in English (1974) 4) Ιταλικά: Κατ επιλογή μάθημα στο ΑΠΘ ( ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "in English (1974) 4) Ιταλικά: Κατ επιλογή μάθημα στο ΑΠΘ (1971-1974)."

Transcript

1 Ι. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΠΟΥΔΕΣ : Γεννηθείς την στη Θεσσαλονίκη. Το 1971 αποφοίτηση από το εξατάξιο Γυμνάσιο του Πειραμ ατικού Σχολείου του Παν/ μίου Θεσσαλονίκης μ ε βαθμό «άριστα», πρώτος επιτυχών στις πανελλήν ι- ες εισαγωγικές εξετάσεις, εγγραφή στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Στα τέσσερα έτη προπτυχιακών σπουδών λήψη ισάριθμων τίτλων υποτρ όφου του Ι.Κ.Υ. Την λήψη του πτυχίου Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με βαθ μό «άριστα». Από Μάρτιο 1976 ως Σεπτέμβριο 1979 εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Νομική Σχολή του Παν/μίου Regensburg Γερμανίας, υπό την επίβλεψη του Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Medicus, με θέμα «Zur Präzisierung der Rechtsfindungsmethode bei gemischten Verträgen». Δημόσια υποστήριξή της στις , αναγόρευση σε διδάκτορα του δικαίου με τη διάκριση «summa cum laude». Την η παραπάνω διατριβή τιμήθηκε με το βραβείο «Kulturpreis Ostbayern» με την αιτιολογία της «ιδιαίτερης επιστημονικής ε π ί- δοσης». Ξένες γλώσσες: 1) Γερμανικά: α) Mittelstufe Diplom/Goethe-Institut Thessaloniki (1969), β)mittelstufe Diplom/Goethe-Institut Iserlohn (1975) 2) Γαλλικά: Certificat de bonne Connaissance (1970) 3) Αγγλικά: Lower Certificate in English (1974) 4) Ιταλικά: Κατ επιλογή μάθημα στο ΑΠΘ ( ). ΙΙ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Την εκλογή από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ σε θέση λέκτορα με θητεία στον Τομέα Αστικού, Αστι κού Δικονομικού και Εργ ατικού Δικαίου, με γν ωστικό αντ ι- κείμενο Αστικό Δίκαιο (ΦΕΚ 144/ ). Την εξέλιξη στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή με θητεία (ΦΕΚ 307/ , μονιμοποίηση στη θέση αυτή μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 158/ ). Την εξέλιξη στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή (ΦΕΚ 221/ ), την εξέλιξη στη βαθμίδα Καθηγητή, διορισμός σε οργανική θέση μόνιμου καθηγητή πρώτης βαθμίδας (ΦΕΚ 181/ , τ. Γ ). III. ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ: Την διορισμός ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, την προαγωγή στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, την προαγωγή ως δικηγόρου στον Άρειο Πάγο. Από τον Απρίλιο 1983 συμμετοχή σε εταιρικό δικηγορικό σχήμα υπό τον αείμνηστο Καθηγητή Δ. Ε υ- ρυγένη. Από έως νομικός σύμβουλος της τότε Τράπ εζας Μακεδονίας-Θράκης, από Προϊστάμενος του Τομέα Δικτύου των Νομικών Υπηρεσιών της, από Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και από νομικός σύμβουλος του Διοικητικού Συμβο υλίου της Τράπεζας και του ομίλου των θυγατρικών της εταιριών. Παραίτηση από τις θέσεις αυτές την με στόχο την απρόσκοπτη ενασχόληση με τα παν επιστημιακά καθήκοντα. Την παραίτηση και από την ιδιότητα του δικηγόρου. ΙV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ : Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Αστικολόγων (1994), της Εταιρίας Νομικών Β ορείου Ελλάδος (1987), της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου (1995) και της Ένωσης Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή (2002). Από έως Ιαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστικολόγων (από έως Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.). Από έως σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαίου Πρ οστασίας Καταναλωτή. Μέλος της οργανωτικής Επιτροπής του 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Αστ ι- κολόγων (Θεσσαλονίκη, ), μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ίδιας Ένωσης (Αθήνα, ). Μέλος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών (2009). V. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : Μέλος της συντακτικής επιτροπής του μηνιαίου νομικού περιοδικού «Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου» 1

2 ( ΧρΙΔ) και του τρι μηνιαίου νομικού περιοδικού «Επισκόπηση Εμπορικού Δ ι- καίου». Τακτικός επιστημονικός συνεργάτης των μηνιαίων νομικών περιοδικών «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών» (ΔΕΕ) και «Εφαρμογές Αστικού Δ ικαίου» (ΕφΑΔ). VΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Κοσμήτορας της (μονοτμηματικής) Νομικής Σχολής του ΑΠΘ από , με ταυτόχρον α καθήκοντα Προέ δρου του Τ μήματος Νομικής ( Πρυτανική Πρ ά- ξη με αρ. πρωτ / ). Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ από (απόφ. Συγκλήτου 2856/ ) έως Αντιπρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ από (απόφ. Συγκλήτου 2827/ ). Μέλος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ από (αποφάσεις Συγκλήτου 2784/ , 2820/ , 2827/ ). Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ ως εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής από και ως Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής από έως σήμερα. Μέλος της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 4297/2014 Επιτροπής με αντικείμενο την παροχή γνώμης προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την επιλογή υποψήφιου Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με αριθ οίκ./ Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Μέλος του προβλεπόμενου στο άρθρο 91 του Συντάγματος Ανωτάτου Πειθα ρ- χικού Συμβουλίου για τους δικαστικούς λειτουργούς από το βαθμό του Αρε ο- παγίτη ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το έτος 2013 (2311/ Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομε ί- ου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (απόφ. Συγκλήτου 2845/ , ΦΕΚ 214/Τεύχος ΥΕΘΟΔΦ/ ), θέση από την οποία έχει παραιτηθεί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (από ). Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΑΠΘ για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) από έως (Πράξη Πρύτανη 26334/ ). Εκπρόσωπος της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τα ζητήματα σύνταξης του πρότυπου Οργανισμού των ελληνικών ΑΕΙ στη Σύνοδο των Πρυτάνεων (Νοέ ). Εκπρόσωπος της Συγκλήτου του ΑΠΘ για το ζήτημα διαθεσιμότητας και κιν η- τικότητας του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ ενώπιον του Υπουργού Πα ι- δείας (Νοέ./Δεκ. 2013). Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του ΑΠΘ για την ανάδειξη εσωτερικών μελών Σ.Ι. την (Πράξη Πρυτανικού Συμβουλ ίου 133/ ). 2

3 Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής, Τεχνικής και Διοικητ ικής Υποστήριξης για τη διεξαγωγή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (Πράξη Πρυτανικού Συμβουλίου 130/ ). Μέλος της Ομάδα ς Δι οίκησης του έργου «Ανάπτυξη Οδι κού Χάρτη της Λειτουργίας των Διοι κητι κών Υπηρε σιών του ΑΠΘ» ( Ιαν.-Μάρτ. 2013) και Συντονιστής της υποομάδας έργου Διοικητικής Λειτουργίας του ΑΠΘ. Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την Εθνική Σχολή Δικαστών Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης για το έτος 2012 (ΦΕΚ 440/ , με αριθ / Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπ ί- νων Δικαιωμάτων). Μέλος της Επιτροπής που συνέστησε η Σύγκλητος του ΑΠΘ για την επισήμα ν- ση και υποβολή προτάσεων επ ίλυσης λειτουργικών προβλημάτων από την ε- φαρμογή του Ν. 4009/2011 για τα ΑΕΙ (συνεδρ. Συγκλήτου 2842/ ). Μέλος της Επιτροπής που συνέστησε η Σύγκλητος του ΑΠΘ για την επισήμα ν- ση και υποβολή προτάσεων επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων από την ε- φαρμογή του Ν. 4076/2012 για τα ΑΕΙ καθώς και για την έκδοση οδηγιών λε ι- τουργίας των δομών του ΑΠΘ (συνεδρ. Συγκλήτου από ). Μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ΑΠΘ (αποφάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου 15 00/ , 1505/ ) για την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφα ρμογή του Ν.3861/ Μέλος της Κοινής Ομάδας Διοίκησης Έργου διαχείρ ησης του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δ ημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΣ (απόφ. Πρύτ. με αρ. πρωτ / ). Μέλος της Επι τροπής ελέγχου δικαιολογητικών αποχωρούντων καθηγητών λ ό- γω συνταξιοδότησης (απόφ. Πρύτ. με αρ. πρωτ / ). Μέλος της Επιτροπής Επεξεργασίας και Κατάρτισης Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου για τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης λεκτόρων και καθηγητών κατ άρθρο 77 3 Ν. 4009/2011 (απόφ. Πρυτανικού Συμβουλίου 1579/ ). Μέλος της Επιτροπής του ΑΠΘ για την αξιολόγηση εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (απόφ. Πρυτανικού Συμβο υλίου 1642/ ). Μέλος της Επιτροπής που συνέστησε η Σύγκλητος του ΑΠΘ για τη σύνταξη της ιδρυτι κής απόφασης/καταστατικού του Διεπιστημονικού Κέντρου Αρχαι ο- λογικών Μελετών «Μανόλης Ανδρόνικος» (συνεδρ. Συγκλήτου 2880/ ). Μέλος της Επιτροπής που συνεστήθη με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας Αξι ο- ποίησης και Διαχείρισ ης της Περιουσίας του ΑΠΘ για τη διερεύνηση καταγγ ε- λιών και την υποβολή εισήγησης στη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρ. Δ.Σ. 155/ ). Μέλος της Συντονιστι κής Επι τροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπο υ- δών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ κατά τα έτη

4 Μέλος της Επιτροπής Αναμόρφωσης Προγράμματος και Κανονισμού Προπτ υ- χιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ από το 2009 και μέλος της Διευρυμένης Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Νομικής από Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης της λειτουργίας των Προγρα μ- μάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2009/2010. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομ ικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997/1998, 1998/1999, 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009, 2011/2012 και 2012/2013. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής από το ακαδημαϊκό έ- τος 2013/2014. VII. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΠΘ Α) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 1) Χειμερινό εξάμηνο 1996/1997: α. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (συνδιδ. με τον τότε λέκτορα Γ. Αρχανιωτάκη), β. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (συνδιδ. με τον κ α- θηγητή Π. Κορνηλάκη). 2) Εαρινό εξάμηνο 1997: α. Δίκαιο Δικαιοπραξίας (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Λαδά), β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 3) Χειμερινό εξάμηνο 1997/ 1998: Δίκαιο Δικαιοπραξίας ( συνδιδ. με τον καθ η- γητή Αστ. Γεωργιάδη). 4) Εαρινό εξάμηνο 1998: α. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (συνδιδ. με τον τότε επ ίκουρο καθηγητή Γ. Αρχ ανιωτάκη), β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Κατ αναλωτή. 5) Χειμερινό εξάμηνο 1998/1999: Γενικό Ενοχικό Δίκαιο. 6) Εαρινό εξάμηνο 1999: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή. 7) Χειμερινό εξάμηνο 1999/2000: Εκπαιδευτική άδεια πέντε μηνών. 8) Εαρινό εξάμηνο 2000: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 9) Χειμερινό εξάμηνο 2000/2001: α. Δίκαιο Δικαιοπραξίας (συνδιδ. με τον τ ό- τε λέκτορα Α. Βαλτούδη), β. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο. 10) Εαρινό εξάμηνο 2001: α. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 11) Χειμερινό εξάμηνο 2001/2002: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο. 12) Εαρινό εξάμηνο 2002: α. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 13) Χειμερινό εξάμηνο 2002/2003: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών. 14) Εαρινό εξάμηνο 2003: α. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 15) Χειμερινό εξάμηνο 2003/2004: α. Διεξαγωγή εξετάσεων περιόδου Σεπτε μ- βρίου 2003, β. Εκπαιδευτική άδεια τεσσάρων (4) μηνών 16) Εαρινό εξάμηνο 2004: α. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 4

5 17) Χειμερινό εξάμηνο 2004/2005: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών (συνδιδ. με τον τότε επίκουρο καθ ηγητή Α. Βαλτούδη). 18) Εαρινό εξάμηνο 2005: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή (συνδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 19) Χειμερινό εξάμηνο 2005/2006: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών (συνδιδ. με τον τότε επίκουρο καθ ηγητή Α. Βαλτούδη). 20) Εαρινό εξάμηνο 2006: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας του Καταναλωτή (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη), γ. Συμμετοχή στην εκπαιδευτική διημερίδα φοιτητών με γενικό θέμα «Προστ ασία της προσωπικότητας», που διοργάνωσε ο Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου στις Μαΐου 2006, ως επιβλέπων της ομάδας με το ειδικότερο θέ μα «Προστασία της προσωπικό τητας από τα ΜΜΕ», βλ. «Προστασία Προσωπικότητας», Εκδ. Σάκκουλα Αθ ήνα-θεσσαλονίκη, ) Χειμερινό εξάμηνο 2006/2007: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών. 22) Εαρινό εξάμηνο 2007: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας των Καταναλωτών (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλ άκη). 23) Χειμερινό εξάμηνο 2007/2008: Εκπαιδευ τική άδεια πέντε (5) μηνών, από έως (απόφ. Γ.Σ. 279/ ). 24) Εαρινό εξάμηνο 2008: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Δίκαιο Αστικής Προστασίας των Καταναλωτών (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλ άκη). 25) Χειμερινό εξάμηνο 2008/2009: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών (συνδιδ. με τον τότε επίκουρο καθ ηγητή Α. Βαλτούδη). 26) Εαρινό εξάμηνο 2009: α. Εμβάθυνση στο Αστικό Δίκαιο, β. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, γ. Δίκαιο Αστικής Προστασίας των Καταναλωτών (συ νδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 27) Χειμερινό εξάμηνο 2009/2010: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών. 28) Εαρινό εξάμηνο 2010: α. Εμβάθυνση στο Αστικό Δίκαιο, β. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (επαναλ.), γ. Δίκαιο Αστικής Προστασίας των Κ αταναλωτών (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 29) Χειμερινό εξάμηνο 2010/2011: α. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών. 30) Εαρινό εξάμηνο 2011: Εκπαιδευτική άδεια από (Πρυτανική Πράξη με αρ. πρωτ / ). 31)Χειμερινό εξάμηνο 2011/2012: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών, γ. Μαθήματα Erasmus στη γερμανική γλώσσα. 32) Εαρινό εξάμηνο 2012: α. Εμβάθυνση στο Αστικό Δίκαιο, β. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, σε συνδιδασκαλία με τον λέκτορα Σ. Κουμάνη, γ. Δίκαιο Αστικής Προστασίας των Καταναλωτών (συνδιδ. με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη). 33) Χειμερινό εξάμηνο 2012/2013: α. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (συνδιδασκαλία με τον αναπληρωτή καθηγητή Α. Βαλτούδη), β. Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών. 34) Εαρινό εξάμηνο 2013: α. Εμβάθυνση στο Αστικό Δίκαιο (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Α. Κουτσουράδη), β. Γεν ικό Ενοχικό Δίκαιο ( ε παν., συνδ ι- δασκαλία με τον λέκτορα Σ. Kουμάνη), γ. Δίκαιο Αστικής Προστασίας των Καταναλωτών. 35) Χειμερινό εξάμηνο 2013/2014: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο. 36) Εαρινό εξάμηνο 2014: Εμβάθυνση στο Αστικό Δίκαιο (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Α. Κουτσουράδη). 5

6 37) Χειμερινό εξάμηνο 2014/2015: Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Α. Πουλιάδη). 38) Εαρινό εξάμηνο 2015: Εμβάθυνση στο Αστικό Δίκαιο (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Α. Κουτσουράδη). 39) Χειμερινό εξάμηνο 2015/ 2016: α. Σύνθεση Αστικού Δικαίου ( συνδιδασκαλία με τον αναπλ. καθηγητή Α. Κορνηλάκη). β. Συντονισμός και συμμετοχή στη διδασκαλία του διακλαδικού σεμιναρίου «Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων». 40) Εαρινό εξάμηνο 2016: α. Σύνθεση Αστικού Δικαίου (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Γ. Αρχανιωτάκη). β. Συντονισμός και συμμετοχή στη διδασκαλία του διακλαδικού σεμιναρίου «Προστασία καταν αλωτών». Η ύλη του μαθήματος επιλογής «Ασ τική Προστασία του Καταναλωτή» περ ι- λαμβάνει αρχικά μια εποπτική παρουσίαση των ζητημάτων που ρυθμίζονται στο ν. 2251/1994 και στα ειδικότερα νομοθετήματα για την προστασία των κ α- ταναλωτών ( Π. Δ. 339/ 1996, Π. Δ. 182/ 199 9, ΚΥΑ Z.1-699/ 2010 και Φ /1991, Υ.Α. Ζ /2007, Ζ.1-798/2008, Ζ.1-21/2011, Ζ.1-74/2011 κλπ), ακολούθως δε εμβάθυνση στα ζητήματα του ελέγχου των γενικών όρων συνα λ- λαγών ( άρθρο 2 ν. 2251/ 1994), της προστασίας από την «ανεπιθύμητη» συμβ α- τική δέσμευση (άρθρα 3, 4, 4α ν.2251/1994), της ευθύνης του παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα (άρθρα 6, 7 ν. 2251/1994) και της συλλογικής αγωγής των ενώσεων καταναλωτών (άρθρο 10 ν. 2251/1994). Η ύλη του μαθήματος επιλογής «Συμβατικέ ς μορφές των σύγχρονων συναλλ α- γών» περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στα ζητήματα των «μικτών» και των «άτυπων» συμβάσεων καθώς και παρουσιάσεις των κύριων ζητημάτων ανώμ α- λης εξέλιξης των ακόλουθων συμβατικών μορφών: 1) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), 2) Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτ ήσεων (factoring), 3) Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), 4) Σύμβαση χρήσης πιστωτικής κάρτας ( credit card), 5) Σύμβαση δι οίκησης και διαχείρισης ε πιχείρησης ( management agreement), 6) Σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας ( sponsoring). Β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 1) Χειμερινό εξάμηνο 2002/2003: Συμμετοχή στην ομάδα διδασκόντων του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης «Ενιαίος Ευρ ω- παϊκός Νομικός Χώρος» και του Εργαστηρίου «Νέες Τεχνολογίες και Δίκα ιο». 2) Χειμερινό εξάμηνο 2002/2003: Συμμετοχή στην ομάδα διδασ κόντων του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης «Ενιαίος Ευρ ω- παϊκός Νομικός Χώρος» και του Εργαστηρίου «Νέες Τεχνολογίες και Δίκαιο». 3) Χειμερινό εξάμηνο 2002/2003: Συμμετοχή στην ομάδα διδασκόντων του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ της Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης «Ενιαίος Ευρ ω- παϊκός Νομικός Χώρος και του Εργαστηρίου «Νέες Τεχνολογίες και Δίκαιο». 4-5) Χειμερινό εξάμηνο 2006/2007 Εαρινό εξάμηνο 2007: Παραδόσεις μαθ η- μάτων της θεματικής «Εκφάνσεις και όρια της συμβατικής ελευθερίας» στους φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 6-7) Χειμερινό εξάμηνο 2007/2008 Εαρινό εξάμηνο 2008: Παραδόσεις μαθημάτων της θεματικής «Εκφάνσεις και όρια της συμβατικής ελευθερ ίας», στους φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κ ατά το εαρινό εξάμηνο. Οι πέντε εργασίες της θεματικής «Εκφάνσεις και όρια της συμβατικής ελευθερίας» δημοσιεύθηκαν, σε συνεπτυγμένη και πε ραιτέρω επ ε- ξεργασμένη από τους φοιτητές μορφή, υπό την επιμέλεια και με σύντομη εισ α- γωγή και επίμετρο του διδάσκοντο ς, στο περιοδικό Digesta 2009, σ ) Χειμερινό εξάμηνο 2008/2009 Εαρινό εξάμηνο 2009: Παραδόσεις μαθ η- μάτων της θεματικής «Εκφάνσεις και όρια της συμβατικής ελευθερίας» στους φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 6

7 10-11) Χειμερινό εξάμηνο 2009/2010 Εαρινό εξάμηνο 2010: Παραδόσεις μ α- θημάτων της θεματικής «Προβληματισ μοί από το Δίκαιο των Νομικών Προσ ώ- πων» στου ς φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπο υ- δών. 12) Χειμερινό εξάμηνο 2010/2011: Παραδόσεις μαθημάτω ν της θεματικής «Προβληματισμοί από το Δίκαιο των Νομικών Προσώπων» στους φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 13)Χειμερινό εξάμηνο 2011/2012 εαρινό εξάμηνο 2012: Παραδόσεις μαθ η- μάτων της θε ματι κής «Προβληματισμοί από το Δίκαιο τ ων Νομι κών Προσ ώ- πων» στου ς φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπο υ- δών. 14)Χειμερινό εξάμηνο 2012/2013 εαρινό εξάμηνο 2013: Παραδόσεις μαθ η- μάτων της θεματικής «Ειδικά μαθήματα Μεθοδολογίας του Ιδιωτικού Δικαίου» στους φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 15) Χειμερινό εξάμηνο 2013/2014 εαρινό εξάμηνο 2014: Παραδόσεις μαθημάτων της θεματι κής «Συρροή αξιώσεων και συναφή ζητήματα» στους φοιτ η- τές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 16) Χειμερινό εξάμηνο 2014/2015 εαρινό εξάμηνο 2015: Παραδόσεις μαθημάτων της θε ματι κής «Προβληματισμοί από το Δίκαιο των Νομι κών Προσ ώ- πων» στου ς φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπο υ- δών. 17) Χειμερινό εξάμηνο 2015/2016 εαρινό εξάμηνο 2016: Παραδόσεις μαθημάτων της θε ματι κής «Προβληματισμοί από το Δίκαιο των Νομι κών Προσ ώ- πων» στου ς φοιτητές του Α έτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπο υ- δών. Τα μαθήματα με γενικό τίτλο «Προβληματισμοί από το Δίκαιο των Νομικών Προσώπων» (ΑΚ ) περιλαμβάνουν αναπτύξεις των ακόλουθων ειδικότερων θεματικών: 1) Άρση ή κάμψη της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, 2) Αρχή του «κλειστού αριθμού» των μορφών ν.π.ι.δ. και de facto («ανώμαλη») νομική προσωπικότητα, 3) Νομικά πρόσωπα «μικτής φύσης» και νομική μετ α- χείρισή τους, 4)Προστασία της προσωπικότητας του νομικού προσώπου, 5) Αμφισβητούμενα ζητήματα κατά το διορισμό προσωρινής διοίκησ ης του νομ ι- κού προσώπου, 6) «Υποκατάσταση» του οργάνου διοίκησης του νομικού πρ ο- σώπου από με μονωμένα φυσικά πρόσωπα, 7) Όρια της δικαιοπ ρακτικής δέσμευσης του νομικού προσώπου, 8) Ευθύνη του ν.π.ι.δ. έναντι τρίτων για πρ άξεις ή παραλείψεις του οργάνου διοίκησης, 9) Ο καταλογισμός της «γνώσης» στα νομικά πρόσωπα, 10) Ελαττωματικέ ς αποφάσεις συλλογικών οργάνων και ο ρ- γάνων διοίκησης του νομικού προσώπου (η «υποδειγματική» ρύθμιση της ΑΚ 101). Τα μαθήματα με γενικό τίτλο «Εκφάνσεις και Όρια της Συμβατικής Ελευθερ ί- ας» περιλαμβάνουν αναπτύξει ς των ακόλουθων ειδικότερων θεματι κών: 1) Π ε- ριορισμοί της συμβατικής ελευθερίας από το νόμο και τα χρη στά ήθη (ΑΚ ), 2) Αξιολογική σύγκριση των νομοθετημένων συστημάτων προστασίας της δικαιοπρακτικής αυτοδιάθεσης (ΑΚ 127 επ., 140 επ., 147 επ., 150 επ., 179 ΙΙ και άρθρ. 2-4 Ν. 2251/ 1994), 3) Δικαστική προστασία από την άρνηση σ ύ- ναψης σύμβασης (ΑΚ 281, 919), 4) Δικαστικός έλεγχος των μη διαπραγματε ύ- σιμων όρων σε καταναλωτικές και αμφιμερώς επαγγελματικές συμβάσεις (ΑΚ 281, 288, 371 επ. και άρθρα 2 και επ. Ν. 2251/1994), 5) Δικαστική αντιμετώπιση ζητημάτων ανώμαλης εξέλιξης σε μη ρυθμισμένες από το νόμο συμβατικές μορφέ ς, 6) Δικαστική προστασία του αντισυμβαλλομένου σε περ ιπτώσεις ουσιώδους μεταβολής των συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη σύν αψη της σύμβασης (ΑΚ 288, 388). 7

8 Τα μαθήματα με γενικό τίτλο «Ειδικά μαθήματα μεθοδολογίας του Ιδιωτικού Δικαίου» περιλαμβάνουν αναπτύξεις των ακόλουθων ειδικότερων θεματικών: 1) Το πρόβλημα της ερμηνείας του Δικαίου, 2) Κύρια μεθοδολογικά ρεύματα της νομικής επιστήμης, 3) Θεμελιώδη κριτήρια ερμηνείας του νόμου (secundum legem), 4) Κάλυψη κενών της νομοθετικής ρ ύθμισης με «συμπλ η- ρωτικές» παρεμβάσεις του δικαστή ( praeter legem), 5) Σε εξαιρε τικές περι π- τώσεις ανάγκη δημιου ργίας νέων νομικών μορφωμάτων με «υ περβατικέ ς» π α- ρεμβάσεις του δικαστή (extra legem intra jus), 6) Όλως εξαιρετική αναζήτηση του δι καίου contra legem, 7) Θε μελιώδεις κανόνες ερμηνείας των δικαιο π- ραξιών. Γ) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ & ΔΙΠΛΩΜ ΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Συμμετοχή σε επτά (7) τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές για την επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Μέλος επταμελών Επιτροπών για την εξέταση διδακτορικών διατριβών, επιβλέπων διπλωμ α- τικών εργασιών φοιτητών του Β Έτους του Προγράμματος Μεταπτυχι α- κών Σπουδών του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομ ικού και Εργατικού, μέλος τριμελών Επιτροπών για την εξέταση των διπλωματικών ε ργασιών άλλων επιβλεπόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. VIII. ΛΟΙΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Α. Στην Εθνική Σχολή Δικαστών (ΕΣΔι) 1. Διδακτικό έτος 2003/2004 (σειρά 9 η ) - Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή 2. Διδακτικό έτος 2004/2005 (σειρά 10 η ) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή - Σύγχρονες μορφές συμβάσεων 3. Διδακτικό έτος 2007/2008 (σειρά 13 η, 3 τμήματα) - Σύγχρονες μορφές συμβάσεων 4. Διδακτικό έτος 2008/2009 (σειρά 14 η, 4 τμήματα) - Σύγχρονες μορφές συμβάσεων - Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού 5. Διδακτικό έτος 2009/2010 (σειρά 15 η, 4 τμήματα) - Σύγχρονες μορφές συμβάσεων - Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού 6. Διδακτικό έτος 2010/2011 (σειρά 16 η, 2 τμήματα) - Σύγχρονες μορφές συμβάσεων - Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού 7. Διδακτικό έτος 2011/2012 (σειρά 17 η, 3 τμήματα) - Σύγχρονες μορφές συμβάσεων - Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού 8. Διδακτικό έτος 2012/2013 (σειρά 18 η, 3 τμήματα) - Σύγχρονες μορφές συμβάσεων - Δίκαιο αλληλόχρεου λογαριασμού Το μάθημα «Σύγχρονες μορφές συμβάσεων» στ ους σπουδαστές της ΕΣΔι περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στα ζητήματα ρύθμισης των μικτών και ατύπων συμβάσεων και, ακολ ούθως, παρουσίαση της δομής και εξέταση των κυριότ ε- ρων ζητημάτων ανώμαλης εξέλιξης των ακόλουθων μορφών συμβάσεων, με παράλληλη ανάπτυξη των τάσεων της νομολογίας και συζήτηση πάνω σε επ ι- 8

9 λεγμένες δικαστι κές αποφάσει ς: 1) Σύμβαση χρηματοδοτι κής μίσθωσης ( leasing), 2) Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ( factoring), 3) Σύμβαση πώλησης απαίτησης από εξαγωγική δραστηριότητα ( forfaiting), 4) Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising), 5) Σύμβαση αμιγούς ή συμβουλευτικής διαχείρισης επιχείρησης (management agreement), 6) Σύμβαση έκδοσης και χρήσης πιστωτικής κάρτας (credit-card contract), 7) Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης (timesharing), 8) Σύμβαση ανταποδοτικής χορηγίας (sponsoring), 9) Συμπράξεις επιχειρήσεων (Joint Ventures), 10) Επισκόπηση των κυριότερων άλλων σύγχρονων συμβατικών μορφωμάτων (παραχώρηση τεχνογνωσίας -know how contract, consulting κλπ) και 11) Το ζήτημα του ελέγχου των γενικών ό- ρων συναλλαγών στις σύγχρονες μορφές συμβάσεων. Το μάθημα «Δίκαιο Αλληλόχρεου Λογαριασμού» στους σπουδαστές της ΕΣΔι περιλαμβάνει μια γενική παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του Α. Α. Λ., ιδ ί- ως στις τραπεζικές συμβάσεις, στο πλαίσιο των ΑΚ 874, ΕισΝΑΚ , ΕμπΝ 669, άρθρ. 47 και ν.δ. 17.7/ και των διατάξεων των ν. 2601/1998 και ν. 2789/2000, με επικέντρωση στα ζητήματα του ανατοκισμού, της αναγνώρισης του καταλοίπου, της άκαιρης καταγγελίας της σύμβασης και της ευθύνης του εγγυητή, με παράλληλη ανάπτυξη των τάσεων της νομολογίας και συζήτηση πάνω σε επιλεγμένες δικαστικές αποφάσεις. Για το έτος 2009 μέλ ος του Συμβουλίου Διδασκόντων της Κατεύθυνσης Πολ ι- τικής-ποινικής Δικαιοσύνης της ΕΣΔι (άρθρ. 8 2 ν. 3689/2008). Μέλος της Εξεταστική ς Επι τροπής του εισαγ ωγικού διαγωνισμού για την Εθν ι- κή Σχολή Δι καστικών Λειτουργών ( κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι νικής Δικα ι- οσύνης) έτους 2012 (ΦΕΚ 440/ , τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου). B. Στα ετήσια σεμ ινάρια για την επιμόρφωση νέων Δικαστικών Επ ι- μελητών: Συμμετοχή επί τετραετία ( ), με 16 ώρες διδασκαλίας κάθε φορά, στο ετήσιο σεμινάριο που διοργανώνει η Ομοσπονδία Δικ αστικών Επιμελητών Ελλάδας. IΧ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών έργων (κατηγορίας «Εφαρμοσμ ένης Έρευνας») που διαχειρίστηκε η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. X. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 1) 24/ : Εισήγηση σε διήμερη επιστημονική εκδήλωση του Δικηγορ ι- κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές». 2) : Παρέμβαση στο 1 ο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων στη Να ύ- πακτο, με θέμα: «Συμβάσεις καταστρατήγησης εννόμων ρυθμίσεων». 3) : Διάλεξη στον Κύκλο Νομικής του Ανοιχτού Πανε πιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Η προστασία του καταναλωτή Ασφαλιστικές συμβάσεις και συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας». 4) : Διάλεξη στον Κύκλο Νομικής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Χρηματιστηριακές συναλλαγές». 9

10 5) : Εισήγηση σε επιστημονική εκδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου με θέμα: «Η έννοια του καταναλωτή στην ελληνική και κ ο- ινοτική νομοθεσία». 6) : Διάλεξη στον Κύκλο Νομικής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Συμβάσεις προώθησης και διανομής προϊ όντων». 7) : Διάλεξη στον Κύκλο Νομικής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Η χρηματοδοτική μίσθωση ( leasing)». 8) : Διάλεξη στον Κύκλο Νομικής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Νομικά ζητήματα από τις συμβάσ εις πιστωτ ι- κών καρτών». 9) : Εισήγηση με θέμα: «Η διαφορά μεταξύ ατομικής και συλλογικής αγωγής για τον έλεγχο των γενικών όρων στις καταναλωτικές συναλλαγές», σε επιστημονι κή εκδήλω ση που διοργ άνωσε στη Θεσσαλονίκη η Μακεδονι κή Έ- νωση Εμπορικού Δικαίου. 10) : Εισήγηση με θέμα: «Καλή πίστη και γενικοί όροι συναλλαγών», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσαν στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε πιστήμιο Αθηνών, η Κοσμητεία της Σχολής ΝΟΠΕ, το Τμήμα Νομικής και η Ένωση Αστικ ο- λόγων προς τιμή του αείμνηστου Καθηγητή Νικ. Παπαντωνίου. 11) : Εισήγηση με θέμα: «Ρήτρες πλασματικής γνώσης και πλασματ ι- κής αναγνώρισης του ύψους της οφειλής στις καταναλ ωτικέ ς πιστωτικές συ μ- βάσεις», στο 1 ο συνέδριο της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή στην Αθήνα με γενικό θέμα «Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συνα λ- λαγές». 12) : Παρέμβαση με θέμα: «Η απαγόρευση απαλλακτικών ρητρών που δεν αποτέλεσαν αν τικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, μετά την πρόσφ α- τη τροποποίηση των άρθρων 332, 334 ΑΚ», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος με θέμα: «Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση». 13) : Διάλεξη με θέμα: «Η προστασία των καταναλωτών ως παράγων εκσυγχρονισμού του Ιδιωτικού Δικαίου», εν ώπιον των φοιτητών του Προγρά μ- ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Παν ε- πιστημίου Θράκης. 14) : Παρέμβαση με θέμα: «Το τεκμήρι ο υπαιτιότητας του παρέχοντος υ πηρεσίες», σε επι στημονική ημερί δα που διοργάνωσε στο Αγρίνιο η Ένωση Αστικολόγων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου. 15) : Εισήγηση με θέμα: «Ατομικά Δικαιώματα και Ιδιωτικό Δίκα ι- ο», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αθήνα η Ένωση Αστικ ο- λόγων. 16) : Εισήγηση με θέμα: «Τάσεις διεύρυνσης του πεδίου προστασίας των καταναλωτών στον Ευρωπαϊκό χώρο», στην ημερίδα: «Εργατικό -Αστικό Δίκαιο, Πρόσφατες εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο» που διοργάνωσε στ η Θεσσαλονίκη το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου σε συνεργασία με τον Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δ ι- καίου του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ. 17) : Διάλεξη με θέμα: «Έννοια, λειτουργία και ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης δι καιόχρησης ( franchising)», ενώπιον των σπουδαστών του Πρ ογράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Π α- νεπιστημίου Θράκης. 18) και : Εισήγηση με θέμα: «Νομολογιακές εξελίξεις σχ ε- τικά με τον έλεγχο του περιεχομένου τραπε ζικών πιστωτικών συμβάσεων», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αθήνα ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών στις Η εισήγηση επαναλήφθηκε την σε επιστ η- 10

11 μονική ε κδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου στη Θεσσαλ ο- νίκη. 19) 25/ : Εισήγηση με θέμα: «Ελάχιστη και πλήρης εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε θέματα προστασίας των καταναλωτών», στο συνέδριο που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση σε συνεργασία με την Γενική Δ/νση Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος «Training Courses for Judicial Actors». 20) : Εισήγηση με θέμα: «Η δικαιοδοτική λειτουργία του δικαστή σε μη ρυθμισμένες στο νόμο συμβατικές μορφές», στο συνέδριο που διοργάνωσε στην Κομοτηνή η Εθνική Σχολή Δικαστών στις 1/ με γενικό θέμα: «Προβλήματα δικαίου στη σύγχρονη εποχή» στα πλαίσια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Δικαστών. 21) : Παρέμβαση με θέμα: «Σχέσεις μεταξύ της ειδικής νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταν α- λωτών» στο 2 ο Συνέδριο της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γενικό θέμα «Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή». 22) : Εισήγηση με θέμα: «Ο δικαστικός έλεγχος των όρων των κατ α- ναλωτικών συμβάσεων μετά την ΑΠ 430/2005» σε ημερίδα που διοργάνωσε στο Βόλο ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με την Ένωση Δικα ί- ου Προστασίας των Καταναλωτών. 23) : Εισήγηση με θέμα: «Ελαττωματικότητα αποφάσεων Γενικής Σ υ- νέλευσης σωματείου», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσ α- λονίκη η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου. 24) : Παρέμβαση με θέμα: «Παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2251/1994», σε επιστημονική εκδ ή- λωση που διοργάνωσε η Ένωση Αστικολόγων στην αίθουσα του Νομικού Συ μ- βουλίου του Κράτους στην Αθήν α με θέμα «Το Προσχέδιο Νόμου της Επιτρ ο- πής για την τροποποί ηση του Ν. 2251/1994 για την π ροστασία τω ν καταναλ ω- τών». 25) : Παρέμβαση με θέμα: «Η ανάγκη νομοθετικής αποτύπωσης της προστασίας του εγγυητή ως καταν αλωτή», στην ετήσια απολογιστική εκδήλ ω- ση της Ένωσης Αστικολόγων στην Αθήνα, σε σχέση με το αναθεωρημένο προσχέδιο νόμου της Επιτροπής για την τροποποίηση του Ν. 2251/ ) : Διάλεξη με θέμα: «Η δικαστική προστασία από την άρνηση σ ύ- ναψης σύμβασης (με βάση τα άρθρα 281 και 919 ΑΚ)» ενώπιον των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δημ οκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 27) : Εισήγηση με θέμα: «Προτάσεις τροποποίησης του άρθρου 2 Ν. 2251/1994 για τους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων που συνάπτονται με καταν αλωτές», σε επι στημονική ε κδήλωση που διοργάνωσε στην Αθήνα η Έ- νωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 28) : Εισήγηση με θέμα: «Ζητήματα από τη σύμβαση πρακτορείας επ ι- χειρηματικών απαιτήσεων (factoring): Το πρόβλημα της σύγκρουσής της με άλλες εξασφαλιστικές συμφωνίες», στο σεμινάριο Επιμόρφω σης Δικαστών Πολιτικής-Ποινικής Κατεύθυνσης, που διοργάνωσε στην Κομοτηνή στις η Εθνική Σχολή Δικαστών με γενικό θέμα: «Σύγχρονα προβλήματα και θέσεις της νομολογίας στις νέες μορφέ ς συμβάσεων, στο δίκαιο του αντ α- γωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή». 29) : Εισήγηση με θέμα: «Η εξέλιξη της νομολογίας σε ζητήματα των συμβάσεων πιστωτικής κάρτας και των λοιπών πιστωτικών συναλλαγών των καταναλωτών με τις Τράπεζας», στο σεμινάριο Επιμόρφωσης Ειρηνοδικών, που 11

12 διοργάνωσε στην Κομοτηνή στις η Εθνική Σχολή Δικαστών με γενικό θέμα: «Επίκαιρα ζητήματα από τις νέες μορφές συμβάσεων και τις ρυ θ- μίσεις για τη συμμετοχή τρίτων στη δίκη -Επίμαχα ζητήματα από τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων». 30) : Εισήγηση με θέμα: «Η προτεινό μενη ρύθμιση της Κοινής Θέσης του Συμβουλίου Ε. Ε. της για την πρόωρη αποπληρωμή καταν α- λωτικών δανείων και πιστώσεων», στην 3 η Ετήσια Εσπερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, που έλαβε χώρα στην Αθήνα με γε νικό θέμα: «Προστασία καταν αλωτή χρηματοπιστωτικών υ- πηρεσιών». 31) : Προεδρία και συντονισμός της συζήτησης στη 2 η συνεδρία της ημερίδας με θέμα: «Ο Συνήγορος του Καταναλωτή», που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικο νομικού Δικαίου, τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή». 32) : Εισήγηση με θέμα: «Το Νομοθετικό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της για τις καταναλωτικές πιστώσεις και την κατά ρ- γηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου. 33) : Κύρια εισήγηση με θέμα: «Ο νέος θεσμός της αναγνωριστικής αποζημιωτικής συλλογικής αγωγής των ενώσεων καταναλωτών (άρθρο περ. δ Ν. 2251/1994 μετά το Ν. 3587/2007)», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αθήνα η Ένωση Αστικολόγων. 34) : Εισήγηση με θέμα: «Ο δικαστικός έλεγχος των όρων στις συμβ ά- σεις παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», σε επιστημονική διημερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη στις η Εθνική Σχολή Δικαστών με γενικό θέμα «Δικαιοσύνη και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο». 35) : Διάλεξη με θέμα: «Η εξέλιξη της νομολογίας σε κρίσιμα ζητ ή- ματα για τα νομικά πρόσωπα: Άρση της αυτοτέλειας του ν.π. De facto νομική προσωπικότητα Δυν ατότητα υποκατάστασ ης του οργάνου διοίκησης Διορισμός προσωρινής διοίκησης Ευθύνη του ν.π. για πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων της διοίκησης», ενώπιον των φοιτητών του Προγράμματος Μετ απτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 36) : Εισήγηση με θέμα: «Η αξιοποίηση των δικαστικών κρίσεων επί συλλογικών αγωγών των ενώσεων καταναλωτών στις ατομικές διαφορές των μεμονωμένων καταναλωτών με τον προμηθευτή τους Με αφορμή την ΠΠρΑθ 936/2008», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αθήνα η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 37) : Εισήγηση με θέμα: «Προβληματισμοί σχετικοί με το υποκε ι- μενικό και το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογή ς του σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών», σε έκτακτη επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στην Αθήνα η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με γενικό θέμα «Το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών». 38) : Εισήγηση με θέμα: «Τα όρια της προστασίας από τον ανεπιθύμ η- το συμβατικό δεσμό», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσ α- λονίκη η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου. 39) : Διάλεξη με θέμα: «Ιδιωτική αυτονομία και δυνατότητα του κατ α- ναλωτή για πρόωρη περάτωση της σύμβασης», ενώπιον των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτε ι- ου Πανεπιστημίου Θράκης. 40) : Εισήγηση με θέμα: «Συμβάσεις με κέντ ρα αδυνατίσματος και γυμναστήρια Ορισμένες πτυχές της Υ.Α. 1262/2007 Υφυπ. Ανάπτυξης», σε 12

13 επιστημονι κή εκδήλωση που διοργάνωσε στο Δικαστι κό Μέγαρο Βόλου ο Δ ι- κηγορικός Σύλλογος Βόλου. 41) : Εισήγηση με θέμα: «Η έννομη σχέση λιμένος χρήστη λιμενικών υπηρεσιών, με ειδική αναφορά στον Κανονισμό Λιμένος», σε διημερίδα που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη στις με συνεργασία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Α ι- γαίου, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, με γενικό θέμα «Δίκαιο Λιμένων και Λιμενική Πολιτική». 42) : Συντονιστής της συζήτησης που έλαβε χώρα στο «στρογγυλό τραπέζι» του 20 ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων ( , Καμμένα Βούρλα), με θέμα «Οι κανόνες για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων στο πεδίο έντασης κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάγκης αποφυγής συστημικών κινδύνων». 43) : Εισήγηση με θέμα: «Η εξαίρεση της κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από τη ρευστοποίησ η της περιουσίας του κατά το ά ρ- θρο 9 2 του ν. 3869/ 2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσ ι- κών προσώπων», στην 5 η Ετήσια Εσπερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου και Δι καίου της Κεφαλαιαγοράς, που έλαβε χώρα στην Αθήνα με γενικό θέμα «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν. 3869/2010». 44) : Εισήγηση με θέμα: «Ερμηνευτικά ζητήματα από το ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου. 45) : Εισήγηση με θέμα: «Η εξαίρεση της κατοικίας του υπερχρεωμένου οφειλέτη από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του», σε επισ τημονική εσπερίδα που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Καταν αλωτών Ποιότητα της Ζωής ( Ε. Κ. ΠΟΙ. ΖΩ), με γενικό θέμα: «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμ έ- νων φυσικών προσώπων Ν. 3869/2010» 46) : Εισήγηση με θέμα: «Η αποζημίωση του πιστωτικού φορέα λόγω πρόωρης εξόφλησης κατά τα άρθρα 16 της Οδηγίας 2008/48 και της Υπουργικής Απόφασης Ζ1-699/2010», σε επιστημονική διημερίδα που διοργ άνωσε στην Αθήνα η Ένωση Αστικολόγων σε συνεργασία με την Europäische Rechtsakademie (ERA) του Trier, με γενικό θέμα: Applying EU-Consumer Law in the Financial Services Sector. 47) : Εισήγηση με θέμα: «Εκκρεμε ίς πιστωτικές συμβάσ εις σε περι ό- δους οικονομικής κρίσης», σε επιστημονικό συμπόσιο που διοργάνωσε στην Αθήνα το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε συ νεργασία με την Ένωση Αστικολ ό- γων, με γενικό θέμα «Το δικαίωμα στην προσωπικότ ητα και οι σύγχρονες μορφές προστασίας του Επιταγές δικαιοσύνης επί εκκρεμών συμβάσεων σε π εριόδους οικονομικής κρίσης». 48) : Εισήγηση με θέμα: «Η προστασία του εγγυητή στο πλαίσιο του Ν. 3869/2010», σε επι στημονική ε κδήλωση που διοργάνωσε στην Αθήνα η Έ- νωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε συνεργασία με την Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, με γενικό θέμα «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσ ι- κών προσώπων Ένας χρόνος εμπειρίας από την εφαρμογή του Ν. 3869/2010». 49) : Εισήγηση με θέμα: «Τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις και οικονομική κρίση», σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Μακεδονική Έ- νωση Εμπορικού Δικαίου. 50) : Διάλεξη με θέμα: «Η λειτουργία του αλληλ όχρεου λογαριασμού, ιδίως στις τραπεζικές πιστωτικές συμβάσεις», ενώπιον των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτε ι- ου Πανεπιστημίου Θράκης. 13

14 51) : Ομιλία με θέμα: «Χρίστος Τσολάκης, ο δάσκαλος του Πειραμ α- τικού Σχολείου», σε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Χρίστο Τσολάκη, που συνδιοργάνωσαν στο Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης ο Δήμος Κατερίνης, οι Δ ι- ευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, ο Σύνδ εσμος Φιλολόγων Πιερίας και λοιποί θεσμικο ί φορείς της εκπαιδευτικής κοιν ότητας Πιερίας. 52) : Διάλεξη με θέμα «Δώδεκα χρόνια νομολογίας του ΔικΕΕ για την αυτεπάγγελτη κατάγνωση των εννόμων συνεπειών του καταχρηστικού χ α- ρακτήρα γενικών όρων συναλλαγών σε καταναλωτικές συμβάσεις», ενώπιον των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχ ο- λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 53) : Εισήγηση με θέμα Offene Rechtsfragen als Folge von Auswirkungen der Finanzkrise auf bestimmte Modifikationen des Cross Border Leasing (Sale and Lease Back, Lease In-Lease Out), σε επιστημονικό συμπόσιο που έλαβε χώρα στην Αθήνα μεταξύ των Νομικών Σχολών του Εθνικού και Kαποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών και του Goethe-Universität Frankfurt στις , με τη συνεργασία του D.A.A.D. 54) : Εισήγηση με θέμα «Η ελληνική νομολογία για την προστασία ή μη του εγγυητή ως καταναλωτή», σε επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε στην Αθήνα η Ένωση Δικαίου Προστασίας των Καταναλωτών σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. 55) : Εισήγηση, με θέμα «Η προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή», σε επιστημονική διημερίδα που διοργάνωσαν στις 10-11/1/2014 σ τη Θεσσαλ ο- νίκη ο Δικηγορι κός Σύλλογος Θεσ/νίκης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλ ά- δος και ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών κα ι Υποψηφίων Διδακτόρων ΑΠΘ με γενικό τίτλο «Η προστασία από τις τραπεζικές συμβάσεις». 56) : Εισήγηση με θέμα «Εγγυητής: Κοινωνός ή απόκληρος του υπεύθυνου δανεισμού;», σε επιστημονικό συ νέδριο που διοργάνωσε στις στην Κομοτηνή η Ένωσ η Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών σε σ υ- νεργασία με τον Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γενικό θέμα «Οικονομική κρίση και προστασία του καταναλωτή». 57) : Εισήγηση με θέμα «Η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας ως προϋπόθεση για την υπαγωγή του υπερχρεωμένου εγγυητή στη διαδ ικασία του Ν. 3869/2010», σε επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας για τον εορτασμό των 100 ετών λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καβ άλας, με γενικό θέμα «Η εφαρμογή του Ν. 3869/2010 από τα δικαστήρια». 58) : Εισήγηση με θέμα «Ζητήματα ουσιαστικού δικαίου από τη ρύ θ- μιση της αναγνωριστικής - αποζημιωτικής συλλογικής αγωγής (άρθρ περ. δ Ν. 2251/1994», σε επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων στην Αθήνα, με γενικό θέμα «Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου αναφορικά με τη συλλογική αγωγή των ενώσεων καταναλωτών». 59) Επίκειται: : Εισήγηση με θέμα «Δυνατότητε ς του Ασ τικού Κώδ ι- κα για προσαρμογή των δανειακών υποχρεώσεων στις εξαιρ ετικές συνθήκες της οικονομικής κρίσης», σε επιστημονική εκδήλωση που θα διοργανώσει στη Λευκωσία η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. XΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Κατά χρονολογική σειρά δημοσιεύθηκαν: 1. Μονογραφία, με θέμα: «Zur Präzisierung der Rechtsfindungsmethode bei gemischten Verträgen», Δι δακτορι κή δι ατριβή, Regensbur g 1981, σελ Αντικείμενό της αποτελεί ο προσδιορισμός της μεθόδου για την εύρεση των εφαρμοστέων κανόνων επί μικτών συμβάσεων, δηλ. συμβάσεων που ε μ- 14

15 φανίζουν μια άγνωστη στο νόμο σύνθεση στοιχείων, τα οποία ανήκουν σε διάφορους ρυθμισμένους στο νόμο συμβατικούς τύπους. Το κρίσιμο σημείο της προβληματικής βρίσκεται στη συρροή των νομοθετικών ρυθμίσεων των επιμέρους συμβατι κών τύπων και στην, συνεπεία τούτου, δημιουργία ποικ ί- λων προβλημάτων σύγκρουσης των συχνά αντιτιθέμενων μεταξύ τους καν ό- νων. Η όλη εργασία διαιρείται σε μια εισαγωγή ( 1, σ.33-40) και τρία κύρια μέρη: Στο πρώτο μέρος ( 2 και 3, σ.41-82) αναπτύσσονται οι βάσεις της προβληματικής των μικτών συμβάσεων, επισημαίνο νται οι ιδιομορφίες τους και επιχειρείται η ορι οθέτησή τους από την προβληματική συγγενών συμβ α- τικών μορφωμάτων. Στο δεύτερο μέρος ( 4-6, σ ) εξετάζονται τα προβλήματα σύγκρουσης εννόμων ρυθμίσεων με βάση τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα ( μικτή δωρε ά, μισθώσεις μικτών χώρων, μεριστικές συμβ άσεις). Στο τρίτο μέρος ( 7 και 8, σ ) καταγράφονται μεθοδολογικές παρατηρήσεις και προσδιορίζονται ορισμένες βασικές αρχές της μεθόδου προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου. Στα πλαίσια αυτά ελέγχονται και αποκρούονται πολλές επιμέρους απόψεις, τάσεις και φαινομενικέ ς αιτιολ ο- γίες που υιοθετούνται από μερίδα της θεωρίας ή και της νομολογίας (σ ). Η μέθοδος που προτείνεται για τον προσδιορισμό των εφαρμοστέων κανόνων, ακολουθεί τρία στάδια: Το πρώτο α φορά στην τυπολογική σύλλ η- ψη της συγκεκριμένης σύμβασης με βάση την οικονομική θεώρηση των πραγματικών περιστατικών, τον προσδιορισ μό των στοιχείων του κάθε συ μ- βατικού τύπου, τον προσδιορισμό του βαθμού έντασης με τον οποίο τα στο ι- χεία αυτά μετέχουν στη σύμβαση και, τέλος, τον προσδιορισμό της θέσης που κατέχει η συγκεκριμένη σύμβαση εγγύτερα ή μακρύτερα από τον ένα ή τον άλλο «πόλο» ( σ ). Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την επισ ή- μανση των νομοθετικών αξιολογήσεων που συγκρούονται σε ένα ζήτημα ρύθμισης μικτής σύμβασης καθώς και τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου τυπολογικού στοιχείου στο οποίο αναφέρεται καθεμιά από τις αξιολογήσεις αυτές (σ ). Τέλος, στο τρίτο στάδιο συνδυάζονται και συγκρίνονται τα πορίσματα των δύο προηγουμένων σταδίων, οι δε λύσεις δίνον ται ανάλ ο- γα με τη συνολική εικόνα που εμφανίζει κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα (σ. 227 επ.). Ειδικότερα: Όταν μια ή περισσότερες από τις αλληλοσυγκρουόμ ε- νες διατάξεις δεν μπορεί να αποκλεισθεί τελολογικά (σ ), οι λύσεις που προτείνονται τείν ουν πρώτα στη σύμμετρη ικανοποίηση των συγκρου ό- μενων συμφερόντων με εφαρμογή «εν διάμεσ ων» έννομων συνεπειών, κλιμ α- κούμενων ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής των στοιχείων των διαφόρων τύπων που εκπροσωπούνται στη συγκεκριμένη σύμβαση (σ ). Όπου μια τέτοια κλιμάκωση δεν είναι εφικτή (π.χ. όταν η έννομη συνέπεια δεν ε ί- ναι αποτι μητή σε χρήμα), η εργασία καταλ ήγει σε μια σειρά συνεκτιμώμ ε- νων «κριτηρίων προτίμησης» (σ ): Προτίμηση της ρύθμισης του τύπου που υπερισχύει οικονομικά στη σύμβαση προ τίμηση της ρύθμισης με τον εντονότερα προστατευτικό χαρακτήρα προτίμηση της διάταξης που ο σκοπός της καλύπτει περισσότερα έννομα συμφέροντα, ιδιαίτερα όταν ε κ- φράζει και ε πιδιώξεις του νομοθέτη χάριν του κοινωνικού συνόλου προτ ί- μηση, μεταξύ περισσοτέρων διαζευκτικώς συρρεουσών έννομων συνεπειών, εκείνης που θίγει λιγότερο τα συμφέροντα του άλλου συμβαλλομένου κλπ. Σε σχέση με το πρόβλημα, αν λόγοι λύσης που γεννώνται στο ένα σκέλος της μι κτής σύμβασης πρέπει να συμπαρασύ ρουν σε λύση ολόκληρη τη σύ μ- βαση (σ ), η μελέτη καθορίζει τις προϋποθέσεις διαχωρισμού της σύμβασης σύμφωνα με τα πρότυ πα των 323 Ι 2, 325 Ι 3, 346 S. 2, , 507 S. 1, 508 S. 1 γερμακ, δηλαδή με συγκεκριμένα αντικειμενικά κρ ι- τήρια που μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση της ενδε δειγμένης λύσης (σ Ενδεικτικές αν αφορές στο έργο : Karin Nehlsen -v. Stryk, Un en tgelt liches schuld r ec h tliches Woh n r echt Zu r Ab g ren zu n gsprob lematik v on Leih e u n d Schen k u n g, AcP ( ), σ

16 σημ. 8 5, σ σημ. 8 6 Larenz/Canaris, Leh rb u ch des Schuld r echts, Band II 2, 1 3. Au f l , 6 3 καθώς και σ. 47 σημ. 15, σ σημ. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 4 3, 44, 4 6 Medicus, Schuld r echt II, 9. Au f l ( 1 2 1, σ επ., Rd n r ) Fikentscher, Schuld recht, 9. Au f l , 6 5, vor I1 Martinek, Mod ern e V ertra gst yp en, I, , σ. 1 0 Stoffels, Geset zlich n icht ger eg elt e Schuld v erträ g e, Tü b ingen (Moh r Si eb eck, Jus Privatum), , σ. 4 σημ. 1 3, σ. 2 1 σημ. 3, σ. 2 2 σημ. 6, σ. 3 4 σημ. 5 7, σ. 3 5 σημ. 5 9, σ. 3 7 σημ. 7 5 και 7 6, σ. 3 8 σημ. 8 0, 82 και 8 3, σ. 3 9 σημ. 8 8, σ. 4 1 σημ και 1 0 6, σ. 4 2 σημ και 1 1 9, σ. 4 3 σημ , σ. 53 σημ. 20, σ. 55 σημ. 32, σ. 107 σημ. 16, σ. 108 σημ. 21, σ. 111 σημ. 36, σ. 112 σημ. 39 και 4 1, σ σημ. 11 και 1 3, σ σημ. 1 7, σ σημ. 26, σ στο κείμεν ο και σ ημ , σ σημ. 60, σ /8 στο κείμ εν ο και σημ. 7 5, σ σημ. 55 3, σ /8 σημ , σ. 321 σημ , σ σημ και 73 6 Elefth eriadis, Die Bürgschaft auf erst es An f ord ern, , σ Fikentscher/Heinema n n, Schuld recht, 1 0. Au f l , 67 σ (Einl. ) Kosmides T., Pr o viding-v ert räge, S yst ematik u n d Method o lo gi e d er B estimmung von Recht s- n atur u n d Rechtsfolgen, München , σ. 1 7 σημ. 2 7, 28 και 2 9 σ. 1 8 σημ. 3 0, 3 1, 3 3, 3 4 και 35 σ. 19 σημ. 42, σ. 33 σημ. 121, 122 και 123 σ. 52 σημ. 232, 233 σ. 61 σημ. 45 σ. 62 σημ. 4 9, 5 0, 5 1, 5 2 σ. 6 3 ση μ. 6 2 σ. 6 4 /5 σημ. 6 6 σ. 6 6 σημ. 7 7, 7 8 και 7 9 σ. 6 7 σ ημ. 8 0 σ. 6 8 σημ. 8 7 σ. 6 9 σημ. 9 7 σ. 7 0 σημ. 9 9 σ. 7 1 σημ σ. 7 3 σημ σ. 7 4 ση μ σ. 9 2 σημ και σ. 93 σημ και 23 2, σ. 9 4 σημ , 2 34 και 23 6 σ. 95 σημ και σ. 9 6 σημ σ. 9 7 σημ σ. 9 8 σημ. 2 60, και 2 62 σ. 9 9 σημ και σ σημ σ σημ σ σημ. 331 και σ σημ σ σημ. 5 7 σ σημ. 6 2 και 6 4 σ σημ. 67 σ σημ. 6 7 και 7 1 σ σημ. 7 6 σ. 324 σημ. 9 0 σ σημ. 9 3 σ σημ. 9 7 σ ση μ Αρ χανιωτ άκη ς, Μετ α βίβασ η περι ουσ ίας ή επιχείρη σης, , σ σημ. 1 7 Δελη γι άννη-κορνηλ άκ η, Ειδικ ό Ε νο χικό Δ ί- καιο, , τομ. Ι ( σ. 1 2 ση μ. 2 σ. 1 5 σημ. 3 σ. 1 8 ση μ. 5 σ. 1 9 σημ. 9 σ. 2 3 ση μ. 1 5 σ σημ. 1, 5-7, 9-11 σ. 25 σημ. 1 1 σ σημ. 12, 17, 20, 28 σ σημ. 7, 11-14) Κορνηλάκη ς Π., Ειδικ ό Ενοχικό Δίκαι ο Ι, , σ. 9 σημ. 1 0, σ.10 σημ , σ.12 σημ. 4-5, σ σημ. 1-4, σ.19 σημ. 1 2, σ.21 σημ. 1 7, σ. 24 σημ , σ.25 σημ. 2 9, σ. 80 σημ. 5-6, σ. 8 1 σημ. 8-9, σ. 8 2 σημ Κο ρνηλάκη ς Π., Ειδ ικό Ενοχικ ό Δίκαι ο ΙΙ, , σ. 2 6 σημ. 2 0 Ιγ γλ εζά κη ς, Π λη ροφ ορ ική και Δημ όσι ο Δίκ αι ο. Έ μπειρ α συ στήματ α ασ αφούς λ ογικής και εφαρμ ογή τ ους στις αόριστες έν νο ιες ( ), σ σημ Κουτσουράδης, ΕΕμπΔ , επ, σ σημ. 75 Αρχανιωτ άκη ς, Η επαγγελματική μίσ θωση Ι, , σ. 1 0 σημ. 3 3 Καράσης, ΕλλΔ νη , σ. 1 3 επ. σημ. 7 9 Κλαβανίδου, Ζητήματ α από τ ην ξενοδ οχειακ ή σύμβασ η, ΕλλΔν η , 2 4 επ., σ. 2 4 σημ. 1,6 Κο ρνηλάκ ης,αγγ., Η ν ομικ ή φύση των σχέσ ε- ων της Τράπεζ ας με τ ον πελάτη της κ λπ, Αρμ , 5 01 επ., σ σημ. 3 2, σ σημ Νίκας, Πο λιτικ ή Δικ ον ο μία Ι, σ σημ. 8 6 Απ. Γεω ργιάδης, Ενοχικ ό Δίκ αιο Ε ι- δικό Μέρος Ι ( ), σ. 1 5 σ ημ. 1 Απ. Γεωρ γιάδη ς, Νέες μορφές της σύγχ ρο νης οικονομίας Leasing Fact oring Franchising, (σ. 2, 19, 21 σημ. 2, 2 2 επ., 25) και 4 η εκδ , σ. 1 7 σημ. 5 6 Βαλτούδης, Η ευθύν η απ ό τ α ελαττωματ ικά προ ϊόντα, , σ Βαλτούδης, Πώληση επιχεί ρησ ης ( ), σ. 2 0 σημ. 1 0, σ σημ. 2 0 Δεσποτίδου, Φύσ η και λ ειτ ου ργία της εκδοτικ ής σύμ βασης, , σ σημ. 1, σ ση μ. 1 1 Μικρουλέα Α λ., Ζητ ήμ ατα α σ- τικής ευθύ νης Τρ απεζών κατ ά τη διεν έργεια πληρω μών κ αι τη μετ αφορά κεφαλαί ων, , σ σημ Μαντενιώτου-Λυρατ ζοπούλου Κ., Ξεν οδοχειακή σ ύμβασ η κράτησης κ ατ ά μ ε ρίδιο ή υπό π ρο ειδοπ οίη ση ( Al lotmen t ), Χρ ΙΔ , 7 77, σ σημ. 6 Αλεξανδρίδου, Το Δίκαιο του ηλεκ τρον ικού εμπ ορ ίου, ελλη νικό κ αι κ οινοτικ ό, 2 η έκδ. ( ), σ. 95 σημ Μελέτη, με θέμα: «Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλ α- γές. Μια συμβολή στον έλεγχο της εγκυρότητας των γενικών συναλλακτ ι- κών όρων των τραπεζικών συμβάσεων», ΝοΒ 199 2, Η μελέτη αναφέρεται στον ήδη καταργηθέντα Ν. 1961/1991, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Ν. 2251/1994, και παραθέτει διάφορες απαντώμενες στην καθημερ ι- νή τραπεζι κή πρακτι κή περιπτώσεις, από τι ς οποίες συνάγεται το συμπέρ ασμα ότι στις συνήθεις τραπεζικές εργασίες (σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας, σύμβαση ανακυκλούμενης πίστωσης αγοράς ειδών διαρκείας, σύ μ- βαση παροχής πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, σύμβαση μ ίσθωσης θυρί δας, εντολ ή πώλησης ονομαστι κών χρεογράφων κλπ) ο συνα λ- λασσόμενος παραδίδεται στη διάκριση του πιστωτικού οργανισμού. Ενδεικτικές αν αφορές στη μελέτη: Έ κθεσ η Επιστ. Υπηρ. Βουλής από , σ. 3 (επί του σχεδίου Ν / ) ΠΠρΑθ /199 8, ΔΕΕ , σ επ., Καράση ς, Γενικές Αρχές του Αστικ ού Δικαίου, , σ σημ Καράση ς, Σύγχρον α Ζη τήματ α Αστ ι- κού Δικ αί ου, , σ σημ. 5 Καράκ ωστα ς, Γεν ικοί Όρ οι Τραπεζ ικών Σ υνα λ λαγών, , σ. 6 4, Κλαβανίδου, Κατ ανα λωτικά Δά νεια, , σ. 7 3 σημ σ. 8 2 σημ. 1 Κλαβαν ί- δου, ΕπισκΕΔ Α/1996, σ. 156 σημ. 1 1 Χριστιανός, Θεμελιώδη Ζητήμ ατα προστα σίας του κ α- τανα λωτή τραπεζικών υπηρε σιών, στ ο συ λ λογικ ό έργ ο: Πρ οστα σία κ ατα ναλωτή και Τραπεζ ι- κές Υπηρε σίες, , σ. 1 3 επ., 1 8 σημ. 1 9 Βαλτούδης, Η ευθύ νη από τ α ελαττωμ ατικ ά πρ ο ϊ- όντ α, , σ Χελιδόνης, Η ΑΚ ως μέσο π ρ οσ τασίας της α ναγωγικής αξί ω σης του εγγυητή, ΕπισκΕΔ , 37 2, σ σημ. 4 0 Ευαγγελίδου, Παρατ. στη ν ΕφΠατ ρ 9 37 /1999, ΕπισκΕΔ , 5 0 7, σ σημ. 2 5 Μ εντής, Χ ρ ΙΔ , επ., σ σημ. 8 6 Παπ αϊωάννου, Χρ ΙΔ , ε π., σ σημ. 4 5 Στ. Α. Γεωργιάδης, Η ευθ ύνη τ ης ΕΠΕΥ κ λ π, , σ σημ. 6 8, σ σημ Κλαβανίδου, Ενστάσ ε ις του κατα να λωτή έ ναντ ι τη ς Τρ ά- πεζας στη χρημ ατοδ οτημ ένη πώλησ η, ΚριτΕ 2 /2002, 13 επ., σ. 1 3 σημ. 1 Βελέντζα ς, Δίκαι ο Αλ λη λόχ ρε ου Λογαρια σμού, , σ. 6 7, σημ , 2 1 9, Γαρδούνης, Οι κ ατα χρηστ ι- 16

17 κές ρήτ ρες π ου σχετίζ οντ αι με το τίμημ α κατ ανα λωτ ικών συμβά σεω ν, Χ ρ ΙΔ , 2 3 επ., σ. 2 7 σημ. 27 Δο ύβλης, Δικαστ ικός έλεγχος λε ιτουργίας των ΓΟΣ στις τραπ εζικές συν α λλ αγές, ΕΤρΑξ Χρ Δ , 3 επ., σ. 5 σημ. 1, σ. 1 1 σημ. 1 4, 1 8 Δωρ ής, Αν αγνώ ριση υπ ο λοίπ ου οφε ι- λής κ λπ., Χρ ΙΔ 2004, 481 επ., σ. 491 σημ. 63= Πρακτικά 1 ου Σ υνεδ ρ. Εν. Δικ. Πρ. Κατ ανα λ ω- τή, , 1 49 επ., σ σημ. 6 3 Καράκωστας, Δ ίκαι ο Πρ οστα σίας Κα ταν αλω τή ( ), σ. 112 Βελέντζας, ΕΕμπΔ , σ επ, 4 01 σημ. 1 0, 4 02 σημ. 2 0 Γαζετάς, Γενικ οί ό ρο ι σ υ- ναλλαγών και κατ ανα λωτ ές, 4 η εκδ , σ. 6 7 σημ. 7 2 και 7 3, σ. 7 6 σημ. 8 4 σ σημ Γκούσκου, ΔΕΕ , σ επ., σημ. 3 4 Δ ε ληκω στοπούλου, ΔΕΕ , σ σημ. 2 4 Καλαμπούκα - Γιανν ο πούλου, ΔΕΕ , σ. 1 7 σημ. 3 9 Δημ. Λαδ άς, Αρ μ , σ επ., σημ. 7 4 Τσιρακοπούλου, Παρα τ. στη ν ΠΠ ρ Αθ /1997, ΔΕΕ 1 998, σημ. 6 Kapnopoulou, Das Recht d er miß b räuchlichen Klauseln in d er Europ äishen Un ion, Tü b ingen , σ σημ. 2 8 και σ Κουμάνης, Η προ στασ ία των κατ ανα λω τών μ ε συλλογική αγωγή κλπ, Αρ μ , 50 1 επ., σ σημ. 3 Αυγητί δης, Η ευθ ύνη του α ν αδόχου κλπ. ( ), σ σημ. 1 9 Λιναρίτης, Η π ρ όσβα ση στις χρηματ οο ικονομικές υπηρε σ ίε ς κλπ ( ), σ. 5 7 σημ. 2 3, σ. 61 σημ. 3 2, σ. 6 8 σημ. 4 8, σ. 380 σημ. 6 5 Κλαβανίδου, Νομ ι κά ζ η- τήματα απ ό τη χρήση πιστ ωτ ικών καρτ ών, Αφιέρ. Π. Γέσ ι ου -Φα λτσή, τ. Ι ( ), επ., σ σημ. 1 Σπ. Τσίρου, Πι στωτική κ άρτ α ( ), σ σημ και , σ σημ , σ σημ και , σ σημ και , σ σημ Κουμάνης Στ., Η σύμβ αση οργανωμ έν ο υ ταξιδίου κατ ά το ΠΔ 3 3 9, , Ι ( ), σ σημ Αυγητίδης, εις ΔικΠρΚατ (επιμ. Ε. Αλε ξανδ ρίδου), , σ Καρα γκουνίδη ς Απ., Πρ οστασία του επενδυτή σ το δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσ ιών, , σ Τσενέ Χρ., Η εξωσυμβατ ική ε υθύ νη τ ων τ ραπ ε ζών απ ό τη ν παροχή εμπ ο ρικ ών τ ραπεζικ ών υπηρεσι ών, , σ. 4 σημ. 4, σ. 5 σημ. 1 0, σ. 6 σημ. 1 3 και 1 7, σ. 1 1 σημ. 37 Καργό πουλος Α. - Ι., Οι σ υ μβάσεις των κ ατ ανα λωτ ών υπό το π λ αίσι ο τ ου νέ ου Κα νο νισμ ού «Ρώμ η Ι» για τ ο εφαρμοστέ ο δίκαιο σε συμβα τικές εν οχές, Χ ρ ΙΔ , 95 4 επ., σ σημ. 6 3 Ιγγ λεζάκ ης Ι., στ ο Δούβλης/Μπώλος ( επ ιμ.), Δίκαι ο Πρ οστα σίας Κατα να λωτώ ν, , τ. ΙΙ 2 0 : Συσ τήματα Π ληρ ω- μών, σ. 1053, σ σημ. 3 Καρ άκω στας Γ., Δίκαι ο Πρ οστα σίας Κατα να λωτώ ν μετά το Ν /2 0 07, έκδ , σ. 116 Δεσποτίδου Α., Πα ρ οχή χ ρηματ ο οικονομικών υπηρεσ ι ών απ ό απόστ αση ( ), σ Β άρκα -Αδ άμη Α., Εισαγωγή σ το Δ ίκαι ο Πρ οστ ασίας Κατ α ναλωτή ( ), Βιβλ. Κεφ. ΙΙ Ευθυμίου Αιμ., Η αρχή της διαφάνειας στ ο δίκαιο των ΓΟΣ ( ), σ. 2 0 σημ. 60, 3. Μελέτη, με θέμα: «Η φαινομενική αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων με απλή επίκληση γενικών ρητρών του Αστικού Κώδικα», Αρμ. 1992, Στη μελέτη εκτίθεται σειρά σκεπτικών διαφόρων δικαστικών αποφάσεων που κατά την εφαρμογή των γενικών ρητρών του ΑΚ είτε αποφεύγουν να προβούν στην αναγκαία εξειδίκευση (συναγωγή δευτερογενούς κανόνα) είτε εκκινούν την προσπάθεια εξειδίκευσης από εσφαλμ ένη κατεύθυνση. Ιδίως καταβάλλεται προσπάθεια να καταδειχθεί ο κίνδυνος διαισθητικής απονομής του δικαί ου όταν η εξειδίκευση της γενικής ρήτρας επιχειρείται με αποκλ ε- ιστικό γνώμονα την υ πηρέτηση της ασφάλειας και σταθερότητας των συνα λ- λαγών και με υποβάθμιση των ιδιαιτεροτήτων της κρινόμενης περίπτωσης, υποβάθμιση που είναι δυνατό να απολήξει σε αποδοχή μη δίκαιης in concreto λύσης, δηλαδή σε λύση σκοπιμότητας. Ενδεικτικές αναφορές στη μελέτη: Αστ. Γεωρ γιάδ ης, Ε νοχικ ό Δ ίκαι ο, Γενικ ό Μέρος ΙΙ, 4 η έκδ , σ. 6 σημ. 1 8 Ιγ γ λεζά κη ς, Πλη ρ οφορική και Δ ημόσι ο Δίκαιο. Έμπ ει ρα συσ τήματα ασαφούς λ ογικής και εφαρμ ογή τους στις α όρι στες έ νν ο ιες ( ), σ σημ Λελεντζή, Ο έ λεγχος του περι εχομ έ νου τω ν ΓΟΣ κατά την π ρόσφ ατη νομ ο λογία, ΝοΒ , 27 4 επ., σ σημ. 5 0 Βόγκλης, Κί νδυν οι κατά τη συγκ εκριμ εν οποίηση τω ν γενικών ρη τρώ ν, ΔΕΕ , επ., σ σημ. 5 Ζαπριάνος, Άρ ση της αυ τοτ έλε ιας του ν ομικ ού π ροσ ώπου προς διαφύλαξ η έ νν ομω ν σ υμφερό ντων τω ν μελώ ν τ ου, Αρμ , επ., σ σημ Ε- λευθεριάδ ης Ν., Η π ρο στασ ί α των δαν ειστ ών κεφαλαι ο υχικής εται ρίας ως πρόβ λημα ε υθύν ης των εταί ρω ν ( ), σ , σημ Ψαρουδάκη ς Γ., Ασφαλι στικ ό σ υμφέρον, Αθή ν α , σ. 83, σημ. 222, 4. Μελέτη, με θέμα: «Τύπος και έννοια στο δίκαιο των συμβάσεων (μια συ μ- βολή στην κατανόηση υποδειγματικών νομοθετικών ρυθμίσεων)», Αρμ. 1992, Η μελέτη τεκμηριώνει ότι οι ρυθμιζόμενες στον ΑΚ συ μ- βατικές μορφές (π.χ. πώληση, μίσθωση πράγματος κλπ.) δεν αποτελούν α υστηρά οριοθετημένες «έννοιες» αλλά ρυθμιστικούς «τύπου ς», δηλ. πρότυπα υποδειγματικής ρύθμι σης, με συνέπεια το πεδίο εφαρμογής των κανόνων τ ο- υς να διευρύνεται με τις γνωστές τεχνικές των παραπομπών ( από τον ν ομοθέτη) ή της ανάλογης εφαρμογής (από τον δικαστή). Τις πρακτικές συν έπειες της διάγνωσης αυτής επιχειρεί να αναδείξει η μελέτη με βάση το α μφιλεγόμενο σε θεωρία και νομολογία ζήτημα της διατήρησης ή μεταβολής της 17

18 νομικής προσωπικότητας σε περίπτωση καταχρηστικού μετασχηματ ισμού εμπορικής εταιρίας, π.χ. μετατροπής ομόρρυθμης εταιρίας σε ανών υμη. Ενδεικτικές αν αφορές στη μελέτη: Eleftheriadis,Die Bürgschaft auf erst es An f ord er n, , σ Κουτσουράδης, Ξ εν ο δοχειακή σύμβαση, Ιο νεπιθδ , 12 επ., σ. 2 0 σημ. 5 5, σ. 2 1 σημ. 5 8 Καράσης, Σταθμ οί στην ιστ ο ρική πορεί α του ν ομικ ού συ λλ ογισ μού, ΕλλΔν η , 613 επ., σημ. 7 9 Βαλτούδη ς, Η ε υθύ νη απ ό τ α ε λαττω ματ ικά προϊ όντ α, , σ Βαλτούδης, Πώ λησ η επιχ εί ρησης ( ), σ. 2 0 σημ. 1 0 Δ εσποτί δου, Φύση και λε ιτουργία τη ς εκδ ο- τικής σύμβα σης, , σ σημ , σ σημ. 16 Κουμάνης Στ., Η σύμβα ση οργανωμένο υ ταξιδίου κατά τ ο Π Δ /1 9 96, Ι ( ), σ σημ , σ σημ Παπαϊωάννου Γ., Η προ στασί α του κατανα λωτή στ ο ο υσια στικ ό ευρωπαϊκό δίκαι ο της κατα ν αλωτ ι- κής πίστης, , σ σημ. 1 Τασί κας Απ., Η υπ οχρέωση τ ου πισ τωτικ ού φ ορ έα γ ια προσυμβατ ική πλη ρ οφόρηση τ ο υ καταν αλω τή στη ν Οδηγία /48/ΕΚ και η έντ αξή της στο σύστημ α καν όν ων ιδιωτικ ού δικαίου για τη ν κατά ρτισ η τ ης σύμβασ ης, ΕλλΔν η , επ., σ σημ Ζαπριάνος, Άρση της αυτ οτέ λε ιας του νομ ικού π ρο σώπ ου προς διαφύλαξ η ένν ομω ν συμφ ερόντ ων των μ ελώ ν του, Αρμ. 2010, 1298 επ., σ σημ Μονογραφική μελέτη, με θέμα: «Η ιδιαίτερα ελαφρά αμέλεια, Σύγχρονες τάσεις στο δίκαιο της αστικής ευθύνης», Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1993, σελ Ο προβληματισμός περί τον οπ οίο στρέφεται η μελέτη ε κ- κινεί από τη διαπίστωση ότι η δημιουργία ευθύνης προς πλήρη αποζημίωση ακόμη και όταν η ζημία οφείλεται σε πολύ μικρή απροσεξία ( ιδιαίτερα ε- λαφρά αμέλεια) αποτελεί ανεπιεική συνέπεια της μη παραδοχής σήμερα από το νόμο της παλαιότε ρα υφιστάμενης διάκρισης της culpa levissima. Το έργο, μετά από μια σύντομη εισαγωγή ( 1 σ ), διαιρείται σε πέντε εν ό- τητες. Στην πρώτη ( 2 σ ) ε κτίθενται ορισμένες σύ γχρονες τάσεις διάκρισης της culpa levissima, ενώ στη δεύτερη ( 3 σελ ) επιχειρείται μια κριτι κή επισκόπηση των μέχρι τώρα προσπαθειών δο γματικής θεμελί ω- σής της. Έπεται η ιστορική και συγκριτική θεώρηση των δ ιαβαθμίσεων της αμέλειας ( 4 σ ) και ακολουθεί μια εκτενής συστηματική και μεθοδολογική προσέγγιση των διαβαθμίσεων αυτών ( 5 σ ), που αποτελεί τη βάση για να διατυ πωθούν, στην τελευταία ενότητα, σκέψεις για μια δογμ α- τικά συνεπή θεμελίωση της διάκρισης της «ιδιαίτερα ελαφράς» αμέλειας ( 6 σ ). Συνοπτική παρουσίαση των πορισμάτων του έργου δημοσιεύθηκε και σε Αρμ. 1993, σ , υπό τον τίτλ ο «Η διάκριση της ιδιαίτερα ε- λαφράς αμέλειας». Ενδεικτικές αν αφο ρές στο έργο : Σιδέ ρης Δ., Το εργα σι ακό καθ εστώς τω ν δ ιευ θυν ό ντων υ- παλλήλων, , σ σημ Αρχανιωτάκ ης, Η επ αγγελματ ική μίσθ ωση ΙΙ ( ), σ. IVII Κοτζάμπασ η, Απ αλλακτικές ρήτ ρες, , σ σημ. 5 5 Βαλτούδης, Η ευθ ύνη από τ α ελατ τωματικ ά προϊ όντα, , σ Κορνηλάκης Α., Η αθέτηση της αμφοτε ροβ αρούς σύ μ- βασης, , σ σημ. 3 0, σ σημ. 3 3 και 3 4 Kosmides, Tim., Zi vi lr echtlich e Haftung fü r Dat en schutzv erst öße, M ü n chen (Rechtswiss en schaft li che Fo rschung und Entwicklung Bd ), 2010, σ. 121 σημ Μελέτη, με θέμα: «Το φαινόμενο των συμβάσεων καταστρατήγησης ενν ό- μων ρυθμίσεων», στο: Σύγχρονα ζητήματα αστικού δικαίου πέρα από το σύστημα του ΑΚ, Αθήνα-Κομοτηνή 1995, σελ Η μελέτη εκκινεί από την πρακτική των μεγαλοκαταθετών να προβαίνουν σε σύναψη συμβάσεων Repos ( αγορά μακροπρόθεσμων τίτλων του δημοσίου με τη συμφωνία επ α- ναγοράς τους σε σύντομο χρόνο από την πωλήτρια τράπεζ α με προκαθορ ισμένο τίμημα), με στόχο τη «νόμιμη» φοροαποφυγή. Με αφορμή το φαιν όμενο αυτό γίνεται αναφορά γενικότερα στην εφευρετικότητα των συναλλα σσομένων να χρησιμοποιούν συμβατικές μορφές υπό τις οποίες καλύπτουν τις αληθώς ηθελημένες συμφωνίες τους, η ευθεία σύναψη των οποίων θα είχε γι αυτούς και δυσμενή επακόλουθα. Η παράκαμψη αυτή καλύπτεται μεν από την αρχή της συμβατικής ελευθερίας (ΑΚ 361), η δε αρχή αυτή λειτουργεί μέσα στα όρια των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων του ΑΚ (π.χ. άρθρα 174, 178, 288), που όμως είναι αμφίβολο αν μπορούν σε κάθε περίπτωση να εμποδίσουν την κατασ τρατήγηση ρυθμίσεων του φορολογικού νόμου. Η μ ε- λέτη κάνει δεκτό ότι αποτελεί μεν δικαίωμα του φορολογουμένου η επιλογή εκείνης της δικαιικής διάπλασης των συναλλαγών του που σ υνδέεται με τις 18

19 μικρότερες δυνατές φορολογικές υποχρεώσεις, χαρακτηρίζει όμως από τη σκοπιά του Ιδιωτικού Δικαίου προβληματική τη μεθοδευμένη συγκάλυψη των πραγματικών συναλλακτικών υποστάσεων με αποκλειστικό στόχο την αποφυγή της φορολόγησης. 7. Μελέτη, με θέμα: «Ο κρίσιμος βαθμός διατάραξης της συμβατικής ισο ρ- ροπίας για τον έλεγχο του περιεχομένου γενικών όρων συναλλαγών ( Σκ έψεις με αφορμή τη μερική αναδιατύπωση της γενικής ρήτρας του άρθρου 2 6 Ν. 2251/1994 από το άρθρο στοιχ. β Ν. 2741/1999)», Αρμ. 2000, Η μελέτη ασχολείται με τα προβλήματα που δημιούργησε ο όρος «υ πέρμετρη» δι ατάραξη, που υπήρχε στην παλαι ότερη διατύ πωση του ά ρ- θρου 2 6 Ν. 2251/ 1994, καθώ ς και με αυτά που δημιουργεί η ολοσχερής α- πάλειψη του όρου αυτού μέσω του άρθρου Ν. 2741/1999. Σε μια πρώτη ενότητα η μελέτη ανατρέχει μέσω της διατύπωσης των ΑΚ 140 επ., 179, 281, 294, 409, 518, 534, 550 εδ. β, 538, 582, 583, 707 κτλ. στη γενικότερη ιδέα των προορι ζόμεν ων για αποκατάσταση της συμβατι κής αδι κί ας διατ ά- ξεων του ΑΚ. Επισημαίνει δηλαδή ότι η διαμόρφωση ενός απλά ασύμφορου για τον αντισυμβαλλόμενο περιεχομένου της σύμβασης, τέτοιου που συνιστά επουσιώδη, μόνον, διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας, πρέπει να γίνεται ανεκτή χάριν της ασφάλειας του δικαίου και των συ ναλλαγών. Ακολούθως το ζήτημα της χρήσης άδικων ΓΟΣ ανάγεται στη γενικότερη προβληματική της διάψευσης της εμπιστοσύνης και των δικαιολογημένων προσδοκιών του αντισυμβαλλομένου, διάψευσης που η μελέτη συνδέει με την απόκλιση από τους καθοδηγητικού χαρακτήρα, μόνον, ενδοτικούς κανόνες και όχι και από αυτούς που επιτελούν απλώς λειτουργία διε υκόλυνσης των συναλλασσομ έ- νων, επισημαίνοντας την επικράτηση της αντίληψης αυτής στις διατυπώσεις απαγόρευσης των καταχρηστικών ΓΟΣ που χρησιμοποιούν οι επιμέρους εθνικές νομοθεσίες και τα κοινοτικά κείμενα. Την ανάδειξη της ανασχετικής επίδρασης του όρου «υπέρμετρη διατάραξη» σε ένα μέρος της πρόσφατης ελληνικής νομολογίας επιχειρεί η μελέτη με βάση παραδείγματα αποφάσεων επί συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών για την αποτίμηση του περ ι- εχομένου των ΓΟΣ ασ φαλιστικών συμβάσεων και συμβάσεων παροχής υ π η- ρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Από την άλλη πλευρά επισημαίνεται, όμως, ότι η νομοθετική αντίδραση της ολοσχερούς διαγραφής του όρου «υπέρμετρη», χωρίς αντικατάστασή του με κάπο ιον από τους ενδιάμεσους όρου ς που πρ ο- τάθηκαν σχετικά («ου σιώδης» ή «σημαντική» διατάραξη), υπήρξε υπερβολ ι- κή, διότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ένας ΓΟΣ που εμφανίζει μικρή ή επουσιώδη μόνον απόκλιση από τη ρύθμιση του ενδοτικού δικαίου να είναι έγκυρος μεν κατά την ΑΚ 281 («προφανής» διατάραξη), άκυρος δε ως κ α- ταχρηστικός κατά το άρθρο 2 6 εδ. α Ν. 2251/1994 («απλή» διατάραξη). Η μελέτη θεωρεί ότι το στοιχείο εξειδίκευσης που προσθέτει η ειδικότερη ρήτρα του Ν. 2251/1994, δηλαδή το στοιχείο της «προστα σίας του καταν α- λωτή», δεν επαρκεί αξιολογικά για την απαγόρευση επουσιωδών αποκλίσεων από τους ενδοτικούς κανόνες. Σε μια ιδιαίτερη, τέλος, ενότητα γίνεται αν α- φορά στο «πρότυπο» του πελάτη που θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αποτίμηση του «δικαιολογημένου» των προσδοκιών. Από τη σκοπιά α υ- τή γίνεται διάκριση μεταξύ του εμπειρικού πρότυπου του «απροετοίμαστου, αδιάφορου και επιφανειακού καταναλωτή» και του δεοντολογικού πρότυπου του «ώρι μου και κριτι κού» αντισυμβαλλομέ νου. Αντίστοιχα η μελ έτη δι ακρίνει μεταξύ του σταδίου παρατήρησης και πρόσληψης των πληροφοριών και του σταδίου της νοητικής επεξεργασίας και μετασχηματισμού τους σε δικαιοπρακτική απόφαση, υιοθετώντας ένα ενδιάμεσο πρότυπο, αυτό του «επιφανειακά προσλαμβάνοντος αλλά λογικά σκεπτόμενου» κ αταναλωτή. Ενδεικτικές αν αφορές σ τη μελέτη: Κορνηλά κης, Ειδικό Ενοχικ ό Δ ίκαι ο Ι, , σ. 1 0 σημ. 1 2 Κορνηλάκης, Επίτ ομ ο Ει δικό Ενοχικ ό, , σ. 5 υπ ό 3 και ση μ. 1 Καρ άκωσ τας, Γενικ οί 19

20 Όρ οι Τραπ εζικών Συνα λ λαγών, , σ. 64, 140 Κοτζαμπάση, Απαλλακτικές ρή τρες, , σ. 2 7 σημ. 25, σ σημ. 1 29, σ /5 σημ σ σημ Δο ύβλης, Η προστ α σία Ε λ- λήνων π ελατώ ν πιστωτικών ι δρυμάτω ν από ΓΟΣ εφαρμοστέου α λ λοδαπ ού δικαί ου, ΔΕ Ε , επ., σ σημ. 1 9, σ σημ , Δελλή ς, Οι διατάξεις της ΣυμβΒρυξ κλπ, ΔΕΕ , επ., σ σημ. 4 4 Καράκωστ ας, Π ρ οστα σία τ ου Καταν αλωτή Ν /1994 ( ), σ. 9 1 σημ. 7 1 Αντωνοπούλου, Τα ό ρια της προσ τασίας του αποδέκτη τραπ εζ ικών υ- πηρεσ ιών κλπ, Ε λλδ νη , επ., σ σημ. 4 9 Στ. Γεωρ γιάδ ης, Η ευθ ύνη της ΕΠΕΥ κλπ., , σ σημ. 6 8, σ σημ Ασίκης, ΔΕΕ , 4 39 επ., σ σημ. 6 7 Τζίβα, Το ηλεκτρονικό ε μπόριο και η προστ ασία τω ν κατα ναλωτών απ ένα ντι στ ους ΓΟΣ, ΔΕΕ , επ., σ σημ. 3 9, σ σημ. 5 1 Αθανασιάδη ς Γ., Ασφάλισ η αε ρ οσ κάφους, , σ σημ. 2 59, σ σημ , σ σημ Δο ύβλη ς, Η υπ αγωγή ή μη τ ων τρ α- πεζικών εγγυητ ών στ ον Ν /19 9 4, ΔΕΕ , 8 76 επ., σ σημ. 6, σ σημ. 5 4 Βαλτούδη ς, Ζητήμ ατα απ ό τ ι ς υποχρεώσ εις πληροφόρησ η ς σ το ε υρωπαϊκ ό δίκαι ο τ ων συμβ ά- σεων, Χρ ΙΔ , επ., σ σημ. 6 1 Βενιέρης, Ο έλεγχ ος ΓΟΣ στ εγαστικ ού δ ανεί ου κλπ., Χ ρ ΙΔ , επ., σ σημ. 9 5 Καράκωσ τα ς, Δίκαι ο Π ρο στασ ίας Κατ α ναλωτή ( ), σ. 7 9, σ. 9 7 σημ. 3 9, σ σημ. 3 5 Λιναρίτης, Η πρόσ βαση στις χ ρηματ ο οι κον ομ ι- κές υπηρεσί ες κλπ ( ), σ σημ Αθανασιάδ ης Γ., Σύμ βαση ιδιωτ ικής ασφ άλισ ης, , σ σημ Σκο υλαρίκη, Ακυρότητα ΓΟΣ ασφαλιστη ρί ου συμ βολαί ου ( ΑΠΟ λ 6 /2006 ), Συνήγ ορ ος 2006, 3 0 επ., σ. 3 1 ση μ. 3 Λα δάς Δ., Η εφαρμ ογή τ ου Ν /199 4 στις σχέσεις εργασίας ( ), σ. 4 9 σημ , σ σημ Πε ράκ ης, εις Δ Πρ Κατ (ε πιμ. Ε. Αλε ξανδ ρίδου), , σ. 4 8 σημ Καρα γκουνίδη ς Απ., Πρ οστ ασία του επενδυτή στο δ ί- καιο τω ν επενδυτ ικών υπηρε σιών, , σ Καράκωστας Γ., Δίκαι ο Π ρο στασ ίας Κατα ν α- λωτή μετά το ν. 3587/200 7, έκδ. 2008, σ. 87, σ. 103 σημ. 39, σ. 693 σημ. 35 Βασιλόπουλος Σ., στο Δ ούβ λης/μπώλος (επ ιμ.), Δίκαιο Πρ οστ ασί ας Κατ ανα λωτώ ν , τ. Ι 1, σ. 2 4 σημ. 4 2 Χατζη γά γιος Θ., στ ο Δ ο ύβλης/μπώλος ( επ ιμ. ), ΔικΠρΚατ, , τ. Ι 1, σ , σ σημ Τριανταφυλλ άκη ς, Εισηγήσε ις Εμπορ ικού Δικαί ου, , σ. 12 9, σημ Βάρκα - Αδάμη Α., Εισαγωγή στ ο Δί καιο Π ρο στασ ίας Κατα να λω τή ( ), Βιβλ. Κεφ. ΙΙ Ε υθυμίου Αιμ., Η αρχή της διαφάνε ιας στο δίκαιο τ ων ΓΟΣ ( ), σ. 22 σημ. 64, σ. 92 σημ. 370, 8. Μονογραφία, με θέμα: «Προστασία των καταναλωτών και σύστημα του Ιδ ι- ωτικού Δικαίου, τόμος ΙΙ: Ο δικαστικός έλεγχος του περιεχομένου των κ α- ταναλωτικών συμβάσεων και τα όριά του (κατά τους Ν. 2251/1994 κ αι Ν. 2741/1999)», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα -Θεσσαλονίκη 2001, σελ. Ι-ΧΧΧV και Πρόκειται για την εναρκτήρια προσπάθεια ενός ευρύτερου έργου με τον γενικό τί τλο «Προστασία των καταναλωτών και σύστημα του Ιδιωτ ι- κού Δικαίου». Το όλο έργο είναι προσανατο λισμένο στα ζητήματα οριοθ έ- τησης της ρυθμιστικής εμβέλειας της νομοθεσίας για την προστασία των κ α- ταναλωτών. Η κατάστρωση του προγράμματός του περιλαμβάνει τρεις εν ό- τητες, συνδεόμενες με έναν κοινό στόχο. Αυτός συνίσταται στην ανάδειξη των αξιολογικών χαρακτηριστικών της νομοθετικής ύλης για την προστασία των καταναλωτών, χαρακτηριστικών που την εντάσσουν ομαλά στο ήδη υ- φιστάμενο σύστημα αξιολογικών εκτιμήσεω ν του Ιδιωτικού Δικαίου και ε- πιτρέπουν μι α συνεπή και αποτελεσματι κή αντιμετώπισή της με το αναπτυ γ- μένο εκεί δογματικό και μεθοδολογικό οπλοστάσιο. Παράλληλα, όμως, η μελέτη στοχεύει και σε αξιοποίηση των δυνατοτήτων συμβολής της σύγχρ ο- νης αυτής νομοθετι κής ύλης στην κατεύθυνση της μετεξέλιξης του παραδ ο- σιακού συστήματος, φέρνοντας το τελευταίο σε επαφή με επίκαιρα ζητήματα και αναθεωρημένες δικαιικές αξίες. Ειδικότερα ο εν λόγω δεύτερος τόμος του έργου αναφέρεται στο αμφιλεγόμενο ζήτημα σχετικά με τα όρια του ε- λέγχου του περιεχομέ νου των συμβατικών όρων. Οι σχετικέ ς αν απτύξεις α- ποσκοπούν να συμβάλλουν στην ερμηνεία των διατάξεων της 6 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994. Κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθεί η δημοσίευση αυτού, αντί του πρώτου τόμου της όλης μελέτης (ο οποίος δημοσιεύθηκε στη συν έ- χεια το 2005, βλ. π.κ. υπό στοιχ. 26), λόγω της παρεμβολής του Ν. 2741/1999. Οι δι ατάξεις του νόμου αυτού τροποποίησαν εν μέρει το περι ε- χόμενο του βασικού νομοθετήματος για την προστασία των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), δίνοντας νέες διαστάσεις σε αρκετά επιμέρους ζητήματα του ελέγχου του περιεχομένου των συμβατικών όρων. Οι επ ίκαιρες αυτές διαστάσεις θεωρήθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν άμεσα, συνεκτιμώμενης και της νοηματι κής αυτοτέλειας του ειδικότερου αντικειμένου του εν λόγω δε ύ- τερου τόμου. Σ αυτόν προτάσσεται μια σύντομη γενική εισαγωγή για την ένταξη της υπό διαπραγμάτευση ύλης στη γενικότερη θεματική της προστ α- 20

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Α Λ Λ Ι Ο Π Η Σ Κ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Κ Α ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Δ.Ν. 1. Βιογραφικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο: Παπαπετροπούλου-Ταλιαδούρου Ονομα : Ευανθία Ημερ. Γέννησης : 21.01.1957 Οικ. Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014. Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α

ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014. Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α Φ ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ Π ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜ ΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014 Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 15/2012 Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, Ώρα 11:30 π.μ. 2:30 μ.μ. ΘΕΜΑΤΑ: 1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.1 Γενική Ενημέρωση Πρύτανη 1.1.1 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 1.2 Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νομική Σχολή. Πτυχίο Νομικής, Βαθμός πτυχίου 6,4 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΣΤΑΜΑΤΗ Όνομα : ΑΝΤΑ Ημ/νία Γέννησης : 05/07/1973 Δ/νση Κατοικίας : Σκουφά 56, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8202250,,6974-380011, 210-3602445 E-Mail :ineobser@inegsee.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2000-2001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014. Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α

ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014. Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α Φ ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ Π ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΜ ΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝ ΘΗ ΚΕΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΙΚΗ Σ ΚΡΙΣΗ Σ 19,20,21 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2014 Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιω άννινα ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΟΝ ΙΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜ Μ Α Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ηµήτριος Κωνσταντίνου Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής Εµπορικού ικαίου, Νοµική Σχολή ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης ΗΜ/ΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19/05/1964, Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 09 Μαρτίου // 11 Μαρτίου // 16:00-21:00 26 Φεβρουαρίου // 13 Μαρτίου // 18 Μαρτίου // Όλους τους Φορείς Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 198(Ι) του 2003 74(Ι) του 2005 79(Ι) του 2007 105(Ι) του 2007 133(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AΣΦAΛIΣTIKO INΣTITOYTO KYΠPOY ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το νέο «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» έχει ως βάση τα θέματα του «Πιστοποιητικού Ασφαλιστικών Σπουδών», το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 1. Η Σχολή Ικάρων, λαμβάνοντας υπ όψη τα: α. Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινό Εξαμήνου 2012-13 Ομάδες Κωδικός Μαθ. Τίτλος Μαθήματος ECTSΜέρες Ώρες Γ + Δ έτος ΕΠΑ 100 1Ε Ολυμπιακή Παιδεία 2 Δ.. Π.. 1200-1330 Δ.. Π.. 1200-1330 Γ + Δ έτος ΕΠΑ 105 1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων.

Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων τέκνων. Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόριος Ευάγγελος- Καλαβρός 1. Προσωπική κατάσταση: Χρόνος και Τόπος γέννησης: 21.4.1946 - Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: έγγαµος µε την Κων/να Γουσίου και πατέρας τριών αρρένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου. Σπουδές: 8/2007: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Αγγελίνα Παρασκευοπούλου. Σπουδές: 8/2007: Διορισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αγγελίνα Π. Παρασκευοπούλου Ορφανίδου 24- Αθήνα (Α. Πατήσια), Τ.Κ. 111 41 Τηλ/fax: 0030-210-3212238 e-mail: angelinapar@yahoo.gr ----------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών

To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών To Ισπανικό Πανεπιστημιακό Μοντέλο: Ένα Παράδειγμα Προς Μίμηση για την Δια Βίου Αξιολόγηση των Πανεπιστημιακών Tο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων προβλημάτων, χαρακτηρίζεται συχνά από έλλειψη αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα