ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: FAX: ΠΡΟΣ : (1)Διοικητές Νοσοκομείων (2)Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ αρ. πρ.9944/ / Απόφασης Διοικητή περί ορισμού Φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.Φ 2014 αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών ΦΠΥΥΚΑ τα οποία υπάγονται στη Διοίκηση 1 ης Υ.ΠΕ Αττικής. Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3527/07 (ΦΕΚ 25/Α ) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 2. Το Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 5. Το Π.Δ. με αριθμό 60/70 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 6. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα 7. Την Υπουργική απόφαση υπ αριθ. 5511/2014 ( ΦΕΚ 3100/ άρθρο 4) με την οποία τροποποιείται η υπ αριθ. 1974/ Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τον ορισμό των φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του προαναφερόμενου Π.Π.Υ.Υ Τις Υπουργικές αποφάσεις υπ αριθ. 5804/2014 (ΦΕΚ 3261/ ), 6484/2014 (ΦΕΚ 3693/ , άρθρο 7Α, 7Β). 9. Τις διατάξεις του Β Μέρους του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» 10. Την εγκύκλιο της ΕΠΥ υπ αριθ. 1402/ αναφορικά με τις Συμφωνίες Πλαίσιο και τον Ηλεκτρονικό-Πλειστηριασμό» 11. Την εγκύκλιο της ΕΠΥ υπ αριθ. 5284/ αναφορικά με οδηγίες για την υλοποίηση επαναδιαγωνισμών (call offs ), μετά τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 12. Το υπ αριθ / έγγραφο του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» σύμφωνα με το οποίο αιτείται την άμεση κατ εξαίρεση εξουσιοδότηση του Νοσοκομείου να διενεργήσει Δημόσιο Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων για την κάλυψη των δύο παιδιατρικών Νοσοκομείων Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Παν.& Αγλαΐας Κυριακού» στα πλαίσια του ΠΠΥΥ Για τον διαγωνισμό προμήθειας «Ιατρικών Αερίων» 1

2 έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση από την 1 Η Υ.ΠΕ. Αττικής στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» από το εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ. 2014,σύμφωνα με την υπ αριθ. 9944/ /16/ Απόφαση Διοικητή, περί ορισμού Φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ.Φ 2014 αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών ΦΠΥΥΚΑ τα οποία υπάγονται στη Διοίκηση 1 ης Υ.ΠΕ Αττικής. 13. Την υπ αρ. πρ. 9944/ / Απόφαση Διοικητή. 14. Τις μέχρι σήμερα αποφάσεις σχετικά με τους ενοποιημένους οργανισμούς των νοσοκομείων. Αποφασίζουμε α) Τον ορισμό των φορέων διενέργειας για τους ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ του Π.Π.Υ.Φ.Υ αναφορικά με τη κάλυψη των αναγκών των ΦΠΥΥΚΑ που υπάγονται στη Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ Αττικής ως ο συνημμένος πίνακας. Επισημαίνεται το γεγονός ότι στους συγκεκριμένους πίνακες δεν έχουν συμπεριληφθεί τυχόν τροποποιήσεις στο ΠΠΥΦΥ Ο κάθε φορέας διενέργειας που αιτείται τροποποίηση θα πρέπει, εντός 10 ημερών από την λήψη της απόφασης, να την αποστείλει στην ΕΠΥ προς έγκριση μέσω της 1 ης Υ.ΠΕ Αττικής κοινοποιώντας την παράλληλα στον φορέα διενέργειας του ΕΝΙΑΙΟΥ διαγωνισμού ώστε μετά την έγκριση της να συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό. Το κριτήριο κατακύρωσης των διαγωνισμών είναι Χαμηλότερη Τιμή εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι εν λόγω διαγωνισμοί θα διενεργηθούν για τα είδη / υλικά είτε με την διαδικασία της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για 2 έτη (δεν απαιτείται δέσμευση δαπάνης κατά το στάδιο της διακήρυξης), είτε με την διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, και για τις υπηρεσίες ως διεθνείς διαγωνισμοί για ένα (1) έτος. Τέλος οι φορείς διενέργειας των ενιαίων διαγωνισμών κατά την κατάρτιση των διακηρύξεων θα πρέπει να ομαδοποιήσουν τις ομοειδής κατηγορίες με ίδιο κριτήριο κατακύρωσης και να τις συμπεριλάβουν στον ίδιο διαγωνισμό. Δεδομένου ότι τα προηγούμενα έτη τα νοσοκομεία είχαν εξουσιοδοτηθεί να διενεργήσουν ΕΝΙΑΙΟΥΣ διαγωνισμούς, σε αρκετές περιπτώσεις για τις ίδιες κατηγορίες CPV με αυτές του ΠΠΥΥ 2013, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα παρακάτω: Κατά την περίπτωση στην οποία την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπάρχει ενεργή σύμβαση με χρονικό υπόλοιπο λιγότερο του (1) έτους (συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης) ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί κανονικά. Κατά την περίπτωση στην οποία την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπάρχει ενεργή σύμβαση με χρονικό υπόλοιπο περισσότερο του (1) έτους (συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης) ή ο ενιαίος διαγωνισμός προηγουμένου Προγράμματος βρίσκεται σε στάδιο Οικονομικής αξιολόγησης Κατακύρωσης Τεχνικής Αξιολόγησης ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μόνο για τα νοσοκομεία που τυχόν δεν είχαν ενταχθεί στους προηγούμενους Ενιαίους διαγωνισμούς με βάση το ίδιο CPV και μόνο στην περίπτωση που αφορά πάνω από ένα νοσοκομείο. Σε περίπτωση που οι παραπάνω διαγωνισμοί που βρίσκονται σε στάδιο Οικονομικής αξιολόγησης Κατακύρωσης Τεχνικής Αξιολόγησης δεν ολοκληρωθούν τότε εξουσιοδοτούνται τα νοσοκομεία να διενεργήσουν διαγωνισμούς για τα συγκεκριμένα είδη για την κάλυψη των δικών τους αναγκών κατόπιν ενημέρωσης από τους φορείς διενέργειας των διαγωνισμών. Σημειώνεται ότι μετά την οικονομική αποσφράγιση των ενιαίων διαγωνισμών το νοσοκομείο - φορέας διενέργειας, θα επικοινωνεί με τα υπόλοιπα νοσοκομεία που συμπεριλαμβάνονται στην διακήρυξη (σε περίπτωση ενοποίησης με τα κύρια) ώστε να επικαιροποιήσει τις ποσότητες, να δει τον τρόπο προμήθειας και τις τιμές αγοράς των υπολοίπων νοσοκομείων λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 118/07. Τα παραπάνω στοιχεία θα τα λάβει υπόψη του, κατά περίπτωση, πριν συνεχίσει στην πιθανή κατακύρωση του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση στις διακηρύξεις θα αναγράφεται ότι «Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας». 2

3 β) Η έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2014, πιστώσεις , που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Π.Δ.Ε και λοιπές πηγές χρηματοδότησης, για την 1 η ΥΠΕ- ΑΤΤΙΚΗΣ ανέρχεται στα ,10. Αναφορικά με το ΦΕΚ 3693/2014 οι Διοικητές των επτά Υγειονομικών Περιφερειών θα καθορίσουν τον φορέα διενέργειας για τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, του Π.Π.Υ.Φ.Υ 2014, για λογαριασμό των Φορέων Υγείας αρμοδιότητας τους, με την προϋπόθεση ότι το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του Π.Π.Υ.Φ.Υ 2014 ανά υγειονομική Περιφέρεια, θα πραγματοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο. γ) Για τους φορείς που εξουσιοδοτούνται να διενεργήσουν τους Ενιαίους Διαγωνισμούς του ΠΠΥΦΥ 2014 ακολουθεί αναλυτικός πίνακας και έχει ως εξής: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ραδιενεργά υλικάραδιοϊσότοπα , , , ,25 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Καθαρισμός Ιματισμού , , , ,28 Γ.Ν.Α ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ- Ε.Ε.Σ Υπηρεσίες Φύλαξης ,89 Γ.Ν.Α ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ- Ε.Ε.Σ Υπηρεσίες Καθαρισμού , , ,05 Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ , , , , , , , , , ,07 Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Σίτιση- Διανομή Γευμάτων , , , , ,66 Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Ενδοφθάλμιοι Φακοί Χειρουργικά Μοσχεύματα , ,66 Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Απινιδωτές- Βηματοδότες , , , , , , ,79 Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Υλικά όργανα Χειρουργείου , , , , , ,75 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ Σάκοι Αίματος , , , ,12 3

4 ΣΟΦΙΑ» Ούρων , ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔ. & ΔΕΡΜ. ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» Γάντια , , ,20 Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ Σύριγγες - Βελόνες , , , , , , , Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Καθετήρες , , ,87 Γ.Ν.Α ΚΑΤ Ράμματα , , , ,27 Γ.Ν. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ Επίδεσμοι- Κομπρέσες Γάζες , , , , , , , , , , , , ,65 Γ.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Ιατρικά Αναλώσιμα ,07 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Οδοντιατρικά Εργαλεία- Υλικά , , , , , , , , ,97 Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Υλικά Αγγειοπλαστικής- Αγγειογραφίας- Προθέσεις , , ,33 Γ.Ν.Α ΚΑΤ Ακτινολογικό Υλικό- Φιλμς , , , , ,09 Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Στεφανιαίες Ενδοπροθέσεις ,16 Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Απορρυπαντικά Είδη Καθαριότητας , , , , , , , , ,92 Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ιματισμός , , , , , , , , , , ,00 Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» Ιατρικά Αέρια , , , ,02 ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣΟΚ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Χαρτικά- Χάρτης Υγείας Χειροπετσέτες κλπ , , , , , , , ,32 ΑΝΤΙΚΑΡ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γραφική Ύλη Χαρτί -Μελάνια , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 4

5 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Καύσιμα , , , Γ.Ν ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Τρόφιμα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣΟΚ. ΣΤΟΛΕΣ , , , ,59 5

6 ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣΟΚ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» , , , , , , , , , , Υποδήματα , , ,03 ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Κλινικά Προϊόντα ,29 Γ.Ν.Α ΚΑΤ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ , , ,73 Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» Ιατρικά Διαλύματα ,68 Γ.Ν.Α ΚΑΤ Νοσοκομειακά Είδη από Χαρτί , ,29 Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Συσκευές & Όργανα Έγχυσης , , , ,14 Γ.Ν ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Αναλώσιμα Νεφρών Υλικά , , , ,97 Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Συσκευές Αναισθησίας , , , , , , ,45 Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Αναπνευστικές Συσκευές , , , , ,31 Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εξοπλισμός Παροχέτευσης , , , , , ΑΝΤΙΚΑΡ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αναλώσιμα Εργαστ. Υλικά , , , , , , , , , ,97 Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Σύστημα διέγερσης ηλεκτροδ , ,15 ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Χημικές Ουσίες , , , , , , , , , , , ,15 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Δημοσιεύσεις , ,07 6 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ,89

7 Το συνολικό ποσό ,29 των ενιαίων της υπ αριθ. 9944/ / Απόφασης Διοικητή έχει μειωθεί κατά ,40, ήτοι νέο διαμορφούμενο συνολικό ποσό ενιαίων ,89, λόγω της αποδοχής του αιτήματος του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και χορήγησης κατ εξαίρεση εξουσιοδότησης του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» να διενεργήσει Δημόσιο Ανοικτό Κοινό Διαγωνισμό στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014, για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων για την κάλυψη των δύο παιδιατρικών Νοσοκομείων Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και «Παν.& Αγλαΐας Κυριακού». Οι διαγωνισμοί διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με τον ν. 4281/2014. Για τους διαγωνισμούς που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα χορηγείται εξουσιοδότηση διενέργειας ανά φορέα Υγείας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κοινοποίηση: ΕΠΥ Εσωτ. Διανομή: 1. Γραμματεία Διοίκησης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης 3. Τμήμα Προμηθειών 4. Νομική Υπηρεσία 7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.10881/17-5-12 Ταχ. Διεύθυνση : Ζαχάρωφ 3, 115 21 Αθήνα URL: http://www.1ypatt.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ]

[ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ.- FAX: 2132162138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 10077/5-4-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 10077/5-4-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 10077/5-4-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ζαχάρωφ 3, 115 21 Αθήνα URL: http://www.1ypatt.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/13 ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αρ.Πρωτ. 18063/24-9-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ζαχάρωφ 3, 115 21 Αθήνα URL: http://www.1ypatt.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002908053 2015-07-13

15PROC002908053 2015-07-13 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες :Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

10. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 5. Γ. Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ

10. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 5. Γ. Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 e-mail: promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ CPV 90910000-9, 90911200-8 & 90600000-3

ΚΩ ΙΚΟΣ CPV 90910000-9, 90911200-8 & 90600000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 6282 / 15-5-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:..20762 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.: 25/08/2014 «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού»

Διακήρυξη Δ10/2014 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 13 / 07 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π.: 8162 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Δ10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν.Οδού Σερρών-Δράμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 143 (EKATON ΣΑΡΑΝΤΑ TΡΙΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 143 (EKATON ΣΑΡΑΝΤΑ TΡΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 21-8-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 16/Π/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.: 210 3501545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας

ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ. υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής Ανελκυστήρων του Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Ικαρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ: ΣΑΜΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2188 Ικαρία 10/07/2014 ΑΔΑ: ΩΡ0Λ469Η8Κ-ΙΨΡ Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-1-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 17/3/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα,7 Σεπτεμβρίου 203 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2/Δ /οικ.25308 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 310/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33140000-3 Προϋπολογισμός: 42.178,35

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 310/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33140000-3 Προϋπολογισμός: 42.178,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 01/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 7586 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα