ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων ( έως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12."

Transcript

1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πράσινο Ταμείο Απολογισμός Δράσεων ( έως ) Μάρτιος 2013

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικός Σκοπός του Πράσινου Ταμείου 1.2. Ειδικότεροι στόχοι 1.3. Πράσινοι Πόροι 1.4. Αρμοδιότητες 2. Βασικά οικονομικά μεγέθη 3. Θεσμικά ζητήματα 3.1. Γενικό πλαίσιο 3.2. Υπουργικές Αποφάσεις 3.3. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις υπό ολοκλήρωση 4. Διοικητικά οργανωτικά θέματα 4.1. Διοικητικό Συμβούλιο 4.2. Συνεδριάσεις / αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 4.3. Οργάνωση δομών και υποδομών 4.4. Ιστοσελίδα Πράσινου Ταμείου / επικοινωνία 5. Προσωπικό 6. Νομική υποστήριξη 6.1. Οργανωτικά στοιχεία νομικής υποστήριξης 6.2. Νομικές εργασίες / υποθέσεις 7. Χρηματοδοτικά Προγράμματα 7.1. Βασικές αρχές διαχείρισης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 7.2. Χαρακτηριστικά Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων 7.3. Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2011 / Βασική δομή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΧΠ «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» ΧΠ «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών» 2011/ ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση » ΧΠ «Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού» ΧΠ «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις Πόλεις» ΧΠ «Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές δράσεις, διεθνής συνεργασία» ΧΠ «Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE+» ΧΠ «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Μεταβατικά Χρηματοδοτικά Πρόγραμμα 7.4. Προγραμματισμός ΧΠ Πράσινου Ταμείου Ακίνητα 8.1. Βίλλα Καζούλη 8.2. Μεταξουργείο / Ν. Ιωνία Βόλου 8.3. Αρχοντικό Ζαφειρίου / Ιωλκός Βόλου 8.4. Ακίνητα Ειδικού Φορέα Δασών 9. Λοιπές δράσεις του Πράσινου Ταμείου 9.1. Ενημέρωση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής 9.2. Συμβολή του Πράσινου Ταμείου στην προώθηση των ρυθμίσεων των ν. 3843/2010 και 4014/2011 σχετικά με την τακτοποίηση ημιυπαιθρίων και αυθαιρέτων κατασκευών 9.3. Συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου σε ημερίδες / συνέδρια 9.4. Δημοσιότητα 2

3 1. Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο αποτελεί ΝΠΔΔ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που συστήθηκε με τον ν. 3889/2010 ΦΕΚ 182 Α «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». Το Πράσινο Ταμείο διαδέχθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» (ΕΤΕΡΠΣ) του ν.δ. 1262/1972 (ΦΕΚ 194 Α`), αναλαμβάνοντας την είσπραξη και διαχείριση όλων των πόρων που έχουν μέχρι σήμερα θεσπιστεί με διάφορα νομοθετήματα γι αυτό. Επιπλέον το Πράσινο Ταμείο ενσωματώνει και όλους τους πόρους του «Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (ν. 3843/2010 και ν. 4014/2011), του «Γαλάζιου Ταμείου» και του «Ειδικού Φορέα Δασών» Γενικός Σκοπός του Πράσινου Ταμείου Κύριος σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι: η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος χρηματοδότησης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των «Πράσινων» Πόρων Ειδικότεροι στόχοι Μεταξύ των ειδικότερων στόχων του Πράσινου Ταμείου ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παρακάτω: Καταγραφή των Πράσινων Πόρων, η συστηματοποίηση και ταξινόμησή τους ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, ο προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους. Στοχευμένη αξιοποίηση και διάθεση των Πράσινων Πόρων, δηλαδή σύνδεση του σκοπού για τον οποίο εισπράττεται ο κάθε πόρος με τον προορισμό των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων. Σχεδιασμός και η υλοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΧΠ) για δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος, Καθιέρωση κανόνων διαχείρισης των ΧΠ οι οποίοι διέπονται από κριτήρια αξιολόγησης, διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής, αξιολόγηση με όρους πλήρους διαφάνειας και αξιοκρατίας, τήρηση κανόνων δημοσιότητας. Αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. συμπληρωματικές πηγές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ανακύκλωση / μόχλευση πόρων) Πράσινοι Πόροι Η διοίκηση και διαχείριση των Πράσινων Πόρων αποτελεί την κύρια αρμοδιότητα του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού ΧΠ. Με την ΥΑ 4503/ «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 3889/2010 οι Πράσινοι Πόροι καταγράφονται και αποδελτιώνονται για πρώτη φορά συνολικά και με συστηματικό τρόπο. Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, οι Πράσινοι Πόροι κατατάσσονται σε δέκα Ομάδες, με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τους ως προς τον σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν κατά τις οικείες διατάξεις που τους διέπουν, ως ακολούθως: 1. Πόροι Γαλάζιου Ταμείου, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 2. Πόροι Ειδικού Φορέα Δασών, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις για την α- νάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλούτου. 3. Πόροι Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις για την προστασία και την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικών ελέγχων, καθώς και διαχείρισης απορριμμάτων. 3

4 4. Πόροι αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράμματα και δράσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εν γένει βιώσιμης χρήσης της ενέργειας,. 5. Πόροι Ταμείου Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, που κατευθύνονται σε προγράμματα, δράσεις και έργα για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές των δηλούμενων χώρων. 6. Πόροι Νομοθεσίας Αυθαίρετης Δόμησης, που κατευθύνονται σε προγράμματα, δράσεις και έργα είτε κατεδάφισης αυθαιρέτων, είτε πολεοδομικής εξυγίανσης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης και εν γένει αντιστάθμισης των δυσμενών συνεπειών στις περιοχές των δηλούμενων χώρων. 7. Πόροι Σταθμών Αυτοκινήτων, που κατευθύνονται σε προγράμματα ολοκληρωμένης πολιτικής στάθμευσης και έργα δημιουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 8. Πόροι Πολεοδόμησης, που κατευθύνονται στην χρηματοδότηση έργων πολεοδομίας, διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων, αναβάθμισης οικιστικών περιοχών, προστασίας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 9. Πόροι Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Βενζίνης, που κατευθύνονται σε προγράμματα, έργα και δράσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των πεδίων του Πράσινου Ταμείου. 10. Άλλοι Ειδικοί Πόροι, στους οποίους εντάσσονται πόροι υπέρ Πράσινου Ταμείου, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τις ανωτέρω Ομάδες ή/και δεν έχουν θεσμοθετηθεί για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού Αρμοδιότητες Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως: Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης των Πράσινων Πόρων, σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις. Η διαμόρφωση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΧΠ) για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής. Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησής τους. Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των γενικών κριτηρίων ένταξης και επιλογής προγραμμάτων. Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό ΠΕΚΑ. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επιμέρους φορέων υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών. Η παρακολούθηση υλοποίησης των παραπάνω συμφωνιών από τους δικαιούχους φορείς και η σχετική ενημέρωση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Η διαμόρφωση προτάσεων και η εισήγηση στον Υπουργό ΠΕΚΑ σχετικά με την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η τήρηση δημόσιας βάσης δεδομένων με τη νομοθεσία που διέπει τους Πράσινους Πόρους. Η οργάνωση και παρακολούθηση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και των δράσεων και η δημοσιότητά τους, καθώς και η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων για την εκτέλεσή τους. Η εξεύρεση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η κατάρτιση και δημοσίευση ετήσιου οικονομικού απολογισμού των Πράσινων Πόρων. Η ανάθεση σε τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικών μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για τη βέλτιστη προετοιμασία και διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ειδικότερα για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την ένταξη δράσεων και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των δράσεων και των προγραμμάτων συνολικά. Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής τους. 4

5 2. Βασικά οικονομικά μεγέθη Έτος 2011 Προϋπολογισμός Τακτικός Προϋπολογισμός 2011: Έσοδα: ,96 Έξοδα: ,55 Πλεόνασμα: ,41 ΠΔΕ 2011: Ταμειακό υπόλοιπο 2010: ,19 Έσοδα: 0,00 Έξοδα: ,19 Απολογιστικά στοιχεία (Τακτικός Προϋπολογισμός και ΠΔΕ) Ταμειακό υπόλοιπο 2010: ,34 Έσοδα: ,68 Έξοδα: ,82 (= 5,0% των διαθεσίμων) Ταμειακό υπόλοιπο : ,96 Έτος 2012 Προϋπολογισμός Τακτικός Προϋπολογισμός 2012: Έσοδα: ,00 Έξοδα: ,52 (= 5,0% των διαθεσίμων) Πλεόνασμα: ,40 ΠΔΕ 2012: Ταμειακό υπόλοιπο 2011: ,28 Έσοδα: 0,00 Έξοδα: ,28 Απολογιστικά στοιχεία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ) Ταμειακό υπόλοιπο 2011: ,96 Έσοδα μέχρι 31/12/2012: ,35 Έξοδα μέχρι 31/12/2012: ,41 Ταμειακό υπόλοιπο : ,87 Έτος 2013 Προϋπολογισμός (Τακτικός Προϋπολογισμός και ΠΔΕ) Έσοδα: ,00 Έξοδα: ,00 (= 2,5% των διαθεσίμων) Πλεόνασμα: ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα προϋπολογιζόμενα Έξοδα υπόκεινται στους περιορισμούς που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν. 4024/2011, ά. 39 παρ. 6, προβλέπεται ότι, «κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ έτος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους». Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012», παράγραφος 16 του άρθρου 9, το ανωτέρω ποσοστό (5%) συρρικνώθηκε από το 2013 και μετά, περαιτέρω, σε 2,5%. 2. Από το σύνολο των εξόδων, ποσοστό άνω του 99% διατίθεται σε χρηματοδοτικά προγράμματα και λιγότερο από το 1% σε λειτουργικές δαπάνες του Πράσινου Ταμείου. 5

6 Θεσμικά ζητήματα 2.1. Γενικό πλαίσιο Νόμος 3889/2010. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». Κεφ Α : Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. ΥΑ 14694/2011. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου». ΚΥΑ 15541/2011. «Απόσπαση της υπαλλήλου της ΑΤΕ, Μαρίας Μαυρικάκη και ορισμός της ως Διευθύντριας του Πράσινου Ταμείου» ΥΑ 4643/2012 «Τροποποίηση της 14694/2010 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» 2.2. Υπουργικές Αποφάσεις Με μέριμνα του Πράσινου Ταμείου έγινε η προετοιμασία και επεξεργασία σειράς Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν την οικονομική και διοικητική λειτουργία του Ταμείου. Μεταξύ αυτών αναφέρονται: α/α Θέμα Αριθμ. Πρωτ. ΥΑ / Ημερομηνία 1 Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Πράσινου Ταμείου 57850/ Έγκριση Κανονισμού Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο 6/ Έγκριση Προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2012 του Πράσινου Ταμείου 20819/ Παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΕΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων 1972/ του ν. 4014/ Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Πράσινου Ταμείου 36439/ Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 3889/ / Κανονιστικές διοικητικές πράξεις υπό ολοκλήρωση Οι ακόλουθες κανονιστικές και διοικητικές πράξεις, οι οποίες προβλέπονται από τον ν. 3889/2010 βρίσκονται υπό ολοκλήρωση: ΚΥΑ για έγκριση Οργανισμού λειτουργίας ΠΤ, (άρθρο 10 παρ.1). Βρίσκεται στο γραφείο ΓΓ/Υπουργού ΠΕΚΑ για υπογραφή. ΚΥΑ για ρύθμιση κινητής και ακίνητης περιουσίας Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Δασών (άρθρο 12 παρ.3). Έχει γίνει επεξεργασία από το ΠΤ και πλέον το χειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Δασών ΥΠΕΚΑ. Κάλυψη οργανικών θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής (άρθρο 10 παρ. 3) Βρίσκεται στο γραφείο ΓΓ/Υπουργού ΠΕΚΑ για υπογραφή. Έγκριση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Καθορισμός κριτηρίων κατανομής και τρόπου απόδοσης του ειδικού προστίμου διατήρησης του ν. 3843/2010 (Α 62)». Σε διαδικασία νομοτεχνικής ε- πεξεργασίας. 6

7 3. Διοικητικά οργανωτικά θέματα 3.1. Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου έχει 4-ετή θητεία και συγκροτείται ως εξής: Πρόεδρος: Σερράος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος Πολυτεχνείου Μονάχου, Δρ. Πολεοδομίας Πολυτεχνείου Βιέννης. Aναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός Σχεδιασμός - Πολεοδομία». Τακτικά Μέλη: 1. Κουδούνη Αμαλία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόμος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ. 2. Σκλήρη Αλίκη, Δασολόγος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΥΠΕΚΑ, αναπληρωτής του προέδρου του ΔΣ Πράσινου Ταμείου. 3. Ρίτσου Σοφία, Πολιτικός Επιστήμων. 4. Κατσάνου- Νικητάκου Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 5. Καπετανάς Δημήτριος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 6. Μπόκαρης Νικόλαος, Δασολόγος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, στέλεχος Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 7. Μαρή Ασπασία, πλωτάρχης ΛΣ, εκπρόσωπος της ΓΓ Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου, (καλείται όταν συζητούνται θέματα του Ειδικού Λογαριασμού «Γαλάζιο Ταμείο»). Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου: Αθανασιάδη Ιωάννα, ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών με Γ β, στέλεχος της Δ/νσης Διοικητικού του ΥΠΕΚΑ. Αναπληρωματικά Μέλη: 1. Καπερώνη Παναγιώτα Αρχιτέκτων Μηχανικός, τ. Προϊσταμένη Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΚΑ. 2. Κουτσονίκα Σοφιανού Αντωνία Σοφία, ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών με Α β. 3. Πυρίδη Παναγιώτα, Νομικός 4. Δελλή Ευθυμία, Οικονομολόγος 5. Σαραντάκου Ευθυμία, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 6. Ντινόκας Δημήτριος, Δασολόγος, Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 7. Μαρκουλάκης Στυλιανός Πλωτάρχη ΛΣ Αναπληρωτής Γραμματέας Κουντζάκος Γεώργιος, ΔΕ Διοικητικών Λογιστικών με Α β, υπάλληλος Πράσινου Ταμείου. Διευθύντρια του Πράσινου Ταμείου, με την αρμοδιότητα να εισηγείται στο ΔΣ θέματα διαχειριστικού και υπηρεσιακού περιεχομένου του ΠΤ, έχει οριστεί με 4-ετή θητεία η Μαυρικάκη Μαρία, Οικονομολόγος, τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Τα μέλη του ΔΣ αμείβονται με 75 ανά συνεδρίαση και η γραμματέας με 50 ανά συνεδρίαση. Εξαιρούνται της αμοιβής, ο Πρόεδρος και η Διευθύντρια. Ανώτατο όριο, τέσσερις συνεδριάσεις μηνιαίως Συνεδριάσεις / αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Στο διάστημα 5 Μαΐου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (20 μήνες) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 40 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΠΤ). Σε αυτές τις συνεδριάσεις ελήφθησαν αποφάσεις για τις παρακάτω κατηγορίες θεμάτων: Οργάνωση και λειτουργία ΠΤ: Στέγαση, εγκατάσταση, οργάνωση και λειτουργία γραφείου, μηχανογραφικός εξοπλισμός, διαδικτυακός τόπος (site), μηχανοργάνωση λογιστηρίου. Έγκριση Οργανογράμματος ΠΤ, Κανονισμού Οργάνωσης, Κανονισμού Προμηθειών και Εγκυκλίου Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων. Νομική εξυπηρέτηση ΠΤ: Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης δύο δικηγόρων για κάλυψη οργανικών 7

8 θέσεων με σχέση έμμισθης εντολής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3889/2010. Ανάθεση σε δικηγόρους της νομικής εξυπηρέτησης του ΠΤ για τη ρύθμιση νομικών εκκρεμοτήτων και εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, όπως επίσης και για την εν γένει νομική στήριξη της λειτουργίας του ΠΤ από ενάρξεως λειτουργίας του και μέχρι την πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Θεσμικά ζητήματα: Προώθηση κρίσιμων θεσμικών ζητημάτων: Έγκριση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Καθορισμός κριτηρίων κατανομής και τρόπου απόδοσης του ειδικού προστίμου διατήρησης του ν.3843/2010 (Α 62)». Έγκριση σχεδίου ΥΑ «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους» σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. β του Ν. 3889/2010. Χρηματοδοτικά Προγράμματα (ΧΠ): Σύνταξη και έγκριση «Οδηγού διαχείρισης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων» ΠΤ. Ετήσιος προγραμματισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΠΤ (2011, 2012, 2013) σύμφωνα με το ν. 3889/2010, άρθρο 6. Κατανομή προϋπολογισμού δαπανών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΠΤ. Έγκριση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΠΤ και έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Οδηγοί Διαχείρισης των επιμέρους ΧΠ. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ΧΠ. Έγκριση υποβληθεισών προτάσεων και ένταξη πράξεων στα ΧΠ. Τροποποίηση εγκεκριμένων πιστώσεων των ΧΠ με στόχο τη βέλτιστη απορροφητικότητα κονδυλίων. Παλαιές υποχρεώσεις πληρωμών: Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή / ελεγκτή, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, έργου με αντικείμενο: «Καταγραφή και αποτύπωση εκκρεμοτήτων Ε- ΤΕΡΠΣ και ΕΦ Δασών και κλείσιμο οικονομικών στοιχείων έτους 2010». Έγκριση ειδικών «Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων με μεταβατικό χαρακτήρα», για την κάλυψη υποχρεώσεων χρηματοδότησης φορέων, που περιέρχονται στο Πράσινο Ταμείο μέσω του τέως ΕΤΕΡΠΣ και των λογαριασμών «Γαλάζιο Ταμείο» και «Ειδικός Φορέας Δασών», με βάση υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου 3889/2010, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3889/2010. Έγκριση πληρωμής έργων στο πλαίσιο των παραπάνω «Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων με μεταβατικό χαρακτήρα». Απόκτηση Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις: Σύσταση παρακαταθηκών υπέρ αναγνωρισμένων / αναγνωρισθησομένων δικαιούχων σε εκτέλεση της αριθμ. 2299/ απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ στο πλαίσιο του ΧΠ του ΠΤ «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις». Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης: Έγκριση Ισολογισμού έναρξης ΠΤ. Έγκριση ετήσιων οικονομικών απολογισμών. Έγκριση ετήσιων Ισολογισμών - οικονομικών καταστάσεων ΠΤ. Μεταφορά διαθεσίμων του ΠΤ από την ΤτΕ στο ΤΠ&Δ Διαχείριση ακινήτων ιδιοκτησίας ΠΤ (τέως ΕΤΕΡΠΣ): Καταγραφή δεδομένων των ακινήτων του ΠΤ. Προώθηση διαδικασιών για την αξιοποίηση της Βίλας Καζούλη Οργάνωση δομών και υποδομών Με την ΥΑ 24527/2011 αποφασίστηκε η εγκατάσταση του Πράσινου Ταμείου, με υπομίσθωση από την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεων Α.Ε., στον 1ο ορόφο του κτιρίου στην οδό Λυκούργου 17, στο κέντρο της Αθήνας, επιφάνειας 400 τμ, από Λόγω της άριστης κατάστασης του κτιρίου, της υπάρχουσας διαμόρφωσης των χώρων του σε κατάλληλους για τη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου γραφειακούς χώρους, όπως επίσης και του διατιθέμενου βασικού γραφειακού εξοπλισμού, δεν υπήρξε κανένα κόστος εγκατάστασης για το Πράσινο Ταμείο, όσον αφορά τους παραπάνω τομείς. Ως προς τα οργανωτικά / λειτουργικά ζητήματα, έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα: Κατάρτιση, Οργανογράμματος και Κανονισμών Λειτουργίας και Προμηθειών του ΠΤ Δημιουργία Διαδικτυακού τόπου (site) Οργάνωση και λειτουργία γραφείου (server, software server, software οργάνωσης γραφείου, τηλεφωνία & επικοινωνία, κλπ) Μηχανογραφικός εξοπλισμός γραφείων (προσωπικοί υπολογιστές & περιφερειακές συσκευές, software, κλπ) Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή / ελεγκτή, έργου με αντικείμενο: «Καταγραφή και αποτύπωση εκκρε- 8

9 μοτήτων ΕΤΕΡΠΣ και ΕΦ Δασών και κλείσιμο οικονομικών στοιχείων έτους 2010». Προμήθεια μηχανογραφικής εφαρμογής για τη λογιστική παρακολούθηση του ΠΤ. Ειδικότερα, εγκατάσταση ολοκληρωμένου λογισμικού και διπλογραφικού συστήματος στην υπηρεσία επιτρέπει τον προγραμματικό και λογιστικό διαχωρισμό των πόρων. Σχεδιασμός των επικοινωνιακών δράσεων για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. Μέσω Web εφαρμογής (με πολιτική ασφαλείας / χρήση password) εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες: Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα του Πράσινου Ταμείου Καταγραφή, παρακολούθηση και χειρισμός των καθημερινών εργασιών του γραφείου Τήρηση αρχείου χειρισμού και ενεργειών στις οποίες προέβησαν οι χρήστες Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προσκλήσεων, δελτίων τύπου, αναφορών στον τύπο, κλπ. που α- φορούν στο Πράσινο Ταμείο Από το 2013 ξεκινά η εφαρμογή νέου ταχύτερου, οικονομικότερου και περιβαλλοντικά φιλικότερου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Το σύστημα αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο τις αρχές διαφάνειας που διέπουν τη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου 3.4. Ιστοσελίδα Πράσινου Ταμείου / επικοινωνία Η ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου λειτουργεί ως κύριο μέσο ενημέρωσης για τις δράσεις του και επικαιροποιείται σε συνεχή βάση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ταμείου, αλλά και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν από αυτήν πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες του Πράσινου Ταμείου, τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται επίσης όλα τα οικονομικά στοιχεία του Πράσινου Ταμείου. Η καθημερινή επικοινωνία με υπαλλήλους, εξωτερικούς συνεργάτες και εξυπηρετούμενους από το Πράσινο Ταμείο γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ένας κεντρικός λογαριασμός μέσω του οποίου μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται στο Πράσινο Ταμείο και να λαμβάνουν άμεσες απαντήσεις. 9

10 4. Προσωπικό Το Πράσινο Ταμείο είναι στελεχωμένο με 14 υπαλλήλους αποσπασμένους από το ΥΠΕΚΑ ή άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το προσωπικό του Πράσινου Ταμείου επιλέχθηκε με κριτήριο την ειδικότητα, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την εμπειρία σε θέματα διαχείρισης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, έτσι ώστε να καλύπτονται με το βέλτιστο τρόπο οι υπηρεσιακές ανάγκες του Πράσινου Ταμείου. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στο Πράσινο Ταμείο κατανέμονται σε ειδικότητες και βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στους κατωτέρω πίνακες: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ μηχανικοί 6 43% διοικητικοί 4 29% Οικονομολόγοι 2 14% Δασολόγος 1 7% Πληροφορικής 1 7% ΣΥΝΟΛΟ: % ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕ 4 29% ΠΕ 4 29% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 4 29% ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 2 13% ΣΥΝΟΛΟ: % 10

11 5. Νομική υποστήριξη 5.1. Οργανωτικά στοιχεία νομικής υποστήριξης Στο ΠΤ προβλέπονται (άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3889/2010) τρεις οργανικές θέσεις δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής: α) ενός δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις σε θέματα δημοσίου δικαίου και β) ενός δικηγόρου παρ Εφέταις σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α`), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α`). Λόγω ωστόσο της ισχύουσας αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, που λαμβάνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό ΠΕΚΑ προς τη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά τις πρώτες συνεδριάσεις του ΔΣ του ΠΤ και ελήφθη η σχετική απόφαση ήδη από τον Μάιο του Η αναγκαία διοικητική διαδικασία από πλευράς ΠΤ ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2011, οπότε και απεστάλησαν τα απαραίτητα έγγραφα προς το ΥΠΕΚΑ για να λάβουν τις αναγκαίες υπογραφές από τον Γενικό Γραμματέα και από τον Υπουργό. Η διαδικασία πρόσληψης των δύο δικηγόρων βρίσκεται έκτοτε ακόμη σε εξέλιξη. Για την νομική του εξυπηρέτηση, στο ενδιάμεσο διάστημα και μέχρι την πρόσληψη των έμμισθων δικηγόρων, το Πράσινο Ταμείο διαθέτει και αξιοποιεί τρεις δικηγόρους, εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3889/ Νομικές εργασίες / υποθέσεις Στο διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου μέχρι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι παρακάτω νομικές εργασίες / υποθέσεις. Εσωτερικός προέλεγχος νομιμότητας δαπανών πριν από την ικανοποίηση αιτημάτων για αποπληρωμή έργων και μελετών από πιστώσεις του ΕΤΕΡΠΣ και διατύπωση πλήρους νομικής γνωμοδότησης για την αποπληρωμή του σχετικού αιτήματος. Ειδικότερα διενεργείται νομικός έλεγχος ως προς τα παρακάτω ζητήματα: περιεχόμενο και ισχύς της Υπουργικής Απόφασης βάσει της οποίας εγκρίθηκε η σχετική πίστωση από το ΕΤΕΡΠΣ, περιεχόμενο και ισχύς της απόφασης κατακύρωσης του έργου-μελέτης, περιεχόμενο και ισχύς της σύμβασης-συμφωνητικού εκτέλεσης του έργου-μελέτης, συμβατικό κείμενο εκτέλεσης του έργου-μελέτης (προβλέψεις, ρήτρες, κυρώσεις, ειδικοί όροι που ενδεχομένως να διαφοροποιούν ουσιωδώς τη νομική αξιολόγηση), ορθή εκτέλεση του έργου-μελέτης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, Γενικός συντονισμός και νομική υποστήριξη της προετοιμασίας των κανονιστικών πράξεων του Πράσινου Ταμείου, και ειδικότερα συνεννόηση, ενημέρωση και σύνταξη από κοινού με τους συναρμόδιους φορείς των σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Πράσινου Ταμείου. Στην κατηγορία αυτή νομικών εργασιών εντάσσεται και η παρακολούθηση των εκκρεμουσών Υπουργικών Αποφάσεων και συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΚΑ, καθώς και με τυχόν άλλα συναρμόδια Υπουργεία μέχρι το στάδιο της υπογραφής και δημοσίευσης αυτών. Νομική υποστήριξη για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, έλεγχος και διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για την ένταξη συγκεκριμένων έργων στα Προγράμματα, επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη των Προγραμμάτων, συνεργασία με υπηρεσίες για τις προϋποθέσεις και διαδικασίες επιλογής και πληρωμής τελικών δικαιούχων, υποβοήθηση υπηρεσιών στον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών και την διαπίστωση του βαθμού ωρίμανσης των υποβληθέντων φακέλων, πιθανή εισήγηση για απαιτούμενες κανονιστικές παρεμβάσεις ή προτάσεις βελτίωσης των προ- 11

12 γραμμάτων (π.χ. τροποποιήσεις ΥΑ, νομοθετικές ρυθμίσεις), όπως επίσης και νομική συνδρομή στα πιθανά διαδικαστικά κωλύματα που τυχόν ανακύψουν κατά την πρόοδο των Προγραμμάτων. Εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου, για τη λεπτομερή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και την εν γένει λειτουργία του Πράσινου Ταμείου. Νομική υποστήριξη προς τον Πρόεδρο και τα στελέχη του Πράσινου Ταμείου σε θέματα του Ειδικού Φορέα Δασών, και προεχόντως ως προς τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες σε καθημερινή βάση κοινοποιούνται στο Πράσινο Ταμείο με σχετικά δικόγραφα, με τα οποία το Ταμείο καθίσταται διάδικος και επομένως είναι απαραίτητη η άμεση νομική αξιολόγησή τους, η εντεύθεν διαβάθμισή τους σε επείγοντα ή μη, και η επακόλουθη συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την άρτια προστασία των συμφερόντων του δημοσίου. 12

13 6. Χρηματοδοτικά Προγράμματα 6.1. Βασικές αρχές διαχείρισης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Το Πράσινο Ταμείο έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην εξασφάλιση απλών, ασφαλών και ξεκάθαρων διαδικασιών για την χρηματοδότηση έργων, προκειμένου να τηρείται η διαφάνεια των χρηματοδοτήσεων. Για το σκοπό αυτό ολοκληρώθηκε το 2011 η σύνταξη του «Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων»,ο ο- ποίος αποτελεί ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για τη διαχείριση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΧΠ). Η Α Ενότητα του Οδηγού αφορά την «αξιολόγηση και ένταξη των πράξεων» και περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του συστήματος ενεργοποίησης των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των πράξεων και την ανάλυση των επιμέρους διαδικασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τυποποίηση αλλά και διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Το πρώτο αυτό διαχειριστικό στάδιο αφορά: α) την προετοιμασία και κοινοποίηση της πρόσκληση υποβολής αιτήσεων / προτάσεων για χρηματοδότηση, β) την υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων και γ) την έγκριση προτάσεις που εντάσσονται για χρηματοδότηση. Η Β Ενότητα του Οδηγού αφορά την «παρακολούθηση της υλοποίησης πράξεων» και περιλαμβάνει ζητήματα λήψης των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών για την υλοποίηση μέχρι και την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων πράξεων, επιβεβαίωσης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και συμμόρφωσής τους με τους ισχύοντες κανόνες μέσω επιτόπιων ελέγχων, διαδικασιών δέσμευσης του προϋπολογισμού κάθε ενταγμένης πράξης που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και διάθεσης των απαιτούμενων πιστώσεων στους Δικαιούχους για την υλοποίηση των Πράξεων, καθώς επίσης παραγωγής αναφορών και παροχής πληροφοριών προς τις Αρχές ή τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το δεύτερο αυτό διαχειριστικό στάδιο αφορά: α) την παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωση των πράξεων, β) διενέργεια ελέγχου των πράξεων, γ) διαχείριση αποκλίσεων και καθυστερήσεων, αν υπάρχουν, δ) εκταμίευση και χρηματοδότηση των πράξεων και ε) ολοκλήρωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης του χρηματοδοτικού Προγράμματος Χαρακτηριστικά των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Η βασική δομή των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνει: Άξονες Προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική Μέτρα τα οποία εξειδικεύουν και συγκεκριμενοποιούν τους Άξονες Προτεραιότητας Δράσεις που εξειδικεύουν τα Μέτρα και στις οποίες εντάσσονται οι Πράξεις και τα έργα που υλοποιούν οι δικαιούχοι. Σε κάθε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα προσδιορίζονται οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης, το ύψος της συνολικής πίστωσης, και η κατανομή της σε Άξονες Μέτρα και Δράσεις, όπως επίσης και οι ειδικότερες διαδικασίες υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση, αξιολόγησης των προτάσεων και ένταξης τους στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. Τα παραπάνω δημοσιοποιούνται μέσω των Οδηγών Διαχείρισης των επιμέρους Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, καθώς επίσης και μέσω των σχετικών προσκλήσεων προς τους δικαιούχους φορείς. Οι υποβληθείσες προτάσεις προς ένταξη στο εκάστοτε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα υποβάλλονται σε διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης. Οι προτάσεις για χρηματοδότηση έργων δύνανται να αξιολογούνται, α) από το στελεχιακό δυναμικό του Πράσινου Ταμείου, β) από στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ειδική γνώση και εμπειρία πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως επίσης και γ) από εξωτερικούς συνεργάτες, ή και από συνδυασμό των τριών παραπάνω πιθανών ομάδων αξιολογητών. Οι προτάσεις αξιολογούνται είτε άμεσα, είτε συγκριτικά, ανάλογα με τη φύση και στο σκοπό του κάθε Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων και έργων μπορεί να εξειδικεύονται ως προς τη φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά η πληρότητα του αιτήματος, η επιλεξιμότητα της δράσης, η ωριμότητα της δράσης, η σκοπιμότητα της δράσης, η συνεκτικότητά της με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς επίσης και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα υλοποίησης. 13

14 Κάθε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται, σύμφωνα με τον ν 3889/2010, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων ή δανείων, οι διαδικασίες και οι όροι καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2011 / Βασική δομή Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Το 2011 έγινε για πρώτη φορά ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (ΧΠ), σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του Πράσινου Ταμείου (ΠΤ). Καταρχάς προσδιορίστηκαν δύο ευρείες βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες συνδέουν τους ειδικότερους σκοπούς για τους οποίους εισπράττονται οι Πράσινοι Πόροι με τις δράσεις στις οποίες δυνητικά μπορούν να κατευθυνθούν. Οι δύο αυτές ενότητες αφορούσαν α) την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και διατήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, όπως επίσης και στην προστασία των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής άξιας και β) τις αναπλάσεις των πόλεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πυκνοδομημένες πόλεις. Τα επιμέρους ΧΠ του ΠΤ που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά το 2011 ακολούθησαν τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζονται στον «Οδηγό Διαχείρισης Προγραμμάτων». Περαιτέρω υλοποιήθηκαν και τρία «Μεταβατικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα» (Μεταβατικό Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ, Μεταβατικό Πρόγραμμα Γαλάζιου Ταμείου, Μεταβατικό Πρόγραμμα Ειδικού Φορέα Δασών), που δημιουργήθηκαν για να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες των φορέων τους οποίους διαδέχθηκε το Πράσινο Ταμείο. Η δομή των ΧΠ του ΠΤ κατά το 2011 φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου έτους 2011 Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2011 Εκταμιεύσεις (εκ. ) Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις (Παρακαταθήκη στο ΤΠ&Δ) 40,00 Πρόγραμμα Δράσεων Ειδικής Γραμματείας Δασών 8,00 Γαλάζιο Ταμείο ,40 Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 0,90 Μεταβατικά χρηματοδοτικά προγράμματα 11,00 Γενικό Σύνολο 60,30 Ο αρχικός σχεδιασμός και η εκκίνηση εφαρμογής των ανωτέρω ΧΠ, ως περιβαλλοντικών δράσεων εξισορρόπησης, καθώς και των μεταβατικών προγραμμάτων, είχε μία προϋπολογισθείσα κατανομή διαθεσίμων ποσών μεταξύ των δράσεων αυτών, βάσει του συνόλου των πόρων του Πράσινου Ταμείου, η ο- ποία στη συνέχεια προσαρμόστηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε (ά. 39 παρ. 6. του ν. 4024/2011) ότι «κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 8. ( του ν. 3889/2010) για τις λειτουργικές του ανάγκες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους. Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιμα επιτρέπεται να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Εν συνεχεία, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012», παράγραφος 16 του άρθρου 9, το ανωτέρω ποσοστό (5%) συρρικνώθηκε από το 2013 και μετά, περαιτέρω, σε 2,5%. Ο σχεδιασμός των ΧΠ του ΠΤ του έτους 2012 βασίστηκε επομένως σε έναν προϋπολογισμό δαπανών ίσο 14

15 με το 5% των διαθεσίμων του Ταμείου στη λήξη του Στο πλαίσιο των δύο μεγάλων θεματικών ενοτήτων που περιγράφηκαν παραπάνω περιελάμβανε ένα αρκετά ευρύτερο φάσμα ειδικότερων τομέων προς χρηματοδότηση, οι οποίοι φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Περαιτέρω τα ΧΠ συνοδεύτηκαν και από ειδικότερους «Οδηγούς Διαχείρισης Προγράμματος», στους οποίους περιγράφηκε η δομή του κάθε ΧΠ, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς επίσης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορούσε το ΧΠ. Όλο το παραπάνω υλικό, όπως επίσης και οι επιμέρους προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, αλλά και τα ενταγμένα έργα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς τους, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου έτους 2012 Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2012 Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης Προϋπολογισμός (εκ ) Προϋπολογισμός ε- νταγμένων έργων (εκ ) 2,25 2,25 Προστασία και αναβάθμιση δασών 10,00 8,02 Αστική αναζωογόνηση 24,20 29,15 Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού 6,80 7,38 Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές δράσεις, διεθνής συνεργασία Συγχρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων life+ Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 13,15 12,55 1,25 1,44 0,62 0,62 1,00 0,99 Μεταβατικό πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ 9,66 9,70 ΣΥΝΟΛΟ 68,93 72,10 Πληρωμές (εκ ) 0,26 11,58 % 5,72 57,17 % 16,50 68,16 % 6,14 90,24 % 12,55 95,47 % 1,16 92,90 % 0,61 99,36 % 0,87 87,27 % 7,66 79,28 % 51,47 74,67 % ΧΠ «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» Το ΧΠ «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2012», όπως καθορίστηκε με την ΥΑ 518/2012, έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε άξονες και μέτρα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: Δομή ΧΠ «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 2: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 15

16 Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2012 είναι Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στη χρονική περίοδο του έτους Δικαιούχος του χρηματοδοτικού προγράμματος, στον οποίο ανατίθεται η υλοποίηση των σχετικών εργασιών / προμηθειών στο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρων είναι το ΥΠτΠ/Α/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής / ΔΚΓ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Στο ΧΠ εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα: Έργα ενταγμένα στο ΧΠ «Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2012» Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ( ) ΑΞΟΝΑΣ 1 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥ- ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Μέτρο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΕΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ Μέτρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕ- ΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Μέτρο ΑΞΟΝΑΣ 2 4. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ- ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Μέτρο ΣΥΝΟΛΟ ΧΠ «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών» 2011 / 2012 Στο πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών και των υποδομών που αποσκοπούν αφενός στην μείωση του κινδύνου και των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών και αφετέρου στην παραγωγή κατάλληλων δασικών φυτωρίων από τα δημόσια δασικά φυτώρια που θα συμβάλλουν στην επιτυχία των αναδασώσεων των καμένων εκτάσεων, το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Προστασία και αναβάθμιση δασών», που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση έργων και εργασιών, που αφορούν: Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτυού. Δασοκομικά έργα αραίωσης βλάστησης για τη μείωση της καύσιμης ύλης Καθαρισμούς βλάστησης κατά μήκος δασικών δρόμων και άλλων περιοχών υψηλού κινδύνου. Καθαρισμούς αντιπυρικών ζωνών και διάνοιξη νέων. Κατασκευή / συντήρηση δικτύου των σημείων υδροδότησης. Κατασκευή / βελτίωση μόνιμων συστημάτων επιτήρησης δασικών πυρκαγιών. Φυτωριακές εργασίες (παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, σποροσυλλογή, βελτίωση υποδομής και εξοπλισμού δημόσιων δασικών φυτωρίων). Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Δασικές Υπηρεσίες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στο πλαίσιο του ΧΠ επιχορηγήθηκαν κατά το 2011, από το Πράσινο Ταμείο, τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης των Περιφερειών βάσει του άρθρου 56 του ν. 4030/2010, και μετά από σχετική εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Χρηματοδότηση έργων το 2011 στο πλαίσιο του ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση δασών» Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Ποσό επιχορήγησης ( ) Κεντρικής Μακεδονίας ,80 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ,23 Ηπείρου ,75 Δυτικής Μακεδονίας ,02 Αττικής ,10 Βορείου Αιγαίου ,34 Κρήτης ,69 Θεσσαλίας ,36 16

17 Στερεάς Ελλάδας ,66 Πελοποννήσου 4.006,62 Δυτικής Ελλάδας ,48 Ιονίων Νήσων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,05 Το 2012 το Πράσινο Ταμείο σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ σχεδίασε και υλοποίησε το ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2012» με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων προστασίας και αναβάθμισης των δασών και δασικών εκτάσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, ως ακολούθως: Δομή ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2012» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1: ΜΕΤΡΟ 2: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟ 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΩΝ ΔΡΑΣΗ 1: Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Λευκίμη-Κοίλα και Δρυμoύ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ΔΡΑΣΗ 2: Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στις περιοχές Μαλεσιάδας και Στάνου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ΔΡΑΣΗ 3: Αντιδιαβρωτική και Αντιπλημμυρική προστασία λεκανών απορροής δασών και δασικών ε- κτάσεων ΜΕΤΡΟ 2: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι ευρώ και η διάρκειά του είναι έως τη λήξη του Δικαιούχοι του προγράμματος είναι η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσ. Περ/ντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών, οι Δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τα Περιφερειακά Ταμεία των Περιφερειών της χώρας. Η ένταξη έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων κατά άξονα, μέτρο και δράση του προγράμματος και η έγκριση της χρηματοδότησής τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών. Στο ΧΠ εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα: Έργα ενταγμένα στο ΧΠ «Προστασία και αναβάθμιση δασών 2012» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙ- ΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ ( ) 1 Δασ. Αλεξανδρούπολης Συντήρηση Βελτίωση έργων αντιπυρικής προστασίας ,00 2 Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων στη Σαμοθράκη ,00 17

18 Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου στο Σύμπλεγμα Δερείου-Δαδιάς-Αισύμης ,00 Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου Νήσου Σαμοθράκης 4 5 Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Δασικού Συμπλέγματος Δ-Λ-Σ ,00 6 Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών Δασικού Συμπλέγματος Δ-Δ-Α Δασ. Σουφλίου Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ,00 Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Κυριακής-Δερείου 8 Δασ. Διδυμοτείχου ,00 Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Τριγώνου-Ορεστιάδας 9 Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου (οδοί ΔΔ 10 Δασ. Ξάνθης ,00 Γέρακα Ξάνθης-Κιμμερίων, ΔΔΣ Εχίνου κλπ) Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου (οδός Ίσανθος-Μικρή Δασ. Σταυρούπολης 11 Κορυφή, Μικρή Κορυφή -Πέτρινη Μάνδρα, Πατάτες ,00 Μιλρή Κορυφή κλπ) 12 Δ. Δασών Ροδόπης Συντήρηση-Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου ,00 Συντήρηση και Βελτίωση δικτύου αντιπυρικού δικτύου ,00 περιοχών αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας 14 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Π. Καβάλας Δασ. Καβάλας 15 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Π. Συμβόλου ,00 16 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Π. Παγγαίου 17 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Π.Π. Νέστου 18 Δασ. Θάσου Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου ,00 Βελτίωση και Συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων 19 Δασ. Πύργου ,00 Συντήρηση Αντιπυρικού-Οδικού Δικτύου περιoχής ευθύνης Δασαρχείου Αμαλιάδας 20 Δασ. Αμαλιάδας ,00 Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων 21 Δασ. Ολυμπίας ,00 22 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου όρους Ερύμανθου Δασ. Καλαβρύτων ,00 23 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου όρους Χελμού Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δασονομείου Πατρών 24 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών περιφέρειας Κ. Αχαΐας Δασαρχείου Πατρών για το Δασ. Πατρών ,00 Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δασονομείου Χαλανδρίτσας Δασ. Αγρινίου Συντήρηση δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου ,00 28 Δασ. Αμφιλοχίας Συντήρηση δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου ,00 29 Δασ. Μεσολογγίου Συντήρηση δασικού οδικού και αντιπυρικού δικτύου ,00 Συντήρηση πεδινού δασικού οδικού δικτύου αποκατάσταση βατότητας - απίσωση καταστρώματος και αντιπυρικών 30 Δασ. Ναυπάκτου δρόμων ,00 Συντήρηση ορεινού δασικού οδικού δικτύου αποκατάσταση βατότητας - απίσωση καταστρώματος Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών ,00 Δασ. Σπάρτης Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Πάρνωνα και Ανατολικού Ταϋγέτου ,00 Βελτίωση συντήρηση δασικού οδικού δικτύου έτους 34 Δασ. Καλαμάτας , και καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών 18

19 35 Δασ. Κυπαρισσίας Βελτίωση συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Κυπαρισσίας έτους ,00 36 Δασ. Κορίνθου Βελτίωση δασικού και πυρασφαλιστικού δικτύου δασαρχείου Κορίνθου ,00 37 Δασ. Ξυλοκάστρου Βελτίωση δασικού και πυρασφαλιστικού δικτύου δασαρχείου Ξυλοκάστρου ,00 38 Πρόληψη δασικών πυρκαγιών με τη βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αναδασώσεων Αρχαίας Σκιρίτιδας Πρόληψη δασικών πυρκαγιών με τη βελτίωση δασικού 39 οδικού δικτύου περιοχής αναδασώσεων Μακρυσίου Δασ. Τρίπολης Πρόληψη δασικών πυρκαγιών με τη βελτίωση δασικού 40 οδικού δικτύου περιοχής Κερασταρίου ,00 41 Βελτίωση αντιπυρικής ζώνης περιοχής αναδασώσεων Αγίας Μαρίνας κ. Ριζών Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την αντιπυρική 42 προστασία του δασικού συμπλέγματος Μαινάλου Δασ. Βυτίνας Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο δασικό σύμπλεγμα Θέλπουσας ,00 44 Δασ. Κυνουρίας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ,00 45 Δ/νση Δασών Αργολίδαλίδας Βελτίωση συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Ν. Αργο ,00 46 Συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών περιοχής Δασαρχείου Λίμνης ,00 Δασ. Λίμνης Καθαρισμοί-κλαδεύσεις-φρυγανεύσεις και απομάκρυνση 47 των υπολειμμάτων των καθαρισμών κατά μήκος κεντρικών ,00 δασικών δρόμων περιοχής δασαρχείου Λίμνης 48 Δασ. Χαλκίδας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών Δημοσίων Δασών ,00 49 Δασ. Ιστιαίας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στα δάση της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Ιστιαίας ,00 50 Δασ. Αλιβερίου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αλιβερίου ,00 51 Δασ. Θηβών Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Θηβών ,00 52 Δασ. Λιβαδειάς Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών ,00 53 Δασ. Αταλάντης Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών Δασαρχείου Αταλάντης ,00 54 Δασ. Σπερχειάδας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ,00 55 Δασ. Λαμίας Βελτίωση -Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ,00 56 Δασ. Καρπενησίου Βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Καρπενησίου ,00 57 Δασ. Φουρνά Βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Φουρνά ,00 58 Δασ. Άμφισσας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Άμφισσας ,00 59 Δασ. Λιδωρικίου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Λιδωρικίου ,00 60 Δασ. Λάρισας Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου ,00 61 Δασ. Ελασσόνας Συντήρηση οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας ,00 62 Δασ. Αγιάς Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αγιάς και δρόμων αντιπυρικής προστασίας περιοχών Μαυροβουνίου, Πολυδενδρίου και Σωτηρίτσας ,00 19

20 63 Δασ. Βόλου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δημοσίων Δασών Α- φέτων-αργαλαστής ,00 64 Δασ. Σκοπέλου Αποκατάσταση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Σκοπέλου ,00 65 Αποκατάσταση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Αλμυρού ,00 Δασ. Αλμυρού 66 Καθαρισμός αντιπυρικών λωρίδων 67 Δασ. Τρικάλων Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας δρόμων πυροπροστασίας Δημοσίων Δασών και δασικών εκτάσεων Δασαρχείου ,00 Τρικάλων 68 Δασ. Καλαμπάκας Αποκατάσταση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Καλαμπάκας ,00 69 Δασ. Καρδίτσας Βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου περιοχής Δασαρχείου Καρδίτσας ,00 70 Δασ. Μουζακίου Συντήρηση-Βελτίωση δασικών έργων οδοποιϊας στα δημόσια δάση Αμυγδαλής-Ελληνοκάστρου-Κρυοπηγής- Μαράθου-Αργυρίου-Αργιθέας-Θερινού-Πετροχωρίου ,00 Δροσάτου-Καρυάς-Ελληνικών-Πετρωτού-Καλής Κώμης 71 Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης / Συντήρηση αντιπυρικών δρόμων Δασ. Θεσσαλονίκης ,00 72 Συντήρηση αντιπυρικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων ,00 73 Δασ. Λαγκαδά Συντήρηση-Βελτίωση αντιπυρικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών περοχής ευθύνης δασαρχείου ,00 74 Δασ. Σταυρού Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Σταυρού ,00 75 Δασ. Σερρών Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Σερρών ,00 76 Δασ. Νιγρίτας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας Δασαρχείου Νιγρίτας ,00 77 Δασ. Σιδηροκάστρου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας ,00 78 Δασ. Αρναίας Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών συμπλεγμάτων Αρναίας και Χολομώντα ,00 79 Δασ. Κασσάνδρας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντυπυρικών ζωνών περιοχής Δασαρχείου Κασσάνδρας ,00 80 Δασ. Πολυγύρου Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόμων ,00 81 Δασ. Γουμένισσας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας ,00 82 Δασ. Κιλκίς Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & φρυγάνευσης αντιπυρικών λωρίδων ,00 83 Δασ. Βέροιας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Βέροιας ,00 84 Δασ. Νάουσας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Νάουσας ,00 85 Δασ. Πιερίας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Πιερίας ,00 86 Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος ΒΑΝ Δράμας 87 Δασ. Δράμας Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Τραχωνίου Διποτάμων & Θόλου- Αμισινού ,00 89 Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συμπλέγματος Πύργων-Βώλακα & Μενοικίου 20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πράσινο Ταμείο Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.2012) Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικός Σκοπός του Πράσινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013. Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013. Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013 Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 129 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗ3Η-Σ8Ρ ΦΕΚ: Β 865/8-4-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140. «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ... 8 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 131 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 131 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 131 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα