόδεντα, τους σπόρους της χρονιάς και να εισάγει µεταλλαγµένα σπαρτά, λαχανικά και δέντρα. -Ποιος είναι αυτός που µας υποχρεώνει να φορτωνόµαστε ό,τι έχει για πέταµα η Ευρώπη; Σούπερ- Μάρκετ µε κάθε λογής βακτήρια. Κινητά να µιλάς όλη µέρα µέχρι να βγάλεις πολύποδα στο τύµπανο. Υπολογιστές ακόµα και στα µωρά και στους γέροντες, ψηφιακά να µιλάµε, να βλέπουµε, να ακούµε, να τρώµε, να διαβάζουµε, να παραµιλάµε και να γελοιοποιούµαστε, πάντα ψηφιακά. Ας είµαστε λιγότερο αφελείς και περισσότερο υποψιασµένοι. Απ ό, τι ακούµε και βλέπουµε, λίγα να πιστεύουµε. Να υποστηρίζουµε γενναία και παλικαρίσια τη γενιά µας, την Πατρίδα µας, την Παράδοση, τη Θρησκεία και τη Γλώσσα µας, όπως κάθε πολιτισµένος και κυρίαρχος λαός. Και τέλος να σταµατήσουµε να σερνόµαστε πίσω από το Κράτος. Το καταντήσαµε σαν µια αποστεωµένη µάνα που πρέπει να θηλάσει τα ενήλικα παιδιά της. Το κράτος πρέπει να το ελέγχουµε αυστηρά και να µας υπηρετεί πιστά. Να δικαιολογεί ξεκάθαρα κάθε ευρώ που του δίνουµε. Κοινωνική πολιτική είναι τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, τα ασφαλιστικά ταµεία, κι όχι τα ρουσφέτια, οι ατέλειωτες προσλήψεις, οι τσάµπα επιδοτήσεις. Τελειώνοντας, ευελπιστούµε και αναµένουµε την ενεργό συµµετοχή σας. Η παρουσία σας αποτελεί τη δύναµή µας στις δύσκολες ηµέρες που βιώνουµε όλοι οι Έλληνες. Με τη βοήθεια του Θεού και µε τη βεβαιότητα ότι όλοι µας θα στηρίξουµε το έργο της Φιλοπτώχου και για το 2012, σας απευθύνουµε τις πλέον εγκάρδιες ευχές µας. Το Νέο Έτος να είναι έτος ειρηνικό, δηµιουργικό, µε πνευµατική ανάταση και κοινωνική συνοχή. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ Η Φιλόπτωχος Κυριών Άργους Ορεστικού µε την ευκαιρία εοαρτασµού της «Ηµέρας της Γυναίκας» διοργανώνει εκδήλωση τιµής προς τη γυναίκα, το Σάββατο 10 Μαρτίου και ώρα 7:00 µ.µ., στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου, στο Κτίριο δωρεάς Δαµιανού Θωµά Δούµα. Στην αξία και στο ρόλο της γυναίκας, σε οµιλία της, θα αναφερθεί η δασκάλα κυρία Βασιλική Μπούκλα-Παπαγεωργίου. Την εκδήλωση πλαισιώνει και η Χορωδία του M. Σ. «η ΟΡΕΣΤΙΣ». Το Διοικητικό Συµβούλιο της Φιλοπτώχου σας προσκαλεί

4 P I N A O X P O N I A ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1912 Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 5.Ο Βρετανικός Σύνδεσµος ιαιτησίας εξέδωσε έκκληση κατά του αεροπορικού πολέµου, ανάµεσα σε άλλους υπέγραψαν και οι: Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, Τόµας Χάρντυ, Τζ. Σ. Σάρτζεντ κ.ά. 6. Αγγλία: Ρουρκικό τροτ στην Αγγλία. Σε σχετική κριτική τους οι << Τάϊµς>> έγραψαν: << Ασφαλώς πρόκειται περί χορών που εκπληρώνουν τον αισθησιακό σκοπό τους είναι όµως χυδαία άσχηµοι>>. 8. Ο Βρετανός Υπουργός Άµυνας Λόρδος Χάλντεϊν, σε επίσκεψή του στο Βερολίνο, προσφέρθηκε να συµπαρασταθεί στις γερµανικές αποικιακές διεκδικήσεις στην Αφρική, µε αντάλλαγµα τον περιορισµό των ναυτικών δυνάµεων. 12. Ελλάδα: Οι στρατιωτικές αρχές της Τουρκίας σπεύδουν να συγκεντρώσουν στη Μακεδονία άντρες, για να προλάβουν το επαναστατικό κίνηµα, το οποίο προβλέπεται για τον Απρίλιο. 13. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση της Κίνας αναγνώρισε τη νέα δηµοκρατία. 14. Η Αριζόνα έγινε η 48η πολιτεία των ΗΠΑ. 16.Ελλάδα: Εξαιτίας του φόνου τριών Οθωµανών κοντά στα Χανιά, δηµιουργήθηκε ήδη σοβαρότατη κατάσταση στην Κρήτη. Κατατέθηκε νότα των Μ. υνάµεων. 19.Ελλάδα: Το Νεοτουρκικό Κοµιτάτο άρχισε την απέλαση των Ελλήνων δη- µοσιογράφων από την Κωνσταντινούπολη, µε τη δικαιολογία ότι αυτοί απεργάζονται τη διάσπαση των διαφόρων εθνοτήτων της αυτοκρατορίας. 21. Ελβετία: Αποπεράτωση της σήραγγας Γιουνγκφραου, σε ύψος πόδια. 24. Οι Ιταλοί βοµβάρδισαν την Βηρυττό, αρχίζοντας έτσι εχθροπραξίες κατά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 26. Ελλάδα: Έντονη διαµαρτυρία των Πατριαρχείων για τις κατάφωρες εκλογικές παρανοµίες των Νεοτούρκων σε βάρος των οµογενών. Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΡ ΟΣ ΧΑΛΝΤΕΪΝ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 8 Φεβρουαρίου. Ο Καγκελάριος Μπέτµαν- Χόλλβεγκ επιθυµεί να συνάψει σύµφωνο ουδετερότητας µε τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Βρετανοί,από την πλευρά τους, θέλουν να επιτύχουν µείωση των γερµανικών ναυτικών εξοπλισµών. Μια µέρα πριν από την άφιξη του Βρετανού Υπουργού Χάλντεϊν, το Πολεµικό Ναυτικό δηµοσίευσε ένα νέο σχέδιο νόµου, που προβλέπει την κατασκευή, από τώρα ως το 1916, τριών σκαφών της γραµµής πλέον των αρχικών προβλέψεων. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 13 Φεβρουαρίου. Η αυτοκρατορική κυβέρνηση της Κίνας αντικαταστάθηκε µε µια νέα δηµοκρατική κυβέρνηση. Πριν από ένα µήνα, οι επαναστάτες είχαν εκθρονίσει τον Αυτοκράτορα Που Γι, αναδεικνύοντας τον << δηµοφιλή>> ηγέτη Σουν Γιατ- σεν ως προσωρινό τους πρόεδρο. Έκτοτε, η Κίνα βαρυνόταν µε δυο αντιµαχόµενες κυβερνήσεις, µια δηµοκρατική στο Νανγκίνγκ, στην ΑΚ περιοχή της χώρας, και την παραδοσιακή των Τσινγκ ή Μαντσού, στο Πεκίνο, στα Β της χώρας. Ο αυτοκρατορικός υπουργός, Στρατηγός Γιουάν- Σιχ-κάι, πρώτος συνειδητοποίησε ότι η βασολική οικογένεια αγωνιζόταν µάταια. Είναι της απόλυτης εµπιστοσύνης της, παλαιότερα δε είχε βοηθήσει την αυτοκρατορική χήρα στο αγώνα της κατά των µεταρρυθµιστών, γεγονός για το οποίο και είχε τιµηθεί µε τον υψηλότερο αυτοκρατορικότίτλο του αντιβασιλέα, του Τσίχλι, για να αυτοανακηρυχθεί, αργότερα, σε πληρεξούσιο. Η δύναµή του είναι ως σήµερα φοβερή, έχει δε υπό τις διαταγές του και το στρατό και την αστυνοµία. Ο Σουν- Γιατ- σεν γνωρίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σφετερισµού της εξουσίας του Γιουάν θα απέληγε σε εµφύλιο πόλεµο. Γι αυτό δήλωσε πως θα αποσυρθεί αµέσως µετά τις εκλογές. Ο Γιατ- σεν προτείνει στο λαό να δεχτεί, αντί αυτού, ως κυβερνήτη τον Γιουάν Σιχ- κάι. Ο ΛΟΡ ΟΣ ΚΙΤΣΕΝΕΡ ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥ ΑΝ 27 Φεβρουαρίου. Ο Λόρδος Κίτσενερ, Γενικός Κυβερνήτης του Σουδάν, ση- µείωσε σήµερα άλλο ένα βήµα προς την κατεύθυνση της διατήρησης του βρετανικού ελέγχου στο Σουδάν, εγκαινιάζοντας σιδηροδροµική γραµµή που ενώνει το Χαρτούµ µε το Ελ- Οµπέιντ, έκτασης µεγαλύτερης των 200 µιλίων προς τα νοτιοδυτικά. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕ Ο ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟ ΧΡΗΣΜΟ ΚΙ ΕΠΕΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ο Αθηναίος ηγέτης Θεµιστοκλής, είχε εµµονή στη θαλασσοκρατορία της Αθήνας και στη δηµιουργία αθηναϊκού στόλου. Με τον θάνατο του Λεωνίδα, ο περσικός στρατός ξεχύθηκε προς τα νότια. Οι Αθηναίοι πανικοβλήθηκαν. Ο Θεµιστοκλής πρότεινε να εγκαταλείψουν την πόλη και να προτάξουν τον στόλο, δίνοντας την καθοριστική ναυµαχία στη Σαλαµίνα. Αντέδρασαν πολλοί. Προτάθηκε να ερωτηθούν οι θεοί. Στάλθηκε αντιπροσωπεία στους ελφούς. Η Πυθία Αριστονίκη προφήτευσε όλεθρο. Κάποιος τους έπεισε να την ξαναρωτήσουν. ΗΑριστονίκη χρησµοδότησε: << Όταν όλα όσα βρίσκονται ανάµεσα στο λόφο του Κέκροπα και τη Σπηλιά του θεϊκού Κιθαιρώνα θα καταληφθούν από τον εχθρό, ο ίας που βλέπει µακριά θα δώσει στην Τριτογένεια Αθηνά ένα ξύλινο τείχος για µείνει απόρθητο.. Αυτό το τείχος θα σώσει και σένα και τα παιδιά σου. Και συ, µην περιµένεις ήσυχα το ιππικό και τον µεγάλο στρατό που έρχεται από την Ασία αλλά να υποχωρήσεις, να φύγεις. Θα έλθει µια µέρα που θα αντισταθείς. Ω θεία Σαλαµίνα, θα καταστρέψεις εσύ παιδιά γυναικών,είτε όταν σπέρνεται καρπός της ήµητρας είτε όταν θερίζεται>>. Κάποιοι υπέθεσαν ότι τα << Ξύλινα Τείχη>> του χρησµού ήταν ο ξύλινος φράχτης γύρω από την Ακρόπολη. Ο Θεµιστοκλής επιστράτευσε τους ιερείς του Παρθενώνα. Βεβαίωσαν ότι ο << οικουρός όφις>>, το ιερό φίδι της Αθηνάς που υποτίθεται ότι κατοικούσε στον ναό, έφυγε από την Ακρόπολη. Το << µαρτυρούσαν>> οι προσφορές που του άφηναν τη νύχτα και το πρωί τις έβρισκαν άθικτες. Πείσθηκαν πολλοί αλλά κάποιοι έλεγαν ότι ο χρησµός µιλά και για καταστροφή στη Σαλαµίνα. Ο Θεµιστοκλής βεβαίωσε ότι εννοούσε καταστροφή του εχθρού. Αλλιώς, δεν θα έλεγε << Θεία Σαλαµίνα>>. Κάποιοι γέροι κλείστηκαν στην Ακρόπολη και αφανίστηκαν. Οι άµαχοι µεταφέρθηκαν στα νησιά. Η Ναυµαχία δόθηκε στη Σαλαµίνα και οι Έλληνες θριάµβευσαν. Ο Θεµιστοκλής δικαιώθηκε για τις επιλογές του. Α Ν Α Ξ Α Γ Ο Ρ Α Σ Ο Αναξαγόρας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και ήτανε πάµπλουτος. Παραχώρησε όµως όλα τα πλούτη του στους οικείους του, για να αφιερωθεί απερίσπαστος στη µελέτη της φύσης και των ουράνιων σωµάτων. Για τον ίδιο λόγο απείχε πάντα από κάθε ανάµειξη στην πολιτική. Κάποιος συµπατριώτης του τον κατηγόρησε για την αποχή του αυτή και του είπε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την πατρίδα του. Ο Αναξαγόρας του απάντησε: Απεναντίας, ενδιαφέροµαι πάρα πολύ για την πατρίδα µου. Και του έδειξε τον ουρανό! ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Χηµικός Μηχανικός Εργαστήριο αναλύσεων νερού- λυµάτων στο Άργος Ορεστικό Συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων (µελέτη-επίβλεψη λειτουργίας) Περιβαλλοντικές µελέτες Συστήµατα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Υπεύθυνος παραγωγής-ποιότητας Βιοµηχανιών έτοιµου σκυροδέµατος Γ.Φώτα 21, Άργος Ορεστικό Τηλ Κιν Mail:

5 Μορφωτικός Σύλλογος «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργους Ορεστικού ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ Την Κυριακή το βράδυ, 5 Φεβρουαρίου 2012, ο Σύλλογός µας προέβη στη κοπή της βασιλόπιτάς του, στην ταβέρνα «ΣΑΜΑΜΙΔΗΣ». Παρόντες µέλη των τµηµάτων του Συλλόγου µας (Χορωδίας και Χορευτικού), µέλη του Δ.Σ. και πρώην µέλη του Δ.Σ., οι συντάκτες της εφηµερίδας µας Θωµάς Τσιάγγος και Γιάννης Ουζούνης,ενώ την εκδήλωσή µας τίµησαν µε την παρουσία τους, ο βουλευτής του Νοµού µας κύριος Ζήσης Τζηκαλάγιας µε τη σύζυγό του, ο πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Ορεστίδος κύριος Σωκράτης Μπουρινάρης µε τον αντιδήµαρχο κύριο Πέτρο Χατζή εκπροσωπούντες του Δήµαρχό µας, η επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας δηµοτική σύµβουλος κυρία Μαρία Τερζοπούλου µε τη δηµοτική σύµβουλο κυρία Μελανία Πριζίδου, η πολιτευτής της Ν.Δ. κυρία Μαρία Αντωνίου, η µαέστρος της Χορωδίας του Συλλόγου µας κυρία Ναταλί Σερόβα-Χολοπούλου µε το σύζυγό της, οι οποίοι χαιρέτισαν την εκδήλωσή µας και έδωσαν τις ευχές τους. Σε γραπτό µήνυµά τους την εκδήλωση χαιρέτισαν και ευχήθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κύριος Φίλιππος Πετσάλνικος, καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσµου Αργεστών Θεσσαλονίκης κύριος Ιορδάνης Τσινικλίδης. Τον πλακούντα (βασιλόπιτα) ευλόγησε ο αιδεσιµολογιώτατος Λεωνίδας Μπάρδος. Όλους υποδέχτηκε καλωσορίζοντας τους θερµά ο πρόεδρος του Συλλόγου κύριος Βασίλειος Αβραµίδης, ο οποίος αφού έδωσε τις ευχές του, αναφέρθηκε σε τίτλους στα επιτεύγµατα του Συλλόγου κατά την µακρόχρονη πορεία του, που έφεραν ως αποτέλεσµα και τη µεγάλη δωρεά του συµπατριώτη µας γιατρού, αείµνηστου Δαµιανού Θωµά Δούµα, Μεγάλου Ευεργέτη του Συλλόγου µας ανακηρυχθέντος. Αναφέρθηκε ακόµη, πάντα επιγραµµατικά, στον προγραµµατισµό εκδηλώσεων του νέου έτους που διανύουµε και που είναι το έτος συµπληρώσεως των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του Άργους Ορεστικού από τον τουρκικό ζυγό. Τόνισε την ιστορική σηµασία του γεγονότος και τη υποχρέωση του Δήµου και όλων µας να προγραµµατίσουµε σειρά εκδηλώσεων,εκτεινόµενων εντός τους, για τον εορτασµό. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε και αναφέρθηκε στην προσφορά των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων από της ιδρύσεως του Συλλόγου, στην προσφορά των µελών των τµηµάτων του Συλλόγου και των δασκάλων των Τµηµάτων. Κάλεσε δε όλους µε το ίδιο ενδιαφέρον να συνεχίσουν την προσφορά τους, ζητώντας από τις αρχές του τόπου µας, παρά τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουµε, να συνδράµουν το Σύλλογό µας στο έργο που επιτελεί, γιατί έχει πολύ έργο ακόµη να προσφέρει. Η βασιλόπιτα κόπηκε και «το φλουρί» έτυχε ο Θωµάς Κυριαζόπουλος, σύζυγος της χορωδού Θωµαής το γένος Δατσιάδη. Η ορχήστρα, µε το Σωτήρη στο αρµόνιο και τον Θωµά Ξανθόπουλο στην κιθάρα και στο τραγούδι, σκόρπισε πολύ µα πάρα πολύ κέφι. Οι γυναίκες κυρίως ακούραστες χόρευαν ακατάπαυστα. Ήταν µια υπέροχη βραδιά! Βασίλης Αβραµίδης ( οι φωτογραφίες είναι προσφορά της µαέστρου Ναταλί, η οποία διακρίνεται στο χόµπι της αυτό. Φωτογραφίζει φωτογραφίζει, δεν αφήνει τίποτε αφωτογράφητο! Ναταλία σε ευχαριστούµε). Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Σ ΣΕΛΙ Α 5 «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ» «ΡΟΔΑΝΗ» «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ» 24/ 01/12 Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι,που οργάνωσαν τα Προσφυγικά Σωµατεία της πόλης µας, «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ», «ΡΟΔΑΝΗ», «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑ- -ΤΩΝ «Η ΚΥΖΙΚΟΣ» ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»,στο εντευκτήριο της Ευξείνου Λέσχης ( Παρασκευή 20,Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Ιανουαρίου) στα πλαίσια του οποίου οι πολίτες αντάλλαξαν όχι µόνο αντικείµενα αλλά είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά µεταξύ τους,να ενηµερωθούν για την κίνηση αυτή,ν απολάυσουν τα νέα παιδιά που τραγούδησαν το βράδυ του Σαββάτου καθώς και ν ανταλλάξουν απόψεις αλλά και βιωµατικά σεµινάρια τέχνης-γυµναστικής καθώς και παρασκευής οικιακών προιόντων (όπως το σεµινάριο της Κυριακής για το οικιακό σαπούνι) Ευχαριστούµε Θερµά όλους όσους συµµετείχαν ( φορείς,πολίτες Άλλα και επαγγελµατίες {κα.πετροπούλου Πόπη}) και ευελπιστούµε για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα όταν θα επαναληφθεί! Με Εκτίµηση: Οι διοργανωτές, Αγαπητοί µας, Καλή Χρονιά! Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε θερµά για ακόµη µία φορά, για την ευγενική σας διάθεση να συµβάλετε στο έργο του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε την ευγενική σας χορηγία δηµοσίευσης µίας αγγελίας στην εφηµερίδα σας. Η προσφορά σας αυτή σηµαίνει για εµάς κατάθεση ψυχής στο δύσκολο έργο µας. Το κείµενο προς δηµοσίευση είναι το παρακάτω: Το Δ.Σ. του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» θα ήθελε να ευχαριστήσει θερµά το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ STEP UP και την κυρία Δήµητρα Κύρου για την ευγενική της χορηγία παιχνιδιών για τα παιδιά που στηρίζει ο οργανισµός καθώς και για την πρωτοβουλία να διοργανώσει χριστουγεννιάτικο παζάρι στις 18 Δεκεµβρίου 2011 µε σκοπό την ενίσχυση του οργανισµού. Το ποσό που συγκεντρώθηκε από την εκδήλωση ανήλθε στα 700,00. Είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε δίπλα µας ανθρώπους όπως εσείς, µε ευαισθησία, κατανόηση και διάθεση να συµπαραστέκονται στα παιδιά, µε όποιο τρόπο έχουν την δυνατότητα, βοηθώντας έτσι και εµάς να τους προσφέρουµε το χαµόγελο που τους λείπει. Σας ευχαριστούµε για άλλη µία φορά για την προσφορά σας και ελπίζουµε ότι θα είσαστε κοντά µας και στο µέλλον, για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε το δύσκολο, αλλά τόσο ανθρώπινο έργο µας. Με εκτίµηση Για το Διοικητικό Συµβούλιο Κώστας Γιαννόπουλος Πρόεδρος

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα.

Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα. 0 Γινόμαστε και εμείς μικροί εθελοντές.προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους συνανθρώπους μας χωρίς ανταλλάγματα. Μια εργασία από τους μαθητές της Δ 2 Υπεύθυνη δασκάλα: Ελένη Μιχαήλ Σχολική χρονιά 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ: ΙΤΟΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΕΡΙ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 36 Βεύη, 20-2-2014 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ (Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ): «ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών) Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ -2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009- Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009 κ. κ. Μέτοχοι, κ. Πρόεδρε του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση επισήμων, εκπροσώπων τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου ξεκίνησε το Σάββατο 11 Αυγούστου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος... 04. 2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριθ. Πρωτ.:. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας

Διαβάστε περισσότερα

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Βιολογικά προϊόντα και Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και απειλές Μουρτζιόπουλος Χρήστος ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Vivartia ABEE Detrop 9 Μαρτίου 2007 Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας ακόμη κρίκος προστέθηκε στην αλυσίδα της πολύτιμης προσφοράς του Χορευτικού Ομίλου Τρίπολης στα Πολιτιστικά δρώμενα της Αρκαδίας, με το τριήμερο Σεμινάριο Παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία.

Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Από το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου το έτος 2009 θα αναφερθούν εδώ τα βασικότερα σημεία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το 2009 ξεκίνησε με τις εξαιρετικά προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Site: http://csrnews.gr/ Publication date: 11/12/2013 12:53. Bazaar από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη

Site: http://csrnews.gr/ Publication date: 11/12/2013 12:53. Bazaar από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη Site: http://csrnews.gr/ Publication date: 11/12/2013 12:53 http://csrnews.gr/9120/bazaar-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b3%ce%b5%ce%bd Bazaar από τη Νέα Γενιά Ζηρίδη Τα παιδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b.

Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. Τοσίτσα 13, 106 83 Αθήνα, Τηλ.:210 3303942 210 3302523, Fax: 210 3301956, e-m a i l : b o o k s @ s e k b. gr, www. s e k b. gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 44 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες)

Σας ενημερώνουμε ότι από 10 11 Μαΐου 2011 (διάρκειας 2 ημερών για περισσότερη δημοσιότητα και αξιοποίησή της από τις συμμετέχουσες εταιρίες) K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 114/368 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ Το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ πραγματοποίησε και φέτος την 8 η ετήσια γενική συνέλευσή του στα Καμένα Βούρλα στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2015. Στην τετραήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Πως δημιουργήθηκε η ιδέα και ξεκίνησε η δημιουργία του συνεταιρισμού παραγωγών Φραγκόσυκων και εναλλακτικών καλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ 5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ Έντυπο 5.4.1. «Κυριακίδης» Δραστηριότητα 1 η : «Στέλιος Κυριακίδης, η ζωή μου» Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν αθλητής δρόμων ημιαντοχής και αντοχής, με ιδιαίτερη έφεση στον μαραθώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2011 - Τεύχος 7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2 Μαρτίου Δείπνο Συνδέσμου Γονέων με το Προσωπικό του Σχολείου Με δέος

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ»

ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΤΕΠΑΚ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΕΠΑΚ» ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΠΑΚ 4 ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο

Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο report Τα πάντα για τον Κήπο και το Πράσινο 5-8 Φεβρουαρίου 2015 Η 4 η Κηποτέχνικα άνοιξε τις πύλες της 5-8 Φεβρουαρίου 2015 στο εκθεσιακό κέντρο ΜEC Παιανίας 15 μόλις ημέρες μετά τις πρόωρες εκλογές και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697 Διεύθυνση Αθηνών: Αττική Τηλέφωνο Αθηνών: 210-5752862 Τηλ. κινητό: 6972211388 1 / 9 e mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πολιτισμός - Events - Διασκέδαση - Αθλητισμός [4] Ευχές για την νέα χρονιά Αρχαία Τύρινθα 6o Παλαμήδειο Πρωτάθλημα Η Εθνική ομάδα Νέων της Αυστρίας στο Τολό Εθελοντική αιμοδοσία στο Τολό Εορταστικές εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης

Κρήτη. κρίση: Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Κρήτη κρίση: VS Η ανάπτυξη των κρητικών προϊόντων εν µέσω κρίσης Εικόνα της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα O Χαμηλότερα υπότιτλος ποσοστά ανεργίας στο νησί με της 2,5 μονάδες σελίδας κάτω από τον

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δραστηριοποιείται από το 1947 στην παραγωγή ζυμαρικών Διαθέτει καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλου & Μακαρονοποιείου στη Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου.

Ενημερωτικό Δελτίο. The G C School of Careers. Περισσότερα. στις ιστοσελίδες μας. στο www.gcsc.ac.cy. Ιανουαρίου. 8 Νοεμβρίου. The G C School of Careers Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 - Τεύχος 44 8 Νοεμβρίου Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, διακρίνεται με έπαινο στον επαρχιακό ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ.

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 800 479 π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Ποιες ήταν οι αιτίες της διάσπασης του φυλετικού κράτους; Η αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης. Η καταπίεση που ασκούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ «Ασπίδα μου, αγλάισμα της Θρώσσας γης που εχάθη, στα λαξευμένα μάρμαρα της μνήμης τ όνομά σου...» ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ 90 ΧΡΟΝΙΑ Από τις αλησμόνητες πατρίδες στους νέους τόπους Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο

Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο Έρευνα για την αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Αίγυπτο A) Γενικές Πληροφορίες: Στην Αίγυπτο υπάρχει µεγάλη κατανάλωση τυροκοµικών προϊόντων. Οι Αιγύπτιοι παράγουν πολλά είδη λευκών τυριών (από αγελαδινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Λούλας (Κοκκίνου) Παπαγεωργίου

Μαρτυρία Λούλας (Κοκκίνου) Παπαγεωργίου Μαρτυρία Λούλας (Κοκκίνου) Παπαγεωργίου ΟΝΟΜΑ: Λούλα (Κοκκίνου) Παπαγεωργίου ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 Φεβρουαρίου 1932 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ: 1954 ΨΕΥ ΩΝΥΜΑ: Μαντώ, Σεβαστιανός ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΣ ΡΑΣΗΣ: Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά

«Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ «Πράσινο» σχολείο με λουλούδια, αρωματικά φυτά και λαχανικά Στον αυλόγυρο του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου της Γαλήνης ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ο κήπος των μικρών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ Durham University

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ Durham University ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ Durham University Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική», στο μάθημα Εργασία και Μετανάστευση, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικό ταξίδι στο Durham

Διαβάστε περισσότερα

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Ηκοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας Άνοιξη 2009 Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και μέλη του συλλόγου μας, Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με τις καλύτερες ευχές του Δ.Σ. προς όλους σας για τις άγιες ημέρες του Πάσχα. Επικοινωνούμε ξανά μαζί σας με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο

Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο Φάρμακα και υγειονομικό υλικό από τη συλλογή φαρμάκων του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και του

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013 Έκθεση αποστολής Χ. Νικολαΐδου 1 Περιεχόμενα Ιστορικό... 3 Χελιδορέα Σεπτέμβριος 2013... 3 Συνοπτικό ημερολόγιο αποστολής... 3 Ευρήματα αποστολής... 4 Υλικά... 4 Οι συντελεστές...

Διαβάστε περισσότερα