Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 - ΑΘΗΝΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΝ) ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34 ΑΘΗΝΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΤΠΔΑ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. Στην Αθήνα σήμερα 27 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: Α) Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), που έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22 - Τ.Κ , ΑΦΜ: , ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στυλιανό Πλιάκη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης») και Β) Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία PARK & LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί των οδών Κώττα Ρούλια & Αλεξανδρουπόλεως 10 - Τ.Κ , με Α.Φ.Μ , αρμόδια Δ.Ο.Υ: Α Θεσσαλονίκης, τηλ: , , fax: , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μπαλικτσή Λάζαρο του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ** ******/**-**-****, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ********* (στο εξής θα αποκαλείται «Εργολάβος»), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Το Ε.Τ.Α.Α. ως Εργοδότης και βάσει : Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με αριθμό, Φ.Α./9.2/OIK (ΦΕΚ 2604 Β / ), «περί εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας των ανελκυστήρων» και της οριζόμενης ως απαραίτητης, ετήσιας πιστοποίησης τους. Της διόρθωσης της ως άνω ΚΥΑ, ως προς την παρ. 4 του άρθρου 8 (ΦΕΚ 424/Β/2009), σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις δικαιώματα ιδιοκτήτη ή διαχειριστή και που όπως αναφέρεται, «ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτηρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους, δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα, σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπευθύνου συντηρητή». Της υπ αριθμ.φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» (ΦΕΚ 815/Β/1997). Του προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία και ήδη διενεργηθέντος ελέγχου, των ανελκυστήρων των κτηρίων επί της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα ( Τομέας Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ) και επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 στην Αθήνα (Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ), από τον ανεξάρτητο φορέα ΕΤΕΛ ΑΕ (ΓΔ-ΔΛ/μδ/307/0680/ ). Της από σύμβασης ανάθεσης της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων των κτηρίων Τομέων του ΕΤΑΑ, στην εταιρεία PARK & LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε. Της υπ αριθμ. πρωτ / εισήγησης της Δ/νσης Επιθεώρησης του ΕΤΑΑ, προς τη Δ.Ε. του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ «περί ανάθεσης εργασιών πιστοποίησης των ανελκυστήρων στα κτήρια επί της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα ( Τομέας Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ) και επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 στην Αθήνα (Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθήνας) - ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος: 15REQ Της υπ αριθμ. πρωτ. 169/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΞΓ1ΟΡΕ1-Π9Ν), ποσού 3.136,50, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τομέας Ασφάλισης Νομικών, ΚΑΕ: , οικ. έτους 2015, για τη διενέργεια απαιτούμενων εργασιών για τη πιστοποίηση του ανελκυστήρα του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, που βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα, (ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος: 15REQ ). Της υπ αριθμ. πρωτ. 84/16615/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 78Δ7ΟΡΕ1- ΦΧΓ), ποσού 9.163,50, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Δ/νσης Ασφάλισης - Παροχών, ΚΑΕ: , οικ. έτους 2015, για εργασίες για τη

2 πιστοποίηση των ανελκυστήρων του κτηρίου ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 στην Αθήνα, (ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος: 15REQ ). Της απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΑ επί του 12 ου θέματος της 352 ης / συνεδρίασης του (ΑΔΑ: Ω1Σ9ΟΡΕ1-Δ56), «περί ανάθεσης στον υπεύθυνο συντηρητή των ανελκυστήρων του ΕΤΑΑ στην Αθήνα Park & Lift Experts Ε.Π.Ε. των εργασιών πιστοποίησης των ανελκυστήρων, στα κτήρια επί της οδού Σωκράτους 53 και επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 στην Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ 23%. Της από 12/06/2015 προσφοράς του Εργολάβου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, αναθέτει στη συμβαλλόμενη εταιρεία με την επωνυμία «Park & Lift Experts ΕΠΕ Μελέτες Κατασκευές & Συντηρήσεις Τεχνικών Έργων», τις εργασίες πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτηρίων επί της οδού Σωκράτους 53 στην Αθήνα (Τομέας Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ ΤΑΝ) και επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 στην Αθήνα (Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ - ΤΠΔΑ), οι οποίοι είναι οι εξής: 1. Σωκράτους 53 - Αθήνα: Αριστερός ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ατόμων, ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόμων, 8 στάσεων, ταχύτητας θαλάμου: 1,10 m/sec, πρότυπο ελέγχου: ΒΔ890/68, αρ. φακ: Α Χαριλάου Τρικούπη 34- Αθήνα: Δεξιός ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ατόμων, ονομαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόμων, 7 στάσεων, ταχύτητας θαλάμου: 0,63 m/sec, πρότυπο ελέγχου: ΒΔ890/68, αρ. φακ: Α Χαριλάου Τρικούπη 34- Αθήνα: Αριστερός ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ατόμων, ονομαστικού φορτίου 450 kg, 6 ατόμων, 7 στάσεων, ταχύτητας θαλάμου: 0,78 m/sec, πρότυπο ελέγχου: ΒΔ890/68, αρ. φακ: Α Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Γενική περιγραφή υποχρεώσεων Εργολάβου. Ο Εργολάβος υποχρεούται να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα υλικά ανά ανελκυστήρα, όπως αυτά θα περιγραφούν αναλυτικά πιο κάτω, αλλά και να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την επισκευή / αναβάθμιση των εν λόγω ανελκυστήρων, σύμφωνα με την έκθεση / αναφορά αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Φορέα ΕΤΕΛ ΑΕ (ΓΔ-ΔΛ/μδ/307/Ψ680/ ), ο οποίος πραγματοποίησε τους σχετικούς ελέγχους, που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, (ΦΕΚ 2604/Β/2008, όπως αυτή διορθώθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/2009). Όλα τα υλικά που θα αντικατασταθούν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, (π.χ. πίνακες λειτουργίας και κίνησης, περιοριστής ταχύτητας, αρπάγη ανόδου κλπ), θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και οδηγίες χρήσεως συντηρήσεως. Για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Εργολάβο, παρέχεται εγγύηση ενός (1) έτους. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών, θα ακολουθήσει επανέλεγχος από τον ανεξάρτητο φορέα ΕΤΕΛ ΑΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση των εν λόγω ανελκυστήρων και να εκδοθούν πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα πιστοποιητικά τα οποία θα εκδοθούν, θα καταχωρηθούν στην συνέχεια στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης των ανελκυστήρων. Αναλυτική περιγραφή απαιτούμενων παρεμβάσεων ανά ανελκυστήρα. Α) Σωκράτους 53 - Αθήνα: Αριστερός ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ατόμων, ονομαστικού φορτίου 600 kg, 8 ατόμων, 8 στάσεων, ταχύτητας θαλάμου: 1,10 m/sec, πρότυπο ελέγχου: ΒΔ890/68, αρ. φακ: Α Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας στο μηχανοστάσιο, λόγω του χαμηλού του ύψους, (ύψος < 2,00 m). 2. Θα τοποθετηθεί σύστημα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάμου (αρπάγη ανόδου). 3. Θα αποκατασταθεί η λειτουργία του χειριστηρίου επιθεώρησης (δεν λειτουργεί η άνοδος). 4. Θα ελεγχθεί η δυνατότητα του ανελκυστήρα να εκτελέσει τις κλήσεις στους ορόφους 6 και 7 οι οποίες κατά τον έλεγχο δεν ήταν ενεργοποιημένες και θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.

3 5. Θα επισκευαστεί ο φωτισμός στο μηχανοστάσιο. 6. Θα ληφθούν μέτρα για την ασφαλή συντήρηση της τροχαλίας τριβής (τοποθέτηση διάταξης σταματήματος έντονη σήμανση), διότι η απόσταση της από τον τοίχο είναι 11 cm. 7. Θα τοποθετηθεί το ελαστικό στοιχείο που λείπει στο πάνω μέρος των υδραυλικών προσκρουστήρων. 8. Θα αποκατασταθεί η λειτουργία φωτισμού ασφαλείας και η διάταξη κλήσης σε βοήθεια (κουδούνι). Το συνολικό κόστος των πιο πάνω εργασιών και υλικών για τη διαδικασία πιστοποίησης του αριστερού ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα ατόμων, Σωκράτους 53 - Αθήνα, ανέρχεται στο ποσό των 2.550,00 πλέον ΦΠΑ 23% Β) Χαρ. Τρικούπη 34 - Αθήνα: Δεξιός ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ατόμων, ονομαστικού φορτίου 525 kg, 7 ατόμων, 7 στάσεων, ταχύτητας θαλάμου: 0,63 m/sec, πρότυπο ελέγχου: ΒΔ890/68, αρ. φακ: Α Θα ρυθμιστούν τα τέρματα διαδρομής. 2. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του περιοριστήρα ταχήτητας. 3. Θα τοποθετηθεί «μεταλλικός» θάλαμος. 4. Θα τοποθετηθεί κλειδαριά στη θύρα του τροχαλιοστάσιου. 5. Θα τοποθετηθεί σύστημα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάμου (αρπάγη ανόδου). 6. Θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό του θαλάμου, διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου). Η εγκατάσταση της απαιτούμενης για τη λειτουργία της εν λόγω συσκευής, γραμμής τηλεφώνου, με κατάληξη στο μηχανοστάσιο, δεν αποτελεί υποχρέωση του Εργολάβου. 7. Θα αποκατασταθεί η λειτουργία φωτισμού ασφαλείας και η διάταξη κλήσης σε βοήθεια (κουδούνι). 8. Θα τοποθετηθεί κλειδαριά στη θύρα επιθεώρησης στο πυθμένα του φρεατίου. 9. Θα επισκευαστεί το ψευδοδάπεδο στην οροφή του θαλάμου. 10. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα μέσα στο μηχανοστάσιο και δίπλα από το χώρο του κινητήριου μηχανισμού όπου υπάρχει πρόσβαση σε άλλο χώρο. Το συνολικό κόστος των πιο πάνω εργασιών και υλικών για τη διαδικασία πιστοποίησης του δεξιού ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα ατόμων, Χαρ. Τρικούπη 34 - Αθήνα, ανέρχεται στο ποσό των 4.100,00 πλέον ΦΠΑ 23% Γ) Χαρ. Τρικούπη 34 - Αθήνα: Αριστερός ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ατόμων, ονομαστικού φορτίου 450 kg, 6 ατόμων, 7 στάσεων, ταχύτητας θαλάμου: 0,78 m/sec, πρότυπο ελέγχου: ΒΔ890/68, αρ. φακ: Α Θα ρυθμιστούν τα τέρματα διαδρομής. 2. Θα τοποθετηθεί «μεταλλικός» θάλαμος. 3. Θα τοποθετηθεί κλειδαριά στη θύρα του τροχαλιοστάσιου. 4. Θα τοποθετηθεί σύστημα προστασίας έναντι υπερτάχυνσης στην άνοδο του θαλάμου (αρπάγη ανόδου). 5. Θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό του θαλάμου, διάταξη κλήσης σε βοήθεια (σε περίπτωση κινδύνου). Η εγκατάσταση της απαιτούμενης για τη λειτουργία της εν λόγω συσκευής, γραμμής τηλεφώνου, με κατάληξη στο μηχανοστάσιο, δεν αποτελεί υποχρέωση του Εργολάβου. 6. Θα αποκατασταθεί η λειτουργία φωτισμού ασφαλείας και η διάταξη κλήσης σε βοήθεια (κουδούνι). 7. Θα τοποθετηθεί κλειδαριά στη θύρα επιθεώρησης στο πυθμένα του φρεατίου. Το συνολικό κόστος των πιο πάνω εργασιών και υλικών για τη διαδικασία πιστοποίησης του αριστερού ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα ατόμων, Χαρ. Τρικούπη 34 - Αθήνα, ανέρχεται στο ποσό των 3.350,00 πλέον ΦΠΑ 23%

4 Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Εργολάβου, καθώς και του Εργοδότη- ιδιοκτήτη των κτηρίων καθορίζονται αναλυτικά με την υπ αριθμ. Φ.Α/9.2/OIK (ΦΕΚ 2604/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε επέμβαση είναι η διακοπή της λειτουργίας των ανελκυστήρων και η τοποθέτηση, σε θύρες των ορόφων, πινακίδων με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ». Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1. Ρητά συμφωνείται ότι όποιες βλάβες προκληθούν στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων, κατά την πραγματοποίηση των εργασιών πιστοποίησης και οφείλονται σε υπαιτιότητα του Εργολάβου, θα αποκαθίστανται άμεσα από αυτόν, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. 2. Σε περίπτωση που το ΕΤΑΑ, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Εργολάβου, ζημιωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή της ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Εργολάβο μετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 3. Ο Εργολάβος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του ΕΤΑΑ, των ασφαλισμένων του και του Εργολάβου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός οποιουδήποτε κτηρίου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών πιστοποίησης 4. Ο Εργολάβος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το ΕΤΑΑ για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, να καταβάλει στο ΕΤΑΑ κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις παραπάνω αιτίες, να αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του ΕΤΑΑ για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Εργολάβου και γενικά θα αποζημιώνει το ΕΤΑΑ για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους. 5. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια τις σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους των κτιρίων του ΕΤΑΑ. Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για την χρήση μεθόδων και μέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα. 6. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να παρακαμφθεί, θα πρέπει ο Εργολάβος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις και αφού προηγουμένως έχει πάρει την έγκριση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ του ΕΤΑΑ, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών, καθώς και όποιου δυσμενούς αποτελέσματος προκύψει από αυτά. Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η εκτέλεση των εργασιών για την πιστοποίηση των τριών συνολικά ανελκυστήρων των κτηρίων επί των οδών Σωκράτους 53 Αθήνα (Τομέας Ασφάλισης Νομικών) και Χαρ. Τρικούπη 34 Αθήνα (Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών), όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών πιστοποίησης και θέσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων από τον Εργολάβο, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, θα επιβληθεί ρήτρα 200 για κάθε ημέρα καθυστέρησης και μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, από την λήξη των σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, η οποία θα παρακρατηθεί από την πληρωμή αυτού. Μετά την παρέλευση και αυτού του χρονικού διαστήματος, των δέκα (10) επιπλέον ημερολογιακών ημερών, ο Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 32 & 34 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Ως τίμημα ορίζεται η προσφερθείσα τιμή από τον Εργολάβο, βάσει της από οικονομικής προσφοράς του, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση επί του 12 ου θέματος της 352 ης / συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. δηλαδή το συνολικό ποσό ,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (2.300,00 ), ήτοι συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,00 ευρώ. 2. Το ανωτέρω συνολικό ποσό αναλύεται ως εξής: Α) Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ)

5 Εργασίες πιστοποίησης αριστερού ανελκυστήρα, κτηρίου επί της οδού Σωκράτους 53 - Αθήνα: 2.550,00 πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά 3.136,50 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Β) Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΠΔΑ) Εργασίες πιστοποίησης δεξιού ανελκυστήρα, κτηρίου επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 στην Αθήνα: 4.100,00 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά 5.330,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Εργασίες πιστοποίησης αριστερού ανελκυστήρα, κτηρίου επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 34 στην Αθήνα: 3.350,00 πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά 4.120,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Δηλ. συνολικά για τον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθήνας του ΕΤΑΑ: 4.100, ,00 = 7.450,00 πλέον ΦΠΑ 23% ή 9.163,50 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 3. Στην ως άνω δαπάνη ανά Τομέα, δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος όδευσης γραμμής τηλεφώνου προς τα μηχανοστάσια, όπου αυτό απαιτείται για τη σύνδεση συσκευών ενδοεπικοινωνίας εντός των θαλάμων. 4. Επίσης δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δαπάνη ανά Τομέα, το κόστος επανελέγχων από τον ανεξάρτητο φορέα ΕΤΕΛ Α.Ε. που είναι απαραίτητος για την έκδοση των πιστοποιητικών περιοδικού έλεγχου. 5. Tά ανωτέρω συνολικά ποσά, μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, θα καταβληθούν στον Εργολάβο, από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και τον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων αντίστοιχα, βάσει των υποβληθέντων τιμολογίων του, εφόσον έχουν περατωθεί από αυτόν οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση εργασίες πιστοποίησης των ανελκυστήρων, έχει πραγματοποιηθεί παραλαβή των εργασιών και έχουν συνταχθεί σχετικά πρακτικά από το αρμόδια όργανα (επιτροπές παραλαβής) των Τομέων και τέλος αφού έχουν θεωρηθεί τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 6. Τον Εργολάβο βαρύνουν οι κάτωθι νόμιμες κρατήσεις: Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ φόρων & κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)), Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επί της καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) του τιμολογίου θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί, ( 8% για τη παροχή υπηρεσιών, ή 4% για τη προμήθεια ειδών). Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον Εργολάβο. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις (πλην της παρακράτησης φόρου 4% ή 8%) περιλαμβάνονται στη συνολική καθαρή αξία των ,00 πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Εργολάβο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη (Ταμείο). 7. Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ο Εργολάβος οφείλει να προσκομίσει στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα τα εξής: α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. β) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας. γ) Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN). δ) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. 8. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για Σαράντα Πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης, ώστε οι ανελκυστήρες να παραμείνουν εκτός λειτουργίας για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα. ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Το όλο έργο θα εκτελεστεί από τον Εργολάβο με επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία..

6 Ο Εργολάβος οφείλει, βάσει της παρούσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό το οποίο θα ασφαλίζει στα προβλεπόμενα από το νόμο Κύρια και Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων του προσωπικού, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα προς αποφυγή ζημιών στους χώρους των εκτελουμένων εργασιών. Το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχει και ούτε θα μπορούσε να αποκτήσει καμία εργασιακή ή άλλης φύσεως σχέση με το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Εργολάβος για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την πληρωμή της μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική με το προσωπικό υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Εργολάβο. Ζ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον Εργολάβο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Επιπλέον, για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εκτέλεση στις ανατιθέμενες δια της παρούσας υποχρεώσεις του, θα επιβληθεί στον Εργολάβο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σε 100,00 για κάθε παράβαση ή πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων και αυτή θα παρακρατηθεί από τη πληρωμή του. Εάν δε, η παράβαση αφορά το σύνολο των καθηκόντων, τότε η ρήτρα θα ανέρχεται στα 1.000, ενώ στη συνέχεια ο Εργοδότης θα μπορεί να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, οπότε αυτή θα λυθεί αυτοδίκαια και θα αναθέσει τις εργασίες σε άλλον Εργολάβο. Επί πλέον και σε ότι αφορά οποιαδήποτε παράβαση ως προς τον χρόνο παράδοσης του έργου, ισχύουν και τα αναφερθέντα στο άρθρο Δ- της παρούσας Η. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας. Οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις και δεσμεύουν τον Εργολάβο. Οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων της, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει σαν αποτέλεσμα την κήρυξη του Εργολάβου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α. με απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόμιμα. Ο Εργολάβος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη. Σε καμία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων μερών να ασκήσουν τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Η μερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συμβατικής σχέσης των συμβαλλομένων μερών. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επίλυσης μεταξύ των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια Δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό. Το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωμα να λύσει αζημίως την παρούσα σύμβαση, με έγγραφη ειδοποίηση του Εργολάβου προ δέκα (10) ημερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. μεταβολή της ιδιοκτησίας ή αλλαγή χρήσης ή μετεγκατάσταση ή κατάργηση υπηρεσιών κ.λ.π.).σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβληθούν στον Εργολάβο μόνο τα δεδουλευμένα. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία έλαβαν ένα (1) ο Εργολάβος και τρία (3) ο Εργοδότης, εκ των οποίων ένα τηρείται στο αρχείο συμβάσεων του τμήματος Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ε.Τ.Α.Α. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και

Της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ. 160/10.06.2013 και ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (2013-2014) & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΕΤΑΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα, την 12.11.2013, µεταξύ: 1) Aφ ενός

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ30 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. και ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/07/2015 μεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων:

Στην Αθήνα σήμερα 10/07/2015, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4 (ΑΘΗΝΑ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 5/11/2013 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, ΑΘΗΝΑ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. Στην Αθήνα, σήµερα, την ευτέρα 10/06/2013, µεταξύ: 1) Αφενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995.

ΣΥΜΒΑΣΗ. Τις λοιπές κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων των Ν. 2198/1994 και Ν. 2286/1995. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. στην ΑΘΗΝΑ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315

Τηλ.: 210 5217327 Fax: 210 5217315 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.03.2014 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Διακ: 3/2014 Αρ.πρωτ:44732/18-03-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. :BIΞΠΟΡΕ1-5ΛΔ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήμερα 04/03/2011 μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλόμενων: του Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα Μάρνη 22,με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Φύλαξη των κτιρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» ΚΑΙ «SWEDISH SYSTEMS SECURITY» 1 ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣ. 24/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω.

ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. ΑΡΙΘ/27/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46-48, ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήμερα την. του μήνα έτους 2013 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. 36 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 23-07-2014 ημέρα Τετάρτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα