ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ"

Transcript

1 ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου 2007 µε την υπ. αριθ.2007gr161p0001 απόφασή της. Έχει ως κεντρικό στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήµατος της χώρας µε έµφαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας και εξειδικεύεται σε τέσσερις γενικούς στόχους: Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα παρεµβαίνει στους τοµείς της ενέργειας, της έρευνας και τεχνολογίας, της βιοµηχανίας, του τουρισµού, του εµπορίου, της προστασίας καταναλωτή, του πολιτισµού και σε µικρό βαθµό της υγείας. Οι κύριες παρεµβάσεις είναι µε τη µορφή κρατικών ενισχύσεων και υποδοµών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και γενικότερα του παραγωγικού συστήµατος καθιστώντας το ισχυρότερο στην αντιµετώπιση του διεθνούς ανταγωνισµού αλλά και των φαινοµένων κρίσης. Παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού στους τοµείς κυρίως της επιχειρηµατικότητας και της έρευνας και τεχνολογίας θα υλοποιηθούν συνοδευτικά σε δράσεις του προγράµµατος στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας (ΕΚ 1083/2006 άρθρο 34 παρ. 2). Το ΕΠΑΝ ΙΙ είναι πιο πολύπλοκο από το ΕΠΑΝ ( ), καθώς η χώρα για πρώτη φορά έχει περιφέρειες µε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης (οκτώ περιφέρειες του στόχου 1 και πέντε περιφέρειες µεταβατικής στήριξης). Το ΕΠΑΝ ΙΙ καλύπτει χρηµατοδοτικά τις οκτώ περιφέρειες της χώρας του αµιγούς στόχου «σύγκλιση» (Αν. Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Βόριο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά). Ωστόσο από την πλευρά της στρατηγικής καλύπτει µε παρεµβάσεις στους παραπάνω τοµείς όλη τη χώρα (πλην του πολιτισµού). Έτσι στα 1721 εκ. προϋπολογισµού του ΕΠΑΝ ΙΙ -σε δηµόσια δαπάνη- προστίθενται και πόροι ύψους 1498 εκ. που θα διατεθούν για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας στις υπόλοιπες πέντε περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Ο σχεδιασµός των δράσεων γίνεται συνολικά σε εθνικό επίπεδο, στη βάση των κοινών αναγκών αλλά και µε τις απαραίτητες κατά περιφέρεια διαφοροποιήσεις. Η διαχείριση των δράσεων αυτών για τις πέντε περιφέρειες γίνεται από την ΕΥ ΕΠΑΕ, η οποία µε βάση το άρθρο 5 παρ 1(β) του Ν. 3614/2007, ασκεί καθήκοντα Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης για τις πράξεις ανταγωνιστικότητας και Σελ 1 από 16

2 επιχειρηµατικότητας αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες περιλαµβάνονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και αφορούν τις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης, σύµφωνα µε κοινές υπουργικές αποφάσεις εκχώρησης των σχετικών αρµοδιοτήτων και πόρων από τα Π.Ε.Π., που εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΥΠΟΙΟ. II. Προετοιµασία για την ενεργοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μετά την 1 η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που πραγµατοποιήθηκε στις και σηµατοδότησε την επίσηµη έναρξη του Προγράµµατος, οι κυριότερες ενέργειες που έχουν γίνει για την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι οι εξής: Α. Εξειδίκευση του Προγράµµατος Όπως είναι γνωστό τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ αποτελούν κείµενα στρατηγικής και προτεραιοτήτων ενώ η αναφορά σε κατηγορίες πράξεων είναι ενδεικτική και πολύ γενική. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των παρεµβάσεων είναι η εξειδίκευση της στρατηγικής και της στοχοθεσίας κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε κατηγορίες πράξεων ανά κωδικό θεµατικής προτεραιότητας και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ. αριθ /ΕΥΣΣΑΑΠ 712/ εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ. Τα σχετικά έγγραφα εξειδίκευσης, σε αντίθεση µε το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού στο Γ ΚΠΣ, αποτελούν καθαρά εθνικά έγγραφα (δεν αποτελούν αντικείµενο έγκρισης ή διαβούλευσης µε Ε.Ε) και έχουν ως βασικό στόχο να καλύψουν την ανάγκη για λεπτοµερέστερη περιγραφή ενόψει της υλοποίησής των ΕΠ. Η διαδικασία κατάρτισης των εγγράφων εξειδίκευσης είναι δυναµική και επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος. Σύµφωνα µε την παραπάνω εγκύκλιο, τη συνολική ευθύνη για την εξειδίκευση κάθε Επιχειρησιακού Προγράµµατος έχει η αρµόδια ιαχειριστική Αρχή η οποία και ενηµερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο εξειδίκευσης. Η ΕΥ ΕΠΑΕ είναι αρµόδια και για την εξειδίκευση των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας των Π.Ε.Π, για τις οποίες ασκεί καθήκοντα ΕΦ. Στην εξειδίκευση των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας αξιοποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν, όπου ήταν εφικτό, τα δεδοµένα του σχεδιασµού ενώ πραγµατοποιήθηκε και σχετικό σεµινάριο «Εξειδίκευση του ΕΠΑΝ ΙΙ» (Κυλλήνη ) µε συµµετοχή των στελεχών της ΕΥ ΕΠΑΕ και εκπροσώπων των αρχών προγραµµατισµού (ΥΠΑΝ, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Πολιτισµού) και της Εθνικής Αρχής Συντονισµού. Για την εξειδίκευση των δράσεων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό, εκπονήθηκε από την ΕΥ ΕΠΑΕ σχέδιο οδηγού - ΚΥΑ που θα διέπει την υλοποίησή τους. Ταυτόχρονα εκπονήθηκαν µελέτες ωρίµανσης από τις Γενικές Γραµµατείες του ΥΠΑΝ και του ΥΠΤΑΝ, σε συνέργεια µε τις δράσεις ΕΤΠΑ. Ο συνολικός βαθµός εξειδίκευσης του ΕΠΑΝ ΙΙ από άποψη προϋπολογισµού ανέρχεται σε 75% ενώ αν ληφθούν υπόψη και κάποιες υπερδεσµεύσεις σε ορισµένους κωδικούς θεµατικής προτεραιότητας, ανέρχεται σε 97,2%. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η εξειδίκευση του ΕΠΑΝ ΙΙ και των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης ανά κωδικό θεµατικής προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων Σελ 2 από 16

3 Οι κωδικοί θεµατικής προτεραιότητας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα. Β. Εκπόνηση µελετών προετοιµασίας για το σχεδιασµό Ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη µελέτες ωρίµανσης και προετοιµασίας για παρεµβάσεις της προγραµµατικής περιόδου συνολικού προϋπολογισµού 2,35 εκ. Καλύπτονται θέµατα όπως: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας νέων και γυναικών στην Ελλάδα, Αξιολόγηση των δράσεων του ΕΠΑΝ για την ενίσχυση των εµπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, Περιφερειακή και κλαδική διάσταση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, Σχεδιασµός του µοντέλου δοµών στήριξης της Επιχειρηµατικότητας, ιερεύνηση παραγόντων επιτυχίας των δηµόσιων πολιτικών στην επιστήµη, τεχνολογία και καινοτοµία, Σχέδιο δράσης σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα, Ενίσχυση των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης Υπόδησης έρµατος, Εκπόνηση της προµελέτης και των µελετών Βασικού Σχεδιασµού και Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση Σταθµού συµπίεσης φυσικού αερίου στην Νέα Μεσηµβρία Θεσσαλονίκης» Γ. Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης στις περιφέρειες Πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 30 ενηµερωτικές εκδηλώσεις για τις δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας και στις 13 περιφέρειες της χώρας, στις οποίες εκτός από την παρουσίαση των νέων παρεµβάσεων έγινε και διάλογος µε τους αναπτυξιακούς τοπικούς φορείς για το περιεχόµενο των παρεµβάσεων ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δυνατότητες που παρέχονται σε σχέση και µε ειδικότερες ανάγκες των περιφερειών. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής κατατέθηκαν σχετικές προτάσεις οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά την εξειδίκευση. Παράλληλα το πρόγραµµα συζητήθηκε µε συλλογικούς φορείς όπως η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων και η Εθνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και παρουσιάστηκε στην επιχειρηµατική κοινότητα σε σαράντα επιµελητήρια της χώρας ως σήµερα.. ιαβούλευση µε ΥΠΟΙΟ και τις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης. Ακολούθησε µια σειρά διαβουλεύσεων µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) για τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να οργανωθεί η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης και του απαραίτητου προϋπολογισµού από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης προς την ΕΥ ΕΠΑΕ. Επίσης, σε συνεργασία µε τους Γενικούς Γραµµατείς των 5 Περιφερειών µεταβατικής στήριξης, υπήρξε συµφωνία για τη διαµόρφωση και υποβολή του αιτήµατος εκχώρησης για το σύνολο του προγράµµατος. Ε. Εκχωρήσεις αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας των Π.Ε.Π. στην ΕΥ ΕΠΑΕ Με βασικό κριτήριο τον βαθµό ωρίµανσης κάθε κατηγορίας πράξεων, υποβλήθηκαν αντίστοιχα αιτήµατα προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σε συνέχεια των οποίων εκδόθηκαν ως τώρα τέσσερις ΚΥΑ εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχείρισης στην ΕΥ ΕΠΑΕ. Σελ 3 από 16

4 Σύµφωνα µε την πρόσφατη (σωρευτική) απόφαση υπ. αριθ / ΕΥΣ/1926/ (ΦΕΚ Β 502) πόροι ύψους 691,7 εκ. για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας από τα ΕΠ των πέντε Περιφερειών µεταβατικής στήριξης εκχωρούνται στην ΕΥ ΕΠΑΕ ενώ ο συνολικός προβλεπόµενος προϋπολογισµός των σχετικών δράσεων ανέρχεται σε 1381,68 εκ. (ποσό που αντιστοιχεί στο 47% του συνόλου των πόρων για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας). Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι πόροι για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας που έχουν εκχωρηθεί για διαχείριση στην ΕΥ ΕΠΑΕ έως τις και οι αντίστοιχοι πόροι του ΕΠΑΝ ΙΙ, ανά άξονα και Περιφέρεια. ΣΤ. Εκχωρήσεις αρµοδιοτήτων διαχείρισης σε Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης Σύµφωνα µε την παρ 4α του άρθρου 4 του Ν. 3614/2007 ( Ως Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης δύναται να ορίζεται δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή άλλο κρατικό νοµικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί αρµοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώµατος που του παρέχεται δυνάµει νοµοθετικής ή κανονιστικής ρυθµίσεως) και το Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, έχουν ορισθεί Ενδιάµεσοι Φορείς ιαχείρισης για δράσεις κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ, οι παρακάτω φορείς: - Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/ ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για πράξεις κρατικών ενισχύσεων οι οποίες χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε επενδυτικού νόµου και εµπίπτουν στα προσδιοριζόµενα από τον επενδυτικό νόµο όρια προϋπολογισµού. - Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του τοµέα αρµοδιοτήτων τους. - Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, για τις βασικές αρµοδιότητες διαχείρισης των κατηγοριών πράξεων Cluster Μικροηλεκτρονικής Φάση 2. - ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για τις βασικές αρµοδιότητες διαχείρισης στις περιπτώσεις των κατηγοριών πράξεων επιδότησης δανεισµού κεφαλαίων κίνησης µικρών επιχειρήσεων αντίστοιχα. Με σχετικές υπουργικές αποφάσεις έχει γίνει εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις συνολικού προϋπολογισµού 143,4 εκ.. που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης στην ΓΓΕΤ ΓΓΒ, ΑΘΗΝΑ και ΤΕΜΠΜΕ.. Εκτός από τον ορισµό των παραπάνω φορέων ως Ε.Φ.. ολοκληρώθηκε η πρόσληψη µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ενδιαµέσου φορέα διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων για το µεγάλο όγκο των σχετικών δράσεων, κατ αναλογία µε το ΕΠΑΝ Η διαγωνιστική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την παρ 4 (γ) του Ν.3614/2007 (ως ΕΦ δύναται να επιλεγεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µετά από διαγωνιστική διαδικασία) και το Π 98/96. Η σχετική πρόσκληση έγινε µε την 9939/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων ήταν η , ενώ υπεβλήθη µια (1) µόνο πρόταση, η οποία και αξιολογήθηκε θετικά. Με βάση την πρόταση αυτή δηµιουργείται ενιαία δοµή στήριξης στην οποία συµµετέχουν η µεγάλη πλειοψηφία των επιµελητηρίων της χώρας, Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι Σύνδεσµοι Βιοµηχανιών και Ξενοδόχων, Συνεταιριστικές τράπεζες, οι Σελ 4 από 16

5 ΕΦ του ΕΠΑΝ και το ΚΑΠΕ καλύπτοντας το σύνολο της χώρας. Η σύµβαση υπεγράφη στις 31 Μαρτίου Ο νέος Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης προβλέπεται ότι θα διαχειριστεί σηµαντικό τµήµα κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ στους τοµείς ενέργειας µεταποίησης εµπορίου υπηρεσιών και τουρισµού, εκτιµώµενης δηµόσιας δαπάνης 1,8 δις. Θα είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία και θα αµείβεται µε βάση τις λειτουργικές του δαπάνες που θα πιστοποιούνται από την ΕΥ ΕΠΑΕ. Είναι υποχρεωτική η συνεργασία του µε τράπεζες, που θα διαθέτουν καταστήµατα για την προβολή δράσεων του ΕΠΑΕ και παραλαβή των προτάσεων των επενδυτών καθώς και την αποπληρωµή των επενδυτών εντός 7 ηµερών από την ολοκλήρωση της επένδυσής τους. Παράλληλα συστάθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν, οι παρακάτω Ειδικές Υπηρεσίες που θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό, το συντονισµό και την υλοποίηση του ΕΠΑΝ ΙΙ: 1. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών 2. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας (Ε.Τ.Α.Κ.) 3. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς του Εµπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή 4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού, ιαχείρισης και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης ΙΙΙ. Πρόοδος ενεργοποίησης Προσκλήσεις για υποβολή Τεχνικών ελτίων προς ικαιούχους Μέχρι τις έχουν εκδοθεί από την ΕΥ ΕΠΑΕ δέκα προσκλήσεις υποβολής Τεχνικών ελτίων σε ικαιούχους, συνολικού προϋπολογισµού 206,8 εκ. (εκ των οποίων 122,7 εκ. αντιστοιχούν στο ΕΠΑΝ ΙΙ και 84 εκ. στα Π.Ε.Π. των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης) που αφορούν σε έργα υποδοµής, προµήθειες και υπηρεσίες στους τοµείς έρευνας και τεχνολογίας, τουρισµού, εποπτείας αγοράς, ενέργειας (φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού) και τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής. Έγκριση Οδηγών Έχουν για το ίδιο διάστηµα εγκριθεί από την ΕΥ ΕΠΑΕ Οδηγοί Εφαρµογής για έργα κρατικών ενισχύσεων στους τοµείς έρευνας και τεχνολογίας, επιχειρηµατικότητας και στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της οικονοµικής κρίσης, προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης 313,4 εκατ. εκ των οποίων 148,7 εκ. αφορούν στο ΕΠΑΝ ΙΙ και 164,7 εκ. στα Π.Ε.Π. των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί οι προκηρύξεις προς τους δικαιούχους (επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς) από τους αρµόδιους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης. Αν ληφθούν υπόψη και οι Οδηγοί για την Επιχειρηµατικότητα Νέων και Γυναικών, η προδηµοσίευση των οποίων έχει πραγµατοποιηθεί, τα ποσά ανέρχονται σε 353,4εκ. Σελ 5 από 16

6 εκ των οποίων 177,1 εκατ. αντιστοιχούν στο ΕΠΑΝ ΙΙ και 176,3 εκ. στα Π.Ε.Π. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης. Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής Σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ. αριθ /ΕΥΣ 5227/ των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης συνιστάται Ταµείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία «Ταµείο Κεφαλαίου JEREMIE», ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, που αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια µέσω δανείων (loans), επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital), εγγυήσεων, µικροπιστώσεων κ.τ.λ.,. Η σύσταση του Ταµείου συνοδεύεται και από την χρηµατοδοτική συνεισφορά 100 εκ. συνολικά από τα οποία τα 50 εκ. προέρχονται από το ΕΠΑΝ ΙΙ και τα υπόλοιπα 50 εκ. από τα Ε.Π. των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την ενεργοποίηση του προγράµµατος, περιλαµβάνοντας τις προσκλήσεις για υποβολή τεχνικών ελτίων που έχει εκδώσει η ΕΥ ΕΠΑΕ και τους οδηγούς εφαρµογής που έχει εγκρίνει έως τις Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η συνολική ενεργοποίηση (µε προσκλήσεις και προκηρύξεις κρατικών ενισχύσεων) ανέρχεται σε 560,1 εκ. ηµόσια απάνη που κατανέµεται σε 299,7 εκ. για τις 8 Περιφέρειες του στόχου 1 (17,41 % του ΕΠΑΝ ΙΙ) και 260,4 εκ των Ε.Π. των Περιφερειών µεταβατικής στήριξης. ΙV. Υλοποιούµενες Πράξεις Στο κεφάλαιο αυτό δίδεται µια συνοπτική παρουσίαση για πράξεις (η/και έργα) των οποίων η υλοποίηση έχει αρχίσει. Για κάθε πράξη (ή έργο) δίδεται ο τίτλος, ο κωδικός θέµατος προτεραιότητας στον οποίο ανήκει, µία σύντοµη περιγραφή του περιεχοµένου και η εξέλιξη της υλοποίησης µέχρι τις 30 Μαρτίου Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική: Υποδοµή στην Αττική και υτική Ελλάδα & Ενίσχυση φορέων (Φάση 2 της πιλοτικής δράσης του ΕΠΑΝ) (κωδ. θεµ. προτερ. 03: «Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ ΜΜΕ, µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών και τεχνολογικών πόλων). Η πράξη αφορά σε συνέχιση της πιλοτικής ράσης του ΕΠΑΝ και συνίσταται στην επέκταση και ενδυνάµωση του cluster Μικροηλεκτρονικής τόσο από άποψη συµµετεχόντων φορέων όσο και από άποψη υλοποιούµενων δραστηριοτήτων και κοινών υποδοµών. Περιλαµβάνει δύο κατηγορίες έργων: Α. Ενίσχυση φορέων (από όλη την Ελλάδα) που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της µικροηλεκτρονικής, µε συνολικό προϋπολογισµό ηµόσιας δαπάνης 33 εκ Ενισχύονται παραγωγικοί και ερευνητικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της µικροηλεκτρονικής, µέσω διαφόρων χρηµατοδοτικών εργαλείων - σχηµάτων π.χ. (ενδεικτικά): Σελ 6 από 16

7 - ενισχύσεις νέων και υφιστάµενων πολύ µικρών επιχειρήσεων για ανάπτυξη πρωτοτύπων - ενισχύσεις για συνεργατική βιοµηχανική έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπων προϊόντων - ειδικές δράσεις υποστήριξης του συνεργατικού σχηµατισµού όπως π.χ. δηµιουργία ειδικών βάσεων δεδοµένων, ανάληψη συνεδρίων, εξειδικευµένων εκπαιδευτικών σεµιναρίων κλπ. Αρµοδιότητες διαχείρισης έχουν η ΓΓΕΤ και το Αθηνά Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προκήρυξης προς τους δικαιούχους και µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης επελέγησαν 64 προτάσεις στις οποίες συµµετέχουν 64 φορείς. Β. Επέκταση της κτιριακής υποδοµής που εξυπηρετεί τις ανάγκες του cluster µε συνολικό προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης 5 εκ.. Σε συνέχεια των από και προσκλήσεων της ΕΥ ΕΠΑΕ συνολικού προϋπολογισµού 5 εκ., έχουν υποβληθεί Τεχνικά ελτία για τα έργα κτιριακής υποδοµής στην Πάτρα και Αθήνα, τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης. - Κουπόνια Καινοτοµίας για ΜΜΕ (Voucher for SMEs) (κωδ. θεµ. προτερ. 04: Βοήθεια προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε& ΤΑ ερευνητικών κέντρων) Αφορά στην παροχή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (µε εργαζόµενους µέχρι 20 άτοµα) επιχορήγησης για την αγορά καινοτόµων συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από δηµόσιους φορείς καινοτοµίας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, κλαδικές εταιρείες). Η επιχορήγηση έχει τη µορφή «κουπονιού» ( Voucher ) ύψους µέχρι µε το οποίο αµείβεται ο φορέας για την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς την ΜΜΕ για την αντιµετώπιση κάποιου προβλήµατος / ερωτήµατος ή και τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας - σύµφωνα µε σχετική αίτηση που έχει υποβάλει και στο πλαίσιο σύµβασης που υπογράφεται µεταξύ επιχείρησης και φορέα καινοτοµίας. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 8,4 εκ. Αρµόδιος Φορέας για τη διαχείριση είναι η Γ.Γ.Ε.Τ. Η υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 26 Μαρτίου Ευρωπαϊκή Ε & Τ Συνεργασία (κωδ. θεµ. προτερ. 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ) Περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην διευκόλυνση του συντονισµού της εθνικής Ε&Τ πολιτικής µε τις Ε&Τ πολιτικές των άλλων κρατών µελών, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της υλοποίησης κοινών Ε&Τ δράσεων και υποδοµών, σε τοµείς εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Βασικός στόχος είναι η υποστήριξη και επιτάχυνση της ενσωµάτωσης της χώρας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτοµίας. Περιλαµβάνει πολλές επιµέρους παρεµβάσεις η υλοποίηση των οποίων συνδέεται µε αντίστοιχες πρωτοβουλίες παρεµβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σελ 7 από 16

8 Πραγµατοποιήθηκε προκήρυξη για την επιµέρους κατηγορία πράξης που αφορά στην προετοιµασία των ελληνικών φορέων για συµµετοχή στις ερευνητικές υποδοµές του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη των Ερευνητικών Υποδοµών συνολικού προϋπολογισµού 2 εκ.. Αρµόδιος Φορές για τη διαχείριση είναι η Γ.Γ.Ε.Τ. Προετοιµάζονται προκηρύξεις και άλλων σχετικών παρεµβάσεων (έχουν υποβληθεί σχέδια οδηγών εφαρµογής στην ΕΥ ΕΠΑΕ προς έγκριση για δύο ακόµη κατηγορίες πράξεων συνολικού προϋπολογισµού 2,25 εκ. ). - Επιστήµη και Κοινωνία (κωδ. θεµ. προτερ. 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ) Περιλαµβάνει παρεµβάσεις ενηµέρωσης του κοινού για θέµατα επιστήµης, διάχυσης στο ευρύ κοινό των αποτελεσµάτων της έρευνας, ενίσχυσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος στους νέους µέσω της υποστήριξης καινοτόµων ιδεών στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση κλπ. Έχει εκδοθεί πρόσκληση από την ΕΥ ΕΠΑΕ προς την ΓΓΕΤ για την πράξη «Σχεδιασµός, παραγωγή, έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) και διεκπεραίωση του Ενηµερωτικού ελτίου της ΓΓΕΤ «Ε&Τ», καθώς και επικαιροποίηση των στοιχείων της βάσης δεδοµένων αποδεκτών του Ενηµερωτικού ελτίου» προϋπολογισµού 700 χιλ.. Επίσης προετοιµάζεται πρόσκληση για την πράξη «Εβδοµάδα Επιστήµης και Τεχνολογίας». - Εποπτεία της Αγοράς Α Φάση (κωδ. θεµ. προτερ. 09: Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ) Το έργο περιλαµβάνει την ανάπτυξη των απαιτούµενων υποδοµών ποιότητας όπως λ.χ. η ανάπτυξη δικτύου πιστοποιηµένων εργαστηρίων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε πρόγραµµα κάλυψης των αναγκών της χώρας που εντάσσονται στις απαιτήσεις των Οδηγιών της Νέας Προσέγγισης, όπως λ.χ. η Οδηγία 89/106 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Προϊόντα οµικών Υλικών. Θα προβλέπεται και η υποβοήθηση ίδρυσης και λειτουργίας φορέων πιστοποίησης, επιθεώρησης και εργαστηριακών δοκιµών για τα προϊόντα των δοµικών υλικών, κ.ο.κ Το έργο θα καλύπτει στην Α Φάση 20 από τις 35 σε ισχύ οδηγίες νέας προσέγγισης. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 1,8 εκ. και κατανέµεται σε όλες τις περιφέρειες σύµφωνα µε το µερίδιο χρηµατοδότησής τους µε βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ο Προϋπολογισµός της πράξης για τις 8 περιφέρειες ανέρχεται σε 1,02 εκ Ευρώ, ενώ για τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης φτάνει τις 0,77 εκ. Ευρώ. Το έργο αφορά στην επέκταση του συστήµατος αρµοδιότητας της Γ.Γ.Β. που υλοποιείται σε πιλοτική µορφή στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ Εγγύηση και Επιδότηση επιτοκίου δανείων για κεφάλαια κίνησης Μικρών Επιχειρήσεων (κωδ. θεµ. προτερ. 05: Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων ) Η κατηγορία πράξης αποτελεί συνέχεια και αναβάθµιση των αντιστοίχων του ΕΠΑΝ (παροχή εγγυήσεων και επιδότηση επιτοκίου δανείων µικρών Σελ 8 από 16

9 επιχειρήσεων) µέσω των οποίων διευρύνονται οι µορφές στήριξης των µικρών επιχειρήσεων από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε κεφάλαια. Γενικός στόχος της παρούσας κατηγορίας πράξης είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, η ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο και η ενίσχυση της ρευστότητας υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στην παρούσα περίοδο οικονοµικής κρίσης, µέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασης υφισταµένων και νέων ΜΕ και ΠΜΕ σε κεφάλαια κίνησης. Ειδικότερα αφορά στην παροχή εγγύησης µέρους των δανείων που συνάπτουν οι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις µε τους χρηµατοπιστωτικούς φορείς και επιδότησης του επιτοκίου δανεισµού κεφαλαίων κίνησης των δικαιούχων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 100 εκ.. και τις αρµοδιότητες διαχείρισης έχουν η ΓΓΒ και το ΤΕΜΠΜΕ. Η υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε στις 12/12/2008. Έως 10/3/2009 ο αριθµός των συνολικών εγκρίσεων ανέρχεται σε σε σύνολο αιτήσεων. Το ύψος των χορηγηθέντων δανείων ανέρχεται σε 1,83 δις. Λόγω της εξάντλησης των διαθέσιµων πόρων ως συνέπεια της υψηλής ζήτησης προωθήθηκε αύξηση του προϋπολογισµού µε διάθεση 100 εκ. επιπλέον για το σύνολο της χώρας. Για το λόγο αυτό στις υποβλήθηκε αίτηµα της ΕΥ ΕΠΑΕ προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων για εκχώρηση 47 κ. από τα ΕΠ των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης ενώ για τις 8 περιφέρειες του στόχου 1 υπάρχουν διαθέσιµα επιπλέον 53 εκ από το ΕΠΑΝ ΙΙ. - Πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) (κωδ. θεµ. προτερ. 05: Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων ) Η JEREMIE αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ (DG Regio), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κεφάλαια µέσω δανείων loans), επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital),εγγυήσεων, µικροπιστώσεων κ.τ.λ., ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, η καινοτοµία και η απασχόληση στην Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η δηµιουργία σε κάθε χώρα ενός κεντρικού φορέα παροχής χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων κάθε µορφής, Holding Fund (Κεντρικό Ταµείο) της χώρας που µπορεί να ταυτίζεται µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων Στο Holding Fund κατατίθενται ανέκκλητα οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι κάθε σχετικού µε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µέτρου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της χώρας. Το Holding Fund προσλαµβάνει µέσω ανοικτής διαδικασίας περιφερειακούς φορείς παροχής χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων (Financial Intermediaries) και οι φορείς αυτοί διαθέτουν τους σχετικούς πόρους στις ΜΜΕ. Στο σχεδιασµό του ΕΣΠΑ έχει προβλεφθεί η συµµετοχή της χώρας στην πρωτοβουλία Jeremie. Στο πλαίσιο αυτό στις 26 Ιουνίου 2007 υπεγράφη Σύµβαση Χρηµατοδότησης (Funding Agreement) µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα και τη σύσταση και οργάνωση του Ταµείου κεφαλαίου JEREMIE Σελ 9 από 16

10 τηρούµενου από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηµατοδοτική µονάδα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Με βάση τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης, και κυρίως τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 αυτής, η Ελληνική ηµοκρατία αναλαµβάνει να καταβάλει στο Ταµείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE το ποσό των 100 εκατ. ευρώ µετά την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΕΠ) από την ΕΕ και την καταβολή από την τελευταία των αντίστοιχων ποσών (προκαταβολών). Η κατανοµή των σχετικών πόρων από τα επιµέρους Επιχειρησιακά Προγράµµατα αναφέρεται στην υπ αριθµ /ΕΥΣ 5227/ ΚΥΑ σύστασης του Ταµείου Χαρτοφυλακίου (ΦΕΚ Β/1751/ ) και είναι 50 εκ. από το ΕΠΑΝ ΙΙ και 50 εκ. από τα Π.Ε.Π. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης. Έχει προταθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων ένα χρηµατοδοτικό προϊόν, συνολικού ύψους 50 εκ περίπου, το οποίο αφορά σε χορήγηση µικρο-δανείων (έως ) σε πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις (υφιστάµενες ή προσφάτως ιδρυθείσες) σύµφωνα µε την έννοια των κοινοτικών κανονισµών. Τµήµα του ποσού αυτού (20% ή υψηλότερο ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν) προτείνεται να κατευθυνθεί σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν αυτό και αυτά που θα προκύψουν στο µέλλον, θα υλοποιηθούν µε τους βέλτιστους δυνατούς όρους, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η µέγιστη δυνατή απορρόφηση πόρων στο τέλος της προγραµµατικής περιόδου όσο και το ότι δεν υπάρχουν επικαλύψεις µε εργαλεία που ήδη υλοποιούνται ή προγραµµατίζεται να υλοποιηθούν στη χώρα. - Σταθµός υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα» (κωδ. θεµ. προτερ. 35:Φυσικό αέριο) Στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Ενίσχυση της δυναµικότητας και ευστάθειας του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου» έχει προβλεφθεί η επέκταση των υφιστάµενων υποδοµών υγροποιηµένου ή/και συµπιεσµένου φυσικού αερίου που θα προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία στο σύστηµα µεταφοράς, εξισορροπώντας τις διακυµάνσεις της ζήτησης. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα έργα «Σταθµός Συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας 15,5 MW στη Ρεβυθούσα» και «Αναβάθµιση Τερµατικού Σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα» µέσω των οποίων τριπλασιάζεται ο ρυθµός αεριοποίησης του υγροποιηµένου φυσικού αερίου στο σταθµό και παράλληλα εξασφαλίζεται ενεργειακά η νέα λειτουργία του, µέσω µονάδας συµπαραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας 15,5 MW. ικαιούχος είναι ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ). Τα δυο αυτά έργα αποτελούν µια παρέµβαση που ξεκίνησε στο Γ ΚΠΣ ενώ η ολοκλήρωση τους θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , καθώς αποτελούν από κοινού το µεγάλο έργο γέφυρα για το οποίο το ποσοστό κοινοτικής συνδροµής έχει αρχικώς καθορισθεί σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Ε(2007)2395 της Απόφαση της Επιτροπής. Ο προϋπολογισµός στην τέταρτη προγραµµατική περίοδο για τα έργα αυτά ανέρχεται σε 5,00 εκ. δηµόσια δαπάνη ενώ ο συνολικός είναι 11,12 εκ.. Τα σχετικά ποσά για το σύνολο της παρέµβασης είναι 30,83 εκ. και 68,50 εκ. αντίστοιχα. Το συνολικό έργο ανήκει στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Ο προϋπολογισµός στην τέταρτη προγραµµατική Σελ 10 από 16

11 περίοδο κατανέµεται µε πληθυσµιακά κριτήρια στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Κ. Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας. (Περιφέρειες του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου). Έχει υποβληθεί επικαιροποιηµένος φάκελος µεγάλου έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Κανονισµού (ΕΚ)1260/1999 µε το µε αρ. πρ /Β1/4998/ έγγραφο της ΕΥ ΕΠΑΕ. - Ενέργειες για την απρόσκοπτη τροφοδότηση µε ηλεκτρισµό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση της ευστάθειας του συστήµατος (κωδ. θεµ. προτερ. 33:Ηλεκτρισµός) Στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας πράξεων προβλέπεται η υλοποίηση των έργων: «Μετρήσεις ενέργειας» το οποίο αφορά στην Προµήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρονικού µετρητικού εξοπλισµού, και «Μετρητές χαµηλής τάσης» που αφορά σε προµήθεια και εγκατάσταση µετρητών σε καταναλωτές χαµηλής τάσης µε στόχο την ορθολογική εκµετάλλευση του δικτύου και τη διαχείριση της ζήτησης. Τα έργα θα συµβάλουν στην αύξηση της αξιοπιστίας του συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. ικαιούχος των έργων είναι η ΕΗ. Η συνολική δηµόσια δαπάνη των έργων είναι 3,88 εκ για το έργο «Μετρήσεις ενέργειας» και 13,50 εκ για το έργο «Μετρητές χαµηλής τάσης» αντίστοιχα και κατανέµεται σε όλες τις περιφέρειες σύµφωνα µε το µερίδιο χρηµατοδότησης κάθε περιφέρειας µε βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (κωδ. θεµ. προτερ. 43:Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας) Στο πλαίσιο της προώθησης δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόµησης ενέργειας προωθείται από το ΥΠΑΝ η υλοποίηση ειδικού προγράµµατος δράσεων Εξοικονόµησης ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ). Κεντρικό στόχο του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αποτελεί η βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, η προώθηση δράσεων επίδειξης µε άµεσα εφαρµόσιµα αποτελέσµατα και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιµης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Αντικείµενο του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αποτελεί η εφαρµογή δράσεων και καλών πρακτικών για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, µε έµφαση στον κτιριακό τοµέα (δηµοτικά κτίρια) και στην αναβάθµιση των κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τοµέα δηµοτικών και ιδιωτικών µεταφορών και στις ενεργοβόρες δηµοτικές εγκαταστάσεις, µέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεµβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και φορέων. ικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων αποτελούν οι ΟΤΑ της χώρας µε πληθυσµό άνω των κατοίκων µε µέγιστο επιλέξιµο προϋπολογισµό από έως και Σελ 11 από 16

12 V. Προγραµµατισµός Νέες προσκλήσεις 2 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ Με βάση την ωρίµανση πράξεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις εκχωρήσεις πόρων από το ΥΠΟΙΟ για τις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης προγραµµατίζονται νέες προσκλήσεις κατά το έτος 2009, συµπεριλαµβάνοντας και τις πράξεις η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τους Ενδιάµεσους Φορείς ιαχείρισης. Ο προϋπολογισµός, σε όρους δηµόσιας δαπάνης, των νέων προσκλήσεων οι οποίες θα εκδοθούν µετά το 1 ο τρίµηνο του 2009 και έως εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 960 εκ. από τα οποία 482 εκατ. για τις 8 Περιφέρειες του ΕΠΑΝ ΙΙ και 478 εκατ. µε εκχώρηση από το ΥΠΟΙΟ για τις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας. Συνολικά και µέχρι το τέλος του 2009 για τις 13 Περιφέρειες της χώρας προγραµµατίζεται να έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους εκ., ήτοι το 47% του συνολικού προϋπολογισµού δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος. VI. Κανόνας Ν+3 για το έτος 2010 Το ΕΠΑΝ ΙΙ για τις 8 Περιφέρειες του Στόχου 1 διαθέτει µε βάση τους χρηµατοδοτικούς πίνακες έναν προϋπολογισµό εκ.. σε όρους ηµόσιας απάνης. Από την ετήσια κατανοµή και καθότι το 2010 είναι το πρώτο έτος εφαρµογής του κανόνα Ν+3 για την Προγραµµατική Περίοδο , απορρέει ότι µέχρι το τέλος του έτους αυτού, υπάρχει η υποχρέωση για δαπάνες ύψους 232 εκ.. Παράλληλα η ΕΥ ΕΠΑΕ προβλέπεται να υλοποιήσει µέσω εκχωρήσεων, δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηµατικότητας για τις 5 Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης ύψους εκ. και εξ αυτών προκύπτει η ανάγκη για απορρόφηση µέχρι το τέλος του 2010 επιπλέον 324 εκ. µε την ακόλουθη κατανοµή ανά Περιφέρεια: Αττική 115 εκ., Κεντρική Μακεδονία 65 εκ., υτική Μακεδονία 13 εκ., Στερεά Ελλάδα 103 Εκ. και Νότιο Αιγαίο 27 εκ.. Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι µέχρι στιγµής από το ΥΠΟΙΟ έχουν εκχωρηθεί πόροι που αφορούν τις 5 µεταβατικές περιφέρειες ύψους µόνο 691 εκ. και κατά συνέπεια οι δεσµεύσεις για το 2010 µειώνονται αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση για την κάλυψη των δεσµεύσεων µε βάση τον κανόνα του ν+3 για το έτος 2010, δεν αναµένεται να υπάρξει πρόβληµα για τους εξής λόγους: Η εξειδίκευση του προγράµµατος βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο 97% και οι προκαταρκτικές ενέργειες προετοιµασίας (εκχωρήσεις, σύσταση και λειτουργία ΕΥΣΕ, επιβεβαίωση επάρκειας δικαιούχων, διαδικασίες µε ΕΦ, έγκριση οδηγών εφαρµογής κλπ) έχουν ολοκληρωθεί µε συνέπεια τη στιγµή αυτή να υπάρχει ωριµότητα δράσεων και ετοιµότητα ως προς την ενεργοποίηση του προγράµµατος. Το γεγονός ότι οι προκαταβολές θεωρούνται επιλέξιµες και µε βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτιωτικές παρεµβάσεις στους κανονισµούς λόγω της κρίσης, µπορούν να αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό ποσοστό του όλου έργου. Από τις µέχρι τώρα προσκλήσεις, αλλά και τις προγραµµατιζόµενες για προκήρυξη δράσεις για το έτος 2009, αναµένονται µέχρι το τέλος του 2009 δαπάνες της τάξης των 300 εκ. σε όρους Συνολικής ηµόσιας απάνης. Το 2010 θα υπάρξουν και επιπλέον προκηρύξεις µε αντίστοιχες δαπάνες για το έτος Σελ 12 από 16

13 VIΙ. Ενέργειες Πληροφόρησης ηµοσιότητας για το ΕΠΑΝ ΙΙ (Μάρτιος 2008 Μάρτιος 2009) Κεντρικής σηµασίας ενέργεια υπήρξε η κατάρτιση, υποβολή και έγκριση από την Ε.Ε. του Σχεδίου ράσεων Επικοινωνίας του ΕΠΑΝ ΙΙ. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επικοινωνιακών ενεργειών διαρθρώνεται σε 3 επιχειρησιακές φάσεις. Η περίοδος αποτελεί την εναρκτήρια φάση του προγράµµατος. Είναι η φάση κατά την οποία η εφαρµογή του προγράµµατος επικοινωνίας διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του ίδιου του Ε.Π. καθώς και τους άξονες όπου στη συνέχεια θα κινηθεί η µαζική επικοινωνία. Βασικοί στόχοι αυτής της φάσης είναι: - Η γνωστοποίηση των παρεµβάσεων της του ΕΠ και της εξειδίκευσης αυτού. - Η εδραίωση και εφαρµογή σε όλα τα µέσα του νέου λογοτύπου του Ε.Π., ώστε να ενισχυθεί η µηνυµατική, εικαστική και χρωµατική ταυτότητα του ΕΠ. - Η χρηστική ενηµέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για το ΕΠ, το πλαίσιο που το διέπει και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει, µέσω µηχανισµών συστηµατικής ενηµέρωσης(ιστοσελίδα, info desk, call center, ενηµερωτικά έντυπα, ενηµερωτικοί οδηγοί κλπ) - Η ενηµέρωση µε ηµερίδες σεµινάρια κλπ των φορέων που µπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης για ο ΕΠ. Κατά το διάστηµα Μάρτιος Μάρτιος 2009 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: H εναρκτήρια εκδήλωση του ΕΠΑΝ ΙΙ µε συµµετοχή περισσοτέρων από 600 συνέδρων (επιχειρηµατίες, ερευνητές, εκπρόσωποι φορέων κλπ) πραγµατοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2008, ηµέρα της Ευρώπης. Σχεδιασµός, υλοποίηση και διάχυση λογοτύπου ΕΠΑΝ ΙΙ Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης: Από τις αρχές του 2008 απαντήθηκαν κλήσεις που αφορούσαν το ΕΠΑΝ ΙΙ. Εστάλησαν 203 ηλεκτρονικές απαντήσεις σε ερωτήµατα κοινού και επισκέφθηκαν το γραφείο 402 ενδιαφερόµενοι. Σχεδιασµός και παραγωγή προωθητικού υλικού (αφίσα, folder) για τον τοµέα της Κατάρτισης Ανθρώπινου υναµικού της νέας προγραµµατικής περιόδου (ΕΠΑΝ ΙΙ, ) Σχεδιασµός και εκτύπωση στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενηµερωτικού εντύπου για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού, των φορέων πολλαπλασιαστών πληροφόρησης του προγράµµατος, των Ενδιάµεσων Φορέων ιαχείρισης και άλλων ιαχειριστικών Αρχών, για το νέο πρόγραµµα. Έναρξη λειτουργίας της ανανεωµένης ιστοσελίδας του Προγράµµατος, η οποία διατηρεί την ψηφιακή διεύθυνση του ΕΠΑΝ (www.antagonistikotita.gr) και παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να αναζητά πληροφορίες σε χωριστά πεδία για το ΕΠΑΝ και το ΕΠΑΝ ΙΙ. Σελ 13 από 16

14 Συµµετοχή της ΕΥ ΕΠΑΕ σε περισσότερες από 80 ενηµερωτικές εκδηλώσεις φορέων (Ηµερίδες, Συνέδρια, Fora κλπ) στην Αθήνα και την Περιφέρεια, µε σκοπό την ενηµέρωση για το ΕΠΑΝ ΙΙ. Συµµετοχή της ΕΥ ΕΠΑΕ µε ειδικά διαµορφωµένο περίπτερο στις ακόλουθες εκθέσεις στο κέντρο και την Περιφέρεια: Climatherm στο Ανατολικό Αεροδρόµιο, Φεβρουάριος 2008 EnergyRes στο Ανατολικό Αεροδρόµιο, Απρίλιος ο Τουριστικό Πανόραµα στην Αθήνα, Απρίλιος 2008 Αγροτικός Αύγουστος στα Χανιά, Αύγουστος 2008 Πανελλήνια Γενική Έκθεση «7ο Επιχειρηµατικό Πανόραµα», Σεπτέµβριος Οκτώβριος 2008 Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2008» στο Ηράκλειο, Οκτώβριος η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, Οκτώβριος 2008 Βόλος Πανόραµα Επιχειρηµατικότητας και σταδιοδροµίας 2008, Οκτώβριος Νοέµβριος η Εβδοµάδα Επιχειρηµατικότητας Νέων στην Τεχνόπολις στο Γκάζι, Νοέµβριος 2008 Μέσω της προβολής video, διανοµής ενηµερωτικού και προωθητικού υλικού, διαγωνισµών και της ζωντανής επικοινωνίας µε το ευρύ κοινό, προωθήθηκε η ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας του ΕΠΑΝ, η προσέγγιση των κοινών στόχων του Προγράµµατος και εξυπηρέτησή τους από εξειδικευµένα στελέχη του ΕΠΑΝ, καθώς και η γνωριµία του κοινού µε το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ). Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2008, η ΕΥ ΕΠΑΝ οργάνωσε στις πρωτεύουσες των 13 περιφερειών της χώρας ισάριθµες ηµερίδες, ενηµερώνοντας φορείς και κοινό για το περιεχόµενο των παρεµβάσεων του Νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ). ηµιουργήθηκε µια γέφυρα διαλόγου για την ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων αναφορικά µε την εξειδίκευση του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις του για την Ελληνική Περιφέρεια, η οποία συνεχίζεται µε τις ανοικτές διαβουλεύσεις του περιεχοµένου των δράσεων πριν αυτές προκηρυχθούν µέσω του ανοικτού φόρουµ της ιστοσελίδας του ΕΠΑΝ ΙΙ. Η συµµετοχή της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα και της ΕΥ ΕΠΑΝ σε εκδηλώσεις ενηµ έρωσης για το ΕΠΑΝ ΙΙ υπήρξε διαρκής, µε περισσότερες από 70 παρουσίες σε όλη την επικράτεια κυρίως σε επιµελητήρια για την ενηµέρωση της επιχειρηµατικής κοινότητας αλλά και τη διαβούλευση επί των δράσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ.. Έχει προχωρήσει η προετοιµασία τεύχους προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την πρόσληψη αναδόχου δηµοσιότητας. Ο σχετικός διαγωνισµός θα προκηρυχθεί εντός του Απριλίου Σελ 14 από 16

15 Παράρτηµα: Κωδικοί Θεµατικής Προτεραιότητας ΚΘΠ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 01 ραστηριότητες (Ε&ΤΑ) σε ερευνητικά κέντρα 02 Υποδοµή (Ε&ΤΑ) (συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών µεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριµένες τεχνολογίες 03 Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.) Συνδροµή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων) Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων 06 Συνδροµή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης) 07 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.) 08 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 09 Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ 33 Ηλεκτρισµός 34 Ηλεκτρισµός ( Ε -Η) 35 Φυσικό αέριο 36 Φυσικό αέριο ( Ε -Η) Σελ 15 από 16

16 39 Ανανεώσιµη ενέργεια: αιολική ενέργεια 40 Ανανεώσιµη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια 41 Ανανεώσιµη ενέργεια: βιοµάζα 42 Ανανεώσιµη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες µορφές ενέργειας 43 Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας 55 Προώθηση των φυσικών πόρων 57 Άλλη συνδροµή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 81 Μηχανισµοί για τη βελτίωση των ορθών πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και δηµιουργία ικανότητας όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων 85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 86 Αξιολόγηση και µελέτες, ενηµέρωση και επικοινωνία Σελ 16 από 16

17 ΕΥ ΕΠΑΕ Πίνακας 1: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Συνολική ηµόσια απάνη, ποσά σε ΚΘΠ Κατηγορία πράξης ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 01 Ενίσχυση νέων ερευνητικών κέντρων ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ηµιουργία πόλων και κέντρων αριστείας ανταγωνιστικών σε διεθνές επίπεδο Προώθηση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανάπτυξης καινοτοµίας σε περιοχές (γεωγραφικές, επιχειρηµατικές) µε ισχυρή επιχειρηµατική βάση και παρουσία δραστήριων και εξωστρεφών ερευνητικών φορέων Υποστήριξη των τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων - κυρίως των µικροµεσαίων - και της συµµετοχής τους σε ενέργειες ΕΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 05 οµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 05 JEREMIE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Επιχειρηµατικότητα και προστασία του περιβάλλοντος Ποιοτικά, Περιβαλλοντικά και Ενεργειακά πρότυπα στις τουριστικές επιχειρήσεις Παραγωγή νέας γνώσης σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας για την οικονοµία - Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 1 από 4

18 ΕΥ ΕΠΑΕ Πίνακας 1: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Συνολική ηµόσια απάνη, ποσά σε ΚΘΠ Κατηγορία πράξης ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ενίσχυση των υποδοµών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια, Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας και Επιχειρηµατική Αριστεία Ενίσχυση των ειδικών τουριστικών υποδοµών και των ειδικών µορφών τουρισµού Στοχεύµενες δράσεις αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του εµπορικού τοµέα και του τοµέα των υπηρεσιών Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Ε&Τ συνεργασία και υποστηρικτικές δράσεις Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση µεταποιητικών επιχειρήσεων Ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων εκσυγχρονισµού ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 09 Αναβάθµιση και απλούστευση κανονιστικού πλαισίου, Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 2 από 4

19 ΕΥ ΕΠΑΕ Πίνακας 1: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Συνολική ηµόσια απάνη, ποσά σε ΚΘΠ Κατηγορία πράξης ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 οµές που υποστηρίζουν τη συνεργασία µε φορείς παραγωγής γνώσης και παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης για τη µεταφορά και διάχυση της καινοτοµίας ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 09 Προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 09 Στήριξη της επιχειρηµατικότητας του εµπορικού τοµέα και του τοµέα των υπηρεσιών και µηχανισµοί εποπτείας της αγοράς ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Προστασία του Καταναλωτή και εποπτεία της αγοράς. Ολοκλήρωση εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας Ολοκλήρωση εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου Προώθηση Συστηµάτων ΑΠΕ Αιολική Ενέργεια Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ-Ηλιακή Ενέργεια ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 41 Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ-Βιοµάζα ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 3 από 4

20 ΕΥ ΕΠΑΕ Πίνακας 1: ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΑΝ ΙΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Συνολική ηµόσια απάνη, ποσά σε ΚΘΠ Κατηγορία πράξης ΕΠΑΝ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕυδροηλεκτρικής, γεωθερµικής και άλλες µορφές ενέργειας Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, συµπαραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 55 Ανάπτυξη οικοτουριστικών δράσεων ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 57 Αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας και των περιφερειών ως τουριστικού προορισµού ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 81 οµές υποστήριξης επιχειρήσεων ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 81 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και στήριξη της επιχειρηµατικότητας του τουριστικού τοµέα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 81 Παρεµβάσεις δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας του εµπορικού τοµέα και του τοµέα των υπηρεσιών ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟ ΟΜΕΣ 85 Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 86 Αξιολόγηση, µελέτες, ενηµέρωση, επικοινωνία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύνολα η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 4 από 4

21 Πίνακας 2: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΥ ΕΠΑΕ (έως ) ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΠΑΝ ΙΙ Τίτλος Πράξης Συντοµη Περιγραφή 8 Περιφέρειες ΕΠΑΕ 5 Περ. Μεταβ. Στήριξης Αττική Στερεά Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ σε Φάση 2 - Cluster Μικροηλεκτρονικής Κτίρια Μικροηλεκτρονικής Πατρών και Αθηνών Κουπόνια Καινοτοµίας για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η κατηγορία πράξης αφορά σε συνέχιση της πιλοτικής ράσης του ΕΠΑΝ (φάση 2) και συνίσταται στην ενίσχυση επιχειρήσεων, ερευνητικών και άλλων φορέων (από όλη την Ελλάδα) που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της µικροηλεκτρονικής Η πράξη αφορά σε συνέχιση της πιλοτικής ράσης του ΕΠΑΝ και συνίσταται στην ενίσχυση (επέκταση) της υποδοµής του Κέντρου Μικροηλεκτρονικής στην Αθήνα Η κατηγορία πράξης αφορά στην παροχή στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (µε εργαζόµενους µέχρι 20 άτοµα) επιχορήγησης για την αγορά καινοτόµων συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από δηµόσιους φορείς καινοτοµίας µε στόχο την αντιµετώπιση κάποιου προβλήµατος τους Μελέτες τεχνικής βιωσιµότητας και προετοιµασίας προτάσεων Περιλαµβάνονται δύο βασικές κατηγορίες µελετών :µελέτες τεχνικής βιωσιµότητας, οι οποίες θα προηγούνται ορισµένων, κυρίως σηµαντικής εµβέλειας, δραστηριοτήτων στην Έρευνα και Τεχνολογία & µελέτες προετοιµασίας προτάσεων για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Ε& Τ και Καινοτοµίας ή και εθνικά αντίστοιχα ιµερείς, πολυµερείς και περιφερειακές Ε+Τ Συνεργασίες Οι κατηγορίες πράξης στοχεύουν, α) στη χρηµατοδότηση έργων Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&Τ) στην βάση διµερών διακρατικών Ε&Τ συµφωνιών, στην ενίσχυση των πολυµερών συνεργασιών στην Ε& Τ και άλλων συναφών πρωτοβουλιών προώθησης της διεθνούς συνεργασίας στην Ε&Τ Ευρωπαϊκή Ε&Τα Συνεργασία Περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην προώθηση του συντονισµού της εθνικής Ε&Τ πολιτικής µε τις Ε&Τ πολιτικές των άλλων κρατών µελών, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ιεθνών Οργανισµών Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και σκοπού, µέσω της υλοποίησης κοινών Ε&Τ δράσεων και υποδοµών, σε τοµείς εθνικού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Επιστήµη και Κοινωνία Στόχος της κατηγορίας πράξης είναι η ενσωµάτωση της επιστήµης στον κοινωνικό ιστό. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά και των νέων σε σχέση µε τα επιτεύγµατα της επιστήµης και τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, περιλαµβανοµένων των καινοτόµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που προάγουν την βιώσιµη ανάπτυξη Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη µελλοντικών αναγκών Στόχος της κατηγορίας πράξης είναι η υποστήριξη της χάραξης και αξιολόγησης διαφόρων δηµόσιων πολιτικών της χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, επίδειξης και καινοτοµίας, µελετών, ανάπτυξης τεχνολογικών σχεδίων (technology platforms) κλπ ηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off και spin-out) Η κατηγορία πράξης αποσκοπεί στην ενίσχυση του ελληνικού συστήµατος καινοτοµίας µέσω της ανάπτυξης νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων. Ειδικότερα προβλέπεται η ενίσχυση της δηµιουργίας spin off και spin out επιχειρήσεων η Συνεδριάση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ σελ 1 από 7

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΝΕΤ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα εργαλείο / δάνειο για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Η επιλογή είναι στην κρίση της επιχείρησης. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ Δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που είναι ενταγμένο στη Δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- (Spin-off Spin-out)» 1.

- (Spin-off Spin-out)» 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ Ταχ. /νση : Μυλλέρου 73-77 Ταχ. Κώδικας : 10436 Πληροφορίες: Λέκκας Αθανάσιος Τηλέφωνο : 213-1320-700 Fax : 213-1320-686 Email : efd@eetaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματική Ευκαιρία»

«Επιχειρηματική Ευκαιρία» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρούμε Δυναμικά»

«Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρούμε Δυναμικά» Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 27/10/2010 Αριθ. Πρωτ.Οικ.:12017/1245 ιεύθυνση: Λ.Μεσογείων 117-119 Ταχ. Κωδ.: 10192 Αθήνα Τηλ. 210-6969827 ΑΠΟΦΑΣΗ Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα