ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ,ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ". ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά ομάδα ή συνδυασμό ομάδων εκσκαφέων φορτωτών, σαρώθρων, αγροτικών μηχανημάτων, με αντικείμενο την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ,ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ". Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της με αριθμό 68/2015 συντεταγμένης μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,92 με το Φ.Π.Α. με εξασφαλισμένες πιστώσεις στους Κ.Α , , , , και του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος H διάρκεια των συμβάσεων και κατ επέκταση η δαπάνη θα είναι σε ισχύ από την υπογραφή των συμβάσεων και μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 363/2015 απόφαση Ο.Ε., τις διατάξεις της με αριθμ / Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 4281/2014 (άρθρο 201 παρ. 5 και 157 παρ. 1 α και 1β), το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τ.α) και τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Επίσης, η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας των ειδών και των συντηρήσεων επισκευών, γίνεται σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : 1. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2. Της ΥΑ 11389/93 «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ ( ΕΚΠΟΤΑ). 3. Του Ν.3463/ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 ( Αρ. Πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 4. Του 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α ). 5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

2 6. Της εγκυκλίου 11 ( Αρ. πρωτ /28/6/2010 ) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 204/2010 γνωμοδότησης του Δ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. Δαπάνες Δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α βαθμ.». 7. Οι διατάξεις 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,της παρ. 3 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, του ΠΔ 28/80 και της υπ' αριθ. απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β). 8. Της ΚΥΑ 111/2380/ ( ΦΕΚ 3400/ Τεύχος Β ) με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: α) Προσωπικά ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 22 η Σεπτεμβρίου 2015 από ώρα 10:00 μέχρι 10:30 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών ). β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας δηλαδή την (Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη). Σε περίπτωση απεργίας ή οποιασδήποτε ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσίας στα υπό προμήθεια είδη ή στις ζητούμενες εργασίες. Η έδρα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την άμεση ανταπόκρισή τους στις εκάστοτε ανάγκες δεδομένης της 24ώρου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της μελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών των ειδών, ή/και εργασιών, μαζί ή και ανεξάρτητα για οποιαδήποτε από αυτές ή συνδυασμό τους. εν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών ή/και εργασιών, όπως αυτά αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς.

3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ, ότι αποδέχονται τους όρους και ότι τα είδη που προσφέρουν έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. Οικονομική προσφορά. Ασφαλιστική ενημερότητα Φορολογική ενημερότητα Τεχνική Προσφορά. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια για ποιά είδη, η/και εργασίες υποβάλλουν προσφορά. Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται εις διπλούν, πρωτότυπα και αντίγραφα. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή τις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης των αγαθών που προσφέρουν. Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει: - τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, - την τεχνική προσφορά, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα εμπεριέχεται στον ανωτέρω φάκελο. - την οικονομική προσφορά, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα εμπεριέχεται στον ανωτέρω φάκελο. 4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % επί των ενδεικτικών προϋπολογισμών για τους οποίους καταθέτει προσφορά, εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4 6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται τμηματικά και κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου μας και μετά τη λήξη τους θα παραδίδονται συνοδευόμενες με αντίστοιχη βεβαίωση της καλής εκτέλεσής τους από τον ανάδοχο της εργασίας. Ο συμβατικός χρόνος των ανωτέρω προμηθειών/εργασιών αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του κάθε ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας με τους ίδιους όρους και τις αυτές τιμές, με την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υπέρβαση του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού και δεν προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών και των εργασιών που εκτελέστηκαν. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. Αλεξανδρούπολη Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ\ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 68/2015 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό τη συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των επί συνόλου δέκα ( 10 ) Αριθμός Είδος Εργοστάσιο A/A Κυκλοφορίας μηχανήματος Κατασκευής 1 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 2 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 3 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT 4 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 5 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ O & K 6 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 7 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 8 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU εκσκαφέων και φορτωτών που διαθέτει ο Δήμος μας, τεσσάρων ( 4 ) γεωργικών ελκυστήρων και πέντε ( 5 ) σαρώθρων, τα οποία είναι τα εξής:

6 9 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 10 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VENIERI 11 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ FIAT ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 12 ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ FIAT ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 13 AM ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ SAME ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 14 AM ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ NEW HOLLAND ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 15 ME ΣΑΡΩΘΡΟ HOLDER 16 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ HOFFMAN 17 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER CC ME 6389 ΣΑΡΩΘΡΟ UCM 19 ME ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΑΤΗIEU Για τη συντήρηση, επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των συγκεκριμένων μηχανημάτων έργου και αγροτικών μηχανημάτων έχουν εγγραφεί αντίστοιχοι Κ.Α. Εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2015, αναλυτικά ως εξής : K.A. ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 5.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 5.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 3.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 3.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,00

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Για την προμήθεια των ανταλλακτικών εκσκαφέων φορτωτών, σαρώθρων & σωλήνων υψηλής πίεσης. Τα προσφερόμενα ανταλλακτικά, εξαρτήματα και σωλήνες υψηλής πίεσης πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μπορούν δε να είναι είτε γνήσια του εργοστασίου κατασκευής κάθε μηχανήματος έργου, είτε εφάμιλλης ποιότητας από ανεξάρτητους κατασκευαστές. Ως γνήσια, σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος έργου, και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής μηχανήματος έργου για το συγκεκριμένο μηχάνημα έργου και κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής. Ως εφάμιλλης ποιότητας, σύμφωνα και πάλι με τον κανονισμό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002, ορίζονται τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του μηχανήματος έργου από τον κατασκευαστή του. 2. Για τις Εργασίες συντήρησης & επισκευής εκσκαφεών φορτωτών, σαρώθρων και αγροτικών μηχανημάτων. Ως εργασίες συντήρησης και επισκευής ορίζονται οι ανθρωποώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών που απαιτεί η τακτική συντήρηση των εκσκαφέων φορτωτών, σαρώθρων και αγροτικών μηχανημάτων, αλλά και οι επισκευές των πάσης φύσεως βλαβών που ενδέχεται να παρουσιάσουν. Οι εργασίες πάσης φύσεως θα πιστοποιούνται με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τους προσφέροντες ως προς την ποιότητα και την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατά την εκτέλεσή τους, όπως επίσης και για τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού κάθε φορά. ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Ο Συντάξας Ο Διευθυντής Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ( ,00 ) CPV : ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ( ΤΕΜ ) ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ 1 285,00 285,00 2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 6 41,00 246,00 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( 3 ΣΤΑΥΡΟΙ ) 6 317, ,00 4 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ , ,00 5 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 3 670, ,00 6 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 10 12,50 125,00 8 ΓΛΥΣΤΡΕΣ ΠΗΓΑΣ 6 230, ,40 9 ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ , ,00 10 ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 2 485,00 970,00 11 ΚΟΜΠΛΕΡ 2 145,30 290,60 12 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 2 520, ,00 14 ΝΥΧΙΑ ΚΟΥΒΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 10 35,40 354,00 15 ΠΕΙΡΟΙ ΝΥΧΙΩΝ 10 2,45 24,50 17 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 2 132,66 265,32 18 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5 125,35 626,75 20 ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 2 530, ,00 22 ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 4 124,00 496,00 23 ΒΑΚΤΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 2 358,44 716,88 24 ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 6 58,60 351,60 ΣΥΝΟΛΟ ,05 ΦΠΑ 23% 3.645,74 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ,79 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ( 5.000,00 ) CPV: Α/Α ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ΤΕΜ ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1" 15 40,20 603,00 2 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/4" 12 18,00 216,00 3 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1 1/4" 15 58,00 870,00 4 ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2" 14 39,00 546,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.235,00 ΦΠΑ 23% 514,05 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.749,05

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ( 3.000,00 ) CPV: Α/Α 1 ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ( ΣΤΑΥΡΟΙ ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ΤΕΜ - KGR ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 156,00 156,00 2 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 1 145,00 145,00 3 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 6 12,50 75,00 4 ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 480,00 480,00 5 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1 145,34 145,34 6 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2 125,35 250,70 7 ΕΛΑΣΜΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ( ΣΥΡΜΑ ) ( KGR ) 50 3,85 192,50 8 ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 4 240,00 960,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.404,54 ΦΠΑ 23% 553,04 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 2.957,58 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 2015

10 Α/Α CPV: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 8 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟΥ ( TORQUE CONVERTER ) 14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 17 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 18 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 19 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 20 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 23 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛ. ΠΙΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ 24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ( ΜΑΧΑΙΡΙΑ ) 26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΛΕΠΙΔΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΚΟΥΒΑ 27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 28 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ COMMON RAIL 29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 30 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΓΑΙΩΝ ( RIPPER ) 31 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑΔΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΥΧΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 40 /ΏΡΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.750,00 ΦΠΑ 23% 862,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.612,50

11 K.A. ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 5.000,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2015

12 Α/Α CPV: ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΡΙΒΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ 6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΕΡΑ 7 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 15 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 18 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 19 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ AΡΩΣΗΣ ( ΜΑΧΑΙΡΙΑ ) 21 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 25 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 40 /ΏΡΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.500,00 ΦΠΑ 23% 805,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.305,00 K.A. ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 5.000,

13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 2015 CPV: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 13 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 14 ΑΛΛΑΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 16 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 17 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ( ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ) 23 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 24 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ 27 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΦΑΙΡΩΝ ΤΡΙΒΕΩΝ ( ΡΟΥΛΕΜΑΝ) ΓΕΝΙΚΑ 30 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 35 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 36 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 38 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 40 /ΏΡΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 2.400,00 ΦΠΑ 23% 552,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.952,00 K.A. ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 3.000,00

14 ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πάσης φύσεως ανταλλακτικών εκσκαφέων φορτωτών, σαρώθρων & σωλήνων υψηλής πίεσης και τις εργασίες συντήρησης και επισκευών που θα απαιτηθούν για το σύνολο των εκσκαφέων φορτωτών, σαρώθρων του Δήμου μας και των αγροτικών μηχανημάτων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. Στην τεχνική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους θα αναφέρονται υποχρεωτικά το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των ανταλλακτικών. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών των ειδών, ή/και εργασιών μαζί ή και ανεξάρτητα για οποιαδήποτε από αυτές ή συνδυασμό τους. Για τα είδη που δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τους προσφερόμενους καταλόγους του αναδόχου, η έκπτωση θα υπολογίζεται στην τιμή επίσημου τιμοκαταλόγου προμηθευτού που θα προσκομίζεται από τον ανάδοχο. Οι ποσότητες των ανταλλακτικών των εκσκαφέων φορτωτών και σαρώθρων αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, θα δύνανται δε να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των αντιστοίχων συμβάσεων, ακόμη και με είδη που είναι εκτός περιγραφής, λόγω της ουσιαστικής αδυναμίας να προβλεφθούν όλες οι βλάβες που πιθανόν να προκύψουν, χωρίς όμως να υπερβαίνεται για κανένα λόγο η αξία της σύμβασης, θα γίνονται δε δεκτά με το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο εκάστοτε προμηθευτής. Τα ποσά που αναφέρονται στο σύνολο των ενδεικτικών προϋπολογισμών των ειδών, ή/και εργασιών, δεν δεσμεύουν το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην καθ ολοκληρία διάθεσή τους. Άρθρο 2ο- Ισχύουσες Διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας των ειδών και των συντηρήσεων επισκευών, γίνεται σύμφωνα με τις εξής διατάξεις : 9. Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 10. Της ΥΑ 11389/93 «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ ( ΕΚΠΟΤΑ). 11. Του Ν.3463/ «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 ( Αρ. Πρωτ. 2037/ ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 12. Του 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87Α ). 13. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 14. Της εγκυκλίου 11 ( Αρ. πρωτ /28/6/2010 ) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 204/2010 γνωμοδότησης του Δ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. Δαπάνες Δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α βαθμ.». 15. Οι διατάξεις 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08,της παρ. 3 άρθρου 37 του Ν. 4320/2015, του ΠΔ 28/80 και της υπ' αριθ. απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β).

15 16. Της ΚΥΑ 111/2380/ ( ΦΕΚ 3400/ Τεύχος Β ) με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 3ο Συμβατικά Τεύχη Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: Η Διακήρυξη. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Προϋπολογισμός. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Το έντυπο προσφοράς Άρθρο 4ο Δικαιούμενοι συμμετοχής. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : Όλα τα φυσικά πρόσωπα ( Έλληνες ή αλλοδαποί). Όλα τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. Συνεταιρισμοί. Ενώσεις προμηθευτών. Υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Άρθρο 5ο Χρόνος & Τρόπος παράδοσης των υλικών, εκτέλεσης των εργασιών και διάρκεια συμβάσεων. Η παράδοση των πάσης φύσεως υλικών και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής, θα γίνεται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης και αφού προηγηθεί γραπτό αίτημα προς τον ανάδοχο από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και θα συνοδεύεται απαραίτητα από την Εντολή Επιθεώρησης & Επισκευής. Το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων θα έρχεται κατόπιν σε συνεννόηση με τον προμηθευτή για την παράδοση του υλικού ή/και την εκτέλεση των εργασιών. Τόπος παράδοσης των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ορίζεται ό χώρος του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης ως έδρα του Δήμου. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή/και επισκευών, ως χώρος ορίζεται το κατάστημα του αναδόχου, με τη δυνατότητα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκτελεστούν από τον ανάδοχο και σε άλλο κατάστημα, χώρο ή εξωτερικό σημείο υπό την επίβλεψή του. Η έδρα των καταστημάτων των αναδόχων που θα προκύψουν θα πρέπει να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την ταχύτερη ανταπόκρισή τους στις εκάστοτε ανάγκες. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με τον/τους μειοδότη/ες θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής τους έως το τέλος του οικονομικού έτους, με δυνατότητα παράτασης, εάν αυτό κριθεί αρμοδίως απαραίτητο, για έως και τρείς ( 3 ) μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει εξαντληθεί το αρχικό ποσό της συμβάσεως και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου. Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

16 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας αυτής, χωρίς το ΦΠΑ, παρέχεται με εγγυητική επιστολή και θα πρέπει να κατατεθεί πριν, ή το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά την οριστική παραλαβή των εργασιών και των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καμιά κακοτεχνία ως προς την ποιότητα των υλικών και των εργασιών που εκτελέστηκαν. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ αρχήν ιδιότητες και τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές κλπ. λόγω πλημμελούς κατασκευής, ενδεχόμενης βλάβης που υπέστησαν κατά τη μεταφορά τους ή η κακή κατασκευή και ποιότητα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεώς του σε αντικατάσταση των τυχόν πιο πάνω ελαττωματικών ειδών δικαιούται ο Δήμος κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών ή την μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα προτείνει η Επιτροπή Αξιολογήσεως και θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρθρο 7ο Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την Επιτροπή Παραλαβής ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας (σύμβαση-διακήρυξη) υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και μόνο να πληρώσει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα τα δύο τοις χιλίοις (2) του συμβατικού προϋπολογισμού για κάθε μέρα καθυστερήσεως της παραδόσεως. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Άρθρο 8ο Σε περίπτωση καθυστέρησης, οφειλομένης σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παραδόσεως παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου ή από ανωτέρα βία κώλυμα, του αναδόχου μη δικαιουμένου καμιάς αποζημιώσεως για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση των εργασιών και της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, ως αυτές αναφέρονται ειδικότερα ανά τμηματικό προϋπολογισμό, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ολόκληρο το ποσό δε της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 9ο Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τους θα είναι αρίστης ποιότητας. Κάθε κακοτεχνία βαρύνει τον προμηθευτή, που υποχρεούται χωρίς αντίρρηση να αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος, με δική του δαπάνη, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από της ειδοποιήσεως. Άρθρο 10ο Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

17 Αλεξανδρούπολη, Ο Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξανδρούπολη, Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: 2665361213 FAX: 2665361122 Αριθμ. Πρωτ.: 5569 Ηγουμενίτσα, 04/03/2014 «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός. ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων και Οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας» Α.Μ.

Πρόχειρος Διαγωνισμός. ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων και Οχημάτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας» Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 28913 40401, 406 FAX : 28913 40417 Πρόχειρος Διαγωνισμός ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015 Fax. 2267022063 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ >> 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015 Fax. 2267022063 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 171 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ > 10ης Ιουνίου 28 ΔΙΣΤΟΜΟ Τηλ. 2267350107 ΔΙΣΤΟΜΟ 13-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα