Μέγαρο Μουσικής Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέγαρο Μουσικής Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014"

Transcript

1 Οµιλία του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Α. Προβόπουλου στην Ηµερίδα του ΣΕΒ: «Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων ποιες λύσεις ποια προοπτική» µε θέµα: Χρηµατοδότηση και οικονοµική ανάπτυξη: Ο ρόλος των τραπεζών Μέγαρο Μουσικής Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 Είναι γεγονός ότι τα χρόνια της κρίσης η τραπεζική χρηµατοδότηση προς τον ιδιωτικό τοµέα και ειδικότερα προς τις επιχειρήσεις περιορίστηκε σταδιακά. Έτσι ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων αντιµετωπίζει σήµερα δυσχέρειες στη χρηµατοδότηση της παραγωγικής δραστηριότητας. Το πρόβληµα αγγίζει ακόµη και κερδοφόρες επιχειρήσεις, µε πρόσβαση σε τραπεζική χρηµατοδότηση. Αυτές υφίστανται δευτερογενώς τις επιπτώσεις των πιστωτικών περιορισµών τους οποίους αντιµετωπίζουν οι προµηθευτές και οι πελάτες τους. Η στενότητα χρηµατοδοτικών πόρων αποτελεί σήµερα ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα. Βραχυχρόνια, διότι διευρύνει τον αριθµό των επιχειρήσεων που αναγκάζονται να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους, εντείνοντας έτσι την ύφεση. Αλλά και µεσοπρόθεσµα, διότι δεν επιτρέπει την άνοδο των επενδύσεων που είναι αναγκαία για να αυξηθεί ο δυνητικός ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας. Βεβαίως, η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τις επιχειρήσεις δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόµενο. Στη ζώνη του ευρώ, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Νοεµβρίου 2013 δείχνουν αρνητική πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις της τάξεως του -3,6% σε ετήσια βάση. Μάλιστα, σε αρκετές χώρες της ζώνης του ευρώ η µείωση ήταν πολύ µεγαλύτερη: Στην Ισπανία -13,4%, στην Ιταλία -6,3%, στην Πορτογαλία -5,6%, στην Κύπρο -5,2%, όταν η αντίστοιχη µείωση στην Ελλάδα ήταν -4,6%. Στις οικονοµίες όπου η τραπεζική χρηµατοδότηση και όχι η προσφυγή στην αγορά κεφαλαίων -- είναι η

2 επικρατέστερη µορφή εξωτερικής χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, είναι φανερό ότι οι επιπτώσεις της µείωσής της είναι δυσµενέστερες. Σηµαντικός παράγοντας µείωσης της χρηµατοδότησης πανευρωπαϊκά είναι και οι εν εξελίξει ασκήσεις αξιολόγησης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των ευρωπαϊκών τραπεζών. Πολλές τράπεζες είναι φειδωλές στη χορήγηση δανείων µέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα των ισολογισµών τους και να αποσαφηνιστούν οι κεφαλαιακές τους ανάγκες µετά τη διεξαγωγή των stress-tests. Η οικονοµία βρίσκεται σήµερα σε ένα µεταίχµιο. Από τη µία πλευρά, το πρότυπο ανάπτυξης, που στηρίχθηκε στην κατανάλωση και την παραγωγή µη διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, έχει εξαντλήσει τα όριά του και απαξιώνεται γοργά. Από την άλλη, καθυστερεί η µετάβαση σε ένα νέο πρότυπο που θα δίνει βάρος στην παραγωγή διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών. Βεβαίως, η µετάβαση αυτή είναι από τη φύση της επίπονη και βραδεία. Θα µπορούσαµε όµως να την επιταχύνουµε αίροντας τα εµπόδια στην επενδυτική δραστηριότητα που, παρά την πρόοδο που υπάρχει, είναι ακόµα πολλά (γραφειοκρατικά εµπόδια, έλλειψη σταθερού και ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου, υψηλό κόστος ενέργειας κ.α.). εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται επίσης και η αρνητική επίδραση του κόστους χρήµατος. Απόρροια της δηµοσιονοµικής κρίσης στα αδύναµα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ ήταν ο κατακερµατισµός των χρηµατοπιστωτικών αγορών και η ασύµµετρη επίπτωση στο κόστος χρήµατος µεταξύ των χωρών του κέντρου και της περιφέρειας. Ως αποτέλεσµα, οι ελληνικές ιδιαίτερα επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν εδώ και καιρό σηµαντικά υψηλότερο κόστος χρηµατοδότησης σε σύγκριση µε οµοειδείς επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ. Η στενότητα των χρηµατοδοτικών πόρων δεν προέρχεται µόνον από τον περιορισµό της τραπεζικής χρηµατοδότησης, αλλά οφείλεται σε συνδυασµό παραγόντων. Πολλοί από αυτούς προϋπήρχαν της κρίσης και είχαν διαµορφώσει έναν τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της οικονοµίας που στηριζόταν σε υπέρµετρο βαθµό στον τραπεζικό δανεισµό. Η άποψή µου είναι ότι για να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά το πρόβληµα αυτό, θα πρέπει να εντοπίσουµε και να θεραπεύσουµε τις αιτίες που το δηµιούργησαν. εν αρκεί απλώς να δείχνουµε τις επιπτώσεις του φαινοµένου, που πράγµατι εκδηλώνονται σήµερα µε οξύτητα. 2

3 Η προσέγγιση αυτή δεν είναι γενικότερα δηµοφιλής στον δηµόσιο διάλογο. Συνήθως απουσιάζουν αναφορές στους λόγους που κατέστησαν αναγκαία την εφαρµογή αυστηρών προγραµµάτων προσαρµογής. Αντίθετα, ο διάλογος επικεντρώνεται στις επιπτώσεις αυτών των πολιτικών και όχι στις γενεσιουργές τους αιτίες. Τα προβλήµατα όµως των τελευταίων ετών στην παραγωγή, στην απασχόληση, στα εισοδήµατα αλλά και στη χρηµατοδότηση είναι το τίµηµα που χρειάστηκε να καταβληθεί για να αποτραπεί η κατάρρευση της οικονοµίας, στην οποία µε βεβαιότητα µας οδηγούσαν οι λανθασµένες επιλογές του παρελθόντος. Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι το αποτέλεσµα αυτών των επιλογών και όχι η αιτία των προβληµάτων µας. Και ασφαλώς το τίµηµα θα ήταν πολύ µεγαλύτερο, αν είχε καταρρεύσει η χώρα. Στην περίοδο , η τραπεζική χρηµατοδότηση του ιδιωτικού τοµέα αντιπροσώπευε κατά µέσο ετήσιο όρο το 40% της συνολικής χρηµατοδότησης. Το υπόλοιπο καλύφθηκε κυρίως από την εσωτερική χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων (40%) και σε µικρότερα ποσοστά από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, έκδοση οµολόγων και πόρους από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ. Βάσει αυτών των στοιχείων, η ελληνική οικονοµία εµφανίζεται πιο τραπεζοκεντρική από την οικονοµία της ζώνης του ευρώ, στην οποία ο τραπεζικός δανεισµός αντιπροσώπευε το 33% της συνολικής χρηµατοδότησης την ίδια περίοδο. Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται πρωτίστως µε την απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που προηγήθηκε της ένταξης στη ζώνη του ευρώ. Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέκτησαν πρόσβαση σε εύκολη και σχετικά φθηνή τραπεζική χρηµατοδότηση. Έτσι, την περίοδο , αυξήθηκαν µε ταχύτητα όλες οι κατηγορίες δανεισµού: τα στεγαστικά δάνεια µε µέσο ετήσιο ρυθµό 28%, τα καταναλωτικά µε 29%, και τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις µε 14%. Το τραπεζικό σύστηµα δηλαδή ακολούθησε σε γενικές γραµµές τις τάσεις που επικρατούσαν την εποχή εκείνη όχι µόνο στην ελληνική οικονοµία αλλά και διεθνώς, στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει την αυξανόµενη ζήτηση δανειακών κεφαλαίων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις είχαν εξασφαλισµένη την άνετη και σχετικά φθηνή χρηµατοδότηση από τις τράπεζες. Όµως δεν εκµεταλλεύθηκαν πλήρως τις συνθήκες επαναλαµβανόµενης κερδοφορίας για να βελτιώσουν οργανικά τη χρηµατοδοτική τους δοµή, να µειώσουν την εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισµό και να ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστική τους θέση στις διεθνείς αγορές. 3

4 Με την έκρηξη της δηµοσιονοµικής κρίσης το 2008 και τη µεγάλη ύφεση που επακολούθησε µειώθηκαν δραστικά τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Στην πλευρά της ζήτησης, η συρρίκνωση της παραγωγής περιορίζει ανάλογα τις ανάγκες για κεφάλαια κίνησης. Μειωµένη εξάλλου παραµένει και η ζήτηση για µακροχρόνια χρηµατοδότηση, λόγω της κατάρρευσης των επενδύσεων. Η υψηλή ανεργία, οι µειώσεις εισοδηµάτων, η πτωτική τάση των τιµών των ακινήτων και η αυξηµένη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας αποθαρρύνουν τη ζήτηση στεγαστικών δανείων. Τέλος, τα επιτόκια χορηγήσεων, σε πραγµατικούς όρους αυξάνονται σηµαντικά. Στην πλευρά της προσφοράς, η υποχώρηση της τραπεζικής χρηµατοδότησης ήταν σταδιακή. Ακόµη και όταν άρχισε να καταγράφεται πτώση του ΑΕΠ, η τραπεζική χρηµατοδότηση προς τις επιχειρήσεις συνέχισε να εµφανίζει, µέχρι και το 2011, θετικούς ρυθµούς µεταβολής. Το 2012 και το 2013 η µείωση της χρηµατοδότησης ήταν βραδύτερη από τη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. εν θέλω φυσικά να υποβαθµίσω τις αρνητικές συνέπειες που είχε η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης σε πολλές επιχειρήσεις. Πράγµατι αρκετές επιχειρήσεις αντιµετώπισαν οξύτατα προβλήµατα λόγω της µειωµένης ζήτησης, µε αποτέλεσµα να βρίσκονται σε αδυναµία οµαλής εξυπηρέτησης των δανείων τους. υστυχώς η εξασθένηση της πιστοδοτικής ικανότητας των τραπεζών ήταν αναπόφευκτη, καθώς η δηµοσιονοµική κρίση επέδρασε έντονα στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και κατ επέκταση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος. Ήδη από τα τέλη του 2007, οι τράπεζες άρχισαν να διαπιστώνουν ότι δεν µπορούσαν πλέον να αντλήσουν δανειακούς πόρους από τη διατραπεζική αγορά ή την αγορά τραπεζικών οµολόγων µε την ίδια ευκολία που το έπρατταν τα προηγούµενα έτη. Στην αρχή λόγω της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ενώ ακολούθως, από το 2009 και µετά, εξαιτίας της εγχώριας δηµοσιονοµικής κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες αποκόπηκαν τελείως από τις αγορές. Εξάλλου, από τα τέλη του 2009 και µέχρι και τον Ιούνιο του 2012, καταγράφηκε πρωτοφανής, σε έκταση και διάρκεια, εκροή καταθέσεων. Αυτή ανήλθε σε περίπου 90 δισεκ. ευρώ, πάνω από το 1/3 της καταθετικής βάσης. Ένα σηµαντικό ποσοστό µάλιστα της εκροής αυτής προήλθε από επιχειρήσεις που µετέφεραν σηµαντικό µέρος των καταθέσεών τους στο εξωτερικό. 4

5 Παράλληλα, η παρατεταµένη επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών επηρέασε δυσµενώς τη δυνατότητα συνεπούς εκπλήρωσης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Το πρόβληµα επέτεινε η κατάχρηση νοµοθετικών διευκολύνσεων από δανειολήπτες ικανούς να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Έτσι, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια έφτασαν στο 30%. Για να αντεπεξέλθουν στα προβλήµατα αυτά, οι τράπεζες προσέφευγαν στην άντληση βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης από το Ευρωσύστηµα. Στο απόγειο της κρίσης, το ύψος αυτής της χρηµατοδότησης προσέγγισε τα 140 δισεκ. ευρώ. Τέλος, µετά το PSI, οι τράπεζες βρέθηκαν αντιµέτωπες και µε έλλειψη κεφαλαίων, που κατέστησε επιτακτική την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησής τους ώστε να παραµένουν πλήρως διασφαλισµένοι οι καταθέτες. Σήµερα το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει. Η ανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήµατος έχουν οδηγήσει σε λιγότερες και ισχυρότερες τράπεζες, που έχουν εξασφαλίσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, απαραίτητη για την προστασία των καταθέσεων. Αυτό αποκαθιστά σταδιακά την εµπιστοσύνη και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να ενισχυθεί µεσοπρόθεσµα η χορήγηση πιστώσεων στην οικονοµία. Βραχυχρόνια ωστόσο, εξακολουθούν να επιδρούν πολλοί παράγοντες, ώστε οι χορηγήσεις νέων δανείων να παραµένουν προς το παρόν περιορισµένες. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: Πρώτον, οι εισροές καταθέσεων παραµένουν χαµηλές. εύτερον, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις πρέπει να διατηρείται σε συντηρητικό ύψος. Και ο λόγος αυτός είχε διαταραχτεί από την απώλεια µεγάλου ύψους καταθέσεων. Τρίτον, συγκριτικά µε άλλες χώρες η χρηµατοδότηση που λαµβάνουν οι εγχώριες τράπεζες από το Ευρωσύστηµα παραµένει υψηλή και θα πρέπει σταδιακά να περιοριστεί σε πιο «λογικά» επίπεδα. Τέταρτον, η τόνωση της εµπιστοσύνης, την οποία πέτυχε η ανακεφαλαιοποίηση, αµβλύνεται από την ανησυχία που προκαλεί η συσσώρευση των δανείων σε καθυστέρηση. Η εξέλιξη αυτή: πρώτον, αποτελεί απτή απόδειξη ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ 5

6 αυξηµένος, γεγονός που αποθαρρύνει τη χορήγηση νέων πιστώσεων, δεύτερον, αποστερεί τις τράπεζες από πόρους που θα ήταν δυνατόν να ανακυκλώσουν σε νέα δάνεια και, τρίτον, δηµιουργεί το ενδεχόµενο µελλοντικών αποµειώσεων της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών και συντηρεί την ανάγκη δέσµευσης κεφαλαίων για σχηµατισµό προβλέψεων. Το ζήτηµα λοιπόν των προβληµατικών δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πρέπει τώρα να αντιµετωπιστεί συστηµατικά. Ήδη αναλαµβάνονται σηµαντικές πρωτοβουλίες από πλευράς τραπεζών αλλά και της Πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή. Η σταδιακή βελτίωση των µακροοικονοµικών συνθηκών ενισχύει την εµπιστοσύνη προς τη χώρα και το τραπεζικό της σύστηµα και θα επιτρέψει την εξοµάλυνση της πιστωτικής επέκτασης µεσοπρόθεσµα. Βραχυχρόνια ωστόσο, και για τους λόγους που ανέφερα, οι δυνατότητες για πιστωτική επέκταση θα παραµένουν περιορισµένες. Η στενότητα όµως αυτή µπορεί να αντισταθµιστεί µε την άντληση πόρων από άλλες πηγές. Αυτό, όπως δείχνει η διεθνής εµπειρία και βιβλιογραφία, είναι εφικτό. Οι επιχειρήσεις κατ αρχάς µε την έναρξη της ανάκαµψης αξιοποιούν την πλεονάζουσα δυναµικότητα παραγωγικών συντελεστών που έχει προκύψει κατά την ύφεση. Επίσης, η επανεκκίνηση της οικονοµικής ανάπτυξης µετά από µια περίοδο ύφεσης βασίζεται πρωτίστως στην εσωτερική χρηµατοδότηση. Έχει πράγµατι παρατηρηθεί ότι, µε τις πρώτες ενδείξεις µιας ανάκαµψης, οι υγιείς επιχειρήσεις χρηµατοδοτούν οι ίδιες την επέκταση των εργασιών τους, αποδίδοντας µικρότερο µέρισµα στους µετόχους µε αντάλλαγµα την αναµενόµενη µελλοντική υπεραξία. Ειδικότερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις µε µακροχρόνιες και σταθερές εµπορικές συνεργασίες, ένας εναλλακτικός τρόπος χρηµατοδότησης είναι η διεκδίκηση επιπρόσθετων εµπορικών πιστώσεων (trade credit) από τις εταιρίες του εξωτερικού µε τις οποίες συναλλάσσονται. Σηµαντική πηγή εναλλακτικής χρηµατοδότησης είναι και η άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές. Ήδη µέσα στο 2013 µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις άντλησαν σηµαντικά ποσά µέσω έκδοσης εταιρικών οµολόγων. Τέτοιες πηγές χρηµατοδότησης θα αυξάνονται καθώς θα βελτιώνονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό οι προσδοκίες και θα εµπεδώνεται σταδιακά η εµπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονοµίας µας. 6

7 Μία άλλη διέξοδος, τέλος, είναι η αξιοποίηση των προγραµµάτων συγχρηµατοδότησης δανείων και εγγυοδοσίας µε πόρους των ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Εκτιµάται ότι, συνολικά, οι πόροι από τα διαρθρωτικά ταµεία, τις αγορές οµολόγων, το χρηµατιστήριο και την ΕΤΕπ µπορούν να καλύψουν µεγάλο µέρος του χρηµατοδοτικού κενού της οικονοµίας. Το τραπεζικό σύστηµα µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό µοχλό µετάβασης στο νέο πρότυπο ανάπτυξης, που χρειάζεται η οικονοµία. Οι συνθήκες βεβαίως της άπλετης και ενίοτε ελαστικής τραπεζικής χρηµατοδότησης δεν µπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθούν. Όµως το τραπεζικό σύστηµα µπορεί τώρα να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και κλάδων. Σήµερα, ο τραπεζικός είναι ο µόνος κλάδος της οικονοµίας που έχει αναδιαταχθεί ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε χωρίς να θιγούν στο παραµικρό οι καταθέσεις, αλλά µε σοβαρές αλλαγές και ανακατατάξεις στο εσωτερικό του τραπεζικού τοµέα. Αδύναµες τράπεζες απορροφήθηκαν ή έκλεισαν στο πλαίσιο της εξυγίανσης. Οι µέτοχοι συνεισέφεραν νέα κεφάλαια στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και όπου αυτό δεν έγινε απώλεσαν τη διοίκηση. Μέσα από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης εξαλείφεται η πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα. Το νέο τραπεζικό σύστηµα πατάει πλέον σε πιο στέρεες βάσεις. Σε κανέναν άλλο κλάδο δεν έχει σηµειωθεί τέτοιας (ή έστω και µικρότερης) κλίµακας αναδιάρθρωση, παρά το γεγονός ότι οι πρωτόγνωρες συνθήκες οικονοµικής κρίσης την καθιστούσαν αναγκαία. Αυτή η εµπειρία των τραπεζών µπορεί να αποδειχθεί πολύτιµη και για τις επιχειρήσεις των λοιπών τοµέων και κλάδων της οικονοµίας µας. Καλούνται λοιπόν σήµερα οι τράπεζες να συµβάλουν ουσιαστικά σε µία προσπάθεια ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού. Τα βήµατα πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα και να έχουν συγκεκριµένο προσανατολισµό. Οι πολιτικές των τραπεζών θα πρέπει, δηλαδή, να στηρίζονται σε ένα νέο πλαίσιο παροχής πιστώσεων και διαχείρισης κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποφευχθούν οι τάσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη δεκαετία πριν από την κρίση, όταν ένα µεγάλο µέρος των πιστώσεων κατευθύνθηκε προς επενδύσεις σε κατοικίες και κατανάλωση. 7

8 Οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται σε δυναµικές επιχειρήσεις µε υψηλό βαθµό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης. Εξυπακούεται βεβαίως, ότι, µε έναν τέτοιο προσανατολισµό του τραπεζικού συστήµατος, θα ήταν ανώφελο και επικίνδυνο να αφεθούν χρόνια αδύναµες, υποκεφαλαιοποιηµένες και υπερχρεωµένες επιχειρήσεις να λειτουργούν. Εκεί που υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα υποκεφαλαιοποίησης εταιριών πρέπει να υπάρξουν κινήσεις πρωτίστως από την πλευρά των µετόχων για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων τους. Οι επιχειρήσεις οφείλουν εξάλλου στο σύνολό τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης και οργανωτικής ανασύνταξης, να επιδιώξουν συνεργασίες ή συγχωνεύσεις και να αξιοποιήσουν δίκτυα και συνέργειες που διευκολύνουν τον έλεγχο του κόστους και τον προσανατολισµό προς αγορές του εξωτερικού. Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι χρειαζόµαστε σήµερα µια ποιοτική και προσανατολισµένη δράση των τραπεζών, µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν: στην ενίσχυση των πραγµατικά βιώσιµων επιχειρήσεων, νέων και παλαιών. στην ενθάρρυνση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση µιας γενναίας κλαδικής αναδιάρθρωσης. Μια τέτοια πολιτική µπορεί να προωθήσει αποτελεσµατικά τη µετάβαση στο νέο υπόδειγµα ανάπτυξης, στην ανασυγκρότηση δηλαδή των παραγωγικών τοµέων µέσα από την αναδιάρθρωση των επιχειρηµατικών µονάδων. Η ύφεση των τελευταίων ετών έπληξε καίρια τις ελληνικές επιχειρήσεις, εκτοξεύοντας την ανεργία σε πρωτοφανή επίπεδα. Σήµερα όµως έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις να ανακοπεί η πτωτική πορεία και να βαδίσουµε το δρόµο της ανάκαµψης και της ανάπτυξης της οικονοµίας. Έχει πράγµατι καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος. Εξαλείφθηκαν τα δίδυµα ελλείµµατα, ανακτήθηκαν οι απώλειες ανταγωνιστικότητας κόστους, αντιµετωπίσθηκαν κενά του ασφαλιστικού συστήµατος και ανασυγκροτήθηκε επιτυχώς το τραπεζικό σύστηµα. Στο σηµείο που βρισκόµαστε σήµερα επείγει η ριζική αναδιάρθρωση του επιχειρηµατικού τοµέα. Αυτή θα θέσει σε κίνηση υγιείς επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και δυνάµεις, ικανές να στηρίξουν τη διατηρήσιµη ανάπτυξη και τη µείωση της ανεργίας. Πεποίθησή µου είναι ότι στο βαθµό που θα βελτιώνεται το επιχειρηµατικό περιβάλλον και θα εµπεδώνεται η εµπιστοσύνη στο µέλλον, οι δυνάµεις αυτές θα εµφανίζονται όλο και πιο ενεργά στο προσκήνιο. Μπροστά 8

9 µας τώρα βρίσκεται η µεγάλη πρόκληση να µετατρέψουµε την υπό εξέλιξη σταθεροποίηση σε δυναµική ανάπτυξη πάνω σε στέρεες βάσεις. Στη δύσκολη αυτή πορεία, το τραπεζικό σύστηµα µπορεί και πρέπει να στηρίξει αποτελεσµατικά την προσπάθεια των επιχειρήσεων, µε γνώµονα τα οφέλη για την οικονοµία στο σύνολό της. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή του τραπεζικού συστήµατος, θα επιδιώξει τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων που θα το επιτρέψουν. 9

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ιανουάριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 6 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... σελ. 3 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ... σελ. 45 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.

Συγγραφείς: Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012. Εισαγωγή. Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank. Τόμος VΙI Τεύχος 1 Μάιος 2012 Συγγραφείς: Φωκίων Καραβίας General Manager Member of the Executive Committee fkaravias@eurobank.gr Πλάτων Μονοκρούσος Assistant General Manager Head of Financial Markets

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης

Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης Κατευθύνσεις οικονομικής ανάκαμψης www.pwc.gr Εισαγωγικό Σημείωμα Βιώνουμε ακόμα τη μακροβιότερη ύφεση στη σύγχρονη δυτική ιστορία. Η ελληνική οικονομία υποφέρει από ένα αναποτελεσματικό δημόσιο τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση. το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πως επηρεάζει η Διεθνής και Ελληνική Οικονομική κρίση το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Επιβλέπων καθηγητής: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα