ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2010.496/ΛΚΔΜ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ- ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΚΔΜ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03/05 /2011

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ-ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΚΔΜ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 7 ΣΧΕΔΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΚΔΜ ΤΕΥΧΟΣ 14 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 από 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : /ΛΚΔΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 14 1/6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

4 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) Διακήρυξη : /ΛΚΔΜ Παροχή υπηρεσίας : «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα-μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)». ΠΡ0ΣΚΛΗΣΗ Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Έργων ΔΕΗ Α.Ε. (Απόφαση Δ.Σ 206/ ) τους ενδιαφερόμενους σε Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη Αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)» συνολικού Προϋπολογισμού κατά τη Μελέτη της Επιχείρησης ,29 ΕΥΡΩ. Ο εν λόγω Προϋπολογισμός δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες με αποκλειστικό δικαίωμα της ΔΕΗ ΑΕ για αυξομείωση του Προϋπολογισμού από -25% έως + 50%. με αντίστοιχη χρονική επέκταση. Άρθρο 1 Όνομα - Διεύθυνση Υπηρεσίας αρμόδιας για τον Διαγωνισμό Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής Διαγωνισμού Αρμόδια Υπηρεσία για το Διαγωνισμό, η οποία εlναι υπεύθυνη για κάθε θέμα που έχει σχέση με αυτόν, είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ), ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΗ-ΜΥ) εικοστό τρίτο χιλιόμετρο της Ε.Ο Κοζάνης Πτολεμαΐδας Τ.Θ 21 ΤΚ τηλ /52234, 24630/ Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ), εικοστό τρίτο χιλιόμετρο της Ε.Ο Κοζάνης Πτολεμαΐδας Τ.Θ 21 ΤΚ 50200, στα γραφεία του Τομέα Ιμάντων του Κλάδου Ηλεκτρομηχανολογικής Υποστήριξης στις ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον Επιτροπής που θα συστήσει το ΛΚΔΜ. Προσφορές μπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδρομικά επί αποδείξει ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο της Αρμόδιας για το Διαγωνισμό Υπηρεσίας με ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη μόνον εφ όσον παραδοθούν σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας, όχι αργότερα από την 12:00 π.μ. της ημέρας του Διαγωνισμού. 0 φάκελος που περιέχει την προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει το Όνομα και τη Διεύθυνση του Διαγωνιζόμενου καθώς επίσης: 2/6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

5 «Προσφορά για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης /ΛΚΔΜ» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα-μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)». Άρθρο 2 Τόπος, Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το αντικείμενο αφορά υπαίθριες συγκολλήσεις ιμάντων με συρματόσχοινα σε ταινιοδρόμους και Μηχανήματα στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, με εν θερμώ βουλκανισμό. Η εκτέλεση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Ενδεικτικά οι εργασίες για τις υπαίθριες συγκολλήσεις ενώσεων σε ταινιοδρόμους (Τ/Δ) συνίστανται: 1. Τοποθέτηση του πρώτου στροφείου ιμάντα κατά μήκος του άξονα του Τ/Δ με τη βοήθεια Γερανοφόρας ή Γερανού, που θα διατεθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. 2. Τοποθέτηση του δεύτερου στροφείου σε κατάλληλη εκτυλίτρια (καβαλέτο). 3. Έλξη των δύο προς συγκόλληση άκρων του ιμάντα με τη βοήθεια ελκτικού μηχανήματος, που θα διατεθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. 4. Επεξεργασία των δύο προς συγκόλληση άκρων ιμάντα για την προετοιμασία της συγκόλλησης. 5. Χρησιμοποίηση κατάλληλων υλικών (γόμες, ελαστικά παρεμβύσματα, ωμό ελαστικό κλπ.) τα οποία διατίθενται από τον Εργολάβο. 6. Συγκόλληση με τη μέθοδο του βουλκανισμού εν θερμώ της ένωσης (ψήσιμο των δύο άκρων) με συσκευές βουλκανισμού και ειδικά εργαλεία που θα διαθέτει ο Ανάδοχος ή κατά περίπτωση η Επιχείρηση, όπως περιγράφεται στα τεύχη της Σύμβασης. 7. Λύσιμο των συσκευών βουλκανισμού και απομάκρυνση του εξοπλισμού συγκόλλησης από τον χώρο εργασίας. 8. Απομάκρυνση απορριμμάτων συγκόλλησης ιμάντων σε χώρο που θα υποδειχθεί από τα Ορυχεία. O Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και ότι μπορεί να ελέγχεται από όργανο της Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΚΜΛΕ / άρθρο 4 παρ. 2 εδ. στ) επειδή οι εργασίες συγκόλλησης ιμάντων θα εκτελούνται στα συστήματα μεταφοράς υλικών με ταινιοδρόμους στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν : Άρθρο 3 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 1. Εταιρείες που διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία την τελευταία δεκαετία σε συγκολλήσεις ιμάντων με συρματόσχοινα ισοδύναμης η μεγαλύτερης αντοχής και πλάτους για υπαίθριες εκμεταλλεύσεις αντίστοιχων των εγκατεστημένων ιμάντων του ΛΚΔΜ. 2. Εταιρείες κατασκευής ιμάντων (λινά, συρματόσχοινα), οι οποίες διαθέτουν υποδομή για την εκτέλεση εργασιών συγκόλλησης ιμάντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 3. Συμπράξεις Εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, των οποίων το ένα τουλάχιστον μέλος θα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 ή της παραγρ. 2 και θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50%. 4. Εταιρείες που έχουν περιορισμένη εμπειρία στις συγκολλήσεις ιμάντων με θερμό βουλκανισμό και έχουν συνάψει δεσμευτική συμφωνία συνεργασίας με δόκιμους Οίκους της παραγρ. 1 ή της παραγρ. 2 που θα αποδεικνύεται με Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα, για τεχνική και υλική υποστήριξη (συσκευές συγκόλλησης ιμάντων κλπ.) ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης έναρξης των εργασιών με την υπογραφή της Σύμβασης. 3/6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

6 Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Επιπλέον θα πρέπει ο ελάχιστος κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας σε Ηλεκτρομηχανολογικά- Ενεργειακά και Βιομηχανικά έργα να είναι την τελευταία 3ετία τουλάχιστον το 50% του προϋπολογισμού της παροχής υπηρεσίας της υπόψη Διακήρυξης. Επάρκεια εμπειρίας Η επάρκεια της εμπειρίας σε συγκολλήσεις θα αποδεικνύεται με Πίνακα Συστάσεων (Reference List) για τύπους ιμάντων με συρματόσχοινα που είναι εγκατεστημένοι στα Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. Στον Πίνακα θα αναγράφονται η Εταιρεία, το αντικείμενο με τα είδη και τις ποσότητες του εκτελεσθέντος Εργου, το συνολικό τίμημα, και η χρονική περίοδος εκτέλεσης. Συσκευές Συγκόλλησης ιμάντων Οι εταιρίες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό: -Δύο (2) συσκευές για ένωση ιμάντα πλάτους Β=1800mm. -Δύο (2) συσκευές για ένωση ιμάντα πλάτους Β=1200mm. -Ένα (1) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος απαιτούμενης ισχύος για τις παραπάνω συσκευές ή να έχουν υπογράψει συμφωνία (για μίσθωση, προμήθεια κ.λ.π.) με δόκιμους Οίκους και η οποία θα αποδεικνύεται με Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας για τεχνική και υλική υποστήριξη (συσκευές συγκόλλησης ιμάντων-ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ώστε να διασφαλίζεται ότι πριν την υπογραφή της Σύμβασης θα διαθέτουν τον προαναφερόμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για άμεση έναρξη των εργασιών. -Μία (1) συσκευή βουλκανισμού για ένωση ιμάντα πλάτους Β=2400mm. -Ένα (1) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος απαιτούμενης ισχύος για την παραπάνω συσκευή ή να έχουν υπογράψει συμφωνία (για μίσθωση, προμήθεια κ.λ.π.) με δόκιμους Οίκους και η οποία θα αποδεικνύεται με Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας για τεχνική και υλική υποστήριξη (συσκευές συγκόλλησης ιμάντων-ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ώστε να διασφαλίζεται ότι εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (συσκευή συγκόλλησης ιμάντων Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) σύμφωνα με τα τεύχη της υπόψη Διακήρυξης. Οι συσκευές που δηλώνεται ότι θα διατεθούν για την εκτέλεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε άλλο παρόμοιο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων κατά το διάστημα εκτέλεσής της. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ειδική Επιτροπή Ελέγχου συσκευών βουλκανισμού θα κάνει λεπτομερή έλεγχο των συσκευών που υπάρχουν του υποψηφίου διαγωνιζομένου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Όμως, εφόσον ο υποψήφιος διαγωνιζόμενος προσκομίσει Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για προμήθεια ή μίσθωση συσκευών, οι συσκευές του μειοδότη θα ελεγχθούν σύμφωνα με την παράγραφο «Συσκευές Συγκόλλησης ιμάντων» Σημειώνεται ότι: α. Εταιρεία, μέλος Σύμπραξης Εταιρειών, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης Σύμπραξης, ούτε να συμμετέχει μόνη της στο Διαγωνισμό. β. Απαγορεύεται εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζόμενων από τον ίδιο εκπρόσωπο. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων (α) & (β) οι Διαγωνιζόμενοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. γ. Ειδικά για Ανάδοχο της παρ. 4, του άρθρου 3 της υπόψη Διακήρυξης θα περιληφθεί όρος στη Σύμβαση ότι σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον Οίκο που παρέχει υποστήριξη θα ακολουθεί καταγγελία της Σύμβασής του αυτοδικαίως και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής. δ. Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος είναι Όμιλος Εταιρειών, υποχρεούται προ της υπογραφής της Σύμβασης να μετατραπεί σε Κοινοπραξία του Άρθρου 2 του Π.Δ. 186/92 όπως ισχύει και να προσκομίσει το σχετικό Κοινοπρακτικό στη ΔΕΗ. 4/6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

7 Άρθρο 4 Ειδικός Όρος ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3,4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΕΣΡ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3310/2005 (ΦΕΚ/Α 30) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3414/20005 (ΦΕΚ/Α 279)-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 1599/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Πριν την υπογραφή της σύμβασης η έκδοση του υπόψη πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚΑ/30) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚΑ/279) Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων εφόσον πρόκειται για σύμβαση προμήθειας της οποία το οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ) (ή για σύμβαση της οποίας το οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα είναι κατώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ) αλλά έχει ως αντικείμενο τμήμα, προσθήκη, ή επέκταση ή συμπλήρωση ανατιθέμενης προμήθειας που υπερβαίνει συνολικά το ποσό αυτό). Η συνδρομή ή μη των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων των άρθρων 3 & 4 του πιο πάνω νόμου όπως ισχύει, ελέγχονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 5 & 6 παρ. 1 αυτού. Ο έλεγχος είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Σε περίπτωση τυχόν διαπίστωσης συνδρομής των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων των άρθρων 3 & 4, επέρχονται οι συνέπειες των άρθρων 6 & 7 του ίδιου ως άνω νόμου όπως ισχύει. Η σύναψη της σύμβασης χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία των άρθρων 5 & 6 του νόμου καθιστά την σύμβαση άκυρη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) οδός Πανεπιστημίου & Αμερικής αρ. 5 ΤΚ Αθήνα. Ο Ανάδοχος θα παραλάβει από το ΕΣΡ δύο (2) πρωτότυπα Πιστοποιητικά από τα οποία το ένα (1) θα υποβάλλει στη ΔΕΗ για να αρχίσει η διαδικασία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 Επιπλέον οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να προσκομίσουν πριν την υπογραφή της Σύμβασης σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Επιχείρησης ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), με την οποία θα δηλώνουν, ότι έχουν υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά προς το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ για την εφαρμογή του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 3414/2005, ενόψει του συγκεκριμένου διαγωνισμού, και ότι δεσμεύονται να γνωστοποιούν αμελλητί, τόσο προς τη ΔΕΗ όσο και προς το ΕΣΡ οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία αυτά μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης αλλά και οποιαδήποτε τυχόν έγερση δικαστικής αμφισβήτησης σχετικά με την συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των άρθρων 3 & 4 του νόμου και η οποία αφορά σε οποιαδήποτε πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στα πιο πάνω άρθρα). 5/6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

8 4.3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3310/2005 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 3414/2005 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Η συμμετοχή του υποψηφίου ελέγχεται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία επί ποινή απαράδεκτου της συμμετοχής αυτού στο διαγωνισμό ως προς την απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005, (εξωχώριες εταιρείες). Για το σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι στο διαγωνισμό θα προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωμένη κατά νόμο από την αρμόδια αρχή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων αυτών ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συμβούλιο αυτών (προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού) με την οποία δηλώνουν ότι η εταιρεία τους δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3310/ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Ν. 3414/2005, σχετικά με τι εξωχώριες εταιρείες ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3310/2005 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 3414/2005 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με οικονομικό αντικείμενο ή αντάλλαγμα ανώτερο του ενός εκατομμυρίου ( ), οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό αυτοτελώς, ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: α. Οι Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 82/96 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α/30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279). (Μετοχολόγιο ή Βεβαίωση από το αρμόδιο Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας). β. Οι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α/30), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279) Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιρείας άλλης νομικής μορφής η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας στο εταιρικό κεφάλαιό της, άλλως για την κατέχουσα εταιρικά μερίδια ανώνυμη εταιρεία ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα. Άρθρο 5 Παραλαβή στοιχείων Διαγωνισμού Τα Τεύχη της υπόψη Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 1 των Όρων και Οδηγιών του Διαγωνισμού, θα διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 14:00 από τη ΔΕΗ ΑΕ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ), ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΗ-ΜΥ) εικοστό τρίτο χιλιόμετρο της Ε.Ο Κοζάνης Πτολεμαίδας Τ.Θ 21 ΤΚ τηλ /52511, 24630/52512 και με καταβολή ποσού πενήντα (50) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη αυτά μέχρι και την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού αυτοπροσώπως ή προσκομίζοντας εξουσιοδότηση. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων των λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με το Αντικείμενο στα γραφεία του Τομέα Ιμάντων της ΔΛΚΔΜ 23 ο χλμ. Κοζάνης-Πτολεμαϊδας, Πτολεμαΐδα. Τα έξοδα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης του αρχικού και τυχόν επαναληπτικών Διαγωνισμών βαρύνουν τον Ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας. 6/6 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : /ΛΚΔΜ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 14 1/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

10 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο: 1.Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης Άρθρο: 2.Προϋπολογισμός του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών - Σύστημα προσφορών Άρθρο: 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Άρθρο: 4.Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Άρθρο: 5.Υποβαλλόμενα στοιχεία Άρθρο: 6.Περιεχόμενο Προσφοράς Άρθρο: 7.Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών Άρθρο: 8.Αξιολόγηση προσφορών Άρθρο: 9.Ενστάσεις Διαγωνιζομένων Άρθρο: 10.Κατακύρωση - Ακύρωση Διαγωνισμού Άρθρο: 11.Κατάρτιση Συμβάσεων Άρθρο: 12.Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ AE Άρθρο: 13.Επιχειρήσεις χωρών Ε.E 2/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

11 Άρθρο 1 Τεύχη και έγγραφα της Διακήρυξης Η Διακήρυξη αποτελείται από το σύνολο των παρακάτω τευχών και εγγράφων: 1. Πρόσκληση 2. Όροι και Οδηγίες του διαγωνισμού 3. Σχέδιο Συμφωνητικού 4. Ειδικοί Όροι 5. Γενικοί Όροι 6. Τεχνικές προδιαγραφές 7. Σχέδια 8. Τιμολόγιο Υπηρεσίας και Προσφοράς 9. Οικονομική Προσφορά 10. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Υπηρεσίας και Προσφοράς 11. Τεύχος «Ασφαλίσεις» 12. Τεύχος «Υποδείγματα», που περιλαμβάνει: Υπεύθυνη Δήλωση περί Αποδοχής των Όρων της Διακήρυξης Υπεύθυνη Δήλωση συνυπευθυνότητας για Κοινοπραξίες Πίνακας Κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας 13. Κανονισμοί Ασφάλειας Εργασιών στο ΛΚΔΜ 14. Ασφαλείς μέθοδοι εργασίας Άρθρο 2 Προϋπολογισμός ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Σύστημα προσφοράς 1. Ο Προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσίας ανέρχεται σε ,29 ΕΥΡΩ. Ο Προϋπολογισμός αυτός δεν αποτελεί το ανώτατο όριο προσφοράς. 2. Ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των ομαδοποιημένων τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας τιμών των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. Για τον έλεγχο ομαλότητας ανατρέξτε στο άρθρο 8 του τεύχους 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των ομαδοποιημένων τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας τιμών των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 3.1 Οι Διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τιμές συμπληρώνοντας τα ασυμπλήρωτα «Οικονομική Προσφορά», «Τιμολόγιο Υπηρεσίας και Προσφοράς»,και 3/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

12 «Τιμολόγιο Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Υπηρεσίας και Προσφοράς» με τις προσφερόμενες από αυτούς τιμές. Η «Οικονομική Προσφορά» αποτελεί το κύριο έγγραφο της προσφοράς του Διαγωνιζόμενου και η οποία πρέπει να συμπληρωθεί ολογράφως και αριθμητικώς και με ευκρίνεια. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, υπερισχύει η ολόγραφη. 3.2 Οι τιμές μονάδας που προκύπτουν μετά την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης που προσφέρει ο καθένας Διαγωνιζόμενος στην «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα γενικά έξοδα, το όφελος και λοιπές επιβαρύνσεις του Διαγωνιζόμενου, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 33 και 37 των Γενικών Όρων της Σύμβασης. Το τεύχος «Τιμολόγιο Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Υπηρεσίας και Προσφοράς», αποτελεί συμπληρωματικό έγγραφο της προσφοράς και πρέπει να συμπληρωθούν από το Διαγωνιζόμενο όλα τα κονδύλια αυτού. Σε περίπτωση που κάποιες τιμές του τεύχους «Προμέτρηση Προϋπολογισμός Υπηρεσίας και Προσφοράς» είναι διαφορετικές από εκείνες που προκύπτουν μετά την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης στις τιμές του τεύχους «Τιμολόγιο Υπηρεσίας και Προσφοράς» για τις ίδιες εργασίες, ή σε περίπτωση λογιστικών σφαλμάτων στο τεύχος «Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Υπηρεσίας και Προσφοράς», οι σχετικές εγγραφές θα διορθώνονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει του τεύχους «Τιμολόγιο Υπηρεσίας και Προσφοράς» και «Οικονομική Προσφορά» και η προσφορά θα ισχύει όπως θα διαμορφωθεί μετά τις παραπάνω διορθώσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, όπου εφεξής γίνεται παραπομπή στην προσφορά, ή σε επιμέρους στοιχεία της, θα νοείται η παραπομπή στη διορθωμένη προσφορά Τα χορηγούμενα έντυπα στους Διαγωνιζόμενους είναι τα εξής : -Οικονομική Προσφορά (για συμπλήρωση). -Τιμολόγιο Προμέτρηση και Προϋπολογισμός Υπηρεσίας και Προσφοράς (για συμπλήρωση). -Τιμολόγιο Υπηρεσίας και Προσφοράς (για συμπλήρωση). Άρθρο 3 Χρόνος Ισχύος Προσφοράς Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία του Διαγωνισμού. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ. Η παράταση για επιπλέον διάστημα τεσσάρων (4) μηνών είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τους διαγωνιζόμενους. 4/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

13 Άρθρο 4 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί, από κάθε Διαγωνιζόμενο, Εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Επιχείρησης για ποσό ίσο με το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της παροχής υπηρεσίας από αναγνωρισμένη Τράπεζα πρώτης τάξεως, της αποδοχής ΔΕΗ ΑΕ, Ελληνική ή Αλλοδαπή. Η παραπάνω εγγύηση θα έχει ισχύ το λιγότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσφοράς (6 μήνες) και θα επιστρέφεται μετά την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού σε όλους τους Διαγωνιζομένους, πλην αυτού που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος, του οποίου η εγγύηση συμμετοχής θα αποδοθεί με την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Εάν απαιτηθεί από τις διαδικασίες του διαγωνισμού η Επιχείρηση μπορεί να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους να παρατείνουν την ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής μέχρι 4 μήνες ακόμη. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτικά αποδεκτή από τους διαγωνιζόμενους. Είναι δυνατόν η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής να επιστραφεί σε κάθε Διαγωνιζόμενο που με αίτησή του ζητήσει την επιστροφή της πριν τη συμπλήρωση της παραπάνω ημερομηνίας, εφόσον δεν πιθανολογείται ότι, μετά από ενδεχόμενη ανατροπή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, θα καταστεί Ανάδοχος ο υποψήφιος Διαγωνιζόμενος. Άρθρο 5 Υποβαλλόμενα στοιχεία 1. Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν στο Διαγωνισμό θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά τα έγγραφα Νομιμοποίησης των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων και όλα τα Πιστοποιητικά θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση. 2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. 3. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Διαγωνιζομένων επί των όρων που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό. Άρθρο 6 Περιεχόμενο Προσφοράς 1. Κάθε Διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της παροχής υπηρεσίας και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του Διαγωνιζόμενου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το 5/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

14 όνομα και τηλέφωνο του Αντίκλητού του. Η προσφορά του Διαγωνιζομένου θα πρέπει να υπογράφεται σε όλες τις σελίδες, σχέδια κλπ. από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία είναι προς τούτο εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω: Όπου προβλέπεται υποβολή αντιγράφων υπερισχύει το πρωτότυπο. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχει το ΦΑΚΕΛΟ Α, το ΦΑΚΕΛΟ Β και το ΦΑΚΕΛΟ Γ (οικονομική προσφορά) οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι. Μέσα σε κάθε φάκελο θα πρέπει να περιέχεται Πίνακας περιεχομένων στον οποίο θα αναφέρονται όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται με την αρίθμηση βάσει του παρόντος Αρθρου και με τον αριθμό των σελίδων κάθε εγγράφου. Επισημαίνεται ότι ο κάθε ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους 2, 3 και 4 που υποχρεούνται να υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι. Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει να περιέχει όλα, και μόνον αυτά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4 του Aρθρου αυτού αλλιώς μπορεί να απορριφθεί η προσφορά. 2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα περιέχει: 2.1. Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της Επιχείρησης και τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 4 του παρόντος Έγγραφα νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου ως εξής: Για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε. α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποιήση του. β. Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. γ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. δ. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής (Υπουργείο Εμπορίου) ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις ποιες είναι αυτές. ε. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσίας,στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα 6/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

15 έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ε.Π.Ε. α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή του με αντίγραφα των πράξεων τροποποιήσεων. β. Βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν μετά από έκδοση αυτού. γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη παροχή υπηρεσίας και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι Προσωπική Επιχείρηση (Ο.Ε ή Ε.Ε). α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης ή παράστασης και των τυχόν τροποποιήσεών τους με βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστικού Γραμματέα για τη δημοσίευση άλλων. β. Έγκριση του ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και τον αντίκλητο Όταν ο Διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από την αρμόδια Αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό αντίκλητου Για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κλπ Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό. Η απόφαση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση. 2.3 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών της έδρας του Διαγωνιζόμενου ή για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου έχει έδρα η εταιρία, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 7/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

16 κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του Διαγωνιζόμενου σε κατάσταση πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται ανάλογα στα Ομόρρυθμα μέλη, ή στους Διαχειριστές, ή στους Γενικούς Διευθυντές και τους Εντεταλμένους Συμβούλους του Διαγωνιζόμενου Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι βουλευτής. Η δήλωση θα γίνεται για τις Α.Ε. από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις Ε.Π.Ε. από τους Διαχειριστές, για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. από τα ομόρρυθμα μέλη και για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο Συμπληρωμένη και υπογραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που χορηγήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε., σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της Διακήρυξης, των τυχόν γραπτών τροποποιήσεών τους από τη ΔΕΗ, Α.Ε., καθώς και σχετικά με τη γνώση των τοπικών συνθηκών της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από Κοινοπραξίες μεταξύ των Επιχειρήσεων, κάθε μια Επιχείρηση θα υποβάλει: Χωριστά τα παραπάνω στοιχεία 2.2., 2.3., 2.4. και Δήλωση των Επιχειρήσεων που μετέχουν στην Κοινοπραξία, με την οποία θα δηλώνεται ότι οι υπόψη Επιχειρήσεις σύστησαν την Κοινοπραξία για να αναλάβουν τη παροχή υπηρεσίας μαζί και ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗΑ.Ε. σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, ενιαία, αδιαίρετα και εξ ολοκλήρου Το σχετικό Κοινοπρακτικό στο οποίο θα φαίνονται και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους, ή επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού προσυμφώνου Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στον Ειδικό Όρο, Άρθρο 4 του Τεύχους 1 Πρόσκληση (Εφαρμογή άρθρων ΕΣΡ) Τα έγγραφα των παραγράφων α, β, γ, δ, α, β, α, και 2.3 δυνητικά μπορεί να μην προσκομίζονται από τους Διαγωνιζόμενους. Στην περίπτωση αυτή θα αντικαθίστανται από την Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 2.5 του παρόντος Άρθρου) δια της παράγραφου 8 του αντίστοιχου Υποδείγματος. 3. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα περιέχει: 3.1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό (Απόσπασμα) Ποινικού Μητρώου όπου θα φαίνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί, ή αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. 8/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

17 Τα πιστοποιητικά αυτά θα αφορούν (ανάλογα με τη νομική υπόσταση του Διαγωνιζομένου) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διαχειριστές ή το φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό Δήλωση ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς του, τη διενέργεια λογιστικών και διαχειριστικών ελέγχων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την Επιχείρηση, είτε με λογιστές της επιλογής της, είτε με υπαλλήλους της ΔΕΗ Α.Ε. και αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει για το σκοπό αυτό κάθε πληροφορία ή επεξήγηση που θα του ζητήσουν οι ελεγκτές και γενικότερα να τους διευκολύνει στο ελεγκτικό τους έργο Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα των ισολογισμών του Διαγωνιζόμενου των τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση των λογαριασμών εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο εφόσον ο Διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε. Εάν ο Διαγωνιζόμενος είναι Ατομική ή Προσωπική Επιχείρηση, και μόνο στην περίπτωση που η τελευταία δεν έχει υποχρέωση από το Νόμο να συντάσσει ισολογισμούς, θα υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η δραστηριότητα (τζίρος) του Διαγωνιζομένου για το ίδιο πιο πάνω χρονικό διάστημα και για κάθε χρόνο χωριστά Ανάλυση του πάγιου ενεργητικού του Διαγωνιζομένου (για τις Α.Ε ή Ε.Π.Ε μόνο) στην οποία θα φαίνεται ο χρόνος κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα για τα μηχανήματα αν κατά την αγορά τους ήταν καινούργια ή μεταχειρισμένα (από την ανάλυση εξαιρούνται τα έπιπλα και σκεύη) Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι Διαγωνιζόμενοι και βεβαιώσεις των Τραπεζών για τη συνεργασία τους. 3.6 Πίνακα σταθερών μηνιαίων δαπανών του Διαγωνιζόμενου. 3.7 Σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. καταστάσεις ΙΚΑ κλπ.) που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη συνεργείου με εμπειρία σε εκτέλεση παρομοίων εργασιών. Κάθε άλλο κατά την κρίση τους χρήσιμο στοιχείο, το οποίο θεωρούν ότι θα συμβάλλει στον σχηματισμό πλήρους εικόνας της εμπειρίας και των δυνατοτήτων για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας Δήλωση-Πίνακα από την οποία να φαίνεται ο Ελάχιστος Μηχανολογικός Εξοπλισμός που διαθέτει ο Διαγωνιζόμενος και συγκεκριμένα: α. τις απαιτούμενες συσκευές βουλκανισμού για συγκολλήσεις ιμάντων με συρματόσχοινα πλάτους από Β=1000mm έως Β=2400mm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (των συσκευών) και τους Όρους της Διακήρυξης κατά Είδος και Ποσότητα. 9/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

18 β. Τον μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως τουλάχιστον δυο (2) Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη απαιτούμενης ισχύος έκαστο, αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικου, τουλάχιστον δυο (2) οχήματα ελξης πλατφορμών, κλπ. γ. τα ειδικά εργαλεία για τις συγκολλήσεις. Στη Δήλωση θα φαίνεται ο εξοπλισμός που θα είναι διαθέσιμος για άμεση έναρξη των εργασιών καθώς και ο υπόλοιπος εξοπλισμός που θα διατεθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης για την πλήρη κάλυψη της παροχής υπηρεσίας. Ο εξοπλισμός (συσκευές συγκόλλησης ιμάντων και Η/Ζ) που δεν θα είναι διαθέσιμος θα αποδεικνύεται από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. δ. Τεχνικές Προδιαγραφές των συσκευών βουλκανισμού σύμφωνα με τα περιεχόμενα του τεύχους (6) της Διακήρυξης Δήλωση-Πίνακα Συστάσεων (Reference List) που να φαίνονται εργασίες συγκόλλησης ιμάντων με συρματόσχοινα -σε υπαίθριες εκμεταλλεύσεις με σύστημα μεταφοράς ταινιοδρόμους- που ο Διαγωνιζόμενος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας από την ίδια ή τα μέλη της χωριστά) κατά την τελευταία δεκαετία έχει εκτελέσει ή έχει αναλάβει να εκτελέσει στην Ελλάδα η σε άλλες χώρες. Στον πίνακα αυτό θα αναγράφεται η επωνυμία των Πελατών με διεύθυνση και τηλέφωνο καθώς και το είδος, η ποσότητα, η αξία και η χρονική περίοδος πραγματοποίησης των συγκολλήσεων Για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Διαγωνιζόμενο, Δήλωση Συνεργασίας με το εργοστάσιο από το οποίο θα προμηθεύεται τα υλικά συγκόλλησης το οποίο θα διαθέτει Πιστοποιητικό της σειράς ISO 9000 για κατασκευή και το οποίο θα εκδίδεται από εταιρεία κατάλληλα πιστοποιημένη για το σκοπό αυτό Δήλωση εταιρείας για την αρτιότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των υλικών συγκόλλησης Οργανόγραμμα του Εργοταξιακού προσωπικού του Διαγωνιζόμενου. Η ύπαρξη προσωπικού με εμπειρία σε εκτέλεση παρομοίων εργασιών είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9000 για συγκολλήσεις και επισκευές ιμάντων, σε ισχύ το οποίο θα έχει εκδοθεί από εταιρεία κατάλληλα πιστοποιημένη για το σκοπό αυτό Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα, για συμμετοχή στο Διαγωνισμό Εταιρείας της παρ.4 του Άρθρου 3 του Τεύχους 1 Πρόσκληση. 10/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

19 4. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ (Οικονομική Προσφορά) θα περιέχει: 4.1. Ειδικό Έντυπο ή τεύχος που χορηγείται από την Υπηρεσία με βάση το οποίο ο Διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά του. Η συμπλήρωση των Εντύπων ή Τευχών αυτών πρέπει απαραίτητα να γίνει με ευκρίνεια. Η χρησιμοποίηση αντιγράφων που δεν είναι επίσημα επικυρωμένα έστω και αν αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με τα παραπάνω Έντυπα ή Τεύχη δεν επιτρέπεται και τα στοιχεία αυτά δεν γίνονται δεκτά Ειδικότερα τα έντυπα που υποβάλλει ο Διαγωνιζόμενος για την παρούσα Διακήρυξη, δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται με το Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, επί των ομαδοποιημένων τιμών του Τιμολογίου της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας τιμών των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, είναι: - «Οικονομική Προσφορά» - «Προμέτρηση Προϋπολογισμός Υπηρεσίας και Προσφοράς» - «Τιμολόγιο Υπηρεσίας και Προσφοράς» 4.3. Τον Πίνακα Κατανομής Τιμήματος (σε περίπτωση Κοινοπραξίας). Άρθρο 7 Παραλαβή και Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο, από την Επιτροπή Αποσφράγισης, που θα συστήσει η ΔΕΗ ΑΕ. Προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν μέχρι την πιο πάνω ημέρα και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που ορίζεται στο Άρθρο 1 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 2. Η Επιτροπή Αποσφράγισης παραλαμβάνει τις προσφορές των Διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, κατά σειρά παράδοσης. Με την εκπνοή της ώρας λήξεως παραλαβής προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαμβάνει από την Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο Πρακτικό Αποσφράγισης τα ονόματα των αντίστοιχων Διαγωνιζομένων οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών. 3. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ με τη σειρά την οποία έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι και ελέγχει την ύπαρξη των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, Β και Γ. Εάν μέσα στο ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεν ανεβρεθούν και οι τρεις φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα Ένστασης. 4. Μετά αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται και στον Πίνακα περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Διαγωνιζόμενος. Μετά την καταγραφή όλων των στοιχείων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α η Επιτροπή ελέγχει 11/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

20 τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτόν, αποφασίζει για όσους τυχόν θα πρέπει να αποκλεισθούν, με βάση τους όρους του Διαγωνισμού και ανακοινώνει τα ονόματα αυτών που αποκλείσθηκαν από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας απ αυτούς. 5. Σε κάθε Διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από την Επιτροπή Αποσφράγισης- Αξιολόγησης θα επιστρέφονται, επί αποδείξει, σφραγισμένοι όπως υποβλήθηκαν ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β, ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, καθώς και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο Άρθρο 9 του παρόντος για υποβολή Ενστάσεων, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος που αποκλείστηκε δεν έχει υποβάλει ένσταση. Επίσης μπορεί τα στοιχεία αυτά να επιστραφούν και πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο Διαγωνιζόμενος δηλώσει εγγράφως στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι παραιτείται από το δικαίωμα υποβολής Ενστάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση οι ΦΑΚΕΛΟΙ Β και Γ και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφούν στον Διαγωνιζόμενο μετά την έκδοση τυχόν απορριπτικής απόφασης της ΔΕΗ ΑΕ επί της Ενστάσεώς του. Τα στοιχεία του ΦΑΚΕΛΟΥ Α, πλην της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, θα κρατηθούν από τη ΔΕΗ κατά την κρίση της. 6. Μετά την απόφαση της ΔΕΗ ΑΕ επί τυχόν Ενστάσεων των Διαγωνιζομένων, του ΦΑΚΕΛΟΥ Α η Επιτροπή Αποσφράγισης ενημερώνει εγγράφως τους Διαγωνιζομένους, για την ημερομηνία και την ώρα συνέχισης της διαδικασίας και σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει, με τη σειρά που έχουν καταγραφεί οι Διαγωνιζόμενοι, τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Β εκείνων που έγιναν τελικά αποδεκτοί, μονογράφει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχει αν τα σχετικά έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα Περιεχομένων που υποχρεούται να έχει συντάξει ο Διαγωνιζόμενος. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β που αποσφραγίστηκε. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος. 7. Η αποσφράγιση διενεργείται παρουσία των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων οι οποίοι παρευρίσκονται εφόσον το επιθυμούν. Άρθρο 8 Αξιολόγηση Προσφορών 1. Ο Διαγωνισμός για ανάδειξη Αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και οικονομική εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας γίνεται μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή. 2. Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών και στοιχείων που περιέχονται στο ΦΑΚΕΛΟ Β, προκειμένου να διαπιστώσει αν η προσφορά του Διαγωνιζόμενου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Διακήρυξης, όσον αφορά τη δυνατότητα του Διαγωνιζόμενου να επιτελέσει τις προαναφερόμενες υπηρεσίες έντεχνα, έγκαιρα και άρτια. 12/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

21 Η Επιτροπή Αξιολόγησης, προκειμένου να φέρει σε πέρας τις εργασίες αυτές, μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους Διαγωνιζομένους, για την παροχή αναγκαίων διευκρινίσεων, σχετικά με το τεχνικό μέρος της προσφοράς, υπό τον όρο ότι οι διευκρινίσεις αυτές δεν θα αποτελούν σε καμία περίπτωση αντιπροσφορά. 3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους το αποτέλεσμα της τεχνικής κρίσης που αφορά την τεχνική προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου. Οι Διαγωνιζόμενοι, των οποίων απορρίπτονται οι προσφορές, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 του παρόντος τεύχους. 4. Μετά την εκδίκαση τυχόν Ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προσκαλεί εγγράφως τους Διαγωνιζομένους, που οι προσφορές τους έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές, να παραστούν στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ (οικονομική προσφορά), ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ΦΑΚΕΛΟΥ Γ. Ακολούθως, την καθορισμένη ημέρα, αποσφραγίζεται ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, μονογράφονται και αριθμούνται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν με δυο αριθμούς από τους οποίους ο πρώτος αντιστοιχεί στον αριθμό της προσφοράς και ο δεύτερος (με πρόθεμα Γ ) αντιστοιχεί στον αριθμό του εγγράφου. 5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει καταρχήν αν οι Διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν με το ΦΑΚΕΛΟ Γ όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 6 του παρόντος Τεύχους και ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους παρευρισκόμενους τα κύρια, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, οικονομικά στοιχεία των προσφορών. Μπορεί επίσης να ανακοινώσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προσφοράς του ζητηθεί από τους εκπροσώπους των Διαγωνιζομένων, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προσφέροντος. 6. Τα προσφερόμενα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση αυξομείωσης μεταξύ τους, ήτοι τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες από η μέση τεκμαρτή έκπτωση, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά κρίνετε απαράδεκτη. Η μέση τεκμαρτή έκπτωση προκύπτει από τον τύπο : Εμ=((Σα-Σβ)/Σα)Χ100, όπου Σα είναι ο προϋπολογισμός ΔΕΗ Α.Ε και Σβ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός προσφοράς.. Άρθρο 9 Ενστάσεις Διαγωνιζομένων 1. Δυνατότητα υποβολής Ενστάσεων έχουν μόνο οι απορριπτόμενοι και μόνo για τους λόγους που απορρίφθηκαν, όταν: Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβεί σε απόρριψη προσφοράς για αποκλίσεις ή παραλείψεις των περιεχομένων του ΦΑΚΕΛΟΥ Α. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβεί σε απόρριψη της προσφοράς εξαιτίας του περιεχομένου του ΦΑΚΕΛΟΥ Β. 13/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

22 Ενστάσεις που υποβάλλονται από τρίτους ή από Διαγωνιζόμενους για θέματα που αφορούν σε άλλο Διαγωνιζόμενο ή που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα πιο πάνω, δε γίνονται δεκτές. 2. Οι ενστάσεις αναστέλλουν τη διαδικασία του Διαγωνισμού μέχρι την τελεσίδικη εκδίκασή τους. Διαμαρτυρία οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, δεν αναστέλλει τη διαδικασία του αλλά τίθεται υπόψη μόνο του υπηρεσιακού οργάνου που θα κατακυρώσει το Διαγωνισμό. 3. Οι ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξαιτίας του ΦΑΚΕΛΟΥ Α θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποσφράγισης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), 23 ο χιλ. Ε.Ο. Κοζάνης Πτολεμαίδας Τ.Θ 21 ΤΚ τηλ /52511 και 24630/52234, μέσα σε δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή Αποσφράγισης θα ανακοινώσει στους Διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΦΑΚΕΛΟΥ Α. Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποσφράγισης. και θα γνωστοποιείται εγγράφως στους οικείους Προσφέροντες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. 4. Οι ενστάσεις για απόρριψη προσφοράς εξαιτίας του ΦΑΚΕΛΟΥ Β θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης και εφόσον κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ), 23 ο χιλ. Ε.Ο. Κοζάνης Πτολεμαίδας Τ.Θ 21 ΤΚ τηλ /52511 και 24630/52234, μέσα σε δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες από την ημερομηνία που η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανακοινώσει στους Διαγωνιζομένους το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΦΑΚΕΛΟΥ Β. Η απόφαση επί των Ενστάσεων θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, μετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και θα γνωστοποιείται εγγράφως στους οικείους Προσφέροντες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Άρθρο 10 Κατακύρωση - Ακύρωση Διαγωνισμού 1. Ο Διαγωνισμός δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά του από τα εξουσιοδοτημένα όργανα της Επιχείρησης. Η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από τον Διαγωνιζόμενο. 2. Η κατακύρωση ανάθεσης του έργου γνωστοποιείται στον Ανάδοχο με επιστολή με την οποία καλείται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερολογιακών (15) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον ο Ανάδοχος 14/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

23 δεν προσέλθει στην ως άνω προθεσμία η Επιχείρηση δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο. 3. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα των Κοινοπρακτούντων και θα τεθεί διάταξη στο Συμφωνητικό σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Κοινοπραξίας ενέχονται και ευθύνονται έναντι της ΔΕΗ ΑΕ ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα ελέγχεται από τη ΔΕΗ ΑΕ η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών της σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό. 4. Η ΔΕΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το Διαγωνισμό: για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. αν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την Επιχείρηση. αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού αν υπάρξουν σοβαρές αλλαγές των αναγκών της Επιχείρησης. Άρθρο 11 Κατάρτιση Συμβάσεων Η Σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου όπως αυτή τελικά διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης. Άρθρο 12 Επιφυλάξεις και Δικαιώματα ΔΕΗ 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του Διαγωνιζομένου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων καθώς και όλων των στοιχείων και Τευχών του Διαγωνισμού. 2. Η ΔΕΗ ΑΕ επιφυλάσσεται να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα Τεύχη της Διακήρυξης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα γνωστοποιούνται εγγράφως σε όσους πήραν τα Τεύχη της Διακήρυξης και θα ανακοινώνεται από το Τύπο η τυχόν νέα ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα σχετικά έγγραφα των τροποποιήσεων θα υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και θα αποτελούν μέρος της προσφοράς. 3. Η ΔΕΗ ΑΕ δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Διαγωνιζόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο Διαγωνισμός σ οποιοδήποτε στάδιο και 15/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

24 χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Κατά συνέπεια αυτοί που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της ΔΕΗ ΑΕ από τη Διακήρυξη αυτή και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 4. Η Προσφορά των Διαγωνιζομένων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Διακήρυξης, θεωρείται ως πρόταση προς τη ΔΕΗ ΑΕ και όχι ως αποδοχή πρότασής της. 5. Κάθε παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, δε δίνει το δικαίωμα στο Διαγωνιζόμενο να την επικαλεστεί προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του. 6. Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος της ΔΕΗ ΑΕ, η οποία δικαιούται να παραιτηθεί απ αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί δικαίωμα στους Διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους. Άρθρο 13 Επιχειρήσεις χωρών Ε.E Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Επιχείρησης από χώρα της Ε.E. απαιτούνται: 1. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των Ελληνικών Επιχειρήσεων για τη σύσταση της Εταιρείας. 2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό. 3. Πιστοποιητικό των αρμοδίων Αρχών ή της Πρεσβείας της χώρας της, που να βεβαιώνει ότι έχει δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ όπως το δημοπρατούμενο. 16/16 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

25 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : /ΛΚΔΜ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 14 1/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

26 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 3 Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 4 Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 5 Προθεσμίες πέρατος Πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου Άρθρο 6 Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 7 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 8 Αναθεώρηση τιμών Άρθρο 9 Ευθύνη Κοινοπραξίας Άρθρο 10 Ισχύς της Σύμβασης 2/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

27 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΛΚΔΜ) Διακήρυξη : /ΛΚΔΜ Παροχή υπηρεσίας : «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργαμετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)». ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Στην ΔΕΗ Α.Ε/ΛΚΔΜ σήμερα... τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ΔΕΗ ΑΕ, η οποία έχει έδρα την Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτήν την περίπτωση.από την κα Διευθύντρια ΛΚΔΜ και αφ ετέρου η εταιρεία. που θα αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα.... και εκπροσωπείται νόμιμα σ αυτήν την περίπτωση από τον.. συνομολόγησαν την Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω, χωρίς καμία επιφύλαξη. Άρθρο 1 Τεύχη της Σύμβασης 1. Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη τα οποία υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο: 1. Το Συμφωνητικό. 2. Οικονομική Προσφορά. 3. Προμέτρηση-Προϋπολογισμός Υπηρεσίας και Προσφοράς. 4. Ειδικοί Όροι. 5. Τεχνικές προδιαγραφές. 6. Σχέδια. 7. Γενικοί Όροι. 8. Ασφαλίσεις. 9. Υποδείγματα. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου για Αποδοχή των Όρων Της Διακήρυξης 11. Κανονισμοί Ασφάλειας Εργασιών στο ΛΚΔΜ. 12. Τιμολόγιο Υπηρεσίας και Προσφοράς. 2. Η σειρά με την οποία αναφέρονται τα Τεύχη στην προηγούμενη παράγραφο καθορίζει τη σειρά ισχύος των όρων καθενός απ αυτά, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο κείμενο ή στην ερμηνεία των όρων δύο ή περισσοτέρων Τευχών. 3/17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ /ΛΚΔΜ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 2 Ο Ρ Ο Ι Κ Α Ι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Π Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

1/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3003027 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3003027 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/12 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3003027 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518. Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518. Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : TEYXOΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/12 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3001760 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

1/12 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΠΜ-Θ/3001760 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/12 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΝΑΣ (1)ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GPS GNSS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ RTK, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ GNSS ΚΕΡΑΙΑ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 1 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41412 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υπογείων Καλωδίων για την υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς 150 kv, Διπλού Κυκλώματος, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ MERCHANDISING ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Η ΔΕΗ προκηρύσσει τον Ανοιχτό Διαγωνισμό 12030/13.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281088232 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ :5001954/19-06-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 27100- ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19-06-2015 Πληροφορίες : Μ. Βαλιανάτος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα