Ψυχιατρικά επείγοντα στη ιασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας: Συγκριτική µελέτη Β. Ιακωβίδης, Γ. Καλλέργης, Φ. Αναγνωστόπουλος, Χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυχιατρικά επείγοντα στη ιασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας: Συγκριτική µελέτη Β. Ιακωβίδης, Γ. Καλλέργης, Φ. Αναγνωστόπουλος, Χ."

Transcript

1 Ψυχιατρικά επείγοντα στη ιασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας: Συγκριτική µελέτη Β. Ιακωβίδης, Γ. Καλλέργης, Φ. Αναγνωστόπουλος, Χ. Μπεντενίδης Τοµέας Ψυχικής Υγείας Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Μεταξά» Εξετάζονται οι επείγουσες κλήσεις προς τη ιασυνδετική Ψυχιατρική του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Μεταξά» που προκλήθηκαν από αιφνίδιες και απροσδόκητες διαταραχές συµπεριφοράς των ασθενών και συγκρίνονται σε δύο έτη µε διαφορά µιας δεκαετίας. Ερευνώνται κατ' αρχήν, το ποσοστό όλων των παραπεµποµένων προς τη διασυνδετική, το είδος και το ποσοστό όσων από αυτά χαρακτηρίστηκαν ως ψυχιατρικά επείγοντα, η αιτιολογική συσχέτισή τους µε την υποκείµενη ψυχική διαταραχή και η σύγκριση αυτών στα δύο έτη. Το ποσοστό των παραπεµποµένων στη ιασυνδετική έδειξε µείωση από το 8,6% των εισαγοµένων ασθενών το 1988, στο 6,4% το 1998, ποσοστά γενικώς υψηλά σε σύγκριση µε εκείνα των γενικών νοσοκοµείων. Αντιθέτως, οι παραποµπές που χαρακτηρίσθηκαν ως επείγοντα από το προσωπικό των τµηµάτων έδειξαν αύξηση από 6% σε 15% του συνόλου της ιασυνδετικής, µε επικρατέστερα τα επείγοντα που χαρακτηρίσθηκαν ως παράδοξη συµπεριφορά / ψυχοκινητική ανησυχία. Αύξηση επίσης παρουσίασαν οι επείγουσες κλήσεις που είχαν ως χαρακτηριστικό την ακραία συµπεριφορά από τον µη ελεγχόµενο πόνο και την απειλή αυτοκαταστροφής, αν και τα ποσοστά της τελευταίας, σε σύγκριση µε εκείνα των γενικών νοσοκοµείων, παραµένουν πολύ χαµηλά. Τα ψυχιατρικά επείγοντα στην Ογκολογία, διαφορετικά στην επικράτησή τους αλλά και στην αιτιολογική συσχέτισή τους από αυτά των γενικών νοσοκοµείων, απαιτούν όχι µόνο την άµεση αντιµετώπισή τους από την ψυχιατρική οµάδα, αλλά και τον εστιασµό του εκπαιδευτικού έργου σε αυτά, καθώς κρίνεται πολύ σηµαντικό το προσωπικό των ορόφων να µπορεί να εκτιµήσει έγκαιρα τη διαταραχή συµπεριφοράς, αλλά και να παράσχει την πρώτη σωµατική και συναισθηµατική υποστήριξη, µέχρι να φθάσει ο ψυχίατρος. Λέξεις ευρετηρίου: ψυχιατρικά επείγοντα, ιασυνδετική Ψυχιατρική, Ψυχοογκολογία. Εισαγωγή Ως ψυχιατρικό επείγον στη ιασυνδετική Ψυχιατρική της Ογκολογίας ορίζεται µια απροσδόκητη και αιφνίδια διαταραχή συµπεριφοράς ασθενούς ή, ευκαιριακά, µέλους της οικογενείας του ή, σπανίως, µέλους του προσωπικού, που απαιτεί άµεση ψυχιατρική αντιµετώπιση. Ο καρκίνος είναι µια δυνητικώς απειλητική για τη ζωή νόσος, απαιτεί θεραπείες µεγάλου ψυχικού κόστους, π.χ. ακρωτηριαστικές επεµβάσεις, απαιτεί συνεχείς επανελέγχους, ενώ παράλληλα συντηρεί έναν σκοτεινό απόηχο, παράγοντες που δοκιµάζουν και τις πιο δυνατές ψυχικές άµυνες και των τριών συστηµάτων ασθενής / οικογένειαlπροσωπικό που εµπλέκονται στην παροχή φροντίδων. Η είσοδος των ψυχιάτρων στα ογκολογικά νοσοκοµεία σηµατοδότησε την ανάπτυξη των διαγνωστικών, θεραπευτικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ιασυνδετικής Ψυχιατρικής στο µη ψυχιατρικό περιβάλλον του ογκολογικού νοσοκοµείου.2 Το πρόγραµµά της στράφηκε στα δύσκολα και ειδικά προβλήµατα τα σχετικά µε την απειλή κατά της ζωής, ακρωτηριασµό, πένθος, πόνο, επικοινωνιακές ανάγκες, την προσαρµογή του µεγάλου αριθµού επιζώντων και τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα που αναφύονται στα άτοµα µε γενετική προδιάθεση.3~4 Προβλήµατα που απαιτούν µεγάλα αποθέµατα αµυντικών µηχανισµών εκ µέρους του ασθενούς, της οικογένειας και του προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν τα γενεσιουργά αίτια ή τις αφορµές για τα ψυχιατρικά επείγοντα. Η αντιµετώπιση των ψυχιατρικών επειγόντων είναι µια από τις περιοχές της ιασυνδετικής Ψυχιατρικής που απαιτεί συνδυασµό όλων των δραστηριοτήτων της και κατέχει σηµαντική θέση στο όλο πρόγραµµά της. Η απαίτηση ανάπτυξης συνδυασµού όλων των δραστηριοτήτων θα µπορούσε να εξηγηθεί µε την ανάλυση των όρων «αιφνίδια» και «απροσδόκητη» συµπεριφορά, αφού στα πλαίσια των επειγόντων η εκ των υστέρων ανάλυσή τους έδειξε ότι η διαταραχή συµπεριφοράς είχε αναπτυχθεί κατά το

2 προηγούµενο χρονικό διάστηµα (ώρες και ηµέρες) και η µη έγκαιρη εκτίµηση από το προσωπικό των τµηµάτων είχε συσχέτιση µε ελλείµµατα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ιασυνδετικής. Υλικό και µέθοδος Το υλικό της µελέτης αποτέλεσαν οι ασθενείς που εξετάσθηκαν ως ψυχιατρικά επείγοντα, από τη ιασυνδετική Ψυχιατρική του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Μεταξά», δειγµατοληπτικώς, κατά τα έτη 1988 και Η εργασία ανακοινώθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο το 2000 και το 1998 ήταν το τελευταίο έτος, για το οποίο υπήρχαν επίσηµα στοιχεία δραστηριότητας του Νοσοκοµείου (Πρακτικά: ΑΑ211, Πάφος, Κύπρος). Για τα παραπεµπτικά που χαρακτηρίζονταν ως επείγοντα από τον θεράποντα ογκολόγο, πέραν της συνήθους οδού συµπληρώσεως του εντύπου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η κλήση είχε συµπληρωθεί είτε µε τηλεφωνική επικοινωνία είτε µε προσέλευση του θεράποντος ή της υπεύθυνης νοσηλεύτριας στο ψυχιατρικό ιατρείο. Αυτή η συµπληρωµατική επικοινωνία για τις ειδικές συµπεριφορές προήγαγε σηµαντικά δεδοµένα τόσο για την ειδική συµπεριφορά του ασθενούς όσο και για την εκτίµηση παραγόντων του προσωπικού ή της οικογένειας που µπορεί να είχαν συµβάλει στην επείγουσα κατάσταση ή στο να χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Η διατύπωση του επείγοντος εκ µέρους του προσωπικού διαπιστώθηκε ότι δεν έχει στενή αιτιολογική συσχέτιση µε την υποκείµενη ψυχική διαταραχή ή την απουσία της, αλλά µε συγκεκριµένες συµπεριφορικές εκδηλώσεις του ασθενούς. Κατά συνέπεια, η µέθοδος που ακολουθήθηκε βασίζεται στις ειδικές συµπεριφορικές εκδηλώσεις, οι οποίες ορίζουν ένα περιστατικό ως επείγον, όπως αυτές εκφράζονται από τους ασθενείς και επικοινωνούνται από το προσωπικό των τµηµάτων. Υπ' αυτό το πρίσµα µελετήθηκε η κατανοµή ως προς την ακόλουθη επείγουσα διαταραχή συµπεριφοράς: Σχεδιάγραµµα 1. Ποσοστά παραποµπών προς τη ιασυνδετική στο σύνολο των νοσηλευθέντων στα έτη σύγκρισης Νοσηλευθέντες Παραποµπές 669 (8,6%) 1998 Νοσηλευθέντες Παραποµπές 426 (4,6%) 1. Παράδοξη συµπεριφορά / ψυχοκινητική ανησυχία 2. Συναισθηµαπκή αναστάτωση / κρίσεις πανικού 3. ιαταραχή συµπεριφοράς από µη ελεγχόµενο πόνο 4. ιαταραχή συµπεριφοράς από χρήση ουσiών / αλκοόλη 5. Απειλή αυτοκαταστροφής 6. Άρνηση Θεραπεlας l απειλή εξόδου

3 'Εγινε σύγκριση µεταξύ των ετών 1988 και 1998 και για τη στατιστική αξιολόγηση των διαφορών, χρησιµοποιήθηκε η στατιστική δοκιµασία χ 2. Αποτελέσµατα Το 1988 εξετάσθηκαν 42 ασθενείς ως επείγοντα εκ του συνόλου των 669 παραπεµπτικών προς τη ιασυνδετική Ψυχιατρική του Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Μεταξά», ποσοστό 6%. Ο αντίστοιχος αριθµός για το 1998 ήταν 64 ασθενείς εκ του συνόλου των 428 παραπεµπτικών προς τη ιασυνδετική, ποσοστό 15%. 'Οπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 1, τα ποσοστά όλων των παραποµπών γενικά αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,6% των νοσηλευθέντων ασθενών στο Νοσοκοµείο κατά το 1988 και σε 4,6% των νοσηλευθέντων κατά το 1998, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία δραστηριότητας του Νοσοκοµείου. Στον πίνακα 1 φαίνεται η κατανοµή των διαταραχών συµπεριφοράς που χαρακτηρίσθηκαν ως επείγοντα και η σύγκρισή τους στα έτη 1988 και Στο σχεδιάγραµµα 2 παρουσιάζεται η γραφική αναπαράσταση των κατανοµών συχνοτήτων στα ίδια έτη. Η σύγκριση µεταξύ των δύο ετών έδειξε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στην κατανοµή των διαταραχών συµπεριφοράς [χ 2 (5)=17,76, ρ=0,003]. Στον ίδιο πίνακα φαίνεται ότι η κατηγορία «παράδοξη συµπεριφορά / Ψυχοκινητική ανησυχία» παρουσίασε αύξηση από το 35,7% στο 64%, ενώ αντιθέτως η συµπεριφορά «συναισθηµατική αναστάτωση/ κρίσεις πανικού» µειώθηκε ως επείγον από 47,6% της όλης ιασυνδετικής σε 18,8%. Πίνακας 1. Κατανοµή των επειγόντων περιστατικών που εξετάσθηκαν στα πλαίσια της ιασυνδετικής Ψυχιατρικής Υπηρεσίας στο Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «Μεταξά». Επίσης, διαχρονικά, µειώθηκε το ποσοστό των κλήσεων που αφορούσαν τη συµπεριφορά «άρνηση θεραπείας/απειλή εξόδου» από 11,9% σε 3,1 % της όλης ιασυνδετικής, ενώ αντιθέτως οι κλήσεις ως επείγοντος της συµπεριφοράς από τον µη ελεγχόµενο πόνο αυξήθηκαν κατά 6,3%, όπως παροµοίως αυξήθηκε η απειλή αυτοκαταστροφής κατά 3,1 %. Οι ειδικές συµπεριφορές από χρήση ουσιών δεν παρουσίασαν µεταβολή. Συζήτηση Με την έναρξη της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, το Νοσοκοµείο «Μεταξά» ορίσθηκε να αναπτύξει τοµέα βραχείας νοσηλείας.

4 Σχεδιάγραµµα 2. Γραφική αναπαράσταση των κατανοµών των διαταραχών συµπεριφοράς στα δύο έτη σύγκρισης. Ο προγραµµατισµός αυτός δεν πραγµατοποιήθηκε, για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης των ψυχιάτρων και του Νοσοκοµείου. Το προσωπικό, αποτελούµενο από τρεις ψυχιάτρους και µια νοσηλεύτρια, εστίασε το έργο στη ιασυνδετική Ψυχιατρική. Η έναρξη της λειτουργίας συνέπεσε χρονικά και µε τη µεγάλη άνθιση της Ψυχο-ογκολογίας διεθνώς. Αρχικά, το κλινικό έργο εστιάσθηκε στη σταθερή παρουσία των ψυχιάτρων στα τµήµατα, χωρίς να περιορίζεται µόνο στις παραποµπές για ψυχιατρική εκτίµηση των ασθενών. Το ερευνητικό έργο εστιάσθηκε στην εκτίµηση της ψυχιατρικής επικράτησηςs ή στον βαθµό ενηµέρωσης των ασθενών, αλλά και στην εκτίµηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσαρµογή για την ελληνική πραγµατικότητα. Το εκπαιδευτικό έργο της ιασυνδετικής καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της ήταν και είναι η πρώτη προτεραιότητα, αλλά και ο πυρήνας του συνολικού έργου της. Ο βασικός στόχος του είναι η ενσωµάτωση ψυχοκοινωνικών αρχών στην ολική φροντίδα του ασθενούς από όλους τους ειδικούς και σε όλα τα επίπεδα. Η συµµετοχή του ψυχιάτρου στο ενδοκλινικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα των τµηµάτων, η συµµετοχή στις από αµφιθεάτρου ηµερίδες του νοσοκοµείου και η µετάδοση ψυχο-ογκολογικών αρχών επί τη ευκαιρία κάθε διασυνδέσεως ή συµβουλευτικής κατά τη συµµετοχή του στη θεραπευτική οµάδα ενός τµήµατος είναι οι πιο συνήθεις τρόποι παρέµβασής του. Η εγκατάσταση οµάδων αποκατάστασης για τα ειδικά προβλήµατα του ασθενούς, όπως ο πόνος, η µαστεκτοµή, η στοµία κ.ά., αποτελεί επίσης µια σηµαντική στρατηγική για τη µετάδοση ψυχοκοινωνικών αρχών στο µη ψυχιατρικό προσωπικό. Τα τελευταία χρόνια, µε την αυξανόµενη εκπαιδευτική εµπειρία στα ογκολογικά νοσοκοµεία και την επίγνωση πια των δυσκολιών που αναφύονται στην εκπαίδευση του µη ψυχιατρικού προσωπικού, η ιασυνδετική του «Μεταξά», αλλά και άλλες ιασυνδετικές υπηρεσίες, αλλάζουν στρατηγική αφ' ενός επικεντρώνοντας την προσοχή τους στους νεοπροσλαµβανόµενους ιατρούς και νοσηλευτές, όπως και στους τελειοφοίτους της Ιατρικής, αφ' ετέρου δίνοντας έµφαση στις βιωµατικές διεργασίες µε οµάδες εργασίας και υποδύσεως ρόλων.» Η στροφή σε νέους ιατρούς και νοσηλευτές ή τελειοφοίτους της Ιατρικής κρίθηκε ως αναγκαία, όχι µόνο γιατί οι παλαιότεροι «παγιώνουν» συµπεριφορές επικοινωνίας και παρουσιάζουν αντίσταση στην αλλαγή τους, αλλά και εκ του ότι οι ήδη εργαζόµενοι ογκολόγοι, µε τη συνήθη εκπαίδευση - ακόµα και µε τη χρήση βιντεοταινιών -, αποφεύγουν την εκπαίδευση λόγω ενοχών από τη σύγκριση των δικών τους συµπεριφορών µε αυτές που διδάσκονται.

5 Το ποσοστό των ψυχιατρικών παραποµπών από τα τµήµατα, που ανέρχεται, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των στοιχείων των ασθενών που εξετάσθηκαν από τη ιασυνδετική, σε 8,6% των νοσηλευοµένων ασθενών κατά το 1988 και σε 4,6% κατά το 1998, κρίνεται ως πολύ υψηλό. Το ποσοστό των ψυχιατρικών παραποµπών εκτιµήθηκε για πρώτη φορά το 1987 επ' ευκαιρία του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής και είχε βρεθεί και τότε στο 9,8% των όλων νοσηλευοµένων, ποσοστό πολύ υψηλό σε σύγκριση µε εκείνα των γενικών νοσοκοµείων Αυτές οι µεγάλες διαφορές δηµιούργησαν την ανάγκη περαιτέρω διερευνήσεως µε µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε σε εργασίες ξένων ερευνητών, δη- λαδή µε διερεύνηση των ιστορικών από δύο κλινικές, δειγµατοληπτικώς, µια ογκολογική και µια αιµατολογική, µε τυχαίο δείγµα ανά τρίτη εισαγωγή. Με αυτή τη µέθοδο, το ποσοστό των παραπεµποµένων ασθενών προς τη ιασυνδετική επί του συνόλου των νοσηλευθέντων στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» ανήρχετο σε 7,3%, ποσοστό εξίσου υψηλό. 'Ενας από τους παράγοντες που θα µπορούσαν να εξηγήσουν το υψηλό ποσοστό των παραποµπών είναι ο ειδικός χαρακτήρας του Νοσοκοµείου όχι βέβαια µε την έννοια της υψηλής επικράτησης των ψυχικών διαταραχών, καθώς έχει βρεθεί από την έρευνα ότι είναι µικρότερη από εκείνη άλλων σοβαρών σωµατικών νοσηµάτων, αλλά µε την έννοια τόσο της υψηλής επικράτησης ελαφρών και µέτριων ψυχοκοινωνικών προβληµάτων όσο και της µυθολογίας γύρω από τις ψυχικές επιπτώσεις στους ασθενείς µε καρκίνο που υπάρχει στο προσωπικό υγείας. Η µείωση των παραποµπών στα δύο έτη σύγκρισης θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων της ιασυνδετικής, η οποία συνέβαλε στο να επιλύονται τα ελαφρά και µέτρια ψυχοκοινωνικά προβλήµατα (προβλήµατα επικοινωνίας, πόνος, αναµονή θεραπείας κ.λπ.) από τους ίδιους τους θεράποντες ιατρούς και νοσηλευτές και άρα αποτελεί σαφώς θετική εξέλιξη. Η µυθολογία που υπάρχει µεταξύ του προσωπικού γύρω από τις συναισθηµατικές αντιδράσεις των ασθενών τεκµηριώνεται µε βάση δύο έρευνες της ιασυνδετικής του «Μεταξά». Η πρώτη, η οποία αφορούσε την ψυχιατρική επικράτηση, έδειξε ένα ικανό ποσοστό ασθενών (11,3% των παραπεµποµένων) χωρίς ψυχοπαθολογία, αλλά µε προβλήµατα επικοινωνίας και ανάγκη για περισσότερο ικανοποιητική ενηµέρωση και πληροφόρηση από το προσωπικό. Η δεύτερη αφορούσε τις αντιλήψεις του προσωπικού, οι οποίες εκτιµήθηκαν πριν τα επιµορφωτικά σεµινάρια και έδειξαν αρκετές εσφαλµένες αντιλήψεις, π.χ. ότι άνω του 50% δήλωσαν λανθασµένα, ως αποτέλεσµα της µυθολογίας, ότι οι συναισθηµατικές αντιδράσεις είναι ιδιαίτερες και δεν µοιάζουν µε κανένα άλλο σοβαρό σωµατικό νόσηµα και ότι η επικράτηση των ψυχικών διαταραχών είναι µεγαλύτερη από εκείνη άλλων σοβαρών νοσηµάτων. Τέλος, ο εστιασµός του έργου της ψυχιατρικής οµάδας στη ιασυνδετική, επειδή δεν λειτούργησε τοµέας βραχείας νοσηλείας, φαίνεται να είναι επίσης σηµαντικός παράγων για τα υψηλά ποσοστά των ψυχιατρικών παραποµπών. Το γεγονός αυτό φαίνεται να τεκµηριώνεται από τις παρατηρήσεις ξένων ειδικών στη ιασυνδετική, οι οποίοι έκριναν ότι, παρά τις δυσκολίες στην ανάπτυξη της ιασυνδετικής εκ µέρους των ψυχιάτρων και εκ µέρους του προσωπικού του Νοσοκοµείου, ο πιο ισχυρός παράγων για τον καθορισµό της έκτασης της ιασυνδετικής Ψυχιατρικής ήταν η έφεση των ψυχιάτρων. Από τη σύγκριση των στοιχείων των ασθενών που εξετάσθηκαν ως επείγοντα κατά το 1988 και το 1998, στατιστικώς σηµαντική διαφορά βρέθηκε µόνο στην κατηγορία παράδοξη συµπεριφορά / ψυχοκινητική ανησυχία, µε αύξηση στο 64% των όλων επειγόντων από το 37% κατά το1988. Αυτή η ειδική συµπεριφορά απαιτεί άµεση διαγνωστική εκτίµηση για την ύπαρξη ή µη οργανικών παραγόντων στον ασθενή, αφού τα οργανικά εγκεφαλικά σύνδροµα είναι µεταξύ των πλέον κοινών διαγνώσεων που συνδέονται αιτιολογικώς µε ψυχιατρικά επείγοντα στη ιασυνδετική της Ογκολογίας. Η επικράτηση του οργανικού εγκεφαλικού συνδρόµου στα ογκολογικά νοσοκοµεία ανέρχεται σε 25-40% των νοσηλευοµένων ασθενών, φθάνοντας στο 75% στους ασθενείς τελικού σταδίου. Η στατιστικώς σηµαντική αύξηση µεταξύ των δύο ετών σύγκρισης θα µπορούσε να ερµηνευθεί µε τον εστιασµό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ιασυνδετικής στη σηµασία αυτής της διαταραχής και στην αναγκαιότητα εκτίµησης από το προσωπικό των τµηµάτων των πρώιµων σηµείων της. Τότε που ο ασθενής γίνεται λίγο παράξενος ή ψευδοκαταθλιπτικός, µε ήπια συµπτώµατα άγχους, αϋπνίας, εκνευρισµού και ελαφρών διαταραχών µνήµης. 'Ενας άλλος παράγων που θα µπορούσε να ερµηνεύσει αυτή τη διαφορά µεταξύ των ετών 1988 και 1998 είναι η είσοδος του Νοσοκοµείου «Μεταξά» στις

6 γενικές εφηµερίες της περιοχής για ογκολογικά περιστατικά, αφού παρατηρήθηκε ότι το πλείστον των εκτάκτως εισαχθέντων ήταν ασθενείς τελικού σταδίου. 'Ενας άλλος παράγων που φαίνεται να ερµηνεύει την αύξηση, αλλά και την εν γένει δυσκολία χειρισµού αυτής της συµπεριφοράς από το προσωπικό, είναι η στάση του ιδίου του προσωπικού, αλλά και η στάση της οικογένειας. Όπως φαίνεται στη διεθνή αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία, οι ανήσυχοι ή διεγερµένοι ασθενείς φαίνεται να προκαλούν φόρτιση και ένταση στους ογκολόγους. Επίσης, ο απόµακρος αµέτοχος ασθενής ή ο ασθενής που δεν α νησυχεί και αστειεύεται προκαλεί ιδιαίτερες δυσκολίες χειρισµού στους ογκολόγους. Ο χαρακτηρισµός αυτής της συµπεριφοράς ως επείγοντος περιστατικού απορρέει από την αδυναµία επικοινωνίας µε τον ασθενή και από την ανάπτυξη αισθήµατος «αδυναµίας θεραπεύειν» από το προσωπικό. Επίσης, η στάση της οικογένειας που τα µέλη της βλέπουν τον ασθενή τους ξαφνικά να «τρελαίνεται» είναι παράγων για τον χαρακτηρισµό της κατάστασής του ως επείγοντος περιστατικού για ψυχιατρική εκτίµηση. Η αιτιολογική συσχέτιση της παράδοξης συµπεριφοράς / ψυχοκινητικής ανησυχίας µε ψύχωση σχιζοφρενική ή συναισθηµατική είναι αρκετά σπάνια στο ογκολογικό νοσοκοµείο. Ακόµα και για το υπερθυµικό επεισόδιο της συναισθηµατικής διαταραχής κλινικές παρατηρήσεις δείχνουν να µην οδηγεί το προσωπικό στον χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς του ασθενούς ως επείγοντος, κάτι που αντιθέτως συµβαίνει στο οργανικό εγκεφαλικό σύνδροµο ή τη σχιζοφρενική διαταραχή. Η διαταραχή συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται ως συναισθηµατική αναστάτωσηlκρίσεις πανικού και είναι πρώτη στην επικράτηση των ψυχικών διαταραχών στην Ογκολογία διεθνώς και στην Ελλάδα δείχνει µείωση της επικράτησής της ως επείγοντος περιστατικού, προφανώς ως αποτέλεσµα του εκπαιδευτικού έργου της ιασυνδετικής και της αποµυθοποίησης αυτής της διαταραχής, αφού αυτή η συµπεριφορά έχει ευρύ φάσµα αιτιολογικής συσχέτισης από τη φυσιολογική και αναµενόµενη αντίδραση του ασθενούς στο γεγονός της νόσησης από καρκίνο µέχρι τη διαταραχή προσαρµογής µε κρίσεις πανικού ή τη διαταραχή µετά από ψυχοτραυµατικό γεγονός. Στην αιτιολογική συσχέτισή της αυτή η διαταραχή συµπεριφοράς οφείλεται σε προϋπάρχουσα αγχώδη διαταραχή και επίτασή της λόγω των ψυχοπιεστικών γεγονότων του καρκίνου. 'Ενα ικανό ποσοστό εµφανίζει για πρώτη φορά κρίση πανικού ως αντίδραση στην απειλητική για τη ζωή νόσο. Αναφέρθηκε επίσης περιστατικό, κατά το οποίο αναπτύχθηκαν κρίσεις πανικού ως πρώτο σύµπτωµα του καρκίνου του παγκρέατος πριν τη διάγνωση και χωρίς προηγούµενο ψυχιατρικό ιστορικό. Επίσης, σε όλο της το φάσµα η δυνατότητα επικοινωνίας ασθενούς / προσωπικού δεν χάνεται, γεγονός που δείχνει να είναι καθοριστικό για τον χαρακτηρισµό µιας συµπεριφοράς ως επείγοντος περιστατικού. Η διαταραχή µετά από ψυχοτραυµατικό γεγονός κυµαίνεται σύµφωνα µε τελευταίες έρευνες από 1,9% έως 39% µετά από την τέταρτη έκδοση του ιαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV), αφού στις προηγούµενες εκδόσεις του εγχειριδίου είχε αποκλεισθεί η νόσηση από απειλητική για ζωή νόσο ως ψυχοτραυµατικό γεγονός. Η συµπεριιρορά του µη ελεγχόµενου πόνου που έδειξε αύξηση της επικράτησής της, ως επείγοντος, κατά 6,3% χαρακτηρίζεται από οξύ άγχος, θυµό, έλλειψη συνεργασίας, ακεφιά, ιδιαίτερα αν ο ασθενής πιστεύει ότι ο µη έλεγχος του πόνου οφείλεται σε επιδείνωση της νόσου του και έχει αιτιολογική συσχέτιση µε την αναµενόµενη αντίδραση στον ανεξέλεγκτο πόνο, αλλά και στη συννοσηρότητα µε κατάθλιψη και αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. Η αύξηση της επικράτησης µεταξύ των δύο ετών σύγκρισης οφείλεται περισσότερο στην αύξηση της προσοχής της Ογκολογίας στην ανακούφιση του πόνου σε όλους τους ασθενείς, αφού σύµφωνα µε την έρευνα 15% των ασθενών µε τοπικό καρκίνο και 60-90% των ασθενών τελικού σταδίου υποφέρουν από πόνο. Αν το προσωπικό δεν δίνει σηµασία στην ανακούφιση του πόνου, αυξάνεται ο κίνδυνος κατάθλιψης στα πλαίσια είτε διαταραχής προσαρµογής είτε µείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, αλλά και αυτοκτονικού ιδεασµού. Η αύξηση της επικράτησης µπορεί επίσης να οφείλεται στη συµπτωµατολογία του ασθενούς, ο οποίος παρουσιάζει έλλειψη συνεργασίας και θυµό, συµπεριφορές που αποµακρύνουν το προσωπικό από τον ασθενή και το οδηγούν να χαρακτηρίσει τη συµπεριφορά ως ψυχιατρικό επείγον. Η συµπεριφορά από τον µη ελεγχόµενο πόνο πρέπει να αντιδιαστέλλεται αιτιολογικά από τη «συµπεριφορά πόνου», η οποία αναφέρεται σε δυσπροσαρµοστική συµπεριφορά, επειδή αναµένονται οφέλη από την έκφραση του πόνου και έχει δηµιουργηθεί εξαρτηµένη µάθηση που συνεχίζεται και µετά τη λύση του πόνου.

7 Τα ψυχιατρικά επείγοντα από χρήση αλκοόλης/ ουσιών δεν παρουσίασαν µεταβολή στα δύο έτη σύγκρισης, αλλά και γενικώς η επικράτησή τους είναι χαµηλή σε σύγκριση µε εκείνη των γενικών νοσοκοµείων, λόγω του αντικαρκινικού χαρακτήρα του Νοσοκοµείου. Η συµπεριφορά µε περιεχόµενο τις αυτοκτονικές σκέψεις παρουσίασε µικρή αύξηση, µη σηµαντική, στα δύο έτη σύγκρισης, αλλά γενικά παρουσιάζεται µε πολύ χαµηλή επικράτηση σε σύγκριση µε εκείνη των γενικών νοσοκοµείων, όπου αποτελεί την πρώτη σε επικράτηση αιτία για παραποµπή στη ιασυνδετική. Αν και λίγοι ασθενείς µε καρκίνο επιχειρούν αυτοκτονία ως καθαρή επιλογή, µια παραπλανητική µυθολογία θέλει τις αυτοκτονίες των ασθενών µε καρκίνο είτε σηµαντικά αυξηµένες είτε ανύπαρκτες. Σε τρεις έρευνες που έγιναν, η µία στη Φιλανδία, η δεύτερη στις Ηνωµένες Πολιτείες και η τρίτη στη Σουηδία, η αναλογία αυτοκτονιών σε ασθενείς µε καρκίνο βρέθηκε να υπερέχει ελαφρώς εκείνης του γενικού πληθυσµού. Παρά τη χαµηλή επικράτηση της αυτοκαταστροφικής συµπεριφοράς στην Ογκολογία, ο αυτοκτονικός ιδεασµός πάντα απαιτεί επείγουσα εκτίµηση από τη ιασυνδετική, ώστε να διαπιστωθεί αν τα αναφερόµενα για αυτοκτονία είναι σύµπτωµα κατάθλιψης ή ένας τρόπος του ασθενούς να εκφράσει την επιθυµία του να έχει τον έσχατο έλεγχο στα µη ελεγχόµενα συµπτώµατά του ή στην απώλεια ελέγχου που βιώνει σχεδόν κάθε ασθενής µε καρκίνο. Η άρνηση Θεραπείαςlαπειλή εξόδου διαχρονικά παρουσίασε µείωση της επικράτησής της από το 11,9% των επειγόντων στο 3,1 % στα δύο έτη σύγκρισης. Αυτή η συµπεριφορά παρατηρείται συνήθως σε ασθενείς µε ανεπαρκή ενηµέρωση και πληροφόρηση ή εκεί που υπάρχει διαφορά στην εκτίµηση πε ρί ποιότητας ζωής µεταξύ ασθενούς και θεράποντος ογκολόγου. Επίσης, µπορεί οφείλεται σε ψύχωση ή σε θρησκευτικό πιστεύω. Κλινικές παρατηρήσεις της ιασυνδετικής στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» περιστατικών παραποµπής από την κλινική ηµέρας ως επειγόντων, σε ασθενείς που αρνούνταν τη χηµειοθεραπεία, δείχνουν να συνηγορούν υπέρ της απόψεως των ξένων ερευνητών, αφού ουδεµία σχεδόν άρνηση θεραπείας παρατηρήθηκε σε καλά ενηµερωµένο και πληροφορηµένο ασθενή. Επιπροσθέτως, κλινικές παρατηρήσεις στο «Μεταξά» έδειξαν ότι πολλές φορές η άρνηση θεραπείας ήταν συνειδητή ή ασυνείδητη συµπεριφορά «ελέγχου» του περιβάλλοντος του ασθενούς για τον προσπορισµό συναισθηµατικής υποστήριξης. Αξίζει να αναφερθούν τα λόγια άρρενος 30 ετών µε λέµφωµα προς τον ψυχίατρο: «Τώρα που δεν θέλω να κάνω Θεραπεία, όλοι οι δικοί µου πέσανε επάνω µου. Μετά από λίγες ώρες, αφ' ότου κάνω τη Θεραπεία, Θα µε ξεχάσουν». Η µείωση της επικράτησής της ως επείγοντος µάλλον οφείλεται στον εστιασµό του εκπαιδευτικού έργου της ιασυνδετικής προς το προσωπικό - κυρίως της κλινικής ηµέρας - του µηνύµατος ότι σε µια άρνηση θεραπείας η αναµέτρηση αποτυγχάνει οδηγώντας σε αδιέξοδο, ενώ το να δώσουµε χρόνο στον ασθενή να εκφράσει τα κίνητρα της άρνησης θεραπείας σχεδόν πάντα οδηγεί σε αποδοχή της θεραπείας. Η άρνηση θεραπείας πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τον µηχανισµό της άρνησης της νόσου ή των επιπτώσεών της, η οποία, αν και ανώριµος µηχανισµός άµυνας, είναι αποδεκτή αφού έχει ως στόχο την αποφυγή της συναισθηµατικής δυσφορίας και σπανίως οδηγεί σε άρνηση της θεραπείας, Η επικράτηση του µηχανισµού της άρνησης νόσου, παρόµοια στην ελληνική και ξένη πραγµατικότητα ως προς την επικράτησή της περίπου στο 4% των α- σθενών, έχει το ενδιαφέρον στοιχείο να σχετίζεται περισσότερο µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, γεγονός που κάνει τους ασθενείς υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου να στερούνται αυτού του ευεργετικού µηχανισµού για αποφυγή της δυσφορίας, αφού σήµερα πιστεύεται ότι άµυνα και αντιµετώπιση είναι εξ ίσου αποδεκτοί τρόποι για την προσαρµογή του ασθενούς. Η διαταραχή συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται ως επείγον περιστατικό, και αφορά µέλος του προσωπικού συνήθως δεν οφείλεται, ως θα αναµένετο, στις συγκρούσεις µεταξύ των µελών του προσωπικού και των ασθενών. Συνήθως οφείλεται σε προϋπάρχουσα ψυχική διαταραχή µέλους του προσωπικού, του οποίου κάποια συµπεριφορά έκανε τους πρόίσταµένους του να ζητήσουν την ψυχιατρική εκτίµηση ως επείγον. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει µεγάλη δυσκολία, όπως αναγράφεται και στην ξένη αρθρογραφία, µεταξύ νοµικών υποχρεώσεων ψυχιάτρου και τήρησης ιατρικού απορρήτου. Η δυσκολία

8 διαπιστώσεως της πιθανής µειωµένης ικανότητας του µέλους του προσωπικού και της ανιχνεύσεως στοιχείων που να δείχνουν ότι υπάρχει ενδεχόµενο βλαπτικής συµπεριφοράς προς τους ασθενείς είναι επίσης αληθής. Συµπεράσµατα -Σχόλια Σύµφωνα µε τη βιοψυχοκοινωνική θεώρηση, ο ογκολογικός ασθενής βιώνει πραγµατική χειροτέρευση ή προκαταβολικό φόβο χειροτέρευσης στην εικόνα του σωµατικού του εγώ, στη λειτουργική ικανότητά του, στην ανάγκη για έλεγχο και κοινωνική υποστήριξη από το οικογενειακό δίκτυο ή από το προσωπικό υγείας. Επιπροσθέτως, ο καρκίνος εκλαµβάνεται από πολλά άτοµα ως διαδικασία, κατά την οποία το σώµα στρέφεται ενάντια στον εαυτό. 'Ολα αυτά µπορεί να προκαλέσουν θεαµατική αλλαγή στη συµπεριφορά του ασθενούς, αλλά και να προκαλέσουν αµηχανία ή το θυµό του προσωπικού, µε αποτέλεσµα να αποστασιοποιηθούν ή να θεωρήσουν ως απαραίτητη µια επείγουσα ψυχιατρική εκτίµηση. Τα ψυχιατρικά επείγοντα στην Ογκολογία είναι διαφορετικά στην επικράτησή τους, αλλά και στην αιτιολογική συσχέτισή τους, από εκείνα των γενικών νοσοκοµείων και απαιτούν τον συνδυασµό όλων των δραστηριοτήτων της ιασυνδετικής, όχι µόνο γιατί η διαταραχή συµπεριφοράς αναπτύσσεται κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα ωρών ή και ηµερών χωρίς να έχει εκτιµηθεί από το προσωπικό, αλλά, κυρίως, για το τί µπορεί να γίνει µέχρι να φθάσει ο ψυχίατρος. Ο στενοχωρηµένος ασθενής µπορεί να ταλαντεύεται µεταξύ δύο αντιθέτων συναισθηµάτων, του να εξαρτάται από την οικογένεια και το προσωπικό και του να αισθάνεται ανεξάρτητος, ελέγχοντας την κατάσταση. Πανικός, φόβος και ανασφάλεια βασισµένα σε πραγµατικά ή µη προβλήµατα µπορεί να κάνουν τον ασθενή να αµφιταλαντεύεται στη συµπεριφορά του χωρίς κανένα φανερό λόγο, για το προσωπικό. Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό µπορεί να αισθάνεται αµήχανο, θυµωµένο, ανυπόµονο ή να εύχεται να αποφύγει τον ασθενή. Αυτές οι αντιδράσεις από τον ασθενή ή τα µέλη της οικογένειας ή το προσωπικό ή όλους κάνουν αναγκαία τη διαπροσωπική παρέµβαση, ώστε να υπάρχει πληροφόρηση για τις αιτίες της συµπεριφοράς, βιολογικές ή ψυχοκοινωνικές. Η δυνατότητα αυτή της πρώτης εκτίµησης και πρώτης παρέµβασης από το προσωπικό είναι σηµαντική και απαιτεί καλή εκπαιδευτική δραστηριότητα της ιασυνδετικής προς το µη ψυχιατρικό προσωπικό του νοσοκοµείου. Το προσωπικό πρέπει να γίνε«κανό στην πρώτη εκτίµηση, αλλά και στην παροχή επαφής και βραχυπρόθεσµης συναισθηµατικής και σωµατικής υποστήριξης. Συναισθηµατική ανακούφιση µπορεί να δοθεί από το προσωπικό, αφήνοντας τον ασθενή να µιλήσει, αλλά και µε την παραδοχή των δυσκολιών του ασθενούς και την καθησύχασή του ότι είναι φυσικό και αναµενόµενο να αισθάνεται έτσι. Τέλος, η εκπαίδευση µικρού αριθµού νοσηλευ τριών στην παθητική µϋϊκή χαλάρωση, που θα επιλαµβάνονταν όλους τους ασθενείς του νοσοκοµείου, παρόµοια µε την οµάδα της καρδιακής ανάνηιµης, θα µπορούσε να δράσει αποτελεσµατικά σε µια φοβική αντίδραση ή κρίση πανικού ή συµπεριφορά από τον µη ελεγχόµενο πόνο.

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ευστ. Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: οι 6 πρώτοι μήνες 12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο Βόλος, 18-21 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Πορεία, Πρόγνωση Η πορεία είναι κρίσιμος παράγοντας για την εκτίμηση των κοινωνικών συνεπειών, του κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας»

Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Κλινικό Φροντιστήριο «Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση στο Σχεδιασμό της Νοσηλευτικής Φροντίδας» Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης : Χατζοπούλου Μ., Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

H Πορεία προσαρµογής ή Δυσπροσαρµογής των καρκινοπαθών στην Νόσο τους. Η συνεισφορά των Επαγγελµατιών Υγείας

H Πορεία προσαρµογής ή Δυσπροσαρµογής των καρκινοπαθών στην Νόσο τους. Η συνεισφορά των Επαγγελµατιών Υγείας H Πορεία προσαρµογής ή Δυσπροσαρµογής των καρκινοπαθών στην Νόσο τους. Η συνεισφορά των Επαγγελµατιών Υγείας Γιάννης Νικολής Ψυχίατρος Ψυχαναλυτής Οµάδας Η έννοια της προσαρµογής Προσαρµογή: Εφαρµογή,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία, κινητικός συντονισμός,

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αγχώδειςδιαταραχές. διαταραχέςκαι Πανικός. Ψυχίατρος- Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αθηνών

Αγχώδειςδιαταραχές. διαταραχέςκαι Πανικός. Ψυχίατρος- Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αθηνών Αγχώδειςδιαταραχές διαταραχέςκαι Πανικός Εµµανουήλ Ν. Κάττουλας MD, PhD Ψυχίατρος- Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιστηµονικός Συνεργάτης Α Ψυχιατικής Κλινικής Παν/µίου Αθηνών Ψυχίατρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής:

Περίληψη Αναφορά στην ηλικία του θεραπευόµενου. Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Θεραπευτής/τρια: Επόπτης/τρια: Εξωτερικός κριτής: Έντυπο Συµµόρφωσης προς το Υπόδειγµα Συγγραφής Μελέτης Περίπτωσης µε Κύρια ιάγνωση ιαταραχή Προσωπικότητας Σηµειώστε: Τίτλος Έναρξη µε "Περιγραφή ατοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος

Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος Οικονομική κρίση «Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την αναστάτωση και τις πιθανές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, δεν πρέπει να ξαφνιαστούμε αν δούμε περισσότερες αυτοκτονίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό άρθρο Special article

Ειδικό άρθρο Special article 124 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 19 (2), 2008 Ειδικό άρθρο Special article Γ.Ι. Mουσσάς, 1 Α.Π. Καρκανιάς, 2 Α. Παπαδοπούλου 3 1 Β Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο, «Αττικόν», 2 Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εισαγωγική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Πράξη» ΕΠΕΚΕΙΝΑ Επιμέλεια: Αφροδίτη Στυλιαρά ψυχολόγος - Αγγελική Καραγιάννη ψυχολόγος. Εποπτεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμενους παιδοψυχίατρους, σε επαγγελματίες, εργαζόμενους και μη, στην ψυχική υγεία (Ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2014-2015 Πάτρα, 2014 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Κατάθλιψη και Οικονομική Κρίση Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2011 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Κωνσταντίνος Ευθυµίου Εισήγηση για την ιηµερίδα: "Εκπαίδευση στην Γνωσιακή - Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία" Αθήνα, Αula Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σωµατόµορφες διαταραχές: οµάδα ψυχικών παθήσεων που παρουσιάζονται µε τη µορφή σωµατικών συµπτωµάτων, για τα οποία δεν µπορεί να δοθεί επαρκής παθοφυσιολογική ερµηνεία. Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2 (2010) ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής 3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

22-23-24 ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΜΑΪΟΣ 2015

22-23-24 ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΜΑΪΟΣ 2015 2 ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ «Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στην ΣΚΠ Η Πολλαπλή Σκλήρυνση ως Νευρο-Ψυχιατρική νόσος» THE MET HOTEL Θεσσαλονίκη 22-23-24 ΜΑΪΟΣ 2015 Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα.

Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε σχέση µε το πώς ο/η ασθενής αισθάνονταν την περασµένη εβδοµάδα. Κλίµακα Μontgomery Asberg για την Κατάθλιψη Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ MADRS: Η βαθµολόγηση πρέπει να γίνεται κατόπιν συνέντευξης µε τον/την ασθενή, αρχίζοντας από γενικές ερωτήσεις µε τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού

χρόνιου πόνου κι των συναισθημάτων. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού Το μαιτεχμιακό σύστημα συνδέεται με τμήματα του μετωπιαίου κι κροταφικού λοβού ( τμήματα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων,ονομασμένα σύμφωνα με το κρανιακό οστό που τα καλύπτει). Το ίδιο σχετίζεται με τον έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Aγχώδεις διαταραχές. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια.

Aγχώδεις διαταραχές. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι είναι οι αγχώδεις διαταραχές και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Οι αγχώδεις διαταραχές, όπως η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, η Διαταραχή Πανικού και η Κοινωνική Φοβία, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑ. Nευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ALZHEIMER

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑ. Nευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ALZHEIMER ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΚΚΑ Nευρολόγος-Ψυχίατρος, Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ALZHEIMER ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασθένεια και stress Ο φόβος της πιθανής ασθένειας και η αγωνία για την επιβίωση Ο φόβος της απώλειας του ελέγχου ζωτικών λειτουργιών Ο φόβος της καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης. Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης. NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης. Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης. NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ NAI ΟΧΙ Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης Στοιχεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Όνομα Επώνυμο Χώρα Προέλευσης Φύλο Ηλικία Ημερομ. Άφιξης Ημερομ. Αναχώρησης Ιατρείο: Ατομικό ιστορικό εξεταζόμενου/ης NAI NAI NAI Άσθμα Υπέρταση Διαβήτης HIV+ Φυματίωση Καρδιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: νόσος του Πάρκινσον, µείζων κατάθλιψη, δυσθυµία, διαταραχές διάθεσης, άνοια.

Λέξεις ευρετηρίου: νόσος του Πάρκινσον, µείζων κατάθλιψη, δυσθυµία, διαταραχές διάθεσης, άνοια. ιαταραχές της διάθεσης και άνοια σε παρκινσονικούς ασθενείς Ε. Πάλλης, 1 Ι. Πεδιαδίτης, 2 Ε. Καναβάκης, 3 Η. Πρασσάς 1 1 Νευρολογικό, 2 Παθολογικό, 3 ΨυχιατρικόΤµήµα Βενιζελείου Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ Β. Μενούτης, Β. Παυλόπουλος, Λ. Τζέμος, Χ. Δημητρακόπουλος, Χ. Γεωργόπουλος, Σ. Λαρεντζάκης Γραφείο Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής Πολεμικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλ Τα προβ ήμ ήμ α σ τη διάρκεια η διάρκ της μακρ όχρονης νοση λ ί ε ας και ας κ π ρακ ρακ λ ο ο λ ύθησης Γ άννης άννης Γ. Γ Αυγο γ υ ο στάτος

Τα προβλ Τα προβ ήμ ήμ α σ τη διάρκεια η διάρκ της μακρ όχρονης νοση λ ί ε ας και ας κ π ρακ ρακ λ ο ο λ ύθησης Γ άννης άννης Γ. Γ Αυγο γ υ ο στάτος Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης Ευαγγελισμός 2. Γιάννης Γ. Αυγουστάτος ψυχίατρος -ψυχοθεραπευτής Η αποστολή τού γιατρού δεν τελειώνει μετά την πρώτη ενημέρωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Συνεδρίου-Σεμιναρίου Μητρικού Θηλασμού Μιλένα Ρούσκοβα 22-26 Οκτωβρίου 2014 ΞΑΝΘΗ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Παναγιώτης Μ. Σαμαράς Ψυχολόγος Mphil, PgDip, BSc Hons κατάθλιψη της λοχείας Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8 Διατροφικές Διαταραχές Κεφάλαια 7 8 7. Πώς να βοηθήσουμε τα άτομα που υποφέρουν από Ψυχογενή Ανορεξία Στόχος η πάσχουσα να τρέφεται κανονικά ώστε να αποκατασταθεί το φυσιολογικό της βάρος. Ο στόχος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ v Μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κοινωνικότητα (71%) Τους αρέσει η γεύση (51%) Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%) Προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι

Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: «Κλινική ψυχολογία - ψυχοθεραπεία» Διεύθυνση: Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Μετάφραση: Λιζέττα Κονσουλίδου Επιμέλεια μετάφρασης: Χρύσα Ξενάκη Εξώφυλλο: Ντίνα Κόφφα ISBN 978-960-9405-21-8

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ Η Νόσος Alzheimerή γεροντική άνοια είναι µια χρόνια νευροεκφυλιστικήασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, που χαρακτηρίζεται στην ήπια µορφή της από σταδιακή απώλεια της µνήµης και περιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη)

ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Τι είναι η ιπολική ιαταραχή; ιπολική ιαταραχή (Μανιοκατάθλιψη) Η ιπολική ιαταραχή, γνωστή και ως µανιοκατάθλιψη, θεωρείται µια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, η οποία φέρει ασυνήθιστες εναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Τρόποι θετικής προσαρμογής Ελένη Τσαχαγέα Κλινική Ψυχολόγος Επιστ. Συνεργάτης Νευρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «Γιώργος Γεννηματάς» Σκοπός Ομιλίας Να παρουσιάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» Εκπόνηση : Χατζή Κατερίνα ΑΜ:11625 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011

Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Στατιστικά στοιχεία έτους 2011 Κρατητήρια Αλλοδαπών Αττικής: Πέτρου Ράλλη (Δ/νση Αλλοδαπών), Αμυγδαλέζα, Διεθνής Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ελληνικό, Ασπρόπυργος Δημογραφικά Στοιχεία ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Άνδρες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας

Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας εγρήγορση Στάδιο ύπνου ώρες H AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Υπνικοί κύκλοι διάρκειας 90 λεπτών Υπνοςμη-REM Στάδιο1-στάδιο4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκτονικόςασθενής: διάγνωση, κατανόηση, θεραπευτική παρέµβαση και πρόληψη της αυτοκτονίας. Μέρος 2º 19-20 Ιανουαρίου 2008 ΙωάννηςΑ. Μαλογιάννης Ψυχίατρος -Ψυχοθεραπευτής Εκτίµησηασθενούςµε αυτοκτονικήσυµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2010-2011, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ 1. 16/12/2010 : ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ) 2. 23/12/2020 : ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΠΥΡΑΜΙ ΙΚΑ ΣΥΝ ΡΟΜΑ (ΗΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

«Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ημερήσιας Νοσηλείας. σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών και φίλων «ΕΥΑΓΟΡΕΙΟ»

«Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ημερήσιας Νοσηλείας. σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών και φίλων «ΕΥΑΓΟΡΕΙΟ» «Ευαγόρειο» Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ημερήσιας Νοσηλείας ANTIKAPKINIKOΣ ΣYN EΣMOΣ KYΠPOY THE CYPRUS ANTΙ-CANCER SOCIETY www.anticancersociety.org.cy σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών και φίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning BRAIN MATTERS INSTITUTE Προγράμματα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 Στόχος του η Προώθηση της Ψυχικής Υγείας μέσα από την Μάθηση Promoting Excellence in Mental Health through Learning www.brainmattersinstitute.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοκοινωνική ιάσταση του Καρκίνου του Μαστού

Η Ψυχοκοινωνική ιάσταση του Καρκίνου του Μαστού 1. Εισαγωγή Η Ψυχοκοινωνική ιάσταση του Καρκίνου του Μαστού Ο καρκίνος του µαστού είναι γνωστό ότι αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς καρκίνους στη γυναίκα. Επιδηµιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι 1 στις

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) HCQI OA 1: Όταν διαγιγνώσκεται συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται ο πόνος, η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς»

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Κατανόηση και Αντιμετώπιση της Αυτοκαταστροφικής Συμπεριφοράς» ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ Πέμπτη 11/06/09 ΘΕΜΑ 1. Εισαγωγική Συνάντηση: o Η λειτουργία της Γραμμής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 1.1. Εισαγωγή και λογική ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EUROPAIN ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1.1. Εισαγωγή και λογική Η ανακούφιση από τον πόνο αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωµα ανεξάρτητα ηλικίας. Τα νεογνά αισθάνονται πόνο και µάλιστα τα πρόωρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκετοί ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί µε καρκίνο του παχέος εντέρου στο αρχικό του στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία.

Αρκετοί ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί µε καρκίνο του παχέος εντέρου στο αρχικό του στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία. Τα συναισθήµατά σας Αρκετοί ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί µε καρκίνο του παχέος εντέρου στο αρχικό του στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία. Οι πιο κάτω πληροφορίες ίσως να µη ενδιαφέρουν εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα