Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 15/ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας-Γενικoύ Νοσοκομείου Λάρισας Στην Λάρισα σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νοσοκομείου σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε βάσει των με αριθμό ΔΥ1δ/ Γ.Π.οικ / , Υ10β/Γ.Π.οικ / και ΔΥ1δ/104767/ αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκαν στα αριθ. 193/ , 341/ και 375/ αντίστοιχα ΦΕΚ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: 1. Ηλίας Δημοσθένης Σκυλλάκος Διοικητής του Π.Γ.Ν.Λ. ως Πρόεδρος 2. Κων/νος Καραμπάτσας Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Λ. ως Αντιπρόεδρος 3. Γεώργιος Νταλέκος ως Τακτικό μέλος 4. Ιωάννης Στεφανίδης ως Τακτικό μέλος 5. Ιωάννης Μαλάκος ως Τακτικό μέλος 6. Ευαγγελία Χαρίση ως Τακτικό μέλος 7. Θεοδοσία Μπουρνόβα ως Αναπληρωματικό μέλος του Βασιλείου Μάλλιου ο οποίος δήλωσε ότι κωλύεται να παραστεί. Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Βασιλική Θεοδώρου. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία όλων των τακτικών μελών του Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης... ΘΕΜΑ 23 ο : Ματαίωση ή μη των διαγωνισμών και επαναδιαπραγμάτευση ή μη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 7355/ εγγράφου της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ.: 1. Η με αριθμό 6588/ κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 με χρηματοδότηση από τον Τακτική Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (ΦΕΚ1650/Β / ) 2. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 8414/ απόφαση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου Προμηθειών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012» 3. Η με αριθμό 7528/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2045/Β / ) με θέμα «Έγκριση φορέα για τη διενέργεια των διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των Υγειονομικών Περιφερειών και των Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2011». 4. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 7405/ (ΑΔΑ: Β49Θ469Η2Γ-ΝΨΛ) απόφαση του κ. Αν.

2 Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ. με την οποία χορηγείται εξουσιοδότηση στο Π.Γ.Ν.Λ. για διενέργεια διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαρισμού (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Π.Γ.Ν.Λ. εγγράφου: 24612/ Η με αριθμό 46/2012 διακήρυξη του Π.Γ.Ν.Λ. (αριθμός πρωτοκόλλου 42734/ και ΑΔΑ: Β4ΘΕ Ρ) για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει για ένα (01) έτος τις υπηρεσίες καθαριότητας στο νοσοκομείο και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α.. 6. Η με αριθμό 36/2012 (ΑΔΑ: Β ΟΑΑ) διακήρυξη του Π.Γ.Ν.Λ. που αφορά στη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια υλικών τροφοδοσίας που θα καλύπτουν τη βραδινή σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών του Π.Γ.Ν.Λ. (catering), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. 7. Η με αριθμό ΕΗΔ 12/12/ (ΑΔΑ: Β4Θ ΘΚΑ) απόφαση Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. που αφορά στην αποσφράγιση του φακέλου της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρίας των δικαιολογητικών συμμετοχής, τον έλεγχο αυτού ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά του και την αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της οποίας ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής ήταν πλήρης 8. Η με αριθμό 41/13/ (ΑΔΑ: Β4ΤΜ Χ6) απόφαση του ΔΣ που αφορά στην αξιολόγηση της μοναδικής τεχνικής προσφοράς που κατατέθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρου διαγωνισμού. 9. Η με αριθμό 107/14/ (ΑΔΑ: Β ΡΗΔ) απόφαση του ΔΣ που αφορά στην οικονομική αξιολόγηση της κατατεθειμένης οικονομικής προσφοράς. 10. Η με αριθμό 37/2012 (ΑΔΑ: Β41Λ Υ) διακήρυξη του Π.Γ.Ν.Λ. που αφορά στη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ετήσια συντήρηση των είκοσι (20) ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α Το με αριθμ. πρωτ / πρακτικό της επιτροπής τεχνικής αξιολόγησης. 12. Η με αριθμό 27/2012 διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει λογιστικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες αναλυτικής λογιστικής για το Π.Γ.Ν.Λ. 13. Η με αριθμό 12/ (Θέμα 135 ο )(ΑΔΑ: Β4Θ Φ99) απόφαση ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. και Γ.Ν.Λ. με την οποία αφενός εγκρίθηκαν τα με αρ. πρωτ / και 37504/ πρακτικά και έγινε αποδεκτή η προσφορά της εταιρίας «Β. ΚΛΩΝΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και αφετέρου αποφασίσθηκε η συνέχιση του διαγωνισμού με την αποσφράγιση των τριών κατατεθειμένων οικονομικών προσφορών. 14. Η με αριθμό 35/13/ (ΑΔΑ: Β4ΤΜ ΘΧΙ) απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την σύμβασης με την εταιρία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» 15. Το με αριθμ. πρωτ / (ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ) έγγραφο του Υπουργού Υγείας κου Ανδρέα Λυκουρέτζου με θέμα την «Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (Δ.Μ.Υ.)». 16. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της 5 ης Υ.ΠΕ. με το οποίο διαβιβάστηκε στο Π.Γ.Ν.Λ. η ως άνω εγκύκλιος (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου στο Π.Γ.Ν.Λ.: 47183/ ). 17. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Π.Γ.Ν.Λ. προς την εταιρία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» προκειμένου να συμμορφωθεί με την ανωτέρω εγκύκλιο. 18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7355/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Μετακύλιση των μειώσεων στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που προβλέπεται με την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, στις συμβάσεις που συνάπτετε ή έχετε συνάψει για την παροχή υπηρεσιών, ενόψει και της έκδοσης της υπ αριθμ. 297/2012 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ». 19. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της 5 ης Υ.ΠΕ. με το οποίο μας διαβιβάσθηκε το ως άνω έγγραφο της ΕΠΥ. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις με το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της 5 ης Υ.ΠΕ. διαβιβάσθηκε στο Π.Γ.Ν.Λ. το με αριθμ. πρωτ. 7355/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα τη μετακύλιση των μειώσεων στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που προβλέπεται με την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, στις συμβάσεις που αναμένεται να συναφθούν ή έχουν ήδη

3 συναφθεί για την παροχή υπηρεσιών, ενόψει και της έκδοσης της υπ αριθμ. 297/2012 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ. ΑΔΑ: Β4Σ ΒΞΕ Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο: α) αφενός οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που είναι σε ισχύ κρίνεται επιβεβλημένο να κληθούν οι ανάδοχοι να προσκομίσουν καταστάσεις των απασχολούμενων εργαζομένων για την εκάστοτε ανάθεση υπηρεσίας, με τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές τους σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση από την Επιθεώρηση Εργασίας και β)αφετέρου οι διαγωνισμοί παροχής υπηρεσιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί και στις διακηρύξεις τους δεν έχει ληφθεί υπόψη η μείωση που προβλέπεται με τις διατάξεις του ν. 4046/2012 και της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ματαιωθούν και οι αποφάσεις ματαίωσης να φέρουν πλήρη και ειδική αιτιολογία. Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΠΠΥΥ 2011 έχουν ενταχθεί στο Π.Γ.Ν.Λ. δεκατρείς (13) διαγωνισμοί παροχής υπηρεσιών, ήτοι οι διαγωνισμοί: Περιγραφή διαγωνισμού Προϋπολογιζόμενη δαπάνη Υπηρεσίες καθαριότητας ,00 Υπηρεσίες φύλαξης ,00 Βραδινή σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών (catering) ,00 Μυοκτονία 6.500,00 Γιατρός Εργασίας ,00 Ορκωτοί Λογιστές ,00 Στάδιο διαγωνισμού Διενέργεια στις Δημοσιεύτηκε το κείμενο της περίληψης στις Ολοκληρώθηκε η οικονομική αξιολόγηση Σύμβαση 26/2012, αξίας 3.557,16 (από έως ) Σύμβαση 29/2012, αξίας ,00 (από έως ) Η από σύμβαση 24/2012 έχει ήδη ολοκληρωθεί στις Συντήρηση Ανελκυστήρων ,00 Τεχνική αξιολόγηση Συντήρηση Η/Μ ,00 Δεν έχει δημοσιευθεί Συντήρηση κρίσιμων Η/Μ ,00 Δεν έχει δημοσιευθεί Διπλογραφικό Σύστημα ,00 Συντήρηση πρασίνου ,00 Αναλυτική Λογιστική ,00 Σύμβαση 27/2012, αξίας ,00 (από έως ) Σύμβαση 34/2012, αξίας ,00 (από έως ) σύμβασης 32/2012,

4 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ,00 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου ,00 Συντήρηση ups 5.000,00 αξίας ,00 Η από υπογεγραμμένη σύμβαση έχει ήδη ολοκληρωθεί σύμβασης 42/2012, αξίας ,00 σύμβασης 33/2012, αξίας 4.797,00 Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι από το ΠΠΥΥ 2010 έχουν προκύψει για παροχή υπηρεσιών οι εξής συμβάσεις, που βρίσκονται ακόμη σε ισχύ: Περιγραφή σύμβασης Υπηρεσίες καθαριότητας (Σύμβαση με ISS Facility από έως Μετά παράταση της σύμβασης έως Αρχές του 2011 έγινε διαπραγμάτευση και η σύμβαση θα ολοκληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του ενταγμένου στο ΠΠΥΥ 2010 διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 30/2010) Συμβατική δαπάνη με το Φ.Π.Α ,72/μήνα Υπηρεσίες φύλαξης (Σύμβαση 06/2012 με MEGA SPRINT GUARD) ,97 Βραδινή σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών (catering) (Σύμβαση 42/2011 με ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ) ,00 Συντήρηση Ανελκυστήρων (Σύμβαση 44/2011 με Πολύζο) ,00 Συντήρηση Η/Μ (Σύμβαση 16/2012 με ΣΥΚΑ) ,00 Συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Σύμβαση 41/2011 με ΕΛΕΚΤΑ) ,00 Διάρκεια σύμβασης Αρχές του 2011 έγινε διαπραγμάτευση και η σύμβαση θα ολοκληρωθεί μέχρι την ολοκλήρωση του ενταγμένου στο ΠΠΥΥ 2010 διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 30/2010 Από έως Από έως μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσοτήτων. Οι συμβατικές ποσότητες εξαντλήθηκαν πριν το έτος και με τη με αριθμό ΕΗΔ 15/12/ απόφαση του ΔΣ δόθηκε παράταση για έξι (6) μήνες Από έως Από έως Από έως Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει η υπογεγραμμένη σύμβαση 28/2012, αξίας ,79 με Φ.Π.Α. (με ισχύ από τις έως ) ως αποτέλεσμα της από 34/2004 διακήρυξης που οδήγησε στη σύμβαση μεταξύ της 5 ης Υ.ΠΕ και της εταιρίας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ και αφορά στη δεκαετή συντήρηση του λιθοτρίπτη του Π.Γ.Ν.Λ..

5 Βάσει όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω και μετά από συζήτηση Ομόφωνα, α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1. Για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που είναι σε ισχύ να κληθούν οι ανάδοχοι να προσκομίσουν ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων ώστε να διαπιστωθεί εάν η αμοιβή αυτών εκτελείται σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Σε περίπτωση που οι αμοιβές τους είναι σύμφωνες με την ανωτέρω σύμβαση κρίνεται επιβεβλημένο να προσκομίσουν τις καταστάσεις των εργαζομένων με τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές τους από την επιθεώρηση εργασίας. 2. Για διαγωνισμούς που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών και βρίσκονται στο στάδιο της διακήρυξης προς δημοσίευση να συμπεριληφθεί ο Ν. 4046/2012 καθώς και η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν υπόψη. 3. Για τους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών που βρίσκονται σε επόμενα στάδια και δη: για τους διαγωνισμούς αφενός «για τη συντήρηση ανελκυστήρων» και αφετέρου «για τη βραδινή σίτιση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών» για τους οποίους κατατέθηκε από μία προσφορά, να κληθούν οι εταιρείες να προσκομίσουν τα όσα αναφέρονται στο (α) μέρος της απόφασης και τα οποία προβλέπονται από το ν. 4046/2012 και την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ αιθμ. 297/2012 γνωμοδότηση του ΝΣΚ για το διαγωνισμό «για τις υπηρεσίες καθαριότητας» να ματαιωθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος (εξοικονόμηση ποσού) ενόψει του αντικειμενικού γεγονότος της ουσιώδους μείωσης του εργοδοτικού κόστους του προσωπικού που προκύπτει από την πρόβλεψη των μειώσεων από κατά 22% και 32% στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και να επαναπροκηρυχθεί έχοντας συμπεριλάβει τις διατάξεις του ν. 4046/2012 και την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 4. Επικυρώνει το πιο πάνω θέμα την ίδια μέρα. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 15369/02-04-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 15369/02-04-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 42709/22-09-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 42709/22-09-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 17107/15-4-15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 17107/15-4-15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15252 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας:

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Παρασκευή Νταφούλη Κοκόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΓΘΕ4690ΒΜ-ΩΟΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/15485 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 28 /11/2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ

Βόλος 28 /11/2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 28 /11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. 24290 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

12145 : @ 1129. 2421351133-2421351218 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12145 : @ 1129. 2421351133-2421351218 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ: 13-06 -2014 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΑΠ. ΠΡ.: 12145 Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ TAX/KH Δ/ΝΣΗ : ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ 34100-ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡΙΘΜ: 8408/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Σ/296/2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Σ/296/2014 Α Α: 7Α Ξ4690ΒΝ-093 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 19/6/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ Α ΑΜ: 14PROC002130737 2014-06-26 Ταχ. /νση: Τέρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ 45/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ 45/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.10881/17-5-12 Ταχ. Διεύθυνση : Ζαχάρωφ 3, 115 21 Αθήνα URL: http://www.1ypatt.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2/2012 ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα