ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α."

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα στις 04/02/2013, ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλόµενων: Α) Αφενός του Ν.Π... µε την επωνυµία Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ και νόµιµα εκπροσωπείται από τον Α Αντιπρόεδρο του.σ. κο Ιωάννη Γαµβρίλη, (στο εξής θα αποκαλείται «Πελάτης») και Β) Αφετέρου της εταιρίας µε την επωνυµία 3π - Α.Β.Ε.Τ.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός B. Ηπείρου 45 Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ , Τηλ: FAX: , Α.Φ.Μ.: και.ο.υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και νόµιµα εκπροσωπείται από την κα Γεωργιάδου Ελένη, Πρόεδρο.Σ., κάτοικο, µε Α Τ, και ΑΦΜ :, ΟΥ: (που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος») συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο πρώτος συµβαλλόµενος, σύµφωνα µε: Την απόφαση επί του 5ου ου θέµατος της 207/ συνεδρίασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε Α Α:Β455ΟΡΕ1-ΓΞΟ, Την υπ αριθµ. 71/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αρ. πρωτ , ποσού 7.072,50 για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. στον Κ.Α.Ε.: µε α/α καταχώρησης 71 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Τοµέα µε Α Α:ΒΕΦ20ΡΕ1-ΥΘΞ, Τη ιοικητική Έγκριση µε Αρ.Πρωτ:28548/616/Φ10060/ και Α Α:ΒΕΥΗΛ-7Μ8, Την από 14/11/2012 προσφορά του Ανάδοχου, αναθέτει στον δεύτερο συµβαλλόµενο τις παρακάτω υπηρεσίες που αφορούν την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων για την λογιστική παρακολούθηση των δανείων προσωπικού του Ε.Τ.Α.Α. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει ειδικό υποσύστηµα για την αυτοµατοποίηση της χορήγησης και της εξυπηρέτησης των δανείων του προσωπικού του Ε.Τ.Α.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στην από προσφορά του και η οποία αναφέρεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 2 ο - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του υποσυστήµατος, εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 2-3 µήνες από την ανάθεση και την υπογραφή της παρούσας σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΑΜΟΙΒΗ 1

2 1. Η αµοιβή του Αναδόχου για την Ανάπτυξη Υποσυστήµατος ανείων µε Τοκοχρεολύσιο και λογιστική κατανοµή κεφαλαίου και τόκων ανά φορέα, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. 2. Το κόστος συντήρησης για το ανωτέρω υποσύστηµα ανέρχεται σε 62,50 µηνιαίως πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α.(ήτοι 750,00 ετησίως πλέον νοµίµου Φ.Π.Α.), το οποίο προστίθεται στο µηνιαίο κόστος συντήρησης της Συστήµατος Μισθοδοσίας Προσωπικού του Ε.Τ.Α.Α και ισχύει από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η ανωτέρω δαπάνη θα αποπληρωθεί µε την έκδοση του σχετικού παραστατικού και αφού αυτό ελεγχθεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα στοιχεία στα οποία θα εκδοθούν όλα τα απαραίτητα παραστατικά, είναι τα εξής: Επωνυµία: Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων Ε.Τ.Α.Α. Επάγγελµα: Ν.Π... Ταχ. /νση: Μάρνη 22, Αθήνα ΑΦΜ: ΟΥ: ΙΑ Αθηνών Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Αποδεικτικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας. Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης (IBAN). Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.. 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά την διάρκεια της Σύµβασης Επίσης, παρακρατείται φόρος 8% στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου, αφού αφαιρεθούν οι πιο πάνω κρατήσεις. 2

3 ΑΡΘΡΟ 5 ο - IΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΑ Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων που θα διαχειρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού ικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών εδοµένων, τα Π.. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 και τον 3471/2006), καθώς και του Ευρωπαϊκού ικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, είναι τα ικαστήρια των Αθηνών. Η παρούσα σύµβαση συµφωνήθηκε, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε ο Πελάτης και ένα (1) ο Ανάδοχος. ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εισαγωγή Σκοπός Αντικείµενο Το ΕΤΑΑ ζήτησε την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων για την λογιστική παρακολούθηση των δανείων προσωπικού από τον ενιαίο φορέα ΕΤΑΑ. Σηµειώνεται ότι το ΕΤΑΑ είναι το ταµείο που προέκυψε από την ενοποίηση των ταµείων ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, ΤΠ Α κλπ. Τα ενοποιηµένα ταµεία (φορείς) εξακολουθούν να λειτουργούν µε διαχειριστική και λογιστική αυτονοµία. Σ' αυτό το πλαίσιο λειτουργίας τα δάνεια προς το προσωπικό χορηγούνται, µεν, από τον κεντρικό φορέα (ΕΤΑΑ) αλλά µερίζονται στους επιµέρους φορείς και κατά την χορήγηση (καταβολή του κεφαλαίου στον δικαιούχο) και κατά την εξυπηρέτηση του δανείου (παρακράτηση και απόδοση δόσεων κεφαλαίου και τόκων). Παρακάτω εξετάζονται οι ειδικές απαιτήσεις του ταµείου, αναλύεται ο τρόπος εξυπηρέτησης και εκτιµάται ο χρόνος και το κόστος. Περιγραφή απαιτήσεων Χορήγηση ανείου: Το χορηγούµενο δάνειο εκταµιεύεται από τους φορείς που συναπαρτίζουν το ΕΤΑΑ και κατανέµεται λογιστικά σε αυτούς. Η κατανοµή (κεφαλαίου, µόνο) γίνεται κατ' αναλογία µε βάση ποσοστά ανά φορέα. α ποσοστά (αναλογίες) αυτά είναι σταθερά για όλα τα δάνεια και αλλάζουν ανά έτος. Κατά την χορήγηση πρέπει να υπολογίζονται οι δόσεις µε τοκοχρεωλυτικό υπολογισµό του εξοφλούµενου κεφαλαίου και των τόκων. Το επιτόκιο χορήγησης θεωρείται σταθερό για τα δάνεια του ιδίου έτους, τουλάχιστον. Πρέπει να µπορεί να διαφέρει από δάνειο σε δάνειο (από έτος χορήγησης σε έτος χορήγησης). Μεταβολές στοιχείων ανείου: Κατά την διάρκεια του δανείου µπορεί να αλλάξει το επιτόκιο δανεισµού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επαναϋπολογιστούν οι δόσεις (κεφάλαιο + τόκοι κάθε δόσης). εν απαιτούνται λογιστικά άρθρα (οι τόκοι λογίζονται δεδουλευµένοι). Η συγκεκριµένη λειτουργία µπορεί να µην αναπτυχθεί αρχικά αλλά αργότερα, εάν χρειαστεί. Παρακράτηση Εξόφληση ανείου, µέσω της Μισθοδοσίας: Η παρακρατούµενη δόση θα πρέπει να αναλύεται σε κεφάλαιο και τόκους και να αποδίδεται, µε βάση αναλογικά ποσοστά, βλ. Παράγρ πιο πάνω) στους επιµέρους φορείς. 4

5 Εάν το υπόλοιπο της εκκαθάρισης του εργαζόµενου δεν επαρκεί για την εξόφληση της δόσης η παρακράτηση της δόσης θα πρέπει να απορρίπτεται και ο εργαζόµενος να εξοφλεί µόνος του την συγκεκριµένη δόση. Προτεινόµενη Λύση Υποσύστηµα Χορήγησης ανείων: Απαιτείται η ανάπτυξη ειδικού υποσυστήµατος το οποίο θα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: Ποσοστά κατανοµής στους φορείς. Υπολογισµό τοκοχρεολυσίου δόσεων: Ποσό εξοφλούµενου κεφαλαίου, ποσό τόκων. Ενηµέρωση των εκκαθαρίσεων Μισθοδοσίας αναλυτικά µε το ποσό κεφαλαίου και τόκων. Λήψη των εξοφλήσεων και κατανοµή στους φορείς µε βάση τις προκαθορισµένες αναλογίες. Έκδοση λογιστικών άρθρων κατανοµής στους φορείς. Σύστηµα Μισθοδοσίας: Αυτόµατη ενηµέρωση Μητρώου ανείων από την Χορήγηση (βλ πιο πάνω). Αυτόµατη ενηµέρωση υποσυστήµατος ανείων κατά την εξόφληση. Σύνδεση µε την Λογιστική: Λογιστική ενιαίου φορέα (ΕΤΑΑ): Παραγωγή ενιαίου άρθρου χορήγησης (χρέωσης) και εξόφλησης (πίστωσης) των δανείων (αναλυτικά ανά δανειολήπτη, αν απαιτείται) Κατανοµή στους φορείς: Παραγωγή αναλυτικών άρθρων ανά φορέα µε ανάλυση κεφαλαίου και τόκων (µε τις αρχικά ορισθείσες αναλογίες) και πιθανή ενηµέρωση και της λογιστικής του ενιαίου φορέα (κεφάλαιο τόκοι). Η αυτόµατη ενηµέρωση των λογιστικών συστηµάτων θα είναι δυνατή µε την προϋπόθεση της τεχνικής υποστήριξης της υποδοχής και ενηµέρωσης των λογιστικών άρθρων. Εκτίµηση εργασιών, Χρονοδιάγραµµα, Κόστος Ανάπτυξη ειδικού υποσυστήµατος ανείων µε Τοκοχρεολύσια και λογιστική κατανοµή: Χορήγηση ανείου: Καταχώριση Κεφαλαίου, Ποσοστών συµµετοχής φορέων, Επιτοκίου, αριθµού δόσεων. Υπολογισµός Τόκων. Ενηµέρωση Μισθοδοσίας (Μητρώου ανείων) Έκδοση Λογιστικών Άρθρων: Λογιστικής ενιαίου φορέα (ΕΤΑΑ), λογιστικής υποφορέων (πρώην ταµείων) µόνο για το κεφάλαιο (οι τόκοι θα λογιστικοποιηθούν δεδουλευµένοι, κατά την παρακράτηση της δόσης). Παρακράτηση δόσεων: Υπολογισµός δόσεως. Ενηµέρωση Μισθοδοσίας Ανάλυση δόσεως σε Κεφάλαιο Τόκους Λογιστική κατανοµή στους υποφορείς. 5

6 Αναπροσαρµογή επιτοκίου: Υπολογισµός δόσεως. Ενηµέρωση Μισθοδοσίας (νέα συνέχεια δανείου) Ανάλυση δόσεως σε Κεφάλαιο Τόκους Ταµειακή εξόφληση: Εξόφληση µε άµεση, ταµειακή καταβολή (όχι από παρακράτηση εκκαθάρισης) Υπολογισµός εξοφλούµενου κεφαλαίου µε αφαίρεση των, µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής, τόκων. Υπολογισµός υπολοίπων δόσεων (κεφαλαίου, τόκων) µε βάση το υπόλοιπο κεφάλαιο. Ενηµέρωση Μητρώου ανείων Μισθοδοσίας (συνέχεια δανείου, όπως στην παρ πιο πάνω). ιασύνδεση µε Μισθοδοσία: Χορήγηση ανείου: Καταχώριση ανείου στο ειδικό Μητρώο της Μισθοδοσίας, µε Κεφάλαιο + Τόκους (ισοµερώς κατανεµηµένους, για λόγους συνολικής πληροφόρησης, µόνο. Η κάθε δόση θα αναλύεται σωστά από το ειδικό υποσύστηµα, βλ. Λογιστικά άρθρα). Τροποποίηση ανείου (επιτόκιο) ιακοπή αρχικού ανείου (ή και τροποποίηση στοιχείων του) Καταχώριση συνέχειας µε α/α + 1 Παρακράτηση δόσης Παρακράτηση δόσης ως ενιαίο ποσό (η κατανοµή σε κεφάλαιο τόκους δεν πρέπει να φαίνεται στο εκκαθαριστικό γιατί είναι ενδεικτική, όχι η πραγµατική) Λογιστικά Άρθρα Στο Λογιστικό Άρθρο του ενιαίου φορέα, χρέωση πίστωση των ειδικών λογαριασµών µε βάση την παρακρατηθείσα δόση, χωρίς ανάλυση κεφαλαίου τόκων. Πιθανή ανάλυση ανά εργαζόµενο. Πρόσθετα λογιστικά άρθρα κατανοµής ανά υποφορέα µε βάση τα στοιχεία του Ειδικού Μητρώου ανείων. Χρονοδιάγραµµα Κόστος: Ανάπτυξη του υποσυστήµατος: Εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν 2-3 µήνες (διάρκεια) από την ανάθεση. Επειδή η ανάγκη χορήγησης και εξυπηρέτησης των δανείων είναι κατεπείγουσα (απαιτείται έναρξη από 1/9/2012, δηλαδή άµεσα) προτείνεται η παρακάτω λύση: Χορήγηση των ανείων µε προσωρινό τρόπο (π.χ. Υπολογισµό τοκοχρεολυσίων µε χρήση excel) και καταχώρηση στο Μητρώο ανείων της Μισθοδοσίας για άµεση έναρξη της παρακράτησης. Αναδροµική, µαζική, λογιστική κατανοµή των ήδη χορηγηθέντων δανείων αφού 6

7 καταχωρηθούν αναδροµικά τα νέα στοιχεία (επιτόκιο, κατανοµή στους φορείς µε εφάπαξ επεξεργασία που θα αναπτυχθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, µετά την παράδοση του νέου υποσυστήµατος. Κόστος: Περιγραφή Ανάπτυξη Υποσυστήµατος ανείων µε Τοκοχρεολύσιο και λογιστική κατανοµής κεφαλαίου και τόκων ανά φορέα Υπηρεσίες προσωρινών υπολογισµών (π.χ. Με excel) και αναδροµικής κατανοµής και λογιστικής τακτοποίησης τριµήνου (ώστε να αρχίσει άµεσα η εξυπηρέτηση των δανείων) Ποσότητα Αξία ( (Ευρώ) ,00 5ΑΗ 2.200,00 Σύνολο Συστηµάτων και Υπηρεσιών ,00 Ειδική έκπτωση ΕΤΑΑ 54,5% 6.000,00 Τελικό κόστος Συστηµάτων και Υπηρεσιών 5.000,00 Ετήσια Συντήρηση και Νέες Εκδόσεις 15% 750,00 Σηµ.: Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, σήµερα 23%). ΟI ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟI Ο Α ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ 7

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΧΡΗΣΗΣ 2011-2012 Στην Αθήνα σήµερα την 16 Νοεµβρίου 2011 οι συµβαλλόµενοι : Ι. Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών, που ενεργεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΡΙΘ. 60/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Στο Μαρούσι σήμερα 22-12-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα