ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη Κοινοτική Οδηγία 2007/53/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος III στην τεχνική πρόοδο» Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη Κοινοτική Οδηγία 2007/1/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος II στην τεχνική πρόοδο» νοτική Οδηγία 2007/67/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμ βουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο» νοτική Οδηγία 2007/22/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμ βουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων IV, και VI στην τεχνική πρόοδο»... 4 Ορισμός Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη παρα δοσιακού και διατηρητέου τριώροφου κτιρίου και ισογείου κτιρίου αποθήκης του Τριανταφυλλιδεί ου Κρατικού Κτήματος Βυτίνας Ν. Αρκαδίας» Κλιμάκωση των κυρώσεων για παραβάσεις του κα θεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολά δου Διάσπαση μετατροπή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Πάτρας (ΑΔΕΠ) με τη σύσταση μιας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Πατρέων (ΚΔΕΠ) και μιάς Α.Ε. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτι κή Επιχείρηση Πατρών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α1014 (1) νοτική Οδηγία 2007/53/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβου λίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος III στην τεχνι κή πρόοδο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εχοντας υπόψη: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, & 3 και του άρ θρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δι καίου» (ΦΕΚ 34/Α /1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α /1984) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», και από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α /1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» αντιστοίχως. β) Των άρθρων 14 παρ. 4 και 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α / ) «Ιδρυση Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α / 146) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3236/2004 (Α /60) «Κύρωση της Συνθήκης Κρατών μερών της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης».

2 3932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την Οδηγία 2007/53/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτηματος III στην τεχνική πρόοδο» (E E L226/19 της ) και το διορθωτικό αυτής που δημοσιεύθηκε στην Ε Ε L 22/21 της Την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)Γ.Π (ΦΕΚ Β /352/ ) κοινή Υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των Καλλυντικών»,όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ /26η/ πρόταση του ΔΣ/ ΕΟΦ. 6. Την υπ αριθμ. Γ.Π.οικ /2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Στο Παράρτημα III Mέρος I στους αριθμούς αναφο ράς 26 έως 43 και στους αριθμούς αναφοράς 47 και 56 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο μετά την κάθε καταχώρηση στη στήλη στ : «Για τις οδοντόκρεμες που περιέχουν ιόντα φθορίου σε ποσοστό από 0,10 εως 0,15% είναι υποχρεωτική η ακόλουθη επισήμανση, εκτός αν ήδη υπάρχει η ένδειξη ότι η χρήση τους αντεδείκνυται για παιδιά (π.χ. «Μονο για ενηλίκους»): «Για παιδιά κάτω των έξι ετών: Χρησιμοποιείται ποσό τητα μεγέθους μπιζελιού επιβλέποντας το παιδί κατά το βούρτσισμα των δοντιών του, έτσι ώστε να ελαχιστο ποιείται η πιθανότητα κατάποσης. Σε περίπτωση πρό σληψης φθορίου και από άλλες πηγές συμβουλευτείτε τον οδοντογιατρό η γιατρό σας». 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α /07 (2) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη Κοινο τική Οδηγία 2007/1/ΕΚ της επιτροπής «για την τρο ποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλί ου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος II στην τεχνι κή πρόοδο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α /1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/τ.Α /1984) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προ βλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α /1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων 14 παρ. 4 και 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/τ.Α / ) «Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146/τ.Α ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομο θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3236/2004 (Α /60) «Κύρωση της Συνθήκης... Κρατών μερών της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης». 3. Την Οδηγία 2007/1/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τα καλ λυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρ τήματος II στην τεχνική πρόοδο» (ΕEL 25 της ). 4. Την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)Γ.Π (ΦΕΚ 352/τ.Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των Καλλυντικών», όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ /22η/ πρόταση του Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. 6. Την υπ αριθμ. Γ.Π.οικ /2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 2007/1/ΕΚ, «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προ σαρμογή του παραρτήματος II στην τεχνική πρόοδο». Προς το σκοπό αυτό τροποποιείται και συμπληρώνε ται το παράρτημα II της υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)Γ.Π (ΦΕΚ 352/τ.Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοι νοτικές οδηγίες στον τομέα των Καλλυντικών». Άρθρο 2 (Οδηγία 2007/1/ΕΚ) Α. Στο παράρτημα ΙΙ μετά τον αριθμό αναφοράς 1233 προστίθενται: οι αριθμοί 1234 έως και 1243 όπως στον επισυναπτόμενο πίνακα Αριθμ. Χημική ονομασία/ονομασία INCI Αριθ CAS αναφοράς 1234 ΡΕΟ 3,2,2 δι ρ φαινυλενοδιαμίνη νιτρο ο τολουιδίνη HC Yellow αριθμ HC Orange αριθμ HC Green αριθμ HC Red αριθμ. 8 και τα άλατα του Τετραϋδρο 6 νιτρο κινοξαλίνη , και τα άλατα της Disperse Red 15,έκτος ως πρόσμειξη στο Disperse Violet αμινο 3 φθοροφαινόλη Ν,Ν δις (δεκαεξυλο) Ν,Ν δις (2 υδροξυαιθυλο) προπανοδιαμίδιο Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3933 Β. Στο παράρτημα ΙΙ η εγγραφή με αριθμό αναφοράς 1182 διαγράφεται. Γ. Στο παράρτημα ΙΙ ο αριθμός αναφοράς 663 αντικα θίσταται από το ακόλουθο: «(2 RS,3RS) 3 (2 χλωροφαινυλο) 2 (4 φθοροφαίνυλο) [1 Η 1,2,4 τριαζολ 1 υλο)μεθυλ] οξιράνιο epoxiconazole (αριθμ. CAS )». Από την έναρξη ισχύος της παρούσης τα καλλυντικά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα, δεν πωλούνται ούτε διατίθενται στον τελικό καταναλωτή. 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α155314/07 (3) νοτική Οδηγία 2007/67/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβου λίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην τεχνι κή πρόοδο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α /1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/τ.Α /1984) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προ βλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α /1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» αντιστοίχως. β) Των άρθρων 14 παρ. 4 και 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/τ.Α / ) «Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)» όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α /146) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α /1998) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3236/2004 (Α /1960) «Κύρωση της Συνθήκης.. Κρατών μερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 3. Την Οδηγία 2007/67/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων III, και VΙ στην τεχνική πρόοδο». 4. Την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)Γ.Π (ΦΕΚ 352/ τ.β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των Καλλυντικών», όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ /25η/ πρόταση του Δ.Σ./Ε.Ο.Φ. 6. Την υπ αριθμ. Γ.Π. οικ /2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 2007/67/ΕΚ, «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβου λίου, σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ την τεχνική πρόοδο» (EEL 305 της ). Άρθρο 2 (Οδηγία 2007/67/ΕΚ) Το παράρτημα III Μέρος 2 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α) Γ.Π κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 352/τ.Β / 2005)όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. ΔΥΓ3α Γ.Π /06/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 227/τ.Β ) τροποποιείται ως εξής: Στους αύξοντες αριθμούς 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 και 60 της στήλης ζ, η ημερομηνία « » αντικαθίσταται από την ημερομηνία « ». 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α155315/07 (4) νοτική Οδηγία 2007/22/ΕΚ της επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβου λίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων IV, και VI στην τεχνική πρόοδο». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εχοντας υπόψη: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 και του άρ θρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δι καίου»(φεκ 34/Α71983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α /1984) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ»

4 3934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α /1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». β) Των άρθρων 14 παρ.4 και 2 παρ.1 και 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α / ) «Ιδρυση Οργάνωση και αρμοδιότη τες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)»όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α /146) «Τροποποίηση και συμπλήρω ση των κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις». γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.3236/2004 (Α /60) «Κύρωση της Συνθήκης...Κρατών μερών της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης» 3. Την Οδηγία 2007/22/ΕΚ «Για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων IV, και VI στην τεχνική πρόοδο» (Ε Ε L 101 της ) 4. Την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)Γ.Π (ΦΕΚ Β 7352/ ) κοινή Υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των Καλλυντικών», όπως ισχύει. 5. Την υπ αριθμ /25η/ πρόταση του ΔΣ/ΕΟΦ. 6. Την υπ αριθμ. Γ.Π.οικ /2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης. αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 2007/22/ΕΚ,»για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμ βουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων IV, και VI στην τεχνική πρόοδο». Προς το σκοπό αυτό τροποποιούνται και συμπληρώνο νται τα παραρτήματα IV και VI της υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)Γ. Π (ΦΕΚ Β7352/ ) κοινής Υπουργικής από φασης «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των Καλλυντικών». Άρθρο 2 (Οδηγία 2007/22/ΕΚ) 1. Στο παράρτημα IV, μέρος 1, η χρωστική CI45425 διαγράφεται 2. Το παράρτημα VI, μέρος 1, τροποποιείται ως εξής: «α) Ο αύξων αριθμός αναφοράς 10 διαγράφεται. β) Ο αύξων αριθμός αναφοράς 56 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: Αύξων Ουσίες Μέγιστη Περιορισμοί και Οροι αριθμός Επιτρεπόμενη απαιτήσεις χρησιμοποίησης συγκέντρωση και προειδοποιήσεις που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην επισήμανση α β γ δ ε «56 Βουτυλοκαρβαμιδικό α) Εκπλυνόμενα Να μη α) «Να μη ιωδοπροπινύλιο προϊόντα: χρησιμοποιείται χρησιμοποιείται (ΙΡΒC)Καρβαμιδικό 0,02% σε προϊόντα σε παιδιά κάτω 3 ιωδο 2 β) Μη στοματικής υγιεινής των τριών προπινυλοβουτύλιο εκπλυνόμενα και περιποίησης των ετών»(**) CAS αριθ. προϊόντα: 0,01%ε χειλιών β) Να μη κτος από α) Να μη χρησιμοποιείται αποσμητικά/αντιι χρησιμοποιείται σε σε παιδιά κάτω δρωτικά: παρασκευάσματα για των τριών 0,0075% παιδιά κάτω των ετών»(***) τριών ετών,με εξαίρεση Αύξων Ουσίες Μέγιστη Περιορισμοί και Όροι αριθμός Επιτρεπόμενη απαιτήσεις χρησιμοποίησης συγκέντρωση και προειδοποιήσεις που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην επισήμανση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3935 α β γ δ ε τα προϊόντα λουτρού /τζέλ για το ντους και σαμπουάν β) Να μη χρησιμοποιείται σε πλύματα (λοσιόν) και κρέμες για το σώμα(*) Να μη χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα για παιδιά κάτω των τριών ετών. (*) Αφορά κάθε προϊόν που πρόκειται να εφαρμοστεί σε μεγάλο μέρος του σώματος. (**) Αποκλειστικά για προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα λουτρού/τζέλ για το ντους και σαμπουάν, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά κάτω των τριών ετών. (***) Αποκλειστικά για προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά κάτω των τριών ετών». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (5) Ορισμός Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακού και διατηρητέου τριώροφου κτιρίου και ισογείου κτι ρίου αποθήκης του Τριανταφυλλιδείου Κρατικού Κτή ματος Βυτίνας Ν. Αρκαδίας». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Της παραγράφου 5α του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α ), που προστέθηκε με το άρθρο 68 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρε ών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242 Α ), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α ). β) Των άρθρων 3 και 6 του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α ). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορίζεται, κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 1418/1984, ως Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακού και διατη ρητέου τριώροφου κτιρίου και ισογείου κτιρίου αποθήκης του Τριανταφυλλιδείου Κρατικού Κτήματος Βυτίνας Ν. Αρ καδίας», φορέας υλοποίησης του οποίου είναι το Υπουρ γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δ.Ε.Κ.Ε.) της Γενικής Διεύ θυνσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ (6) Κλιμάκωση των κυρώσεων για παραβάσεις του καθε στώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ α) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ

6 3936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280 Α). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α). γ) Της υπ αριθμ. Α / απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Ανα γνώριση ελαιοτριβείων για την συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου» (ΦΕΚ 159 Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ /1993 (ΦΕΚ 573 Β), /97 (ΦΕΚ 762 Β), / (ΦΕΚ 425 Β), / (ΦΕΚ 423 Β), / (ΦΕΚ 1410 Β), / (ΦΕΚ 55 Β) και / (ΦΕΚ 220 Β) όμοιες. δ) Της υπ αριθμ /90 (ΦΕΚ 347 Β) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «θέσπιση διοικητικών κυρώσεων στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου», όπως τροπο ποιήθηκε με τις υπ αριθμ /1993 (ΦΕΚ 573 Β), /1996 (ΦΕΚ 837 Β) και / (ΦΕΚ 220 Β) όμοιες. ε) Του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ θρου 9α του ΚΑΝ (ΕΚ) 2366/1998 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου για τις περιόδους εμπορίας 1998/1999 έως 2000/2001» (EEL 293), όπως τροποποιή θηκε και ισχύει. στ) Του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Καν (ΕΚ) 865/04 «σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 827/68» (EEL 161), όπως ισχύει. 2. Το υπ αριθμ. AGR016512/ έγγραφο της Γε νικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο αναφέρεται ότι είναι δυνατόν να προβλεφθεί, αντί της κύρωσης της ανάκλησης της έγκρισης των ελαιοτριβείων, η κύρωση του προστίμου και για τις εκκρεμείς περιπτώσεις παρα τυπιών ελαιοτριβείων ελαιοκομικών περιόδων έως και την ελαιοκομική περίοδο 2004/2005, που θα επέσυραν την κύρωση της ανάκλησης της έγκρισης αυτών. 3. Την ανάγκη θέσπισης νέας κλιμάκωσης της διοικητι κής κύρωσης του προστίμου που επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων των ελαιοτριβείων στα πλαίσια του κα θεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου, μετά την έκδοση της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην οποία προβλέπεται ότι το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου κυμαίνεται από έως ευρώ. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Το προβλεπόμενο στην υπ αριθμ /90 (ΦΕΚ 347 Β) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Θέσπιση διοικητικών κυρώσεων στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολά δου», όπως ισχύει, πρόστιμο, που κυμαίνεται από έως ευρώ, κλιμακώνεται ως εξής: Α. Άμεση ή έμμεση άρνηση ελέγχου: Επιβάλλεται πρό στιμο ευρώ. Β. Μη διευκόλυνση του ελέγχου που δεν ισοδυναμεί με άμεση ή έμμεση άρνηση, αλλά που δυσχεραίνει τη διεξαγωγή του: Επιβάλλεται πρόστιμο από έως ευρώ, ανάλογα με τη δυναμικότητα και την πα ραγωγή του ελαιοτριβείου. Σε περίπτωση όμως υποτροπής, η μη διευκόλυνση του ελέγχου ισοδυναμεί με άρνηση ελέγχου και επιβάλλεται το προβλεπόμενο στην παράγραφο Α πρόστιμο. Γ. Μεταβολή των ποσοτήτων ελαιολάδου. Πα διαφορά μεταξύ της διαπιστωθείσης από τον έλεγχο ποσότητας ελαιολάδου και της δηλωθείσης, επιβάλλεται πρόστιμο ως ακολούθως: Έως 5 τόνους ΕΥΡΩ Από 5 έως 10 τόνους ΕΥΡΩ Από 10 έως 15 τόνους ΕΥΡΩ Από 15 έως 20 τόνους ΕΥΡΩ Από 20 έως 25 τόνους ΕΥΡΩ Από 25 έως 30 τόνους ΕΥΡΩ Από 30 έως 35 τόνους ΕΥΡΩ Από 35 έως 40 τόνους ΕΥΡΩ Από 40 έως 45 τόνους ΕΥΡΩ Από 45 έως 50 τόνους ΕΥΡΩ Από 50 έως 250 τόνους ΕΥΡΩ Από 250 έως 500 τόνους ΕΥΡΩ Από 500 τόνους και άνω ΕΥΡΩ Δ. Παραβάσεις ως προς την τήρηση και κοινοποίηση των τυποποιημένων λογιστικών στοιχείων του ελαιοτριβείου: Σε περίπτωση που από τον έλεγχο έχει διαπιστωθεί: 1. Μη έκδοση από το ελαιοτριβείο του συνόλου ή μέ ρους των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών Δελτίων Ποσοτικής Παραλαβής (ΑΠΥ ΔΠΠ), επιβάλλεται πρόστι μο ΕΥΡΩ. 2. Μη αποστολή ή εκπρόθεσμη αποστολή μετά την 10η Ιουλίου κάθε ελαιοκομικής περιόδου στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, των συγκεντρωτικών καταστάσεων των ελαιοπαραγωγών πελατών του ελαιοτριβείου, επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ. 3. Μη υποβολή των ΔΜΚΕΕ, επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ για κάθε μήνα μη υποβολής και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. 4. Εκπρόθεσμη υποβολή των ΔΜΚΕΕ, πέραν των (20) ημερών από την 10η του μήνα υποβολής αυτών, επιβάλ λεται πρόστιμο ΕΥΡΩ για κάθε μήνα εκπρόθεσμης υποβολής και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. 5. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των ΣΔΚΕΕ πέραν της 10ης Νοεμβρίου της επόμενης ελαιοκομικής περιόδου, επιβάλλεται πρόστιμο ΕΥΡΩ. Ε. Αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ λογιστικής και πραγματικής αποθήκης ελαιολάδου. Επιβάλλεται πρόστιμο ως ακολούθως: Διαφορά μέχρι 25% ΕΥΡΩ Διαφορά από 25% 50% ΕΥΡΩ Διαφορά από 50% 75% ΕΥΡΩ Διαφορά από 75% 100% ΕΥΡΩ Για τον καθορισμό του ακριβούς ποσού του προστί μου, λαμβάνεται υπόψη η αντιστοιχούσα στο ποσοστό της διαφοράς ποσότητα ελαιολάδου. ΣΤ. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μιας παρα βάσεις. Σε περίπτωση που από έλεγχο ή από ελέγχους της πρώην ΑΥΜΕΕΕ δύο συνεχόμενων ελαιοκομικών περιό

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3937 δων, έχουν διαπιστωθεί περισσότερες της μιας παρα βάσεις, επιβάλλεται το υψηλότερο πρόστιμο, προσαυ ξανόμενο κατά 50% των προστίμων που προβλέπονται για κάθε μία από τις υπόλοιπες παραβάσεις και μέχρι του ποσού των ευρώ. Η προσαύξηση αυτή εφαρ μόζεται και στην περίπτωση που τα προβλεπόμενα για κάθε παράβαση πρόστιμα, είναι του ίδιου ύψους. Ζ. Υποτροπή 1. Υποτροπή θεωρείται η διάπραξη οιασδήποτε νέας παράβασης του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγω γή ελαιολάδου εντός πενταετίας από την επιβολή της προηγούμενης κύρωσης, η οποία πρέπει να συνιστάται σε πρόστιμο ύψους τουλάχιστον ΕΥΡΩ. 2. Σε περίπτωση δε υποτροπής, το προβλεπόμενο πρό στιμο προσαυξάνεται κατά 50% και μέχρι του ποσού των ευρώ. Η. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για τις παραβάσεις των ελαιοτριβείων που διαπράχθηκαν μέχρι και την ελαιοκομική περίοδο Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα ταργείται η υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Κλιμάκωση των κυρώσεων για πα ραβάσεις του καθεστώτος ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου» (ΦΕΚ 571 Β). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ Αριθμ. 7537/1524 (7) Διάσπαση μετατροπή της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επι χείρησης Πάτρας (ΑΔΕΠ) με τη σύσταση μιας Κοι νωφελούς Επιχείρησης Δ. Πατρέων (ΚΔΕΠ) και μιάς Α.Ε. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επι χείρηση Πατρών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 410/1995, σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων , 265, του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α / ), καθώς και τις όμοιες του άρθρου 11 παρ. 22, 23 και 24 του ν. 2503/1997 και τις όμοιες του ν. 2539/ Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1434/τ.Β / ) και υπ αριθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/τ. Β / ) απο φάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ.Ε., με τις οποίες η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάστηκε στο Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπο γράφουν «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Την υπ αριθμ. Α37781/ απόφαση του Νο μάρχη Αχαϊας (ΦΕΚ 893/τ.Β / ) περί σύστασης Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Δ. Πατρέων Ν. Αχαΐας. 5. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1030/τ.Β / ) απόφασή μας «περί τροποποίησης της συστατικής πρά ξης της Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης «Γεφυ ροπλάστιγγα» Δ. Ρίου». 6. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α./ «Κύρωση του Κώδι κα Δήμων και Κοινοτήτων», περί λύσης και εκκαθάρισης των Δημοτικών Επιχειρήσεων του π.δ. 410/ Την υπ αριθμ. 56/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων περί διάσπασης με τατροπής της υφιστάμενης Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Δ. Πατρέων, με την σύσταση δυο νέων επιχειρήσεων α) Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δ. Πάτρας «Κ.Δ.Ε.Π.» και β) Αναπτυξιακής Δημοτικής Επι χείρησης Πατρών Α.Ε. «Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε.», αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 56/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Πατρέων του Ν. Αχαϊας, η οποία αφορά την διάσπαση της Δημοτικής Αναπτυ ξιακής Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 7 του ν. 3463/2006, η οποία είχε συσταθεί με την υπ αριθμ. Α37781/ απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας, σε δύο δημοτικές επιχει ρήσεις, ήτοι μία κοινωφελή δημοτική επιχείρηση Κ.Δ.Ε.Π. και μία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΔΕΠ Α.Ε. Β. Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 56/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Πατρέων του Ν. Αχαϊας, με την οποία συστήνει δημοτική κοινωφελή επιχείρη ση του Δήμου Πατρέων, όπως αναλυτικά παρακάτω αναφέρεται: 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται στο Δήμο Πατρέων του Νομού Αχαΐας Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την Επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πατρών» και με τα διακριτικά: «Κ.Δ.Ε.Π.», ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτι κού Δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων και 268 του Κώδικα Δήμων και Κοινο τήτων (ν. 3463/2006) 2. ΣΚΟΠΟΣ της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστη ριοτήτων στους ακόλουθους τομείς: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης Προώθηση των ίσων ευκαιριών Αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα ηλικιωμένα και τα ανήμπορα άτομα Ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες Αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. H Επιχείρηση διοικείται από (11) εντεκαμελές διοι κητικό συμβούλιο που τα μέλη που ορίζονται μαζί με αναπληρωτές τους, από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι επτά (7) τουλάχιστον θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Πατρέων (εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον της μει οψηφίας), ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση όταν αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 εργαζομένους, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φο ρέα της περιοχής και τα υπόλοιπα δύο (2) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. Όταν δεν προκύπτει εκπρόσωπος των εργαζομένων λόγω μη απασχόλησης προσωπικού περισσοτέρων των είκοσι ατόμων στην δημοτική επιχείρηση, τότε στη θέση του θα ορίζεται ένας (1) επί πλέον Δημότης.

8 3938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι δεκαπέντε (15) χρό νια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το Νόμο απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 5. ΕΔΡΑ της Επιχείρησης θα είναι η πόλη Πατρέων του Νομού Αχαΐας. 6. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1. Τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος Πα τρέων στην Επιχείρηση είναι το μέρος των περιουσιακών στοιχείων της ΑΔΕΠ που παραμένουν στη ΚΔΕΠ και θα αποτιμηθούν λογιστικά βάσει έκθεσης ορκωτού λογιστή ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/ Ο Δήμος δεν διαθέτει εκ νέου στην επιχείρηση χρηματικό ποσό και το κεφάλαιο της Κοινωφελούς Δη μοτικής Επιχείρησης Πατρέων θα προσδιοριστεί λογι στικά από τον Ισολογισμό της της ΑΔΕΠ, αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της δημιουργούμενης με απόσχιση Ανωνύμου Εταιρείας, και συνεπώς η δημιουργία του Κεφαλαίου της Επιχείρησης δεν θα βαρύνει οικονομικά ούτε τον προϋπολογισμό του Δήμου, ούτε τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3. Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από: α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.). β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας εγκρίνε ται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.). γ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους επιχορηγήσεις. δ) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της. ε) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της στ) Δάνεια και κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 7. ΔΙΑΛΥΣΗ Η Επιχείρηση διαλύεται: α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. β) όταν λήξει η διάρκεια της Επιχείρησης και γ) περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης. Τη διάλυση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάρι ση. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκαθά ριση γίνεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υπο θέσεις, πληρώνονται τα χρέη της Επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο. 8. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές και κοι νοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Από την δημοσίευση της παρούσας στο οικείο ΦΕΚ δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε στον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 12 Φεβρουαρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: