ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /1/3 β / απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 ν. 1481/1984 (Α 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και παρ. 1 του άρθρου 86 π.δ. 496/1987 (Α 229) «Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υ.Δ. Τάξης», απολύ εται από την Ελληνική Αστυνομία, η Αστυφύλακας Αν δρικοπούλου Χριστίνα του Νικολάου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1984 στην Πάτρα Αχαΐας, ύστερα από αίτησή της, επειδή συμπλήρωσε τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή της. Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2) Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134Α / ) και την υπ αριθμ /2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή (1) των», μεταφέρεται ο ΣΤΑΜΟΥ Βασίλειος του Νικολάου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί στου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. με ειδικότητα Εργάτη Αποθήκης σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση του κλάδου Υ.Ε. Εργατών, με την ίδια σχέση εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ύστερα από αίτησή του και με δαπάνες του. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3614/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134Α / ) και την υπ αριθμ /2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή των», μεταφέρονται οι: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μαρία του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε., ειδικότητας Χημικού σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση του κλάδου ΠΕ Χημικών Βιοχημι κών, με την ίδια σχέση εργασίας στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ύστερα από αίτησή της και με δαπάνες της. ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ Σοφία του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε., ειδικότητας Λογίστρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με την ίδια σχέση εργασίας στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΑΚΑ ΡΙΣΤΟΣ», ύστερα από αίτησή της και με δαπάνες της. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3616/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134Α / ) και την υπ αριθμ /2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή των», μεταφέρονται οι: ΠΑΤΣΗ Φιλομήλα του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. του κλάδου ΔΕ Διοικητικού σε συνιστώ

2 2990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) μενη (προσωποπαγή) θέση, με την ίδια σχέση εργασίας του ίδιου κλάδου και κατηγορίας στο Γενικό Νοσοκο μείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ύστερα από αίτησή της και με δαπάνες της. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση, με την ίδια σχέση εργασίας του ίδιου κλάδου και κατηγορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ύστερα από αίτησή της και με δαπάνες της. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3617/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134Α / ) και την υπ αριθμ /2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή των», μεταφέρεται ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι καίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. του κλάδου Υ.Ε. Εργατών σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση, με την ίδια σχέση εργασίας του ίδιου κλάδου και κατη γορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ύστερα από αίτησή του και με δαπάνες του (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3618/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/164342/2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2519/1997, του άρθρου 25 του ν. 2716/1999, του άρθρου 16 του ν. 3172/2003, του άρθρου 29 του ν. 3293/2004, του π.δ/γματος 95/2000 καθώς και την υπ αριθμ. Γ.Π. οικ / υπουργική απόφαση, επανακατα τάσσεται ο ιατρός Πέτρος Μαραπίδης του Στυλιανού σε προσωποπαγή θέση Δ/ντή Γενικής Ιατρικής, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, στο ΠΙ Καλαμπακίου του ΚΥ Προσοτσάνης του ΓΝ Δράμας. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις έτη 22, μήνες 4, ημέρες 26 Πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Δ/ντή έτη 9, μήνες 4, ημέρες 26. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1746/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3527/2007, του άρθρου 20 ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/07 τ.α) και την υπ αριθμ /2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ. Β) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», με ταφέρονται οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.ΝΥ Α.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, με την ίδια εργασια κή σχέση, σε συνιστώμενες (προσωποπαγείς) θέσεις οι οποίες συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση και κα ταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εν λόγω υπαλλήλων, ύστερα από αίτησή τους και με δαπάνες τους ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΟΝΤΗΣ Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Άννα του Βασιλείου ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ Ελένη του Νικολάου ΚΑΣΑΡΧΗ Αγγελική του Παναγιώτη ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ελευθερία του Βασιλείου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Καλλιόπη του Γεωργίου ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Γεωργίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΣΚΑΣ Κων/νος του Φωτίου Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Δημητρίου ΝΑΤΣΗΣ Ευάγγελος του Αναστασίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ Άγγελος του Παντελή ΚΑΡΖΗ Ελένη του Περικλή Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΠΟΥΡΑΣ Αθανάσιος του Κων/νου ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗ Αναστασία του Χαραλάμπου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Γεώργιος του Πέτρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΤΣΩΛΗΣ Βασίλειος του Φιλίππου ΜΠΙΤΟΥΝΗ Βασιλική του Αναστασίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Μαρία του Αναστασίου ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασιλική του Αναστα σίου ΚΟΣΜΙΔΟΥ Ευδοκία του Ιωάννη ΚΩΣΤΑΡΑ Αικατερίνη του Αναστασίου ΡΑΠΤΗ Κωνσταντίνα του Παναγιώτη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΩΝ ΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ Μερσίνα του Θεοδώρου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3613/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 12/2007 απόφαση του Προέδρου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Ραφήνας, σχετικά με διορισμό υπαλλήλων, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 630/τ.Γ / , με το υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/15002/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και ως προς τον διορισμό δύο υπαλλήλων προστίθενται οι φράσεις: (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2991 «ΘΩΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλάδου ΤΕ9 Βρε φονηπιοκομίας, με εισαγωγικό βαθμό Δ, με αναδρομική ισχύ από , ημερομηνία που προσλήφθηκε βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης». «ΜΠΟΥΖΙΝΟΒΣΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΒΑΛΕΡΙ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, με αναδρο μική ισχύ από , ημερομηνία που προσλήφθηκε βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης». Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1/3/ απόφαση του Προέδρου του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης, που εκδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3584/2007, μετατάσσε ται η υπάλληλος του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Σιάτιστας, Σιούτη Κωνσταντινιά του Αργυρίου, με βαθμό Β, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, από τον κλάδο, ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Βεβαιώνεται, ότι έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού ,00, στον προϋπολογισμό του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Σιάτιστας, οικονομικού έτους 2008, στον Κ.Α , για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας της υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ. 2/35/ απόφαση του Προέ δρου του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Δήμου Σι άτιστας Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3584/2007, μετατάσ σεται η Αναστασία Βαρτζώκα, με βαθμό Γ, υπάλληλος του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Δήμου Σιάτιστας Ν. Κοζάνης, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, από τον κλάδο ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων, στον κλάδο ΔΕ32 Μα γείρων, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Στον προϋπολογισμό του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Σιάτιστας Ν. Κοζάνης, οικονομικού έτους 2008 και στον Κ.Α , έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού ,00 Ευρώ, για την κάλυψη αποδοχών της ανωτέρω υπαλλήλου. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 3690/ απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απολύεται η υπάλληλος της Ν.Α. Μεσσηνίας, Κανελλίδη Σταματούλα του Γρηγορίου, κλάδου ΤΕ Κοι νωνικής Εργασίας, με Β βαθμό, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 156 του ν. 3526/2007, λόγω νόσου. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ (4) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Με την υπ αριθμ. 2206/171/ απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Πατσιούρα Γεωργίου του Νικολάου του κλάδου ΤΕ (Χωρίς Πτυχίο) Εργοδηγών από , υπαλλήλου του Νομαρχιακού Διαμερίσμα τος Ξάνθης, με βαθμό Α και 1 Μ.Κ., επειδή κατά την χρονολογία αυτή θα συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει ήδη υπερβεί το 60 έτος της ηλικίας του. Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Με την υπ αριθμ 1660/ πράξη του Νομάρχη Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» και του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Μπα καλούδη Παναγιώτη του Δημητρίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Σερρών, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α, από λόγω θανάτου. Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 5218/ απόφαση του Νο μάρχη Φθιώτιδας, διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2190/1994, ν. 3528/2007 και του π.δ. 50/2001, ο Λώλης Χρήστος του Ιωάννη, σε υφιστάμενη κενή ορ γανική θέση, κλάδου ΠΕ Επιστήμης Περιβάλλοντος, με βαθμό Δ. Η σχετική δαπάνη για τη μισθοδοσία του υπαλλήλου έχει εξασφαλιστεί με την υπ αριθμ. 2983/ από φαση του Υπουργείου Εσωτερικών Υπηρεσία Δημοσι ονομικού Ελέγχου. Με την υπ αριθμ. 224/ απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας, ο υπάλληλος της ΝΑ Φθιώτιδας, Καρόπου λος Αλέξανδρος του Ιωάννη, μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 (ΥΚ) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας ΝΑ Φθ/δας», από τον κλάδο ΥΕ Κλητήρων σε υφιστάμενη κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών της ΝΑ Φθιώτιδας, με βαθμό Γ, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω με τάταξη έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2636/ βεβαίωση της ΥΔΕ του ΥΠΕΣ. Ο Νομάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ

4 2992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 196/2008 απόφαση Δημάρχου Αρ καδίων Ν. Ζακύνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 κατα τάσσεται η Σεμιτεκόλου Αγγελική του Δημητρίου σε προσωρινή προσωποπαγή θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θέση ΔΕ1 ( διοικητικού), η οποία συστάθηκε με την υπ αριθμ. 175/ από φαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρκαδίων (ΦΕΚ: Β 605/ ). (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας: Αρ. Πρωτ.: 2985/ ). Ο Δήμαρχος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2875/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007, διορίζεται ο Νικόλαος Δεμίρης του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.), βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική Ζώων» του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδα τοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδα τοκαλλιεργειών, στην οποία διορίζεται ο Νικόλαος Δεμίρης, δημοσιεύτηκε την στο με αριθμ. 136 τ.π. ΦΕΚ. Με την υπ αριθμ. 3170/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται η Αγγελική Παρασκευο πούλου του Τριαντάφυλλου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτο ρα, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική τοπίου Καλλωπιστικά φυτά» του Τμήματος Φυτικής Παραγω γής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Φυτικής Παραγωγής, στην οποία διορίζεται η Αγ γελική Παρασκευοπούλου, δημοσιεύτηκε στις στο με αριθμ. 140 τ.π. Φ.Ε.Κ. Με την υπ αριθμ. 3812/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται ο Γεώργιος Λιακόπουλος του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντι κείμενο «Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών» του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονι κού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προ σόντα. (5) Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας δημοσιεύτηκε στις στο με αριθμ. 265 τ.γ Φ.Ε.Κ. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ. 170/ πράξη του Πρύτανη του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.1 παρ. 3 του ν. 2517/1997, τις διατάξεις του άρθρου 6 περ. Δ παρ. 9 του ν. 2083/1992 (μετονομασία περίπτωσης ν. 2188/1994), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3549/2007, την υπ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2 υπουργική απόφαση, την από κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, μονιμοποιείται η Δέσποινα Παπα δοπούλου, του Βενιαμίν, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης Π. Β. ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ / , πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) που ισχύουν, διορίζεται η Μαρία Τσάμπρα του Φωτίου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη με έμφαση στον Αγροτικό Χώρο») του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊ όντων και Τροφίμων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με έδρα το Αγρίνιο) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύ ουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται ο Χρή στος Καρπέτης του Κωνσταντίνου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική») του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), διορίζε ται ο Χρήστος Μεράντζας του Δημητρίου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνωστι κό αντικείμενο «Ιστορία των Πολιτισμών») του Τμήμα τος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με έδρα το Αγρίνιο) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2993 Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύ ουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται ο Δημή τριος Κουκόπουλος του Κωνσταντίνου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στην Πολιτισμι κή Τεχνολογία») του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμι κού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων (με έδρα το Αγρίνιο) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), διορίζε ται ο Βασίλειος Ράγκος του Ναπολέοντα, σε κενή θέση ΔΕΠ, με θητεία, στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων (στο γνωστικό αντικείμενο της Γναθοπροσωπικής) του Τμήματος Ια τρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / , πρυτανική πρά ξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται ο Προκόπιος Θεοδωρίδης του Κωνσταντίνου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνω στικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ») του Τμήματος Διοίκη σης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρή σεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με έδρα το Αγρί νιο) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύ ουν, του αρθ. 3 παρ. 19α ν. 3027/2002, διορίζεται ο Αλέ ξανδρος Μάκης του Χρήστου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Υγείας του Παιδιού (στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής Παιδοαιματολογίας) του Τμήματος Ιατρικής του Πανε πιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται η Χριστίνα Μπαλή του Δημητρίου, σε κενή θέση με θη τεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Χειρουργικού Τομέα (στο γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε συμφωνά με το άρθρο 3 παρ. 19α του ν. 3027/2002, διορίζεται ο Απόστολος Βανταράκης του Χρήστου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή». Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 19α του ν.3027/2002, διορίζεται ο Δημήτριος Καρναμπατίδης του Νικολάου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία». Με την υπ αριθμ. 4022/ πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 19α του ν. 3027/2002 διορίζεται ο Γεώργιος Πάνου του Ζήνω νος, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκου ρου Καθηγητή του Παθολογικού Τομέα Ι του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι στημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηρι ότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Λοιμώδη Νοσήματα». Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 3 παρ. 19α του ν. 3027/2002, διορίζεται ο Γεώργιος Στεφανίδης του Ιορδάνη, σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Συγκοινω νιών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτε χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων». Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 3 παρ. 19α του ν. 3027/2002, διορίζεται ο Κυριάκος Κυπραίος του Ηλία, σε κενή μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστη μών ΙΙ, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπισιημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστη μονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γε νική Φαρμακολογία με εξειδίκευση στη Φαρμακογονι διωματική». Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν.3549/2007, διορίζεται ο Γεώργιος Ξυδόπουλος του Ιω άννη, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκου ρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσ σολογία: Λεξικολογία». Ο Πρύτανης ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθμ. ΤΠ 6900/ πράξη του Προ έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., που εκδό

6 2994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), διορίζεται ο Αστερίου Δημήτριος του Αθανασίου σε κενή θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελλη νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι». Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 892/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερε άς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), που ισχύουν, διορίζεται ο Μιχαήλ Βασιλακόπουλος του Γρηγορίου, σε κενή μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθη γητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Βάσεων Δε δομένων» του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 891/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), που ισχύουν, δι ορίζεται ο Ηλίας Μαγκλογιάννης του Γεωργίου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βιοϊατρικών Δε δομένων για Εφαρμογές στην Τηλεϊατρική» του Τμήμα τος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 1446/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), που ισχύουν, δι ορίζεται ο Βασίλειος Πλαγιανάκος του Παναγιώτη, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Κα θηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύ νη» του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βι οϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ Με την κοινή πράξη του Διοικητή του Γενικού Νο σοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και του Προέδρου του ΤΕΙ Λάρισας υπ αριθμ. 7759/ μετατάσσεται η Μαργαρίτα Μαστοροδήμου του Γεωργίου, Διοικητι κός Υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Τεχνι κών (Κλιβανίστρια), με βαθμό Γ και Μ.Κ. 15 από το Γ. Ν. Αθηνών «Λαϊκό» σε κενή οργανική θέση του ΤΕΙ Λάρι σας της κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Τεχνικών Διαφό ρων Ειδικοτήτων με τον ίδιο βαθμό και Μ.Κ. που κατέ χει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 και 168 του ν. 3528/2007. του Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 1604/ απόφαση του Διοικητή του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 3528/2007 μετατάσσεται η: ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σταύρου μόνιμη υπάλλη λος του κλάδου TE Νοσηλευτών τριών του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευτών τριών του «ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, με τον βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές του Γενικού Νοσοκομείου του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» Ν. Ιωνίας ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Με την υπ αριθμ. 7694/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», διαπιστώ νεται η αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλλη λικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΚΜΟ ΤΟΥ του Ευθυμίου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α, από ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 του ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 2666/ απόφαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π σύμφωνα με την 5Κ/2006 προκήρυξη, διορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι σε αντί στοιχη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» στον εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡ/ΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΜΟΥΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 3369/ ). Α. ΛΑΝΑΡΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2995 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Γ5/3986/ κοινή απόφαση του Διοικητού της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσ σαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του Διοικητού της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως ισχύει μετά τον ν. 3527/2007, του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 και του άρθρου 169 του ν. 3528/2007 και κατόπιν της υπ αριθμ. 24η/ (θέμα 4ο ΕΗΔ) Συνεδρίασης του Υ.Σ. του Πα.Γ.Ν. Λάρισας και της υπ αριθμ. 19η/ (θέμα 1ο) συνεδρίασης του Υ.Σ. του Γ.Ν. Βέροιας μετα τάσσεται ο υπάλληλος ΣΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας κατηγο ρίας ΔΕ, κλάδου Προσωπικού Η/Υ, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας με το βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με εντολή Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Ο Υποδιοικητής Περιφέρειας (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ. 370/11736/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3528/2007 διορίζεται: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ Ως δόκιμος υπάλληλος σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΥΚΑ 3470/ ). ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 109/ πράξη του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Γουμένισ σας γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση του μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων Βαλκάνη Πέτρου του Νέστωρα, με βαθμό Β, Μισθολογικό Κλιμάκιο 2ο και λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση την ύστερα από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α /2007). ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΡΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Με την υπ αριθμ. 111η/ πράξη απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» λύεται η υπαλληλική σχέση εργασίας της πρώην μονίμου υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ ΑΝΘΙΑΣ του Άνθιμου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού καθαριό τητας με Γ βαθμό λόγω συνταξιοδότησης από σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 25/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της δόκιμης Νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου μας κατηγο ρίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών με Δ Βαθμό του Νοσοκομείου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜAPIAΣ του Νικολάου και από , ημερομηνία υποβολής παραίτησής της από την υπηρεσία λόγω διορισμού της σε άλλο Νοσοκομείο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Με την υπ αριθμ. 227/ πράξη Διοικητού Γ.Ν. Ρόδου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 3528/2007, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου Γιουφτσίδου Ελένης του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων με τον Β βαθμό από , ημερομηνία ορκωμοσίας της σε άλλο Νο σοκομείο. Με την υπ αριθμ. 122/ πράξη Διοικητή Γ.Ν. Ρό δου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η οικει οθελής παραίτηση της μόνιμης υπαλλήλου Παπαστε φανάκη Βονάκη Μαρίας του Γεωργίου με τον Α βαθμό, από τη θέση του κλάδου ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων του Γεν. Νοσοκομείου Ρόδου και διαγράφηκε την ημε ρομηνία κατάθεσης δεύτερης δήλωσης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Με την υπ αριθμ. 8636/ απόφαση του Δι οικητή του Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των ν. 2190/1994, ν.3051/2002, 3260/2004 και 3528/2007, διορί ζονται σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας κλάδου ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και των Κέντρων Υγείας περιοχής ευθύνης του, ως δόκιμοι υπάλληλοι με τον εισαγωγικό βαθμό Δ οι κάτωθι:

8 2996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΝΗΤΟΥ 2. ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΘΕΡΜ/ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ 1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ 1. ΣΚΙΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΚΚΑ (3369/ ). ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την υπ αριθμ. 608/ πράξη Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας Θεσσαλονίκης ο «Άγιος Παντελεήμων», σχετική με την παραίτηση του τακτικού υπαλλήλου της Μονάδας μας Κοντίδη Ελευθερίου του Ευστρατίου κλάδου ΥΕ Θαλαμηπόλων με βαθμό Β, μετά την υποβολή και της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007 λύεται Δ Δ Δ Δ για λόγους συνταξιοδότησης, η υπαλληλική του σχέση από Με την υπ αριθμ. 609/ πράξη Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας Θεσσαλονίκης «ο Άγι ος Παντελεήμων», σχετική με την παραίτηση του δό κιμου τακτικού υπαλλήλου της Μονάδας μας Ιωαννίδη Αθανάσιου Αλέξανδρου κλάδου ΔΕ Μαγείρων με βαθ μό Δ, από , λύεται η υπαλληλική σχέση του πα ραπάνω δόκιμου τακτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3528/2007, λόγω διορι σμού του σε Ο.Τ.Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. 49/ πράξη Διοικητή του «ΘΕ ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗ ΝΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 18 του ν. 2190/1994 και του αρθρ. 16 του ν. 3528/2007 και κατόπιν της υπ αριθμ. 9Κ/2006 Προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 542/ /τ.Προκ. ΑΣΕΠ), διορίζεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡ ΦΑΝΟΥ του Κων/νου, ως δόκιμος υπάλληλος σε οργα νική θέση ΤΕ Κατηγορίας, κλάδου Κοινωνικής Εργασίας με τον εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΥΚΑ 12161/ ). ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 896 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων...... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 17 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 456 16 Μαΐου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/7/3684/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινω νικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 175 29 Φεβρουαρίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121.1/12/111960π.έ./Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχα νολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1402 4 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την αριθμ. πρωτ. 5861/1.10.2013 Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40279 16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε χνικών ή ΠΕ Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 15 /4 /2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 6711 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Β - Άμεση Διαχ/ση Κολωνού ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Β - Άμεση Διαχ/ση Κολωνού ΑΘΗΝΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΑΘΗΝΑ 16 / 01 / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 15 Μαρτίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1112007385/27.12.2011 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1535 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθ. 1203/16 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση : Φλέμινγκ κ Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : 35 100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 905 11 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 552 5 Αυγούστου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 11 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών... 1 Εθνι κού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 490 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/67/77551/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1416 6 Δεκεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 900 : 2008 ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΨ8-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5539 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 765 24 Ιουλίου 2013 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1213015814 Προκήρυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1096 19 Δεκεμβρίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ. 1011025774/15.6.2011

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης Διασφάλιση Εσόδων Νοσοκομεία που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη βεβαίωση νοσηλίων προς ΕΟΠΥΥ (και λοιπά ταμεία) σε σχέση με το σύνολο των εσόδων που δηλώνουν Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης 82 Κατάταξη Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Σελ της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Σελ.- 2 - της 316/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 4) του άρθρου 318 του Ν. 1188/81 (ΦΕΚ 204/τ.Α /1981), όπως ισχύει ''Περί κυρώσεως του Κώδικος ''περί καταστάσεως προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 501 26 Ιουλίου 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθ. 4248 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 813 27 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Με την αριθ. Α5650ΠΕ/24 9 2013 πράξη του Πρύτανη

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035

Ρόδος, 10.07.2015 Α.Π. 3035 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Ρόδος, 10.07.201 Α.Π. 0 Το Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 14 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Με την υπ αριθμ. ΟΙΚ./18020/26.6.2008 απόφαση. των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3/ τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3/26-1-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Απόφαση αριθμ.41/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Αίτημα μετάταξης τριάντα επτά (37) ατόμων, προσωπικού Νομαρχιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3993 7 Δεκεμβρίου 206 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Πρωτ.: 55852/2487 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 14-1-2015 Τηλ. : 2310 99 5447 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα