ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ"

Transcript

1 Ηράκλειο Αρ. πρωτ 74/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτη στη συνεδρίασή τη με αρ. 115/ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τι διατάξει του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α ) όπω έχει τροποποιηθεί και ισχύει.. Τι διατάξει του Ν.431/1996 (ΦΕΚ 175/τ.Α ) «Διορισμό ή πρόσληψη πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Δημόσια Διοίκηση». 3. Τι διατάξει του Ν.4009/011(ΦΕΚ 195/τ.Α ) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση τη Ποιότητα των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι» όπω έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Τι διατάξει του άρθρου 70 του Ν.4386/016 (ΦΕΚ 83/τ.Α ) «Ρυθμίσει για την έρευνα και άλλε διατάξει» όπω αντικατέστησε το άρθρο 19 του Ν. 4009/ Τι διατάξει του άρθρου 14 του Ν.168/198 (ΦΕΚ 87/τ.Α ) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπω ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ). 6. Τι διατάξει του άρθρου 15 του Ν.3794/009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα τη ανώτατη εκπαίδευση και άλλε διατάξει». 7. Τι διατάξει του Π.Δ. 134/1999 (ΦΕΚ 13/ τ.α ) «Διορισμό ή πρόσληψη πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιε Υπηρεσίε του χώρου Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ. 8. Τι διατάξει του Π.Δ.163/00 (ΦΕΚ 149/τ.Α /6-6-00) «Διαδικασία και προϋποθέσει πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα». - 1 από 67-

2 9. Το ΠΔ 104/013 (ΦΕΚ137/τ.Α / ) «Μετονομασία Σχολή-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων-Ίδρυση Σχολή-Ίδρυση Τμήματο-Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτη. 10. Την υπ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.834/ εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με θέμα «Κατάργηση τη υποχρέωση υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». 11. Τι αποφάσει Συνελεύσεων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτη για το ακαδημαϊκό έτο Αποφασίζει Την προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασία Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτο προκειμένου να καλυφθούν διδακτικέ ή άλλε επιστημονικέ ανάγκε των Τμημάτων ω ακολούθω: I. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Οι συμβάσει όσων προσληφθούν μπορεί να είναι των ακόλουθων δύο κατηγοριών: α) με ωριαία αντιμισθία για ένα διδακτικό εξάμηνο. β) με μηνιαία αποζημίωση, με πλήρη ή μερική απασχόληση για ένα διδακτικό εξάμηνο. Το Ίδρυμα επιφυλάσσεται να ανανεώσει σύμφωνα με τι εκπαιδευτικέ ανάγκε τι συμβάσει των παραπάνω περιπτώσεων α και β για ένα ακόμη διδακτικό εξάμηνο. Τα γνωστικά αντικείμενα που προκηρύσσονται αναγράφονται στου πίνακε, στο Παράρτημα που ακολουθεί, χωριστά κατά Σχολή και Τμήμα.. Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικού και εργαστηριακού Συνεργάτε σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψει θα γίνουν με βάση τι εκπαιδευτικέ ανάγκε του Ιδρύματο όπω αυτέ θα έχουν διαμορφωθεί το χειμερινό εξάμηνο του , τι διαθέσιμε πιστώσει και τι θέσει πιστώσει που θα εγκριθούν με την ΠΥΣ για το Ακαδημαϊκό έτο Σε περίπτωση διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόληση ή καταγγελία τη σύμβαση με απόφαση του αρμόδιου οργάνου που γνωστοποιείται έγκαιρα στου Επιστημονικού ή Συνεργάτε καθώ και στου Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.).. 4. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό προσλαμβάνεται σε θέσει Επιστημονικών Συνεργατών ή Εργαστηριακών Συνεργατών ή στην κατηγορία Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.). Στι θέσει αυτέ ω ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών ή μελών Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα. Στο Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. τη αντίστοιχη βαθμίδα Ε.Π. για Επιστημονικού ή Συνεργάτε ή για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα. A. Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρη ή μερική. B. Προϋπόθεση για πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματο. Για πρόσληψη σε θέση - από 67-

3 Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. προϋπόθεση είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, στα οποία αιτούνται να διδάξουν. Γ. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., με την επιφύλαξη τη προηγούμενη παραγράφου, σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 14 του Ν.168/198, όπω ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν. 4009/011 και τι διατάξει του Ν.1404/1983, όπω τροποιποιήθηκε και ισχύει είναι τα ακόλουθα: Επιστημονικοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. Α) Τουλάχιστον δύο χρόνια αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματο στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα τη χώρα ή τη αλλοδαπή ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμό των παραπάνω. β) Πρωτότυπε δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμε ή σε συνεργασία με άλλου ερευνητέ, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμό των παραπάνω. Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικέ ακαδημαϊκή εξέλιξή του. Σύμφωνα με τον Ν.1404/1983 και το Ν.916/001, άρθρο 19 παρ. 5α με απόφαση του Προεδρικού Συμβουλίου και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τη Γενική Συνέλευση του Τμήματο, οι Επιστημονικοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντα με αυτά το μικρότερο μέρο τη εβδομαδιαία απασχόληση του. Κατά συνέπεια το μεγαλύτερο μέρο τη διδακτική απασχόληση ενό Επιστημονικού Συνεργάτη πρέπει να αποτελείται από θεωρητικέ διαλέξει. Εργαστηριακοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. Α) Πέντε (5) τουλάχιστον έτη επαγγελματική δραστηριότητα αντίστοιχη του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα τη θέση που προκηρύσσεται (του γνωστικού αντικειμένου το οποίο καλούνται να διδάξουν) από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματο. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία (3) έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή Ιδρύματα του εξωτερικού. Β)Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνη εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεση τμήματο ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα τη θέση που προκηρύσσεται. Με απόφαση του Προεδρικού Συμβουλίου και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τη Γενική Συνέλευση του Τμήματο οι Εργαστηριακοί Συνεργάτε Τ.Ε.Ι. αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι Επιστημονικοί Συνεργάτε μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντα για τον λόγο αυτόν το μικρότερο μέρο τη εβδομαδιαία απασχόλησή του. - 3 από 67-

4 Ω επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ω προσόν για την κατάληψη θέση Ε.Π. δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου σπουδών ή για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματο και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδέ. Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων Τα ελάχιστα προσόντα των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 του Ν.1404/1983, όπω αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 του Ν.916/001, είναι τα ακόλουθα: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου αντίστοιχη ειδικότητα ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο Πανεπιστημίου τη αλλοδαπή.. Πενταετή αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου. Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα, καθώ και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται.. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Σε όλε τι προηγούμενε περιπτώσει εφόσον κανένα υποψήφιο δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία διδακτικού έργου σε υποψηφίου που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και στην περίπτωση Επιστημονικών Συνεργατών διδακτορικό δίπλωμα.. Ο συνολικό χρόνο απασχόληση των Επιστημονικών Συνεργατών, με ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τι δεκατέσσερι (14) ώρε εβδομαδιαίω και των Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ., με ωριαία αντιμισθία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τι δεκαοχτώ (18) ώρε εβδομαδιαίω. 3. Σε μόνιμου ή όχι υπαλλήλου του Δημοσίου Τομέα καθώ ύστερα από άδεια τη Υπηρεσία του (Υπηρεσιακό Συμβούλιο) και σε συνταξιούχου του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ύστερα από άδεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι τέσσερι (4) ώρε εβδομαδιαίω, μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα. Η άδεια τη υπηρεσία του πρέπει να προσκομισθεί κατά την υπογραφή τη σύμβαση σύμφωνα με του όρου του άρθρου 19 του Ν.1404/1983 όπω αντικαταστάθηκε με το Ν.916/001 αρ. 4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3404/005 αρ. 11 παρ. 3 και του άρθρου 15 του Ν.3794/009. Εάν δεν προσκομισθεί η άδεια, η σύμβαση δεν υπογράφεται. 4. Προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. συνεκτιμάται. 5. Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα μαθήματα που προκηρύσσονται με την παρούσα μπορεί να μην ανατεθούν σε Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ανάλογα με τι ανάγκε των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. 6. Ο αριθμό ωρών ανάθεση των μαθημάτων θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρα των δηλώσεων των φοιτητών. 7. Οι εκπαιδευτικέ ώρε ανάθεση και οι μέρε απασχόληση των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών και ΕΕΜ θα είναι στην κρίση του Προεδρικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι από 67-

5 8. Το κώλυμα τη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτε κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για του οποίου δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού (βλ. ΙIΙ.6 παρακάτω). 9. Οι πολίτε των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να υποβάλουν εκτό των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθεια Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνική Γλώσσα, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρη γνώση και αποτελεσματική χρήση τη Ελληνική γλώσσα. IΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματο προτίμησή του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Η αίτηση θα συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω τη πλατφόρμα Διαχείριση Αιτήσεων Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών Στη συνέχεια θα γίνεται εκτύπωση τη αίτηση που θα έχει εξαχθεί από το συγκεκριμένο σύστημα, προκειμένου να κατατεθεί από τον υποψήφιο και να πρωτοκολληθεί στη Γραμματεία του Τμήματο επιλογή του. Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να κάνουν αίτηση στην Πλατφόρμα Διαχείριση Αιτήσεων Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών και καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων (επικοινωνία, προσόντων, ασφαλιστικών), όσο και επιλογή γνωστικών αντικειμένων / ειδικότητα στα οποία θέτουν υποψηφιότητα. Τα υποβληθέντα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματο επιλογή του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο επιθυμεί την υποβολή αίτηση σε περισσότερα του ενό Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κρήτη, το σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία αντιγράφου τη ηλεκτρονική αίτηση στην οποία με μόνη αλλαγή το Τμήμα υποβολή μπορεί να εκτυπωθεί, χωρί να απαιτείται από τον υποψήφιο η εκ νέου ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων του.. Βιογραφικό σημείωμα, με συνοπτική ανάλυση των σπουδών, τη προϋπηρεσία, τη επιστημονική δραστηριότητα και των επιστημονικών εργασιών/δημοσιεύσεών του. 3. Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών. 4. Γενικά κάθε στοιχείο που θα αποδεικνύει τα προσόντα του υποψηφίου (συγγραφή βιβλίων ή δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά ή βεβαιώσει προϋπηρεσία και σχετικά τεκμήρια ασφάλιση επαγγελματική δραστηριότητα κ.λ.π.) 5. Για μη Έλληνε ιθαγενεί χωρών εκτό Ε.Ε, που έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπο και ο χρόνο απόκτηση τη Ελληνική Ιθαγένεια. Προκειμένου για πολίτε κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποιητικό τη αρμόδια αρχή του κράτου την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιο. 6. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενο δεν έχει στρατολογική ή σχετική χρηματική υποχρέωση. Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν - 5 από 67-

6 ολοκληρώσει τι στρατιωτικέ του υποχρεώσει ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτέ κατά τον χρόνο υποβολή τη υποψηφιότητά του, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά με την υπογραφή τη σύμβαση εργασία. Το παραπάνω πιστοποιητικό υποβάλλεται κατά την πρόσληψη των επιλεγμένων υποψηφίων και πριν από την υπογραφή τη σύμβαση. Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματο προτίμησή του την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (0) ημερών από την επομένη τη τελευταία δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από μέχρι και Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τι υπηρεσίε και του φορεί τη περίπτωση α, τη παρ. του άρθρου 1 του Ν.450/014 (ΦΕΚ74/Α / ) ή ακριβή αντίγραφά του. Ομοίω γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπέ αρχέ και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμε μεταφράσει και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστω από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ω ισότιμοι προ του τίτλου που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη ημεδαπή. Γ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρε βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου, καθώ και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Δ. Συμπλήρωση των δικαιολογητικών τη προκήρυξη (νέα έντυπα ή νέε εγγραφέ σε υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητα επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που θα ζητηθούν έγγραφα από τα αρμόδια όργανα πρόσληψη και αφορούν σε δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Περισσότερε πληροφορίε παρέχονται στου ενδιαφερόμενου στι ανακοινώσει τη ηλεκτρονική σελίδα του Τ.Ε.Ι., στη διεύθυνση και από τι Γραμματείε των Τμημάτων όλε τι εργάσιμε ημέρε και ώρε ( ) στα τηλέφωνα: Α. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τμήμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική ( Ηράκλειο) τηλ Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) τηλ Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Άγιο Νικόλαο) τηλ από 67-

7 Β. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) τηλ Τμήμα Διατροφή και Διαιτολογία (Σητεία) τηλ , 93, 94, 97, 98 Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τμήμα Κοινωνική Εργασία (Ηράκλειο) τηλ Τμήμα Νοσηλευτική (Ηράκλειο) τηλ Δ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.(Ηράκλειο) τηλ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων (Ηράκλειο) τηλ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορική Τ.Ε. (Ηράκλειο) τηλ Ε. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1. Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) τηλ Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντο Τ.Ε. (Χανιά) τηλ Τμήμα Μηχανικών Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική Τ.Ε.(Ρέθυμνο) τηλ & από 67-

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προκηρυσσόμενα Γνωστικά Αντικείμενα και Ειδικότητε κατά Σχολή/Τμήμα Πίνακα Περιεχομένων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 9 TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ... 9 TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) TMHMΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)... 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ TMHMA ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ... 5 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ... 9 TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 9 TMHMA NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε TMHMΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ... 4 TMHMΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ T.E ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ από 67-

9 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Προκηρύσσονται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα για θέσει τα οποία περιλαμβάνουν τα συναφή μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματο Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», για το ακ. έτο : Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γνωστικά Αντικείμενα ΛΧ 000.ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ Λογιστική Φορολογία Ασφαλιστικά Χρηματοοικονομική Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό Φυσική Αγωγή Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητε για θέσει οι οποίε περιλαμβάνουν τα συναφή μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματο Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», για το ακ. έτο : Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γνωστικά Αντικείμενα ΛΧ 0009.ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ ΛΧ Λογιστική Φορολογία Ασφαλιστικά Χρηματοοικονομική Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό Φυσική Αγωγή Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιο επιστημονικό συνεργάτη για διδασκαλία θεωρητικού μαθήματο, θα ανατεθεί και η διδασκαλία του θεωρητικού μέρου του μαθήματο, σε εργαστηριακό συνεργάτη υψηλών προσόντων. - 9 από 67-

10 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 1. Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Διοίκηση " Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Γ. Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ" Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Συμπεριφορά Καταναλωτή Ε 0003.ΔΤ Μεθοδολογία Έρευνα Ε ΔΤ ΒΒ Μάρκετινγκ -Διοίκηση Πωλήσεων ΣΤ ΔΤ Revenue Management- Yield Management ΣΤ ΔΤ Μάρκετινγκ Τεχνολογικών Προϊόντων ΣΤ ΔΤ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού ΣΤ ΔΤ Νέε Τεχνολογίε στον τουρισμό Ζ ΔΤ Ηλεκτρονικό Εμπόριο και νέε Τεχνολογίε Ζ 3. Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενία" Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Δ 0011.ΔΤ Οργανωσιακή Συμπεριφορά Δ ΔΤ Δημόσια Διοίκηση Ε ΔΤ Διοικητική Δεοντολογία και πρακτική ΣΤ 4. Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "Συστήματα Πληροφοριών Διοίκηση, Τουρισμού & Εφοδιασμού Διοίκηση Ολική Ποιότητα" Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Πληροφορική Ι Α 0015.ΔΤ Χρήση Λογιστικών Φύλλων για την επίλυση προβλημάτων οικονομική και Διοίκηση Β ΔΤ Διοίκηση Ολική Ποιότητα ΣΤ ΔΤ Προχωρημένη χρήση Λογιστικών φύλλων στο Μάνατζμεντ Ζ 5. Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "Ανθρωπιστικέ Σπουδέ (Κοινωνιολογία)" Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Τουριστική Κοινωνιολογία Ε 0019.ΔΤ Τουρισμό πολιτιστική κληρονομιά ΣΤ 6. Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά" Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Οικονομική τη Διοίκηση Ι Γ 001.ΔΤ Οικονομική τη Διοίκηση ΙΙ Δ 3 00.ΔΤ Οικονομική του Τουρισμού Δ - 10 από 67-

11 7. Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "Ελληνική Γλώσσα Ιστορία -Πολιτισμό για Έλληνε και ξένου φοιτητέ" Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Ιστορία τη Ελλάδο ΣΤ 004.ΔΤ Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό και Διαπολιτισμικότητα ΣΤ 8. Εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων "Ξένη γλώσσα (Αγγλικά)" Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Ξένη γλώσσα : Αγγλικά Α 006.ΔΤ Ξένη γλώσσα : Αγγλική Τουριστική Ορολογία Β ΔΤ Ξένη γλώσσα Επιχειρησιακά Αγγλικά και Επικοινωνία Δ 9. Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Λογιστική Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Γενικέ Αρχέ Λογιστική Α 009.ΔΤ Χρηματοοικονομική Λογιστική Β ΔΤ Διοικητική Λογιστική Ε ΔΤ Λογιστική Εταιρειών ΣΤ ΔΤ Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ζ 10. Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Λειτουργιών" Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε ΔΤ Διοίκηση Τουριστικών Πρακτορείων Ζ 0034.ΔΤ Ειδικέ και Εναλλακτικέ Μορφέ Τουρισμού Ζ ΔΤ Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών ΣΤ 11. Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκηση, Τουρισμού Πληροφορική" Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε ΔΤ Πληροφορική Ι Α 0037.ΔΤ Προχωρημένη χρήση Λογιστικών φύλλων στο Μάνατζμεντ Ζ 1. Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Νομικά -Κοινωνιολογία Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι : Αστικό Δίκαιο Α 0039.ΔΤ Τουριστική Νομοθεσία Ε ΔΤ Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι Ι : Εμπορικό Δίκαιο Γ ΔΤ Τουριστική Κοινωνιολογία Ε 13. Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "Ποσοτικέ Μέθοδοι " Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε ΔΤ Στατιστική Επιχειρήσεων Ι (εργαστήριο) Β 0043.ΔΤ Επιχειρησιακή Έρευνα (εργαστήριο) Δ ΔΤ Ανάλυση Αποφάσεων ( εργαστήριο) Ε 14. Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "Ελληνική Γλώσσα Ιστορία -Πολιτισμό για Έλληνε και ξένου φοιτητέ" Τίτλο /Γνωστικό ΔΤ Ιστορία τη Ελλάδο ΣΤ 0046.ΔΤ Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό και Διαπολιτισμiκότητα ΣΤ - 11 από 67-

12 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) Α. Θέσει Επιστημονικών Συνεργατών με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα για την διδασκαλία των αναγραφόμενων Θεωρητικών Μαθημάτων : Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική στι Επιχειρήσει για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Εισαγωγή στην Πληροφορική Α ΔΕ Επιχειρησιακή Διαδικτύωση Δ ΔΕ Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα ΣΤ ΔΕ Σεμινάριο Τελειοφοίτων Ζ ΔΕ Ηλεκτρονικέ Συναλλαγέ και Ασφάλεια ΣΤ ΔΕ Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλου όγκου δεδομένων ΣΤ ΔΕ Σχεδιασμό Διαδικτυακών Τόπων Ε ΔΕ Γραφιστικό Σχεδιασμό Ε ΔΕ Εφαρμογέ Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ ΣΤ ΔΕ Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στη Διαφήμιση ΣΤ ΔΕ Τρισδιάστατο Γραφιστικό Σχεδιασμό Ζ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνητή Νοημοσύνη στι Επιχειρήσει (Ώρε/εβδ ) (Ώρε/εβδ) Τίτλο ΔΕ Τεχνητή Νοημοσύνη στι Επιχειρήσει Ε 0013.ΔΕ Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων ΣΤ ΔΕ Συστήματα Υποστήριξη Αποφάσεων Ζ ΔΕ Επιχειρηματική Ευφυΐα & Εξόρυξη Γνώση Ζ ΔΕ Μη γραμμική Βελτιστοποίηση Ε 3 1 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Γλώσσε Προγραμματισμού για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Δομέ Δεδομένων Γ 0018.ΔΕ Λειτουργικά Συστήματα Ε ΔΕ Αρχέ προγραμματισμού Β ΔΕ Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό Ε ΔΕ Προγραμματισμό Διαδικτύου ΣΤ - Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Βάσει Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο 1 00.ΔΕ Πληροφοριακά Συστήματα στην Διοίκηση Β ΔΕ Βάσει Δεδομένων Γ ΔΕ Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών συστημάτων ΣΤ ΔΕ Συστήματα Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP,CRM) Z από 67-

13 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και Διαχείριση Έργων ΣΤ ΔΕ Επιχειρησιακή Έρευνα Γ ΔΕ Επιχειρησιακή Έρευνα II Z - Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση και Προγραμματισμό Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Στρατηγική Διοίκηση & Διαχείριση Απόδοση Ε 0030.ΔΕ Σχεδιασμό και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα ΣΤ ΔΕ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Α ΔΕ Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Δ ΔΕ Διοίκηση Υπηρεσιών ΣΤ ΔΕ Εξαγορέ συγχωνέσει & Διαπολιτισμική Διοίκηση ΣΤ ΔΕ Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΣΤ ΔΕ Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ζ ΔΕ Διεθνή Επιχειρηματικότητα Ε ΔΕ Προσομοίωση Βιομηχανική Παραγωγή και Επιχειρήσεων Ζ - Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο Ζ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Αρχέ Μάρκετινγκ Β ΔΕ Διεθνέ Μάρκετινγκ Ε ΔΕ Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ε ΔΕ Νέε Τεχνολογίε & Μάρκετινγκ ΣΤ ΔΕ Δημόσιε Σχέσει- Επικοινωνία Ε ΔΕ Συμπεριφορά Καταναλωτή (κοινό Δ.Ε+Μαρ) Ε ΔΕ Διαφημιστική Εκστρατεία Ζ ΔΕ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Ζ ΔΕ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ζ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Οικονομικά για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Μικροοικονομική Α 0050.ΔΕ Μακροοικονομική Β - 13 από 67-

14 ΔΕ Διεθνή Οικονομικά Δ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο :Αγγλικά για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Αγγλική Ορολογία «Εξειδικευμένο μάθημα» Δ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Μαθηματικά και Στατιστική για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο /Γνωστικό ΔΕ Εισαγωγή στη Στατιστική Β ΔΕ Εφαρμοσμένη Στατιστική Γ ΔΕ Χρονοσειρέ & Προβλέψει Ζ ΔΕ Μαθηματικά Επιχειρήσεων Α Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομικά-Λογιστική για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Γ ΔΕ Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & Αγορέ Δ ΔΕ Αρχέ Λογιστική Α ΔΕ Χρηματοοικονομική Λογιστική Β ΔΕ Διοικητική Λογιστική Γ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Επιχειρησιακή Επικοινωνία «Εξειδικευμένο Μάθημα» Α - Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Ολική Ποιότητα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο ΔΕ Διοίκηση Ολική Ποιότητα Δ 0064.ΔΕ Διοίκηση Παραγωγή Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Μαθηματικό ή Συναφού Ειδικότητα με ειδίκευση στην Στατιστική για τη διδασκαλία των μαθημάτων: - 14 από 67-

15 Τίτλο Ώρε ΔΕ Εισαγωγή στη Στατιστική Β Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα με ειδίκευση στην Πληροφορική Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο Ώρε ΔΕ Εισαγωγή στη Πληροφορική Α 0067.ΔΕ Επιχειρησιακή Επικοινωνία Α Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα με ειδίκευση στι Γλώσσε Προγραμματισμού για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο Ώρε ΔΕ Αρχέ Προγραμματισμού Β 0069.ΔΕ Λειτουργικά Συστήματα Ε ΔΕ Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό Ε ΔΕ Προγραμματισμό Διαδικτύου ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Πληροφορική συναφού ειδικότητα με ειδίκευση: Βάσει Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο Ώρε ΔΕ Πληροφοριακά Συστήματα στην Διοίκηση Β 0073.ΔΕ Βάσει Δεδομένων Γ ΔΕ Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΤ Συστήματα Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων 0075.ΔΕ 4 (ERP,CRM) Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Πληροφορική ή Συναφού Ειδικότητα με ειδίκευση: Εφαρμογέ Διαδικτύου και Πολυμέσα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο Ώρε ΔΕ Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα ΣΤ 0077ΔΕ Ηλεκτρονικέ Συναλλαγέ και Ασφάλεια ΣΤ ΔΕ Επιχειρησιακή Διαδικτύωση Δ ΔΕ Σχεδιασμό Διαδικτυακών Τόπων Ε ΔΕ Γραφιστικό Σχεδιασμό Ε ΔΕ Εφαρμογέ Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ ΣΤ Παραγωγή Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στη 008.ΔΕ 7 Διαφήμιση ΣΤ ΔΕ Τρισδιάστατο Γραφιστικόs Σχεδιασμό Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Οικονομολόγο ή Συναφού Ειδικότητα με ειδίκευση Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο Ώρε ΔΕ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Γ 1 Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Επιχειρησιακή Έρευνα ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: - 15 από 67-

16 Τίτλο Ώρε ΔΕ Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και Διαχείριση Έργων ΣΤ 0086.ΔΕ Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Διοίκηση και Προγραμματισμό Επιχειρήσεων ή Συναφού Ειδικότητα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο Ώρε ΔΕ Σχεδιασμό και Βελτιστοποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα ΣΤ 0088.ΔΕ Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Ζ ΔΕ Προσομοίωση βιομηχανική Παραγωγή και επιχειρήσεων Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Μάρκετινγκ ή συναφού ειδικότητα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο Ώρε ΔΕ Αρχέ Μάρκετινγκ Β 0091.ΔΕ Νέε Τεχνολογίε & Μάρκετινγκ ΣΤ ΔΕ Διαφημιστική Εκστρατεία Ζ ΔΕ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Ζ Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα παραπάνω μαθήματα ενδέχεται να μην ανατεθούν τελικά ανάλογα με τι ανάγκε του Τμήματο - 16 από 67-

17 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α. Θέσει Επιστημονικών Συνεργατών με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα για τη διδασκαλία των αναγραφόμενων Θεωρητικών Μαθημάτων: 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργική Χημεία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Γεωργική Χημεία* 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χημεία Τροφίμων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Χημεία Τροφίμων (Ώρε/εβδ) 3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φυσική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Φυσική (Ώρε/εβδ) 4. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Εισαγωγή στην Πληροφορική* ΓΦ Εφαρμ.Πληροφορική & Νέε Τεχνολογίε στη Γεωργία* 5. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θρέψη Φυτών & Εδαφολογία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Θρέψη Φυτών Γονιμότητα Εδαφών ΓΦ Εδαφολογία ΓΦ Διαχείριση Εδαφών 6. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργική Οικονομία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Γεωργική Οικονομία- Ο.Δ.Γ.Ε 7. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μάρκετινγκ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Μάρκετινγκ Γ. Προϊόντων (Ώρε/εβδ) 8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Δενδροκομία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - 17 από 67- (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ)

18 ΓΦ Γενική Δενδροκομία* 001.ΓΦ Τροπικά & Υποτροπικά Καρποφόρα Δένδρα ΓΦ Μεσογειακέ Δενδρώδει Καλλιέργειε ΓΦ Φυλλοβόλα- Καρποφόρα Δένδρα* 9. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Γενική Γεωργία* 0016.ΓΦ Ειδική Γεωργία Ι ( Σιτηρά-Ψυχανθή Φυτά)* ΓΦ Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά ΓΦ Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού* ΓΦ Ειδική Γεωργία ΙΙ (Βιομ.&Ενεργ.Φυτά)* 10. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιολογική Γεωργία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Βιολογική Γεωργία (Ώρε/εβδ) 11. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διασφάλιση Ποιότητα Τροφίμων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Διασφάλιση Ποιότητα Τροφίμων 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων Α/ Α Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ ) 1 00.ΓΦ Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) 13. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία και/ή Τεχνολογία Τροφίμων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών 004.ΓΦ Γεωργικέ Βιομηχανίε 14. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γενετική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Γενετική (Ώρε/εβδ) 15. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φυτοπαθολογία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - 18 από 67- (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ)

19 1 006.ΓΦ Γενική Φυτοπαθολογία* 007.ΓΦ Ειδική Φυτοπαθολογία* ΓΦ Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογία 16. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μικροβιολογία Τροφίμων Α/ Α Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ ) ΓΦ Μικροβιολογία Τροφίμων (Ώρε/εβδ) 17. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργική Εντομολογία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Γεωργική Φαρμακολογία 0031.ΓΦ Γενική Εντομολογία-Ζωικοί Εχθροί* ΓΦ Ειδική Εντομολογία (Ώρε/εβδ) 18. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γενετική Βελτίωση ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Βελτίωση Φυτών* (Ώρε/εβδ) 19. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελισσοκομία ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Μελισσοκομία (Ώρε/εβδ) 0. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σεμινάριο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Σεμινάριο* 1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρδεύσει Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Αρδεύσει-Στραγγίσει* ΓΦ Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων*. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιομαθηματικά Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Βιομαθηματικά* 0039.ΓΦ Γεωργικό Πειραματισμό* 3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θερμοκηπιακέ Κατασκευέ & Μηχανολογία Α/ Α Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - 19 από 67- (Ώρε/εβδ ) ΓΦ Θερμοκηπ. Κατασκευέ και (Ώρε/εβδ)

20 Εξοπλισμό* 0041.ΓΦ Γεωργική Μηχανολογία* 1 4. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιολογία Φυτών ΓΦ Μορφολογία-Ανατομία Φυτών* 5. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φυσιολογία Φυτών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / Προκήρυξη ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Φυσιολογία Φυτών* 0044.ΓΦ Φυσιολογία Ανάπτυξη Φυτών* (Ώρε/εβδ) 6. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συστηματική Βοτανική Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Συστηματική Βοτανική (Ώρε/εβδ) 7. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Οικολογία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Οικολογία* 0047.ΓΦ Διαχείριση Οικοσυστημάτων* (Ώρε/εβδ) 8. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιοτεχνολογία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Γεωργική Βιοτεχνολογία * ΓΦ Ειδικά θέματα Βιοτεχνολογία* 9. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Λαχανοκομία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Ειδική Λαχανοκομία* 0051.ΓΦ Καλλιέργειε εκτό Εδάφου* ΓΦ Γενική Λαχανοκομία* ΓΦ Ειδικά Θέματα Λαχανοκομία* (Ώρε/εβδ) 30. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ανθοκομία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) ΓΦ Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτ.Χώρων 0055.ΓΦ Επιχειρηματική Ανθοκομία(Δρεπτά Άνθη και Γλαστρικά Φυτά)* ΓΦ Ανθοκομία* (Ώρε/εβδ) 31. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχιτεκτονική Τοπίου Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - 0 από 67- (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ)

21 ΓΦ Σχεδιασμό και Διαχείριση Κήπων & Πάρκων 3. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Περιβαλλοντικέ Αλλαγέ και Συστήματα Τροφίμων Α/ Α Προκήρυξη ΓΦ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Περιβαλλοντικέ Αλλαγέ και Συστήματα Τροφίμων* 33. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αμπελουργία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ ΓΦ Αμπελουργία* 0060.ΓΦ Ειδική Αμπελουργία-Αμπελογραφία* Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (Ώρε/εβδ) (Ώρε/εβδ) ΓΦ Αγγλική Γεωπονική Ορολογία Β. Θέσει Εργαστηριακών Συνεργατών με τι παρακάτω ειδικότητε για τη διδασκαλία των αναγραφόμενων Εργαστηριακών Μαθημάτων: 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αμπελουργία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Αμπελουργία 0063.ΓΦ Ειδική Αμπελουργία- Αμπελογραφία. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γεωργική Χημεία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη Ώρε /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Γεωργική Χημεία 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χημεία Τροφίμων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ώρε /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Χημεία Τροφίμων 4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Θρέψη Φυτών & Εδαφολογία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Θρέψη Φυτών Γονιμότητα Εδαφών 0067.ΓΦ Εδαφολογία ΓΦ Διαχείριση Εδαφών 5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δενδροκομία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ώρε /εβδ - 1 από 67-

22 Προκήρυξη ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Γενική Δενδροκομία 0070.ΓΦ Τροπικά & Υποτροπικά Καρποφόρα Δένδρα ΓΦ Μεσογειακέ Δενδρώδει Καλλιέργειε ΓΦ Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα 6. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γεωργία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Γενική Γεωργία 0074.ΓΦ Ειδική Γεωργία Ι (Σιτηρά Ψυχανθή Φυτά) ΓΦ Αρωματικά - Φαρμακευτικά Φυτά ΓΦ Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού ΓΦ Ειδική Γεωργία ΙΙ (Βιομ.&Ενεργ.Φυτά) 7. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βιολογική Γεωργία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη Ώρε /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Βιολογική Γεωργία 8. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γενετική ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη Ώρε /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Γενετική 9. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γεωργική Εντομολογία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Γεωργική Φαρμακολογία 0081.ΓΦ Γενική Εντομολογία-Ζωικοί Εχθροί ΓΦ Ειδική Εντομολογία 10. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Γενετική Βελτίωση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη Ώρε /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Βελτίωση Φυτών 11. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μετασυλλεκτική Φυσιολογία & Τεχνολογία και/ή Τεχνολογία Τροφίμων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών 0085.ΓΦ Γεωργικέ Βιομηχανίε 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Φυτοπαθολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ώρε /εβδ - από 67-

23 Προκήρυξη ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Γενική Φυτοπαθολογία ΓΦ Ειδική Φυτοπαθολογία ΓΦ Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογία 13. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μικροβιολογία Τροφίμων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Ώρε /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Μικροβιολογία Τροφίμων 14. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μελισσοκομία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ Προκήρυξη Ώρε /εβδ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Μελισσοκομία 15. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αρδεύσει Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Αρδεύσει- Στραγγίσει ΓΦ Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων 16. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βιομαθηματικά Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Βιομαθηματικά 17. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Θερμοκηπιακέ Κατασκευέ & Μηχανολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προκήρυξη /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Θερμοκηπιακέ Κατασκευέ και Εξοπλισμό 0095.ΓΦ Γεωργική Μηχανολογία 18. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βιολογία Φυτών Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - 3 από 67- Ώρε /εβδ Ώρε /εβδ ΓΦ Μορφολογία-Ανατομία Φυτών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Φυσιολογία Φυτών Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Φυσιολογία Φυτών ΓΦ Φυσιολογία Ανάπτυξη Φυτών 0. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Συστηματική Βοτανική Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Συστηματική Βοτανική 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικολογία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ώρε /εβδ

24 Προκήρυξη /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΦ Οικολογία 0101.ΓΦ Διαχείριση Οικοσυστημάτων* 1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βιοτεχνολογία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Γεωργική Βιοτεχνολογία 0103.ΓΦ Ειδικά θέματα Βιοτεχνολογία 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Λαχανοκομία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Ειδική Λαχανοκομία ΓΦ Καλλιέργειε Εκτό Εδάφου ΓΦ Γενική Λαχανοκομία ΓΦ Ειδικά Θέματα Λαχανοκομία 4. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ανθοκομία Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτ.Χώρων 0109.ΓΦ Επιχειρηματική Ανθοκομία (Δρεπτά Άνθη και Γλαστρικά Φυτά) ΓΦ Ανθοκομία 5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Αρχιτεκτονική Τοπίου Προκήρυξη ΓΦ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Σχεδιασμό και Διαχείριση Κήπων & Πάρκων Ώρε /εβδ 6. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Διασφάλιση Ποιότητα Τροφίμων Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Διασφάλιση Ποιότητα Τροφίμων 7. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων 8. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πληροφορική Προκήρυξη ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ώρε /εβδ ΓΦ Εισαγωγή στην Πληροφορική 0115.ΓΦ Εφαρμογέ Πληροφορική και Νέε Τεχν.στη Γεωργία* *Σημείωση: Σε ότι αφορά τα μαθήματα με αστερίσκο και όσα άλλα διδάσκονται από μόνιμο μέλο Ε.Π., οι αιτήσει θα αξιολογηθούν μόνο σε περίπτωση έκτακτου προβλήματο. - 4 από 67-

25 ΣΧΟΛH ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TMHMA ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό ΥΔ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Β ΥΔ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ Γ ΥΔ ΥΔ ΥΔ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Γ 1 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι Δ 1 1 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Ε 1 1 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΣΤ ΥΔ ΔΗΜΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤ ΥΔ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Ζ ΥΔ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Εξειδικευμένο) Ζ ΥΔ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ζ ΥΔ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ζ 0 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό ΥΔ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Γ 0013.ΥΔ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Ι Γ ΥΔ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΙΙ Δ 4 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό ΥΔ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ ΥΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε ΥΔ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤ ΥΔ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤ 1 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: - 5 από 67-

26 Προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό ΥΔ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Εξειδικευμένο) Α ΥΔ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Εξειδικευμένο) Β ΥΔ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (Εξειδικευμένο) Ε 4 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό 1 00.ΥΔ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Εξειδικευμένο) Δ ΥΔ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ (Εξειδικευμένο) Ε Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ - ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό ΥΔ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό ΥΔ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΥΔ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤ ΥΔ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ζ 4 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό ΥΔ 009.ΥΔ ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (Εξειδικευμένο) ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Α Β Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη ΥΔ 0031.ΥΔ Τίτλο /Γνωστικό ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (Εξειδικευμένο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ- ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Εξειδικευμένο) - 6 από 67- Α 0 1 Δ 0 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο "ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Γνωστικό

27 1 003.ΥΔ ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Εξειδικευμένο) Α 0033.ΥΔ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (Εξειδικευμένο) Α ΥΔ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (Εξειδικευμένο) Α ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Εξειδικευμένο) Β ΥΔ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη ΥΔ 0038.ΥΔ ΥΔ Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρ ιακού Μαθήματ ο Ελάχιστο αριθμό ωρών Διδασκαλί α ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Γ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι Δ 3 3 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Ε 3 3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ι ΣΤ ΥΔ ΔΗΜΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΥΔ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ Ζ ΥΔ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Εξειδικευμένο) Ζ ΥΔ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ζ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρ ιακού Μαθήματ ο Ελάχιστο αριθμό ωρών Διδασκαλί α ΥΔ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Γ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρ ιακού Μαθήματ ο Ελάχιστο αριθμό ωρών Διδασκαλί α ΥΔ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ 0047.ΥΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε ΥΔ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη ΥΔ Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρ ιακού Μαθήματ ο Ελάχιστο αριθμό ωρών Διδασκαλί α ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Εξειδικευμένο) Α από 67-

28 Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ -ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρ ιακού Μαθήματ ο Ελάχιστο αριθμό ωρών Διδασκαλί α ΥΔ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ (Εξειδικευμένο) Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ- ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρ ιακού Μαθήματ ο Ελάχιστο αριθμό ωρών Διδασκαλί α ΥΔ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ Β 3 3 Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρ ιακού Μαθήματ ο Ελάχιστο αριθμό ωρών Διδασκαλί α ΥΔ 0053.ΥΔ ΥΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (Εξειδικευμένο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Ι (Εξειδικευμένο) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Εξειδικευμένο) Α Β Δ Εργαστηριακοί Συνεργάτε για τη διδασκαλία των μαθημάτων "ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ": Προκήρυξη Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστη ριακού Μαθήματ ο Ελάχιστο αριθμό ωρών Διδασκαλί α ΥΔ 0056.ΥΔ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (Εξειδικευμένο) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ (Εξειδικευμένο) Α Α ΥΔ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Εξειδικευμένο) Β ΥΔ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξη Τίτλο ΥΔ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Δ 1-8 από 67-

29 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (Εξειδικευμένο) Σημ.: Το ΤΕΙ Κρήτη και το Τμήμα Διατροφή-Διαιτολογία, προσφέρει εργασία σε πολλού νέου επιστήμονε, με ανοικτή και αξιοκρατική διαδικασία. Βάσει του άρθρου του Π.Δ. 163/00 η αξιολόγησή του (των εκτάκτων διδασκόντων γενικά) πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή η οποία συντάσσει πίνακε κατά σειρά αξιολόγηση και με βάση αυτή την σειρά γίνονται οι αναθέσει από τη Διοίκηση του ΤΕΙ. Σύμφωνα με το αρ. 19 παρ.4 του Ν. 1404/83 (Ιδρυτικό Νόμο των ΤΕΙ), όλα τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τυχόν προηγούμενη Εκπαιδευτική προϋπηρεσία των υποψηφίων στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ. Επίση, μέσω τι ίδια διαδικασία και βάσει του άρθρου 15 του Ν. 3794/009 μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο, μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα, μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαίων ωρών ω υπερωριακή απασχόληση σε Μόνιμου ή Συμβασιούχου Υπαλλήλου του Δημοσίου (ΔΥ) ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια τη υπηρεσία του, καθώ και σε Συνταξιούχου του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΣΔΥ) ύστερα από άδεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτου. Το Τμήμα Διατροφή-Διαιτολογία εξειδικεύει τα μαθήματα αυτά ω εκείνα που έχουν Ευρύτερη Διεπιστημονική Φύση (Μαθήματα Γενική Υποδομή, Μαθήματα Πληροφορική, Ιατρικά Μαθήματα και Μαθήματα Αντικειμένου Φυσική Αγωγή), δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό του Τμήματο και μπορεί να απαιτηθεί η επιστημονική/διδακτική συνδρομή των δύο αυτών κατηγοριών εργαζομένων (ΔΥ/ΣΔΥ), όπω π.χ. Ιατροί του Νοσοκομείου Σητεία, Επιστήμονε Αθλητική Αγωγή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επιστήμονε του Δήμου Σητεία κ.α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική Εργασία για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξ η ΥΚ Κοινωνική Εργασία στι Εξαρτήσει ΣΤ 1 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξ η Τίτλο /Γνωστικό ΥΚ Δίκαιο Α 3 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο Πληροφορική για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξ η Τίτλο /Γνωστικό ΥΚ Πληροφορική Ι Α 1-9 από 67-

30 Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Κοινωνική Εργασία για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξ η Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρια κού ΥΚ Πρακτική Άσκηση - Εποπτεία I Δ ΥΚ Πρακτική Άσκηση - Εποπτεία ΙΙ Ε ΥΚ Πρακτική Άσκηση - Εποπτεία ΙΙΙ ΣΤ 13 Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Κοινωνική Εργασία για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξ η Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρια κού Ασκήσει ΥΚ ΚΕΟ/Μέσα Έκφραση και Επικοινωνία Γ 0008.ΥΚ Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία Δ 1 Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Κοινωνική Εργασία η άλλη συγγενή ειδικότητα για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξ η Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρια κού ΥΚ ΚΕΟ/Μέσα έκφραση και επικοινωνία Γ Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Πληροφορική για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξ η Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε Εργαστηρια κού ΥΚ Πληροφορική Ι Α Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα Στατιστική για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Προκήρυξ η Τίτλο Ώρε Μαθήμ ΥΚ Στατιστική Δ - 30 από 67-

31 ΣΧΟΛΗ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο /Γνωστικό ΥΝ Παθολογία Γ 4 Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο /Γνωστικό ΥΝ Βασικέ Αρχέ Φαρμακολογία στη Νοσ/κή Γ Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΛΟΓΙΑ για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο /Γνωστικό ΥΝ Βιολογία Α Επιστημονικοί Συνεργάτε με γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο /Γνωστικό ΥΝ Βιοστατιστική Ε Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο /Ειδικότητα - 31 από 67- Ώρε ΥΝ Εισαγωγή στη Νοσ/κή Επιστήμη Α ΥΝ Κοινοτική Νοσ/κή Ι Β ΥΝ Βασικέ Αρχέ Νοσηλευτική Β ΥΝ Παθολογική Νοσ/κή Ι Γ ΥΝ Χειρουργική Νοσ/κή Ι Γ ΥΝ Παθολογική Νοσ/κή ΙΙ Δ ΥΝ Χειρουργική Νοσ/κή ΙΙ Δ ΥΝ Παιδιατρική Νοσηλευτική Ε ΥΝ Νοσηλευτική Μητρότητα Ε ΥΝ Εντατική Νοσηλευτική ΣΤ ΥΝ Επείγουσα Νοσ/κή-Α Βοήθειε ΣΤ ΥΝ Νοσηλευτική Ψυχική Υγεία Ζ ΥΝ Κοινοτική Νο/κη ΙΙ Ζ 8 Εργαστηριακοί Συνεργάτε με ειδικότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για τη διδασκαλία των μαθημάτων: Τίτλο /Ειδικότητα Ώρε ΥΝ Εισαγωγή στη Πληροφορική Α 000.ΥΝ Εφαρμογέ φύλλων εργασία στη Νοσηλευτική Ε

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 Ηράκλειο 16-10-2013 Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. Ηράκλειο 21-09-2017 Αρ. πρωτ. 4818/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρύτανης του Τ.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 5 Οκτωβρίου 2017 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. Ηράκλειο 01-09-2016 Αρ. πρωτ. 4091/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Τ.Ε.Ι.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΆΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ Ηράκλειο 13-2-2014 Αρ. πρωτ. 907/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω: 07-07-2017 Αρ.Πρωτ.: 2297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πάτρα: - 7-07 Αρ. Πρωτ.: 07 TMHMA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κουκούλι Τ.Κ. 6 4, Πάτρα Πληροφορίες: Ν. Τσιράκου Τηλ.: 60-6905 Email: touristikes@teipat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πάτρα: 5-9 - 207 Αρ. Πρωτ.: 28842 TMHMA ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κουκούλι Τ.Κ. 263 34, Πάτρα Πληροφορίες: Ν. Τσιράκου Τηλ.: 260-369205 Email: touristikes@teipat.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: Φε.16α/4294 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ.: 23-5-2017 Φε.16α/4294 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 Η Συνέλευση του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στην υπ αριθμ. 8/13-07-2016 συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΦ.10.1/ Θεσσαλονίκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 29-9-2014 Φε. 16α/11738 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:.7.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ηράκλειο 05-06-015 Αριθµ.πρωτ. 918/Φ30. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΤΡΟΔ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες : Άννα Κώστογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 131. Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: 131. Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19-6-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 22-12-2014 Φε. 16α/16188 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ηράκλειο 06-06-2016 Αρ. πρωτ 2743/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 30/09/2015 Αριθ.Πρωτ.:Φ.4/3798 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 16-6-2014 Φε. 16α/8763 ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8915 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1240 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. ΔΦ10.1/6570

Διαβάστε περισσότερα

Αντίρριο Ζ9~3~7δ~ αρ. πρώτε '11 μδδ' ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Αντίρριο Ζ9~3~7δ~ αρ. πρώτε '11 μδδ' ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Αντίρριο Ζ9~3~7δ~ αρ. πρώτε '11 μδδ' Ταχ. Δ/νση : Εθν. Οδός Αντιρρίου Ιωαννίνων Ταχ. Κωδ. 30020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3o χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας 35 100 Λαμία Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/281

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/281 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 27.02.2018 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αιγάλεω 18-01-2016 Αρ. Πρωτ. 127 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙΘ»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση προκήρυξης Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας, της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ του ΑΤΕΙΘ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 18-01-2017 Αρ. Πρωτ.:ΔΦ16.2/A/159 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2331 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 1.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 18 / 01 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 153 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ4691ΟΗ-ΠΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΛΕ4691ΟΗ-ΠΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6Β5Θ46914Υ-ΖΩ8 Αιγάλεω 26-6-2017 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για πρόσληψη θέσεων Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 0-0 Το Συμβούλιο του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην αρ.4/-7-0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ημερομηνία : 31-5-2013 ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. : Φε. 16α/5518 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 21-4-2016. Αρ. Πρωτ. 1036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2109250285 e-mail:gramde@teiion.gr FAX:2109250290 Αθήνα, 22/09/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 3-2-2015 Φε. 16α/694 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων και Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Άρτα 05/ 09 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 / 4060 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2016 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω 01-09-2016 Αρ. Πρωτ. 2345 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ : Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ & Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ η λ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ) ΥΠΟΤΡΟΦΟ Άρτα, 14.09.2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4193 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ Αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 11.07.2017 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ Δ/1581

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8867 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1234 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. ΔΦ.10.1/6534

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 11 / 06 / 2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4 /2370 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ.: 4143 Ψαχνά,19-9-2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Το Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πληροφορίες: Βόγδος Πλιάτσιος Τηλ.: 24610 68283 Φαξ: 24610 39682 Email: prosop@teiwm.gr Koζάνη 30-9-2015 Αριθμ. Πρωτ. : Φ.ΔΔ.1/1.4/2525 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 24-10-2016 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/9567 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: 76ΝΖ469143-ΞΚΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ: α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε, β. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 11-6-2015 Φε. 16α/5364 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Άρτα, 01/02 / 2017 Αριθμ. Πρωτ.: Φ.4/407 Νάση Παρασκευή Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα 26810 50017 26810 76405 www.teiep.gr vnasi@teiep.gr Προκήρυξη μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/ 432,1027,1979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/ 432,1027,1979 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτ. : 10-3-2017 Φε.16α/ 432,1027,1979 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. Αιγάλεω 22-10-2014 Φε. 16α/13471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : Αιγάλεω Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770

Ημερομηνία : Αιγάλεω Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : Αιγάλεω 20-7-2017 Αριθμ. Πρωτ. : Φε.16α/6770 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες Τηλέφωνο: 23210-49111

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Άρτα, 08 / 04 / 2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ.4/1799 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Νάση Παρασκευή 26810 50017 26810 76404-5 vnasi@teiep.gr www.teiep.gr Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 26 / 02 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/937 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO AKAΔΗΜΑΊΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Πρόεδρος του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ Άρτα, 16.10.2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.5/4065 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Ζήση Λαμπρινή 26810 50053 26810 76404-5 dy@teiep.gr www.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας, έχοντας υπόψη:

Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ Ημερομηνία: Αριθμ. Πρωτοκ. 15-7-2016 Φε. 16α/6141,6418 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 6-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 6248/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 157

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 157 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.: 157 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 22.4.2016 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1075

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50100 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα