ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: Αριθμ. Πρωτ Φ Αθήνα 1 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΘΕΜΑ: "Προκήρυξη διαγωνισμού για την καθ υπέρβαση εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας, σε ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύχθηκαν με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, έτους 2007". Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η: 1. Τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς: α.του άρθρου 4 του Ν. 2226/94 (Α 122) Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις., β.του Π.Δ. 174/1983, "Κανονισμός Πυρ/κής Ακαδημίας" (Α' 60) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γ.του Π.Δ/τος 53/1989 "Προαγωγές Πυρ/κού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων (Α'26). δ. Του άρθρου 3 του Π.Δ 259/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού» (Α 254). 2.Την Φ.109.1/ απόφαση Υ.Δ.Τ. (Β 813) «Καθορισμός των μαθημάτων και της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας των υποψηφίων που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ.1(δ) του Ν.2226/1994». 3. Την υπ αριθ. 2/22755/0022/ Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών- Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων «Επανακαθορισμός αποζημίωσης στις γραπτές εξετάσεις» (ΦΕΚ 899 τ. Β/ ) 4.Την Φ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημοσίας Τάξεως «Καθορισμός αριθμού εισακτέων για τη Σχολή Ανθ/γών της Πυρ/κής Ακαδημίας για το έτος 2007». 5.Την Φ.109.1/ Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης. «Μεταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος». (Β 862). 6. Του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 3511/06 (Α 258) «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση αποστολής του και άλλες διατάξεις». 1

2 α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την καθ υπέρβαση εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυρ/κής Ακαδημίας, σε ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύχθηκαν με το σύστημα των γενικών εξετάσεων ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις και ορίζουμε: Α. Η μ ε ρ ο μ η ν ί α διενέργειας διαγωνισμού: Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 17/09/2007 στις εγκαταστάσεις της Πυρ/κής Ακαδημίας στη θέση Καλυφτάκη κάτω Κηφισιά σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει με νεότερη διαταγή μας. Β. Α ρ ι θ μ ό ς ε ι σ α κ τ έ ω ν: 1. Ο αριθμός των εισακτέων σύμφωνα με την υπ'αριθ Φ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης ορίστηκε σε τέσσερεις (4) άνδρες και γυναίκες Πυρονόμους, Αρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστριες, Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες, ήτοι ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύχθηκαν με το σύστημα των γενικών εξετάσεων. 2. Δεν ορίζεται θέση για τους υποψηφίους που τυχόν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες (άρθρο 2 του ΠΔ 53/1989) γιατί το ποσοστό που αντιστοιχεί για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων για αυτούς είναι μέχρι 10% άρα (4 Χ 10%= 0,4) και τα κλασματικά υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψη, επομένως οι ανωτέρω δεν δικαιούνται θέση. 3. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων είναι μικρότερος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες με το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων. Γ. Π ρ ο σ ό ν τ α υ π ο ψ η φ ί ω ν: Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Ανθυποπυραγών έχουν Πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων,(ΑΕΙ & ΑΤΕΙ) Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστριες, Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών, υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη σε Σχολές του στρατού ξηράς και δεν έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Πρ. Δ/τος 170/1996. Δ. Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά υ π ο ψ η φ ί ω ν: 1.Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ανωτέρω εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Σχολή Ανθ/γών πρέπει να υποβάλλουν ιεραρχικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: (α) Αίτηση συμμετοχής όπως το "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α'" του Π.Δ. 174/1983 σε τετρασέλιδη κόλλα αναφοράς. (β) Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από τον Διοικητή της Υπηρεσίας για το γνήσιο της υπογραφής ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε ξένες γλώσσες και ποιες από αυτές. (γ) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. 2.Κατά τα λοιπά θα εφαρμοσθούν από τους υπευθύνους με προσοχή και ακρίβεια τα προβλεπόμενα στο άρθρο 70 του Π.Δ. 174/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.8 του Π.Δ. 426/94. 2

3 Ε. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών: 1.Άπαντα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους στους Διοικητές ή προϊσταμένους τους μέχρι την Οι Διοικητές ή Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να υποβάλουν αλφαβητική κατάσταση των υποψηφίων στη Δ/νση ΙΙΙ Τμήμα 5ο μέχρι στο FAX Επίσης να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Π.Δ. 174/1983 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 του άρθρου 1 του Π.Δ.426/94 και να υποβάλουν αυτά στους αμέσως ιεραρχικά Προϊσταμένους τους, μέχρι και αυτοί στο Α.Π.Σ. μέχρι Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν θα γίνονται δεκτά, με εξαίρεση μόνο τους τίτλους σπουδών που είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι την ημέρα έναρξης των εξετάσεων. Ζ. Έλεγχος δικαιολογητικών: Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 71 του Π.Δ.174/83,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 1 του Π.Δ.426/94 και θα συνταχθούν οι πίνακες που προβλέπονται οι οποίοι θα κυρωθούν από τον Αρχηγό του Π.Σ. ΣΤ. Ψευδή ή ανακριβή πιστοποιητικά: Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες που τυχόν θα εισαχθούν στην Ακαδημία με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός των ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών που θα υποστούν, θα αποβληθούν και από αυτή, σύμφωνα με το άρθρο72 του Π.Δ.174/83. Ζ. Ικανοί και αποκλειστέοι υποψήφιοι: 1.Οι υποψήφιοι/ες, πριν από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα κριθούν από την επιτροπή του άρθρου 73 του Π.Δ/τος 174/1983 που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. 2.Οσοι από τους υποψήφιους/ες χαρακτηρισθούν ως αποκλειστέοι για άλλους λόγους εκτός υγείας, έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων (άρθρο 74 Π.Δ.174/83).Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά στην παραπάνω επιτροπή σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα τους κοινοποιηθεί ο αποκλεισμός. 3.Μετά τον καταρτισμό των πινάκων του άρθρου73 του Π.Δ.174/83 θα ακολουθήσει διαταγή μας που θα ορίζει τους ικανούς/ες και αποκλειστέους/ες και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η. Υγειονομική εξέταση υποψηφίων: Πριν από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι/ες θα παραπεμφθούν στην υγειονομική επιτροπή αναρρωτικών αδειών του Πυρ/κού Σώματος (Υ.Ε.Α.Α.Π.Σ.) του Νομού Αττικής για εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Π.Δ. 174/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 11 του Π.Δ.426/94. Θ. Εξεταστέα μαθήματα και ύλη αυτών: Τα εξεταστέα μαθήματα ως και η εξεταστέα ύλη αυτών καθορίζεται με λεπτομέρεια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Ι. Εξεταστικές Επιτροπές: 1.Η διαδικασία και ο τρόπος των εξετάσεων θα ισχύουν σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 99 του Π.Δ. 174/84, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2001και ισχύει σήμερα. 2.Οι Διοικητές και προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Σώματος να κοινοποιήσουν την Απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους/ες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπηρετούν στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια δικαιοδοσίας των, και να αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής διεξοδικά ώστε να αποκλεισθεί κάθε παρερμηνεία όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των αναφερομένων. Η 3

4 παρούσα να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και να λάβουν γνώση αυτής ενυπόγραφα οι ενδιαφερόμενοι. 3. Πυρονόμοι, Αρχ/στες και Αρχιπυροσβέστριες, Πυροσβέστες και Πυροσβέστριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές και ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις σε απλό χαρτί ότι δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Οι δηλώσεις αυτές αφού θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής τους από τους Διοικητές ή προϊσταμένους των υπηρεσιών του Σώματος να τεθούν στον τηρούμενο από εσάς ατομικό τους φάκελο. 4. Να αναφερθεί λήψη της παρούσης στις έδρες των Περ/κών Δ/σεων και αυτές συγκεντρωτικά στο Α.Π.Σ. Οι ειδικές υπηρεσίες, το Τ.Α.Υ.Π.Σ. και το Ε.Τ.Υ.Π.Σ. θα αναφέρουν απευθείας στο Α.Π.Σ. 5. Παρακαλούμε για την ανακοίνωση και πιστή εφαρμογή της παρούσης. 6. Η παρούσα να μεταδοθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54 και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr). ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: -Δ/νσεις και τμήματα Α.Π.Σ Ο Αρχηγός Ανδρέας Στυλ. Κόης Αντιστράτηγος ΠΣ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Επισυναπτόμενο στην υπ' αριθ. Φ / Απόφασή μας ΘΕΜΑ: "Καθορισμός εξεταστέας ύλης των κατατακτήριων εξετάσεων για το Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας", ( Αρθρο 4 παρ. 1δ του Ν. 2226/1994 και υπ' αριθ Φ / Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης). ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 1. Ελληνικά Σύνταξη έκθεσης στην ελληνική γλώσσα σε γενικό θέμα που δίνεται με περιληπτικό τίτλο. 2. Πυροσβεστική Νομοθεσία Τα παρακάτω Ν. Δ/γματα και Π. Δ/γματα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα. α. Ν. Δ/γμα 343/1969 (Φ.Ε.Κ. τ.α 238/ ) "Περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας". β. Ν. Δ/γμα 935/1971 (Φ.Ε.Κ. τ.α 149/ ) "Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος". γ. Π. Δ/γμα 210/1992 (Φ.ΕΚ. τ.α 99/ ) "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος". δ. Π. Δ/γμα 305/1992 (Φ.Ε.Κ. τ.α 152/2-2-92) "Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των Αξ/κών του Πυροσβεστικού Σώματος". ε. Π. Δ/γμα 170/1996 (Φ.Ε.Κ. τ.α 131/ ) Κεφάλαιο Β "Κανονισμός μεταθέσεων". 3. Πυροσβεστική Τέχνη α. Όλη η ύλη που περιέχεται στο βιβλίο "Μαθήματα Πυροσβεστικής Τέχνης" Π.Ε 11 του τέως Αρχηγού κ. Γεωργίου Αντωνόπουλου. β. Από το βιβλίο "Πυροσβεστική Εκπαίδευση" Π.Ε. 12 του Α.Π.Σ., τα κεφάλαια ΣΤ (ολόκληρο) και Η μέχρι και τη σελίδα

6 4. Φυσική Από τα βιβλία: α. "ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου" Π. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ, Α. ΣΚΑΛΩΜΕΝΟΣ, Ν. ΣΦΑΡΝΑΣ, Ι. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Τα Κεφάλαια 1 μέχρι και 4 (εκτός τις παρ. 1.2 και 4.3). Το παράρτημα της γεωμετρικής οπτικής από σελ 131 έως 137 δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. β. "ΦΥΣΙΚΗ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας " Ν. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, Σ. ΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ, Β. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Ν. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, Σ. ΟΒΑΔΙΑΣ, Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ, Μ. ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ, Α. ΨΑΛΙΔΑΣ έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Τα κεφάλαια 3 και 4 (εκτός την παρ ). 5. Χημεία α. Από το βιβλίο «ΧΗΜΕΙΑ Β Τάξης Λυκείου Γενικής Παιδείας» ΣΤ. ΛΙΟΔΑΚΗ Δ. ΓΑΚΗ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΛΛΗ, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β.: Τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5 β. Από το βιβλίο «ΧΗΜΕΙΑ Β Τάξης Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» των ιδίων συγγραφέων. Τα κεφάλαια 1, 2, 3 γ. Από το βιβλίο «ΧΗΜΕΙΑ Γ Τάξης Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» των ιδίων συγγραφέων. Τα κεφάλαια 2, 3, 4 Οι Ασκήσεις της Φυσικής και της Χημείας θα είναι από την καθορισμένη ύλη των παραπάνω βιβλίων. Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο Φυσικής και Χημείας το οποίο να περιλαμβάνει όμως την ανωτέρω ύλη. 6. Ξένες Γλώσσες (προαιρετικά) Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική α. Γραπτή εξέταση στην ορθογραφία και μετάφραση 10 στίχων κειμένου ξένης γλώσσας στην Ελληνική, 10 στίχων ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα και ανάπτυξη γραμματικών παρατηρήσεων στην ξένη γλώσσα. β. Προφορικά με μορφή συνέντευξης από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Αθήνα, O Δ/ντής Εκπαίδευσης Ν. Παυλόπουλος Αντ/χος 6

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

Αθήνα 18 Μαρτίου 2008. ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάταξη στο Πυρ/κό Σώμα οκτώ (8) Ιατρών ως Υγειονομικοί Αξιωματικοί».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάταξη στο Πυρ/κό Σώμα οκτώ (8) Ιατρών ως Υγειονομικοί Αξιωματικοί». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα "Α" και "Γ" ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/2 Τηλέφ. 6553213 ΚΟΙΝ: Όπως στον Πίνακα Φ.415.41/8/241381 Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Εσωτερικών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Υπουργός Εσωτερικών. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Πληροφορίες : 1) Στα τηλέφωνα: ΑΘΗΝΑ: 210-69 77 774 210-69 77 327 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΙΔΙΨΣΨΝ ΣΙ ΦΟΛΕ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΨΝ ΓΕΝΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014. «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014. «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Aριθμ.: 223.10-1 /13366/2014 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 «Για την πολυθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Θέσεων για το διορισμό καθηγητών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Θέσεων για το διορισμό καθηγητών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Θέσεων για το διορισμό καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα χιλίων διακοσίων εξήντα (1.260) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα