ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων ( έως

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12."

Transcript

1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πράσινο Ταμείο Απολογισμός Δράσεων ( έως ) Μάρτιος 2013

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικός Σκοπός του Πράσινου Ταμείου 1.2. Ειδικότεροι στόχοι 1.3. Πράσινοι Πόροι 1.4. Αρμοδιότητες 2. Βασικά οικονομικά μεγέθη 3. Θεσμικά ζητήματα 3.1. Γενικό πλαίσιο 3.2. Υπουργικές Αποφάσεις 3.3. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις υπό ολοκλήρωση 4. Διοικητικά οργανωτικά θέματα 4.1. Διοικητικό Συμβούλιο 4.2. Συνεδριάσεις / αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 4.3. Οργάνωση δομών και υποδομών 4.4. Ιστοσελίδα Πράσινου Ταμείου / επικοινωνία 5. Προσωπικό 6. Νομική υποστήριξη 6.1. Οργανωτικά στοιχεία νομικής υποστήριξης 6.2. Νομικές εργασίες / υποθέσεις 7. Χρηματοδοτικά Προγράμματα 7.1. Βασικές αρχές διαχείρισης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 7.2. Χαρακτηριστικά Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 7.3. Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2011 / Βασική δομή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΧΠ «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» ΧΠ «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών» 2011/ ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση » ΧΠ «Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού» ΧΠ «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις» ΧΠ «Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές δράσεις, διεθνής συνεργασία» ΧΠ «Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE+» ΧΠ «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Μεταβατικά Χρηματοδοτικά Πρόγραμμα 7.4. Προγραμματισμός ΧΠ Πράσινου Ταμείου Ακίνητα 8.1. Βίλλα Καζούλη 8.2. Μεταξουργείο / Ν. Ιωνία Βόλου 8.3. Αρχοντικό Ζαφειρίου / Ιωλκός Βόλου 8.4. Ακίνητα Ειδικού Φορέα Δασών 9. Λοιπές δράσεις του Πράσινου Ταμείου 9.1. Ενημέρωση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής 9.2. Συμβολή του Πράσινου Ταμείου στην προώθηση των ρυθμίσεων των ν. 3843/2010 και 4014/2011 σχετικά με την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαιρέτων κατασκευών 9.3. Συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου σε ημερίδες / συνέδρια 9.4. Δημοσιότητα 2

3 1. Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο αποτελεί ΝΠΔΔ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που συστήθηκε με τον ν. 3889/2010 ΦΕΚ 182 Α «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». Το Πράσινο Ταμείο διαδέχθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΕΤΕΡΠΣ) του ν.δ. 1262/1972 (ΦΕΚ 194 Α`), αναλαμβάνοντας την είσπραξη και διαχείριση όλων των πόρων που έχουν μέχρι σήμερα θεσπιστεί με διάφορα νομοθετήματα γι αυτό. Επιπλέον το Πράσινο Ταμείο ενσωματώνει και όλους τους πόρους του «Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (ν. 3843/2010 και ν. 4014/2011), του «Γαλάζιου Ταμείου» και του «Ειδικού Φορέα Δασών» Γενικός Σκοπός του Πράσινου Ταμείου Κύριος σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι: η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος χρηματοδότησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των «Πράσινων» Πόρων Ειδικότεροι στόχοι Μεταξύ των ειδικότερων στόχων του Πράσινου Ταμείου ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρακάτω: Καταγραφή των Πράσινων Πόρων, η συστηματοποίηση και ταξινόμησή τους ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, ο προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους. Στοχευμένη αξιοποίηση και διάθεση των Πράσινων Πόρων, δηλαδή σύνδεση του σκοπού για τον οποίο εισπράττεται ο κάθε πόρος με τον προορισμό των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων. Σχεδιασμός και η υλοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΧΠ) για δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος, Καθιέρωση κανόνων διαχείρισης των ΧΠ οι οποίοι διέπονται από κριτήρια αξιολόγησης, διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής, αξιολόγηση με όρους πλήρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, τήρηση κανόνων δημοσιότητας. Αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. συμπληρωματικές πηγές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ανακύκλωση / μόχλευση πόρων) Πράσινοι Πόροι Η διοίκηση και διαχείριση των Πράσινων Πόρων αποτελεί την κύρια αρμοδιότητα του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού ΧΠ. Με την ΥΑ 4503/ «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 3889/2010 οι Πράσινοι Πόροι καταγράφονται και αποδελτιώνονται για πρώτη φορά συνολικά και με συστηματικό τρόπο. Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, οι Πράσινοι Πόροι κατατάσσονται σε δέκα Ομάδες, με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τους ως προς τον σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν κατά τις οικείες διατάξεις που τους διέπουν, ως ακολούθως: 1. Πόροι Γαλάζιου Ταμείου, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 2. Πόροι Ειδικού Φορέα Δασών, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις για την α- νάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλούτου. 3. Πόροι Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις για την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικών ελέγχων, καθώς και διαχείρισης απορριμμάτων. 3

4 4. Πόροι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εν γένει βιώσιμης χρήσης της ενέργειας,. 5. Πόροι Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, που κατευθύνονται σε προγράμματα, δράσεις και έργα για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές των δηλούμενων χώρων. 6. Πόροι Νομοθεσίας Αυθαίρετης Δόμησης, που κατευθύνονται σε προγράμματα, δράσεις και έργα είτε κατεδάφισης αυθαιρέτων, είτε πολεοδομικής εξυγίανσης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης και εν γένει αντιστάθμισης των δυσμενών συνεπειών στις περιοχές των δηλούμενων χώρων. 7. Πόροι Σταθμών Αυτοκινήτων, που κατευθύνονται σε προγράμματα ολοκληρωμένης πολιτικής στάθμευσης και έργα δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 8. Πόροι Πολεοδόμησης, που κατευθύνονται στην χρηματοδότηση έργων πολεοδομίας, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, αναβάθμισης οικιστικών περιοχών, προστασίας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 9. Πόροι Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Βενζίνης, που κατευθύνονται σε προγράμματα, έργα και δράσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των πεδίων του Πράσινου Ταμείου. 10. Άλλοι Ειδικοί Πόροι, στους οποίους εντάσσονται πόροι υπέρ Πράσινου Ταμείου, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τις ανωτέρω Ομάδες ή/και δεν έχουν θεσμοθετηθεί για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού Αρμοδιότητες Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως: Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης των Πράσινων Πόρων, σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις. Η διαμόρφωση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΧΠ) για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής. Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησής τους. Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των γενικών κριτηρίων ένταξης και επιλογής προγραμμάτων. Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επιμέρους φορέων υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών. Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω συμφωνιών από τους δικαιούχους φορείς και η σχετική ενημέρωση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η διαμόρφωση προτάσεων και η εισήγηση στον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η τήρηση δημόσιας βάσης δεδομένων με τη νομοθεσία που διέπει τους Πράσινους Πόρους. Η οργάνωση και παρακολούθηση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και των δράσεων και η δημοσιότητά τους, καθώς και η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεσή τους. Η εξεύρεση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιου οικονομικού απολογισμού των Πράσινων Πόρων. Η ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τη βέλτιστη προετοιμασία και διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ειδικότερα για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την ένταξη δράσεων και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των δράσεων και των προγραμμάτων συνολικά. Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής τους. 4

5 2. Βασικά οικονομικά μεγέθη Έτος 2011 Προϋπολογισμός Τακτικός Προϋπολογισμός 2011: Έσοδα: ,96 Έξοδα: ,55 Πλεόνασμα: ,41 ΠΔΕ 2011: Ταμειακό υπόλοιπο 2010: ,19 Έσοδα: 0,00 Έξοδα: ,19 Απολογιστικά στοιχεία (Τακτικός Προϋπολογισμός και ΠΔΕ) Ταμειακό υπόλοιπο 2010: ,34 Έσοδα: ,68 Έξοδα: ,82 (= 5,0% των διαθεσίμων) Ταμειακό υπόλοιπο : ,96 Έτος 2012 Προϋπολογισμός Τακτικός Προϋπολογισμός 2012: Έσοδα: ,00 Έξοδα: ,52 (= 5,0% των διαθεσίμων) Πλεόνασμα: ,40 ΠΔΕ 2012: Ταμειακό υπόλοιπο 2011: ,28 Έσοδα: 0,00 Έξοδα: ,28 Απολογιστικά στοιχεία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ) Ταμειακό υπόλοιπο 2011: ,96 Έσοδα μέχρι 31/12/2012: ,35 Έξοδα μέχρι 31/12/2012: ,41 Ταμειακό υπόλοιπο : ,87 Έτος 2013 Προϋπολογισμός (Τακτικός Προϋπολογισμός και ΠΔΕ) Έσοδα: ,00 Έξοδα: ,00 (= 2,5% των διαθεσίμων) Πλεόνασμα: ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα προϋπολογιζόμενα Έξοδα υπόκεινται στους περιορισμούς που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν. 4024/2011, ά. 39 παρ. 6, προβλέπεται ότι, «κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ έτος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους». Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012», παράγραφος 16 του άρθρου 9, το ανωτέρω ποσοστό (5%) συρρικνώθηκε από το 2013 και μετά, περαιτέρω, σε 2,5%. 2. Από το σύνολο των εξόδων, ποσοστό άνω του 99% διατίθεται σε χρηματοδοτικά προγράμματα και λιγότερο από το 1% σε λειτουργικές δαπάνες του Πράσινου Ταμείου. 5

6 Θεσμικά ζητήματα 2.1. Γενικό πλαίσιο Νόμος 3889/2010. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». Κεφ Α : Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. ΥΑ 14694/2011. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου». ΚΥΑ 15541/2011. «Απόσπαση της υπαλλήλου της ΑΤΕ, Μαρίας Μαυρικάκη και ορισμός της ως Διευθύντριας του Πράσινου Ταμείου» ΥΑ 4643/2012 «Τροποποίηση της 14694/2010 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» 2.2. Υπουργικές Αποφάσεις Με μέριμνα του Πράσινου Ταμείου έγινε η προετοιμασία και επεξεργασία σειράς Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν την οικονομική και διοικητική λειτουργία του Ταμείου. Μεταξύ αυτών αναφέρονται: α/α Θέμα Αριθμ. Πρωτ. ΥΑ / Ημερομηνία 1 Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Πράσινου Ταμείου 57850/ Έγκριση Κανονισμού Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο 6/ Έγκριση Προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2012 του Πράσινου Ταμείου 20819/ Παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΕΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων 1972/ του ν. 4014/ Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Πράσινου Ταμείου 36439/ Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 3889/ / Κανονιστικές διοικητικές πράξεις υπό ολοκλήρωση Οι ακόλουθες κανονιστικές και διοικητικές πράξεις, οι οποίες προβλέπονται από τον ν. 3889/2010 βρίσκονται υπό ολοκλήρωση: ΚΥΑ για έγκριση Οργανισμού λειτουργίας ΠΤ, (άρθρο 10 παρ.1). Βρίσκεται στο γραφείο ΓΓ/Υπουργού ΠΕΚΑ για υπογραφή. ΚΥΑ για ρύθμιση κινητής και ακίνητης περιουσίας Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Δασών (άρθρο 12 παρ.3). Έχει γίνει επεξεργασία από το ΠΤ και πλέον το χειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Δασών ΥΠΕΚΑ. Κάλυψη οργανικών θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (άρθρο 10 παρ. 3) Βρίσκεται στο γραφείο ΓΓ/Υπουργού ΠΕΚΑ για υπογραφή. Έγκριση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Καθορισμός κριτηρίων κατανομής και τρόπου απόδοσης του ειδικού προστίμου διατήρησης του ν. 3843/2010 (Α 62)». Σε διαδικασία νομοτεχνικής ε- πεξεργασίας. 6

7 3. Διοικητικά οργανωτικά θέματα 3.1. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου έχει 4-ετή θητεία και συγκροτείται ως εξής: Πρόεδρος: Σερράος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος Πολυτεχνείου Μονάχου, Δρ. Πολεοδομίας Πολυτεχνείου Βιέννης. Aναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός Σχεδιασμός - Πολεοδομία». Τακτικά Μέλη: 1. Κουδούνη Αμαλία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. 2. Σκλήρη Αλίκη, Δασολόγος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΥΠΕΚΑ, αναπληρωτής του προέδρου του ΔΣ Πράσινου Ταμείου. 3. Ρίτσου Σοφία, Πολιτικός Επιστήμων. 4. Κατσάνου- Νικητάκου Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 5. Καπετανάς Δημήτριος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 6. Μπόκαρης Νικόλαος, Δασολόγος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, στέλεχος Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 7. Μαρή Ασπασία, πλωτάρχης ΛΣ, εκπρόσωπος της ΓΓ Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου, (καλείται όταν συζητούνται θέματα του Ειδικού Λογαριασμού «Γαλάζιο Ταμείο»). Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου: Αθανασιάδη Ιωάννα, ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών με Γ β, στέλεχος της Δ/νσης Διοικητικού του ΥΠΕΚΑ. Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Καπερώνη Παναγιώτα Αρχιτέκτων Μηχανικός, τ. Προϊσταμένη Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΚΑ. 2. Κουτσονίκα Σοφιανού Αντωνία Σοφία, ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών με Α β. 3. Πυρίδη Παναγιώτα, Νομικός 4. Δελλή Ευθυμία, Οικονομολόγος 5. Σαραντάκου Ευθυμία, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 6. Ντινόκας Δημήτριος, Δασολόγος, Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 7. Μαρκουλάκης Στυλιανός Πλωτάρχη ΛΣ Αναπληρωτής Γραμματέας Κουντζάκος Γεώργιος, ΔΕ Διοικητικών Λογιστικών με Α β, υπάλληλος Πράσινου Ταμείου. Διευθύντρια του Πράσινου Ταμείου, με την αρμοδιότητα να εισηγείται στο ΔΣ θέματα διαχειριστικού και υπηρεσιακού περιεχομένου του ΠΤ, έχει οριστεί με 4-ετή θητεία η Μαυρικάκη Μαρία, Οικονομολόγος, τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Τα μέλη του ΔΣ αμείβονται με 75 ανά συνεδρίαση και η γραμματέας με 50 ανά συνεδρίαση. Εξαιρούνται της αμοιβής, ο Πρόεδρος και η Διευθύντρια. Ανώτατο όριο, τέσσερις συνεδριάσεις μηνιαίως Συνεδριάσεις / αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Στο διάστημα 5 Μαΐου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (20 μήνες) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 40 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΠΤ). Σε αυτές τις συνεδριάσεις ελήφθησαν αποφάσεις για τις παρακάτω κατηγορίες θεμάτων: Οργάνωση και λειτουργία ΠΤ: Στέγαση, εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία γραφείου, μηχανογραφικός εξοπλισμός, διαδικτυακός τόπος (site), μηχανοργάνωση λογιστηρίου. Έγκριση Οργανογράμματος ΠΤ, Κανονισμού Οργάνωσης, Κανονισμού Προμηθειών και Εγκυκλίου Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων. Νομική εξυπηρέτηση ΠΤ: Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης δύο δικηγόρων για κάλυψη οργανικών 7

8 θέσεων με σχέση έμμισθης εντολής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3889/2010. Ανάθεση σε δικηγόρους της νομικής εξυπηρέτησης του ΠΤ για τη ρύθμιση νομικών εκκρεμοτήτων και εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, όπως επίσης και για την εν γένει νομική στήριξη της λειτουργίας του ΠΤ από ενάρξεως λειτουργίας του και μέχρι την πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Θεσμικά ζητήματα: Προώθηση κρίσιμων θεσμικών ζητημάτων: Έγκριση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Καθορισμός κριτηρίων κατανομής και τρόπου απόδοσης του ειδικού προστίμου διατήρησης του ν.3843/2010 (Α 62)». Έγκριση σχεδίου ΥΑ «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους» σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 3889/2010. Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΧΠ): Σύνταξη και έγκριση «Οδηγού διαχείρισης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων» ΠΤ. Ετήσιος προγραμματισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΠΤ (2011, 2012, 2013) σύμφωνα με το ν. 3889/2010, άρθρο 6. Κατανομή προϋπολογισμού δαπανών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΠΤ. Έγκριση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΠΤ και έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Οδηγοί Διαχείρισης των επιμέρους ΧΠ. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ΧΠ. Έγκριση υποβληθεισών προτάσεων και ένταξη πράξεων στα ΧΠ. Τροποποίηση εγκεκριμένων πιστώσεων των ΧΠ με στόχο τη βέλτιστη απορροφητικότητα κονδυλίων. Παλαιές υποχρεώσεις πληρωμών: Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή / ελεγκτή, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, έργου με αντικείμενο: «Καταγραφή και αποτύπωση εκκρεμοτήτων Ε- ΤΕΡΠΣ και ΕΦ Δασών και κλείσιμο οικονομικών στοιχείων έτους 2010». Έγκριση ειδικών «Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων με μεταβατικό χαρακτήρα», για την κάλυψη υποχρεώσεων χρηματοδότησης φορέων, που περιέρχονται στο Πράσινο Ταμείο μέσω του τέως ΕΤΕΡΠΣ και των λογαριασμών «Γαλάζιο Ταμείο» και «Ειδικός Φορέας Δασών», με βάση υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 3889/2010, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3889/2010. Έγκριση πληρωμής έργων στο πλαίσιο των παραπάνω «Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων με μεταβατικό χαρακτήρα». Απόκτηση Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις: Σύσταση παρακαταθηκών υπέρ αναγνωρισμένων / αναγνωρισθησομένων δικαιούχων σε εκτέλεση της αριθμ. 2299/ απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ στο πλαίσιο του ΧΠ του ΠΤ «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις». Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης: Έγκριση Ισολογισμού έναρξης ΠΤ. Έγκριση ετήσιων οικονομικών απολογισμών. Έγκριση ετήσιων Ισολογισμών - οικονομικών καταστάσεων ΠΤ. Μεταφορά διαθεσίμων του ΠΤ από την ΤτΕ στο ΤΠ&Δ Διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας ΠΤ (τέως ΕΤΕΡΠΣ): Καταγραφή δεδομένων των ακινήτων του ΠΤ. Προώθηση διαδικασιών για την αξιοποίηση της Βίλας Καζούλη Οργάνωση δομών και υποδομών Με την ΥΑ 24527/2011 αποφασίστηκε η εγκατάσταση του Πράσινου Ταμείου, με υπομίσθωση από την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεων Α.Ε., στον 1ο ορόφο του κτιρίου στην οδό Λυκούργου 17, στο κέντρο της Αθήνας, επιφάνειας 400 τμ, από Λόγω της άριστης κατάστασης του κτιρίου, της υπάρχουσας διαμόρφωσης των χώρων του σε κατάλληλους για τη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου γραφειακούς χώρους, όπως επίσης και του διατιθέμενου βασικού γραφειακού εξοπλισμού, δεν υπήρξε κανένα κόστος εγκατάστασης για το Πράσινο Ταμείο, όσον αφορά τους παραπάνω τομείς. Ως προς τα οργανωτικά / λειτουργικά ζητήματα, έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα: Κατάρτιση, Οργανογράμματος και Κανονισμών Λειτουργίας και Προμηθειών του ΠΤ Δημιουργία Διαδικτυακού τόπου (site) Οργάνωση και λειτουργία γραφείου (server, software server, software οργάνωσης γραφείου, τηλεφωνία & επικοινωνία, κλπ) Μηχανογραφικός εξοπλισμός γραφείων (προσωπικοί υπολογιστές & περιφερειακές συσκευές, software, κλπ) Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή / ελεγκτή, έργου με αντικείμενο: «Καταγραφή και αποτύπωση εκκρε- 8

9 μοτήτων ΕΤΕΡΠΣ και ΕΦ Δασών και κλείσιμο οικονομικών στοιχείων έτους 2010». Προμήθεια μηχανογραφικής εφαρμογής για τη λογιστική παρακολούθηση του ΠΤ. Ειδικότερα, εγκατάσταση ολοκληρωμένου λογισμικού και διπλογραφικού συστήματος στην υπηρεσία επιτρέπει τον προγραμματικό και λογιστικό διαχωρισμό των πόρων. Σχεδιασμός των επικοινωνιακών δράσεων για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. Μέσω Web εφαρμογής (με πολιτική ασφαλείας / χρήση password) εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες: Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Πράσινου Ταμείου Καταγραφή, παρακολούθηση και χειρισμός των καθημερινών εργασιών του γραφείου Τήρηση αρχείου χειρισμού και ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι χρήστες Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προσκλήσεων, δελτίων τύπου, αναφορών στον τύπο, κλπ. που α- φορούν στο Πράσινο Ταμείο Από το 2013 ξεκινά η εφαρμογή νέου ταχύτερου, οικονομικότερου και περιβαλλοντικά φιλικότερου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Το σύστημα αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο τις αρχές διαφάνειας που διέπουν τη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου 3.4. Ιστοσελίδα Πράσινου Ταμείου / επικοινωνία Η ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου λειτουργεί ως κύριο μέσο ενημέρωσης για τις δράσεις του και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ταμείου, αλλά και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν από αυτήν πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες του Πράσινου Ταμείου, τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται επίσης όλα τα οικονομικά στοιχεία του Πράσινου Ταμείου. Η καθημερινή επικοινωνία με υπαλλήλους, εξωτερικούς συνεργάτες και εξυπηρετούμενους από το Πράσινο Ταμείο γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ένας κεντρικός λογαριασμός μέσω του οποίου μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται στο Πράσινο Ταμείο και να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις. 9

10 4. Προσωπικό Το Πράσινο Ταμείο είναι στελεχωμένο με 14 υπαλλήλους αποσπασμένους από το ΥΠΕΚΑ ή άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το προσωπικό του Πράσινου Ταμείου επιλέχθηκε με κριτήριο την ειδικότητα, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την εμπειρία σε θέματα διαχείρισης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, έτσι ώστε να καλύπτονται με το βέλτιστο τρόπο οι υπηρεσιακές ανάγκες του Πράσινου Ταμείου. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στο Πράσινο Ταμείο κατανέμονται σε ειδικότητες και βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στους κατωτέρω πίνακες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ μηχανικοί 6 43% διοικητικοί 4 29% Οικονομολόγοι 2 14% Δασολόγος 1 7% Πληροφορικής 1 7% ΣΥΝΟΛΟ: % ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕ 4 29% ΠΕ 4 29% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4 29% ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 13% ΣΥΝΟΛΟ: % 10

11 5. Νομική υποστήριξη 5.1. Οργανωτικά στοιχεία νομικής υποστήριξης Στο ΠΤ προβλέπονται (άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3889/2010) τρεις οργανικές θέσεις δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής: α) ενός δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις σε θέματα δημοσίου δικαίου και β) ενός δικηγόρου παρ Εφέταις σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α`), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α`). Λόγω ωστόσο της ισχύουσας αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, που λαμβάνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό ΠΕΚΑ προς τη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά τις πρώτες συνεδριάσεις του ΔΣ του ΠΤ και ελήφθη η σχετική απόφαση ήδη από τον Μάιο του Η αναγκαία διοικητική διαδικασία από πλευράς ΠΤ ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2011, οπότε και απεστάλησαν τα απαραίτητα έγγραφα προς το ΥΠΕΚΑ για να λάβουν τις αναγκαίες υπογραφές από τον Γενικό Γραμματέα και από τον Υπουργό. Η διαδικασία πρόσληψης των δύο δικηγόρων βρίσκεται έκτοτε ακόμη σε εξέλιξη. Για την νομική του εξυπηρέτηση, στο ενδιάμεσο διάστημα και μέχρι την πρόσληψη των έμμισθων δικηγόρων, το Πράσινο Ταμείο διαθέτει και αξιοποιεί τρεις δικηγόρους, εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3889/ Νομικές εργασίες / υποθέσεις Στο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου μέχρι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι παρακάτω νομικές εργασίες / υποθέσεις. Εσωτερικός προέλεγχος νομιμότητας δαπανών πριν από την ικανοποίηση αιτημάτων για αποπληρωμή έργων και μελετών από πιστώσεις του ΕΤΕΡΠΣ και διατύπωση πλήρους νομικής γνωμοδότησης για την αποπληρωμή του σχετικού αιτήματος. Ειδικότερα διενεργείται νομικός έλεγχος ως προς τα παρακάτω ζητήματα: περιεχόμενο και ισχύς της Υπουργικής Απόφασης βάσει της οποίας εγκρίθηκε η σχετική πίστωση από το ΕΤΕΡΠΣ, περιεχόμενο και ισχύς της απόφασης κατακύρωσης του έργου-μελέτης, περιεχόμενο και ισχύς της σύμβασης-συμφωνητικού εκτέλεσης του έργου-μελέτης, συμβατικό κείμενο εκτέλεσης του έργου-μελέτης (προβλέψεις, ρήτρες, κυρώσεις, ειδικοί όροι που ενδεχομένως να διαφοροποιούν ουσιωδώς τη νομική αξιολόγηση), ορθή εκτέλεση του έργου-μελέτης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, Γενικός συντονισμός και νομική υποστήριξη της προετοιμασίας των κανονιστικών πράξεων του Πράσινου Ταμείου, και ειδικότερα συνεννόηση, ενημέρωση και σύνταξη από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Πράσινου Ταμείου. Στην κατηγορία αυτή νομικών εργασιών εντάσσεται και η παρακολούθηση των εκκρεμουσών Υπουργικών Αποφάσεων και συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΚΑ, καθώς και με τυχόν άλλα συναρμόδια Υπουργεία μέχρι το στάδιο της υπογραφής και δημοσίευσης αυτών. Νομική υποστήριξη για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, έλεγχος και διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για την ένταξη συγκεκριμένων έργων στα Προγράμματα, επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη των Προγραμμάτων, συνεργασία με υπηρεσίες για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες επιλογής και πληρωμής τελικών δικαιούχων, υποβοήθηση υπηρεσιών στον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών και την διαπίστωση του βαθμού ωρίμανσης των υποβληθέντων φακέλων, πιθανή εισήγηση για απαιτούμενες κανονιστικές παρεμβάσεις ή προτάσεις βελτίωσης των προ- 11

12 γραμμάτων (π.χ. τροποποιήσεις ΥΑ, νομοθετικές ρυθμίσεις), όπως επίσης και νομική συνδρομή στα πιθανά διαδικαστικά κωλύματα που τυχόν ανακύψουν κατά την πρόοδο των Προγραμμάτων. Εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου, για τη λεπτομερή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και την εν γένει λειτουργία του Πράσινου Ταμείου. Νομική υποστήριξη προς τον Πρόεδρο και τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου σε θέματα του Ειδικού Φορέα Δασών, και προεχόντως ως προς τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες σε καθημερινή βάση κοινοποιούνται στο Πράσινο Ταμείο με σχετικά δικόγραφα, με τα οποία το Ταμείο καθίσταται διάδικος και επομένως είναι απαραίτητη η άμεση νομική αξιολόγησή τους, η εντεύθεν διαβάθμισή τους σε επείγοντα ή μη, και η επακόλουθη συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την άρτια προστασία των συμφερόντων του δημοσίου. 12

13 6. Χρηματοδοτικά Προγράμματα 6.1. Βασικές αρχές διαχείρισης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Το Πράσινο Ταμείο έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην εξασφάλιση απλών, ασφαλών και ξεκάθαρων διαδικασιών για την χρηματοδότηση έργων, προκειμένου να τηρείται η διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων. Για το σκοπό αυτό ολοκληρώθηκε το 2011 η σύνταξη του «Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων»,ο ο- ποίος αποτελεί ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για τη διαχείριση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΧΠ). Η Α Ενότητα του Οδηγού αφορά την «αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων» και περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του συστήματος ενεργοποίησης των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων και την ανάλυση των επιμέρους διαδικασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τυποποίηση αλλά και διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Το πρώτο αυτό διαχειριστικό στάδιο αφορά: α) την προετοιμασία και κοινοποίηση της πρόσκληση υποβολής αιτήσεων / προτάσεων για χρηματοδότηση, β) την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων και γ) την έγκριση προτάσεις που εντάσσονται για χρηματοδότηση. Η Β Ενότητα του Οδηγού αφορά την «παρακολούθηση της υλοποίησης πράξεων» και περιλαμβάνει ζητήματα λήψης των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών για την υλοποίηση μέχρι και την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων πράξεων, επιβεβαίωσης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και συμμόρφωσής τους με τους ισχύοντες κανόνες μέσω επιτόπιων ελέγχων, διαδικασιών δέσμευσης του προϋπολογισμού κάθε ενταγμένης πράξης που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και διάθεσης των απαιτούμενων πιστώσεων στους Δικαιούχους για την υλοποίηση των Πράξεων, καθώς επίσης παραγωγής αναφορών και παροχής πληροφοριών προς τις Αρχές ή τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το δεύτερο αυτό διαχειριστικό στάδιο αφορά: α) την παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωση των πράξεων, β) διενέργεια ελέγχου των πράξεων, γ) διαχείριση αποκλίσεων και καθυστερήσεων, αν υπάρχουν, δ) εκταμίευση και χρηματοδότηση των πράξεων και ε) ολοκλήρωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του χρηματοδοτικού Προγράμματος Χαρακτηριστικά των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Η βασική δομή των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνει: Άξονες Προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν και συγκεκριμενοποιούν τους Άξονες Προτεραιότητας Δράσεις που εξειδικεύουν τα Μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι Πράξεις και τα έργα που υλοποιούν οι δικαιούχοι. Σε κάθε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα προσδιορίζονται οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης, το ύψος της συνολικής πίστωσης, και η κατανομή της σε Άξονες Μέτρα και Δράσεις, όπως επίσης και οι ειδικότερες διαδικασίες υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση, αξιολόγησης των προτάσεων και ένταξης τους στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. Τα παραπάνω δημοσιοποιούνται μέσω των Οδηγών Διαχείρισης των επιμέρους Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και μέσω των σχετικών προσκλήσεων προς τους δικαιούχους φορείς. Οι υποβληθείσες προτάσεις προς ένταξη στο εκάστοτε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα υποβάλλονται σε διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης. Οι προτάσεις για χρηματοδότηση έργων δύνανται να αξιολογούνται, α) από το στελεχιακό δυναμικό του Πράσινου Ταμείου, β) από στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ειδική γνώση και εμπειρία πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως επίσης και γ) από εξωτερικούς συνεργάτες, ή και από συνδυασμό των τριών παραπάνω πιθανών ομάδων αξιολογητών. Οι προτάσεις αξιολογούνται είτε άμεσα, είτε συγκριτικά, ανάλογα με τη φύση και στο σκοπό του κάθε Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και έργων μπορεί να εξειδικεύονται ως προς τη φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η πληρότητα του αιτήματος, η επιλεξιμότητα της δράσης, η ωριμότητα της δράσης, η σκοπιμότητα της δράσης, η συνεκτικότητά της με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς επίσης και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα υλοποίησης. 13

14 Κάθε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται, σύμφωνα με τον ν 3889/2010, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων ή δανείων, οι διαδικασίες και οι όροι καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2011 / Βασική δομή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Το 2011 έγινε για πρώτη φορά ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΧΠ), σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του Πράσινου Ταμείου (ΠΤ). Καταρχάς προσδιορίστηκαν δύο ευρείες βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες συνδέουν τους ειδικότερους σκοπούς για τους οποίους εισπράττονται οι Πράσινοι Πόροι με τις δράσεις στις οποίες δυνητικά μπορούν να κατευθυνθούν. Οι δύο αυτές ενότητες αφορούσαν α) την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και διατήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, όπως επίσης και στην προστασία των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής άξιας και β) τις αναπλάσεις των πόλεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πυκνοδομημένες πόλεις. Τα επιμέρους ΧΠ του ΠΤ που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το 2011 ακολούθησαν τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον «Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων». Περαιτέρω υλοποιήθηκαν και τρία «Μεταβατικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα» (Μεταβατικό Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ, Μεταβατικό Πρόγραμμα Γαλάζιου Ταμείου, Μεταβατικό Πρόγραμμα Ειδικού Φορέα Δασών), που δημιουργήθηκαν για να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες των φορέων τους οποίους διαδέχθηκε το Πράσινο Ταμείο. Η δομή των ΧΠ του ΠΤ κατά το 2011 φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου έτους 2011 Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2011 Εκταμιεύσεις (εκ. ) Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις (Παρακαταθήκη στο ΤΠ&Δ) 40,00 Πρόγραμμα Δράσεων Ειδικής Γραμματείας Δασών 8,00 Γαλάζιο Ταμείο ,40 Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 0,90 Μεταβατικά χρηματοδοτικά προγράμματα 11,00 Γενικό Σύνολο 60,30 Ο αρχικός σχεδιασμός και η εκκίνηση εφαρμογής των ανωτέρω ΧΠ, ως περιβαλλοντικών δράσεων εξισορρόπησης, καθώς και των μεταβατικών προγραμμάτων, είχε μία προϋπολογισθείσα κατανομή διαθεσίμων ποσών μεταξύ των δράσεων αυτών, βάσει του συνόλου των πόρων του Πράσινου Ταμείου, η ο- ποία στη συνέχεια προσαρμόστηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε (ά. 39 παρ. 6. του ν. 4024/2011) ότι «κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 8. ( του ν. 3889/2010) για τις λειτουργικές του ανάγκες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους. Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιμα επιτρέπεται να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Εν συνεχεία, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012», παράγραφος 16 του άρθρου 9, το ανωτέρω ποσοστό (5%) συρρικνώθηκε από το 2013 και μετά, περαιτέρω, σε 2,5%. Ο σχεδιασμός των ΧΠ του ΠΤ του έτους 2012 βασίστηκε επομένως σε έναν προϋπολογισμό δαπανών ίσο 14

15 με το 5% των διαθεσίμων του Ταμείου στη λήξη του Στο πλαίσιο των δύο μεγάλων θεματικών ενοτήτων που περιγράφηκαν παραπάνω περιελάμβανε ένα αρκετά ευρύτερο φάσμα ειδικότερων τομέων προς χρηματοδότηση, οι οποίοι φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Περαιτέρω τα ΧΠ συνοδεύτηκαν και από ειδικότερους «Οδηγούς Διαχείρισης Προγράμματος», στους οποίους περιγράφηκε η δομή του κάθε ΧΠ, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς επίσης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορούσε το ΧΠ. Όλο το παραπάνω υλικό, όπως επίσης και οι επιμέρους προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, αλλά και τα ενταγμένα έργα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς τους, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου έτους 2012 Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2012 Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης Προϋπολογισμός (εκ ) Προϋπολογισμός ε- νταγμένων έργων (εκ ) 2,25 2,25 Προστασία και αναβάθμιση δασών 10,00 8,02 Αστική αναζωογόνηση 24,20 29,15 Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού 6,80 7,38 Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές δράσεις, διεθνής συνεργασία Συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων life+ Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 13,15 12,55 1,25 1,44 0,62 0,62 1,00 0,99 Μεταβατικό πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ 9,66 9,70 ΣΥΝΟΛΟ 68,93 72,10 Πληρωμές (εκ ) 0,26 11,58 % 5,72 57,17 % 16,50 68,16 % 6,14 90,24 % 12,55 95,47 % 1,16 92,90 % 0,61 99,36 % 0,87 87,27 % 7,66 79,28 % 51,47 74,67 % ΧΠ «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» Το ΧΠ «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2012», όπως καθορίστηκε με την ΥΑ 518/2012, έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε άξονες και μέτρα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: Δομή ΧΠ «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 2: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 15

16 Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2012 είναι Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στη χρονική περίοδο του έτους Δικαιούχος του χρηματοδοτικού προγράμματος, στον οποίο ανατίθεται η υλοποίηση των σχετικών εργασιών / προμηθειών στο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρων είναι το ΥΠτΠ/Α/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής / ΔΚΓ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Στο ΧΠ εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα: Έργα ενταγμένα στο ΧΠ «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) ΑΞΟΝΑΣ 1 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥ- ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Μέτρο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΕΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ Μέτρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕ- ΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Μέτρο ΑΞΟΝΑΣ 2 4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ- ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Μέτρο ΣΥΝΟΛΟ ΧΠ «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών» 2011 / 2012 Στο πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών και των υποδομών που αποσκοπούν αφενός στην μείωση του κινδύνου και των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών και αφετέρου στην παραγωγή κατάλληλων δασικών φυτωρίων από τα δημόσια δασικά φυτώρια που θα συμβάλλουν στην επιτυχία των αναδασώσεων των καμένων εκτάσεων, το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Προστασία και αναβάθμιση δασών», που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση έργων και εργασιών, που αφορούν: Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτυού. Δασοκομικά έργα αραίωσης βλάστησης για τη μείωση της καύσιμης ύλης Καθαρισμούς βλάστησης κατά μήκος δασικών δρόμων και άλλων περιοχών υψηλού κινδύνου. Καθαρισμούς αντιπυρικών ζωνών και διάνοιξη νέων. Κατασκευή / συντήρηση δικτύου των σημείων υδροδότησης. Κατασκευή / βελτίωση μόνιμων συστημάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών. Φυτωριακές εργασίες (παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, σποροσυλλογή, βελτίωση υποδομής και εξοπλισμού δημόσιων δασικών φυτωρίων). Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Δασικές Υπηρεσίες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στο πλαίσιο του ΧΠ επιχορηγήθηκαν κατά το 2011, από το Πράσινο Ταμείο, τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των Περιφερειών βάσει του άρθρου 56 του ν. 4030/2010, και μετά από σχετική εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Χρηματοδότηση έργων το 2011 στο πλαίσιο του ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση δασών» Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Ποσό επιχορήγησης ( ) Κεντρικής Μακεδονίας ,80 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ,23 Ηπείρου ,75 Δυτικής Μακεδονίας ,02 Αττικής ,10 Βορείου Αιγαίου ,34 Κρήτης ,69 Θεσσαλίας ,36 16

17 Στερεάς Ελλάδας ,66 Πελοποννήσου 4.006,62 Δυτικής Ελλάδας ,48 Ιονίων Νήσων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,05 Το 2012 το Πράσινο Ταμείο σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ σχεδίασε και υλοποίησε το ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2012» με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων προστασίας και αναβάθμισης των δασών και δασικών εκτάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, ως ακολούθως: Δομή ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2012» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1: ΜΕΤΡΟ 2: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ ΔΡΑΣΗ 1: Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Λευκίμη-Κοίλα και Δρυμoύ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ΔΡΑΣΗ 2: Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Μαλεσιάδας και Στάνου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ΔΡΑΣΗ 3: Αντιδιαβρωτική και Αντιπλημμυρική προστασία λεκανών απορροής δασών και δασικών ε- κτάσεων ΜΕΤΡΟ 2: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι ευρώ και η διάρκειά του είναι έως τη λήξη του Δικαιούχοι του προγράμματος είναι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσ. Περ/ντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών, οι Δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα Περιφερειακά Ταμεία των Περιφερειών της χώρας. Η ένταξη έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων κατά άξονα, μέτρο και δράση του προγράμματος και η έγκριση της χρηματοδότησής τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών. Στο ΧΠ εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα: Έργα ενταγμένα στο ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2012» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙ- ΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ( ) 1 Δασ. Αλεξανδρούπολης Συντήρηση Βελτίωση έργων αντιπυρικής προστασίας ,00 2 Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στη Σαμοθράκη ,00 17

18 Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου στο Σύμπλεγμα Δερείου-Δαδιάς-Αισύμης ,00 Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου Νήσου Σαμοθράκης 4 5 Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Δασικού Συμπλέγματος Δ-Λ-Σ ,00 6 Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Δασικού Συμπλέγματος Δ-Δ-Α Δασ. Σουφλίου Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ,00 Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Κυριακής-Δερείου 8 Δασ. Διδυμοτείχου ,00 Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Τριγώνου-Ορεστιάδας 9 Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου (οδοί ΔΔ 10 Δασ. Ξάνθης ,00 Γέρακα Ξάνθης-Κιμμερίων, ΔΔΣ Εχίνου κλπ) Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου (οδός Ίσανθος-Μικρή Δασ. Σταυρούπολης 11 Κορυφή, Μικρή Κορυφή -Πέτρινη Μάνδρα, Πατάτες ,00 Μιλρή Κορυφή κλπ) 12 Δ. Δασών Ροδόπης Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου ,00 Συντήρηση και Βελτίωση δικτύου αντιπυρικού δικτύου ,00 περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας 14 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Π. Καβάλας Δασ. Καβάλας 15 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Π. Συμβόλου ,00 16 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Π. Παγγαίου 17 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Π. Νέστου 18 Δασ. Θάσου Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου ,00 Βελτίωση και Συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων 19 Δασ. Πύργου ,00 Συντήρηση Αντιπυρικού-Οδικού Δικτύου περιoχής ευθύνης Δασαρχείου Αμαλιάδας 20 Δασ. Αμαλιάδας ,00 Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων 21 Δασ. Ολυμπίας ,00 22 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου όρους Ερύμανθου Δασ. Καλαβρύτων ,00 23 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου όρους Χελμού Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δασονομείου Πατρών 24 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών περιφέρειας Κ. Αχαΐας Δασαρχείου Πατρών για το Δασ. Πατρών ,00 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δασονομείου Χαλανδρίτσας Δασ. Αγρινίου Συντήρηση δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου ,00 28 Δασ. Αμφιλοχίας Συντήρηση δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου ,00 29 Δασ. Μεσολογγίου Συντήρηση δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου ,00 Συντήρηση πεδινού δασικού οδικού δικτύου αποκατάσταση βατότητας - απίσωση καταστρώματος και αντιπυρικών 30 Δασ. Ναυπάκτου δρόμων ,00 Συντήρηση ορεινού δασικού οδικού δικτύου αποκατάσταση βατότητας - απίσωση καταστρώματος Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών ,00 Δασ. Σπάρτης Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Πάρνωνα και Ανατολικού Ταϋγέτου ,00 Βελτίωση συντήρηση δασικού οδικού δικτύου έτους 34 Δασ. Καλαμάτας , και καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών 18

19 35 Δασ. Κυπαρισσίας Βελτίωση συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Κυπαρισσίας έτους ,00 36 Δασ. Κορίνθου Βελτίωση δασικού και πυρασφαλιστικού δικτύου δασαρχείου Κορίνθου ,00 37 Δασ. Ξυλοκάστρου Βελτίωση δασικού και πυρασφαλιστικού δικτύου δασαρχείου Ξυλοκάστρου ,00 38 Πρόληψη δασικών πυρκαγιών με τη βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αναδασώσεων Αρχαίας Σκιρίτιδας Πρόληψη δασικών πυρκαγιών με τη βελτίωση δασικού 39 οδικού δικτύου περιοχής αναδασώσεων Μακρυσίου Δασ. Τρίπολης Πρόληψη δασικών πυρκαγιών με τη βελτίωση δασικού 40 οδικού δικτύου περιοχής Κερασταρίου ,00 41 Βελτίωση αντιπυρικής ζώνης περιοχής αναδασώσεων Αγίας Μαρίνας κ. Ριζών Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την αντιπυρική 42 προστασία του δασικού συμπλέγματος Μαινάλου Δασ. Βυτίνας Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο δασικό σύμπλεγμα Θέλπουσας ,00 44 Δασ. Κυνουρίας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ,00 45 Δ/νση Δασών Αργολίδαλίδας Βελτίωση συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Ν. Αργο ,00 46 Συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών περιοχής Δασαρχείου Λίμνης ,00 Δασ. Λίμνης Καθαρισμοί-κλαδεύσεις-φρυγανεύσεις και απομάκρυνση 47 των υπολειμμάτων των καθαρισμών κατά μήκος κεντρικών ,00 δασικών δρόμων περιοχής δασαρχείου Λίμνης 48 Δασ. Χαλκίδας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών Δημοσίων Δασών ,00 49 Δασ. Ιστιαίας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα δάση της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ιστιαίας ,00 50 Δασ. Αλιβερίου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αλιβερίου ,00 51 Δασ. Θηβών Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Θηβών ,00 52 Δασ. Λιβαδειάς Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών ,00 53 Δασ. Αταλάντης Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών Δασαρχείου Αταλάντης ,00 54 Δασ. Σπερχειάδας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ,00 55 Δασ. Λαμίας Βελτίωση -Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ,00 56 Δασ. Καρπενησίου Βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Καρπενησίου ,00 57 Δασ. Φουρνά Βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Φουρνά ,00 58 Δασ. Άμφισσας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Άμφισσας ,00 59 Δασ. Λιδωρικίου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Λιδωρικίου ,00 60 Δασ. Λάρισας Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου ,00 61 Δασ. Ελασσόνας Συντήρηση οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας ,00 62 Δασ. Αγιάς Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αγιάς και δρόμων αντιπυρικής προστασίας περιοχών Μαυροβουνίου, Πολυδενδρίου και Σωτηρίτσας ,00 19

20 63 Δασ. Βόλου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δημοσίων Δασών Α- φέτων-αργαλαστής ,00 64 Δασ. Σκοπέλου Αποκατάσταση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Σκοπέλου ,00 65 Αποκατάσταση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Αλμυρού ,00 Δασ. Αλμυρού 66 Καθαρισμός αντιπυρικών λωρίδων 67 Δασ. Τρικάλων Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας δρόμων πυροπροστασίας Δημοσίων Δασών και δασικών εκτάσεων Δασαρχείου ,00 Τρικάλων 68 Δασ. Καλαμπάκας Αποκατάσταση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Καλαμπάκας ,00 69 Δασ. Καρδίτσας Βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Καρδίτσας ,00 70 Δασ. Μουζακίου Συντήρηση-Βελτίωση δασικών έργων οδοποιϊας στα δημόσια δάση Αμυγδαλής-Ελληνοκάστρου-Κρυοπηγής- Μαράθου-Αργυρίου-Αργιθέας-Θερινού-Πετροχωρίου ,00 Δροσάτου-Καρυάς-Ελληνικών-Πετρωτού-Καλής Κώμης 71 Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης / Συντήρηση αντιπυρικών δρόμων Δασ. Θεσσαλονίκης ,00 72 Συντήρηση αντιπυρικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ,00 73 Δασ. Λαγκαδά Συντήρηση-Βελτίωση αντιπυρικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών περοχής ευθύνης δασαρχείου ,00 74 Δασ. Σταυρού Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Σταυρού ,00 75 Δασ. Σερρών Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Σερρών ,00 76 Δασ. Νιγρίτας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δασαρχείου Νιγρίτας ,00 77 Δασ. Σιδηροκάστρου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας ,00 78 Δασ. Αρναίας Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών συμπλεγμάτων Αρναίας και Χολομώντα ,00 79 Δασ. Κασσάνδρας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντυπυρικών ζωνών περιοχής Δασαρχείου Κασσάνδρας ,00 80 Δασ. Πολυγύρου Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων ,00 81 Δασ. Γουμένισσας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας ,00 82 Δασ. Κιλκίς Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & φρυγάνευσης αντιπυρικών λωρίδων ,00 83 Δασ. Βέροιας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Βέροιας ,00 84 Δασ. Νάουσας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Νάουσας ,00 85 Δασ. Πιερίας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πιερίας ,00 86 Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος ΒΑΝ Δράμας 87 Δασ. Δράμας Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Τραχωνίου Διποτάμων & Θόλου- Αμισινού ,00 89 Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Πύργων-Βώλακα & Μενοικίου 20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πράσινο Ταμείο Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.2012) Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικός Σκοπός του Πράσινου

Διαβάστε περισσότερα

26/10/2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 1 Πράσινο Ταμείο. 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων. 3 Εγκεκριμένα προγράμματα

26/10/2011 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 1 Πράσινο Ταμείο. 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων. 3 Εγκεκριμένα προγράμματα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πράσινο Ταμείο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Προγραμματισμός ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων Οκτώβριος 2011 1 Πράσινο Ταμείο 2 Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Βίλα Καζούλη Λ. Κηφισίας 241 14561, Αθήνα Τηλ: 210 5241903, 210 5241919 Fax: 210 5241833 Πληροφορίες: Π. Φουσκοκολάκη Email : PFouskokolaki@prasinotameio.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΑΠΕΖ 29 & 30 Νοεμβρίου 2016 : Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος Το είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακα Διανομής ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακα Διανομής ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 111559 /2413 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

: :Αδιαβάθμητo. Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. οικ.: Σχετ. Πρωτ. :Εξαιρετικά Επείγον- Προθεσμία

: :Αδιαβάθμητo. Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. οικ.: Σχετ. Πρωτ. :Εξαιρετικά Επείγον- Προθεσμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ46ΨΧΨΤ-7ΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛ4Τ46ΨΧΨΤ-7ΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 6 / 07 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ. : 11526, Αθήνα Πληρ. : Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά

Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 4873/32871 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση/2013 της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση/2013 της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 264

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-23Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-23Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ

Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ Αθήνα, 26 / 09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ. 130547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Κ. Σιδηρόπουλος Τηλ. : 210-3742020/22

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ.2892 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46ΨΧΨΤ-Ν42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε.

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ46ΨΧΨΤ-Ν42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΟΔ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 10/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 864/30784 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2015 ΘΕΜΑ: 23 ο Κατάρτιση προϋπολογισμού 2015. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα