ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: , 129 Fax: ΑΠΟΣΠΑΣΜA Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. α/α: 32/ ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση σχετικά µε την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους ποσού ,23 για συνεχιζόµενες προµήθειες και εργασίες από υφιστάµενες συµβάσεις οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε την υπ αρ. πρωτ: 947/ εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών και Εξοπλισµού Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Στο ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήµερα την 6 η του µηνός Φεβρουαρίου έτους 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα, η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ αρ. πρωτ. 5651/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών µελών συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη και ονοµαστικά: 1

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.Λεγάκης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2.Αδαµπασίδης Αθανάσιος 3.Μπογράκος ηµήτριος 4.Κουφοπαντελής Μιχαήλ 5.Νικολάκης Σπυρίδων 6.Κατηφές Παναγιώτης ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Λαγουµιτζής Μιχαήλ 2.Αλιµπέρτης Ιορδάνης 3.Βρεττάκος ρακούλης Α Α:Ω4ΠΠΩΚΑ-ΜΥΚ Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωµα ψήφου ήταν η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής, Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, εισηγούµενος το αναφερόµενο θέµα και σύµφωνα µε την υπ αρ. 947/ εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών και Εξοπλισµού Υπηρεσιών, πρότεινε την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων ύψους ποσού ,23 για συνεχιζόµενες προµήθειες και εργασίες από υφιστάµενες συµβάσεις οικονοµικού έτους, οι οποίες λήγουν και θα βαρύνουν τους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, στο οικονοµικό έτος 2015, για τους οποίους έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη τους. Σηµείωσε δε ότι κατά το έτος, ο ήµος Νικαίας Αγ. Ι. Ρέντη προέβη σε προµήθειες υλικών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Π..60/07 (ΦΕΚ 64 Α / ), την 11389/93 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ Β 185/ ),το Π.. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α / ). Οι δαπάνες αυτές ήταν εντός των ορίων του κάθε φορά εγκεκριµένου προϋπολογισµού και είχαν ληφθεί εκάστοτε οι αντίστοιχες αναλήψεις δαπάνης, σύµφωνα µε το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α / ) και την 30/19664/ εγκύκλιο περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, από το αρµόδιο για την ανάληψη κάθε φορά δαπάνης όργανο, δηλαδή την Οικονοµική Επιτροπή ή το ηµοτικό Συµβούλιο καθώς και δηµοπρασιών, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της εξέλιξης. Τέλος ανέφερε ότι για το έτος 2015 και σε συνέχεια των σχετικών συµβάσεων ή Αποφάσεων Αντιδηµάρχου, τα υπόλοιπα των συνεχιζόµενων προµηθειών και υπηρεσιών, τα οποία θα εγκριθούν ως προς την αναγκαιότητά τους από το ηµοτικό Συµβούλιο, την , σύµφωνα µε τη υπ αρ. πρωτ. 120/ εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών και Εξοπλισµού Υπηρεσιών, ύψους ποσού ,23 είναι αναλυτικά τα κάτωθι. Παράλληλα ανέφερε ότι, µε την υπ αρ. 12/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης συνολικού ύψους ποσού ,19, για την διενέργεια προµηθειών & εργασιών οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της δηµοπράτησης κατακύρωσης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη οικονοµικού έτους 2015, εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης ύψους ποσού ,00 σε βάρος του Κ.Α «Τέλη κινητής τηλεφωνίας» µε τη υπ αρ. 176/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία θα πρέπει να διαγραφεί βάσει του άρθρου 158 παρ. 4α του Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α / όπου αναφέρεται ότι οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ήµου ή της Κοινότητας µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του ηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωµή δαπανών που αφορούν σε επικοινωνίες κάθε µορφής. 2

3 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ Σ ΚΑ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κ.Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΚΟΥΠΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17721/ /3/ , , ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37444/4-6- 3/6/ , ,46 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε Ε ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ/AB WATER ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥ ΕΥΚΗ ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ- OCEAN BLUE DIARCO CHEM ΙΑΡΕΜΕ & ΣΙΑ Ε.Ε FMS Facility Management Services A.E / /7/ , , /7-3- 6/3/ , , / /7/ , , / /7/ , , /6-3- 5/3/ ,83 79, / /9/ ,78 720, / /9/ , ,

4 Α/Α ΕΙ ΟΣ Σ ΚΑ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κ.Α ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ DOMI VIVENS ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ 62851/ /9/ , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε 63062/ /9/ , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 61900/ /9/ , , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IM CONSTRUCTIONS M ΕΠΕ 62789/ /9/ , , ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Μ.. ΚΑΛΑΠΟ ΗΣ ΑΒΕΕ 57630/8-9- 7/9/ , , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ ΦΙΛ. & ΥΙΟΙ ΑΕ 83558/ /12/ , , ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Μ.. ΚΑΛΑΠΟ ΗΣ ΑΒΕΕ 83348/ /12/ , ,

5 Α/Α ΕΙ ΟΣ Σ ΚΑ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κ.Α ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΣ ΧΑΡ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 81515/ /12/ ,16 961, ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 81371/ /1/ , , ΒΙΒΛΙΩΝ ΧΑΡΤΟΡΑΜΑ Α.Ε 20 ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 ΞΥΛΑΡΜΟΓΗ- ΓΚΟΥΣΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε ΖΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΕΠΤΑ Α.Ε ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε / / / / / / /2/ ,03 52, /12/ , , ΕΤΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗ , , , , /12/ , , /02/ , ,

6 Α/Α ΕΙ ΟΣ Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ UNISYSTEMS UNISYSTEMS UNISYSTEMS ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. TOP VISION Ε.Π.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ 26669/23-04/ 26670/ / / / ΛΗΞΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κ.Α /04/ , , /04/ , , /04/ ,42 883, /04/ ,00 393, /03/ , ,

7 Α/Α ΕΙ ΟΣ Σ ΚΑ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κ.Α ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 28943/ /01/ , , ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΩΝ, ΠΑΤΑΚΙΩΝ - ΧΑΛΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ HELLAS DUST CONTROL QUALITY & RELIABILITY IPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.Τ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53007/ / / / /08/ ,30 829, /07/ , , /11/ , , /10/ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ MY CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E. SOL-ORKVTOI LOGISTES A.E / / /11/ , , /12/ , ,

8 Α/Α ΕΙ ΟΣ Σ ΚΑ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΗΞΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Κ.Α ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΕΚΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 7017/ /11/ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ICON GROUP TEXNIKH E.P.E / /12/ , , ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Θ.Ε. ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε / /04/ , , ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Α ΕΠΑ Α.Ε ATEC ΖΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 6068/ / / /01/ , , /01/ , , /02/ , ,

9 Α/Α 43 ΕΙ ΟΣ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ TΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 81715/ / ΛΗΞΗ 31/03/ /03/2015 ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ , ,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,00 Κ.Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,23 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψιν της την πρόταση του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις: 1. To Ν.3852/ άρθρο 72, παρ.1 περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισµού από την Οικονοµική επιτροπή. 2. Το Ν.3463/ΦΕΚ114Α/ περί κύρωσης του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. 3. Το Ν.3852/ άρθρο 58, παρ.6 περί αρµοδιοτήτων του ηµάρχου και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιδηµάρχους. 4. Το Ν.3861/ΦΕΚ112Α/ περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. 5. Το Ν.2362/ΦΕΚ247Α/ περί δηµόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 6. Το Ν.1797/ΦΕΚ164Α/1988 και τον Ν.2286/ΦΕΚ19Α/ περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.. 17/5/ΦΕΚ114Α/ περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης. 8. Το Π.. 60/ΦΕΚ64Α/ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Την υπ αρ. Π1/3305/2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789 Β/ ) περί «Σύναψης, εκτέλεσης και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95». 10. Τις διατάξεις της υπ αρ /ΦΕΚ185Β/ Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για τον «Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών Ο.Τ.Α». 11. Την υπ αρ. Υ.Α Π1/3305/ /ΦΕΚ1789Β/ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας περί καθορισµού χρηµατικών ορίων αναθέσεων εργασιών στους Ο.Τ.Α. 12. Την υπ αρ. 30/19664/ εγκύκλιο περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.. 113/ΦΕΚ194Α/ περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. 9

10 13. Τις διατάξεις του Ν.4031/2011 (ΦΕΚ 204Α/ )περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάστασης του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 14. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α / ) περί «Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλων διατάξεων». 10. Την υπ αρ. 218/7-9- απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί συγκρότησης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους και την υπ αρ.55049/38992/16-9- έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 11. Την υπ αρ. 475/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, µετά τη γνώµη του Παρατηρητηρίου. 12. Την υπ αρ. 295/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισµού 2015 του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και την υπ αρ /51167/ έγκριση της Γενικής ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 21. Την υπ αρ. 296/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης σχεδίου Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ΝΠ και ΝΠΙ για το οικονοµικό έτος Την υπ αρ. 5327/1-9- απόφαση ηµάρχου περί ορισµού των Αντιδηµάρχων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. 23. Την υπ αρ. 5672/9-9- απόφαση ηµάρχου περί ορισµού του κ. Λεγάκη Γεώργιου ως προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, από 9-9- έως και την Την υπ αρ. 5706/9-9- απόφαση ηµάρχου περί ανάθεσης στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών & Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Λεγάκη Γεώργιο, της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της /νσης Οικονοµικών και της Οικονοµικής Επιτροπής. 25. Την υπ αρ. 6066/ απόφαση ηµάρχου περί ανάθεσης στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών & Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Λεγάκη Γεώργιο, της υπογραφής των αποφάσεων και συµβάσεων ανάθεσης, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, µέχρι το όριο που προβλέπεται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Π..28/80, όπως κάθε φορά αυτά διαµορφώνονται, η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ισότοπο ιαύγεια µε Α Α: ΒΘ ΩΩΚΑ- ΤΚ. 26. Τις µε ηµεροµηνία εγγραφής Π.Α.Υ. από 180/ έως 204/ και από 206/ έως 214/ (32 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης), µε αριθµό µητρώου δέσµευσης α/α 1 και 2 αντίστοιχα, συνολικού ύψους ποσού ,23 που αφορούν στις δαπάνες συνεχιζόµενων προµηθειών και υπηρεσιών από υφιστάµενες συµβάσεις οικονοµικού έτους, οι οποίες λήγουν και θα βαρύνουν τους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, στο οικονοµικό έτος 2015, για τους οποίους έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη τους. 15. Την υπ αρ. πρωτ. 947/ εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. 10

11 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση των δαπανών και τη σχετική διάθεση των πιστώσεων συνολικού ύψους ποσού ,23 για συνεχιζόµενες προµήθειες και εργασίες από υφιστάµενες συµβάσεις οικονοµικού έτους, οι οποίες λήγουν και θα βαρύνουν τους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, στο οικονοµικό έτος 2015, για τους οποίους έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη τους. Οι παραπάνω δαπάνες σύµφωνα και µε τις ΠΑΥ µε ηµεροµηνία εγγραφής από 180/ έως 204/ και από 206/ έως 214/ , καταχωρήθηκαν στο Μητρώο εσµεύσεων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη και έλαβαν α/α 1 και 2 αντίστοιχα. Το υπόλοιπο προς ανάληψη στους ως άνω κωδικούς εξόδων του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2015 του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη µετά την έγκριση των εν λόγω δαπανών, διαµορφώνεται ως κάτωθι: Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 5.693,38 (Έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 7.105,86 (Επτά χιλιάδων εκατόν πέντε Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 1.873,99 (Χιλίων οκτακοσίων εβδοµήντα τριών Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 374,12 Τριακόσιων εβδοµήντα τεσσάρων Ευρώ και δώδεκα λεπτών ) Για τον Κ.Α ,0001 σε ύψος ποσού 670,50 (Εξακοσίων εβδοµήντα Ευρώ και πενήντα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,00 (Σαράντα δυο χιλιάδων Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 6.032,00 (Έξι χιλιάδων τριάντα δύο Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 0,00 (µηδέν Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 9.540,00 (Εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 606,50 (Εξακοσίων έξι Ευρώ και πενήντα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 3.048,00 (Τριών χιλιάδων σαράντα οκτώ Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,00 (Έντεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 1.170,06 (Χιλίων εκατόν εβδοµήντα Ευρώ και έξι λεπτών ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 1.290,00 (Χιλίων διακοσίων ενενήντα Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 3.560,90 (Τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ και ενενήντα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 815,49 (Οκτακοσίων δέκα πέντε Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,00 ( έκα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 4.886,00 (Τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 454,50 (Τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 6.766,34 (Έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) 11

12 Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 2.000,00 ( ύο χιλιάδων Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 0,00 (µηδέν Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 5.284,16 (Πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων Ευρώ και δέκα έξι λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 5.000,00 (Πέντε χιλιάδων Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 0,00 (µηδέν Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,54 (Σαράντα εννέα χιλιάδων ογδόντα δύο Ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 0,00 (µηδέν Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,57 ( έκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι Ευρώ και πενήντα επτά λεπτών ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 6.125,50 (Έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,42 ( έκα τεσσάρων εξακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων Ευρώ και Σαράντα δύο λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,64 (Πενήντα τριών χιλιάδων τριακόσιων είκοσι τεσσάρων Ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 276,90 ( ιακοσίων εβδοµήντα έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 1.316,29 (Χιλίων τριακοσίων δέκα έξι Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 0,00 (µηδέν Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 0,00 (µηδέν Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 462,59 (Τετρακοσίων εξήντα δύο Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,40 ( έκα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και σαράντα λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού ,00 (Είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 9.176,44 (Εννέα χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα έξι Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών) Για τον Κ.Α σε ύψος ποσού 0,00 (µηδέν Ευρώ) 2. Την διαγραφή δέσµευσης ύψους ποσού ,00 από τον Κ.Α ,0001 «Τέλη κινητής τηλεφωνίας» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονοµικού έτους 2015, το οποίο έχει δεσµευτεί µε την µε αρ. 176/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει εγκριθεί µε την υπ αρ. 12/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής βάσει της υπ αρ. πρωτ. 947/ εισήγησης του Τµήµατος Προµηθειών, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 4α του Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α / «Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ήµου ή της Κοινότητας µπορούν να διατίθενται µε απόφαση του ηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωµή δαπανών, οι οποίες αφορούν επικοινωνίες κάθε µορφής». 12

13 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αµελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr). Α Α:Ω4ΠΠΩΚΑ-ΜΥΚ Η Συντάξασα Παπαχρήστου Αγγελική Η Προϊσταµένη Γιαννουλάκη Χριστίνα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. ΗΜΑΡΧΟΣ 2.ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3.ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 4. /ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 5.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14