ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατά ξεις του Μέτρου 123Β Αύξηση της αξίας των δασο κομικών προϊόντων του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 992/1979 «περί οργα νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ/267/Α/ ) και ιδίως του άρθρου 37, εδάφιο β αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις»(φεκ 53/Α/ ). 4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7 6 10). 5. Το Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιημένο ισχύει. 6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) περί διορισμού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών. 7. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 8. Του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου (L277) της 20ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 9. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής (L368) της 15ης Δεκεμβρίου 2006 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμ βουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως τροποποιημένος ισχύει. 10. Του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 65/2011 της Επιτρο πής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1698/2005 του Συμβου λίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης». 11. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/ απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (CCC No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις αναθεωρήσεις του ΠΑΑ. 12. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 523/Β/2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο Βαγγέλης Διβάρης του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 13. Της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγ χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ ήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύ σεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή ισχύει. 14. Της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 485/Β/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγρο τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προ γράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετι κών θεμάτων για την εφαρμογή του». 15. Την υπ αριθμ. 5021/ (ΦΕΚ 1170/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στον καθορισμό

2 25190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποί ησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων σε προ γράμματα ενίσχυσης για την περίοδο καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους. 16. Την υπουργική απόφαση / , ΦΕΚ 972/ Β/2009 για την «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήμα τος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουρ γού», όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά. 17. Το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1183/ Β/ ). 18. Την Α.Π / «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αξιολόγηση μέτρων του ΠΑΑ ». 19. Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α της ΕΥΔ ΠΑΑ με το υπ αρθμ. 1923/ έγγραφό της, αποφασίζει: Τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων διατάξεων για το Μέτρο 123Β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμ ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ως ακολούθως: Άρθρο 1 Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης 1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και το προς διάθεση ποσό καθορίζονται στην πρόσκληση. 2. Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυ ξηθεί έναντι του προσδιορισθέντος με την πρόσκληση, εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι. Άρθρο 2 Κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης για τα Επενδυτικά Σχέδια Ε1 και Ε2 1. Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 123Β θα κατανεμηθεί στα επενδυτικά σχέδια Ε1 και Ε2 σύμφωνα με τα όσα θα οριστούν στην πρόσκληση. 2. Το συνολικό ποσό των προς διάθεση πόρων του Μέτρου 123Β δύναται να αυξηθεί, εάν προκύψουν αδιά θετοι ή επιπλέον πόροι. Άρθρο 3 Φάκελος Υποψηφιότητας 1. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει την Αίτηση Ενίσχυσης που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος για ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, τον Πίνακα Περιεχομένων, την Οικονομοτεχνική Μελέτη, το Παράρτημα με τα απαραί τητα δικαιολογητικά που διασφαλίζουν την επιλεξιμότη τα του δικαιούχου και των αιτούμενων επενδύσεων και ψηφιακό δίσκο με τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία αυτός έχει παραχθεί (word, excel κ.λπ.). Με την παρούσα εγκρίνεται το περιεχόμενο του Φακέλου Υποψηφιότητας και ο τρόπος παρουσίασης της Οικοτεχνικής Μελέτης των αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 123Β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» όπως εμφανίζεται στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των Πινάκων Στο φάκελο υποψηφιότητας θα υποβάλλονται, με ταξύ άλλων, και τα στοιχεία πιστοποίησης μετοχικής εταιρικής σύνθεσης (πρακτικά Γ.Σ. Μετόχων, αντίγραφο βιβλίων Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμών, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ). Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών. 3. Ο φάκελος υποψηφιότητας συντάσσεται από Γε ωτεχνικό, μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Τα υποβαλλόμενα οικο νομικά στοιχεία θα είναι υπογεγραμμένα από Λογιστή. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και δημοσιεύουν ισολογισμό θα υποβάλλεται το σχετι κό ΦΕΚ ή η ανακοίνωση καταχώρισης προς το Εθνικό Τυπογραφείο. Άρθρο 4 Έλεγχος Πληρότητας Έλεγχοι κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας 1. Πληρότητα υποβαλλόμενου φακέλου: 1.1. Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις θα διενεργείται άμε σα έλεγχος πληρότητας, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 της υπ αριθμ. 5021/ κοινή υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 1170/Β / ), εφεξής κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπεύθυνες για την παραλαβή αρχές, με βάση τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ελέγχου πληρότητας Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα εξής και μόνο δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης: α) άδεια λειτουργίας, β) προκαταρκτική Περιβαλλοντι κή Εκτίμηση ή απαλλακτικό έγγραφο, γ) έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, δ) προέγκριση ή έγκριση της άδειας διάθεσης αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο, τα οποία εκδίδονται από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως το Δικαιούχο για αυτές και δεν εξετάζει περαιτέρω το φάκελο μέχρι τη συμπλήρωσή του. Ο εν δυνάμει Δικαιούχος, μετά την έγγραφη ενημέρωση του, υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να συμπληρώσει το φάκελό του με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η μη προσκόμιση τους αποτελεί λόγο απόρριψης του προτεινόμενου επενδυ τικού σχεδίου, μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής από φασης Ελλείψεις οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών της αίτησης ενίσχυσης, εκτός από τα παραπάνω, απο τελούν λόγο απόρριψης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτρο πής του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης. Εξαιρούνται δικαιολογητικά τα οποία φέρουν βέβαιη χρονολογία προγενέστερη της εκπνοής της ημερομη νίας λήξης της πρόσκλησης και ως εκ τούτου η έλλειψη τους τεκμαίρεται ότι οφείλεται σε παράλειψη. Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει εγγρά φως το Δικαιούχο για αυτές τις παραλείψεις και δεν εξετάζει περαιτέρω το φάκελο μέχρι τη συμπλήρωσή του. Ο εν δυνάμει Δικαιούχος, μετά την έγγραφη ενη μέρωση του, υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να συμπληρώσει το φάκελό του με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η μη προσκόμιση τους αποτελεί λόγο απόρριψης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Τα επενδυτικά σχέδια Ε1 και Ε2 ελέγχονται ως προς την πληρότητα των αιτήσεων ενίσχυσης, ώστε να δια σφαλίζεται ότι:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την περιγραφή της αίτησης ενίσχυσης έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου/φακέλου Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία, έγγρα φα και τυπικά δικαιολογητικά που προβλέπονται Η αίτηση ενίσχυσης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και όπου απαιτείται επικυρωμένα. 3. Αιτήσεις ενίσχυσης που κρίνονται από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν είναι σύμφωνες με τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου απορρίπτονται από την υπηρεσία με την σύνταξη αιτιολογημένης εισήγησης, κατόπιν απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης. Άρθρο 5 Εκτίμηση Φερεγγυότητας Βιωσιμότητας του Δικαιούχου της Επένδυσης και Εκτίμηση Βιωσιμότητας του Προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου 1. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια για την εκτίμηση της φερεγγυότητας του Δικαιούχου της επένδυσης, εξετά ζονται τα εξής: 1.1. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του δικαιούχου, 1.2. Αξιολόγηση του ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, 1.3. Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση. Η δυνατότητα αυτή θα τεκμηριώνεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ίσο με το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που υπάρχει το ως άνω απαραίτητο δικαιολογητικό για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής τότε η επένδυση θα βαθμολογείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κριτήριο 2 «Επιπτώσεις στο Οικονομικό Περιβάλλον» της παρούσας απόφασης. Η εγ γυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης της πράξης. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κάλυψη της ίδιας συμμε τοχής θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παρα στατικών όπως αυτή προβλέπεται από την παρούσα και την κοινή υπουργική απόφαση του Μέτρου 123Β και το επενδυτικό σχέδιο δεν θα λαμβάνει καμία επι πλέον βαθμολογία στο συγκεκριμένο πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση η φερεγγυότητα του Δικαιούχου θα εκτιμάται σύμφωνα με τις παραγράφους 1.1 και 1.2 του παρόντος άρθρου. 2. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του δικαιούχου στις περιπτώσεις επενδύσεων σε υφιστάμενες μονάδες δι αφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της αίτησης ενί σχυσης ως εξής: 2.1. Για ύψος επενδυτικού σχεδίου μέχρι και ευρώ (Επενδυτικά Σχέδια Ε1), η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση την κερδοφορία του δικαιούχου κατά την τριετία αναφοράς. Δικαιούχοι με θετικό μέσο όρο των Καθα ρών Αποτελεσμάτων Χρήσης (κέρδη) προ φόρων (και προ αποσβέσεων* στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας), θεωρούνται καταρχήν ως βιώσιμοι Για ύψος επενδυτικού σχεδίου μεγαλύτερο των ευρώ (Επενδυτικά Σχέδια Ε2), η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση την κερδοφορία του δικαιούχου της τριετίας αναφοράς. Δικαιούχοι που τηρούν Βιβλία Β Κατηγορίας, με θετικό μέσο όρο των Καθαρών Απο τελεσμάτων Χρήσης (κέρδη) προ φόρων, θεωρούνται καταρχήν ως βιώσιμοι Για ύψος επενδυτικού σχεδίου μεγαλύτερο των ευρώ (Επενδυτικά Σχέδια Ε2) του οποίου ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ Κατηγορίας ανεξαρτήτως εάν είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει ισολογισμό, η βι ωσιμότητα κρίνεται με βάση τις τιμές των κατωτέρω αριθμοδεικτών: περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο καθαρού κέρδους, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κυκλοφοριακή ρευστότητα και ανάπτυξη εργασιών της τελευταίας τριετίας. Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια ως ακολούθως: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 3ο έτος 2ο έτος 1ο έτος Μ.Ο. 1. Περιθώριο Μικτού Κέρδους Μικτά Κέρδη Χ 100 Πωλήσεις >10% 2. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους Καθαρά Κέρδη Χ 100 Πωλήσεις >3% 3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη Χ 100 Ίδια Κεφάλαια >10% 4. Κυκλοφοριακή Ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό Βραχ/μες Υποχρεώσεις >0,4 5. Ανάπτυξη Εργασιών (Κ.Ε. t/k.e. t 1) 1 x 100** Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας να είναι θετικός Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 2 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια. * Χωρίς τις αποσβέσεις. Ως αποσβέσεις θεωρούνται το σύνολο των αποσβέσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος της επιχειρήσεις. ** όπου Κ.Ε. = Κύκλος Εργασιών

4 25192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του δικαιούχου, ως τριετία αναφοράς ορίζονται τα οικονομικά έτη 2008 έως Διευκρινίζεται ότι: Επιλέξιμες για τον εκσυγχρονισμό των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν (κλεισμένες οικονομικές χρήσεις) του λάχιστον τρία (3) έτη πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Άρα στην περίπτωση που δεν καλύπτεται η ως άνω τριετία αναφοράς, τότε η τριετία αναφοράς προσαρμόζεται κατά περίπτωση. 4. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης κρίνεται με βάση την ύπαρξη κερδοφορίας που προκύπτει από τα προβλεπόμενα απο τελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων, όχι νωρίτερα του 3ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 5. Η αδυναμία τεκμηρίωσης της φερεγγυότητας και της βιωσιμότητας του Δικαιούχου, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, αποτελούν αιτίες αποκλεισμού της επένδυ σης. Για τα αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια οι αρμόδιες αρχές συντάσσουν αιτιολογημένη εισήγηση απόρριψης την οποία θέτουν για επικύρωση στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την έγκριση των απορριπτικών εισηγήσεων γνωστοποιούνται γραπτώς στους Δικαιούχους από το Φορέα Εφαρμογής οι λόγοι απόρριψης των αιτήσεών τους, οι δε αιτήσεις μελέτες τίθενται στο αρχείο από τις αρμόδιες αρχές και φυλάσ σονται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μέτρου. Άρθρο 6 Λεπτομέρειες Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων 1. Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου με πιστοποιητικά μετα γραφής και βαρών ή μισθωτήρια συμβόλαια οικοπέδων και εγκαταστάσεων με πιστοποιητικά μεταγραφής και υπολειπόμενη διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον δεκαπέ ντε ετών (15), υποβάλλονται και στις περιπτώσεις που η αίτηση ενίσχυσης αφορά αποκλειστικώς ή κατά κύ ριο λόγο σε προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. 2. Όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης θα συνοδεύονται υπο χρεωτικά από τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό, διάγραμ μα κάλυψης, κατόψεις, σχέδια διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.) ανεξάρτητα από το είδος του προτει νομένου επενδυτικού σχεδίου. Από τα παραπάνω εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια Ε1 που αφορούν αποκλειστικά στις δράσεις 1.1 «Εξο πλισμός Υλοτόμησης», 1.2 «Εξοπλισμός υλοτομίας αποφλοίωσης τεμαχισμού πρίσης θρυμματισμού δασικών προϊόντων» και 1.3 «Εξοπλισμός αποκομιδής μεταφοράς δασικών προϊόντων του Παραρτήματος Α της κοινής υπουργικής απόφασης. 3. Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβά νεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχεί ρησης ή του Νομίμου Εκπροσώπου ή άλλου αρμοδίου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό της επιχείρησης, με την οποία θα δηλώνεται ο αριθμός Τρα πεζικού λογαριασμού της στην μορφή IBAN (International Bank Account Number). Επιπλέον πρέπει να προσκομίζε ται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού, προκειμένου να γίνει πλήρης ταυτοποίηση αυτού με τον δικαιούχο ή extrait σε περιπτώσεις λογαριασμών όψεως. 4. Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση της παρα γωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς αλλαγή του τόπου εγκατάστασης. Η περαιτέρω αύξηση της δυ ναμικότητας χαρακτηρίζεται ως επέκταση, δράση που δεν θεωρείται επιλέξιμη στα πλαίσια του Μέτρου. 5. Οι προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογι κού εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή (prospectus κατασκευαστή). 6. Για κάθε μηχάνημα αξίας μεγαλύτερης των ευρώ, είναι αναγκαία η προσκόμιση τριών (3) προσφο ρών. Αν αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει στην αίτηση ενίσχυσης (σημείο 3.5.2) να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση (π.χ. η αποκλειστικότητα του προμηθευτή κ.λπ.). 7. Η συμπλήρωση των Πινάκων 1 17 του Παραρτήμα τος Α Φάκελος Υποψηφιότητας, των Περιβαλλοντι κών Δεικτών και Δεικτών Εκροών/Αποτελεσμάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσής τους οι αιτήσεις ενίσχυσης θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση ασαφειών οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων δύναται να ζητήσουν επεξηγήσεις τις οποίες ο υποψήφιος υποχρεούται να παρέχει άμεσα. 8. Για τον έλεγχο των τιμών μπορεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης να ελέγχονται τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού και να ζητούνται από τον δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση της αξίας και για τον έλεγχο των τιμών αυτών. Επιπλέον, για τον έλεγχο του ρεαλιστικού χαρακτήρα του κόστους των λοιπών παγίων στοιχείων της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως, ενδεικτικά, μέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύ ουσες τιμές που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρε σίες/επιμελητήρια που θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών καθώς επίσης και σχετικοί πίνακες ρεαλιστικού κόστους από άλλα μέτρα του ΠΑΑ Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω δυνητικό έλεγχο προκύπτει ότι οι προτεινόμενες τιμές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα του επενδυτικού σχεδίου ή κρίνονται υπερβολικές ως προς το κόστος τους δίδεται το δικαίωμα ολικής ή με ρικής περικοπής των προτεινόμενων ή και εγκεκριμένων δαπανών κατά την πιστοποίησή τους. Άρθρο 7 Κατάταξη Υποψηφίων Δικαιούχων Ισοβαθμία 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των επενδυτικών σχεδίων δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων δικαιούχων ορίζονται για την απόλυτη κατάταξη τους, κατά σειρά βαρύτητας, τα παρακάτω κριτήρια: 1.1. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Η δυνατότητα του φορέα για τη διάθεση των τελι κών προϊόντων της παραγωγής (π.χ. συμβάσεις πώλησης προϊόντων κ.λπ.) Η εισαγωγή ή η χρήση συστημάτων ποιότητας (π.χ. ISO) Επιπλέον των ανωτέρω, για τα επενδυτικά σχέδια Ε1 θα λαμβάνεται υπόψη ο προτεινόμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός επένδυσης. Προτάσσεται ο μικρότερος προτεινόμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Όποια από τις ισοβαθμούσες επενδυτικές προτά σεις καλύπτει περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια, κατατάσσεται ψηλότερα στην γενική κατάταξη με βάση το ισχυρότερο κριτήριο. Άρθρο 8 Προσφυγές Δευτεροβάθμιες Επιτροπές 1. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια (Ε1 και Ε2) οι επι λαχόντες και απορριπτόμενοι της παραγράφου 5 του Άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης που έχουν έννομο συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν προσφυγή κατά του πορίσματος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής (με αποδεικτικό) της ενημέρωσης των αποτελεσμάτων της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι προσφυγές υποβάλλονται προς τον Φο ρέα Εφαρμογής. 2. Η Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτε λείται από: 2.1. Μέλη με δικαίωμα ψήφου, που είναι ο πρόεδρος και τα δύο μέλη. Για τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής ορίζονται αναπληρωτές. Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη δεν μπορεί να είναι άτομα που συμμετείχαν ως μέλη με δικαίωμα ψήφου στην πρωτοβάθμια γνωμοδοτική επιτροπή Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, που είναι ο εισηγη τής και ο γραμματέας. Για τον γραμματέα ορίζεται και αναπληρωτής. 3. Η Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή δύναται να στελεχώνεται από υπαλλήλους της ΕΥΕ ή ΕΥΔ ΠΑΑ καθώς και από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 4. Ο αριθμός των εισηγητών είναι δυνατόν να αυ ξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσφυγών. Ο εισηγητής δεν επιτρέπεται να έχει αξιολογήσει το ίδιο φάκελο υποψηφιότητας σε πρώτο βαθμό.. Εισηγητές μπορεί να είναι υπάλληλοι της ΕΥΕ ΠΑΑ ή της ΕΥΔ ΠΑΑ. Εισηγητές μπορεί να είναι επίσης και υπάλληλοι του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με γνώση και εμπειρία του αντικειμένου της εθνικής νομοθεσίας, των κανονισμών, οδηγιών και κατευθυντηρίων γραμμών που διέπουν το ΕΓΤΑΑ. Ο εισηγητής δύναται να ζητήσει την τεχνική βοήθεια/συμβολή της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ, η οποία δεν αποτελεί δέσμευση για την εξαγωγή των συμπερασμάτων του. 5. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος του Φορέα Εφαρμογής ή της ΕΥΔ ΠΑΑ. 6. Η σύγκλιση κάθε Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε τόπο και ημερομηνία που θα ορίζονται σε αυτήν. Ανάλογα με τον όγκο και τη σοβαρότητα των θεμά των, πριν την συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας Γνω μοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να προηγηθούν Τεχνικές Συσκέψεις, γεγονός που θα πρέπει να επισημαίνεται στην πρόσκληση. 7. Η κάθε Επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία και των τριών μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία ενώ η γνώμη της μειοψηφίας θα αναφέρεται στα πρακτικά. 8. Ο ορισμός και η συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής θα γίνει με ξεχωριστή υπουργική απόφαση. Άρθρο 9 Τροποποίηση Επενδυτικών Σχεδίων 1. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το αρχικό επενδυ τικό σχέδιο (τροποποίηση) ο δικαιούχος θα υποβάλλει αίτημα τροποποίησης στο Φορέα Εφαρμογής. Βασική προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος τροποποί ησης είναι οι προτεινόμενες αλλαγές να βρίσκονται εντός του πλαισίου των κριτηρίων επιλογής και επι λεξιμότητας. Συνιστάται η υλοποίηση των τροποποι ούμενων επενδύσεων να γίνεται μετά την έγκριση της τροποποίησης από τον Φορέα Εφαρμογής. 2. Με το αίτημα τροποποίησης δεν είναι δυνατή η αύξηση του συνολικού εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋ πολογισμού του έργου. 3. Τροποποιήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεί ωση της βαθμολογίας της αίτησης ενίσχυσης, δεν γί νονται δεκτές. 4. Τροποποιήσεις που δεν μεταβάλλουν το φυσικό αντι κείμενο και μεταφέρουν πόρους μεταξύ των κατηγοριών των επιλέξιμων δαπανών μη υπερβαίνοντας το 20% του εγκεκριμένου ύψους της δαπάνης από την οποία γίνεται η μεταφορά, δύνανται να εγκρίνονται από το Φορέα Εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται εισαγωγή του θέματος στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης. Ο Φορέας Εφαρμογής μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να λάβει υπόψη του την γνώμη των συνεργαζόμενων στο Μέτρο Φορέων πριν την εισήγηση του στην Γνωμοδοτική Επιτροπή ή την οριστική απόφαση του για τις αιτούντες τροποποιήσεις. 5. Με ευθύνη του επενδυτή, το αίτημα τροποποίησης μπορεί να υποβάλλεται και μετά την έναρξη των ερ γασιών τις οποίες αφορά. Σε αυτήν την περίπτωση η οικονομική ενίσχυση που αναλογεί στις υπό τροποποί ηση επενδύσεις δεν θα είναι δυνατό να περιληφθεί σε αίτημα πληρωμής πριν την έγκριση της τροποποίησης. Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη και υπογεγραμμένη από το δικαιούχο της πράξης. 6. Με βάση όλα τα ανωτέρω, ενδεικτικές (όχι περιο ριστικές) κατηγορίες τροποποιήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά: 6.1. Αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο Παράταση του χρόνου υλοποίησης τόσο στην υλοποίηση του 30% του επενδυτικού σχεδίου, όσο και στο χρόνο υλοποίησης του συνόλου του έργου, μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις Τροποποίηση του εταιρικού ή καταστατικού του δικαιούχου. Απαιτούνται: Φωτοτυπία καταστατικού στο οποίο να αποτυ πώνεται η νέα εταιρική σύνθεση Δημοσίευση του νέου καταστατικού στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως, όπου αυτή απαιτείται Βεβαίωση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, όπου θα αναφέρεται η μη πτώχευση της παλαιάς εταιρείας Αλλαγή δικαιούχου της αίτησης ενίσχυσης. Απαιτούνται: Παραίτηση του αρχικού δικαιούχου από την πράξη και τις ενισχύσεις υπέρ του νέου (υποψηφίου) δικαιούχου.

6 25194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δήλωση του νέου δικαιούχου ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της πράξης με τους όρους και τις προ ϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης της επένδυσης Καταστατικό του νομικού προσώπου στο οποίο να αποτυπώνεται η νέα εταιρική σύνθεση Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως των τρι ών (3) τελευταίων ετών, του νέου δικαιούχου καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Οικονομικής Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή νεοσύστατη εταιρία (ενός εκάστου των κυ ρίων μετόχων), τα οποία θα αποδεικνύουν την ικανότητα του νέου δικαιούχου να εκτελέσει την πράξη Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενη μερότητας του νέου δικαιούχου Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο ο νέος δικαιούχος πρόκειται να υλοποιήσει την επένδυση Αλλαγή της θέσης της επένδυσης, υπό την προϋ πόθεση ότι δεν μειώνεται η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου Τεχνικές αλλαγές. Σε περίπτωση τροποποίησης του μηχανολογικού εξο πλισμού απαιτείται προσκόμιση προσφορών των νέων μηχανημάτων, αναλυτικά, όπου θα προσδιορίζεται και η τιμή ανά μηχάνημα. Επίσης απαιτείται προσκόμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση αλλαγής της διάταξης ή της καλυπτόμενης επιφάνειας των κτιρίων ή του τρόπου της βασικής κατασκευής του κτιρίου απαιτείται η προσκόμι ση των νέων τεχνικών σχεδίων και της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας. 7. Οι παραπάνω αιτήσεις τροποποιήσεων, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά, εξετάζονται από τη Γνωμο δοτική Επιτροπή του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης, μετά από εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής και συντάσσεται πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης της τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στη συνέχεια ο Φορέας Εφαρμογής εκδίδει απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης του επενδυ τικού σχεδίου. Η απόφαση τροποποίησης αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές καθώς και στις αρ μόδιες υπηρεσίες για τα επενδυτικά σχέδια Ε1. 8. Αιτήματα τροποποιήσεων, όπως περιγράφονται ανωτέρω, μπορούν να υποβληθούν από τους δικαιού χους και να εξεταστούν μέχρι τρεις (3) φορές συνολικά χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να προσμετρώνται αιτήματα τροποποίησης που αφορούν αποκλειστικά σε χορήγηση παράτασης στον χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Δεν θα εξετάζονται αιτήματα που υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο και οι αιτήσεις θα τίθενται στο αρχείο. Άρθρο 10 Αίτημα Πληρωμής 1. Τα αιτήματα πληρωμής μαζί με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά που σχετίζονται με το επενδυτικό σχέδιο θα υποβάλλονται από τους Δικαιούχους στις οικείες δασικές αρχές για τα επενδυτικά σχέδια Ε1 και στον Φο ρέα Εφαρμογής για τα επενδυτικά σχέδια Ε2. Ο φάκελος του αιτήματος πληρωμής θα πρέπει να διαβιβάζεται άμεσα στις Επιτροπές Ελέγχου και Παρακολούθησης προκειμένου οι επιτροπές να προβούν σε επιτόπια επα λήθευση πιστοποίηση των δαπανών της Πράξης. 2. Με το αίτημα 1ης πληρωμής ο Δικαιούχος θα γνω στοποιεί την Τράπεζα και τον αριθμό Τραπεζικού Λογα ριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται οι πληρωμές. Σε περίπτωση εταιρειών θα προσκομίζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ή άλλου αρμοδίου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό της επιχείρησης, με την οποία θα δηλώ νεται ο αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού της (IBAN International Bank Account Number). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού, προκειμένου να γίνει πλή ρης ταυτοποίηση αυτού με τον δικαιούχο ή extrait σε περιπτώσεις λογαριασμών όψεως και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού αυ τού ή βεβαίωση της τράπεζας όπου θα συσχετίζονται o λογαριασμός IBAN και ο δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου. 3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει εκ προθέσεως ψευδή δήλωση, η υπό εξέταση πράξη δια γράφεται από τις ενισχύσεις του μέτρου και τα ποσά που έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Δεν θα πραγματοποιούνται πληρωμές σε δικαιούχους ή εάν έχουν πραγματοποιηθεί θα ανα καλούνται, εφ όσον διαπιστωθεί ότι έχουν προσκομισθεί πλαστά δικαιολογητικά. 4. Για την εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου και Πα ρακολούθησης πιστοποίηση των αφανών εργασιών που πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση των εγκεκριμέ νων επενδυτικών σχεδίων θα προσκομίζεται με ευθύνη των αιτούντων τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρο νται με ειδική αιτιολόγηση τόσο το φυσικό αντικείμενο όσο και οι δαπάνες των εργασιών αυτών. 5. Τα αιτήματα πληρωμών θα συνοδεύονται από τε χνική έκθεση με περιγραφή του φυσικού αντικειμένου σε κάθε πιστοποίηση. Επιπλέον οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις φυσικού αντικειμένου, οι οποίες συνο δεύουν τα αιτήματα πληρωμών, θα μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Παρα κολούθησης που πραγματοποιεί την πιστοποίηση και με τον τρόπο αυτό θα δηλώνεται η σύμφωνη γνώμη τους με τα αναγραφόμενα σε αυτή. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρα κολούθησης ως προς τις επιμετρήσεις, θα γίνεται διόρθωση και μονογραφή με επισημείωση σχετικών παρατηρήσεων. Οι διορθώσεις ενσωματώνονται στα υποδείγματα πληρωμών και στις στήλες που αφορούν στο αντικείμενο δαπάνης και στην περιγραφή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. 6. Ο δικαιούχος οφείλει να παρέχει στην Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης του έργου κάθε σχετι κή πληροφόρηση που θα του ζητηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιτροπή στην εκτέλεση του έργου της και στον ορθότερο προγραμματισμό της. 7. Ο δικαιούχος οφείλει να καταθέσει στις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Αρχές για τα επενδυτικά σχέδια Ε1 και στο Φορέα Εφαρμογής για τα επεν δυτικά σχέδια Ε2 φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών για τις εργασίες που έχει υλοποιήσει. Τα παραστατικά (πρωτότυπα παραστατι κά δαπανών και παραστατικά εξοφλήσεων) ελέγχο νται με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολούθησης και τίθεται σε αυτά η σφραγίδα του μέτρου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) () 1698/2005. : /, : Στη συνέχεια ο δικαιούχος ετοιμάζει μία σειρά φωτοαντιγράφων για επενδυτικά σχέδια Ε2 και δυο σειρές φωτοαντιγράφων για επενδυτικά σχέδια Ε1, τις οποίες θεωρεί η Επιτροπή ως ακολούθως: Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολούθησης αντιπαραβάλει το φωτοαντίγραφο με το πρωτότυπο και βεβαιώνει με την υπογραφή του ότι το φωτοαντίγραφο είναι όμοιο με το πρωτότυπο. Η σχετική βεβαίωση γίνεται με επισημειωματική πράξη στο σώμα του αντιγράφου από τον πρόεδρο της επιτροπής και με τη χρήση ορθογώνιας σφραγίδας (ή χειρόγραφα εφόσον τέτοια δεν υφίσταται) με τα ακόλουθα στοιχεία: α. Τη φράση «πιστό φωτοαντίγραφο εκ πρωτοτύπου που προσκόμισε ο φορέας». β. Την ημερομηνία επικύρωσης. γ. Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του προέδρου της επιτροπής. δ. Την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας που διενεργεί την επικύρωση. /, : 8. Δεδομένου του μεγάλου όγκου των παραστατικών που προορίζονται για έλεγχο, η ημερομηνία επικύρωσης, η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του προέδρου της επιτροπής μπορούν να αποτυπώνονται και με μηχανικό τρόπο. 9. Κατά την υποβολή του αιτήματος αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την Ίδρυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία που αποδεικνύουν την επεξερ γασία κοινοτικής πρώτης ύλης. Σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία δεν κατατεθούν το έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένο και εφόσον ένα μέρος της πράξης έχει πραγματοποιηθεί (μερικές πληρωμές), οι ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. 10. Επίσης, κατά την υποβολή του αιτήματος απο πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν βαθμολογηθεί ως προς την διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή τη δημιουργία νέων, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία (αντίγραφα των τεσσάρων τελευταίων υποβληθέντων Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ κα θώς και τις θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας καταστάσεις προσωπικού για το ίδιο χρονικό διάστημα) που αφορούν το προσωπικό ώστε να ελεγχθεί το υφι στάμενο και νέο προσωπικό του φορέα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω στοιχεία δεν κατατεθούν θα επιβάλλε ται ποινή ίση με το 20% της συνολικής επιλέξιμης προς καταβολή δημόσιας δαπάνης. Στην περίπτωση που το ύψος της ανωτέρω ποινής είναι μεγαλύτερο από τη δη μόσια δαπάνη που αναλογεί στο αίτημα αποπληρωμής τότε θα ανακτάται ποσό από την ήδη καταβληθείσα ενίσχυση ως αχρεωστήτως καταβληθέν. 11. Για κάθε αίτημα πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Άρθρο 11 Γενικές Διατάξεις 1. Σύμφωνα με τον Καν. 1974/06 είναι υποχρεωτική η ανάρτηση επεξηγηματικών πινακίδων ή διαφημιστικών πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των ευρώ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, οι πινακίδες ή τα πλαί σια πρέπει να τοποθετούνται στο πιο ευκρινές σημείο και να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας. 2. Αν διαπιστωθεί ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι Πολύ Μικρή Επιχείρηση (Π.Μ.Ε), τότε οι ενι σχύσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, εφόσον η αλλαγή έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης στις διατάξεις του Μέτρου 123Β και μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσής της. 3. Σε περίπτωση παραίτησης του δικαιούχου (άρθρο 30 της κοινής υπουργικής απόφασης), ισχύουν τα εξής: 3.1. Στην περίπτωση παραίτησης του συνόλου της επένδυσης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 37 της κοινής υπουργικής απόφασης), το έργο αυτομάτως κρίνεται μη λειτουργικό και οι ενι σχύσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες Στην περίπτωση παραίτησης μετά την υλοποί ηση μέρους της επένδυσης, η Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης συντάσσει τεχνική έκθεση περί της λειτουργικότητας ή μη της επένδυσης την οποία υπο βάλλει στον Φορέα Εφαρμογής. Ο Φορέας Εφαρμογής, μετά από αξιολόγηση της τεχνικής έκθεσης, εισηγείται προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή την λειτουργικότητα ή

8 25196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μη της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Εάν η Γνωμο δοτική Επιτροπή κρίνει ότι το έργο δεν είναι λειτουρ γικό, τότε οι ενισχύσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας της επένδυσης τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα στοιχεία του Φακέλου Υποψηφιότητας, της Τε χνικής Έκθεσης και των αιτημάτων τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου. 4. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές και οι Επιτροπές Πα ρακολούθησης εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου των μακροχρόνιων υποχρε ώσεων των δικαιούχων. 5. Κάθε πληροφορία (ανακοίνωση, πρόσκληση, ενη μέρωση) που αφορά σε εφαρμογή των διατάξεων του προγράμματος θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.agrotikianaptixi.gr) και το γεγονός αυτό θα επέχει θέση δημοσίευσης. 6. Σε περίπτωση που ο Φορέας λάβει βαθμολόγηση από το κριτήριο Επιπτώσεις στην Απασχόληση, οφείλει να έχει δημιουργήσει τις νέες θέσεις εργασίας το αργό τερο μέχρι την υποβολή του φακέλου αποπληρωμής της επένδυσης και να τις διατηρήσει μέχρι και ένα (1) χρόνο μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο επενδύτης δηλώσει ότι θα διατηρήσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας της επιχείρησής του. Αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω δε σμεύσεις, θα επιβάλλεται ποινή ίση με το 20% της συνο λικής επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 10 της παρούσας. 7. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου θα υποβάλει δήλωση για το μέγεθος της επιχείρησής του ως ακολούθως: Δήλωση νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου για τεκμηρίωση ότι εντάσσεται στην κατηγορία των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη και τις τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ειδικότερα: 7.1. Για τους συνεταιρισμούς: Η παραπάνω δήλωση θα συνοδεύεται από θεωρημένη αρμοδίως κατάσταση των ενεργών μελών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία Για τις επιχειρήσεις: Η παραπάνω δήλωση θα συνοδεύεται από κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης όπου θα δηλώνονται οι ώρες εργασίας του κάθε εργαζομένου, μετατρεμ μένες σε ΜΑΕ (Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας) ώστε να μπορεί να γίνει η διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων με τις θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού. Στην συνημμένη κατάσταση προσωπικού θα πρέπει να αναγράφεται σε ποια σελίδα των θεωρημένων καταστά σεων προσωπικού είναι εγγραμμένος ο εργαζόμενος. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η αρίθμηση των υποβληθέντων θεωρημένων καταστάσεων προσωπικού. Κάθε μέτοχος της επιχείρησης θεωρείται ότι προσφέρει εργασία ίση με μία ΜΑΕ ανά έτος. 8. Για τις ατομικές επιχειρήσεις θα υποβάλλεται η έναρξη επιτηδεύματος, προκειμένου να πιστοποιείται ότι πρόκειται για δικαιούχους του προγράμματος. 9. Για να θεωρηθούν επιλέξιμες για ίδρυση οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι υπό σύσταση. Επίσης πριν την υποβολή της τελικής πληρωμής θα πρέπει να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επι χείρησης. 10. Εάν περιουσιακά στοιχεία, που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του μέτρου, κατασχεθούν και τεθούν για οποιονδήποτε λόγο σε πλειστηριασμό, το συνο λικό ποσό της ενίσχυσης, το οποίο έχει καταβληθεί, αναζητείται από τον φορέα και το Δημόσιο δύναται να αναγγελθεί ως πιστωτής στην σχετική διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ανάκτηση του ποσού αυτού κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικο νομίας. 11. Για τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μέχρι ευρώ (Ε1) ισχύει ο Καν. 1998/2006 για την εφαρ μογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύ σεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ως εκ τούτου κρί νεται υποχρεωτική η δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας η οποία θα αναφέρει τα εξής: Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα, η επι χείρηση την οποία εκπροσωπώ έχει λάβει τις ακόλουθες ενισχύσεις de minimis: Α/Α ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗ ΓΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ Άρθρο 12 Συνημμένα Παραρτήματα 1. Εγκρίνεται το Παράρτημα Α της παρούσας: 1.1. Υπόδειγμα Αίτησης Δικαιούχου 1.2. Υπόδειγμα Φακέλου Υποψηφιότητας των Επενδυ τικών Σχεδίων Ε1 και Ε2 (Πίνακες 1 17) 2. Εγκρίνεται το Παράρτημα Β της παρούσας: Ενέργειες Ενημέρωσης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο του ΠΑΑ. 3. Εγκρίνεται το Παράρτημα Γ της παρούσας: 3.1. Κριτήρια Σκοπιμότητας 3.2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας 3.3. Κριτήρια Βαθμολόγησης Επιλογής

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (117) 1974/2006(VI) 1698/2005,., : , ,00 0,90*0,70 : 0,90*0,70 : & 25% : : ( ) : (): - % : - %

10 25198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , ,00 > ,00 1, : 25% : - : ( ) : (): % : %

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25199, Arial. () (,,..).. (. 1974/2006(VI)) 1.,,.,.,. 2.,.,....,... :

12 25200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) PANTONEREFLEXBLUE. PANTONEYELLOW.,. :,.. PANTONEYELLOW100%«ProcessYellow».100%«ProcessCyan» 80%«ProcessMagenta»PANTONEREFLEXBLUE. : PANTONE REFLEX BLUE RGB:0/51/153 (: ) PANTONE YELLOW RGB:255/204/0 (:FFCC00).,. ( ),100%, 100%..., 1/25.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / ()1698/2005,20()(iii)28 ()1974/2006, / /2006 " " 2 2.1,. 2.2 // /,. 2.3 (.1782/2003) , , /361/ ,

14 25202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,,,. :.,(),.,.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / , ' ,. 3.2 HACCP/ISO /, / :.

16 25204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. / <1% >1%<5% >5% % (.) 20% & / , , ,15

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / <1% >1%<4% >4% % (.) 20% & 3.1 / , , ,15

18 25206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.1 1:. (20): 1. 1 (15), 3,1%. (10), 3,1%5%. (5), 3,5%. (5) /272/ :,,,,, / % ,90 13, ,99 2, ,00 0, ,81 0, ,40 0, ,92 0, ,40 5, ,14 0, ,21 22, ,71 0, ,57 2, ,33 14, ,61 0, ,57 0, ,51 0, ,25 0, ,65 1, ,77 0, ,97 9, ,83 0, ,70 8, ,32 0,71

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,09 4, ,30 3, ,10 0, ,60 2, ,18 0, ,09 0, ,94 0, ,66 0, ,05 0, ,58 0, ,52 0, ,47 0, , ( 2.2) (15), 3,1%. (10), 3,1%4%. (5), 3,4%. (5) / % ,65 4, ,51 2, ,99 1, ,00 0, ,55 0, ,45 4, ,45 1, ,05 2, ,94 16, ,89 3, ,87 3, ,76 7,05

20 25208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,42 22, ,35 1, ,17 3, ,22 4, ,31 4, ,90 0, ,64 1, ,66 3, ,98 2, ,25 1, ,55 0, ,36 4, ,70 0, ,81 0, ,00 0, , ( 2.2). 3. 2: (40): 1. 1 (15)(5) (10)(5) (5) (5) (15)10%. (10) (.) 20% (15) (10) (5)

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (15)10%. (10) (.) 20%. ( ) : :,. ISO. 6: (15): (15) /. (7).,/ (..,, ). (.. url,internet..) 7: (15): (15)1,5. (10)1,5. (5)., /,611.

22 25210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),25,. : //,,. /:...,.. 8: (10): (10). (5).,,,,,.,,:. (, ) '... '...

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : «&» 123 : 1 & E2 (. 1698/2005)

24 25212 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1.

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :* (* ( / ) 1 2) ( ) ( ) ( ) () ()

26 25214 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1.2 () () : 1.3 () () 123,,,,.

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25215, ( )

28 25216 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2.

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) () 1698/ , ( 2). 3. ( )., (15).. 4. (3),... 10%.... (3),. :., 3.,,.... (3),,. 3 5 (3)., 3

30 25218 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 (3). 5. ( 11 ) ( 11 ) ,.,,, ( -..). 9. (,,,, ), ( ) , (,,..),. 11. ( ) , (3)..

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,. 10% ,., ( 85/337/ ) : ,. 15..,, ,

32 25220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / de minimis. 21.,. 22. / (....) : ), ), ), ),, (15),.

33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

34 25222 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.1 / :,.,., : & / :.

35 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ): : :, ( 4).

36 25224 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / : ( 5). (....).

37 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : 3.2 / (,,..) : (,, ) ( -..) ( 1) :,. 1.

38 25226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : (,,,,,, ) (,....) ( ):.

39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / : ( 6 10) ( -1 ) : «/» () /.,. : = : = + + = (,, ) + (,,,,,, ) : = (= + ( ) ).

40 25228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.5 ( ) : :. : (.. ISO). 9. (.., ). 10..

41 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :. : :..

42 25230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ( 13) : 1. O. 2. ( 7: ), (1)., 20%, ( ) : ( ). 10% /, & :

43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( 1 & 2)

44 25232 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : ( 15) : ( 16) : ( 17)

45 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :..

46 25234 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3.7 ( ) : KWh / ( ) : : M 3 / : : : : (.. ISO 14001, EMAS)

47 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) () : : : :,. ( ),,.

48 25236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,, (, ) ( ). (.. ISO) ( ).

49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /, &. /,, & KW -

50 25238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 / * < >30 & < < >30 & < < >30 & <

51 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) /.,, & /.

52 25240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 ( ) ( ) / / () -3o -2o -1o -3o -2o -1o

53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) ( ) / -3o -2o -1o ()

54 25242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 ( ) ( ) / () ( )

55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) , 2. (,,, ) 3. '. (:) : ' 7,

56 25244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8 : - : - - : -, ( ) : - &, : - - : ' 8

57 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) () ( ) : (). & () (). () () (++) 2..,, (). (,, ) (). ( ) 3 / () (++) : ' 9

58 25246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9 () ( ) () 2. (). (,, ) () / / : ' 9

59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) 1. x x x / 5. t 100 : '

60 25248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11 /, &. / KW,, & -

61 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( 1) ( ) ,,,,, % % % () 1.3., ( ) - (,,,, )

62 25250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12 ( 2) 1. % % % / 3. ( )

63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * 1 / ** < >30 & < < >30 & < < >30 & < * ' **

64 25252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) () ( )

65 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) / ( ) ( ) ( ) : - (5)

66 25254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16 1., (,,,,..) '. ( ) : - (5)

67 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( 15) : ( 16) : : : & (.) : : , : : - (5)

68 25256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07.05.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6353 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ / Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσε. οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους

Αριθμ / Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσε. οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 Αριθμ. 76008/22.12.2014 Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους Αριθμ. 76008 (ΦΕΚ Β' 3653/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 1 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ) : 1. ελτίο ανεργίας του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Φ-3. Παράρτηµα. - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου. - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας Παράρτηµα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας Αιτήµατος για Υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου - Οδηγίες Προελέγχου Πληρότητας 12 13 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 20/11/2015 Αρ. Πρωτ: 121513 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320731/17008 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 30/12/14 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 177404 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: ΦΕΚ :2124/Β!/2014 FAX:

Αχαρνών 5 Τηλ.: ΦΕΚ :2124/Β!/2014 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4.8. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3094/99915 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Στ. Σύλλας ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Αχαρνών 5 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 15-09-2017 Αρ. Πρωτ: 4476/492/Α3 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Παράταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 05 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 11341 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231 33 217 01-02 cedippidi@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Αθήνα, 6/03/2012 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 1-6-2009 Αρ.Πρωτ.: 5818 Κωδικός Πρόσκλησης: 11 Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Χριστίνα Εδιππίδη 231 33 217 23 231

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 08 09 2017 Αρ. Πρωτ: 4345/465/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/17-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΠΩΦ-3Β5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.3/3.1 ΚΑΙ 4.1.3/3.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /2016, ΦΕΚ 4117/Β/

Αριθμ /2016, ΦΕΚ 4117/Β/ 1 Αριθμ. 136940/2016, ΦΕΚ 4117/Β/21.12.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου Λάρισα, 41222 Πληροφορίες: Ευθύμιος Κοντζικλίδης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-ΟΜΩ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25374 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα