ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"

Transcript

1 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Ταχ. Κώδικας : ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Έλλη Σταμπολή Τηλέφωνο : Fax : ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: παροχής υπηρεσιών στo πλαίσιο του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» με κωδικό ΟΠΣ Οκτώβριος 2008 Το έργο εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ και Συγχρηματοδοτείται από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ κατά 20% και από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ κατά 80% Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 1 / 25

2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Ταχ. Κώδικας : ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Έλλη Σταμπολή Τηλέφωνο : Fax : Βέροια 23/10/2008 Αρ. Πρωτ.: Δ1α/05/Φ9,2,4/1081 ΘΕΜΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στo πλαίσιο του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» με κωδικό ΟΠΣ Προκήρυξη διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά Χρόνος Διενεργείας Διαγωνισμού - Τόπος Διενεργείας Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ημ. Μην. εβδομάδας Μητροπόλεως 44, Βέροια Έτος 10/11/2008 Δευτέρα 10:00 π.μ. Γραφεία Δ/νσης Προγραμματισμού, 2 ος όροφος Προϋπολογισμός : ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας ΕΡΓΟ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ τριάντα μιας χιλιάδων ευρώ, ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. Το Έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Κοινωνία της ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πληροφορίας», στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 «Τεχνική Βοήθεια ΕΡΓΟΥ ΕΚΤ» του Γ Κ.Π.Σ, σε ποσοστό 80% από το ΕΚΤ και 20% από Εθνική Συμμετοχή. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 2 / 25

3 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) Ένας μήνας (30 ημερολογιακές ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης (30 ημερολογιακές ημέρες) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στις ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ σχετικές ιστοσελίδες ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 10 Νοεμβριου 2008, 9:30:00 π.μ. Γραφεία Δ/νσης Προγραμματιασμού ΝΑ Ημαθίας, Βέροια, Μητροπόλεως 44,, 2ος όροφος 10 Νοεμβρίου 2008, 10:00 π.μ..23. /10/2008 Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ". Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου" Του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Της ερμηνευτικής ανακοίνωσης της Επιτροπής (2006/C/179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 3 / 25

4 2. Την με αρ. πρωτ. Α.Π /ΨΣ7149-Β / ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό και την τροποποίησή της με αρ. πρωτ /ΨΣ4467-Β, όπως αναρτήθηκαν στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 3. Την απόφαση ένταξη της πράξης «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» στο μέτρο 5.1 του επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της πληροφορίας» με κωδικό ΟΠΣ και τελικό δικαιούχο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας (αρ. πρωτ /ΨΣ8631-Β/ ) 4. Τις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ((Ν.2218/94, Ν.2240/94,Π.Δ 30/96) 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας (ΦΕΚ 445 Β/ ) 6. Το άρθρο 82 παράγραφο 4 του Ν 2362 της 23/ (ΦΕΚ 247 Α) και σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 2/45564/0026/ παρ 6 εδ.1β (ΦΕΚ 1066/ τ. Β) με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά ποσά σε του άρθρου 83 παράγραφο 1 του Ν 2362 της 23/ (ΦΕΚ 247 Α) σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι ποσού , Την απόφαση 121/ της Ν.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων», με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου (EOX) ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση σύνθετων Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 4 / 25

5 πληροφοριακών συστημάτων ή την προβολή και δημοσιότητα παρόμοιων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην ενότητα 0 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του παρόντος Κεφαλαίου. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 10/11/2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ στα γραφεία της Δ/νσης Προγραμματισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Ημαθίας, Μητροπόλεως 44, Βέροια. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να διαφυλάσσει το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους. 1. Τεχνικές προδιαγραφές έργου Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης όπως και το Παράρτημα Β (Αξιολόγηση - Πίνακας κριτηρίων) 2. Προϋπολογισμός έργου Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (31.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19%). Η πράξη θα εγγραφεί στη ΣΑΝΑ 0153/3 ή στους Ίδιους Πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Ημαθίας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ κατά 80% και από Εθνική Συμμετοχή κατά 20%. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/2007), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου Το έργο θα υλοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες ) από την υπογραφή της σύμβασης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 5 / 25

6 4 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι εξής ενδείξεις : α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλαδή ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Μητροπόλεως 44, Βέροια γ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης και το έργο που αυτή αφορά δηλαδή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ1β/ Δ1α/05/Φ9,2,4/1081/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στo πλαίσιο του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» με κωδικό ΟΠΣ δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές θα πρέπει: Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξύσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ και να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ επιβεβαιώνοντας ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής Να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (οπτικός δίσκος - CD), τα οποία θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, σε κάθε μονογραμμένη σελίδα θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 6 / 25

7 το οποίο θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : Α. Φάκελο Δικαιολογητικών Ο φάκελος δικαιολογητικών πρέπει να περιέχει τα κάτωθι δικαιολογητικά καθώς και τα αντίγραφα αυτών. 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ 118/ Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία : α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης. β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 1. δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 2. δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή διαδικασία έκδοσης εκκαθάρισης 3. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 4. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο 5. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για αδικήματα σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα (υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία), μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 6. θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τους υποψηφίους για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών μέσω των οποίων θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σημεία ως άνω 1 έως 4 του εδαφίου β. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 7 / 25

8 3. Κάθε σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ποιος εκπροσωπεί και δεσμεύει τον ανάδοχο. Εφόσον πρόκειται γι προσωπική εταιρία καταστατικό που να αποδεικνύει ότι είναι ο διαχειριστής, για δε τις κεφαλαιουχικές εταιρίες πέραν του καταστατικού και του ΦΕΚ περί συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και επίσης απόφαση του ΔΣ περί εξουσιοδότησης να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 4. Επίσης μαζί με τα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μία σύντομη έκθεση που θα αναφέρεται στο προφίλ, στην επιχειρηματική δομή και στις δραστηριότητες του συμμετέχοντος και επίσης θα περιλαμβάνει κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και την εμπειρία του Προσφέροντος για την εκπόνηση του έργου. Β. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την πρόταση του προσφέροντος για το έργο (αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς αναγραφή τιμών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης) και διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: Η Ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης του Έργου» θα πρέπει να περιέχει: αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και ειδικότερα: Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προγραμματισμό ολοκλήρωσης των υπηρεσιών Τη μεθοδολογία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια του έργου και την προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Προσφέροντος να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 8 / 25

9 Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» θα πρέπει να περιλαμβάνει: Αναλυτική περιγραφή της δομής-οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο Κατάλογο στελεχών τα οποία προτείνονται για τη στελέχωση της ομάδας έργου και το ρόλο κάθε στελέχους στην ομάδα έργου Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. Ονοματεπώνυμο Στελέχους Θέση στην Ομάδα Έργου Επίπεδο εμπειρίας Αρμοδιότητες / καθήκοντα Γ. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: τη συνολική τιμή της προσφοράς καθώς και την ανάλυσή της σε τιμές μονάδος, για κάθε είδος προσφερόμενων υπηρεσιών το ποσοστό ΦΠΑ και το χρόνο ισχύος της προσφοράς Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 9 / 25

10 Πίνακας 1. Υπηρεσίες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 2. Άλλες Δαπάνες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ( ) ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Υπηρεσίες (Πίνακας 1) 2 Άλλες δαπάνες (Πίνακας 2) ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) 5. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 10 / 25

11 Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 6. Αποσφράγιση Αξιολόγηση προσφορών Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής: Μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίους φακέλους των προσφορών Μονογράφει και αποσφραγίζει τους φακέλους των Δικαιολογητικών καθώς της Τεχνικής προσφοράς εκάστου συμμετέχοντος, μονογράφονται δε ανά φύλλο όλα τα Δικαιολογητικά και τα στοιχεία του πρωτότυπου φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών παραμένουν κλειστοί και αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών. Μετά την αποσφράγιση, το περιεχόμενο του πρωτοτύπου φακέλου οικονομικών προσφορώνς θα μονογραφηθεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπ όψιν για την σύγκριση των προσφορών Για όλα τα βήματα αξιολόγησης των προσφορών ακολουθείται η διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας καταρτίζει πρακτικό εις διπλούν (2), το οποίο διαβιβάζεται προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή. Μετά την έκδοση απόφασης της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν από την Υπηρεσία, να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα επικαιροποιημένα έγγραφα και δικαιολογητικά του κεφαλαίου 4 παρ. Α.2.β.6, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 11 / 25

12 Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό εις διπλούν (2) και ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης. 7. Απόρριψη Προσφορών Εφόσον Οικονομική προσφορά είναι χαμηλότερη του 90% του προϋπολογισμού του έργου, θα ζητείται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά αιτιολογημένα θα απορρίπτεται. 8. Κατακύρωση - Σύμβαση Εγγυήσεις Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής είναι 1.550,00. Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει: Εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο Ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007). Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 12 / 25

13 με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ.118/07 Έκπτωτου. Κήρυξη Προμηθευτή 9. Πληρωμή Κρατήσεις Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται ως εξής: 100% του ποσού με την ολοκλήρωση του έργου και παραλαβή του από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. 10. Διαδικασία Παρακολούθησης Παραλαβής Η παρακολούθηση υλοποίησης του έργου αποτελεί αντικείμενο της Υπηρεσίας μας και η παραλαβή του θα διενεργείται από επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό και με τα απαραίτητα πρακτικά. 11. Υποβολή Ενστάσεων Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται με βάση το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07. Για οτιδήποτε δεν έχει γίνει πρόβλεψη με τα ανωτέρω ισχύει η κατά περίπτωση εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Ο Πρόεδρος της 4 ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας Αναστάσιος Καπετανόπουλος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 13 / 25

14 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ Δ1α/05/Φ9,2,4/1081/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του έργου: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» Αντικείμενο της προσφοράς Στόχος του έργου: Το παρόν έργο αφορά στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των επιχειρήσεων στα αποτελέσματα και τη χρήση των Ψηφιακών παρεχόμενων Υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και σκοπεύουν άμεσα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των Πολιτών και των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την ψηφιακή τους διάσταση στην τοπική κοινωνία. Οι ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων αφορούν στα έργα Δήμων του Νομού Ημαθίας με πληθυσμό < κατοίκους. Οι Δήμοι αυτοί είναι : Δήμος Μελίκης, Δήμος Αντιγονιδών, Δήμος Δοβρά, Δήμος Βεργίνας και Δήμος Πλατέος. Αντικείμενο του έργου: Οι προτεινόμενες δράσεις Δημοσιότητας, Προβολής και Ευαισθητοποίησης έχουν ως αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού της τοπικής κοινωνίας, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα έργα του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» που υλοποιήθηκαν ή/και υλοποιούνται στο Νομό Ημαθίας. Με τις προωθητικές δράσεις που θα δρομολογηθούν και θα υλοποιηθούν, αναμένεται να αυξηθεί το ποσοστό των Πολιτών και των επιχειρήσεων, που θα είναι ενημερωμένοι για τις βελτιωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης, καταγραφής και επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, μέσω της χρήσης των συγκεκριμένων έργων. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν: Την κινητοποίηση των τοπικών δικτύων και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 14 / 25

15 Τη διαλειτουργικότητα και διεπιχειρησιακή αξιοποίηση και χρήση των αποτελεσμάτων των έργων από τις ομάδες άμεσων χρηστών και ωφελουμένων και τα ΚΕΠ Την επιτάχυνση και τον πολλαπλασιασμό της αξιοποίησης όλων των εναλλακτικών δυνατοτήτων πρόσβασης στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάδειξης των προτερημάτων και του αντίστοιχου οφέλους με στοιχεία που έχουν προκύψει από την μέχρι σήμερα χρήση των νέων συστημάτων. Την ανάδειξη των αποτελεσμάτων από τους ιδίους τους ωφελούμενους μέσα από πρακτικά παραδείγματα χρήσης τα οποία αποτελούν απτή απόδειξη της αποτελεσματικότητας των έργων και απευθύνεται άμεσα στην τοπική κοινωνία η οποία καλείται να αξιοποιήσει τα έργα. Θεματικές ενότητες Οι θεματικές ενότητες των προτεινόμενων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν: 1. Παρουσίαση των παρεχόμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών, που έχουν σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί μέσα από έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν τα παρακάτω έργα και οι Ψηφιακές Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών, στο κοινό: o Έργο1: «Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες Μακεδονίας & Θράκης Υποέργο 2». Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στη φάση της Πιλοτικής Λειτουργίας. Στα πλαίσια του έργου παρέχονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις των Δήμων Μελίκης, Αντιγονιδών, Δοβρά και Βεργίνας : Αιτήσεις Πιστοποιητικών Δημοτολογίου Πληρωμή Δημοτικού Φόρου Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ Κατάθεση Αιτημάτων & Καταγγελιών Πολιτών Ενημέρωση Δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Έκδοση Βεβαιώσεων ΤΑΠ Διοργάνωση Δημοσκοπήσεων Πολιτών o Έργο2: «Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Πλατέος». Στο ήδη υλοποιημένο έργο παρέχονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 15 / 25

16 Πληρωμή Δημοτικού Φόρου: Η υπηρεσία δίνεται μέσω Διαδικτύου Αιτήματα & Καταγγελίες Πολιτών: Η υπηρεσία παρέχεται μέσω Τηλεφώνου και Διαδικτύου Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου: Η υπηρεσία παρέχεται μέσω Διαδικτύου Ηλεκτρονική Δημοσκόπηση Πολιτών: Η υπηρεσία παρέχεται μέσω Τηλεφώνου και Διαδικτύου Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ: Η υπηρεσία παρέχεται μέσω Διαδικτύου. 2. Ενημέρωση των Πολιτών και των επιχειρήσεων για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που αναμένεται να παρέχονται στην τοπική κοινωνία, μέσω έργων που σχεδιάζονται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και την αλληλεπίδραση τους με τις υπάρχουσες ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες. 3. Ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες καθώς και για τις δυνατότητες πρόληψης των ψηφιακών κινδύνων ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους απέναντι στα νέα τεχνολογικά μέσα και τη χρήση τους και κατ επέκταση να ενδυναμωθεί η ζήτηση για τις ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες. Αναλυτική Περιγραφή του έργου Τα αποτελέσματα των υλοποιημένων στα πλαίσια του ΕΠ ΚτΠ έργων, κρίνονται πολύ σημαντικά για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, το έργο αυτό έχει ως στόχο την προώθηση των επιτευγμάτων του συστήματος σε επιστημονικό, επιχειρησιακό και κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον, η διάδοση και η διατήρηση των αποτελεσμάτων στοχεύει στη συνεχή εγρήγορση των αρμόδιων υπαλλήλων στους Δήμους του Νομού Ημαθίας, ώστε να διατηρηθούν όλα όσα τα έργα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν. Περιγραφή των δράσεων Για την κάλυψη των προαναφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων που αφορούν στα παραπάνω έργα θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις: Δράσεις Άμεσης Επικοινωνίας Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συμμετοχές σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και εκθέσεις, happenings και άλλες καινοτόμες δράσεις ευαισθητοποίησης. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 16 / 25

17 Ειδικότερα, στο Κοινό-Στόχο περιλαμβάνονται: Πολίτες Επιχειρήσεις Δυνητικοί Χρήστες των υπηρεσιών γενικά Τοπικά ΜΜΕ Στελέχη του Φορέα Τοπικοί φορείς πληροφόρησης και πολλαπλασιαστές μηνυμάτων Η στρατηγική κατεύθυνση των δράσεων είναι: Η επικοινωνία πρέπει να είναι σαφής, μονοδιάστατη και να γίνεται εύκολα κατανοητή από όλα τα τμήματα του κοινού-στόχου. Πρέπει να προσεγγισθούν ειδικές ομάδες - όπως είναι οι διαμορφωτές γνώμης και οι δημοσιογράφοι - ώστε να εξασφαλισθεί η αποδοχή τους και ο πολλαπλασιασμός των πληροφοριών. Απώτερος στόχος όλων των προτεινόμενων δράσεων προβολής και ευαισθητοποίησης είναι: Να γίνουν ορατά τα έργα του ΕΠ ΚτΠ που υλοποιούνται στο Νομό Ημαθίας, μέσω της ανάδειξης των αποτελεσμάτων τους. Να προσελκύσουν οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης: o o o o o o o επιχειρήσεις, καθώς και από τα στελέχη των εμπλεκόμενων Δήμων Στην υλοποίηση των έργων μέσα από το ΕΠ ΚτΠ Στην περιφερειακή διάσταση του ΕΠ ΚτΠ Στην προέλευση των έργων, δηλαδή στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα μας Στη συμμετοχή και στην οικονομική συνεισφορά της ΕΕ, μέσω του αντίστοιχου διαρθρωτικού ταμείου Στην Εθνική συμμετοχή Στις προοπτικές του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και γενικότερα του ΕΣΠΑ Οι ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το συγκεκριμένο έργο εξειδικεύονται παρακάτω: «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» Το συγκεκριμένο υποέργο αφορά τις υπηρεσίες που συνδέονται με την προετοιμασία και τη διοργάνωση επτά εκδηλώσεων/ημερίδων, που σκοπό θα έχουν τη ενημέρωση και την προβολή των έργων, καθώς και την παρουσίαση των παρεχόμενων από αυτά Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η κάθε εκδήλωση θα απευθύνεται σε διαφορετικό Κοινό-Στόχο, όπως: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 17 / 25

18 1. Μέλη του εμπορικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου της περιοχής 2. Μαθητές Γ Λυκείου, μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής 3. Πολίτες και επιχειρηματίες 4. Στελέχη των εμπλεκόμενων Δήμων 5. Στελέχη των Δημόσιων Φορέων - Οργανισμών και των ΜΜΕ της ευρύτερης περιοχής 6. Γεωγραφικά «εξειδικευμένες» ημερίδες στο Δήμο Πλατέος και στο Δήμο Βεργίνας 7. Οι ημερίδες θα προβληθούν κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Για το σκοπό αυτό θα αποσταλούν προσκλήσεις σε όλους δυνητικούς συμμετέχοντες, δελτία τύπου στα τοπικά ΜΜΕ πριν και μετά τη διοργάνωση τους, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και ο διαδικτυακός τόπος των εμπλεκόμενων Δήμων καθώς και της Ν.Α. Ημαθίας για την ενημέρωσή τους. Για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων θα μισθωθούν οι κατάλληλες αίθουσες μεγάλης χωρητικότητας, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με τον απαραίτητο εξοπλισμό (notebook, projector, μικροφωνικές εγκαταστάσεις, κτλ). Στα πλαίσια του υποέργου συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα των συμμετεχόντων, των προσκεκλημένων και των εισηγητών. Από πλευράς εισηγητών και προσκεκλημένων έμφαση θα δοθεί σε εκπροσώπους του ΥΠΕΣ, της ΕΝΑΕ, και της ΚτΠ Α.Ε. Για αυτή την κατηγορία των συμμετεχόντων θα καλυφθούν τα παρακάτω: Κόστος ταξιδιών Διαμονή Αποζημίωση Στις εκδηλώσεις θα παρουσιάζονται τα έργα και οι παρεχόμενες από αυτά ψηφιακές υπηρεσίες, με τρόπο κατανοητό και χωρίς τη χρήση «ξύλινης γλώσσας», με τη χρήση συγκεκριμένων πρακτικών παραδειγμάτων, που θα έχουν απώτερο σκοπό την απόλυτη κατανόηση των ωφελειών των έργων από τους συμμετέχοντες. Παράλληλα, θα διανέμεται στον κάθε συμμετέχοντα, φάκελος ο οποίος θα περιέχει το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό των έργων, όπως: Πρόγραμμα εκδήλωσης Ενημερωτικό φυλλάδιο Αναλυτική παρουσίαση των έργων και των αποτελεσμάτων τους, με σαφή αναφορές στο ΕΠ ΚτΠ, στο Γ ΚΠΣ , ΕΣΠΑ καθώς και στην ΕΕ. Παρουσιάσεις σε έντυπη μορφή Μπλοκ σημειώσεων, στυλό, κλπ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 18 / 25

19 Η κάθε ημερίδα θα υποστηρίζεται από την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη, η οποία θα αναλάβει εκτός των άλλων το καλωσόρισμα και τη διανομή του υλικού, ενώ απαραίτητη είναι η ύπαρξη διαλλειμάτων και η παροχή γεύματος στους προσκεκλημένους. Η προμήθεια και οι υπηρεσίες που συνδέονται με το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, το οποίο απαιτείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων / ημερίδων του υποέργου 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων», αποτελεί το αντικείμενο του υποέργου 2 «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» της πράξης «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» με κωδικό ΟΠΣ Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος του υποέργου 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων», θα πρέπει να συνεργαστεί συντονισμένα με την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο του υποέργου 2 «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού». Για τη σωστή προετοιμασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ημερίδων θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δημοσιεύσεις: Έντυπες και Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις Δημιουργία και καταχώρηση δεκατεσσάρων δημοσιεύσεων (πριν και μετά από κάθε ημερίδα) στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. Η δράση αφορά τόσο τον ηλεκτρονικό όσο και τον έντυπο τύπο. Δελτία τύπου Δημιουργία και αποστολή δεκατεσσάρων Δελτίων Τύπου (πριν και μετά από κάθε ημερίδα) με σκοπό την ενημέρωση μέσω των τοπικών ΜΜΕ σχετικά με τις ημερίδες με τα συγκεκριμένα έργα. Παραδοτεα Παραδοτέα είναι όλα τα προαναφερόμενα, και η πιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών αποδεικνύεται με αντίστοιχη τεκμηρίωση ήτοι με την υποβολή παρουσιολογίων κατά τις ημερίδες, δελτίων τύπου, δημοσιεύματων φημερίδων κλπ Ο Πρόεδρος της 4 ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας Αναστάσιος Καπετανόπουλος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 19 / 25

20 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ Δ1α/05/Φ9,2,4/1081/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ του έργου: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης και περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια βήματα. (Κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 1ο και 2ο στάδιο, κριτήρια σύναψης σύμβασης, 3 ο και 4 ο στάδιο) Α. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 1 ο στάδιο βήμα: Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του κυρίως μέρους της παρούσας. 2 ο στάδιο βήμα: Αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής (Κριτήρια on off, σχετικό άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007) Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων διαγωνιζομένων είναι, πέραν της ύπαρξης των προαναφερόμενων δικαιολογητικών του 1 ου σταδίου, και η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων: Εμπειρίας Τεχνογνωσίας Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να έχει εμπειρία σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας παρόμοιων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά Αποτελεσματικότητας Στελέχωσης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 20 / 25

21 Αξιολόγηση βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται μόνο για τους υποψήφιους που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής, εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις. Β. Κριτήρια σύναψης σύμβασης Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τη κατακύρωση της πιο συμφέρουσας προσφοράς, έχουν ως εξής: 3 ο στάδιο βήμα: Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια. Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας A. 1 OMAΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μεθοδολογία υλοποίησης έργου Διασφάλιση Ποιότητας 45% 2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10% 3 Πρόσθετες υπηρεσίες 10% Β. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΚΑΛΥΨΗΣ 1 Στελέχωση και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου 35% ΣΥΝΟΛΟ 100% Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 21 / 25

22 4 ο στάδιο - βήμα: Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τελικό αποτέλεσμα: Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη (συμπληρωμένοι κατά το υπόδειγμα οι σχετικοί πίνακες) και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη αμοιβή του Διαγωνιζόμενου. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του Α που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: A j = 0,85 x Tj / T max +0,15 x K min / Kj Όπου: T max : η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών Tj : το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς K min: η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Kj : η τιμή της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο Πρόεδρος της 4 ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας Αναστάσιος Καπετανόπουλος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 22 / 25

23 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ1α/05/Φ9,2,4/1081/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ του έργου: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 1 «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 23 / 25

24 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας Μητροπόλεως 44, Βέροια Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της..για εκτέλεση του έργου.. συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 24 / 25

25 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας Μητροπόλεως 44, Βέροια Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της. με αντικείμενο... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 25 / 25

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%) Ταχ. Δ/νση: Λαρίσης 191, Βόλος Αρ. Πρωτ.: 666 Ταχ. Κώδικας: 38334 Ημερομηνία: 15.11.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουμουνδούρου Ταχ. Κώδικας: 41110, Λάρισα Πληροφορίες: κυρία Μ. Παπαδημοπούλου ΤΗΛ.: 2413-506239 FAX: 2410-534579

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ποιότητα ζωής περιβάλλον - πολιτισμός ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σχέδιο δημιουργίας δικτύων επιχειρηματικότητας και α- πασχόλησης»

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 Αθήνα, 26/9/2014 Αρ. Πρωτ.: 467/26-9-22014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.1 «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 )

Προϋπολογισμός: 60.000,00 (με ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.780,49 ΦΠΑ (23%) 11.219,51 ) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες:κα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ:1759 ΑΘΗΝΑ,16/6/2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟ- ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα