ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό 10 / συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό 10 / 23-05-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0 / συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43 /202 ΘΕΜΑ: «Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την ενοικίαση Παραλιών του Δήμου Μυκόνου για τη θερινή περίοδο 202». Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23 η του μηνός Μαίου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 0:00 π.μ., συνελθούσα σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ αριθ.0/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ-ΜΕΓΑ Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/0 άρθρο 75. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι(6) μέλη δηλαδή: Παρόντες: Απόντες:. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ ΧΑΝΙΩΤΗ 2. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ (η οποία αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ δεν προσήλθε) 4. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ 5. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 6. ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εισηγούμενος το ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, έθεσε υπόψη της τους όρους διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την ενοικίαση Παραλιών του Δήμου Μυκόνου για τη θερινή περίοδο 202». Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: Το Π.Δ. 270/ με το οποίο οι Δήμοι και οι Κοινότητες δύνανται να δημοπρατήσουν τις παραλίες. Την υπ αριθ /2439/Β000/09 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία παραχωρείται η απλή χρήση των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού στο Δήμο Μυκόνου (ΦΕΚ792/τ.Β / ). Το άρθρο 72 παρ. ε του Ν.3852/200 που ορίζει τις αρμοδιότητες της Ο.Ε.

2 Το άρθρο 6 του ΦΕΚ 4/τ.Β / : «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων Ο.Ε. 20» Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Καταρτίζει τους όρους για την πιο πάνω δημοπρασία, ως κάτωθι: Α Ρ Θ Ρ Ο ο Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, την 3 η του μηνός Μαίου του έτους 202, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 2.00 μεσημβρινή έως την 2.30 μ.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο Οι όροι που ισχύουν για την ενοικίαση των παραλιών ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Παραχώρηση απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού στους Δήμους» και δημοπρατείται για απλή χρήση, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις τμήμα του αιγιαλού, το δικαίωμα εκμίσθωσης του οποίου εδόθη στο Δήμο. (ΦΕΚ792/τ.Β / ). Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο Στην ενοικίαση των παραλιών έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος αυτοί που είναι κάτοικοι του Δήμου Μυκόνου τουλάχιστον τα δύο [2] τελευταία χρόνια. Α Ρ Θ Ρ Ο Το δικαίωμα πρέπει να το ασκεί αυτοπροσώπως ο πλειοδότης. Α Ρ Θ Ρ Ο Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή επινοικίαση της παραλίας προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ο Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν έχει δικαίωμα να λάβει περισσότερα του ενός [] τμήματα σε οποιαδήποτε παραλία της νήσου. 4 ο 5 ο Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο Ο πλειοδότης [-μισθωτής- που ασκεί αυτοπροσώπως και το επάγγελμα], σε κάθε ενοικιασθείσα παραλία του Δήμου μας, θα πρέπει να φέρει καθαρή στολή και να φροντίζει επιμελώς την ατομική του καθαριότητα. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την καθημερινή περισυλλογή των απορριμμάτων εκ της παραλίας και την μεταφορά τους μέχρι το σημείο αποκομιδής του Δήμου. Υποχρεούται επιπλέον να διατηρεί τον χώρο απολύτως καθαρό, καθώς επίσης υποχρεούται στην τοποθέτηση τουλάχιστον πέντε [5] καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων. Ο μισθωτής οφείλει επίσης να διατηρεί καθαρό τον

3 εναπομείναντα περιβάλλοντα χώρο καθώς και εκείνον που βρίσκεται έμπροσθεν και όπισθεν του ενοικιασθέντος σε αυτόν τμήματος της παραλίας. Οι μισθωτές των τμημάτων των παραλιών, επίσης έχουν την ευθύνη, για τον από κοινού καθαρισμό των ευρισκομένων μεταξύ τους ελεύθερων χώρων [που βρίσκονται ανάμεσα στα εκμισθωμένα τμήματα] στις παραλίες. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο Η συμπεριφορά των μισθωτών προς τους κολυμβητές και γενικά τους επισκέπτες των παραλιών πρέπει να είναι άψογη. Α Ρ Θ Ρ Ο 0 ο Οι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να κατασκευάσουν και τοποθετήσουν με ευθύνη τους την πινακίδα του Δήμου Μυκόνου που θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στην οποία θα αναγράφεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, η τιμή ενοικιάσεως και η φράση «ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, στα τηλέφωνα: , , στην Τουριστική Αστυνομία στο τηλ: , στο Λιμεναρχείο στο τηλ: και στην Δημοτική Αστυνομία στα τηλ: , ». Οι μισθωτές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα το Δήμο Μυκόνου για την πιθανή αφαίρεση ή καταστροφή της ανωτέρω περιγραφόμενης πινακίδας, και ορίζεται επιβολή προστίμου ύψους.000,00 ευρώ για την ανωτέρω περίπτωση. Α Ρ Θ Ρ Ο ο Επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών που θα είναι υποχρεωτικά κατασκευασμένες από φυσικό υλικό, δηλαδή καλαμένιες φούντες και ψαθί, και στο φυσικό τους χρώμα και μόνον, με προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής. Επίσης, το ύψος των αντιανεμικών καλαμιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, αυστηρώς, το ύψος των 2.00 μέτρων από το έδαφος. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε μόνιμη βάση για την στερέωση των ομπρελών. Οι ομπρέλες θα είναι στερεωμένες επί του εδάφους, δίχως τσιμεντένιες ή μεταλλικές προεξέχουσες και μόνιμες κατασκευές. Οι ομπρέλες θα πρέπει να στερεώνονται σε κατάλληλες βάσεις και γενικά να λαμβάνονται μέτρα προστασίας των επισκεπτών. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο Πρέπει άμεσα να παραδίδονται στις Αρμόδιες Αρχές, τα τυχόν ευρισκόμενα αντικείμενα: τιμαλφή, φωτογραφικές μηχανές, ρούχα κλπ. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 ο Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση οποιασδήποτε μόνιμης κατασκευής στο χώρο της παραλίας, όπως υπόστεγα, πέργκολες, μπάρ κλπ., εκτός από πρόχειρη καλαμένια κατασκευή, που θα έχει υποδειχθεί προηγουμένως από τον Δήμο και που πέραν της καλαμένιας οροφής θα έχει πλάτη από καλάμια [για αντιανεμική προστασία], δίχως να αποτελεί περίκλειστη κατασκευή υπό μορφή καλυβιού ή παράγκας, μεγίστων διαστάσεων 2Χ2 μέτρων. Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιείται αυστηρά μόνον για την διεκπεραίωση της καθημερινής εργασίας του μισθωτή. Οι μισθούμενοι χώροι δίδονται για εξυπηρέτηση των λουόμενων και όχι για τη δημιουργία και εξασφάλιση αποθηκευτικών χώρων για τον μισθωτή.

4 Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων [πασαρέλες] στον χώρο της παραλίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 ο Απαγορεύεται η πώληση διαφόρων ειδών, όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών φαγητού και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων ή κατασκευών, φωτισμού κλπ. Α Ρ Θ Ρ Ο 6 ο Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η λειτουργία μουσικής στον χώρο των ομπρελών. Α Ρ Θ Ρ Ο 7 ο Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον χώρο κατά τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται και να μην θίγονται οι διατάξεις περί κοινόχρηστων χώρων και πραγμάτων. Α Ρ Θ Ρ Ο 8 ο Ο χώρος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον για τοποθέτηση ομπρελών, καρεκλών [ξαπλώστρες]. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 ο Οπωσδήποτε πρέπει να τηρούνται οι καθορισμένες αποστάσεις από το κύμα, τα γειτονικά καταστήματα ή άλλους επαγγελματίες, όπως αυτές καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου και είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες γενικότερα διατάξεις (ΚΥΑ /2439/Β000/ΦΕΚ 792/Β / ). Α Ρ Θ Ρ Ο 20 ο Περαιτέρω, ορίζεται (από το νόμο) ότι η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της απλής χρήσης, τέτοια δε είναι αυτή που προάγει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας. Κατά συνέπεια, συμπεριφορές, όπως η κατάληψη μείζονος τμήματος αιγιαλού από το νομίμως παραχωρηθέν, η μη τήρηση της υποχρέωσης για ύπαρξη ελεύθερης ζώνης, η τοποθέτηση περισσότερων ομπρελών από τις προβλεπόμενες, η υπερτιμολόγηση, καθώς και η εφαρμογή απαράδεκτων πρακτικών, που προσιδιάζουν σε καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης, όπως η κράτηση θέσεων, αναιρούν το δημόσιο χαρακτήρα (αποτρέπεται η είσοδος σε πάντα στερούμενο των «κοινωνικών ή οικονομικών προδιαγραφών») της παραλίας και ως εκ τούτου, οδηγούν σε ανάκληση της άδειας παραχώρησης εκ μέρους του Δήμου. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. του Α.Ν 539 της 24/ (ΕΚΦ 488) ο αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενος οιουδήποτε δημοσίου τμήματος ευρισκόμενου αναμφισβητήτως υπό την κατοχή του Δημοσίου, τιμωρείται. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 ο Η περίοδος ενοικίασης ισχύει για μία [] θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως 3/2/202. Μετά από την παραπάνω ημερομηνία, ο μισθωτής υποχρεούται, να αποδώσει άμεσα τον χώρο της παραλίας και μάλιστα έχοντας προηγουμένως απομακρύνει ομπρέλες και ξαπλώστρες, παραδίδοντας τον χώρο απολύτως καθαρό. Οι παραβάτες του ως άνω άρθρου, δεν θα έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην δημοπρασία της επόμενης χρονιάς.

5 Α Ρ Θ Ρ Ο 22 ο Οι συμβάσεις μίσθωσης των παραλιών, είτε μέσω δημοπρασίας, είτε με την απευθείας παραχώρηση, θα πρέπει να έχουν υπογραφεί το αργότερο μέχρι Το ενοίκιο μίσθωσης των παραλιών θα καταβληθεί ως εξής: Στην περίπτωση που το ενοίκιο δεν υπερβαίνει τα ευρώ θα πληρώνεται εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση που το ενοίκιο υπερβαίνει τα ευρώ, θα πρέπει το 50% του ποσού να καταβάλλεται με την υπογραφή της σύμβασης ήτοι μέχρι της 5/06/202, το δε άλλο 50% του υπολειπόμενου ενοικίου, θα πρέπει να έχει πληρωθεί το αργότερο μέχρι 5/07/202 Για το μίσθωμα που θα καταβληθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξής του θα αναγράφεται στην προαναφερόμενη σύμβαση. Α Ρ Θ Ρ Ο 23 ο Η μίσθωση χώρου για ενοικίαση θαλασσίων μέσων αναψυχής, γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο και σε όσους έχουν εφοδιαστεί την κατά νόμο άδεια από την Λιμενική Αρχή και οπωσδήποτε θα τηρούν αυτά που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Λ., άρθρο 20 παρ. 6. Α Ρ Θ Ρ Ο 24 ο Η τιμή ενοικιάσεως της ομπρέλας ή καρέκλας, ορίζεται στο ποσόν των ευρώ: μέχρι τέσσερα [4,00] ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και το σετ [ομπρέλα-2καρέκλες]: μέχρι δώδεκα [2] ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κάθε πελάτης θα πληρώνει την ομπρέλα και μόνον τα καθίσματα που χρησιμοποιεί. Α Ρ Θ Ρ Ο 25 ο Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με την παρούσα, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ολική ή μερική, κατά περίπτωση ανάκληση της παραχώρησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ /2439/Β000/ΦΕΚ 792/Β / , και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000,00 ευρώ. Α Ρ Θ Ρ Ο 26 ο Ο δημοπρατούμενος χώρος είναι συγκεκριμένος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκταθεί σε άλλο σημείο της παραλίας. Ο μισθωτής κατά την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο μέχρι τις 5/06/202 μαζί με το αντίγραφο της σύμβασης θα έχει επισυναπτόμενο και διάγραμμα του δημοπρατούμενου χώρου ή του χώρου που του παραχωρείται απευθείας που θα δοθεί από τον Δήμο Μυκόνου, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης επί ποινή καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση που κάποιος παραβεί τα μέτρα που του έχουν παραχωρηθεί με απευθείας παραχώρηση ή τυγχάνει πλειοδότης τμήματος δημοπρατούμενου χώρου. Α Ρ Θ Ρ Ο 27 ο Η ανάπτυξη των ομπρελών στον χώρο, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των πέντε [5] τετραγωνικών μέτρων ανά σέτ. Α Ρ Θ Ρ Ο 28 ο Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την άνετη διακίνηση των λουομένων. Μεταξύ των δημοπρατούμενων χώρων, ορίζεται κενό τμήμα εκατό [00] μέτρων.

6 Μεταξύ του δημοπρατούμενου και των γειτονικών απευθείας χώρων όπου παραχωρούνται, η μικρότερη απόσταση ορίζεται κατ ελάχιστον σε τέσσερα (4) μέτρα. Μεταξύ του χώρου του αιγιαλού που ενοικιάζεται και του κύματος, ορίζεται κενό τμήμα το ελάχιστο τεσσάρων [4] μέτρων. Επίσης στα οπίσθια μέρη των παραλιών (αμμουδιών) και των γειτονικών ιδιοκτησιών θα ορίζονται κατά μήκος ελεύθεροι χώροι κατ ελάχιστο πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων για την διέλευση του κοινού. Α Ρ Θ Ρ Ο 29 ο Επαγγελματίες για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν παράπονα - καταγγελίες, έγγραφα ή προφορικά, από λουόμενους στην Δημοτική Αρχή, η Επιτροπή δημοπράτησης έχει το δικαίωμα να τους αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Επίσης, άτομα που κατά το παρελθόν ήταν ασυνεπείς στην εξόφληση του τιμήματος των παραλιών που τους είχε δοθεί, αλλά και όσα έχουν χρέη προς τον Δήμο (Δημοτικά τέλη, Φόρος Παρεπιδημούντων κλπ.) θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό. Α Ρ Θ Ρ Ο 30 ο Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Αρμόδια Επιτροπή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:. Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι, ο πλειοδότης θα ασκεί Αυτοπροσώπως το επάγγελμα και στην περίπτωση εταιριών, θα το ασκεί ο νόμιμος εκπρόσωπός της. 2. Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και δέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι είναι κάτοικος Μυκόνου τα δύο [2] τελευταία χρόνια, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Δήμου Μυκόνου. 3. Αξιόπιστο εγγυητή. 4. Βεβαίωση ότι δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα με το Δήμο Μυκόνου (Δημοτική ενημερότητα). 5. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ίση προς το ένα δέκατο (/0) του στην διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς. Οι παραλίες που δημοπρατούνται είναι: Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ο. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Δημοπρατείται ένα [] τμήμα 20χ20= 400μ 2 και συγκεκριμένα μετά το αντλιοστάσιο και προς τα νότια. Η τιμή ορίζεται στο ποσόν των 5.000,00 2. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ: Δημοπρατείται χώρος 25χ20= 500μ ΑΓΡΑΡΙ: Ανατολικά της παραλίας ένα [] τμήμα 25χ20= 500 μ ΕΛΙΑ: Δημοπρατείται σε τέσσερα [4] τμήματα:. Δυτικό τμήμα 25χ20= 500 μ Μεσαίο τμήμα 25χ20= 500μ Έμπροσθεν αφετηρίας λεωφορείων 25χ20= 500μ 2

7 4. Ανατολικό τμήμα Χουλάκια 25χ0= 250μ 2. Η τιμή ορίζεται στο ποσόν των 5.000,00 5. ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ: Δημοπρατείται σε δύο [2] τμήματα:. Ανατολικά ένα [] τμήμα 25χ20= 500 μ Δυτικά της παραλίας ένα [] τμήμα 5χ20= 300μ 2 που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου. Η τιμή ορίζεται στο ποσόν των 6.000,00 6. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δημοπρατείται στο βόρειο τμήμα χώρου 25χ20= 500μ 2 Α Ρ Θ Ρ Ο 32 ο Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και φέρει ακέραια την ευθύνη για την καταβολή του μισθώματος. Α Ρ Θ Ρ Ο 33 ο Τέλη και δικαιώματα συμβάσεως ως και κηρύκεια, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη. Α Ρ Θ Ρ Ο 34 ο Ο μισθωτής υποχρεούται όπως εντός δέκα [0] ημερών από την κοινοποίηση της Διοικητικής Αρχής περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της οικείας Συμβάσεως, αλλιώς ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του. Α Ρ Θ Ρ Ο 35 ο Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της χρήσης των παραλιών είναι η Επιτροπή Αισθητικής του Δήμου Μυκόνου. Α Ρ Θ Ρ Ο 36 ο Η τήρηση των όρων της παρούσας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43 / 202. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ Ακριβές αντίγραφο Μύκονος, 23/05/202 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 110 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 110 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 110 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 6/5/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2014 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τ.α ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ελαφόνησος 6-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ 700 Ταχ.Δ/νση: Ελαφόνησος Λακ. Τ.Κ 23053 Πληροφορίες Τηλ. 27340-61238 Fax. 61338 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες:29/7/2013 Αριθ. πρωτ.20908 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 08/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 61 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. : 14335/12-12-2012 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2013 Τµήµα Εσόδων Μπέζαρη Κωνσταντίνα Τηλ.23923-30013 Email: mpezari.konstantina@n3.syzefxis.gov.gr 1 Απρίλιος 2013 Άρθρο 1 ο - Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 26/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 25/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα