ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ"

Transcript

1 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου 2007 µε την υπ. αριθ.2007gr161p0001 απόφασή της. Έχει ως κεντρικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήµατος της χώρας µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας και εξειδικεύεται σε τέσσερις γενικούς στόχους: Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα παρεµβαίνει στους τοµείς της ενέργειας, της έρευνας και τεχνολογίας, της βιοµηχανίας, του τουρισµού, του εµπορίου, της προστασίας καταναλωτή, του πολιτισµού και σε µικρό βαθµό της υγείας. Οι κύριες παρεµβάσεις είναι µε τη µορφή κρατικών ενισχύσεων και υποδοµών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και γενικότερα του παραγωγικού συστήµατος καθιστώντας το ισχυρότερο στην αντιµετώπιση του διεθνούς ανταγωνισµού αλλά και των φαινοµένων κρίσης. Παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς κυρίως της επιχειρηµατικότητας και της έρευνας και τεχνολογίας θα υλοποιηθούν συνοδευτικά σε δράσεις του προγράµµατος στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας (ΕΚ 1083/2006 άρθρο 34 παρ. 2). Το ΕΠΑΝ ΙΙ είναι πιο πολύπλοκο από το ΕΠΑΝ ( ), καθώς η χώρα για πρώτη φορά έχει περιφέρειες µε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης (οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 και πέντε περιφέρειες µεταβατικής στήριξης). Το ΕΠΑΝ ΙΙ καλύπτει χρηµατοδοτικά τις οκτώ περιφέρειες της χώρας του αµιγούς στόχου «σύγκλιση» (Αν. Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόριο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά). Ωστόσο από την πλευρά της στρατηγικής καλύπτει µε παρεµβάσεις στους παραπάνω τοµείς όλη τη χώρα (πλην του πολιτισµού). Έτσι στα 1721 εκ. προϋπολογισµού του ΕΠΑΝ ΙΙ -σε δηµόσια δαπάνη- προστίθενται και πόροι ύψους 1498 εκ. που θα διατεθούν για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας στις υπόλοιπες πέντε περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Ο σχεδιασµός των δράσεων γίνεται συνολικά σε εθνικό επίπεδο, στη βάση των κοινών αναγκών αλλά και µε τις απαραίτητες κατά περιφέρεια διαφοροποιήσεις. Η διαχείριση των δράσεων αυτών για τις πέντε περιφέρειες γίνεται από την ΕΥ ΕΠΑΕ, η οποία µε βάση το άρθρο 5 παρ 1(β) του Ν. 3614/2007, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης για τις πράξεις ανταγωνιστικότητας και Σελ 1 από 16

2 επιχειρηµατικότητας αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες περιλαµβάνονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και αφορούν τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, σύµφωνα µε κοινές υπουργικές αποφάσεις εκχώρησης των σχετικών αρµοδιοτήτων και πόρων από τα Π.Ε.Π., που εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΥΠΟΙΟ. II. Προετοιµασία για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μετά την 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγµατοποιήθηκε στις και σηµατοδότησε την επίσηµη έναρξη του Προγράµµατος, οι κυριότερες ενέργειες που έχουν γίνει για την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι οι εξής: Α. Εξειδίκευση του Προγράµµατος Όπως είναι γνωστό τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ αποτελούν κείµενα στρατηγικής και προτεραιοτήτων ενώ η αναφορά σε κατηγορίες πράξεων είναι ενδεικτική και πολύ γενική. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των παρεµβάσεων είναι η εξειδίκευση της στρατηγικής και της στοχοθεσίας κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε κατηγορίες πράξεων ανά κωδικό θεµατικής προτεραιότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ. αριθ /ΕΥΣΣΑΑΠ 712/ εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ. Τα σχετικά έγγραφα εξειδίκευσης, σε αντίθεση µε το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού στο Γ ΚΠΣ, αποτελούν καθαρά εθνικά έγγραφα (δεν αποτελούν αντικείµενο έγκρισης ή διαβούλευσης µε Ε.Ε) και έχουν ως βασικό στόχο να καλύψουν την ανάγκη για λεπτοµερέστερη περιγραφή ενόψει της υλοποίησής των ΕΠ. Η διαδικασία κατάρτισης των εγγράφων εξειδίκευσης είναι δυναµική και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος. Σύµφωνα µε την παραπάνω εγκύκλιο, τη συνολική ευθύνη για την εξειδίκευση κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος έχει η αρµόδια ιαχειριστική Αρχή η οποία και ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο εξειδίκευσης. Η ΕΥ ΕΠΑΕ είναι αρµόδια και για την εξειδίκευση των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας των Π.Ε.Π, για τις οποίες ασκεί καθήκοντα ΕΦ. Στην εξειδίκευση των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας αξιοποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν, όπου ήταν εφικτό, τα δεδοµένα του σχεδιασµού ενώ πραγµατοποιήθηκε και σχετικό σεµινάριο «Εξειδίκευση του ΕΠΑΝ ΙΙ» (Κυλλήνη ) µε συµµετοχή των στελεχών της ΕΥ ΕΠΑΕ και εκπροσώπων των αρχών προγραµµατισµού (ΥΠΑΝ, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Πολιτισµού) και της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Για την εξειδίκευση των δράσεων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό, εκπονήθηκε από την ΕΥ ΕΠΑΕ σχέδιο οδηγού - ΚΥΑ που θα διέπει την υλοποίησή τους. Ταυτόχρονα εκπονήθηκαν µελέτες ωρίµανσης από τις Γενικές Γραµµατείες του ΥΠΑΝ και του ΥΠΤΑΝ, σε συνέργεια µε τις δράσεις ΕΤΠΑ. Ο συνολικός βαθµός εξειδίκευσης του ΕΠΑΝ ΙΙ από άποψη προϋπολογισµού ανέρχεται σε 75% ενώ αν ληφθούν υπόψη και κάποιες υπερδεσµεύσεις σε ορισµένους κωδικούς θεµατικής προτεραιότητας, ανέρχεται σε 97,2%. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η εξειδίκευση του ΕΠΑΝ ΙΙ και των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης ανά κωδικό θεµατικής προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων Σελ 2 από 16

3 Οι κωδικοί θεµατικής προτεραιότητας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. Β. Εκπόνηση µελετών προετοιµασίας για το σχεδιασµό Ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη µελέτες ωρίµανσης και προετοιµασίας για παρεµβάσεις της προγραµµατικής περιόδου συνολικού προϋπολογισµού 2,35 εκ. Καλύπτονται θέµατα όπως: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας νέων και γυναικών στην Ελλάδα, Αξιολόγηση των δράσεων του ΕΠΑΝ για την ενίσχυση των εµπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, Περιφερειακή και κλαδική διάσταση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, Σχεδιασµός του µοντέλου δοµών στήριξης της Επιχειρηµατικότητας, ιερεύνηση παραγόντων επιτυχίας των δηµόσιων πολιτικών στην επιστήµη, τεχνολογία και καινοτοµία, Σχέδιο δράσης σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα, Ενίσχυση των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης Υπόδησης έρµατος, Εκπόνηση της προµελέτης και των µελετών Βασικού Σχεδιασµού και Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση Σταθµού συµπίεσης φυσικού αερίου στην Νέα Μεσηµβρία Θεσσαλονίκης» Γ. Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης στις περιφέρειες Πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 30 ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τις δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας και στις 13 περιφέρειες της χώρας, στις οποίες εκτός από την παρουσίαση των νέων παρεµβάσεων έγινε και διάλογος µε τους αναπτυξιακούς τοπικούς φορείς για το περιεχόµενο των παρεµβάσεων ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δυνατότητες που παρέχονται σε σχέση και µε ειδικότερες ανάγκες των περιφερειών. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά την εξειδίκευση. Παράλληλα το πρόγραµµα συζητήθηκε µε συλλογικούς φορείς όπως η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και η Εθνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και παρουσιάστηκε στην επιχειρηµατική κοινότητα σε σαράντα επιµελητήρια της χώρας ως σήµερα.. ιαβούλευση µε ΥΠΟΙΟ και τις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης. Ακολούθησε µια σειρά διαβουλεύσεων µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) για τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να οργανωθεί η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης και του απαραίτητου προϋπολογισµού από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης προς την ΕΥ ΕΠΑΕ. Επίσης, σε συνεργασία µε τους Γενικούς Γραµµατείς των 5 Περιφερειών µεταβατικής στήριξης, υπήρξε συµφωνία για τη διαµόρφωση και υποβολή του αιτήµατος εκχώρησης για το σύνολο του προγράµµατος. Ε. Εκχωρήσεις αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας των Π.Ε.Π. στην ΕΥ ΕΠΑΕ Με βασικό κριτήριο τον βαθµό ωρίµανσης κάθε κατηγορίας πράξεων, υποβλήθηκαν αντίστοιχα αιτήµατα προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σε συνέχεια των οποίων εκδόθηκαν ως τώρα τέσσερις ΚΥΑ εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης στην ΕΥ ΕΠΑΕ. Σελ 3 από 16

4 Σύµφωνα µε την πρόσφατη (σωρευτική) απόφαση υπ. αριθ / ΕΥΣ/1926/ (ΦΕΚ Β 502) πόροι ύψους 691,7 εκ. για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας από τα ΕΠ των πέντε Περιφερειών µεταβατικής στήριξης εκχωρούνται στην ΕΥ ΕΠΑΕ ενώ ο συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός των σχετικών δράσεων ανέρχεται σε 1381,68 εκ. (ποσό που αντιστοιχεί στο 47% του συνόλου των πόρων για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι πόροι για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας που έχουν εκχωρηθεί για διαχείριση στην ΕΥ ΕΠΑΕ έως τις και οι αντίστοιχοι πόροι του ΕΠΑΝ ΙΙ, ανά άξονα και Περιφέρεια. ΣΤ. Εκχωρήσεις αρµοδιοτήτων διαχείρισης σε Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης Σύµφωνα µε την παρ 4α του άρθρου 4 του Ν. 3614/2007 ( Ως Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης δύναται να ορίζεται δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως) και το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, έχουν ορισθεί Ενδιάµεσοι Φορείς ιαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ, οι παρακάτω φορείς: - Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/ ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για πράξεις κρατικών ενισχύσεων οι οποίες χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε επενδυτικού νόµου και εµπίπτουν στα προσδιοριζόµενα από τον επενδυτικό νόµο όρια προϋπολογισµού. - Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του τοµέα αρµοδιοτήτων τους. - Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, για τις βασικές αρµοδιότητες διαχείρισης των κατηγοριών πράξεων Cluster Μικροηλεκτρονικής Φάση 2. - ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για τις βασικές αρµοδιότητες διαχείρισης στις περιπτώσεις των κατηγοριών πράξεων επιδότησης δανεισµού κεφαλαίων κίνησης µικρών επιχειρήσεων αντίστοιχα. Με σχετικές υπουργικές αποφάσεις έχει γίνει εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις συνολικού προϋπολογισµού 143,4 εκ.. που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης στην ΓΓΕΤ ΓΓΒ, ΑΘΗΝΑ και ΤΕΜΠΜΕ.. Εκτός από τον ορισµό των παραπάνω φορέων ως Ε.Φ.. ολοκληρώθηκε η πρόσληψη µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ενδιαµέσου φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων για το µεγάλο όγκο των σχετικών δράσεων, κατ αναλογία µε το ΕΠΑΝ Η διαγωνιστική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την παρ 4 (γ) του Ν.3614/2007 (ως ΕΦ δύναται να επιλεγεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µετά από διαγωνιστική διαδικασία) και το Π 98/96. Η σχετική πρόσκληση έγινε µε την 9939/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων ήταν η , ενώ υπεβλήθη µια (1) µόνο πρόταση, η οποία και αξιολογήθηκε θετικά. Με βάση την πρόταση αυτή δηµιουργείται ενιαία δοµή στήριξης στην οποία συµµετέχουν η µεγάλη πλειοψηφία των επιµελητηρίων της χώρας, Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι Σύνδεσµοι Βιοµηχανιών και Ξενοδόχων, Συνεταιριστικές τράπεζες, οι Σελ 4 από 16

5 ΕΦ του ΕΠΑΝ και το ΚΑΠΕ καλύπτοντας το σύνολο της χώρας. Η σύµβαση υπεγράφη στις 31 Μαρτίου Ο νέος Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης προβλέπεται ότι θα διαχειριστεί σηµαντικό τµήµα κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ στους τοµείς ενέργειας µεταποίησης εµπορίου υπηρεσιών και τουρισµού, εκτιµώµενης δηµόσιας δαπάνης 1,8 δις. Θα είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία και θα αµείβεται µε βάση τις λειτουργικές του δαπάνες που θα πιστοποιούνται από την ΕΥ ΕΠΑΕ. Είναι υποχρεωτική η συνεργασία του µε τράπεζες, που θα διαθέτουν καταστήµατα για την προβολή δράσεων του ΕΠΑΕ και παραλαβή των προτάσεων των επενδυτών καθώς και την αποπληρωµή των επενδυτών εντός 7 ηµερών από την ολοκλήρωση της επένδυσής τους. Παράλληλα συστάθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν, οι παρακάτω Ειδικές Υπηρεσίες που θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, το συντονισµό και την υλοποίηση του ΕΠΑΝ ΙΙ: 1. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών 2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας (Ε.Τ.Α.Κ.) 3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς του Εµπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή 4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ΙΙΙ. Πρόοδος ενεργοποίησης Προσκλήσεις για υποβολή Τεχνικών ελτίων προς ικαιούχους Μέχρι τις έχουν εκδοθεί από την ΕΥ ΕΠΑΕ δέκα προσκλήσεις υποβολής Τεχνικών ελτίων σε ικαιούχους, συνολικού προϋπολογισµού 206,8 εκ. (εκ των οποίων 122,7 εκ. αντιστοιχούν στο ΕΠΑΝ ΙΙ και 84 εκ. στα Π.Ε.Π. των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης) που αφορούν σε έργα υποδοµής, προµήθειες και υπηρεσίες στους τοµείς έρευνας και τεχνολογίας, τουρισµού, εποπτείας αγοράς, ενέργειας (φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού) και τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής. Έγκριση Οδηγών Έχουν για το ίδιο διάστηµα εγκριθεί από την ΕΥ ΕΠΑΕ Οδηγοί Εφαρµογής για έργα κρατικών ενισχύσεων στους τοµείς έρευνας και τεχνολογίας, επιχειρηµατικότητας και στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της οικονοµικής κρίσης, προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 313,4 εκατ. εκ των οποίων 148,7 εκ. αφορούν στο ΕΠΑΝ ΙΙ και 164,7 εκ. στα Π.Ε.Π. των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί οι προκηρύξεις προς τους δικαιούχους (επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς) από τους αρµόδιους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης. Αν ληφθούν υπόψη και οι Οδηγοί για την Επιχειρηµατικότητα Νέων και Γυναικών, η προδηµοσίευση των οποίων έχει πραγµατοποιηθεί, τα ποσά ανέρχονται σε 353,4εκ. Σελ 5 από 16

6 εκ των οποίων 177,1 εκατ. αντιστοιχούν στο ΕΠΑΝ ΙΙ και 176,3 εκ. στα Π.Ε.Π. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης. Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής Σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ. αριθ /ΕΥΣ 5227/ των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης συνιστάται Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «Ταµείο Κεφαλαίου JEREMIE», ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, που αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια µέσω δανείων (loans), επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital), εγγυήσεων, µικροπιστώσεων κ.τ.λ.,. Η σύσταση του Ταµείου συνοδεύεται και από την χρηµατοδοτική συνεισφορά 100 εκ. συνολικά από τα οποία τα 50 εκ. προέρχονται από το ΕΠΑΝ ΙΙ και τα υπόλοιπα 50 εκ. από τα Ε.Π. των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την ενεργοποίηση του προγράµµατος, περιλαµβάνοντας τις προσκλήσεις για υποβολή τεχνικών ελτίων που έχει εκδώσει η ΕΥ ΕΠΑΕ και τους οδηγούς εφαρµογής που έχει εγκρίνει έως τις Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η συνολική ενεργοποίηση (µε προσκλήσεις και προκηρύξεις κρατικών ενισχύσεων) ανέρχεται σε 560,1 εκ. ηµόσια απάνη που κατανέµεται σε 299,7 εκ. για τις 8 Περιφέρειες του στόχου 1 (17,41 % του ΕΠΑΝ ΙΙ) και 260,4 εκ των Ε.Π. των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης. ΙV. Υλοποιούµενες Πράξεις Στο κεφάλαιο αυτό δίδεται µια συνοπτική παρουσίαση για πράξεις (η/και έργα) των οποίων η υλοποίηση έχει αρχίσει. Για κάθε πράξη (ή έργο) δίδεται ο τίτλος, ο κωδικός θέµατος προτεραιότητας στον οποίο ανήκει, µία σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου και η εξέλιξη της υλοποίησης µέχρι τις 30 Μαρτίου Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική: Υποδοµή στην Αττική και υτική Ελλάδα & Ενίσχυση φορέων (Φάση 2 της πιλοτικής δράσης του ΕΠΑΝ) (κωδ. θεµ. προτερ. 03: «Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ, µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών και τεχνολογικών πόλων). Η πράξη αφορά σε συνέχιση της πιλοτικής ράσης του ΕΠΑΝ και συνίσταται στην επέκταση και ενδυνάµωση του cluster Μικροηλεκτρονικής τόσο από άποψη συµµετεχόντων φορέων όσο και από άποψη υλοποιούµενων δραστηριοτήτων και κοινών υποδοµών. Περιλαµβάνει δύο κατηγορίες έργων: Α. Ενίσχυση φορέων (από όλη την Ελλάδα) που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της µικροηλεκτρονικής, µε συνολικό προϋπολογισµό ηµόσιας δαπάνης 33 εκ Ενισχύονται παραγωγικοί και ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της µικροηλεκτρονικής, µέσω διαφόρων χρηµατοδοτικών εργαλείων - σχηµάτων π.χ. (ενδεικτικά): Σελ 6 από 16

7 - ενισχύσεις νέων και υφιστάµενων πολύ µικρών επιχειρήσεων για ανάπτυξη πρωτοτύπων - ενισχύσεις για συνεργατική βιοµηχανική έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπων προϊόντων - ειδικές δράσεις υποστήριξης του συνεργατικού σχηµατισµού όπως π.χ. δηµιουργία ειδικών βάσεων δεδοµένων, ανάληψη συνεδρίων, εξειδικευµένων εκπαιδευτικών σεµιναρίων κλπ. Αρµοδιότητες διαχείρισης έχουν η ΓΓΕΤ και το Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προκήρυξης προς τους δικαιούχους και µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης επελέγησαν 64 προτάσεις στις οποίες συµµετέχουν 64 φορείς. Β. Επέκταση της κτιριακής υποδοµής που εξυπηρετεί τις ανάγκες του cluster µε συνολικό προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης 5 εκ.. Σε συνέχεια των από και προσκλήσεων της ΕΥ ΕΠΑΕ συνολικού προϋπολογισµού 5 εκ., έχουν υποβληθεί Τεχνικά ελτία για τα έργα κτιριακής υποδοµής στην Πάτρα και Αθήνα, τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης. - Κουπόνια Καινοτοµίας για ΜΜΕ (Voucher for SMEs) (κωδ. θεµ. προτερ. 04: Βοήθεια προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε& ΤΑ ερευνητικών κέντρων) Αφορά στην παροχή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (µε εργαζόµενους µέχρι 20 άτοµα) επιχορήγησης για την αγορά καινοτόµων συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από δηµόσιους φορείς καινοτοµίας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, κλαδικές εταιρείες). Η επιχορήγηση έχει τη µορφή «κουπονιού» ( Voucher ) ύψους µέχρι µε το οποίο αµείβεται ο φορέας για την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς την ΜΜΕ για την αντιµετώπιση κάποιου προβλήµατος / ερωτήµατος ή και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας - σύµφωνα µε σχετική αίτηση που έχει υποβάλει και στο πλαίσιο σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ επιχείρησης και φορέα καινοτοµίας. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 8,4 εκ. Αρµόδιος Φορέας για τη διαχείριση είναι η Γ.Γ.Ε.Τ. Η υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία (κωδ. θεµ. προτερ. 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ) Περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην διευκόλυνση του συντονισµού της εθνικής Ε&Τ πολιτικής µε τις Ε&Τ πολιτικές των άλλων κρατών µελών, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της υλοποίησης κοινών Ε&Τ δράσεων και υποδοµών, σε τοµείς εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Βασικός στόχος είναι η υποστήριξη και επιτάχυνση της ενσωµάτωσης της χώρας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτοµίας. Περιλαµβάνει πολλές επιµέρους παρεµβάσεις η υλοποίηση των οποίων συνδέεται µε αντίστοιχες πρωτοβουλίες παρεµβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σελ 7 από 16

8 Πραγµατοποιήθηκε προκήρυξη για την επιµέρους κατηγορία πράξης που αφορά στην προετοιµασία των ελληνικών φορέων για συµµετοχή στις ερευνητικές υποδοµές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδοµών συνολικού προϋπολογισµού 2 εκ.. Αρµόδιος Φορές για τη διαχείριση είναι η Γ.Γ.Ε.Τ. Προετοιµάζονται προκηρύξεις και άλλων σχετικών παρεµβάσεων (έχουν υποβληθεί σχέδια οδηγών εφαρµογής στην ΕΥ ΕΠΑΕ προς έγκριση για δύο ακόµη κατηγορίες πράξεων συνολικού προϋπολογισµού 2,25 εκ. ). - Επιστήµη και Κοινωνία (κωδ. θεµ. προτερ. 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ) Περιλαµβάνει παρεµβάσεις ενηµέρωσης του κοινού για θέµατα επιστήµης, διάχυσης στο ευρύ κοινό των αποτελεσµάτων της έρευνας, ενίσχυσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος στους νέους µέσω της υποστήριξης καινοτόµων ιδεών στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση κλπ. Έχει εκδοθεί πρόσκληση από την ΕΥ ΕΠΑΕ προς την ΓΓΕΤ για την πράξη «Σχεδιασµός, παραγωγή, έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) και διεκπεραίωση του Ενηµερωτικού ελτίου της ΓΓΕΤ «Ε&Τ», καθώς και επικαιροποίηση των στοιχείων της βάσης δεδοµένων αποδεκτών του Ενηµερωτικού ελτίου» προϋπολογισµού 700 χιλ.. Επίσης προετοιµάζεται πρόσκληση για την πράξη «Εβδοµάδα Επιστήµης και Τεχνολογίας». - Εποπτεία της Αγοράς Α Φάση (κωδ. θεµ. προτερ. 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ) Το έργο περιλαµβάνει την ανάπτυξη των απαιτούµενων υποδοµών ποιότητας όπως λ.χ. η ανάπτυξη δικτύου πιστοποιηµένων εργαστηρίων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε πρόγραµµα κάλυψης των αναγκών της χώρας που εντάσσονται στις απαιτήσεις των Οδηγιών της Νέας Προσέγγισης, όπως λ.χ. η Οδηγία 89/106 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Προϊόντα οµικών Υλικών. Θα προβλέπεται και η υποβοήθηση ίδρυσης και λειτουργίας φορέων πιστοποίησης, επιθεώρησης και εργαστηριακών δοκιµών για τα προϊόντα των δοµικών υλικών, κ.ο.κ Το έργο θα καλύπτει στην Α Φάση 20 από τις 35 σε ισχύ οδηγίες νέας προσέγγισης. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 1,8 εκ. και κατανέµεται σε όλες τις περιφέρειες σύµφωνα µε το µερίδιο χρηµατοδότησής τους µε βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ο Προϋπολογισµός της πράξης για τις 8 περιφέρειες ανέρχεται σε 1,02 εκ Ευρώ, ενώ για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης φτάνει τις 0,77 εκ. Ευρώ. Το έργο αφορά στην επέκταση του συστήµατος αρµοδιότητας της Γ.Γ.Β. που υλοποιείται σε πιλοτική µορφή στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Εγγύηση και Επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης Μικρών Επιχειρήσεων (κωδ. θεµ. προτερ. 05: Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων ) Η κατηγορία πράξης αποτελεί συνέχεια και αναβάθµιση των αντιστοίχων του ΕΠΑΝ (παροχή εγγυήσεων και επιδότηση επιτοκίου δανείων µικρών Σελ 8 από 16

9 επιχειρήσεων) µέσω των οποίων διευρύνονται οι µορφές στήριξης των µικρών επιχειρήσεων από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε κεφάλαια. Γενικός στόχος της παρούσας κατηγορίας πράξης είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, η ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο και η ενίσχυση της ρευστότητας υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στην παρούσα περίοδο οικονοµικής κρίσης, µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης υφισταµένων και νέων ΜΕ και ΠΜΕ σε κεφάλαια κίνησης. Ειδικότερα αφορά στην παροχή εγγύησης µέρους των δανείων που συνάπτουν οι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις µε τους χρηµατοπιστωτικούς φορείς και επιδότησης του επιτοκίου δανεισµού κεφαλαίων κίνησης των δικαιούχων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 100 εκ.. και τις αρµοδιότητες διαχείρισης έχουν η ΓΓΒ και το ΤΕΜΠΜΕ. Η υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 12/12/2008. Έως 10/3/2009 ο αριθµός των συνολικών εγκρίσεων ανέρχεται σε σε σύνολο αιτήσεων. Το ύψος των χορηγηθέντων δανείων ανέρχεται σε 1,83 δις. Λόγω της εξάντλησης των διαθέσιµων πόρων ως συνέπεια της υψηλής ζήτησης προωθήθηκε αύξηση του προϋπολογισµού µε διάθεση 100 εκ. επιπλέον για το σύνολο της χώρας. Για το λόγο αυτό στις υποβλήθηκε αίτηµα της ΕΥ ΕΠΑΕ προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για εκχώρηση 47 κ. από τα ΕΠ των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης ενώ για τις 8 περιφέρειες του στόχου 1 υπάρχουν διαθέσιµα επιπλέον 53 εκ από το ΕΠΑΝ ΙΙ. - Πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) (κωδ. θεµ. προτερ. 05: Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων ) Η JEREMIE αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ (DG Regio), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια µέσω δανείων loans), επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital),εγγυήσεων, µικροπιστώσεων κ.τ.λ., ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, η καινοτοµία και η απασχόληση στην Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η δηµιουργία σε κάθε χώρα ενός κεντρικού φορέα παροχής χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων κάθε µορφής, Holding Fund (Κεντρικό Ταµείο) της χώρας που µπορεί να ταυτίζεται µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων Στο Holding Fund κατατίθενται ανέκκλητα οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι κάθε σχετικού µε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µέτρου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της χώρας. Το Holding Fund προσλαµβάνει µέσω ανοικτής διαδικασίας περιφερειακούς φορείς παροχής χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων (Financial Intermediaries) και οι φορείς αυτοί διαθέτουν τους σχετικούς πόρους στις ΜΜΕ. Στο σχεδιασµό του ΕΣΠΑ έχει προβλεφθεί η συµµετοχή της χώρας στην πρωτοβουλία Jeremie. Στο πλαίσιο αυτό στις 26 Ιουνίου 2007 υπεγράφη Σύµβαση Χρηµατοδότησης (Funding Agreement) µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα και τη σύσταση και οργάνωση του Ταµείου κεφαλαίου JEREMIE Σελ 9 από 16

10 τηρούµενου από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Με βάση τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης, και κυρίως τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 αυτής, η Ελληνική ηµοκρατία αναλαµβάνει να καταβάλει στο Ταµείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE το ποσό των 100 εκατ. ευρώ µετά την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) από την ΕΕ και την καταβολή από την τελευταία των αντίστοιχων ποσών (προκαταβολών). Η κατανοµή των σχετικών πόρων από τα επιµέρους Επιχειρησιακά Προγράµµατα αναφέρεται στην υπ αριθµ /ΕΥΣ 5227/ ΚΥΑ σύστασης του Ταµείου Χαρτοφυλακίου (ΦΕΚ Β/1751/ ) και είναι 50 εκ. από το ΕΠΑΝ ΙΙ και 50 εκ. από τα Π.Ε.Π. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης. Έχει προταθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ένα χρηµατοδοτικό προϊόν, συνολικού ύψους 50 εκ περίπου, το οποίο αφορά σε χορήγηση µικρο-δανείων (έως ) σε πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (υφιστάµενες ή προσφάτως ιδρυθείσες) σύµφωνα µε την έννοια των κοινοτικών κανονισµών. Τµήµα του ποσού αυτού (20% ή υψηλότερο ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν) προτείνεται να κατευθυνθεί σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν αυτό και αυτά που θα προκύψουν στο µέλλον, θα υλοποιηθούν µε τους βέλτιστους δυνατούς όρους, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η µέγιστη δυνατή απορρόφηση πόρων στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου όσο και το ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις µε εργαλεία που ήδη υλοποιούνται ή προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν στη χώρα. - Σταθµός υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα» (κωδ. θεµ. προτερ. 35:Φυσικό αέριο) Στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση της δυναµικότητας και ευστάθειας του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου» έχει προβλεφθεί η επέκταση των υφιστάµενων υποδοµών υγροποιηµένου ή/και συµπιεσµένου φυσικού αερίου που θα προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία στο σύστηµα µεταφοράς, εξισορροπώντας τις διακυµάνσεις της ζήτησης. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα έργα «Σταθµός Συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας 15,5 MW στη Ρεβυθούσα» και «Αναβάθµιση Τερµατικού Σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα» µέσω των οποίων τριπλασιάζεται ο ρυθµός αεριοποίησης του υγροποιηµένου φυσικού αερίου στο σταθµό και παράλληλα εξασφαλίζεται ενεργειακά η νέα λειτουργία του, µέσω µονάδας συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας 15,5 MW. ικαιούχος είναι ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ). Τα δυο αυτά έργα αποτελούν µια παρέµβαση που ξεκίνησε στο Γ ΚΠΣ ενώ η ολοκλήρωση τους θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , καθώς αποτελούν από κοινού το µεγάλο έργο γέφυρα για το οποίο το ποσοστό κοινοτικής συνδροµής έχει αρχικώς καθορισθεί σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Ε(2007)2395 της Απόφαση της Επιτροπής. Ο προϋπολογισµός στην τέταρτη προγραµµατική περίοδο για τα έργα αυτά ανέρχεται σε 5,00 εκ. δηµόσια δαπάνη ενώ ο συνολικός είναι 11,12 εκ.. Τα σχετικά ποσά για το σύνολο της παρέµβασης είναι 30,83 εκ. και 68,50 εκ. αντίστοιχα. Το συνολικό έργο ανήκει στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Ο προϋπολογισµός στην τέταρτη προγραµµατική Σελ 10 από 16

11 περίοδο κατανέµεται µε πληθυσµιακά κριτήρια στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Κ. Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας. (Περιφέρειες του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου). Έχει υποβληθεί επικαιροποιηµένος φάκελος µεγάλου έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Κανονισµού (ΕΚ)1260/1999 µε το µε αρ. πρ /Β1/4998/ έγγραφο της ΕΥ ΕΠΑΕ. - Ενέργειες για την απρόσκοπτη τροφοδότηση µε ηλεκτρισµό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση της ευστάθειας του συστήµατος (κωδ. θεµ. προτερ. 33:Ηλεκτρισµός) Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας πράξεων προβλέπεται η υλοποίηση των έργων: «Μετρήσεις ενέργειας» το οποίο αφορά στην Προµήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρονικού µετρητικού εξοπλισµού, και «Μετρητές χαµηλής τάσης» που αφορά σε προµήθεια και εγκατάσταση µετρητών σε καταναλωτές χαµηλής τάσης µε στόχο την ορθολογική εκµετάλλευση του δικτύου και τη διαχείριση της ζήτησης. Τα έργα θα συµβάλουν στην αύξηση της αξιοπιστίας του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. ικαιούχος των έργων είναι η ΕΗ. Η συνολική δηµόσια δαπάνη των έργων είναι 3,88 εκ για το έργο «Μετρήσεις ενέργειας» και 13,50 εκ για το έργο «Μετρητές χαµηλής τάσης» αντίστοιχα και κατανέµεται σε όλες τις περιφέρειες σύµφωνα µε το µερίδιο χρηµατοδότησης κάθε περιφέρειας µε βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (κωδ. θεµ. προτερ. 43:Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας) Στο πλαίσιο της προώθησης δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόµησης ενέργειας προωθείται από το ΥΠΑΝ η υλοποίηση ειδικού προγράµµατος δράσεων Εξοικονόµησης ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ). Κεντρικό στόχο του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αποτελεί η βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, η προώθηση δράσεων επίδειξης µε άµεσα εφαρµόσιµα αποτελέσµατα και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιµης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Αντικείµενο του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αποτελεί η εφαρµογή δράσεων και καλών πρακτικών για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, µε έµφαση στον κτιριακό τοµέα (δηµοτικά κτίρια) και στην αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τοµέα δηµοτικών και ιδιωτικών µεταφορών και στις ενεργοβόρες δηµοτικές εγκαταστάσεις, µέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεµβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. ικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων αποτελούν οι ΟΤΑ της χώρας µε πληθυσµό άνω των κατοίκων µε µέγιστο επιλέξιµο προϋπολογισµό από έως και Σελ 11 από 16

12 V. Προγραµµατισµός Νέες προσκλήσεις 2 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ Με βάση την ωρίµανση πράξεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις εκχωρήσεις πόρων από το ΥΠΟΙΟ για τις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης προγραµµατίζονται νέες προσκλήσεις κατά το έτος 2009, συµπεριλαµβάνοντας και τις πράξεις η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης. Ο προϋπολογισµός, σε όρους δηµόσιας δαπάνης, των νέων προσκλήσεων οι οποίες θα εκδοθούν µετά το 1 ο τρίµηνο του 2009 και έως εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 960 εκ. από τα οποία 482 εκατ. για τις 8 Περιφέρειες του ΕΠΑΝ ΙΙ και 478 εκατ. µε εκχώρηση από το ΥΠΟΙΟ για τις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας. Συνολικά και µέχρι το τέλος του 2009 για τις 13 Περιφέρειες της χώρας προγραµµατίζεται να έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους εκ., ήτοι το 47% του συνολικού προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος. VI. Κανόνας Ν+3 για το έτος 2010 Το ΕΠΑΝ ΙΙ για τις 8 Περιφέρειες του Στόχου 1 διαθέτει µε βάση τους χρηµατοδοτικούς πίνακες έναν προϋπολογισµό εκ.. σε όρους ηµόσιας απάνης. Από την ετήσια κατανοµή και καθότι το 2010 είναι το πρώτο έτος εφαρµογής του κανόνα Ν+3 για την Προγραµµατική Περίοδο , απορρέει ότι µέχρι το τέλος του έτους αυτού, υπάρχει η υποχρέωση για δαπάνες ύψους 232 εκ.. Παράλληλα η ΕΥ ΕΠΑΕ προβλέπεται να υλοποιήσει µέσω εκχωρήσεων, δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας για τις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης ύψους εκ. και εξ αυτών προκύπτει η ανάγκη για απορρόφηση µέχρι το τέλος του 2010 επιπλέον 324 εκ. µε την ακόλουθη κατανοµή ανά Περιφέρεια: Αττική 115 εκ., Κεντρική Μακεδονία 65 εκ., υτική Μακεδονία 13 εκ., Στερεά Ελλάδα 103 Εκ. και Νότιο Αιγαίο 27 εκ.. Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι µέχρι στιγµής από το ΥΠΟΙΟ έχουν εκχωρηθεί πόροι που αφορούν τις 5 µεταβατικές περιφέρειες ύψους µόνο 691 εκ. και κατά συνέπεια οι δεσµεύσεις για το 2010 µειώνονται αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση για την κάλυψη των δεσµεύσεων µε βάση τον κανόνα του ν+3 για το έτος 2010, δεν αναµένεται να υπάρξει πρόβληµα για τους εξής λόγους: Η εξειδίκευση του προγράµµατος βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο 97% και οι προκαταρκτικές ενέργειες προετοιµασίας (εκχωρήσεις, σύσταση και λειτουργία ΕΥΣΕ, επιβεβαίωση επάρκειας δικαιούχων, διαδικασίες µε ΕΦ, έγκριση οδηγών εφαρµογής κλπ) έχουν ολοκληρωθεί µε συνέπεια τη στιγµή αυτή να υπάρχει ωριµότητα δράσεων και ετοιµότητα ως προς την ενεργοποίηση του προγράµµατος. Το γεγονός ότι οι προκαταβολές θεωρούνται επιλέξιµες και µε βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτιωτικές παρεµβάσεις στους κανονισµούς λόγω της κρίσης, µπορούν να αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό ποσοστό του όλου έργου. Από τις µέχρι τώρα προσκλήσεις, αλλά και τις προγραµµατιζόµενες για προκήρυξη δράσεις για το έτος 2009, αναµένονται µέχρι το τέλος του 2009 δαπάνες της τάξης των 300 εκ. σε όρους Συνολικής ηµόσιας απάνης. Το 2010 θα υπάρξουν και επιπλέον προκηρύξεις µε αντίστοιχες δαπάνες για το έτος Σελ 12 από 16

13 VIΙ. Ενέργειες Πληροφόρησης ηµοσιότητας για το ΕΠΑΝ ΙΙ (Μάρτιος 2008 Μάρτιος 2009) Κεντρικής σηµασίας ενέργεια υπήρξε η κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από την Ε.Ε. του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας του ΕΠΑΝ ΙΙ. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επικοινωνιακών ενεργειών διαρθρώνεται σε 3 επιχειρησιακές φάσεις. Η περίοδος αποτελεί την εναρκτήρια φάση του προγράµµατος. Είναι η φάση κατά την οποία η εφαρµογή του προγράµµατος επικοινωνίας διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του ίδιου του Ε.Π. καθώς και τους άξονες όπου στη συνέχεια θα κινηθεί η µαζική επικοινωνία. Βασικοί στόχοι αυτής της φάσης είναι: - Η γνωστοποίηση των παρεµβάσεων της του ΕΠ και της εξειδίκευσης αυτού. - Η εδραίωση και εφαρµογή σε όλα τα µέσα του νέου λογοτύπου του Ε.Π., ώστε να ενισχυθεί η µηνυµατική, εικαστική και χρωµατική ταυτότητα του ΕΠ. - Η χρηστική ενηµέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για το ΕΠ, το πλαίσιο που το διέπει και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει, µέσω µηχανισµών συστηµατικής ενηµέρωσης(ιστοσελίδα, info desk, call center, ενηµερωτικά έντυπα, ενηµερωτικοί οδηγοί κλπ) - Η ενηµέρωση µε ηµερίδες σεµινάρια κλπ των φορέων που µπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης για ο ΕΠ. Κατά το διάστηµα Μάρτιος Μάρτιος 2009 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: H εναρκτήρια εκδήλωση του ΕΠΑΝ ΙΙ µε συµµετοχή περισσοτέρων από 600 συνέδρων (επιχειρηµατίες, ερευνητές, εκπρόσωποι φορέων κλπ) πραγµατοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2008, ηµέρα της Ευρώπης. Σχεδιασµός, υλοποίηση και διάχυση λογοτύπου ΕΠΑΝ ΙΙ Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης: Από τις αρχές του 2008 απαντήθηκαν κλήσεις που αφορούσαν το ΕΠΑΝ ΙΙ. Εστάλησαν 203 ηλεκτρονικές απαντήσεις σε ερωτήµατα κοινού και επισκέφθηκαν το γραφείο 402 ενδιαφερόµενοι. Σχεδιασµός και παραγωγή προωθητικού υλικού (αφίσα, folder) για τον τοµέα της Κατάρτισης Ανθρώπινου υναµικού της νέας προγραµµατικής περιόδου (ΕΠΑΝ ΙΙ, ) Σχεδιασµός και εκτύπωση στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενηµερωτικού εντύπου για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού, των φορέων πολλαπλασιαστών πληροφόρησης του προγράµµατος, των Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης και άλλων ιαχειριστικών Αρχών, για το νέο πρόγραµµα. Έναρξη λειτουργίας της ανανεωµένης ιστοσελίδας του Προγράµµατος, η οποία διατηρεί την ψηφιακή διεύθυνση του ΕΠΑΝ (www.antagonistikotita.gr) και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να αναζητά πληροφορίες σε χωριστά πεδία για το ΕΠΑΝ και το ΕΠΑΝ ΙΙ. Σελ 13 από 16

14 Συµµετοχή της ΕΥ ΕΠΑΕ σε περισσότερες από 80 ενηµερωτικές εκδηλώσεις φορέων (Ηµερίδες, Συνέδρια, Fora κλπ) στην Αθήνα και την Περιφέρεια, µε σκοπό την ενηµέρωση για το ΕΠΑΝ ΙΙ. Συµµετοχή της ΕΥ ΕΠΑΕ µε ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο στις ακόλουθες εκθέσεις στο κέντρο και την Περιφέρεια: Climatherm στο Ανατολικό Αεροδρόµιο, Φεβρουάριος 2008 EnergyRes στο Ανατολικό Αεροδρόµιο, Απρίλιος ο Τουριστικό Πανόραµα στην Αθήνα, Απρίλιος 2008 Αγροτικός Αύγουστος στα Χανιά, Αύγουστος 2008 Πανελλήνια Γενική Έκθεση «7ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα», Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2008 Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2008» στο Ηράκλειο, Οκτώβριος η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, Οκτώβριος 2008 Βόλος Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και σταδιοδροµίας 2008, Οκτώβριος Νοέµβριος η Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Νέων στην Τεχνόπολις στο Γκάζι, Νοέµβριος 2008 Μέσω της προβολής video, διανοµής ενηµερωτικού και προωθητικού υλικού, διαγωνισµών και της ζωντανής επικοινωνίας µε το ευρύ κοινό, προωθήθηκε η ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας του ΕΠΑΝ, η προσέγγιση των κοινών στόχων του Προγράµµατος και εξυπηρέτησή τους από εξειδικευµένα στελέχη του ΕΠΑΝ, καθώς και η γνωριµία του κοινού µε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ). Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2008, η ΕΥ ΕΠΑΝ οργάνωσε στις πρωτεύουσες των 13 περιφερειών της χώρας ισάριθµες ηµερίδες, ενηµερώνοντας φορείς και κοινό για το περιεχόµενο των παρεµβάσεων του Νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ). ηµιουργήθηκε µια γέφυρα διαλόγου για την ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων αναφορικά µε την εξειδίκευση του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις του για την Ελληνική Περιφέρεια, η οποία συνεχίζεται µε τις ανοικτές διαβουλεύσεις του περιεχοµένου των δράσεων πριν αυτές προκηρυχθούν µέσω του ανοικτού φόρουµ της ιστοσελίδας του ΕΠΑΝ ΙΙ. Η συµµετοχή της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της ΕΥ ΕΠΑΝ σε εκδηλώσεις ενηµ έρωσης για το ΕΠΑΝ ΙΙ υπήρξε διαρκής, µε περισσότερες από 70 παρουσίες σε όλη την επικράτεια κυρίως σε επιµελητήρια για την ενηµέρωση της επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και τη διαβούλευση επί των δράσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ.. Έχει προχωρήσει η προετοιµασία τεύχους προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την πρόσληψη αναδόχου δηµοσιότητας. Ο σχετικός διαγωνισµός θα προκηρυχθεί εντός του Απριλίου Σελ 14 από 16

15 Παράρτηµα: Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 01 ραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα 02 Υποδοµή (Ε&ΤΑ) (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών µεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες τεχνολογίες 03 Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.) Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων 06 Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης) 07 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.) 08 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 09 Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 33 Ηλεκτρισµός 34 Ηλεκτρισµός ( Ε -Η) 35 Φυσικό αέριο 36 Φυσικό αέριο ( Ε -Η) Σελ 15 από 16

16 39 Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια 40 Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 41 Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα 42 Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες µορφές ενέργειας 43 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 55 Προώθηση των φυσικών πόρων 57 Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 81 Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων 85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 86 Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία Σελ 16 από 16

17 ΕΥ ΕΠΑΕ Πίνακας 1: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Συνολική ηµόσια απάνη, ποσά σε ΚΘΠ Κατηγορία πράξης ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01 Ενίσχυση νέων ερευνητικών κέντρων ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ηµιουργία πόλων και κέντρων αριστείας ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανάπτυξης καινοτοµίας σε περιοχές (γεωγραφικές, επιχειρηµατικές) µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση και παρουσία δραστήριων και εξωστρεφών ερευνητικών φορέων Υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων - κυρίως των µικροµεσαίων - και της συµµετοχής τους σε ενέργειες ΕΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 05 οµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 05 JEREMIE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Επιχειρηµατικότητα και προστασία του περιβάλλοντος Ποιοτικά, Περιβαλλοντικά και Ενεργειακά πρότυπα στις τουριστικές επιχειρήσεις Παραγωγή νέας γνώσης σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας για την οικονοµία - Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 1 από 4

18 ΕΥ ΕΠΑΕ Πίνακας 1: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Συνολική ηµόσια απάνη, ποσά σε ΚΘΠ Κατηγορία πράξης ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια, Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας και Επιχειρηµατική Αριστεία Ενίσχυση των ειδικών τουριστικών υποδοµών και των ειδικών µορφών τουρισµού Στοχεύµενες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του εµπορικού τοµέα και του τοµέα των υπηρεσιών Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Ε&Τ συνεργασία και υποστηρικτικές δράσεις Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση µεταποιητικών επιχειρήσεων Ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων εκσυγχρονισµού ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 09 Αναβάθµιση και απλούστευση κανονιστικού πλαισίου, Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 2 από 4

19 ΕΥ ΕΠΑΕ Πίνακας 1: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Συνολική ηµόσια απάνη, ποσά σε ΚΘΠ Κατηγορία πράξης ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 οµές που υποστηρίζουν τη συνεργασία µε φορείς παραγωγής γνώσης και παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης για τη µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 09 Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 09 Στήριξη της επιχειρηµατικότητας του εµπορικού τοµέα και του τοµέα των υπηρεσιών και µηχανισµοί εποπτείας της αγοράς ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Προστασία του Καταναλωτή και εποπτεία της αγοράς. Ολοκλήρωση εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας Ολοκλήρωση εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου Προώθηση Συστηµάτων ΑΠΕ Αιολική Ενέργεια Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ-Ηλιακή Ενέργεια ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 41 Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ-Βιοµάζα ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 3 από 4

20 ΕΥ ΕΠΑΕ Πίνακας 1: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Συνολική ηµόσια απάνη, ποσά σε ΚΘΠ Κατηγορία πράξης ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕυδροηλεκτρικής, γεωθερµικής και άλλες µορφές ενέργειας Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, συµπαραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 55 Ανάπτυξη οικοτουριστικών δράσεων ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 57 Αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού προορισµού ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 81 οµές υποστήριξης επιχειρήσεων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 81 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και στήριξη της επιχειρηµατικότητας του τουριστικού τοµέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 81 Παρεµβάσεις δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας του εµπορικού τοµέα και του τοµέα των υπηρεσιών ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 86 Αξιολόγηση, µελέτες, ενηµέρωση, επικοινωνία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύνολα η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 4 από 4

21 Πίνακας 2: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΥ ΕΠΑΕ (έως ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΑΝ ΙΙ Τίτλος Πράξης Συντοµη Περιγραφή 8 Περιφέρειες ΕΠΑΕ 5 Περ. Μεταβ. Στήριξης Αττική Στερεά Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ σε Φάση 2 - Cluster Μικροηλεκτρονικής Κτίρια Μικροηλεκτρονικής Πατρών και Αθηνών Κουπόνια Καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η κατηγορία πράξης αφορά σε συνέχιση της πιλοτικής ράσης του ΕΠΑΝ (φάση 2) και συνίσταται στην ενίσχυση επιχειρήσεων, ερευνητικών και άλλων φορέων (από όλη την Ελλάδα) που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της µικροηλεκτρονικής Η πράξη αφορά σε συνέχιση της πιλοτικής ράσης του ΕΠΑΝ και συνίσταται στην ενίσχυση (επέκταση) της υποδοµής του Κέντρου Μικροηλεκτρονικής στην Αθήνα Η κατηγορία πράξης αφορά στην παροχή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (µε εργαζόµενους µέχρι 20 άτοµα) επιχορήγησης για την αγορά καινοτόµων συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από δηµόσιους φορείς καινοτοµίας µε στόχο την αντιµετώπιση κάποιου προβλήµατος τους Μελέτες τεχνικής βιωσιµότητας και προετοιµασίας προτάσεων Περιλαµβάνονται δύο βασικές κατηγορίες µελετών :µελέτες τεχνικής βιωσιµότητας, οι οποίες θα προηγούνται ορισµένων, κυρίως σηµαντικής εµβέλειας, δραστηριοτήτων στην Έρευνα και Τεχνολογία & µελέτες προετοιµασίας προτάσεων για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Ε& Τ και Καινοτοµίας ή και εθνικά αντίστοιχα ιµερείς, πολυµερείς και περιφερειακές Ε+Τ Συνεργασίες Οι κατηγορίες πράξης στοχεύουν, α) στη χρηµατοδότηση έργων Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&Τ) στην βάση διµερών διακρατικών Ε&Τ συµφωνιών, στην ενίσχυση των πολυµερών συνεργασιών στην Ε& Τ και άλλων συναφών πρωτοβουλιών προώθησης της διεθνούς συνεργασίας στην Ε&Τ Ευρωπαϊκή Ε&Τα Συνεργασία Περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην προώθηση του συντονισµού της εθνικής Ε&Τ πολιτικής µε τις Ε&Τ πολιτικές των άλλων κρατών µελών, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ιεθνών Οργανισµών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και σκοπού, µέσω της υλοποίησης κοινών Ε&Τ δράσεων και υποδοµών, σε τοµείς εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Επιστήµη και Κοινωνία Στόχος της κατηγορίας πράξης είναι η ενσωµάτωση της επιστήµης στον κοινωνικό ιστό. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και των νέων σε σχέση µε τα επιτεύγµατα της επιστήµης και τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, περιλαµβανοµένων των καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που προάγουν την βιώσιµη ανάπτυξη Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη µελλοντικών αναγκών Στόχος της κατηγορίας πράξης είναι η υποστήριξη της χάραξης και αξιολόγησης διαφόρων δηµόσιων πολιτικών της χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτοµίας, µελετών, ανάπτυξης τεχνολογικών σχεδίων (technology platforms) κλπ ηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off και spin-out) Η κατηγορία πράξης αποσκοπεί στην ενίσχυση του ελληνικού συστήµατος καινοτοµίας µέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων. Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της δηµιουργίας spin off και spin out επιχειρήσεων η Συνεδριάση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 1 από 7

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης

Το χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝ ΙΙ: «Ανταγωνιστικότητα και Το χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης Εισηγητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΩΒΦ- Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009

Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών Καλό µεσηµέρι, Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Σας καλέσαµε σήµερα για να ανακοινώσουµε ένα νέο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΝΕΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΝΕΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Θ. Καζάζογλου Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466 Αθήνα, 24-05-2011 Α.Π.: Οικ. 5987/466 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ. Τεχνική Βοήθεια TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 TEXNIKH BOHΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 6.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνική Βοήθεια Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠΣ 3 ΚΠΣ 2000-2006 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑ 6 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Τεχνική Βοήθεια 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Ερώτηµα 1: Αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι µπορούν να γίνουν συµπράξεις που θα αποτελούνται από 3 το πολύ Ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε. Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 3 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αρχαία Ολυµπία 03-06-2010 1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στόχος: Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηµατικότητας που θα συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραµµα στοχεύει: Στη δηµιουργία πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα