Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Συνεδρίαση 139/ , θέμα 11 ο )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Συνεδρίαση 139/ , θέμα 11 ο )"

Transcript

1 Ημερομηνία : Αριθ. Πρωτ. : 4118 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ Θεσσαλίας T.Κ. : Πληροφορίες : Γρ. Πουρνάρα Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση απόφασης υπ αριθμ. 7852/ (ΑΔΑ: 6ΠΨ046914Κ-ΜΩΦ) με θέμα «Διαδικασίες Διαχείρισης Σχεδίων Erasmus+ KA103: Κινητικότητα Φοιτητών & Προσωπικού» Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Συνεδρίαση 139/ , θέμα 11 ο ) Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α 173/1983) και ειδικότερα το άρθρο 1 μετά την αντικατάσταση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 αυτού με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής» (ΦΕΚ Α 114/2001), 2. Tις διατάξεις του Ν.4009/ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το στοιχείο ιη της παρ. 18 του άρθρου 8 «Όργανα του Ιδρύματος» του Κεφαλαίου Δ του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α / ), που τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 / ), καθώς και του στοιχείου ιζ της παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011, προστεθέντος με το ως άνω άρθρο του Ν.4076/11, 3. Tη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 254). 4. Tο Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ190Α / ), 5. Tην Απόφαση υπ αριθμ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον

2 τομέα της δια βίου μάθησης, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμ. L327/45 στις , 6. Tον επικαιροποιημένο Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ όπως τηρείται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 7. Την απόφαση που καταγράφηκε στο πρακτικό της Συνέλευσης υπ αριθμ. 120/ (θέμα 5 ο ) και εκδόθηκε ως Πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης με αριθμ. πρωτ. 7852/ (ΑΔΑ: 6ΠΨ046914Κ-ΜΩΦ). 8. Την αρ. 13/ (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ), για το διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Την αρ /Ε5/ (ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 10. Την αριθ. πρωτ. 4918/ (ΑΔΑ: 72I246914K-4Λ3) απόφαση συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τροποποιούμε την απόφαση που καταγράφηκε στο υπ αριθμ. 120/ πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας (θέμα 5 ο ) [αριθμ. πρωτ. 7852/ (ΑΔΑ: 6ΠΨ046914Κ-ΜΩΦ) πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης] με θέμα «Διαδικασίες Διαχείρισης Σχεδίων Erasmus+ KA103: Κινητικότητα Φοιτητών & Προσωπικού» και την επαναδιατύπωση των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών, ως ακολούθως : Α. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.1. Διαδικασία Σύναψης Νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας (Interinstitutional Agreement) Η απόφαση για τη σύναψη νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας Κινητικότητας λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση μέλους ΕΠ (το οποίο ορίζεται Συντονιστής Συμφωνίας Agreement Coordinator) η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α) την παρουσίαση του Ιδρύματος-εταίρου, β) την επαρκή περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών, και προεραιτικά γ) την αναλυτική πρόταση (σε πίνακα με ECTS) για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των προσφερόμενων μαθημάτων με τα μαθήματα του οικείου Προγράμματος Σπουδών και την μεταφορά των ECTS, καθώς και για την αντιστοίχιση των συστημάτων βαθμολόγησης των δύο Ιδρυμάτων. δ) την πρόταση για την προσφορά μαθημάτων στην Αγγλική για τις ανάγκες των εισερχόμενων φοιτητών από το Ίδρυμα-εταίρο. Τα κριτήρια για τη σύναψη μιας νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας από το Τμήμα είναι: α) τα Προγράμματα Σπουδών των δύο Ιδρυμάτων/Τμημάτων να είναι συμβατά, β) τα προτεινόμενα Ιδρύματα-εταίροι να είναι αναγνωρισμένα HEIs, γ) το Τμήμα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και ΕΠ για να παρέχει μαθήματα στην Αγγλική για τις ανάγκες των εισερχόμενων φοιτητών από το Ίδρυμα-εταίρο. Με την έγκριση της νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας το Τμήμα: α) δεσμεύεται για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των προσφερόμενων μαθημάτων με τα μαθήματα του οικείου Προγράμματος Σπουδών και τη μεταφορά των ECTS στους εξερχόμενους φοιτητές, με την επιστροφή τους, β) εκχωρεί τη δικαιοδοσία στον Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) να υπογράφει τις Συμφωνίες Μάθησης (Learning Agreements) των εξερχόμενων φοιτητών πριν την αναχώρησή τους, και τα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης μετά την επιστροφή τους στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, γ) αναθέτει την ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων του Ιδρύματος-εταίρου (Προγράμματα Σπουδών, προσφερόμενα μαθήματα κ.λπ.) στο Συντονιστή Συμφωνίας, o οποίος επικουρεί τον Τμηματικό Συντονιστή και στη διαδικασία αναγνώρισης,

3 δ) δεσμεύεται για την αποδοχή των προτεινόμενων εισερχόμενων φοιτητών από το Ίδρυμα-εταίρο και την παροχή επαρκούς αριθμού μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα ώστε να διατίθενται τουλάχιστον 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο για την εκπαίδευση αυτών. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει εγκαίρως (κατά το προηγούμενο ΑE) ποια μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική κάθε ΑΕ και ανακοινώνει αυτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus, ε) αναθέτει στο Συντονιστή Συμφωνίας την επίβλεψη (mentoring) των εισερχόμενων φοιτητών από το Ίδρυμα-εταίρο, στ) εκχωρεί τη δικαιοδοσία στον Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) να υπογράφει τις Συμφωνίες Μάθησης (Learning Agreements) των εισερχομένων φοιτητών από το Ίδρυμα-εταίρο σε συνεργασία με τον Συντονιστή Συμφωνίας. Μετά την έγκριση της σύναψης νέας Διιδρυματικής Συμφωνίας: α) ο Συντονιστής της Συμφωνίας προωθεί το πρακτικό έγκρισης και τα απαραίτητα στοιχεία του Ιδρύματος-εταίρου στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την προετοιμασία των εγγράφων και την υπογραφή της Συμφωνίας, β) τα στοιχεία του νέου Ιδρύματος-εταίρου (στοιχεία επικοινωνίας και ιστότοπος) και η εγκεκριμένη (εφόσον υπάρχει) πρόταση για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των προσφερόμενων μαθημάτων με τα μαθήματα του οικείου Προγράμματος Σπουδών και την μεταφορά των ECTS αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος για την ενημέρωση των φοιτητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, γ) με βάση την εγκεκριμένη πρόταση για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των προσφερόμενων μαθημάτων με τα μαθήματα του οικείου Προγράμματος Σπουδών, ο Τμηματικός Συντονιστής υπογράφει τις Συμφωνίες Μάθησης (Learning Agreements) των εξερχόμενων φοιτητών πριν την αναχώρησή τους, και τα έγγραφα αναγνώρισης και αντιστοίχισης μετά την επιστροφή τους στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Α.2. Διαδικασία Αξιολόγησης Υπάρχουσας Διιδρυματικής Συμφωνίας (Interinstitutional Agreement) Οι Διιδρυματικές Συμφωνίες που είναι εν ισχύ κατά την ψήφιση του παρόντος Κανονισμού, θα περάσουν από διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης μετά από εισήγηση μέλους ΕΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Α.1. Οι Διιδρυματικές Συμφωνίες κάθε Τμήματος αξιολογούνται: α) κάθε έξι (6) έτη, πριν την έναρξη του διάδοχου 7ετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος (π.χ. Socrates , Socrates II , Lifelong Learning Programme (LLP) , Erasmus ), β) εάν υφίσταται λόγος τροποποίησης / ακύρωσης της Συμφωνίας. Α.3. Διαδικασία Διεύρυνσης Υπάρχουσας Διιδρυματικής Συμφωνίας (Interinstitutional Agreement) Οι εγκεκριμένες και σε ισχύ Διιδρυματικές Συμφωνίες μπορούν να διευρυνθούν ως προς τα γνωστικά τους αντικείμενα μετά από τη σύμφωνη απόφαση των εμπλεκόμενων Τμημάτων. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατό να συμπεριληφθούν στη Συμφωνία και άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας,. Σε αυτή την περίπτωση ο καθηγητής που προτείνει την επέκταση της Διιδρυματικής Συμφωνίας θεωρείται ως Συντονιστής της Συμφωνίας για το Τμήμα του, και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Α.1. Β. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Β.1. Διαδικασία Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές Στα πλαίσια των σχεδίων ΚΑ103 του προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας να φοιτήσουν, με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας, για ένα διάστημα, από 3 έως 12 μήνες σε Ευρωπαϊκά

4 ΑΕΙ, με τα οποία έχουν συναφθεί Διιδρυματικές Συμφωνίες. Οι σπουδές στο εξωτερικό αναγνωρίζονται πλήρως από το ΤΕΙ Θεσσαλίας με τη χρήση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) με την επιστροφή του φοιτητή. Β.1.1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα για Σπουδές Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus καλεί τους φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνεται: α) κάθε Φεβρουάριο, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), και β) κάθε Οκτώβριο συμπληρωματικά, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα ιδρύματα εταίρους και διαθέσιμα κονδύλια για την επιχορήγηση των δράσεων. Β.1.2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Μετακίνησης Φοιτητή για Σπουδές Προκειμένου να αιτηθούν την μετακίνηση τους μέσω του Προγράμματος Erasmus+ για σπουδές οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας: (α) να είναι Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+, (β) να είναι Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, (γ) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον 80% των μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών και να το πιστοποιούν με σχετική Βεβαίωση που εκδίδεται από το Μητρώο φοιτητών, (δ) να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, τουλάχιστον στο 2ο έτος, (ε) να γνωρίζουν τη γλώσσα διδασκαλίας του Ιδρύματος υποδοχής (Επίπεδο Β1 ή Β2) ή Αγγλικά (Επίπεδο Β1 ή Β2 συνήθως), ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Διιδρυματική Συμφωνία με το Ίδρυμα υποδοχής, και να προσκομίζουν υποχρεωτικά αντίστοιχο αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. (στ) να μην έχουν ολοκληρώσει συνολικά 12 μήνες μετακίνησης για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς υποτροφία) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών τους. Β.1.3. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα για Σπουδές Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για σπουδές και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμπληρώνουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (παρέχεται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus) και δηλώνουν: α) 3 πανεπιστήμια υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας β) τη χρονική διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό (3-12 μήνες) που επιθυμούν. Οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: (α) Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης τουλάχιστον του 80% των μαθημάτων του 1ου έτους σπουδών (εκδίδεται από το Μητρώο για μετακίνηση Erasmus+), (β) Αναλυτική Βαθμολογία (εκδίδεται από το Μητρώο για μετακίνηση Erasmus+), (γ) Πιστοποιητικό Γνώσης της Γλώσσας Διδασκαλίας ή της Αγγλικής (Β1 ή Β2 ή Γ1 ή Γ2), (δ) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου. Β.1.4. Κριτήρια Επιλογής Μετακίνησης Φοιτητή για Σπουδές Προτεραιότητα μετακίνησης για Σπουδές έχουν οι φοιτητές που κάνουν αίτηση πρώτη φορά (ανεξάρτητα αν έχουν ήδη μετακινηθεί για Πρακτική Άσκηση).

5 Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για κινητικότητα για σπουδές γίνεται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus και οι φοιτητές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τελεστές: ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κριτήρια και τελεστές για την επιλογή φοιτητών για μετακίνηση για Σπουδές. Α/Α ΤΕΛΕΣΤΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ 1 0,5 Ακαδημαϊκή επίδοση (σταθμισμένος μέσος όρος - προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία που παρέχεται από το Μητρώο του Τμήματος) Γνώση ξένης γλώσσας (αποδεικνύεται από επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) Επίπεδο Μόρια 2 0,3 C2 ή μητρική 10 C1 8,5 B2 7 B ,1 Αριθμός των μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς Αριθμός Μόρια , ,05 Τρέχον εξάμηνο φοίτησης Εξάμηνο Μόρια > ,05 Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β1) 6-0,1 Ακύρωση μετακίνησης χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus Απορρίπτονται οι αιτήσεις των φοιτητών οι οποίοι: α) αιτούνται μετακίνηση για Σπουδές στο ίδιο Ευρωπαϊκό ΑΕΙ στο οποίο είχαν μετακινηθεί στο παρελθόν πάλι για Σπουδές, β) δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία (βλέπε παρακάτω στις υποχρεώσεις) προηγούμενη μετακίνηση τους στο πρόγραμμα Erasmus+. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών: το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus αποστέλλει τα αποτελέσματα με τους πίνακες των εγκεκριμένων και των επιλαχόντων φοιτητών για μετακίνηση στους Τμηματικούς Συντονιστές (Departmental Coordinators) του οικείου Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ο αριθμός των φοιτητών που μετακινούνται με επιχορήγηση κάθε Ακαδημαϊκό Έτος καθορίζεται: α) από τα διαθέσιμα κονδύλια, β) τις διαθέσιμες θέσεις στα ιδρύματα υποδοχής με βάση τις Διιδρυματικές Συμφωνίες κάθε Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, και γ) τη σχετική ζήτηση (αριθμός αιτήσεων των φοιτητών).

6 Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν αλλά υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα ιδρύματα υποδοχής, δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν οι φοιτητές με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), εφόσον το επιθυμούν. Β.1.5. Υποχρεώσεις Μετακινούμενων Φοιτητών Erasmus + για Σπουδές Οι φοιτητές που μετακινούνται στο εξωτερικό για Σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ υποχρεούνται: α) να τηρούν τους όρους και κανονισμούς του προγράμματος όπως αυτοί περιγράφονται στον Χάρτη Φοιτητή Erasmus, και προκύπτουν από την Σύμβαση Επιχορήγησης Κινητικότητας και την Συμφωνία Μάθησης που υπογράφουν πριν την αναχώρηση τους για το Ίδρυμα Υποδοχής, β) να πιστοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ίδρυμα Υποδοχής αποστέλλοντας ηλεκτρονικά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, το έγγραφο Certificate of Arrival (παρέχεται από το Γραφείο) εντός 10 ημερών από την άφιξη τους στο Ίδρυμα Υποδοχής, γ) να τηρούν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν στο Ίδρυμα Υποδοχής, όπως την παρακολούθηση μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε εργαστήρια /workshops, συμμετοχή στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, δηλ. εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές κλπ. δ) να ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν στο Ίδρυμα Υποδοχής, και να αποκομίσουν τουλάχιστον 10 πιστωτικές μονάδες ECTS για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μετακίνησης ή 8 πιστωτικές μονάδες ECTS για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο. ε) να προσκομίσουν το έγγραφο Certificate of Duration (παρέχεται από το Γραφείο) πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Ίδρυμα Υποδοχής, κατά την επιστροφή τους στο ΤΕΙ Θεσσαλίας μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Erasmus στο εξωτερικό. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει το υπολειπόμενο 20% της χρηματοδότησης ή να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης των μετακινούμενων φοιτητών-erasmus σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων. Β.1.6. Αναγνώριση του Προγράμματος Σπουδών στο Εξωτερικό Το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement for Studies). Η διαδικασία αναγνώρισης περιλαμβάνει δύο φάσεις: 1. Πριν την αναχώρηση από το ΤΕΙ Θεσσαλίας α) Οι φοιτητές συμπληρώνουν το Έντυπο Αναγνώρισης 1 (πριν την αναχώρηση) με την βοήθεια του Συντονιστή Συμφωνίας (Agreement Coordinator) με το Ίδρυμα Υποδοχής και με βάση τις εγκεκριμένες αντιστοιχίες των δύο προγραμμάτων σπουδών όπως αυτές ανακοινώνονται στον ιστότοπο του οικείου Τμήματος. β) Το έντυπο υπογράφεται από το Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator). 2. Μετά την επιστροφή στο ΤΕΙ Θεσσαλίας α) Οι φοιτητές συμπληρώνουν το Έντυπο Αναγνώρισης 2 (μετά την επιστροφή) με βάση το Έντυπο Αναγνώρισης 1 και το Transcript of Records που λαμβάνουν από το Ίδρυμα Υποδοχής. Η μετατροπή της βαθμολογίας που έχει απονεμηθεί στους φοιτητές από το Ίδρυμα Υποδοχής γίνεται με βάση την αντιστοίχιση των συστημάτων βαθμολόγησης των δύο Ιδρυμάτων, (προέλευσης και υποδοχής) όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Συνέλευση του οικείου Τμήματος.

7 β) Το έντυπο υπογράφεται από το Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) και υποβάλλεται από τον φοιτητή στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος μαζί με την Αίτηση Αναγνώρισης. γ) Η Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει την αναγνώριση και αντιστοίχιση του Προγράμματος Σπουδών στο εξωτερικό. Β.1.7. Παράταση της περιόδου Μετακίνησης Φοιτητή για Σπουδές Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους, οι φοιτητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρατείνουν την περίοδο των σπουδών τους για ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο/εξάμηνο εντός του τρέχοντος ΑΕ στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Σε αυτή την περίπτωση: α) ενημερώνουν ηλεκτρονικά ( ) το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus το αργότερο ένα (1) μήνα πριν την ολοκλήρωση της αρχικής περιόδου Erasmus, β) συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Παράτασης Σπουδών Erasmus (παρέχεται από το Γραφείο), γ) ενημερώνουν το Γραφείο και τον Departmental Coordinator στο Ίδρυμα Υποδοχής, τηρώντας τις προθεσμίες του Ιδρύματος Υποδοχής, δ) ενημερώνουν ηλεκτρονικά ( ) τον Συντονιστή Συμφωνίας (Agreement Coordinator) και τον Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) του οικείου Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος και θα υπογράψει τις αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement), αν εγκριθεί η παράταση. Η Παράταση της περιόδου Σπουδών Erasmus εγκρίνεται εφόσον οι μετακινούμενοι φοιτητές: α) δεν έχουν ολοκληρώσει συνολικά 12 μήνες μετακίνησης για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς υποτροφία) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών τους, β) έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αρχική περίοδο Erasmus για σπουδές, γ) έχουν υποβάλλει έγκαιρα την Αίτηση Παράτασης Σπουδών Erasmus, δ) έχουν εξασφαλίσει την έγκριση της παράτασης από το Ίδρυμα Υποδοχής και από τον Τμηματικό Συντονιστή (Departmental Coordinator) του οικείου Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση για την περίοδο παράτασης των Σπουδών τους στο Ίδρυμα Υποδοχής εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Σε περίπτωση που τα κονδύλια δεν επαρκούν, δίνεται η δυνατότητα να παρατείνουν οι φοιτητές την περίοδο των σπουδών Erasmus με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), εφόσον το επιθυμούν. Β.2. Διαδικασία Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Στα πλαίσια των σχεδίων ΚΑ103 του προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και πρόσφατα αποφοιτήσαντες του ΤΕΙ Θεσσαλίας να πραγματοποιήσουν, με ταυτόχρονη χορήγηση υποτροφίας, Πρακτική Άσκηση (Traineeship Mobility) για ένα διάστημα από 2 έως 12 μήνες σε Ευρωπαϊκούς φορείς υποδοχής (Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, οργανισμούς, κέντρα κατάρτισης, Πρεσβείες, μουσεία, σχολεία κ.ά.). Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, αναγνωρίζεται πλήρως από το ΤΕΙ Θεσσαλίας με τη χρήση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) με την επιστροφή του φοιτητή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες θα πρέπει να έχουν προνοήσει να υποβάλλουν την αίτηση για Πρακτική Άσκηση μέσα στο τελευταίο Ακαδημαϊκό Έτος των σπουδών τους. Β.2.1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus καλεί τους φοιτητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνεται 4 φορές το έτος:

8 α) κάθε Οκτώβριο, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το τρέχον A.E. (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), β) κάθε Ιανουάριο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος A.E., γ) κάθε Απρίλιο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από υποψήφιους που πρόκειται να αποφοιτήσουν το Μάιο-Ιούνιο του τρέχοντος A.E., (δ) κάθε Ιούνιο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο A.E. (χειμερινό εξάμηνο). Β.2.2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Μετακίνησης Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση Προκειμένου να αιτηθούν τη μετακίνηση τους για Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ οι υποψήφιοι πρέπει πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας: (α) να είναι Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+, (β) να είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, (γ) να έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τον κανονισμό του οικείου Τμήματος (πιστοποιείται με Βεβαίωση από το Μητρώο) (δ) να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σε επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, (γ) να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής (Επίπεδο Β1 ή Β2) ή Αγγλικά (Επίπεδο Β1 ή Β2 συνήθως), όπως αυτό προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, (δ) να μην έχουν ολοκληρώσει συνολικά 12 μήνες μετακίνησης για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς υποτροφία) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών. Β.2.3. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμπληρώνουν και υποβάλλουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (παρέχεται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus) μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: (α) Βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει τα απαραίτητα μαθήματα για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, σύμφωνα με τον κανονισμό του οικείου Τμήματος (εκδίδεται από το Μητρώο). (β) Αναλυτική Βαθμολογία (εκδίδεται από το Μητρώο για μετακίνηση Erasmus). (γ) Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας του φορέα υποδοχής ή της Αγγλικής (Β1 ή Β2 ή Γ1 ή Γ2) εάν το απαιτεί ο φορέας υποδοχής. (δ) Βεβαίωση αποδοχής από τον οργανισμό/φορέα υποδοχής (Letter of acceptance) (παρέχεται υπόδειγμα από το Γραφείο). Θα πρέπει να αναφέρει κατ ελάχιστο: (i) το όνομα του υποψηφίου, (ii) ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ δράση KA103, (iii) τη χρονική περίοδο της Πρακτικής Άσκησης, και (iv) σαφή αναφορά για τη γλώσσα εργασίας και το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας. (ε) Βεβαίωση Συνάφειας του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του οικείου Τμήματος (παρέχεται υπόδειγμα από το Γραφείο). (στ) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου. Β.2.4. Κριτήρια Επιλογής Μετακίνησης Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση Προτεραιότητα μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση έχουν οι φοιτητές που κάνουν αίτηση πρώτη φορά (ανεξάρτητα αν έχουν ήδη μετακινηθεί για Σπουδές).

9 Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών για κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση γίνεται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας και οι φοιτητές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τελεστές: ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κριτήρια και τελεστές για την επιλογή φοιτητών για μετακίνηση στο εξωτερικό για Πρακτική Άσκηση. Α/Α ΤΕΛΕΣΤΗΣΚΡΙΤΗΡΙΑ Ακαδημαϊκή επίδοση (σταθμισμένος μέσος όρος - προκύπτει από 1 0,5 την αναλυτική βαθμολογία που παρέχεται από το Μητρώο του Τμήματος) Γνώση ξένης γλώσσας (αποδεικνύεται από επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) Επίπεδο Μόρια C2 ή 2 0,35 μητρική 10 C1 8,5 B2 7 B1 5. Τρέχον εξάμηνο φοίτησης Εξάμηνο Μόρια , > ,05 Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β1) 5-0,1 Ακύρωση μετακίνησης για πρακτική άσκηση κατά το προηγούμενο έτος χωρίς έγκαιρη ενημέρωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus Απορρίπτονται οι αιτήσεις των φοιτητών οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία (βλέπε υποχρεώσεις, Κεφ. Β.1.5) προηγούμενη μετακίνηση τους στο πρόγραμμα Erasmus+. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών: α) το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus αποστέλλει τα αποτελέσματα με τους πίνακες των εγκεκριμένων και των επιλαχόντων φοιτητών για μετακίνηση στους Τμηματικούς Υπεύθυνους της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, β) οι Τμηματικοί Υπεύθυνοι της Πρακτικής Άσκησης εισηγούνται τα αποτελέσματα στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προς έγκριση. Ο αριθμός των φοιτητών που μετακινούνται με επιχορήγηση κάθε Α.Ε. καθορίζεται: α) από τα διαθέσιμα κονδύλια, β) τη σχετική ζήτηση (αριθμός αιτήσεων των φοιτητών). Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθούν οι φοιτητές με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), εφόσον το επιθυμούν. Β.2.5. Υποχρεώσεις Μετακινούμενων Φοιτητών Erasmus + για Πρακτική Άσκηση Σε συνέχεια της επιλογής τους οι φοιτητές και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες υποχρεούνται: α) να εναρμονιστούν με τις υποχρεώσεις του οικείου Τμήματος (αν απαιτούνται) που ισχύουν για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα, β) να ετοιμάσουν, με την καθοδήγηση του Γραφείου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus, το έγγραφο «Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση /

10 Learning Agreement for Traineeship» το οποίο συμπληρώνεται από τους φοιτητές αρχικά με τα προσωπικά τους στοιχεία, και στην συνέχεια από τον Φορέα Υποδοχής και στο τέλος ελέγχεται για τη συνάφεια της και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του οικείου Τμήματος. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται υποχρεωτικά για κάθε μία από τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ στους φοιτητές: α) να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση που είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του τίτλου σπουδών που απονέμεται από όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας, β) να πραγματοποιήσουν δεύτερη περίοδο Πρακτικής Άσκησης (εθελοντικής) επιπροσθέτως της υποχρεωτικής, γ) να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό ως απόφοιτοι και να την ολοκληρώσουν μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποφοίτηση τους από το ΤΕΙ Θεσσαλίας. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες που μετακινούνται στο εξωτερικό για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ υποχρεούνται: α) να τηρούν τους όρους και κανονισμούς του προγράμματος όπως αυτοί περιγράφονται στον Χάρτη Φοιτητή Erasmus, και προκύπτουν από τη Σύμβαση Επιχορήγησης Κινητικότητας και τη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης που υπογράφουν πριν την αναχώρηση τους για το φορέα υποδοχής, β) να τηρούν τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που επέλεξαν και εν γένει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διαμονή τους ως φοιτητές-erasmus στη χώρα υποδοχής. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης των μετακινούμενων φοιτητών-erasmus σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεων. Β.2.6. Αναγνώριση της Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου εργασίας στο Φορέα Υποδοχής με τη χρήση των πιστωτικών μονάδων ECTS, εφόσον οι φοιτητές εξακολουθούν να διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα κατά την επιστροφή τους στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Λόγω της φύσης, όμως, του προγράμματος, η διαδικασία αναγνώρισης δεν είναι «αυτόματη» καθώς περιλαμβάνει τις παρακάτω περιπτώσεις (και συνδυασμό αυτών): α) η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται και λαμβάνεται υπόψη στην απόκτηση του τίτλου σπουδών συμβάλλοντας στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται, β) η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό αναγνωρίζεται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στην απόκτηση του τίτλου σπουδών, δίνοντας ωστόσο επιπλέον πιστωτικές μονάδες ECTS - πέρα από αυτές που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών, γ) στη περίπτωση μετακίνησης με την ιδιότητα του αποφοίτου, η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) και προαιρετικά μπορεί να καταγραφεί στο Europass Mobility Document το οποίο φροντίζει να διεκπεραιώσει το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας, εφόσον υπάρχουν η σχετική αναφορά στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση και η αποδοχή του Φορέα Υποδοχής. Στις περιπτώσεις α) & β) η περίοδος Πρακτικής Άσκησης αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή. Μετά την επιστροφή στο ΤΕΙ Θεσσαλίας: α) Οι φοιτητές προσκομίζουν μια Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από το φορέα υποδοχής καθώς και το συμπληρωμένο έγγραφο Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship). β) Οι φοιτητές συμπληρώνουν το Έντυπο Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υπογράφεται από το Τμηματικό Συντονιστή για την Πρακτική Άσκηση.

11 β) το Έντυπο Αναγνώρισης Πρακτικής Άσκησης μαζί με την Αίτηση Αναγνώρισης και τα έγγραφα που αναφέρονται στο α) υποβάλλονται από τον φοιτητή στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. γ) Η Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει την αναγνώριση και αντιστοίχιση Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό, εκτός και αν η αρμοδιότητα αυτή έχει εκχωρηθεί από τη Συνέλευση Τμήματος στην Επιτροπή Π.Α., η οποία ενεργεί αναλόγως. δ) Αντίγραφο του Πρακτικού αποστέλλεται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας για την ολοκλήρωση του φακέλου του φοιτητή. Β.2.7. Παράταση της περιόδου Μετακίνησης Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση Κατά την διάρκεια της μετακίνησης τους, οι φοιτητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να παρατείνουν την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα Υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση: α) ενημερώνουν ηλεκτρονικά ( ) το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus το αργότερο δύο (2) μήνες πριν την ολοκλήρωση της αρχικής περιόδου Πρακτικής Άσκησης Erasmus, β) συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Παράτασης Πρακτικής Άσκησης Erasmus (παρέχεται από το Γραφείο), γ) ενημερώνουν ηλεκτρονικά ( ) τον Τμηματικό Συντονιστή για την Πρακτική Άσκηση του οικείου Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος και θα υπογράψει τις αλλαγές στη Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship), αν εγκριθεί η παράταση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυνατότητα Παράτασης της περιόδου Μετακίνησης για Πρακτική Άσκηση ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ στους πρόσφατα αποφοιτήσαντες. Η Παράταση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης Erasmus εγκρίνεται εφόσον οι μετακινούμενοι φοιτητές: α) δεν έχουν ολοκληρώσει συνολικά 12 μήνες μετακίνησης για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς υποτροφία) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ κατά τον τρέχοντα κύκλο σπουδών τους, γ) έχουν υποβάλλει έγκαιρα την Αίτηση Παράτασης Πρακτικής Άσκησης Erasmus, δ) έχουν εξασφαλίσει την έγκριση της παράτασης από το Φορέα Υποδοχής και από τον Τμηματικό Συντονιστή για την Πρακτική Άσκηση του οικείου Τμήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση για την περίοδο Παράτασης της Πρακτικής Άσκησης στο Φορέα Υποδοχής εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Σε περίπτωση που τα κονδύλια δεν επαρκούν, δίνεται η δυνατότητα να παρατείνουν οι φοιτητές την περίοδο της Πρακτικής Άσκησης Erasmus με μηδενική επιχορήγηση (zero-grant), εφόσον το επιθυμούν. Γ. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.1. Διαδικασία Κινητικότητας μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ για Διδασκαλία & Επιμόρφωση Στα πλαίσια των σχεδίων ΚΑ103 του προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ (*Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε όλες τις κατηγορίες Διδασκόντων επί συμβάσει. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων της κατηγορίας αυτής εφαρμόζονται τα κριτήρια 1, 2, 6, 7, 10, 11 του Πίνακα 3. Η μετακίνησή τους εγκρίνεται όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα μετακίνησης έχουν τα μέλη ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Λοιπό Προσωπικό) με σύμβαση του ΤΕΙ Θεσσαλίας να μετακινηθούν για Διδασκαλία & Επιμόρφωση, με ταυτόχρονη επιχορήγηση, για διάστημα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος Erasmus, Η κινητικότητα με σκοπό τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο. Μια κινητικότητα διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα όπως αυτός καθορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus

12 Γ.1.1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κινητικότητα μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ για Διδασκαλία & Επιμόρφωση Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus καλεί τα μέλη ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνεται: α) κάθε Ιούνιο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο Α.Ε. (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), και β) κάθε Ιανουάριο συμπληρωματικά, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Α.Ε., σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για την επιχορήγηση των δράσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μετακίνησης στο Πρωτόκολλο του TEI η οποία και διαβιβάζεται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus. Γ.1.2. Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κινητικότητας μελών ΕΠ Για Διδασκαλία α) η ύπαρξη Διιδρυματικής Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής, ή έναρξη νέας συνεργασίας, β) η υποβολή προσχεδίου Προγράμματος Διδασκαλίας (Staff Mobility Agreement for Teaching) από το αιτούμενο μέλος ΕΠ. Για Επιμόρφωση α) β) Υποβολή προσχεδίου Προγράμματος Επιμόρφωσης (Staff Mobility Agreement for Training) από το αιτούμενο μέλος ΕΠ. Γ.1.3. Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων Κινητικότητας μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus εξετάζει τις αιτήσεις των μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ προς κινητικότητα και αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις του κεφ. Γ.1.2 αποφασίζει την έγκριση των αιτήσεων βάση εφαρμογής ενιαίων κριτηρίων που παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Μοριοδότηση για την επιλογή μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ για μετακίνηση στο εξωτερικό για διδασκαλία ή επιμόρφωση. Α/Α Α. Μέλη ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υποψήφιοι που αιτούνται για πρώτη φορά κινητικότητα & έναρξη νέας διμερούς συνεργασίας Υποψήφιοι που αιτούνται για πρώτη φορά κινητικότητα Τακτικοί Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές και Καθηγητές Εφαρμογών ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ Επαρκώς τεκμηριωμένο Σχέδιο Διδασκαλίας/Επιμόρφωσης με έμφαση στη διάδοση και αξιοποίηση των εμπειριών προς όφελος του ΤΕΙ + 15 Η μοριοδότηση ισχύει για 2 ΑΕ Πιστοποιείται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή τεκμηριώνεται από σπουδές ή επαγγελματική απασχόληση στο εξωτερικό.

13 Θεσσαλίας Διδασκαλία μαθημάτων σε εισερχομένους φοιτητές Τμηματικοί Συντονιστές ή Συντονιστές Συμφωνίας (Departmental Coordinators / Agreement Coordinators) Συμμετοχή σε διεθνείς εβδομάδες διδασκαλίας που διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus από Ίδρυμα του εξωτερικού Προηγούμενη μετακίνηση (στο ίδιο ή στο προηγούμενο ΑΕ) Ακύρωση μετακίνησης στο παρελθόν (μέχρι 5 ΑΕ) + 10 μέχρι μέχρι για ένα μάθημα, +20 για δύο ή περισσότερα μαθήματα. Η μοριοδότηση ισχύει για 2 ΑΕ. Λαμβάνουν 10 μόρια. Σε περίπτωση που εκδηλώνουν ενεργή συμμετοχή σε διμερείς συμφωνίες (αριθμός εισερχομένων / εξερχομένων φοιτητών) λαμβάνουν 15 μόρια για δύο ΑΕ. Γ.1.4. Μετά την Επιλογή (και πριν την Αναχώρηση) του Μέλους ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Κατόπιν της επιλογής του για επιχορήγηση, το κάθε μέλος ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ θα λάβει σχετική ενημέρωση (μέσω ) από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία της Σύμβασης Επιχορήγησης Προσωπικού για Διδασκαλία/Επιμόρφωση και του υπογεγραμμένου Προγράμματος Διδασκαλίας/ Επιμόρφωσης. Γ.1.5. Μετά την Επιστροφή του Μέλους ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ Με την επιστροφή του, ο μετακινούμενος θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus: α) Τα boarding passes/αποκόμματα εισιτηρίων (λεωφορείου/τρένου)/αποδείξεις διοδίων, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης. β) Το τυχόν διδακτικό/επιμορφωτικό υλικό που παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας/επιμόρφωσης στο ΑΕΙ υποδοχής. γ) Πιστοποιητικό (Βεβαίωση) Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το ΑΕΙ υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του, οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποίησε διδασκαλία/επιμόρφωση και ο συνολικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας σλυμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οδηγό του προγράμματος Erasmus. Εάν ο μετακινούμενος πραγματοποίησε διδασκαλία/επιμόρφωση Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στο Πιστοποιητικό (Βεβαίωση). Γ.2. Διαδικασία Κινητικότητας μελών Λοιπού Προσωπικού για Επιμόρφωση Ως Λοιπό Προσωπικό (ΛΠ) λογίζονται όλοι οι υπάλληλοι του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εκτός των μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ. Στα πλαίσια των σχεδίων ΚΑ103 του προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του Λοιπού Προσωπικού (ΛΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας να μετακινηθούν για Επιμόρφωση, με ταυτόχρονη επιχορήγηση, για ένα διάστημα, μέχρι 5 ημέρες, εξαιρουμένου του χρόνου μετακίνησης, σε Ευρωπαϊκά ΑΕΙ/Οργανισμούς. Η αναλογία κατανομής των κονδυλίων κινητικότητας, και δεδομένου του σχετικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και ΛΠ είναι 5:1.

14 Γ.2.1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κινητικότητα μελών Λοιπού Προσωπικού για Επιμόρφωση Το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας καλεί τα μέλη ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Λοιπού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που ανακοινώνεται: α) κάθε Ιούνιο, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το επόμενο Α.Ε. (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), και β) κάθε Ιανουάριο συμπληρωματικά, για δράσεις κινητικότητας που θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος Α.Ε., σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για την επιχορήγηση των δράσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μετακίνησης στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ η οποία και διαβιβάζεται στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus. Το Γραφείο συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τις αξιολογεί. Γ.2.2. Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κινητικότητας μελών Λοιπού Προσωπικού για Επιμόρφωση α) Η γνώση ξένης γλώσσας (γλώσσα της χώρας υποδοχής ή Αγγλική) επιπέδου τουλάχιστον Β1 (Απαραίτητη προϋπόθεση) β) Υποβολή προσχεδίου Προγράμματος Επιμόρφωσης (Staff Mobility Agreement for Training) από το αιτούμενο μέλος Λοιπού Προσωπικού. Γ.2.3. Κριτήρια Επιλογής Κινητικότητας μελών Λοιπού Προσωπικού Οι αιτήσεις του ΛΠ εξετάζονται από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητα. Για την υποβοήθησή της εφαρμόζεται ο παρακάτω Πίνακας Μοριοδότησης. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Μοριοδότηση για την επιλογή μελών του ΛΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας για μετακίνηση στο εξωτερικό για επιμόρφωση. Α/Α Α. Μέλη Λοιπού Προσωπικού ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υποψήφιοι που αιτούνται για πρώτη φορά κινητικότητα & έναρξη νέας διμερούς συνεργασίας Υποψήφιοι που αιτούνται για πρώτη φορά κινητικότητα Επαρκώς τεκμηριωμένο Σχέδιο Επιμόρφωσης με έμφαση στη διάδοση και αξιοποίηση των εμπειριών προς όφελος του ΤΕΙ Θεσσαλίας Γνώση ξένης γλώσσας Προηγούμενη μετακίνηση (στο ίδιο ή στο προηγούμενο ΑΕ) Ακύρωση μετακίνησης στο παρελθόν (μέχρι 5 ΑΕ) Επίπεδο Μόρια C2 ή μητρική + 25 C B B Η μοριοδότηση ισχύει για 2 ΑΕ Αποδεικνύεται από επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Γ.2.4. Μετά την Επιλογή (και πριν την Αναχώρηση) του μέλους Λοιπού Προσωπικού

15 Κατόπιν της επιλογής του για επιχορήγηση, το κάθε μέλος Λοιπού Προσωπικού θα λάβει σχετική ενημέρωση (μέσω ) από το Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus για την κίνηση των σχετικών διαδικασιών και την προετοιμασία της μετακίνησης του, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιμασία της Σύμβασης Επιχορήγησης Προσωπικού για Επιμόρφωση και του υπογεγραμμένου Προγράμματος Επιμόρφωσης. Γ.2.5. Μετά την Επιστροφή του μέλους Λοιπού Προσωπικού Με την επιστροφή του, ο μετακινούμενος θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Erasmus: α) Τα boarding passes/αποκόμματα εισιτηρίων (λεωφορείου/τρένου)/αποδείξεις διοδίων, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης. β) Το τυχόν επιμορφωτικό υλικό που παρήχθη ως απόρροια της επιμόρφωσης στο ΑΕΙ/Οργανισμό Υποδοχής. γ) Πιστοποιητικό (Βεβαίωση) Συμμετοχής (με υπογραφή και σφραγίδα) από το ΑΕΙ υποδοχής με το οποίο θα πιστοποιείται η διάρκεια παραμονής του και οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση. Εάν ο μετακινούμενος συμμετείχε σε επιμόρφωση Σάββατο ή Κυριακή, αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται στο Πιστοποιητικό (Βεβαίωση). Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: - ΣΧΟΛΕΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ERASMUS o ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΤΩΝΑΣ, ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ o ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΡΑΝΗ o ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ o ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΡΑΛΟΥ o ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ [Συνεδρίαση 120/ (θέμα 5 ο ) ]

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ [Συνεδρίαση 120/ (θέμα 5 ο ) ] Λάρισα, 23-12-2016 Αριθ. Πρωτ. 7852 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Μετακινήσεις για σπουδές (προπτυχιακοί φοιτητές) Τμήμα Εικαστικών Τεχνών Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές/ήτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2015 Προκηρύσσεται η επιλογή φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Θεολογίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2016-17 Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας που επιθυµούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 12 Μαΐου 2016 Αριθ. Πρωτ. 2673 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr φοιτητές εξερχόμενοι ERASMUS+ σπουδές 1 Ε. Κ. Παλούρα ERASMUS PLUS 2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ 3 Βασικές Δράσεις 1. Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων 2. Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ Προϋπολογισμός: 14,7 δις για 7 χρόνια Ξεχωριστές δραστηριότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies)

Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies) Πληροφορίες για το Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές (Studies) Γιατί είναι σημαντική η κινητικότητα για τους φοιτητές; Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων: Βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητες τους Μαθαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMU S+ 2015-2016 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ LLP/ERASMUS ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ERASMUS Ημερ.:03.04.2018 Αρ. πρωτ.: 72494 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2844 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟYΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟYΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 22/1/2018 Α.Π. 3931 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019 για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. 2011 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟYΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟYΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Erasmus Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Οδηγός Erasmus Τμήματος Φυσικοθεραπείας Οδηγός Erasmus Τμήματος Φυσικοθεραπείας Συγγραφή: Μπανιά Θεοφανή, Πανεπιστημιακός συνεργάτης Μπίλλη Ευδοκία, Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιμέλεια: Μπίλλη Ευδοκία, Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πρόγραμμα ERASMUS+ Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, 73100 Χανιά Κρήτη Πληροφορίες: Ελευθερία Καραγιάννη, Κτήριο Ε5, γραφείο 009, e-mail: erasmus-plus@isc.tuc.gr τηλ: +30 2210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια. www.eurep.auth.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια. www.eurep.auth.gr ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε. Κ. Παλούρα Τομέας ΦΣΚ, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS Α. Ιωαννίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΤΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το ΠΤΝ, επιπλέον των κριτηρίων επιλεξιμότητας των φοιτητών υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ L.L.P. / ERASMUS/Ι.Κ.Υ. 2013 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεματική εκδήλωση: «Επιδιώκοντας την Αριστεία στην κινητικότητα ERASMUS» ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΙΚΥ Ν. ΙΩΝΙΑ, Ευφροσύνη Παπασταματίου 29 Νοεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ERASMUS-01. Άρτα, 08/11/2017 Αριθ. Πρωτ.: 4162

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ERASMUS-01. Άρτα, 08/11/2017 Αριθ. Πρωτ.: 4162 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 08/11/2017 Αριθ. Πρωτ.: 4162 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Α) Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εάν κάποια φοιτήτρια / κάποιος φοιτητής δεν πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 20/9/2016 Αρ. Πρωτ. 761 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus

Erasmus Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr 1 Ε. Κ. Παλούρα ERASMUS PLUS 2014 Η εξέλιξη του προγράμματος ERASMUS Σωκράτης/ Erasmus Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Συνεδρίαση αρ.8/ Θέμα 10 ο )

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Συνεδρίαση αρ.8/ Θέμα 10 ο ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-4-2018 Αριθ. Πρωτ. 2048 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: Εφόσον ο υποψήφιος φοιτητής επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση σε κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. International Relations Office.

Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. International Relations Office. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διεθνών Σχέσεων International Relations Office http://www.upatras.gr/el/erasmusplus Τµήµα ιεθνών Σχέσεων Αναπλ. Προϊσταμένη: Ανδρονίκη Χρυσάφη 1. Μαρία Κότσαρη: Erasmus+ Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΓΕΝΙΚΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ σε πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1)Application Form που αφορά στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form προσκομίζεται από το Παν.

1)Application Form που αφορά στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. Το Application Form προσκομίζεται από το Παν. Έντυπα που αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο Φιλοξενίας Εφόσον επιλεγείτε από το τμήμα σας, το τμήμα σας αποστέλλει τα πρακτικά επιλογής στο γραφείο Κινητικότητας Erasmus που αναλαμβάνει να σας ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο )

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο ) Λάρισα, 12-2-2018 Αρ. Πρωτ. 807 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Γραμματεία ΕΛΚΕ ΑΠΘ Τμήμα Marketing, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Πληροφορίες: Ηλιάνα Μπουσιάκη Τηλ: +302310994044 Fax: +302310853283 E-mail: marketing@rc.auth.gr Θεσσαλονίκη, 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS/ STAFF TRAINING 2011-12 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύµφωνα µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εθνικής Μονάδας (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) έχουν τεθεί τα παρακάτω κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΦ.10.1/ Θεσσαλονίκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ [Συνεδρίαση 124/ (θέμα 11 ο ) ]

Α Π Ο Φ Α Σ Η H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ [Συνεδρίαση 124/ (θέμα 11 ο ) ] Λάρισα, : 16-2-2017 Αριθ. Πρωτ. : 717 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κτι ριο Α, Κωστακιοι, Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail:

Κτι ριο Α, Κωστακιοι, Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail: Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Κτι ριο Α, Κωστακιοι, 471 50 Άρτα Ημ/νία: 24/04/2018 Τηλ. : 26810 50544 Αρ. Πρωτοκ.: 1780 erasmus.teiep.gr e mail: erasmus@teiep.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2842 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist

Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist Erasmus+ Κινητικότητα για πρακτική άσκηση Checklist Α) Πριν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για πρακτική άσκηση Αναζητώ μόνος μου ή και με τη βοήθεια του γραφείου Erasmus φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 15/11/2017 Αριθ. Πρωτ. 6344 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚH AΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω:

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚH AΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟYΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟYΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚH AΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚO EΤΟΣ 2018-19 Τα βήµατα που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη

Γραφείο: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 84581 Θεσσαλονίκη, 21/9/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΚΥ ΠΑΤΣΙΟΥ Ιπποκράτους 20, 10680 Αθήνα Τηλ. 2103688544 2103688542 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤ ΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝ ΤΙΠΡΥΤ ΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣ ΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤ ΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝ ΤΙΠΡΥΤ ΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣ ΑΛΙΑΣ Λάρισα, 30 Αυγούστου 2017 Αριθ. πρωτ. ΤΕΙ/Θ 4608 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σέρρες 28-9-2017 &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πριν την διαδικασία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τι πρέπει να προσέξετε πριν την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές. 2. Διαδικασία υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/10/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 690 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. : 26810 50544 http://erasmus.teiep.gr/ e-mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/ypourgiki_apofasi_ects.pdf 2 / 10

https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/ypourgiki_apofasi_ects.pdf 2 / 10 ιαδικασία απόδοσης και αναγνώρισης ακαδηµαϊκών µονάδων ECTS και µετατροπής βαθµολόγησης των φοιτητών Erasmus+ Εισαγωγή Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ιαδικασίες πριν την επιλογή

Ι. ιαδικασίες πριν την επιλογή EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LLP/ERASMUS ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Προγράµµατος LLP/ERASMUS Της Ιατρικής Σχολής του Α.Π. έχει ως πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS +

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS + ERASMUS + 2017-2018 1 ERASMUS + Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Πανεπιστημίου Πειραιώς Προθεσμία Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus + για Σπουδές στην Ευρώπη για το Ακαδημαϊκό Έτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus + για Σπουδές στην Ευρώπη για το Ακαδημαϊκό Έτος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκήρυξη θέσεων φοιτητών Erasmus + για Σπουδές στην Ευρώπη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Προς: τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους Διμερών Συμφωνιών με κινητικότητα φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2014/2015 ΡΙΤΑ ΜΠΙΖΙΟΥ ΙΚΥ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2014/2015 ΡΙΤΑ ΜΠΙΖΙΟΥ ΙΚΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2014/2015 ΡΙΤΑ ΜΠΙΖΙΟΥ ΙΚΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ανεξαρτήτου αρ. μετακινήσεων και τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573

Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 573 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248

MENTORING (Εκπαιδευτικό έτος 2014-2015): Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2248 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 31/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: 940 Κωστακιοί, 47100 Άρτα Φίλιππα Παναγιώτα 26810 50230 26810 50240 tegeo@teiep.gr www.teiep.gr ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση Κινητικότητας με σκοπό την Επιμόρφωση μέσω του προγράμματος Erasmus+, ακαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων Ιωάννινα, 3 Μαρτίου 2017 Αρ. πρωτ. Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 84609 Θεσσαλονίκη, 20/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟYΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟYΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚH AΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚO EΤΟΣ 2017-18 Τα βήµατα που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΝΤΥΠΑ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 319, 210 8203 320 / Fax: 210 8203301 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 319, 210 8203 320 / Fax: (+30) 210 8203301 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 19-06-2015 Αρ. Πρ.: 17504 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 9/2/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα