ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 20/11/2015 Αρ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ Ιστορικότητα Εκδόσεων Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας 1. Νομικό Πλαίσιο 1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Τους Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά. 3. Τον Νόμο 3614/ «Περί Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 και ισχύει κάθε φορά. 4. Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 6015/ για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού Τον υπ αριθμ. 885/2006 Καν. (ΕΚ) της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιημένος ισχύει.

2 6. Τον ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/ ) περί σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κ.α., όπως αυτός ισχύει. 7. Της υπ αριθμ / (ΦΕΚ1205/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων». 8. Τον Ν / 2004 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 9. Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Εισαγωγή Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής στα πλαίσια των Μέτρων του Άξονα 3 που αφορούν δημόσια έργα, είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και την πραγματοποίηση δαπανών, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάριση της. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση ένταξης, της τροποποιήσεις της και στις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις. Ορισμοί: Δικαιούχος (Δ): α) ο φορέας ή το άτομο που λαμβάνει στήριξη (οικονομική ενίσχυση) στο πλαίσιο του Π.Α.Α. για να υλοποιήσει μία πράξη ή να εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και β) ένας οργανισμός ή εταιρεία ή φορέας του δημοσίου που έχει την ευθύνη υλοποίησης μιας πράξης. Στα πλαίσια του Άξονα 3 και συγκεκριμένα για τα Δημόσια Έργα Δικαιούχος είναι ο Ο.Τ.Α. (Δήμος/ Κοινότητα) που υλοποιεί την Πράξη. Φορέας Εφαρμογής (ΦΕ) ή Φορέας: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας υπεύθυνος για την εφαρμογή Μέτρου/ Υπομέτρου/ Δράσης του ΠΑΑ. Στα πλαίσια του Άξονα 3 και συγκεκριμένα για τα Δημόσια Έργα Φορέας Εφαρμογής είναι η Ε.Υ.Δ. του Π.Α.Α. ή η Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα. 3. Αρμοδιότητες του Δικαιούχου (Ο.Τ.Α.) Ο κάθε Δικαιούχος για τα Μέτρα του Άξονα 3 που αφορούν Δημόσια Έργα, υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά (σε δυο αντίτυπα) στην Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα: Αίτηση πληρωμής (Ε_1) Εντολή πληρωμής (υπογεγραμμένη από τον Επιβλέπων Μηχανικό και τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας), συνοδευόμενη από:

3 την πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών (υπογεγραμμένη από τον Επιβλέπων Μηχανικό και τον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσα Υπηρεσίας) τον αναλυτικό πίνακα δαπανών την συνοπτική επιμέτρηση τον πίνακα υπαρχουσών εγγυητικών επιστολών Πίνακα προθεσμιών πράξης / υποπράξης (εφόσον έχει δοθεί παράταση εργασιών πρέπει να προσκομιστεί η αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου) Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών- Αναλυτικές επιμετρήσεις (όταν υπάρχουν) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την αντίστοιχη Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου (όταν απαιτείται) Πρωτότυπη Σύμβαση κατασκευής της πράξης με τον ανάδοχο του έργου (μόνο με την πρώτη Αίτηση Πληρωμής) συνοδευόμενη από αντίγραφο της εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών. Αντίγραφο των εγγυητικών δεκάτων ή Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μείωσης εγγυήσεων συνοδευόμενη από τον ειδικό απολογισμό εργασιών. Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, Τελική Επιμέτρηση (όταν υπάρχουν -απαραίτητα δικαιολογητικά του «προτελικού» λογαριασμού) Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής καθώς και οι αντίστοιχες Αποφάσεις έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο (όταν υπάρχουν- απαραίτητα δικαιολογητικά του «προτελικού» λογαριασμού) Η πληρωμή του Δικαιούχου γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αναλυτικά τα στάδια που ακολουθούνται τόσο των τμηματικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής είναι τα ακόλουθα: (i) Σύνταξη Λογαριασμών από τον Ανάδοχο των οφειλόμενων σε αυτόν ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, που στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. (ii) Ο επιβλέπων μηχανικός υπογράφει τους λογαριασμούς, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσότητες είναι σύμφωνες με τις επιμετρήσεις και τα επιμετρητικά στοιχεία, οι τιμές είναι σύμφωνες με τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών που προκύπτουν από το Νόμο και την εφαρμογή της σύμβασης. (iii) Οι λογαριασμοί μετά τον έλεγχο, θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας υπηρεσίας. Έτσι θεωρημένοι αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου και προωθούνται άμεσα στον φορέα εφαρμογής συνοδευμένοι από τα παραστατικά εξόφλησης των οριζόμενων από τη νομοθεσία δημοσίων έργων κρατήσεων. Ο Δικαιούχος υποβάλλει τον εν λόγω φάκελο πληρωμής στην Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να ελεγχθεί και εγκριθεί η αιτούμενη δαπάνη. 4. Αρμοδιότητες της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα Στη συνέχεια, η Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα διενεργεί διοικητικό έλεγχο στο φάκελο πληρωμής που υποβάλλεται από το Δικαιούχο, ελέγχοντας όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστώσει, αν τηρούνται οι όροι της Απόφασης

4 Ένταξης, η πρόοδος υλοποίησης της πράξης, καθώς και η εκπλήρωση από το Δικαιούχο των υποχρεώσεων του. Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας αποτυπώνονται στην Κατάσταση Διοικητικού Ελέγχου (Ε_2), που περιλαμβάνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και αντιστοιχούν στο εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη. Η Κατάσταση Διοικητικού Ελέγχου (Ε_2) υπογράφεται από το αρμόδιο στέλεχος και τον προϊστάμενο της Μονάδας. Η Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα συντάσσει την Έγκριση Χρηματοδότησης (Ε_3) στην οποία εγκρίνεται, αναγνωρίζεται και εκκαθαρίζεται, από το αρμόδιο στέλεχος, τον προϊστάμενο της Μονάδας και τον Ειδικό Γραμματέα, το ποσό το οποίο θα καταβληθεί στο Δικαιούχο και καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών της πράξης και το τιμολόγιο που εκδίδει ο Ανάδοχος πριν την πληρωμή. Σε περίπτωση που οι πιστώσεις του Π.Δ.Ε. δεν επαρκούν για την εξόφληση όλου του ποσού του λογαριασμού η Ε.Υ.Δ. ΠΑΑ ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα εγκρίνει τη συνολική δαπάνη του ποσού της αίτησης πληρωμής και αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει το διαθέσιμο κάθε φορά ποσό από το Π.Δ.Ε.. Συντάσσει την Έγκριση Χρηματοδότησης μειωμένων πιστώσεων από ΠΔΕ (Ε_3.1.) για την 1η δόση υποβάλλοντας πλήρη φάκελο πληρωμής όπως αναφέρεται στην κατωτέρω παράγραφο. Στην επόμενη δόση όταν δοθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το Π.Δ.Ε. για την πληρωμή του υπολοίπου ποσού της ίδιας Αίτησης Πληρωμής, τότε υποβάλλει μόνο τη Συμπληρωματική Έγκριση Χρηματοδότησης μειωμένων πιστώσεων από Π.Δ.Ε. (Ε_3.2.). Αν η πληρωμή του συνολικού ποσού διενεργηθεί σε περισσότερες των δύο δόσεων η/οι ενδιάμεση/ες «Έγκριση Χρηματοδότησης» διαμορφώνονται ανάλογα. Αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο η Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί φάκελο πληρωμής τον οποίο υποβάλει προς τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποτελούμενο από τα εξής: Έγκριση Χρηματοδότησης (Ε_3), αρμοδίως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο Κατάσταση Διοικητικού Ελέγχου (Ε_2) Αίτηση πληρωμής (Ε_1) (Φωτοαντίγραφο) Εντολή πληρωμής συνοδευόμενη από τη πιστοποίηση εκτελεσθεισών εργασιών (Φωτοαντίγραφο λογαριασμού) Προέγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα (όταν υπάρχει) Αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ του Δικαιούχου και του Αναδόχου (στην πρώτη Έγκριση χρηματοδότησης) Αντίγραφο των εγγυητικών δεκάτων (σε περίπτωση που δεν αναγράφονται αναλυτικά στην εντολή πληρωμής (πίνακας υπαρχουσών εγγυητικών επιστολών) τα εξής: ο αριθμός, το ποσό, η Τράπεζα και η ημερομηνία λήξης) ή Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μείωσης εγγυήσεων. Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών (στην τελευταία Έγκριση Χρηματοδότησης) 5. Αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας

5 Πληρωμής (Λ_1), η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της διοικητικής επαλήθευσης και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και την επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή της Δ/νσης. Επίσης επιβεβαιώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών της πράξης, μέσω της Λειτουργικής Μονάδας Παρακολούθηση Οικονομική Αναφορά Προόδου. Με την επιβεβαίωση του συνολικού επιλέξιμου ποσού και πριν την προώθηση του φακέλου για πληρωμή, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τον Δικαιούχο προκειμένου ο Ανάδοχος: i. Να προσκομίσει στον Δικαιούχο το σχετικό τιμολόγιο. Ο Δικαιούχος σφραγίζει το πρωτότυπο τιμολόγιο με την ένδειξη: "επιχορηγείται από πιστώσεις του ΠΑΑ στα πλαίσια του μέτρου 3 του Άξονα 3" κρατάει το πρωτότυπο και αποστέλλει ένα ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού στην Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα και στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ii. Να προβεί στην πληρωμή των κρατήσεων και να του προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά καθώς και τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Δικαιούχος εκδίδει Βεβαίωση Ελέγχου και Απόδοσης Κρατήσεων (Β_1) στην οποία αναφέρονται το είδος και το ύψος των κρατήσεων που ορίζονται από την νομοθεσία, συνοδευόμενη από τα πρωτότυπα παραστατικά που αποδεικνύουν την καταβολή τους από τον Ανάδοχο καθώς και την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τα ανωτέρω πρωτότυπα δικαιολογητικά (Βεβαίωση, παραστατικά κρατήσεων, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) αποστέλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Με την παραλαβή αυτών, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας προωθεί το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με κοινοποίηση στην Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα, για την πραγματοποίηση της πληρωμής καταβάλλοντας το εγκεκριμένο ποσό για λογαριασμό του Δικαιούχου με πίστωση απ ευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου, που εκτελεί το έργο. Σε περίπτωση που η πληρωμή για τις εργασίες στις οποίες αναφέρεται η αίτηση πληρωμής, έχει πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο της πράξης, τότε η καταβολή του εγκεκριμένου ποσού γίνεται με απευθείας πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Δικαιούχου όπως θα έχει αναγραφεί στην αίτηση πληρωμής του. Τότε η προώθηση του φακέλου για πληρωμή πραγματοποιείται με την παραλαβή του σχετικού εξοφλημένου πλέον τιμολογίου, από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος έχει αποδεχθεί εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου σε Πιστωτικό Ίδρυμα, τότε αφού βεβαιωθεί για τα σχετικά στοιχεία πρέπει στην Αίτηση Πληρωμής (Ε_1) να το αναφέρει σαφώς και να αναγράφει το ακριβές ποσό που αφορά την εκχώρηση και τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) του Αναδόχου, στον οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συγκεκριμένου ποσού για λογαριασμό του δικαιούχου σε εκτέλεση της εκχώρησης απαιτήσεων, που έχει αποδεχθεί. Ο Δικαιούχος ή ο Ανάδοχος ανάλογα σε ποιόν διενεργείται η καταβολή της πληρωμή, πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης στο ΠΑΑ και οπωσδήποτε πριν τη καταβολή της 1ης πληρωμής.

6 Η εκτέλεση της πληρωμής γίνεται με την έκδοση της εντολής πληρωμής από τη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων, Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ύστερα από τη διενέργεια των απαραίτητων λογιστικών ελέγχων του. Το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταχωρεί απευθείας τον αριθμό εντολής πληρωμής του αιτήματος στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και ενημερώνει τον Δικαιούχο και την Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα για την ολοκλήρωση της πληρωμής. 6. Επιβεβαίωση εξόφλησης αναδόχου Με την πραγματοποίηση της πληρωμής του Ανάδοχου αυτός οφείλει να προσκομίζει την απόδειξη είσπραξης που αφορά στη συγκεκριμένη πληρωμή για λογαριασμό του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος κρατάει το πρωτότυπο αποδεικτικό που προσκομίζει ο Ανάδοχος και αποστέλλει ένα ακριβές φωτοαντίγραφο, στην Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. ή Ε.Υ.Δ. Ανταγωνιστικότητα και στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 7. Σχετικά έντυπα Ε_1 : Αίτηση πληρωμής του Φορέα Εφαρμογής Ε_2 : Κατάσταση Διοικητικού Ελέγχου Ε_3 : Έγκριση Χρηματοδότησης Ε_3.1.: Έγκριση Χρηματοδότησης Μειωμένων Πιστώσεων από ΠΔΕ Ε_3.2.: Συμπληρωματική Έγκριση Χρηματοδότησης Μειωμένων Πιστώσεων από ΠΔΕ Λ_1 : Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής Β_1: Βεβαίωση Ελέγχου και Απόδοσης Κρατήσεων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ

7 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Ημερομηνία:.. Αριθμός Πρωτ.:.. ΑΙΤΗΣΗ.ης ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ε_1) ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ: Λεωφ. Αθηνών Αθήνα ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης.ης πληρωμής για την Πράξη με τίτλο«.» του Μέτρου.. του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)» Τίτλος Πράξης: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:.. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX : Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Παρακαλούμε, για την χορήγηση της.πληρωμής ύψους., η οποία καλύπτει εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο της πράξης, που αναφέρονται στη συνημμένη η εντολή πληρωμής (λογαριασμό). Η πληρωμή θα γίνει στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Αναδόχου..σύμφωνα με την Δήλωση του στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ή εάν υπάρχει εκχώρηση απαιτήσεων του Αναδόχου ΤΗΛ.: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ FAX: Ε-mail:... (Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο) Συνημμένα: α) εντολή πληρωμής (λογαριασμό) β) αναλυτικό πίνακα δαπανών γ) συνοπτική επιμέτρηση δ) πίνακα προθεσμιών πράξης / υποπράξης ε) πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών στ) κ.α.

8 ΕΝΤΥΠΟ Ε_2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ.ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δικαιούχος Πράξης: Τίτλος Πράξης:. Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης:. Κωδικός ΣΑΕ:. Ποσό Νομικής Δέσμευσης (Σύμβαση με τον Ανάδοχο της Πράξης):. Έναρξη Εργασιών (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης):. Λήξη Εργασιών:. (σύμφωνα με την σύμβαση ή τις παρατάσεις ή με την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ Α/Α ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Ύπαρξη Εντολής πληρωμής (λογαριασμού) 1.1 Αρμοδίως Υπογεγραμμένη - Σφραγισμένη 1.2 Από επιβλέποντες 1.3 Από Προϊστάμενο Διευθύνουσας Υπηρεσίας 2. Ύπαρξη Αναλυτικού Λογαριασμού 2.1 Αρμοδίως Υπογεγραμμένη - Σφραγισμένη 2.2 Από επιβλέποντες 2.3 Από Προϊστάμενο Διευθύνουσας Υπηρεσίας 2.4 Από Ανάδοχο 3. Αναφέρονται αποκλίσεις: 3.1 Στο χρονοδιάγραμμα 3.2 Στον προϋπολογισμό 3.3 Στο φυσικό αντικείμενο 3.4 Μεταξύ εγκεκριμένων και εκτελεσθέντων ποσοτήτων 3.5 Στο λογιστικό έλεγχο 4. Υπάρχουν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές 5. Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες καταχωρήσεις στο ΟΠΣΑΑ 6. Βεβαιώνονται τα παρακάτω: Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας καθώς και οι 6.1 δεσμεύσεις που αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης ή την τροποποίηση της Ότι οι έλεγχοι διεξήχθησαν κανονικά και σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές 6.2 και εθνικές διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος Ότι έχει υλοποιηθεί το ποσοστό % της Πράξης σύμφωνα με το συνολικό κόστος 6.3 που αναφέρεται στην Απόφαση Ένταξης ή την τροποποίηση της ΠΟΣΟΣΤΟ:.. % ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η χρηματοδότηση αναλύεται : η εντολή πληρωμής = Ποσό Φ.Π.Α.= ΣΥΝΟΛΟ = (με Φ.Π.Α.) ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β

9 ΕΝΤΥΠΟ Ε_3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα III & IV Δομοκού 5 Τ.Κ Αθήνα ΚΟΙΝ: Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: Έγκριση της ης χρηματοδότησης για την Πράξη με τίτλο «.» του Μέτρου του Άξονα 3 του «Π.Α.Α » ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. πράξης: 2. Δικαιούχος πράξης: 3. Τίτλος Πράξης: 4. Τοποθεσία (Νομός) υλοποίησης πράξης: ΝΟΜΟΣ.. 5. Συνολικό κόστος 1 ου υποέργου (νομική δέσμευση ή τακτοποιητικός Α.Π.Ε.) :.. ευρώ (με % Φ.Π.Α) ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ) (ΠΟΣΟ ΜΕ. Φ.Π.Α.) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.): ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ποσοστό. %): ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ποσοστό % και ποσό Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α...% Έχοντας υπόψη: 1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Τους Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά.

10 3. Τον Νόμο 3614/ «Περί Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/ Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 6015/ για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού Την με αριθμό / Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/01 ΤΒ), όπως συμπληρώθηκε με τις / (ΦΕΚ 233/02 ΤΒ) και / (ΦΕΚ592/03 ΤΒ) όμοιες, όπως μετονομάστηκε σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών» με τον Ν.3614/07 6. Την αριθμ / (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/ , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/ ), Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο κ. Διβάρης Ευάγγελος του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Την Σ.Α.Ε. 282/8 και ιδιαίτερα του έργου με Κ.Α.: 2010ΣΕ αυτής. 8. Την υπ αριθμ... Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «.», στο Μέτρο.. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » 9. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του δημόσιου έργου με τίτλο: «..», του 1 ου υποέργου που υπεγράφη στις μεταξύ του ΔΗΜΟΥ. και της εργοληπτικής εταιρείας. 10. Το με αρ. πρωτ... έγγραφο του Τελικού Δικαιούχου με το οποίο υποβλήθηκε η η εντολή πληρωμής και η.. η πιστοποίηση του 1 ου υποέργου της πράξης κατάλληλα υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 11. Το υπ αριθ. Τιμολόγιο του Αναδόχου της παραπάνω Πράξης με ημερομηνία.. που έχει εκδοθεί με ΦΠΑ %. (μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί το Τιμολόγιο από τον Ανάδοχο) 12. Την με αριθμ. Πρωτ.. απόφαση προέγκρισης του ΑΠΕ του έργου «..» και το γεγονός ότι δεν γίνεται περικοπή στο ποσό της σύμβασης.

11 Προσδιορίζουμε παρακάτω τα στοιχεία ταυτότητας της Πράξης (1 ο υποέργο) και τα βασικά οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με τα οποία θα καταβληθεί η χρηματοδότηση στον δικαιούχο: ποσά σε ευρώ Ποσό Εντολής Πληρωμής ( ου λογαριασμού του.. ου υποέργου) προς καταβολή (Συνολικό ποσό με τον Φ.Π.Α. ) 1. - Φ.Π.Α. Εντολής Πληρωμής - Επιλέξιμο ποσό για Συγχρηματοδότηση της Εντολής Πληρωμής (Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) - Εθνική συμμετοχή (. %) (υπολογισμός στο Επιλέξιμο ποσό) - Κοινοτική συμμετοχή (. %)(υπολογισμός στο Επιλέξιμο ποσό) 2. Κυρώσεις 3. Δαπάνη που εγκρίνεται με την παρούσα (Συνολικό ποσό με τον Φ.Π.Α.) Συνολική Δαπάνη που έχει εγκριθεί μέχρι και την παρούσα Έγκριση 4. Χρηματοδότησης (μη συμπεριλαμβανομένης της παρούσας) για το. ο υποέργο Αναγνωρίζουμε και εκκαθαρίζουμε την χορήγηση στο δικαιούχο ΔΗΜΟ. (προκειμένου να πληρωθεί η εργοληπτική εταιρεία «.»), Δημόσιας Δαπάνης ποσού «.. ΕΥΡΩ και. λεπτά» ( ), εκ των οποίων το ποσό των είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση και των.. είναι για το Φ.Π.Α, που αποτελεί την ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ του 1 ου υποέργου της Πράξης «..». Η μέχρι τώρα εγκριθείσα χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένης αυτής της πληρωμής) αποτελεί το % της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης. Συνημμένα: 1. Αίτηση πληρωμής δικαιούχου (Ε_1) 2..η Εντολή πληρωμής (λογαριασμός) 3. Κατάσταση Διοικητικού Ελέγχου (Ε_2) 4... ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.....

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Μενάνδρου 22 Τ.Κ Αθήνα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «Π.Α.Α » ΜΟΝΑΔΕΣ Β, Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.. 2. ΔΗΜΟΣ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. Δ/νση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, επιβλέπων Μηχανικό κ..

13 ΕΝΤΥΠΟ Ε_3.1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα III & IV Δομοκού 5 Τ.Κ Αθήνα ΚΟΙΝ: Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: Έγκριση της ης χρηματοδότησης μειωμένων πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για την Πράξη με τίτλο «.» του Μέτρου του Άξονα 3 του «Π.Α.Α » ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. πράξης: 2. Δικαιούχος πράξης: 3. Τίτλος Πράξης: 4. Τοποθεσία (Νομός) υλοποίησης πράξης: ΝΟΜΟΣ.. 5. Συνολικό κόστος.. ου υποέργου (νομική δέσμευση ή τακτοποιητικός Α.Π.Ε.) :. ευρώ (με. % Φ.Π.Α) ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ) (ΠΟΣΟ ΜΕ. Φ.Π.Α.) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.): ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ποσοστό. %): ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ποσοστό.% και ποσό Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. % Έχοντας υπόψη: 1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Τους Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά.

14 3. Τον Νόμο 3614/ «Περί Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/ Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 6015/ για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού Την με αριθμό / Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/01 ΤΒ), όπως συμπληρώθηκε με τις / (ΦΕΚ 233/02 ΤΒ) και / (ΦΕΚ592/03 ΤΒ) όμοιες, όπως μετονομάστηκε σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών» με τον Ν.3614/07 6. Την αριθμ / (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/ , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/ ), Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο κ. Διβάρης Ευάγγελος του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Την Σ.Α.Ε. 282/8 και ιδιαίτερα του έργου με Κ.Α.: 2010ΣΕ αυτής. 8. Την υπ αριθμ... Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «.», στο Μέτρο.. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » 9. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του δημόσιου έργου με τίτλο: «..», του 1 ου υποέργου που υπεγράφη στις μεταξύ του ΔΗΜΟΥ. και της εργοληπτικής εταιρείας. 10. Το με αρ. πρωτ... έγγραφο του Τελικού Δικαιούχου με το οποίο υποβλήθηκε η η εντολή πληρωμής και η.. η πιστοποίηση του 1 ου υποέργου της πράξης κατάλληλα υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 11. Την με αριθμ. Πρωτ.. απόφαση προέγκρισης του ΑΠΕ του έργου «..» και το γεγονός ότι δεν γίνεται περικοπή στο ποσό της σύμβασης.

15 Προσδιορίζουμε παρακάτω τα στοιχεία ταυτότητας της Πράξης ( ο υποέργο) και τα βασικά οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με τα οποία θα καταβληθεί η χρηματοδότηση στον δικαιούχο: ποσά σε ευρώ Ποσό Εντολής Πληρωμής (.. ου λογαριασμού του.. ου υποέργου) προς καταβολή (Συνολικό ποσό με τον Φ.Π.Α.) 1. - Φ.Π.Α. Εντολής Πληρωμής - Επιλέξιμο ποσό για Συγχρηματοδότηση της Εντολής Πληρωμής (Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) 2. Κυρώσεις Δαπάνη που εγκρίνεται με την παρούσα (Συνολικό ποσό με 3. τον Φ.Π.Α.) Συνολική Δαπάνη που έχει εγκριθεί μέχρι και την παρούσα 4. Έγκριση Χρηματοδότησης (μη συμπεριλαμβανομένης της παρούσας) για το ου υποέργο Εγκρίνουμε τη συνολική δαπάνη ποσού (με ΦΠΑ %) που αφορά στην. Αίτηση Πληρωμής ( ος, λογαριασμός) του Δικαιούχου ΔΗΜΟΥ. και εξ αιτίας μειωμένων πιστώσεων του ΠΔΕ για το εν λόγω έργο, αναγνωρίζουμε και εκκαθαρίζουμε την χορήγηση έναντι στο Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ποσού «...» (.. ) εκ των οποίων το ποσό των.. είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση και αποτελεί την η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ του. ου υποέργου της παραπάνω Πράξης. 1. Ποσό Πληρωμής με την παρούσα (Ποσό με Φ.Π.Α.) Επιλέξιμο ποσό για Συγχρηματοδότηση του Ποσού Πληρωμής (Ποσό 2. χωρίς Φ.Π.Α.) - Εθνική συμμετοχή ( %) (υπολογισμός στο Επιλέξιμο ποσό) - Κοινοτική συμμετοχή (. %)(υπολογισμός στο Επιλέξιμο ποσό) 3. Ποσό Φ.Π.Α. Η μέχρι τώρα εγκριθείσα χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένης αυτής της πληρωμής) αποτελεί το % της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης. Συνημμένα: 1. Αίτηση πληρωμής δικαιούχου (Ε_1) 2..η Εντολή πληρωμής (λογαριασμός) 3. Κατάσταση Διοικητικού Ελέγχου (Ε_2) 4.. ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

16 .. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Μενάνδρου 22 Τ.Κ Αθήνα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «Π.Α.Α » ΜΟΝΑΔΕΣ Β, Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.. 2. ΔΗΜΟΣ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. Δ/νση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, επιβλέπων Μηχανικό κ.. ΕΝΤΥΠΟ Ε_3.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα III & IV Δομοκού 5 Τ.Κ Αθήνα ΚΟΙΝ: Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική Έγκριση της ης χρηματοδότησης μειωμένων πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για την Πράξη με τίτλο «.» του Μέτρου του Άξονα 3 του «Π.Α.Α » ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. πράξης: 2. Δικαιούχος πράξης: 3. Τίτλος Πράξης: 4. Τοποθεσία (Νομός) υλοποίησης πράξης: ΝΟΜΟΣ.. 5. Συνολικό κόστος ου υποέργου (νομική δέσμευση ή τακτοποιητικός Α.Π.Ε.) :. ευρώ (με. % Φ.Π.Α) ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ) (ΠΟΣΟ ΜΕ. Φ.Π.Α.) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ποσό χωρίς Φ.Π.Α.): ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ποσοστό. %): ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ποσοστό.% και ποσό Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α...% Έχοντας υπόψη: 1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Τους Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά.

18 3. Τον Νόμο 3614/ «Περί Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/ Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007) 6015/ για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού Την με αριθμό / Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ` Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και Θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/01 ΤΒ), όπως συμπληρώθηκε με τις / (ΦΕΚ 233/02 ΤΒ) και / (ΦΕΚ592/03 ΤΒ) όμοιες, όπως μετονομάστηκε σε «Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών» με τον Ν.3614/07 6. Την αριθμ / (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/ , όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 523/ΥΟΔΔ/ ), Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διορίζεται ο κ. Διβάρης Ευάγγελος του Πανογιώργη στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Την Σ.Α.Ε. 282/8 και ιδιαίτερα του έργου με Κ.Α.: 2010ΣΕ αυτής. 8. Την υπ αριθμ... Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «.», στο Μέτρο.. του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » 9. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του δημόσιου έργου με τίτλο: «..», του 1 ου υποέργου που υπεγράφη στις μεταξύ του ΔΗΜΟΥ. και της εργοληπτικής εταιρείας. 10. Το με αρ. πρωτ... έγγραφο του Τελικού Δικαιούχου με το οποίο υποβλήθηκε η η εντολή πληρωμής και η.. η πιστοποίηση του 1 ου υποέργου της πράξης κατάλληλα υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τους επιβλέποντες μηχανικούς και από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 11. Την με αριθ. Πρωτ. έγκριση.. χρηματοδότησης μειωμένων πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. της Πράξης με τίτλο.. του Μέτρου του Άξονα 3 του Π.Α.Α Την με αριθμ. Πρωτ.. απόφαση προέγκρισης του ΑΠΕ του έργου «..» και το γεγονός ότι δεν γίνεται περικοπή στο ποσό της σύμβασης.

19 Προσδιορίζουμε παρακάτω τα στοιχεία ταυτότητας της Πράξης (.. ο υποέργο) και τα βασικά οικονομικά μεγέθη, σύμφωνα με τα οποία θα καταβληθεί η χρηματοδότηση στον δικαιούχο: ποσά σε ευρώ Ποσό Εντολής Πληρωμής (.. ου λογαριασμού του.. ου υποέργου) προς καταβολή (Συνολικό ποσό με τον Φ.Π.Α.) 1. - Φ.Π.Α. Εντολής Πληρωμής - Επιλέξιμο ποσό για Συγχρηματοδότηση της Εντολής Πληρωμής (Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.) 2. Κυρώσεις Δαπάνη που εγκρίνεται με την παρούσα (Συνολικό ποσό με 3. τον Φ.Π.Α.) Συνολική Δαπάνη που έχει εγκριθεί μέχρι και την παρούσα 4. Έγκριση Χρηματοδότησης (μη συμπεριλαμβανομένης της παρούσας) για το.. ο υποέργο Σε συνέχεια της _ης πληρωμής ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ η οποία διενεργήθηκε, αναγνωρίζουμε και εκκαθαρίζουμε τη χορήγηση στον Δικαιούχο της υπόλοιπης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ποσού «...» (.. ) εκ των οποίων το ποσό των. είναι επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση και αποτελεί την η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ του 1 ου υποέργου της παραπάνω Πράξης. 1. Ποσό Πληρωμής με την παρούσα (Ποσό με Φ.Π.Α.) Επιλέξιμο ποσό για Συγχρηματοδότηση του Ποσού Πληρωμής (Ποσό 2. χωρίς Φ.Π.Α.) - Εθνική συμμετοχή (.%) (υπολογισμός στο Επιλέξιμο ποσό) - Κοινοτική συμμετοχή (. %)(υπολογισμός στο Επιλέξιμο ποσό) 3. Ποσό Φ.Π.Α. Η μέχρι τώρα εγκριθείσα χρηματοδότηση (συμπεριλαμβανομένης αυτής της πληρωμής) αποτελεί το % της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης. Συνημμένα: 1. Αίτηση πληρωμής δικαιούχου (Ε_1) 2..η Εντολή πληρωμής (λογαριασμός) 3. Κατάσταση Διοικητικού Ελέγχου (Ε_2) 4.. ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Β Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

20 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Μενάνδρου 22 Τ.Κ Αθήνα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «Π.Α.Α » ΜΟΝΑΔΕΣ Β, Γ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.. 2. ΔΗΜΟΣ 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. Δ/νση Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, επιβλέπων Μηχανικό κ.. ΕΝΤΥΠΟ Λ_1 : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

21 Δικαιούχος Πράξης: Τίτλος Πράξης: Κωδικός ΟΠΣΑΑ Πράξης: Συνολικό Κόστος έργου (νομική δέσμευση) : Ποσό Δημόσιας Δαπάνης παρούσας εντολής: Φ.Π.Α εντολής πληρωμής: Επιλέξιμο ποσό πληρωμής παρούσας εντολής: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΟ 3.. Πράξη, του ΠΑΑ Ευρώ.Ευρώ.Ευρώ.Ευρώ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΙ: Α/Α Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Ύπαρξη Έγκρισης Χρηματοδότησης Πράξης 2. Ύπαρξη Κατάστασης Ελέγχου Λογαριασμού 3. Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες καταχωρήσεις στο ΟΠΣΑΑ; 4. Ύπαρξη αίτησης πληρωμής 5. Ύπαρξη εντολής πληρωμής (λογαριασμού) 6. Υπάρχουν κυρώσεις; 7. Εφαρμόστηκαν οι κυρώσεις ; 8. Έχει υποβληθεί το τιμολόγιο; 9. Έχουν υποβληθεί τα πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης των κρατήσεων; 10. Έχει υποβληθεί ασφαλιστική ενημερότητα; 11. Έχει υποβληθεί φορολογική ενημερότητα; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κωδ. Ελεγκτή: Ημερομηνία:. Ημερομηνία:.. ΕΝΤΥΠΟ Β_1 ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κωδ.:. Πληροφορίες:.. Τηλέφωνο:. (Τόπος), /../ Αρ. Πρωτ.:. ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Αξόνων ΙΙΙ & ΙV ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Φ.Π.Α. % ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Προκαταβολή Φόρου...% Σύνολο 1 Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ 1% Χαρτόσημο..% επί ΤΣΜΕΔΕ ΟΓΑ..% επί χαρτοσήμου Σύνολο 2 Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ 0,2% Χαρτόσημο..% επί ΤΣΜΕΔΕ ΟΓΑ..% επί χαρτοσήμου Σύνολο 3 Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ 0,6% Χαρτόσημο % επί ΤΣΜΕΔΕ ΟΓΑ % επί χαρτοσήμου Σύνολο 4 Κρατήσεις ΕΜΠ 0,5% Χαρτόσημο.% επί ΕΜΠ ΟΓΑ % επί χαρτοσήμου Σύνολο 5 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Βεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα ανωτέρω ποσά των κρατήσεων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα πρωτότυπα παραστατικά έχουν υποβληθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ. τόπος/ημερομηνία Επώνυμο Όνομα/Ιδιότητα

23 ΕΝΤΥΠΟ Ε_5 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣ:Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΓΡ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ 5, Τ.Κ.:10445 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4. ΚΩΔ. ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (25 ΨΗΦΙΑ) GR 5. ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 6. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 7. ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ-FAX 8. ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 9. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 11. Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ Ή ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΕΠΩΝΥΜΟ 2. ΟΝΟΜΑ 3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 4. Α.Δ.Τ. 5. ΕΚΔ. ΑΡΧΗ Το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησης για τα νομικά πρόσωπα βεβαιώνεται : 1. Για ατομική επιχείρηση, από αστυνομικό τμήμα. 2. Για εταιρεία, από την τράπεζα που συνεργάζεται. ΘΕΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ο ΑΙΤΩΝ Τόπος/Ημερομηνία

24 ΕΝΤΥΠΟ Ε_6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ I. Α. ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο μητρώο είναι τα παρακάτω: 1. Αίτηση συμπληρωμένη και θεωρημένη από τράπεζα στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησης. 2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ. 3. Καταστατικό θεωρημένο από δικηγόρο. 4. Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας. 5. Βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο. * Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από αστυνομικό τμήμα ή Δημόσια Αρχή. Στην αίτηση έγγραφης στο Μητρώο πρέπει να βεβαιώνεται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα το νόμιμο της εκπροσώπησης. Παρακαλούμε σε περίπτωση αλλαγής του νομίμου εκπροσώπου ή της επωνυμίας της εταιρίας να αποστέλλετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αντίστοιχο ΦΕΚ καθώς και το τροποποιητικό του καταστατικού. II. ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο μητρώο είναι τα παρακάτω: 1. Αίτηση συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αστυνομία. 2. Πιστοποιητικό από Δ.Ο.Υ. ότι έχει κάνει έναρξη εργασιών αν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση. 3. Βεβαίωση από Επιμελητήριο της περιοχής του ή βεβαίωση από τη Διεύθυνση Γεωργίας του Νομού. * Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από αστυνομικό τμήμα ή Δημόσια Αρχή.

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 23-12-2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 136432 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 30/12/14 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 177404 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 25/07/2016 Αρ. Πρωτ: 99001 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ του ΜΕΤΡΟΥ 3.1 και ειδικότερα της πρόσκλησης 3.1.2 του «ΕΠΑλ 2007-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 30.12. 2015 Αρμόδια Δ/νση : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αρ. Πρωτ:139202 Τμήμα Αλιείας ΔΗΜΟΣΙΟ Ιστορικότητα εκδόσεων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Αθήνα : Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ. Αθήνα : Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα :22-07-2016 Αρ. Πρωτ : 98853 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 10/10/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100012 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΠΑΑ 2007-2013 (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) Ιστορικότητα Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ

ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 11/3/2016 Αρ. Πρωτ : 55763 ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 09-10-2017 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 96937 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.5 του Ε.Π.ΑΛ

Εγκύκλιος Μέτρου 3.5 του Ε.Π.ΑΛ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-7Ν4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 11/10/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12786 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ` ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 04/07/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Αρ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25374 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 22/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25376 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑΒ-ΝΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΑΒ-ΝΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 21/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12785 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 08/07/2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 95229 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ Ε Γ Κ Υ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 04.10.2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 132027 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25375 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πινάκας Διανομής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πινάκας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 21-09-2016 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 119051 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07.05.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6353 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-6ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-6ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 11/10/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12560 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 22/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25660 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις»

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 3.1 «Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος Συλλογικές Δράσεις» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 18.03.2014 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 11.11.2016 Αρ. Πρωτ: 158392 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της ΑΠΟΦΑΣΗ. αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως

Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της ΑΠΟΦΑΣΗ. αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Τ.Κ ΧΙΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ Τ.Κ ΧΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Α.Π.: 3602/112992 Τμήμα: Β Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Τ.Κ.: 101 76

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΤΔ)

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ» ΤΟΥ ΠΑΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΟΤΔ) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.4 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠεοιΦέοειας Μονάδα Ταγ. Δ/νσπ: Τ.Κ.: Ε 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Β-6ΒΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 19 /1/2012 Α.Π: 632 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΑ: Β499Β-6ΒΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Aθήνα, 19 /1/2012 Α.Π: 632 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 19 /1/2012 Α.Π: 632 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ KOINOΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ AΘΗΝΑ, 18 /12/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 6741 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Μέτρου 1.2.1. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΕΝΤΥΠΟ Ε_1 Προς: Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 11-11-14 Α.Π :21758 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Ταχ. Κωδ.: 14 41 Αθήνα Πληροφορίες: Δ.Ρακιτζή Αρ. Τηλεφώνου: 21 52

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΒΕΝΤ46ΨΧΞΧ-ΙΤΕ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 13-5-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες: Ν. ΚΩΤΣΗΡΑΣ Τηλέφωνο: Ε-mail:

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες: Ν. ΚΩΤΣΗΡΑΣ Τηλέφωνο: Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5357 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 17/ 06 /2016. Αρ.Πρωτ.: 1477 Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 17/ 06 /2016. Αρ.Πρωτ.: 1477 Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/ 06 /2016 Αρ.Πρωτ.: 1477 Α.Δ.Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ133 Σελίδα 1 από 6

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Μ133 Σελίδα 1 από 6 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 11001/7-10-2011 ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΖΘ2. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ:

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΖΘ2. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: 11454 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-12 - 2016 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. πρωτ. 3521 ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-1ΞΑ. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ:

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-1ΞΑ. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: 11455 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Υπόδειγμα 1α: Αίτηση του Φορέα για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Μελισσοκομίας Υπόδειγμα 1β: Αίτηση της ΟΜΣΕ για τη συνέχιση λειτουργίας του επιχορηγούμενου από τον Καν. Ε.Ε1234/07

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015

Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015 Αθήνα, 28/09/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29555 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Υπόδειγμα 1: Αίτηση Δήλωση καταγραφής κυψελών διαχείμασης Υπόδειγμα 2: Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις δράσεις 3.1 και 3.2 Υπόδειγμα 3: Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320731/17008 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης: «Ανάδειξη περιοχής Ιστορικού Καμπαναριού Νεάπολης

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης: «Ανάδειξη περιοχής Ιστορικού Καμπαναριού Νεάπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΜΟΝΑΔΑ Β3 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής:

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΠΕ ΙΟ 1 1. Ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 29 / 8 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 29 / 8 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 29 / 8 / 2014 Α.Π.: 17231 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου Λάρισα, 41222 Πληροφορίες: Ευθύμιος Κοντζικλίδης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 10.2.2016 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 37092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000.

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΚΠΣ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2860/2000. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 7 Ιουνίου 2001 ΓENIKH ΓΡΑΜΜATEIA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 18527 / ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156 KΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θέμα: Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-13 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2/1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΕΥΕ-ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δ/νση: ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 10 / 05 /2017. Αρ.Πρωτ.:1396 Α.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Αθήνα, 10 / 05 /2017. Αρ.Πρωτ.:1396 Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα