ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /1/3 β / απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 ν. 1481/1984 (Α 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και παρ. 1 του άρθρου 86 π.δ. 496/1987 (Α 229) «Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υ.Δ. Τάξης», απολύ εται από την Ελληνική Αστυνομία, η Αστυφύλακας Αν δρικοπούλου Χριστίνα του Νικολάου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1984 στην Πάτρα Αχαΐας, ύστερα από αίτησή της, επειδή συμπλήρωσε τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή της. Ο Προϊστάμενος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (2) Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134Α / ) και την υπ αριθμ /2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή (1) των», μεταφέρεται ο ΣΤΑΜΟΥ Βασίλειος του Νικολάου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί στου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. με ειδικότητα Εργάτη Αποθήκης σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση του κλάδου Υ.Ε. Εργατών, με την ίδια σχέση εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ύστερα από αίτησή του και με δαπάνες του. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3614/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134Α / ) και την υπ αριθμ /2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή των», μεταφέρονται οι: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μαρία του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε., ειδικότητας Χημικού σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση του κλάδου ΠΕ Χημικών Βιοχημι κών, με την ίδια σχέση εργασίας στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ύστερα από αίτησή της και με δαπάνες της. ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ Σοφία του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε., ειδικότητας Λογίστρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με την ίδια σχέση εργασίας στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΑΚΑ ΡΙΣΤΟΣ», ύστερα από αίτησή της και με δαπάνες της. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3616/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134Α / ) και την υπ αριθμ /2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή των», μεταφέρονται οι: ΠΑΤΣΗ Φιλομήλα του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. του κλάδου ΔΕ Διοικητικού σε συνιστώ

2 2990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) μενη (προσωποπαγή) θέση, με την ίδια σχέση εργασίας του ίδιου κλάδου και κατηγορίας στο Γενικό Νοσοκο μείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ύστερα από αίτησή της και με δαπάνες της. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση, με την ίδια σχέση εργασίας του ίδιου κλάδου και κατηγορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ύστερα από αίτησή της και με δαπάνες της. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3617/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134Α / ) και την υπ αριθμ /2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2008, τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή των», μεταφέρεται ο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι καίου Αορίστου Χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε. του κλάδου Υ.Ε. Εργατών σε συνιστώμενη (προσωποπαγή) θέση, με την ίδια σχέση εργασίας του ίδιου κλάδου και κατη γορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ύστερα από αίτησή του και με δαπάνες του (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3618/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10α/164342/2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2519/1997, του άρθρου 25 του ν. 2716/1999, του άρθρου 16 του ν. 3172/2003, του άρθρου 29 του ν. 3293/2004, του π.δ/γματος 95/2000 καθώς και την υπ αριθμ. Γ.Π. οικ / υπουργική απόφαση, επανακατα τάσσεται ο ιατρός Πέτρος Μαραπίδης του Στυλιανού σε προσωποπαγή θέση Δ/ντή Γενικής Ιατρικής, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, στο ΠΙ Καλαμπακίου του ΚΥ Προσοτσάνης του ΓΝ Δράμας. Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στις έτη 22, μήνες 4, ημέρες 26 Πλεονάζων χρόνος στο βαθμό Δ/ντή έτη 9, μήνες 4, ημέρες 26. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 1746/ ). Με την υπ αριθμ. Υ10β/Γ.Π /2007/ από φαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3527/2007, του άρθρου 20 ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 134/07 τ.α) και την υπ αριθμ /2008 (ΦΕΚ 199/2008 τ. Β) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», με ταφέρονται οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΕΛ.ΒΙΟ.ΝΥ Α.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, με την ίδια εργασια κή σχέση, σε συνιστώμενες (προσωποπαγείς) θέσεις οι οποίες συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση και κα ταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εν λόγω υπαλλήλων, ύστερα από αίτησή τους και με δαπάνες τους ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΟΝΤΗΣ Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Άννα του Βασιλείου ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ Ελένη του Νικολάου ΚΑΣΑΡΧΗ Αγγελική του Παναγιώτη ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ελευθερία του Βασιλείου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Καλλιόπη του Γεωργίου ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Γεωργίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΣΚΑΣ Κων/νος του Φωτίου Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Δημητρίου ΝΑΤΣΗΣ Ευάγγελος του Αναστασίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ Άγγελος του Παντελή ΚΑΡΖΗ Ελένη του Περικλή Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΠΟΥΡΑΣ Αθανάσιος του Κων/νου ΠΑΝΤΕΛΑΚΑΚΗ Αναστασία του Χαραλάμπου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Γεώργιος του Πέτρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΤΣΩΛΗΣ Βασίλειος του Φιλίππου ΜΠΙΤΟΥΝΗ Βασιλική του Αναστασίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Μαρία του Αναστασίου ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασιλική του Αναστα σίου ΚΟΣΜΙΔΟΥ Ευδοκία του Ιωάννη ΚΩΣΤΑΡΑ Αικατερίνη του Αναστασίου ΡΑΠΤΗ Κωνσταντίνα του Παναγιώτη ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΩΝ ΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ Μερσίνα του Θεοδώρου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3613/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 12/2007 απόφαση του Προέδρου του Παιδικού Σταθμού Δήμου Ραφήνας, σχετικά με διορισμό υπαλλήλων, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 630/τ.Γ / , με το υπ αριθμ. 08/ΔΤΑ/15002/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και ως προς τον διορισμό δύο υπαλλήλων προστίθενται οι φράσεις: (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2991 «ΘΩΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλάδου ΤΕ9 Βρε φονηπιοκομίας, με εισαγωγικό βαθμό Δ, με αναδρομική ισχύ από , ημερομηνία που προσλήφθηκε βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης». «ΜΠΟΥΖΙΝΟΒΣΚΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του ΒΑΛΕΡΙ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ, με αναδρο μική ισχύ από , ημερομηνία που προσλήφθηκε βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης». Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1/3/ απόφαση του Προέδρου του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης, που εκδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3584/2007, μετατάσσε ται η υπάλληλος του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Σιάτιστας, Σιούτη Κωνσταντινιά του Αργυρίου, με βαθμό Β, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, από τον κλάδο, ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Βεβαιώνεται, ότι έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού ,00, στον προϋπολογισμό του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Σιάτιστας, οικονομικού έτους 2008, στον Κ.Α , για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας της υπαλλήλου. Με την υπ αριθμ. 2/35/ απόφαση του Προέ δρου του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Δήμου Σι άτιστας Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 3584/2007, μετατάσ σεται η Αναστασία Βαρτζώκα, με βαθμό Γ, υπάλληλος του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Δήμου Σιάτιστας Ν. Κοζάνης, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, από τον κλάδο ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων, στον κλάδο ΔΕ32 Μα γείρων, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Στον προϋπολογισμό του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί» Σιάτιστας Ν. Κοζάνης, οικονομικού έτους 2008 και στον Κ.Α , έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού ,00 Ευρώ, για την κάλυψη αποδοχών της ανωτέρω υπαλλήλου. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 3690/ απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απολύεται η υπάλληλος της Ν.Α. Μεσσηνίας, Κανελλίδη Σταματούλα του Γρηγορίου, κλάδου ΤΕ Κοι νωνικής Εργασίας, με Β βαθμό, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 156 του ν. 3526/2007, λόγω νόσου. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ (4) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Με την υπ αριθμ. 2206/171/ απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Πατσιούρα Γεωργίου του Νικολάου του κλάδου ΤΕ (Χωρίς Πτυχίο) Εργοδηγών από , υπαλλήλου του Νομαρχιακού Διαμερίσμα τος Ξάνθης, με βαθμό Α και 1 Μ.Κ., επειδή κατά την χρονολογία αυτή θα συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και έχει ήδη υπερβεί το 60 έτος της ηλικίας του. Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ Με την υπ αριθμ 1660/ πράξη του Νομάρχη Σερρών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» και του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Μπα καλούδη Παναγιώτη του Δημητρίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Σερρών, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με βαθμό Α, από λόγω θανάτου. Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 5218/ απόφαση του Νο μάρχη Φθιώτιδας, διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2190/1994, ν. 3528/2007 και του π.δ. 50/2001, ο Λώλης Χρήστος του Ιωάννη, σε υφιστάμενη κενή ορ γανική θέση, κλάδου ΠΕ Επιστήμης Περιβάλλοντος, με βαθμό Δ. Η σχετική δαπάνη για τη μισθοδοσία του υπαλλήλου έχει εξασφαλιστεί με την υπ αριθμ. 2983/ από φαση του Υπουργείου Εσωτερικών Υπηρεσία Δημοσι ονομικού Ελέγχου. Με την υπ αριθμ. 224/ απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας, ο υπάλληλος της ΝΑ Φθιώτιδας, Καρόπου λος Αλέξανδρος του Ιωάννη, μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 (ΥΚ) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώδικας ΝΑ Φθ/δας», από τον κλάδο ΥΕ Κλητήρων σε υφιστάμενη κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών της ΝΑ Φθιώτιδας, με βαθμό Γ, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω με τάταξη έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2636/ βεβαίωση της ΥΔΕ του ΥΠΕΣ. Ο Νομάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ

4 2992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 196/2008 απόφαση Δημάρχου Αρ καδίων Ν. Ζακύνθου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 κατα τάσσεται η Σεμιτεκόλου Αγγελική του Δημητρίου σε προσωρινή προσωποπαγή θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θέση ΔΕ1 ( διοικητικού), η οποία συστάθηκε με την υπ αριθμ. 175/ από φαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρκαδίων (ΦΕΚ: Β 605/ ). (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας: Αρ. Πρωτ.: 2985/ ). Ο Δήμαρχος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2875/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007, διορίζεται ο Νικόλαος Δεμίρης του Κωνσταντίνου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.), βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική Ζώων» του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδα τοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδα τοκαλλιεργειών, στην οποία διορίζεται ο Νικόλαος Δεμίρης, δημοσιεύτηκε την στο με αριθμ. 136 τ.π. ΦΕΚ. Με την υπ αριθμ. 3170/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται η Αγγελική Παρασκευο πούλου του Τριαντάφυλλου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτο ρα, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική τοπίου Καλλωπιστικά φυτά» του Τμήματος Φυτικής Παραγω γής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προσόντα. Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Φυτικής Παραγωγής, στην οποία διορίζεται η Αγ γελική Παρασκευοπούλου, δημοσιεύτηκε στις στο με αριθμ. 140 τ.π. Φ.Ε.Κ. Με την υπ αριθμ. 3812/ πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται ο Γεώργιος Λιακόπουλος του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση Δ.Ε.Π., (νέο μέλος Δ.Ε.Π.) με θητεία, βαθμίδας Λέκτορα, με γνωστικό αντι κείμενο «Φυσιολογία Καταπονήσεων των Φυτών» του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονι κού Πανεπιστημίου Αθηνών διότι έχει τα νόμιμα προ σόντα. (5) Η προκήρυξη της παραπάνω θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας δημοσιεύτηκε στις στο με αριθμ. 265 τ.γ Φ.Ε.Κ. Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ. 170/ πράξη του Πρύτανη του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.1 παρ. 3 του ν. 2517/1997, τις διατάξεις του άρθρου 6 περ. Δ παρ. 9 του ν. 2083/1992 (μετονομασία περίπτωσης ν. 2188/1994), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3549/2007, την υπ αριθμ. Φ.122.1/171/89650/Β2 υπουργική απόφαση, την από κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, μονιμοποιείται η Δέσποινα Παπα δοπούλου, του Βενιαμίν, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης Π. Β. ΤΣΙΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ / , πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) που ισχύουν, διορίζεται η Μαρία Τσάμπρα του Φωτίου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη με έμφαση στον Αγροτικό Χώρο») του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊ όντων και Τροφίμων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με έδρα το Αγρίνιο) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύ ουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται ο Χρή στος Καρπέτης του Κωνσταντίνου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική») του Τμήματος Οικονο μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), διορίζε ται ο Χρήστος Μεράντζας του Δημητρίου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνωστι κό αντικείμενο «Ιστορία των Πολιτισμών») του Τμήμα τος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με έδρα το Αγρίνιο) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2993 Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύ ουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται ο Δημή τριος Κουκόπουλος του Κωνσταντίνου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική με έμφαση στην Πολιτισμι κή Τεχνολογία») του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμι κού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπι στημίου Ιωαννίνων (με έδρα το Αγρίνιο) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτα νη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), διορίζε ται ο Βασίλειος Ράγκος του Ναπολέοντα, σε κενή θέση ΔΕΠ, με θητεία, στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Νευρικού Συστήματος και Αισθητηρίων (στο γνωστικό αντικείμενο της Γναθοπροσωπικής) του Τμήματος Ια τρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / , πρυτανική πρά ξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται ο Προκόπιος Θεοδωρίδης του Κωνσταντίνου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα (με γνω στικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ») του Τμήματος Διοίκη σης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρή σεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (με έδρα το Αγρί νιο) επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύ ουν, του αρθ. 3 παρ. 19α ν. 3027/2002, διορίζεται ο Αλέ ξανδρος Μάκης του Χρήστου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Υγείας του Παιδιού (στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής Παιδοαιματολογίας) του Τμήματος Ιατρικής του Πανε πιστημίου Ιωαννίνων, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ισχύουν, (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002) διορίζεται η Χριστίνα Μπαλή του Δημητρίου, σε κενή θέση με θη τεία ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Χειρουργικού Τομέα (στο γνωστικό αντικείμενο της Χειρουργικής) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επει δή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρύτανης ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε συμφωνά με το άρθρο 3 παρ. 19α του ν. 3027/2002, διορίζεται ο Απόστολος Βανταράκης του Χρήστου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή». Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 19α του ν.3027/2002, διορίζεται ο Δημήτριος Καρναμπατίδης του Νικολάου, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία με εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία». Με την υπ αριθμ. 4022/ πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 19α του ν. 3027/2002 διορίζεται ο Γεώργιος Πάνου του Ζήνω νος, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκου ρου Καθηγητή του Παθολογικού Τομέα Ι του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι στημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηρι ότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Λοιμώδη Νοσήματα». Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 3 παρ. 19α του ν. 3027/2002, διορίζεται ο Γεώργιος Στεφανίδης του Ιορδάνη, σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Συγκοινω νιών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτε χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων». Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 3 παρ. 19α του ν. 3027/2002, διορίζεται ο Κυριάκος Κυπραίος του Ηλία, σε κενή μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστη μών ΙΙ, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπισιημίου Πατρών, με ιδιαίτερη επιστη μονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γε νική Φαρμακολογία με εξειδίκευση στη Φαρμακογονι διωματική». Με την υπ αριθμ / πρυτανική πράξη, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν.3549/2007, διορίζεται ο Γεώργιος Ξυδόπουλος του Ιω άννη, με θητεία σε κενή θέση της βαθμίδας του Επίκου ρου Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσ σολογία: Λεξικολογία». Ο Πρύτανης ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Με την υπ αριθμ. ΤΠ 6900/ πράξη του Προ έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., που εκδό

6 2994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), διορίζεται ο Αστερίου Δημήτριος του Αθανασίου σε κενή θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελλη νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι». Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 892/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερε άς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), που ισχύουν, διορίζεται ο Μιχαήλ Βασιλακόπουλος του Γρηγορίου, σε κενή μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθη γητή στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Βάσεων Δε δομένων» του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 891/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), που ισχύουν, δι ορίζεται ο Ηλίας Μαγκλογιάννης του Γεωργίου, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Βιοϊατρικών Δε δομένων για Εφαρμογές στην Τηλεϊατρική» του Τμήμα τος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμι μα προσόντα. Με την υπ αριθμ. 1446/ πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις (άρθρο 3 παρ. 19α ν. 3027/2002), που ισχύουν, δι ορίζεται ο Βασίλειος Πλαγιανάκος του Παναγιώτη, σε κενή θέση με θητεία ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Κα θηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύ νη» του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βι οϊατρική του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΡΙΣΑΣ Με την κοινή πράξη του Διοικητή του Γενικού Νο σοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και του Προέδρου του ΤΕΙ Λάρισας υπ αριθμ. 7759/ μετατάσσεται η Μαργαρίτα Μαστοροδήμου του Γεωργίου, Διοικητι κός Υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Τεχνι κών (Κλιβανίστρια), με βαθμό Γ και Μ.Κ. 15 από το Γ. Ν. Αθηνών «Λαϊκό» σε κενή οργανική θέση του ΤΕΙ Λάρι σας της κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Τεχνικών Διαφό ρων Ειδικοτήτων με τον ίδιο βαθμό και Μ.Κ. που κατέ χει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 και 168 του ν. 3528/2007. του Γ.Ν. Αθηνών «Λαϊκό» Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ/Λ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 1604/ απόφαση του Διοικητή του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 3528/2007 μετατάσσεται η: ΛΙΑΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σταύρου μόνιμη υπάλλη λος του κλάδου TE Νοσηλευτών τριών του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» σε κενή οργανική θέση του κλάδου TE Νοσηλευτών τριών του «ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας, με τον βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές του Γενικού Νοσοκομείου του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» Ν. Ιωνίας ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Με την υπ αριθμ. 7694/ απόφαση Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», διαπιστώ νεται η αποδοχή της παραίτησης και η λύση της υπαλλη λικής σχέσης της μονίμου υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΚΜΟ ΤΟΥ του Ευθυμίου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α, από ημερομηνία υποβολής της δεύτε ρης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ / απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 του ν. 3528/2007 και την υπ αριθμ. 2666/ απόφαση του Δ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π σύμφωνα με την 5Κ/2006 προκήρυξη, διορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι σε αντί στοιχη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» στον εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡ/ΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΜΟΥΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ Δ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε/ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 3369/ ). Α. ΛΑΝΑΡΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2995 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Γ5/3986/ κοινή απόφαση του Διοικητού της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσ σαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του Διοικητού της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως ισχύει μετά τον ν. 3527/2007, του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 και του άρθρου 169 του ν. 3528/2007 και κατόπιν της υπ αριθμ. 24η/ (θέμα 4ο ΕΗΔ) Συνεδρίασης του Υ.Σ. του Πα.Γ.Ν. Λάρισας και της υπ αριθμ. 19η/ (θέμα 1ο) συνεδρίασης του Υ.Σ. του Γ.Ν. Βέροιας μετα τάσσεται ο υπάλληλος ΣΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας κατηγο ρίας ΔΕ, κλάδου Προσωπικού Η/Υ, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας με το βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με εντολή Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Ο Υποδιοικητής Περιφέρειας (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Με την υπ αριθμ. 370/11736/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 3528/2007 διορίζεται: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Δ Ως δόκιμος υπάλληλος σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΥΚΑ 3470/ ). ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Με την υπ αριθμ. 109/ πράξη του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Γουμένισ σας γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση του μονίμου υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων Βαλκάνη Πέτρου του Νέστωρα, με βαθμό Β, Μισθολογικό Κλιμάκιο 2ο και λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση την ύστερα από την υποβολή δεύτερης αίτησης παραίτησης σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α /2007). ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΡΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Με την υπ αριθμ. 111η/ πράξη απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» λύεται η υπαλληλική σχέση εργασίας της πρώην μονίμου υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ ΑΝΘΙΑΣ του Άνθιμου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού καθαριό τητας με Γ βαθμό λόγω συνταξιοδότησης από σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3528/2007. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 25/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της δόκιμης Νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου μας κατηγο ρίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών με Δ Βαθμό του Νοσοκομείου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜAPIAΣ του Νικολάου και από , ημερομηνία υποβολής παραίτησής της από την υπηρεσία λόγω διορισμού της σε άλλο Νοσοκομείο. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Με την υπ αριθμ. 227/ πράξη Διοικητού Γ.Ν. Ρόδου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 35 παρ. 3 του ν. 3528/2007, διαπιστώνε ται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου Γιουφτσίδου Ελένης του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων με τον Β βαθμό από , ημερομηνία ορκωμοσίας της σε άλλο Νο σοκομείο. Με την υπ αριθμ. 122/ πράξη Διοικητή Γ.Ν. Ρό δου της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η οικει οθελής παραίτηση της μόνιμης υπαλλήλου Παπαστε φανάκη Βονάκη Μαρίας του Γεωργίου με τον Α βαθμό, από τη θέση του κλάδου ΔΕ Αδ. Νοσοκόμων του Γεν. Νοσοκομείου Ρόδου και διαγράφηκε την ημε ρομηνία κατάθεσης δεύτερης δήλωσης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΣΙΩΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ» Με την υπ αριθμ. 8636/ απόφαση του Δι οικητή του Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώϊο», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των ν. 2190/1994, ν.3051/2002, 3260/2004 και 3528/2007, διορί ζονται σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας κλάδου ΔΕ διαφόρων ειδικοτήτων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και των Κέντρων Υγείας περιοχής ευθύνης του, ως δόκιμοι υπάλληλοι με τον εισαγωγικό βαθμό Δ οι κάτωθι:

8 2996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1. ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΝΗΤΟΥ 2. ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΘΕΡΜ/ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ 1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ 1. ΣΚΙΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΚΚΑ (3369/ ). ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την υπ αριθμ. 608/ πράξη Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας Θεσσαλονίκης ο «Άγιος Παντελεήμων», σχετική με την παραίτηση του τακτικού υπαλλήλου της Μονάδας μας Κοντίδη Ελευθερίου του Ευστρατίου κλάδου ΥΕ Θαλαμηπόλων με βαθμό Β, μετά την υποβολή και της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007 λύεται Δ Δ Δ Δ για λόγους συνταξιοδότησης, η υπαλληλική του σχέση από Με την υπ αριθμ. 609/ πράξη Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας Θεσσαλονίκης «ο Άγι ος Παντελεήμων», σχετική με την παραίτηση του δό κιμου τακτικού υπαλλήλου της Μονάδας μας Ιωαννίδη Αθανάσιου Αλέξανδρου κλάδου ΔΕ Μαγείρων με βαθ μό Δ, από , λύεται η υπαλληλική σχέση του πα ραπάνω δόκιμου τακτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3528/2007, λόγω διορι σμού του σε Ο.Τ.Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. 49/ πράξη Διοικητή του «ΘΕ ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗ ΝΑΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 18 του ν. 2190/1994 και του αρθρ. 16 του ν. 3528/2007 και κατόπιν της υπ αριθμ. 9Κ/2006 Προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 542/ /τ.Προκ. ΑΣΕΠ), διορίζεται η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΡ ΦΑΝΟΥ του Κων/νου, ως δόκιμος υπάλληλος σε οργα νική θέση ΤΕ Κατηγορίας, κλάδου Κοινωνικής Εργασίας με τον εισαγωγικό βαθμό Δ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. ΥΥΚΑ 12161/ ). ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 366 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1259 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 873 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 329 23 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1» Πολιτισμού και Τουρισμού...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 731 16 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα