ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 102 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ λες διατάξεις» (Α 174), όπως τροποποιήθηκε με τις δι ατάξεις των άρθρων 27 του ν. 4210/2013 (Α 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α 149), β. της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (Α 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α 254), γ. των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 1 και του άρ θρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης και τους ΟΤΑ» (Α 102), όπως ισχύει, δ. του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστή ματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α 210), όπως ισχύει, ε. της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α 107), όπως ισχύει, στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98), όπως ισχύει, ζ. του π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141), η. του π.δ 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 134), θ. της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως ισχύει, ι. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 153), ια. των άρθρων 1 και 2 του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμ ματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρω θυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» (Α 178), ιβ. της υπ αριθμ. Υ462/ απόφασης του Πρω θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουρ γού στον Πρωθυπουργό, Σοφίας Βούλτεψη» (Β 1634), ιγ. της υπ αριθμ. Υ48/ απόφασης του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105), 2. Τις από 1ης Μαρτίου 2013 και 26ης Νοεμβρίου 2013 αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθ μισης σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές δράσεις της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την με αριθμό 149/2014 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπλη ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αποφασίζουμε: ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ Άρθρο 1 Αποστολή των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής 1. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (ΓΓΕ) και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής (ΓΓΕΠ) αποτε λούν δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες στον Πρωθυπουρ

2 5448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γό (άρθρο 2 παρ. 2 ν. 3242/2004, Α 102) και ως απο στολή έχουν την δημόσια ενημέρωση με έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς της, την παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, την παρα κολούθηση, διατύπωση προτάσεων και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, την διαμόρφωση της πολιτικής του κρά τους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τη συνολική οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 2. Για την επίτευξη της ανωτέρω αποστολής της η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής μεριμνούν για: α) την έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού, β) την ενεργή συμμετοχή στην πρόσληψη, επεξεργασία και διοχέτευση προς την κυβέρνηση, τους δημοσίους φορείς και τους πολίτες της αναγκαίας πληροφορίας, γ) την ενεργή συμμετοχή στο συντονισμό της κυβερ νητικής ενημέρωσης, δ) την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Κυ βερνητικού Εκπροσώπου σε αρμοδιότητες και δράσεις συναφείς προς την αποστολή και το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης καθώς και την ενημέρωση της πολιτικής, πολιτειακής ηγεσίας και των πολιτικών κομ μάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων, ε) τη συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δη μοσίου τομέα σε θέματα ενημέρωσης, στ) την αξιοποίηση διεθνών πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κυβέρνησης και των φορέων του δημοσίου, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ζ) την παρακολούθηση και την εφαρμογή της ραδιοτη λεοπτικής νομοθεσίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διατύπωση εισηγήσεων, προτάσεων και μελετών για ρυθμίσεις που αφορούν στον Τύπο γενικά, στα οπτικοακουστικά και λοιπά μέσα μαζικής ενημέ ρωσης, στην ψηφιακή τηλεόραση και ψηφιακά μέσα και στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε αυτά, η) την διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης, θ) την κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημο σίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας, και Τηλεόρασης, ι) την εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσε ων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε.), καθώς και την επικουρία συναφών άρχων και υπηρεσιών, ια) την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού στα θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής για τις προ γραμματικές περιόδους ενίσχυσης της χώρας από ευ ρωπαϊκούς πόρους, στον συντονισμό και παρακολού θηση των διαδικασιών που αφορούν στην οργάνωση και στη χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων οπτικοακουστικής πολιτικής και νέων μέσων, ιβ) την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διακρατικές Συν θήκες σε θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής και μέσων, ιγ) το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση των αντι στοίχων προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματεί ας Ενημέρωσης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω σης και την ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού, ιδ) τη συμμετοχή στη συλλογή και αξιοποίηση στοι χείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιο τήτων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επι κοινωνίας και Προβολής και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα του ελληνικού χώρου και του Ελληνισμού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει (ΕΕ, ΟΑΣΕ, ΟΗΕ, κ.λπ.), ιε) την επεξεργασία, διαμόρφωση και υλοποίηση προ γραμμάτων επικοινωνιακής στρατηγικής για τη χώρα, ιστ) τη συστηματική και συντονισμένη προβολή της χώρας και την επικοινωνία των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φο ρείς, ιζ) την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό, ομοιογένεια και συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων του Δημοσίου ώστε να είναι άμεσες, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές, ιη) την ενημέρωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, των οργά νων του Κράτους και της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και εξελί ξεις και για τις απόψεις των Ελληνικών και ξένων ΜΜΕ, καθώς και της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, για θέματα που αφορούν τη χώρα, ιθ) την συμβολή για τη καλλιέργεια εθνικών, πνευμα τικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο Ελληνισμό και την ενημέρωσή τους για τα ζητήματα που τον αφορούν. 3. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, συσταθείσα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3242/2004 (Α 102), η οποία στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 73/ 2011 (Α 178), ως δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης, εφεξής νοούνται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και ο Γενικός Γραμμα τέας Ενημέρωσης. 4. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, συσταθείσα με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3242/2004 (Α 102), η οποία στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 73/2011 (Α 178), ως δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό μετονομάζεται σε Γενική Γραμμα τεία Επικοινωνίας και Προβολής. Όπου στην κείμενη νο μοθεσία αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εφεξής νοούνται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Προβολής. Άρθρο 2 Διάρθρωση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής 1. Οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινω νίας και Προβολής διαρθρώνονται ως εξής: α. Γραφεία Γενικών Γραμματέων β. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, η οποία διαρθρώ νεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπη ρεσίες. Στην Κεντρική Υπηρεσία ανήκουν: αα. Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5449 ββ. Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης γγ. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών δδ. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενο απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης. εε. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπα γόμενο απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης. Περιφερειακές Υπηρεσίες αποτελούν: Τα Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό. γ. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής, η οποία διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφε ρειακές Υπηρεσίες. Στη Κεντρική Υπηρεσία ανήκουν: αα. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης ββ. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής Περιφερειακές Υπηρεσίες αποτελούν: Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό. 2. Στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοι νωνίας και Προβολής λειτουργούν επίσης, ενιαία και για τις δύο Γενικές Γραμματείες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις: α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου. β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. Άρθρο 3 Γραφεία Γενικών Γραμματέων Τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς, αντίστοιχα, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλλη λογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο 4 Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης 1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης αφορούν στην διοχέτευση και επεξεργασία της εισερχόμενης πληροφορίας στην Υπηρεσία για θέ ματα της χώρας, στην υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αρμοδιότητες και δράσεις συναφείς προς την αποστολή και το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, στην ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας καθώς και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, για οτιδήποτε τους αφορά και μεταδίδε ται από ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης (έντυπος, ηλεκτρονικός και περιφερειακός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και στην συγκέντρωση των πληροφοριών γενικά προς ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα κρατικής δραστηριότητας. Λόγω του έργου που επιτελεί στους τομείς της ενημέρωσης και της πληροφόρησης και της προβολής της χώρας, η Διεύθυνση Άμεσης Ενη μέρωσης λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Στους επιχειρη σιακούς στόχους ανάγονται και θέματα που αφορούν στις ηλεκτρονικές υποδομές και στον εξοπλισμό των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και την επιτέλεση του σκοπού στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας. 2. Η Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφεία: α. Τμήμα Υποδομών Ενημέρωσης β. Τμήμα Κόμβων Ενημέρωσης γ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δ. Αυτοτελή Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως: α. Στο Τμήμα Υποδομών Ενημέρωσης αα. Η επισκόπηση, ο εντοπισμός και η συλλογή πρω τογενών πληροφοριών από διάφορες πηγές (ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό κ.λπ.), η αξιολόγηση και η προώθηση για την άμεση, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, των λοιπών κυβερνητικών και των αρμοδίων κατά περίπτωση κρατικών φορέων. ββ. Η αρχειοθέτηση των δημοσιογραφικών και άλλων αναφορών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση. γγ. Η κατάρτιση ειδικών θεματικών ενημερωτικών δελ τίων για ζητήματα που αποτυπώνονται στο διεθνές επι κοινωνιακό περιβάλλον σύμφωνα με πάγιες ή έκτακτες οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας. δδ. Η παραγωγή στατιστικών αναλύσεων για τη δη μοσιότητα, η αρχειοθέτηση και τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων και η ενημέρωση της υπηρεσίας και των κρατικών φορέων. εε. Η ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγε σίας καθώς και των πολιτικών κομμάτων που εκπρο σωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά και μεταδίδεται από ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης (έντυπος, ηλεκτρονικός και περιφε ρειακός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). στστ. Η διενέργεια δημοσκοπήσεων και σφυγμομε τρήσεων για θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας. ζζ. Η επεξεργασία, σε συνεργασία με τις άλλες Διευ θύνσεις της Υπηρεσίας και τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημοσίου τομέα, πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται σε θέματα κρατικής δραστηριότη τας και αξιοποίηση τούτων μέσω των Γραφείων Τύπου Εσωτερικού. ηη. Η παρέμβαση ή διαμεσολάβηση προς τις Υπηρεσί ες και τους φορείς του τόπου λειτουργίας των Γραφεί ων Τύπου στο εσωτερικό ή του κύκλου αρμοδιότητάς τους για την επίλυση κάθε ανακύπτοντος ζητήματος. θθ. Η διαβίβαση προς τα Γραφεία Τύπου στο εσωτερι κό σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις, ειδήσεων και πληροφοριών καθώς και οδηγιών για την αξιοποί ησή τους ή για την ανασκευή ή διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων. β. Στο Τμήμα Κόμβων Ενημέρωσης αα. Η διάχυση σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της πληροφορίας που αφορά δηλώσεις, παρεμβάσεις και συνεντεύξεις της πολιτι κής ηγεσίας μέσω συλλογής εντύπων, ηλεκτρονικών αποδελτιώσεων και απομαγνητοφώνησης από ελληνικά μέσα ενημέρωσης (έντυπος, ηλεκτρονικός και περιφε ρειακός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). ββ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία επίσημων στοι χείων που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος

4 5450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά, τεχνο λογικά, καινοτόμες δράσεις κ.λπ.) με τη δημιουργία ψη φιακού αρχείου και η διάθεσή τους μέσω κατάλληλων διαδικτυακών εφαρμογών προς οπτική άντληση υλικού από ενδιαφερόμενους φορείς, πολιτική και πολιτειακή ηγεσία καθώς και τους πολίτες. γγ. Η παροχή υποστήριξης και η συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων και τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων με τα ΜΜΕ και σε θέματα που εν γένει ανάγονται στην αποστολή των Γενικών Γραμματειών. δδ. Η τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη των απαιτήσεων ενημέρωσης της Κυβέρνησης. εε. Η συμμετοχή στον συντονισμό και η συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες μονάδες επί ζητημάτων αρμο διότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. στστ. Η μέριμνα για τη συλλογή, επεξεργασία και διά χυση της πληροφόρησης μεταξύ των δημοσίων φορέων που αφορούν στις κρατικές δράσεις και ιδιαίτερα στις δράσεις που άπτονται περισσότερων του ενός φορέων. ζζ. Η συνεργασία με τα Γραφεία Τύπου των Υπουρ γείων για τη συγκέντρωση των πληροφοριών και την παροχή ενιαίας πληροφόρησης προς το κοινό που αφο ρά σε θέματα κρατικής δραστηριότητας. ηη. Η δημοσιογραφική κάλυψη πολιτικής και πολιτει ακής ηγεσίας κατά τις επίσημες επισκέψεις τους στο εσωτερικό και εξωτερικό. θθ. Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και θεμάτων της Υπηρεσίας. ιι. Η έκδοση ανακοινώσεων για την ανασκευή ή διά ψευση ανακριβών δημοσιευμάτων. ιαια. Η επιμέλεια οργανωτικών θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Κυβερ νητικό Εκπρόσωπο. ιβιβ. Η αποδελτίωση συνεντεύξεων Τύπου, καθώς και δηλώσεων και παρεμβάσεων του Κυβερνητικού Εκπρο σώπου σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. ιγιγ. Η συλλογή στοιχείων και η ανάλυσή τους που αφορούν στον επικοινωνιακό αντίκτυπο δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου. ιδιδ. Η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των δημοσιο γράφων των λοιπών μέσων ενημέρωσης (ελληνικών και ξένων) και η διευκόλυνση στο καθημερινό τους έργο για τις δραστηριότητες του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Πρωθυπουργού. ιειε. Η με δημοσιογραφικά, φωτογραφικά, τηλεοπτικά, κινηματογραφικά και λοιπά συνεργεία κάλυψη γεγονό των και θεμάτων που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης καθώς και η παραγω γή ντοκιμαντέρ και κάθε είδους ενημερωτικού υλικού. ιστιστ. Η ενημέρωση της κυβερνητικής ιστοσελίδας του Κυβερνητικού Εκπροσώπου καθώς και της ιστοσε λίδας των Γενικών Γραμματειών. γ. Στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: αα. Ο έλεγχος της πληρότητας και αποδοτικότητας του λογισμικού και του υλικού των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβο λής. Διαχείριση, παραμετροποίηση και παρακολούθηση του λογισμικού των διαφόρων εφαρμογών πληροφορι κής και επικοινωνιών. ββ. Η συγκέντρωση και ανάλυση απαιτήσεων για την αναβάθμιση/επέκταση των υφιστάμενων πληροφορι ακών συστημάτων και τη δημιουργία νέων συστημά των. Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατάρτιση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των νέων συστημάτων. γγ. Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου συμ βάσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. δδ. Η υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής και τη λεπικοινωνιών με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες της Υπηρεσίας. εε. Η εγκατάσταση των εφαρμογών πληροφορικής στους υπολογιστές των τελικών χρηστών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προ βολής. στστ. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και συνθηκών πρόσβασης στις εφαρμογές πληροφορικής των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προ βολής στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και των επιχειρησιακών αναγκών. Απονομή κωδικών και δικαι ωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των εφαρμογών. ζζ. Ο προγραμματισμός των δράσεων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η μέριμνα κάθε άλλου ζητήματος σχετικού με την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. ηη. Η παροχή συμβουλών προς την Υπηρεσία ή και σε εποπτευόμενους φορείς της σε θέματα νέων μέσων επικοινωνιών και των εφαρμογών τους στα ΜΜΕ καθώς και σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. θθ. Η εισήγηση προς το τμήμα Διοικητικής Υποστήρι ξης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη ρεσιών για την απλούστευση των διαφόρων διοικητικών διαδικασιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής για την περαιτέρω χρήση και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων. ιι. Η καταγραφή και αναγγελία βλαβών μηχανογρα φικού, δικτυακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληρο φορικής. ιαια. Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντή ρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του υπολογιστικού κέντρου (Data Center) των Γενικών Γραμ ματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. ιβιβ. Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντή ρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του υπολογιστικού εξοπλισμού. ιγιγ. Ο καθορισμός και η εφαρμογή κανόνων συντή ρησης και αποκατάστασης ανωμαλιών και βλαβών του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. ιδιδ. Η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργικότητα των τηλεπικοινωνιακών και ραδιοτηλεοπτικών υποδο μών και μέσων (κύκλωμα τηλεόρασης, εξοπλισμός βί ντεο, δορυφορικά, εξοπλισμός συνεδριακών κέντρων, εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.). ιειε. Η διαχείριση του συστήματος επιτήρησης δικτύ ου (NMS) και των κεντρικών υπολογιστικών μονάδων (servers) της Υπηρεσίας για πρόληψη και άμεση αντι μετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών. ιστιστ. Η μελέτη και εφαρμογή προτύπων και προδι αγραφών τηλεπικοινωνιών για τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5451 ιζιζ. Η συντήρηση, λειτουργία, παραμετροποίηση και αποκατάσταση ανωμαλιών υποδομών και εφαρμογών δικτύου «Σύζευξις» και κάθε παρεμφερούς με αυτό εφαρ μογής. ιηιη. Η διαχείριση, παραμετροποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος της καλής και ασφαλούς λειτουργίας και αποκατάσταση βλαβών για την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. ιθιθ. Οι διαδικασίες και παρακολούθηση εγκαταστά σεων υποδομών πληροφορικής. κκ. Η μέριμνα για την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριακών υποδομών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής καθώς και για την ασφάλεια των εφαρμογών στο διαδίκτυο. κακα. Η μέριμνα για τη τήρηση των κανόνων και δια δικασιών αποθήκευσης και ύπαρξης αντιγράφων ασφα λείας ευαίσθητων δεδομένων. κβκβ. Η διαχείριση, παραμετροποίηση και εφαρμογή πολιτικών και εργαλείων ηλεκτρονικής ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης χρηστών. κγκγ. Η μέριμνα για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις απορρήτου και εμπιστευτικότητας. κδκδ. Η διαχείριση της υποδομής που απαιτείται για την εφαρμογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών. κεκε. Η στα πλαίσια του Συντάγματος και της κείμε νης νομοθεσίας συγκέντρωση, διαλογή, επεξεργασία, τεκμηρίωση και διοχέτευση πληροφοριών σε τράπεζες πληροφοριών. κστκστ. Η τεκμηρίωση, η αρχειοθέτηση, η αξιοποίηση και η μέριμνα για την ψηφιοποίηση του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού που διαθέτουν οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, καθώς και η μέριμνα για τη διάχυσή τους προς τη δημόσια διοίκηση και το κοινό μέσω διαδικτύου. κζκζ. Η συνεχής επαύξηση και εμπλουτισμός του αρ χειακού υλικού της Υπηρεσίας, με κάθε μορφής εκδό σεις, έντυπα και λοιπά καθώς και η διαχείριση και διά θεση των εκδόσεων της Υπηρεσίας και λοιπών εντύπων. κηκη. Η εν γένει επιμέλεια των εκδόσεων, η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης σε σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα λειτουργίας. κθκθ. Η διαχείριση και συντήρηση των ραδιοτηλεο πτικών συστημάτων. Άρθρο 5 Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό 1. Τα Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό αποτελούν Αυτο τελή Γραφεία υπαγόμενα στη Διεύθυνση Άμεσης Ενημέ ρωσης και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης σε Υπουργεία που εδρεύουν εκτός της πρωτεύουσας της χώρας. 2. Ειδικότερα, Γραφείο Τύπου στο εσωτερικό λειτουρ γεί στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. 3. Στην αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου στο εσω τερικό ανήκουν: α. Η διεκπεραίωση, σύμφωνα προς τις γενικές και ειδι κές οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, κάθε ζητήματος που ανάγεται στον κύκλο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. β. Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιο χής τους για τις κρατικές πολιτικές και δραστηριότητες. γ. Η δημοσιογραφική κάλυψη τοπικών γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας. δ. Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τοπικές ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας. ε. Η μέριμνα για την επαφή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις έδρες των οποίων συνιστώνται και λειτουργούν, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτούς, με τα μέσα ενημέρωσης. στ. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους. ζ. Η σύνταξη δελτίων που καλύπτουν τον περιφερειακό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της χώρας, η παρακολού θηση των δελτίων ειδήσεων, των ενημερωτικών εκπο μπών και των ιστοσελίδων των ενημερωτικών μέσων της περιφέρειας. Άρθρο 6 Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης 1. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης ανάγονται θέματα που αφορούν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (νομοθεσία, διακί νηση, οικονομική ενίσχυση), στην κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημοσίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, στην εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτο ρείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε.), στις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων στον τομέα του τύπου και στα πρακτορεία ειδήσεων, στην οπτικοακουστική πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης στον έντυπο, ηλεκτρονικό και διαδικτυακό χώρο καθώς και σε θέματα του κινηματογράφου, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ανή κει και η διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των Μέσων Ενημέρωσης καθώς και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφημιστική προβολή των προγραμμάτων τους. 2. Η Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Νέων Μέσων β. Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας γ. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως: α. Τμήμα Νέων Μέσων: αα. Η παρακολούθηση της εξέλιξης και υποστήριξη του κανονιστικού πλαισίου των εφαρμογών του διαδι κτύου στα θέματα του Τύπου και διάχυσης της πλη ροφορίας (όπως κοινωνικά δίκτυα twitter, facebook, microbloging στοχευμένη ενημέρωση) τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. ββ. Η ευθύνη για την παρακολούθηση και εφαρμογή των τεχνολογικών και επιχειρησιακών εξελίξεων στον τομέα της επικοινωνίας και ενημέρωσης. γγ. Η εκπόνηση μελετών, εισηγήσεων, αναλύσεων και προτάσεων επί της ακολουθητέας πολιτικής και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν επί των θεμάτων αυτών. β. Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας: αα. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί Τύπου και λοι πών εντύπων μαζικής ενημέρωσης. ββ. Η τήρηση στοιχείων για την τακτική έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και η σύνταξη επετηρίδας του ελληνικού Τύπου. γγ. Η παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξης γενικά προς τις εφημερίδες και τα λοιπά έντυπα τα οποία

6 5452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πληρούν τις προς τούτο οικείες προϋποθέσεις, καθώς και η εισήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης. δδ. Η επιχορήγηση ταχυδρομικής διακίνησης των εντύπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. εε. Η επικουρική συνδρομή σε άλλες δημόσιες υπηρε σίες για ζητήματα που διέπουν το καθεστώς δημοσίευ σης στον οικονομικό τύπο σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις. στστ. Ο καθορισμός ημερησίων οικονομικών εφη μερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ισολογισμών Α.Ε και Ε.Π.Ε και προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε. Υποβολή Πρότασης στον Υπουργό Ανάπτυξης. ζζ. Ο καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων περι φερειακών και τοπικών εφημερίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις κρατικών δημοσιεύσεων κατόπιν ελέγχου των νομίμων προϋποθέσεων. ηη. Η εισήγηση επί των προσφυγών εκδοτών κατά της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται για τις δημοσιεύ σεις του δημοσίου τομέα. θθ. Ο έλεγχος ύλης των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων ημερήσιας και εβδομαδιαίας κυκλοφορίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ιι. Η συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου τοπικών και πε ριφερειακών εφημερίδων. ιαια. Η μελέτη των θεμάτων, που αφορούν στις επαγ γελματικές οργανώσεις των εργαζομένων στον τομέα του Τύπου, η διατύπωση εισηγήσεων επί των σχετικών ζητημάτων και η τήρηση σχετικού ενημερωτικού αρ χείου. ιβιβ. Τα κάθε είδους ζητήματα διεθνών δημοσιογρα φικών οργανισμών. ιγιγ. Η παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων στους εργαζομένους στον τομέα του Τύπου, όπου προβλέπεται από το νόμο, για την άσκηση του έργου τους, όπως η θεώρηση των επαγγελματικών ταυτοτήτων μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και η χορήγηση βεβαίωσης στους φωτορεπόρτερ και φωτοειδησεογράφους μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, προκειμένου να την προσκομίσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα. ιδιδ. Η εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Τύπου και τη διακίνηση του Τύπου γενικώς, καθώς και η παρακολούθηση της ομαλής διακίνησής του. ιειε. Η εισήγηση για τη χορήγηση οικονομικής ενί σχυσης σε επαγγελματικές οργανώσεις Τύπου και σε έντυπα. ιστ. Η υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων δημο σιογράφων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. ιζιζ. Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στε νού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφη μιστική προβολή των προγραμμάτων τους, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των φορέων και των υπεύθυ νων έργου/επικοινωνίας καθώς και η επικαιροποίησή του. ιηιη. Η σύνταξη και διεκπεραίωση υπουργικών απο φάσεων εγγραφής επιχειρήσεων στο Μητρώο Επιχει ρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς (άρθρο 11 του ν. 2328/1995). ιθιθ. Ο έλεγχος νομιμότητας των ετήσιων διαφημιστι κών προγραμμάτων των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων και των ποσοστών κατανομής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης στα ΜΜΕ (άρθρο 9 του ν. 2328/1995, άρθρο 4 του π.δ. 261/1997). κκ. Η σύνταξη και διεκπεραίωση υπουργικών αποφάσε ων έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής για έκαστο εκ των ανωτέρω φορέων. κακα. Ο έλεγχος των ετήσιων απολογιστικών στοιχεί ων των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημό σιου τομέα που υλοποιούν πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής άνω των ,00 ανά έτος (άρθρο 4 του π.δ. 261/1997, π.δ. 60/1997) ως προς την τήρηση της κατα νομής στα ΜΜΕ (40% στα έντυπα, 10% στο ραδιόφωνο και 30% στα περιφερειακά ΜΜΕ). Σύνταξη έγγραφων παρατηρήσεων προς αυτούς τους φορείς σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης απολογισμού ή μη τήρησης της κατανομής στα ΜΜΕ. κβκβ. Η κατάρτιση αναλυτικού πίνακα των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω φορέων και υποβολή του στην προϊστάμενη πολιτική ηγεσία. κγκγ. Η χορήγηση κωδικών σε δημόσιους φορείς και η διαχείριση των ανωτέρω αιτήσεων έγκρισης των δι αφημιστικών προγραμμάτων και των απολογιστικών καταστάσεων ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμο γής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα των Γενικών Γραμματειών με τον τίτλο e Πασιθέα. κδκδ. Η τήρηση, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 6 του ν. 3166/2003, των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων δαπανών (διαφημιστικές καταχωρίσεις ή μεταδόσεις) σε ΜΜΕ εκ μέρους των διαφημιστικών εταιρειών, που συνεργάζονται με δημόσιους φορείς/έχουν αναλάβει κρατική διαφήμιση, σχετικά με το αντικείμενο, την πο σότητα και την αξία της δαπάνης αυτής. κεκε. Η διαχείριση της ηλεκτρονικής υποβολής των απολογιστικών στοιχείων των δημόσιων φορέων που διε νήργησαν δημοσκόπηση (σχετικά με τις επιχειρήσεις που ανέλαβαν για λογαριασμό τους τη διενέργεια δημοσκό πησης, το θέμα της δημοσκόπησης και το ύψος της αμοι βής της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 3603/2007) και η αποστολή καταστάσεων με τα ανωτέρω στοιχεία στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στο τέλος κάθε έτους. κστκστ. Η λειτουργία και ο χειρισμός του συστήματος e Πασιθέα. κζκζ. Η στήριξη και λειτουργία θεσμών και διαμόρφω ση Κωδίκων Δεοντολογίας στους τομείς της επικοινω νίας και ενημέρωσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. γ. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων αα. Η κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημο σίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, στην εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μα κεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε.). ββ. Η παρακολούθηση της οπτικοακουστικής νομοθε σίας στο εξωτερικό εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και της σημαντικότερης νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ γγ. Η μέριμνα για την βέλτιστη εκπροσώπηση της χώ ρας σε επιτροπές, ομάδες εργασίας, διαπραγματεύσεις κ.α. που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. δδ. Η μέριμνα εξασφαλίσεως Ελληνικών συμφερόντων επί εργασιών διεθνών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και εφαρμογής αλλοδαπού και Κοινοτικού Δικαίου, η μεταφορά στην εσωτερική νομοθεσία Κοινοτικών και διεθνών νομικών κειμένων, η μέριμνα προσαρμογής και εναρμονίσεως της εσωτερικής νομοθεσίας προς το Κοι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5453 νοτικό Δίκαιο, καθώς και η επεξεργασία νομικών και διοικητικών κειμένων απαραίτητων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου, σε οπτικοακουστικά θέματα. εε. Η τήρηση στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσι ών οπτικοακουστικών μέσων, σχετικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 14, 16 και 17 του π.δ. 109/2010 και η υποβολή Εθνικών Εκθέσεων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με την προώθηση και την προβολή των ευρωπαϊκών έργων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. στστ. Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί συχνοτήτων, η είσπραξη ετήσιου ανταλλάγματος για χρήση συχνο τήτων και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, καθώς και η έκδοση αποφάσεων διαμόρφωσης χαρτών συχνοτήτων σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. ζζ. H τήρηση Μητρώου πνευματικών δικαιωμάτων τη λεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η τή ρηση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη μετάδοση εκπομπών βάσει της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας. ηη. Η τήρηση αρχείου τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν συμμετάσχει σε διαγωνιστικές δι αδικασίες αδειοδότησης. θθ. Ο καθορισμός ετήσιου ανταλλάγματος τηλεοπτι κών σταθμών. ιι. Η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού με βάση τα έσοδα των τηλεοπτικών σταθμών. ιαια. Ο καθορισμός των όρων προβολής των πολιτι κών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και των πολιτικών κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται και στο Ευρωκοινοβούλιο και μετέχουν στις εκλογές. ιβιβ. Τα θέματα συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και της κρατικής στήριξης των ρα διοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. ιγιγ. Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη συνδρο μητική, ψηφιακή και δορυφορική τηλεόραση, καθώς και η χορήγηση κάθε σχετικής με τα ζητήματα αυτά βε βαίωσης. ιδιδ. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που αφο ρούν την κρατική πολιτική στα θέματα ιδιωτικών Πρα κτορείων Ειδήσεων στο εσωτερικό. ιειε. Τα κάθε είδους ζητήματα διεθνών Πρακτορείων ειδήσεων. ιστιστ. Η παρακολούθηση των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών ερευνητικών ή άλλων συναφών προγραμμά των και η οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής σε αυτά της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ή των εποπτευομένων από αυτήν νομικών προσώπων. ιζιζ. Η, μετά κρίση των σχετικών αιτήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές, χορήγηση αδειών, όπου αυτές προ βλέπονται από το νόμο, για λήψη σκηνών ταινιών, εκτύ πωση σε οποιοδήποτε φορέα εικόνων, ακροαμάτων κ.λπ. ιηιη. Η παροχή διοικητικών και τεχνικών διευκολύνσε ων σε ελληνικά και ξένα τηλεοπτικά, κινηματογραφικά κ.λπ. συνεργεία για τη λήψη σκηνών ντοκιμαντέρ ειδη σεογραφικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα ή χαρακτήρα προβολής ελληνικού ενδιαφέροντος ή ταινιών γενικά. ιθιθ. Η έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εξω τερικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής για τη χορήγηση άδειας λήψης σκηνών σε παραμεθόριες περιοχές. κκ. Η συμμετοχή σε όργανα επιτροπές που αφο ρούν στην προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου, η διοργάνωση εκδηλώσεων, φεστιβάλ στο εξωτερικό, φεστιβάλ ξένου κινηματογράφου στην Ελλάδα, ιδιαιτέ ρως δε στο ρόλο που τα σύγχρονα μέσα έχουν στην προβολή της χώρας και του πολιτισμού της. κακα. Η διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης. κβκβ. Η παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξε λίξεων στον χώρο των οπτικοακουστικών μέσων σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. κγκγ. Η οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο (European Audiovisual Observatory) και η παρακολούθηση των κοινοτικών και διεθνών ερευνητικών ή άλλων συναφών προγραμμάτων. κδκδ. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή ερευ νητικών προγραμμάτων για θέματα οπτικοακουστικής νομοθεσίας, πολιτικής και τεχνολογίας, καθώς και για άλλα συναφή θέματα, όπως για θέματα που αφορούν στα παιδιά, στους νέους και στην επικοινωνία. κεκε. Η έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενη μερωτικών δελτίων που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας καθώς και στην επιμόρφωση και την πλη ροφόρηση στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. κστκστ. Η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσε ων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. κζκζ. Η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς. κηκη. Η υποβολή προτάσεων για την συγγραφή ή την ανάθεση συγγραφής σε ειδικούς επιστήμονες εγχειρι δίων και μελετών, καθώς και για την έκδοση βιβλίων και ερευνητικών εντύπων στα πλαίσια προώθησης των σκοπών του Τμήματος. Άρθρο 7 Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων, που άπτο νται της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμ ματείας Επικοινωνίας και Προβολής και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αυτών, της διοίκησης και ανάπτυ ξης του προσωπικού τους, του οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών τους καθώς και της οικονομικής λειτουργίας αυτών και των εποπτευόμενων φορέων τους, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης. 2. Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσι ών συγκροτείται από τα εξής τμήματα: α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφο ρών, Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων β. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών γ. Τμήμα Προμηθειών δ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης ΠΣΕΑ 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως:

8 5454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφο ρών, Εποπτευόμενων Φορέων και Κρατικών Ενισχύσεων αα. Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβο λής, η αναμόρφωση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του καθώς και η εγγραφή εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων. ββ. Ο προγραμματισμός και η μέριμνα για κάθε δα πάνη των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επι κοινωνίας και Προβολής. γγ. Η έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και ανάκλησης πιστώσεων και η υποβολή προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου. δδ. Η σύνταξη και υποβολή αιτημάτων μεταβολής πιστώσεων προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικο νομικών. εε. Η κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνί ας και Προβολής ανά τρίμηνο και μήνα και η σύνταξη μηνιαίου ορίου δαπανών. στστ. Η καταχώριση όλων των μεταβολών του Προϋ πολογισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησής του. ζζ. Η έκδοση των αποφάσεων κατανομής ωρών πρό σθετων παροχών. ηη. Η παρακολούθηση και τήρηση του Μητρώου Δε σμεύσεων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και της εξέλιξης των δημο σιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό. θθ. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφο ρών για την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και το Μητρώο Δεσμεύσεων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η δι αβίβασή τους προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στα τιστική Υπηρεσία). ιι. Η παρακολούθηση της τήρησης του Μητρώου Δε σμεύσεων των εποπτευόμενων φορέων της και της εξέ λιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό και ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστί ας των υποβαλλόμενων από αυτούς στοιχείων. ιαια. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανο γραφικού συστήματος Προϋπολογισμού και Μητρώου Δεσμεύσεων και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών. ιβιβ. Η παρακολούθηση και έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας στην οικονομική διαχείριση των επο πτευόμενων φορέων της, η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων, ο έλεγχος της εγκυ ρότητας και αξιοπιστίας αυτών. ιγιγ. Ο έλεγχος της εγκυρότητας, ορθότητας και τή ρησης των Προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φο ρέων της. ιδιδ. Ο έλεγχος της εγκυρότητας και ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών των εποπτευ όμενων φορέων της και η διαβίβασή τους στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. ιειε. Η υλοποίηση των διαδικασιών επιχορήγησης του εποπτευόμενου φορέα της ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε. ιστιστ. Η σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση Προ ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. ιζιζ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα σχε τικά με την εκτέλεση των Προϋπολογισμών και τον έλεγχο δαπανών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής καθώς και σχετικά με την εκτέλεση των Προϋπολογισμών και τον έλεγχο δα πανών και καταστάσεων των εποπτευόμενων φορέων. ιηιη. Η παρακολούθηση των Μνημονίων συνεργασί ας μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και του Υπουργείου Οικο νομικών. ιθιθ. Η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέ λεσης του προϋπολογισμού και τις διορθωτικές πα ρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισης αποκλίσεων από τους στόχους. κκ. Η σύναψη Μνημονίων συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και των εποπτευόμενων του τμήματος φορέ ων, με στόχο την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. κακα. Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συ μπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύ σεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ). κβκβ. Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ. κγκγ. Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρ μοδιότητάς του σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. κδκδ. Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύ σεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. κεκε. Η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περί πτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. κστκστ. Η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. κζκζ. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετή σιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδρα στικού συστήματος SARI. κηκη. Η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαρα γράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμο διότητας τους. κθκθ. Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από τις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: i. Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιο ρισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. ii. Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5455 μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγη θέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.). β. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών αα. Η εκκαθάριση και η πληρωμή των αποδοχών και των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών όλου του προ σωπικού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επι κοινωνίας και Προβολής. ββ. Η έκδοση των ετήσιων Μητρώων τακτικών απο δοχών και πρόσθετων παροχών. γγ. Η ενημέρωση του φορολογικού αρχείου για την έκδοση των εκκαθαριστικών της εφορίας και η αντιπα ραβολή των στοιχείων με τα Μητρώα τακτικών αποδο χών και πρόσθετων παροχών. δδ. Η μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων μισθο δοσίας προς το Υπουργείο Οικονομικών. εε. Η μηνιαία αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία και αποστολή κατα στάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα. στστ. Ο προσδιορισμός και η καταβολή του επιδόμα τος αλλοδαπής και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλή λων των υπηρεσιών εξωτερικού. ζζ. Η κατάρτιση και αποστολή εντολών πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να απο σταλούν τηλεγραφικά εμβάσματα και να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων που υπηρετούν στην αλλοδαπή. ηη. Η κατά μήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφα λισμένων στο ΙΚΑ. θθ. Ο υπολογισμός και η έκδοση των διοικητικών πρά ξεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. ιι. Η έκδοση αποφάσεων καταλογισμού σε βάρος υπαλλήλων των δύο Γενικών Γραμματειών για λήψη πά σης φύσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών. ιαια. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση ποσών επιδικασθέ ντων με δικαστικές αποφάσεις καθώς και αποζημιώσεων συνταξιοδότησης. ιβιβ. Η έκδοση βεβαιώσεων για τον καθορισμό του ποσού εξόδων α εγκατάστασης μετακινούμενων από, προς και μεταξύ Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξω τερικού. ιγιγ. Η χορήγηση βεβαιώσεων κατόπιν ελέγχου του αρχείου των μισθολογικών Μητρώων της Υπηρεσίας. ιδιδ. Η παροχή στοιχείων στις Υπηρεσιακές Μονάδες των δύο Γενικών Γραμματειών σχετικών με τον προ γραμματισμό προσλήψεων, αριθμό συνταξιοδοτήσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τακτικές αποδοχές και πρόσθετες παροχές των υπαλλήλων της Υπηρεσίας. ιειε. Η παρακολούθηση της σχετικής με τη μισθοδοσία νομοθεσίας, η επιμέλεια και ο έλεγχος της προσαρ μογής της παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδομένα (φορολογία, υπολογισμός περικοπών, κρατήσεων κ.λπ.) και η εισήγηση για αλλαγές, παρεμβάσεις. γ. Τμήμα Προμηθειών αα. Η υλοποίηση του ετησίου προγράμματος προμη θειών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοι νωνίας και Προβολής, ήτοι η εκπόνηση και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών των διαγωνισμών για την προμήθεια κινητού και ακίνητου εξοπλισμού και αναλώσιμων ειδών, καθώς και για την εκτέλεση δια φόρων εργασιών και την παροχή υπηρεσιών προς τις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και εν γένει η μέριμνα για την αποτύπωση όλων των οικονομικών πράξεων των Γενικών Γραμμα τειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής κατά τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού. ββ. Η σύνταξη αποφάσεων για την έκδοση χρηματι κών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση ορισμένων δαπανών όλων των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προ βολής και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου του Υπουργείου Οι κονομικών. γγ. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δαπανών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβο λής και η φροντίδα για την εκκαθάρισή τους. δδ. Η εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης καθώς και των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζη μίωσης των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. εε. Η καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσι ακών στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προ βολής. στστ. Η φροντίδα για την σύσταση, τον καθορισμό του ύψους και τον ορισμό υπολόγων των παγίων προ καταβολών των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό και η παρακολούθηση κίνησής τους. ζζ. Ο οικονομικός έλεγχος των Γραφείων Τύπου στο εξωτερικό. ηη. Η διαχείριση και διακίνηση του υλικού εν γένει και η λογιστική παρακολούθησή του για όλες τις υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η λει τουργία των αποθηκών υλικού. θθ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανο γραφικού συστήματος Προμηθειών και Αποθήκης και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών. δ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης αα. Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κα τάστασης του προσωπικού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. ββ. Η τήρηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλ λήλων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επι κοινωνίας και Προβολής και η έκδοση σχετικών πιστο ποιητικών και βεβαιώσεων. γγ. Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βά σης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθ μητικές μεταβολές του προσωπικού των Γενικών Γραμ ματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η στελέχωση των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματει ών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. δδ. Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου. εε. Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων εργασίας ή Έργου, και ο ορισμός εκπροσώπων των Γενικών Γραμματειών σε συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και φορέων. στστ. Η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφει οκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων.

10 5456 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ζζ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρο νων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων των Γενικών Γραμ ματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. ηη. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρ μογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. θθ. Η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και με θόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελε σματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των με τρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. ιι. Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιό τητας, ιδίως του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης. ιαια. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποί ησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO. ιβιβ. Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών καθώς και η μελέτη και εισή γηση μέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. ιγιγ. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η εφαρμογή πά σης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπι κού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοι νωνίας και Προβολής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και με τις υπηρεσίες άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. ιδιδ. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανα σχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας. ιειε. Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) της Υπηρεσίας. ιστιστ. Η παραλαβή και η διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας. ιζιζ. Η επικύρωση εγγράφων και η βεβαίωση του γνη σίου της υπογραφής. ιηιη. Η τήρηση του αρχείου των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. ιθιθ. Η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη. κκ. Τα θέματα πρόσκτησης και κίνησης των υπηρεσι ακών οχημάτων. κακα. Η καθαριότητα και η φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων. κβκβ. Η μέριμνα λειτουργίας των τεχνικών υποδομών και του κτιριακού εξοπλισμού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής σε συνερ γασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. κγκγ. Οι διαδικασίες μίσθωσης χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η χωροταξική κατανομή των προς στέγαση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματει ών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, καθώς και η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία της μίσθωσης. Οι αρμοδιότητες αυτές, κατά το μέρος που αφορά στα Γραφεία Τύπου και Επι κοινωνίας στο εξωτερικό ασκούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. κδκδ. Η διοικητική μέριμνα εφοδιασμού των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής με τα μέσα διεξαγωγής του έργου τους, της διαφύλαξης και καλής χρήσης αυτών. κεκε. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοι πών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας και των δύο Γενικών Γραμματειών. ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης ΠΣΕΑ Στην αρμοδιότητα του Τμήματος ΠΣΕΑ υπάγονται: Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δρά ση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών των Γενικών Γραμ ματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Άρθρο 8 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτε ρικού Ελέγχου είναι οι κάτωθι: 1. Η παροχή ελεγκτικών συμβουλευτικών αρμοδιο τήτων, όπως: α. ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) των Γενικών Γραμματειών Ενη μέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων, β. ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγ χος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των Γενικών Γραμ ματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής, γ. η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας τους βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί ρισης), δ. η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδια σμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προ βολής, ε. ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα με την εξακρίβωση του ενερ γητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον, στ. ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκει μένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου, ζ. η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονο μικών (και λοιπών) αναφορών. 2. Η παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των Γενικών Γραμ ματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προ καταβολών των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. 4. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στις Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. 5. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περί πτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής. 6. Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προ πληρωμής. 7. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και η παρα κολούθηση της εκτέλεσής τους στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής ή σε εποπτευόμενους φορείς τους, εφόσον οι φορείς αυτοί δεν διαθέτουν μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Άρθρο 9 Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Στην αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινο βουλευτικού Ελέγχου υπάγεται: Ο συντονισμός, στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβου λευτικού ελέγχου, των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και φορέων των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής για τη συλλογή πληροφο ριών, την επεξεργασία σχετικών απαντήσεων και την προώθησή τους στη Βουλή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο 10 Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης 1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδια σμού και Πληροφόρησης αφορούν στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των επικοινωνιακών δράσεων της χώρας και των εν γένει δημοσίων φορέων. Σχεδιάζει προτάσεις και προγράμματα επικοινωνιακών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών διαφήμισης και προβολής, των κρατικών υπηρεσιών (υπουργείων, κρα τικών φορέων και φορέων εξωστρέφειας), στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής, ώστε να δι ασφαλίζεται η ομοιογενής στρατηγική και η επιτυχής στόχευση. Παρέχει συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες στις ανωτέρω δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο του σχε διασμού και προγραμματισμού των επικοινωνιακών τους δράσεων, ιδίως για τη διασφάλιση βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας και προβολής σε ολόκληρο το εύρος του κρατικού μηχανισμού. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή σκηνή και ενημερώνει τα κρατικά όργανα και αρχές για τον αντίκτυπό τους στη διεθνή κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ. Χαρτογραφεί και αναλύει το εγχώριο και διεθνές επι κοινωνιακό περιβάλλον και την επικοινωνιακή θέση της χώρας και των κρατικών φορέων σε αυτό στην κατεύ θυνση της χάραξης της επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής για τη χώρα και τους φορείς. 2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης συ γκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού β. Τμήμα Αναλύσεων και Ερευνών Αγοράς γ. Τμήμα Πληροφόρησης 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Πληροφόρησης κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως: α. Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού: αα. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των επικοι νωνιακών δράσεων, της διαφήμισης και της προβολής, της Κυβέρνησης και των κρατικών φορέων, καθώς και των φορέων εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής. ββ. Σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα Υπουργεία και τις λοιπές κρατικές Υπηρεσίες, η υποδοχή και η επεξεργασία των επικοινωνιακών τους αναγκών, ιδίως όπως αυτές προκύπτουν από την επικαιρότητα και τις στατιστικές αναλύσεις του Τμήματος Πληροφόρησης, η παροχή υποστήριξης στην κατάρτιση των προγραμμά των επικοινωνίας και άλλων επικοινωνιακών δράσεών τους στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατη γικής και η παρακολούθηση της προόδου των προγραμ μάτων διασφαλίζοντας ότι οι επιμέρους επικοινωνιακές δράσεις τους εντάσσονται σε αυτά. γγ. Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών επικοι νωνίας (συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, υλοποίησης προγραμμάτων κ.λπ.) στους ανωτέρω φορείς και στα στελέχη τους με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καλών ή βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως σχέσεις με τα ΜΜΕ, επικοινωνιακές εκστρατείες και marketing, εσωτερική επικοινωνία και ψηφιακά μέσα. δδ. Η συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προ γραμμάτων για την ακριβή και εμπεριστατωμένη πλη ροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τη χρήση των υπηρεσιών του κράτους, παρέχοντας αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αρμόδιους κατά περίπτωση κρατικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία τους με τους πολίτες και την ενημέρωση αυτών για θέματα της αρμοδιότητάς τους. εε. Ο συντονισμός της διάχυσης και ανταλλαγής γνώσεων και εξειδίκευσης σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής μεταξύ Υπουργείων, κρατικών Υπηρεσιών και φορέων. στστ. Η συλλογή, μέσω εξειδικευμένων συνδέσμων σε Υπουργεία και φορείς, του απαραίτητου υλικού τεκμηρί ωσης σχετικά με τις ανάγκες προβολής και διαφήμισής τους, των υλοποιούμενων δράσεων επικοινωνίας και προβολής τους, καθώς και των αιτημάτων των ΜΜΕ για ειδικότερη ενημέρωση. ζζ. Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς εξωστρέφειας, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός ενεργειών δημόσιας επικοινωνίας και προβολής της διεθνούς εικόνας της χώρας στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρα τηγικής. ηη. Η μέριμνα για την ανασκευή, μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων και πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ. θθ. Η επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνια κών κρίσεων και η συμμετοχή στην αντιμετώπισή τους σε διϋπουργικό επίπεδο μέσω του συντονισμού των

12 5458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) δράσεων του συστήματος διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. β. Τμήμα Αναλύσεων και Ερευνών Αγοράς: αα. Η παραγωγή αναλύσεων και ερευνών αγοράς ή η ανάθεση σε εξωτερικούς αναδόχους τέτοιων αναλύσε ων και ερευνών προκειμένου να διαπιστώνεται η επικοι νωνιακή θέση της χώρας και συγκεκριμένων κρατικών φορέων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. ββ. Η οριοθέτηση αναγκών, ο εντοπισμός αδυναμι ών και κινδύνων και η επισήμανση ζητημάτων κρίσιμων για την κατανόηση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται η χώρα στο εξωτερικό ή συ γκεκριμένοι φορείς εντός και εκτός της χώρας ώστε να εξυπηρετείται το έργο της χάραξης επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής για τη χώρα και τους φορείς. γγ. Η επεξεργασία στοιχείων από αναλύσεις και έρευ νες αγοράς που παράγουν τα Υπουργεία και οι λοιποί κρατικοί φορείς σχετικά με την επικοινωνιακή θέση τόσο της χώρας εν γένει όσο και αυτών των ιδίων, δη μιουργώντας προς τούτο ηλεκτρονικές τράπεζες δεδο μένων, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων. δδ. Ο καθορισμός του συνολικού διαφημιστικού όγκου (χώρου και χρόνου) και η πραγματοποίηση κεντρικά για λογαριασμό του Δημοσίου της αγοράς διαφημιστικού όγκου σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, κατανέμοντάς τον στη συνέχεια στα Υπουργεία και τους λοιπούς δημόσιους φορείς και Υπηρεσίες, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής σύμφωνα με το π.δ. 60/2007 (Α 64) και το άρθρο 4 του ν. 4155/2013 (Α 120) για τις διαδικασίες σύναψης δημο σίων συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών δημοσιότητας (διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων) για το σύνολο των Υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. γ. Τμήμα Πληροφόρησης: αα. Η επισκόπηση, ο εντοπισμός και η συλλογή πρω τογενών πληροφοριών από τα διεθνή ΜΜΕ, τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό κ.λπ., με στόχο την αξιολόγηση και την προώθηση για την άμεση, έγκυ ρη και πλήρη ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, των λοιπών κυβερνητικών και των αρμοδίων κατά περίπτωση κρατικών φορέων. ββ. Η αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και η πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση. γγ. Η κατάρτιση ειδικών θεματικών ενημερωτικών δελ τίων για ζητήματα που αποτυπώνονται στο διεθνές επι κοινωνιακό περιβάλλον σύμφωνα με πάγιες ή έκτακτες οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας. δδ. Η παραγωγή στατιστικών αναλύσεων για τη δη μοσιότητα, η αρχειοθέτηση και η τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων και η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών και των κρατικών φορέων. εε. Η οργάνωση συνεδρίων και ολοκληρωμένων επι κοινωνιακών δράσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η προ βολή εθνικών θεμάτων και των αποτελεσμάτων που συνδέονται με τις οικονομικές, πολιτιστικές και λοιπές εξελίξεις στη χώρα. Άρθρο 11 Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής 1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επικοινω νίας και Προβολής αφορούν στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των επικοινωνιακών δράσεων της χώρας και του κρατικού μηχανισμού. Υλοποιεί και αξιολογεί επι στημονικά τα αποτελέσματα των επικοινωνιακών δρά σεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών διαφήμισης και προβολής, των κρατικών Υπηρεσιών (Υπουργείων, κρατικών φορέων και φορέων εξωστρέφειας), στο πλαί σιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του επικοινωνιακού προγραμματισμού που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης, υλοποιεί τις επικοινωνιακές δράσεις που σχεδιάζει και προγραμμα τίζει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό. Μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις Ελληνικές θέσεις και απόψεις, για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό. 2. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής συγκρο τείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Ψηφιακής Προβολής και Υποστήριξης. β. Τμήμα Αξιολόγησης Επικοινωνιακών Δράσεων. γ. Τμήμα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξω τερικό. δ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων. ε. Αυτοτελή Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό. 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Προβολής κατανέμονται μεταξύ αυτών ως ακολούθως: α. Τμήμα Ψηφιακής Προβολής και Υποστήριξης: αα. Η ανάπτυξη και συντήρηση της ψηφιακής πα ρουσίας της χώρας μέσω κεντρικού ιστοτόπου ενιαί ας διαδικτυακής πύλης για τη χώρα και λοιπών άλλων ιστοτόπων που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. ββ. Ο καθορισμός των στόχων, όρων, προδιαγραφών και εν γένει τρόπων άσκησης της ψηφιακής επικοινω νίας της χώρας. γγ. Η υποστήριξη, συντονισμός και αξιοποίηση της λειτουργίας άλλων ψηφιακών μέσων εξωστρέφειας, προβολής και υποστήριξης της χώρας όπως ιστοτόπων, ιστολογίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. δδ. Η διασφάλιση της ομοιογένειας των ιστοτόπων των Υπουργείων, δημοσίων φορέων και οργανισμών και λοιπών κρατικών Υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και χρηστικότητάς τους, την κοινή προσέγγιση των φορέων ως προς τη διαδικτυακή τους παρουσία και τη διαμόρφωση ενιαίας επικοινωνιακής εικόνας του κράτους. εε. Η μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση θεμάτων εθνι κού χαρακτήρα. β. Τμήμα Αξιολόγησης Επικοινωνιακών Δράσεων: αα. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επικοι νωνιακών δράσεων και προωθητικών ενεργειών των Υπουργείων και λοιπών κρατικών φορέων και Υπηρεσι ών χρησιμοποιώντας προς τούτο κατάλληλα εργαλεία, όπως δείκτες μετρήσεων, πρότυπα κοστολόγησης κ.λπ., με στόχο την αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας, με θοδολογίας και των πολιτικών τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων. ββ. Ο προγραμματισμός ερευνών και μελετών απο τίμησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων επι κοινωνίας και προβολής των παραπάνω φορέων και Υπηρεσιών.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5459 γγ. Η συγκέντρωση ανά θέμα, χώρα ή ευρύτερη γεω γραφική περιοχή σημαντικών στοιχείων που αφορούν στις συνθήκες του επικοινωνιακού περιβάλλοντος όπου υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται οι υπό προς αξιολόγηση επικοινωνιακές δράσεις. δδ. Η οργάνωση, συντήρηση και ενημέρωση ηλεκτρο νικών τραπεζών δεδομένων όπου καταχωρούνται κατά συστηματικό τρόπο τα αποτελέσματα των αξιολογήσε ων, τα σχετικά εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων (case studies), βέλτιστες πρακτικές από την ελληνική και δι εθνή εμπειρία, εκπαιδευτικό υλικό για την αξιολόγηση κ.λπ. γ. Τμήμα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξω τερικό: αα. Η μελέτη των θεμάτων και ο καθορισμός των στόχων και του τρόπου λειτουργίας και δράσης, η αξι ολόγηση του έργου τους καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό προς ενημέρωση και επηρεασμό της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ των ελληνικών θέσεων και απόψεων. ββ. Η εισήγηση ή διαμεσολάβηση προς τις άλλες υπηρεσίες των Γενικών Γραμματειών για την σύσταση, στελέχωση, κατάργηση, καθώς και για τα θέματα προ σωπικού, προϋπολογισμού, μέριμνας και υποστήριξης εν γένει των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο Εξωτερικό. γγ. Η μέριμνα για την ανασκευή μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων ή εκπομπών και γενικά πλη ροφοριών των ξένων ΜΜΕ και του Τύπου. δδ. Η ενημέρωση και ο εφοδιασμός των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό με τα απαραί τητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. εε. Η οργάνωση αποστολών στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση της αποστολής των Γενικών Γραμματειών. στστ. Ο χειρισμός άλλων ζητημάτων γενικής φύσε ως αναγομένων στην ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών. ζζ. Η σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολούθηση του ομογενειακού Τύπου και των ομο γενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως και η καλ λιέργεια και η διατήρηση πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τους ομογενείς. ηη. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληρο φοριών για διεθνή θέματα ή ειδικά θέματα, που αφορούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις και ενδιαφέρουν την Ελλάδα και η αξιοποίηση αυτών με την έκδοση ενημε ρωτικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών, των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημόσιου τομέα. θθ. Η συγκέντρωση πληροφοριών, μέσω του ξένου Τύπου, των διεθνών ΜΜΕ και των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, όπως και άλλων παρεμ φερών πληροφοριακών κειμένων, που αναφέρονται σε ευρωπαϊκά θέματα και έχουν άμεση σχέση με την Ελλά δα και η αξιοποίησή τους μέσω σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών και των αρμοδίων κρατικών οργάνων για την προβολή των παραπάνω θεμάτων. ιι. Η παροχή στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό στοιχείων, πληροφοριών, οδηγιών και κατευθύνσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκπλήρωση του έργου που τους ανατίθεται κατά τις κείμενες διατάξεις. ιαια. Η επεξεργασία εισηγήσεων και αιτημάτων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό για δράσεις, διευκολύνσεις προς ξένα ΜΜΕ, παροχή στοι χείων προς ΜΜΕ, φορείς και ιδιώτες. ιβιβ. Η υποστήριξη και προώθηση μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό δράσεων και εκδηλώσεων των φορέων εξωστρέφειας στο εξωτε ρικό και η συμμετοχή στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προωθητικών δράσεων, εκδηλώσεων κ.λπ. στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων. ιγιγ. Η επισκόπηση των ΜΜΕ χωρών, όπου δεν λειτουρ γούν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας και δεν υπηρε τούν υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος. ιδιδ. Ο διοικητικός έλεγχος των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, η επιθεώρηση για την δι απίστωση του τρόπου λειτουργίας και της απόδοσής τους, όπως και η υποβολή εισηγήσεων για την πιο εύ ρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους. ιειε. Η παρακολούθηση της επικοινωνίας και των σχέσεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και κάθε τρίτο. ιστιστ. Η εισήγηση στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενη μέρωσης για θέματα προϋπολογισμού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, καθώς και για λοιπά θέματα οικονομικής τους διαχείρισης και η πα ρακολούθηση της εκτέλεσής τους. δ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων: αα. Η διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, η παροχή σ αυτούς και τους ξένους εν γένει δημοσιο γράφους διευκολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους και η έκδοση των σχετικών αδειών, επιφυλασσομένων των περιπτώσεων αρμοδιό τητας της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης. ββ. Η οργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξε ων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές του ξένου Τύπου, καθώς και των συνεντεύξεων ξένων επισήμων. γγ. Η συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, τα ξένα ειδησεογραφικά Πρακτορεία και τις επαγγελματι κές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα. δδ. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων παρα μονής στην Ελλάδα των εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ ή ξένων προσωπικοτήτων που την επισκέπτονται σε εκτέλεση αποστολής με πρόσκληση της Υπηρεσίας. εε. Η τήρηση επαφής με τους επισκεπτομένους τη χώρα ξένους δημοσιογράφους και μετά την αναχώ ρησή τους και η αποστολή σ` αυτούς στοιχείων και πληροφοριών. στστ. Η παροχή γενικών διευκολύνσεων στους αντα ποκριτές του ελληνικού Τύπου της αλλοδαπής και η επιμέλεια κάθε θέματος που τους αφορά. ζζ. Τα θέματα τήρησης αρχείου αλληλογραφίας, δημο σιευμάτων και στοιχείων, καθώς και Μητρώου και ευρε τηρίου των εξυπηρετουμένων από την Υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δημοσιογράφων, καθώς και αρχείου

14 5460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) των ανά τον κόσμο διακεκριμένων δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων γενικά. ηη. Η οργάνωση των αποστολών της Κυβέρνησης στο εξωτερικό, η διευκόλυνση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημο κρατίας ή τον Πρωθυπουργό σε επίσημες επισκέψεις στο εξωτερικό. θθ. Η οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακολού θηση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ εκδηλώσεων ή σημαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος. ιι. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων (συνέδρια, ημερίδες, ενημερωτικές συνα ντήσεις, συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις προβολής κ.λπ.) και η υποστήριξη πραγματοποίησης παρόμοιων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από άλλες ελληνικές κρατικές Υπηρεσίες και φορείς. ιαια. Η συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, ξένα και διεθνή ειδησεογραφικά Πρακτορεία και τις δημοσι ογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους. ιβιβ. Η υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των απευθυνομένων στις Γενικές Γραμματείες πολιτών, φο ρέων και εκπροσώπων των ΜΜΕ. ιγιγ. Τα ζητήματα και οι εκδηλώσεις κοινωνικού και φιλοφρονητικού χαρακτήρα των Γενικών Γραμματειών. ιδιδ. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης, συνεντεύξεων Τύπου κ.λπ. των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημόσιου τομέα, ξένων επισήμων, προσωπικοτήτων και λοιπών παραγόντων. ιειε. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας στους οργανωτές και τους συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλω ση και ιδιαίτερα στην περίπτωση της λειτουργίας των χώρων ως Κέντρων Τύπου. ιστιστ. Η μέριμνα για την διαρρύθμιση των αιθουσών, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων και των εγκαταστάσεων, καθώς και των επίπλων, των σκευών και του μηχανικού εξοπλισμού που βρίσκονται μέσα σ αυτούς σε άριστη πάντοτε κατάσταση, ο εφοδιασμός με αναλώσιμα υλικά και η διαχείρισή τους. Άρθρο 12 Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό 1. Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό είναι υπηρεσίες εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και λειτουργούν ως Αυτο τελή Γραφεία υπαγόμενα απευθείας στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής. 2. Τα ζητήματα της σύστασης, διάρθρωσης, στελέ χωσης, οργάνωσης και λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και επιλογής Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επι κοινωνίας στο εξωτερικό, όπως και τα θέματα της σύν θεσης, μεταθέσεων και αποσπάσεων του προσωπικού τους διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3166/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν. ΜΕΡΟΣ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Άρθρο 13 Οργανικές θέσεις προσωπικού των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής Ο συνολικός αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα έξι (456) θέσεις, εκ των οποίων τριακόσιες σαράντα (340) είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού, είκοσι (20) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ενενή ντα έξι (96) θέσεις δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος. Άρθρο 14 Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατα νέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως ακολούθως: 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ), σύνολο θέσεων διακοσίων εξήντα (260), οι οποίες κα τανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως: α) Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, θέσεις εκατόν ογδόντα εννέα (189). β) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, θέσεις πενήντα εννέα (59). γ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις οκτώ (8). δ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, θέσεις τέσσερις (4). 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) σύνολο θέσεων έξι (6), οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως: α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, θέσεις δύο (2). β) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, θέσεις δύο (2). γ) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, θέσεις δύο (2). 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) σύνολο θέσεων εξήντα τέσσερις (64), οι οποίες κατα νέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως: α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός, θέσεις πενήντα μία (51). β)κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέση μια (1). γ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τρεις (3). δ) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, θέσεις τέσ σερις (4). ε) Κλάδος ΔΕ Δημοσιογράφων, θέσεις δύο (2). στ) Κλάδος ΔΕ Ληπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτι κών Εκπομπών, θέσεις τρεις (3). 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) σύνολο θέσεων δέκα (10), οι οποίοι κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως: α) Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, Εργατών, θέσεις οκτώ (8). β) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο (2). Άρθρο 15 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά βαθμίδα και ειδικότητα 1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ορίζονται κατά βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής: α. ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ), σύνολο θέσεων σαράντα μία (41), οι οποίες κατανέμο νται κατά ειδικότητα ως ακολούθως: αα) ΠΕ Διοικητικός θέση μία (1). ββ) ΠΕ Δημοσιογράφοι, θέσεις τριάντα επτά (37). γγ) Ειδικός Νομικός Συνεργάτης, θέση μία (1). δδ) Ειδικός Επιστήμονας, θέσεις δύο (2). β. ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ), σύ νολο θέσεων πέντε (5), οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5461 αα) ΤΕ Δημοσιογράφοι, θέσεις πέντε (5). γ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ), σύνολο θέσεων εξήντα έξι (66), οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως: αα) ΔΕ Δημοσιογράφοι, θέσεις πενήντα τέσσερις (54). ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις οκτώ (8). γγ) ΔΕ Οδηγών, θέσεις δύο (2). δδ) ΔΕ Ηλεκτρολόγων, θέση μία (1). εε) ΔΕ Πληροφορικής, θέση μία (1). δ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ), σύ νολο θέσεων τέσσερις (4), οι οποίες κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως: αα) ΥΕ Επιμελητών, θέσεις τρεις (3). ββ) ΥΕ Νυχτοφυλάκων, θέση μία (1). 2. Με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργα νικής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Δημο σιογράφοι, ΤΕ Δημοσιογράφοι, ΔΕ Δημοσιογράφοι, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Πληρο φορικής του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται. Άρθρο 16 Προσωπικό με θητεία Ελεγκτής Ιατρός: θέση μία (1). Άρθρο 17 Προσόντα Διορισμού Μόνιμου και ΙΔΑΧ Προσωπικού 1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσό τερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικό τητα καθορίζεται κατά περίπτωση από την προκήρυξη με την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη. 3. Στις οργανικές θέσεις των δημοσιογράφων προ σλαμβάνονται δημοσιογράφοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και διετή προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι ή απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλο δαπής και πενταετή προϋπηρεσία ως δημοσιογράφοι. β. Γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να τοποθετη θούν ή με τα θέματα επικοινωνίας της οποίας πρόκειται να ασχοληθούν. 4. Η δημοσιογραφική ιδιότητα αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα δημοσιο γραφική οργάνωση ή με την προβλεπόμενη στην περί πτωση α της παραγράφου 3 προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε ραδιοτηλεοπτικό ή διαδικτυακό μέσο ή σε υπηρεσίες τύπου διεθνούς οργανισμού. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με διπλώματα ή πι στοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζονται από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 28 π.δ. 50/2001). Άρθρο 18 Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων 1. Στις Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών Ενη μέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 2. Στην Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπη ρεσιών προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων κα τηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 3. Στην Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ κλάδου ή ειδικό τητας δημοσιογράφου. Άρθρο 19 Κλάδοι Προϊσταμένων Τμημάτων Αυτοτελών Γραφείων Τύπου στο εσωτερικό 1. Στα τμήματα των Διευθύνσεων των Γενικών Γραμ ματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 2. Στα τμήματα Υποδομών Ενημέρωσης και Κόμβων Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης, κα θώς και στα Αυτοτελή Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ κλάδου ή ειδικότητας δημοσιογράφου ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου ή ειδικότητας δημοσιογράφου. Άρθρο 20 Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων 1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με την αποστολή των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και Προβολής. β. Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πο λιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολό γηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξω τερικού κινδύνου λειτουργίας του φορέα. γ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. δ. Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. ε. Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. στ. Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης. ζ. Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσω πικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. η. Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Ευθύνης (ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η ει σήγηση τυχόν τροποποιήσεων. θ. Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συ νεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργα νωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. ι. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ ον θεσμικό πλαίσιο.

16 5462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ια. Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επι χειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. ιβ. Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται. 2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμο διότητες που περιγράφονται σε ειδικότερες διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 21 Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων 1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: α. Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμο διοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερ κείμενης Διεύθυνσης. β. Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρου σίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. γ. Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. δ. Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. ε. Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. στ. Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προ σωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. ζ. Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. η. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμέ νης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. θ. Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύ ον θεσμικό πλαίσιο. ι. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λει τουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπό μενων προθεσμιών. 2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμο διότητες που περιγράφονται σε ειδικότερες διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 22 Κατάταξη υπηρετούντος προσωπικού των πρώην Γενικών Γραμματειών Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 1. Το προσωπικό της πρώην Γενικής Γραμματείας Μέ σων Ενημέρωσης και της πρώην Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετεί σε προσωρινές θέσεις κατατάσσεται σε οργανικές θέσεις κλάδων και ειδικο τήτων των άρθρων 14 και 15 του παρόντος, σύμφωνα με τα προσόντα διορισμού του οικείου κλάδου και της οικείας ειδικότητας. 2. Το προσωπικό του κλάδου Διοικητικός της κατηγο ρίας ΠΕ της πρώην Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέ ρωσης και της πρώην Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δια του παρόντος μεταφέρεται στον κλάδο Διοικητικός Οικονομικός της κατηγορίας ΠΕ. 3. Το προσωπικό του κλάδου Τεχνολόγων Ηλεκτρολό γων Μηχανικών της κατηγορίας ΤΕ της πρώην Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της πρώην Γε νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δια του παρόντος μεταφέρεται στον κλάδο Μηχανικών της κατηγορίας ΤΕ. 4. Το προσωπικό του κλάδου Τεχνικός ειδικότητας Τεχνικών και ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων της κα τηγορίας ΔΕ της πρώην Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της πρώην Γενικής Γραμματείας Ενημέ ρωσης και Επικοινωνίας δια του παρόντος μεταφέρεται στον κλάδο Τεχνικός της κατηγορίας ΔΕ. Άρθρο 23 Μετακινήσεις υπαλλήλων 1. Κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών επιτρέπεται η μετακί νηση υπαλλήλων από οποιαδήποτε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής και αντίστροφα. 2. Η μετακίνηση του υπαλλήλου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής. Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργείται το π.δ 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη δι άταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 25 Ισχύς Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Στην Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών».

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αρ. Πρωτ. : 142361 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ Άρθρο 287 Α. Καταργείται η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43 11 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.Κώδικας:10184 - Αθήνα Πληροφορίες: Στ. Ακαλίδης, Ε. Ρίζος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Α Α: 79Μ54691ΩΓ-3ΒΤ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 10437 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 10785/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως.

Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για έκδοση αποφάσεως. Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, Τ.κ. 105 64, Αθήνα Τηλ.: 210 3354500 Fax: 210 3319881 http:// www. esr. gr Ηλ.ταχ.: ncrtv @ otenet. gr Πρόταση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (εφ εξής Ε.Σ.Ρ.) προς: Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Ρέθυμνο 9 Νοεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 9334 Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εμμ. Πορτάλιου 23 Ταχ. Κώδικας: 74100 - Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤιΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΔιΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΡ.ΑΠ.: 672/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα