ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ - ΕΠ 6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2: Τεχνική Περιγραφή του Έργου Άρθρο 3: Όγκος Εργασιών Άρθρο 4: Διάρκεια Σύμβασης Άρθρο 5: Συμβατικό Τίμημα Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής Άρθρο 7: Εκπροσώπηση της Δ.Ε.Η. Άρθρο 8: Εκπροσώπηση του Αναδόχου-Επιβλέπων Μηχανικός Άρθρο 9: Προσωπικό του Αναδόχου Άρθρο 10: Ευθύνες του Αναδόχου Άρθρο 11: Υποχρεώσεις του Αναδόχου Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας Άρθρο 12: Ποινικές Ρήτρες Άρθρο 13: Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης Άρθρο 14: Φορολογικές Υποχρεώσεις Άρθρο 15: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Άρθρο 16: Ασφαλίσεις Άρθρο 17: Ειδικοί Όροι Άρθρο 18: Καταγγελία της Σύμβασης Άρθρο 19 : Απαιτήσεις Διαφωνίες Άρθρο 20 : Δωσιδικία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Ι Διοικητικά Όρια Περιοχής Παράρτημα ΙΙ Τιμολόγιο εργασιών Παράρτημα ΙΙΙ Υπεύθυνη Δήλωση Επιβλέποντα Μηχανικού Παράρτημα ΙV Υπόδειγμα Ταυτότητας Υπαλλήλου Αναδόχου Παράρτημα V Ασφαλίσεις Πίνακας Μηνιαία Απόδοση εγκεκριμένων εργασιών 2

3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΔΠΑ ΕΠ-6382 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα, την, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» ή «ΔΕΗ» (εφεξής καλούμενης η «ΔΕΗ» ή Επιχείρηση) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Χαλκοκονδύλη 30 και εδώ εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.. και της εταιρίας... (εφεξής καλούμενη «Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στην οδό, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ....., συμφωνούνται και συνομολογούνται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δύναται να αναιρεθεί. Κατά συνέπεια, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, τα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» ή τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» αυτής. Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις, γραπτές ή προφορικές, που έγιναν, πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, θεωρούνται σαν ανακληθείσες και σαν στερούμενες οποιασδήποτε ισχύος. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Με την παρούσα Σύμβαση η «ΔΕΗ», μετά την υπ αριθ. ΕΠ 6382 διακήρυξη, κατά την οποία ο Ανάδοχος αναδείχθηκε μειοδότης, αναθέτει σ αυτόν και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου «Εργασίες σε μετρητικές διατάξεις παροχών ηλεκτρικής ενέργειας» της Περιοχής ΠΕΙΡΑΙΑ, που συνίσταται στα εξής: Διακοπή παροχής (δε περιλαμβάνονται οι διακοπές λόγω χρέους) Επανασύνδεση παροχής Έκτακτη λήψη ένδειξης μετρητή Έλεγχος στασιμότητας μονοφασικού μετρητή Έλεγχος στασιμότητας τριφασικού μετρητή Έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή με διακόπτη (παραβιασμένο) Αφαίρεση μονοφασικού μετρητή σε παροχή με αυθαίρετη επανασύνδεση Αφαίρεση τριφασικού μετρητή σε παροχή με αυθαίρετη επανασύνδεση Σφράγιση μετρητικής διάταξης 2. Σε όλες τις εργασίες που το συνεργείο του Αναδόχου επεμβαίνει στην παροχή θα πρέπει : 1. Να συμπληρώνει το έντυπο της εντολής με όλα τα στοιχεία (ένδειξη μετρητή, αριθμούς σφραγίδων που τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο ή εκτοποθετήθηκαν από αυτό, στους ακροδέκτες και στο κέλυφος του 3

4 μετρητή, ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης, ονοματεπώνυμο, υπογραφή τεχνίτη και τυχόν παρατηρήσεις). 2. Να συμπληρώνει ενυπογράφως την καρτέλα του μετρητή ή να τοποθετεί νέα καρτέλα εφόσον αυτή δεν υπάρχει. 3. Να σφραγίζει το κιβώτιο ή και το μετρητή με νέες σφραγίδες, τις οποίες ο Ανάδοχος θα παραλαμβάνει από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Ε.Υ.), και θα χρεώνεται με ειδικό έντυπο. 4. Να ελέγχει τη γνησιότητα των σφραγίδων της παροχής. 3. Οι αναφερόμενες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστημένες εντός των Διοικητικών ορίων της Περιοχής ΠΕΙΡΑΙΑ, η ακριβής θέση των οποίων αναφέρεται στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε πιθανή αλλαγή των διοικητικών ορίων της Περιοχής κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αφού προηγούμενα πληροφορήθηκε κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τις δυσκολίες και τις εν γένει συνθήκες των εν λόγω εργασιών. 4. Όλα τα απαιτούμενα υλικά διατίθενται από τη «ΔΕΗ» και ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί με επιμέλεια οτιδήποτε υλικό, εργαλείο σκεύος, μηχάνημα και γενικά κάθε είδος, το οποίο θα του διατεθεί από τη «ΔΕΗ» για την εκτέλεση του έργου καθώς και να το επιστρέφει αυτούσιο στην Επιχείρηση μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης. 5. Η οργάνωση του τρόπου επίδοσης των εντολών των παραπάνω εργασιών είναι ευθύνη της Προϊσταμένης Υπηρεσίας (Π.Υ.) και η επίδοσή τους στον Ανάδοχο θα γίνεται στα γραφεία της ΔΕΗ μετά από σχετική εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Ε.Υ.). Η εκτέλεση των εντολών θα πραγματοποιείται : Την επόμενη εργάσιμη ή την ίδια ημέρα της επίδοσης της εντολής για την εργασία αποκοπής, επανασύνδεσης, εφόσον αυτό ορίζεται από την Ε.Υ. Το ποσοστό εργασιών που θα πρέπει ο Ανάδοχος να εκτελέσει αυθημερόν δε θα υπερβαίνει το 20% της ημερησίας επίδοσης. Την επόμενη εργάσιμη ή την ίδια ημέρα της επίδοσης της εντολής για την εργασία λήψης ένδειξης μετρητή, εφόσον αυτό ορίζεται από την Ε.Υ. Το ποσοστό εργασιών που θα πρέπει ο Ανάδοχος να εκτελέσει αυθημερόν δε θα υπερβαίνει το 10% της ημερησίας επίδοσης. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της εντολής για τον έλεγχο στασιμότητας μονοφασικού ή τριφασικού μετρητή. Εντός μίας (1) ημερολογιακής ημέρας για τον έλεγχο παραβιασμένου μετρητή. Εντός μίας (1) ημερολογιακής ημέρας για την σφράγιση μετρητικής διάταξης. Η επιστροφή των εντολών εργασίας θα γίνεται την επομένη εργάσιμη από την ημερομηνία εκτέλεσης. 6. Εφόσον στη σχετική εντολή καθορίζεται «ραντεβού» με τον πελάτη, η αποζημίωση του Αναδόχου θα προσαυξάνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγ. 2. Για να πιστοποιηθεί δε η τήρηση του «ραντεβού» θα πρέπει στην εντολή να υπογράφει και ο πελάτης, ότι αυτό τηρήθηκε. Το «ραντεβού» θα κλείνεται από τον Ανάδοχο και εντός της προθεσμίας της εντολής, ενώ το χρονικό εύρος του ραντεβού δε θα ξεπερνά τις δύο (2) ώρες. 4

5 7. Οι σχετικές Οδηγίες Διανομής: ΟΔ Νο 6 (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κεφ. 1 παρ, 2.6, κεφ. 3 παρ. 9) ΟΔ Νο 15 (Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών πάνω ή κοντά σε εγκαταστάσεις Διανομής) ΟΔ Νο 45 (Τυποποίηση μετρητικών Διατάξεων), ΟΔ Νο 59 (Εγκατάσταση και συνδεσμολογία μετρητών και μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας) ΟΔ Νο 60 (Σφράγισις μετρητικών διατάξεων) ΟΔ Νο 83 (Ρευματοκλοπαί) ΟΔ Νο 87 (Αποκοπές, ιδίως οι παράγρ. 8.7 έως 8.12, σελίδες 21,22,23), αποτελούν επίσημες εκδόσεις της ΔΕΗ και κυκλοφορούν ευρέως για χρήση από τους κατασκευαστές Έργων Δικτύων Διανομής, αποτελούν μεν αναπόσπαστα μέρη της Σύμβασης όπως ισχύουν και ελήφθησαν υπόψη κατά το χρόνο υποβολής προσφορών, αλλά δεν υπεγράφησαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως έγινε για τα υπόλοιπα τεύχη της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος πάντως, δηλώνει ότι έχει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους. 8. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στη Σύμβαση διαδικασίες και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τις εκτελεί με κάθε επιμέλεια. Ο Ανάδοχος θα καθαρίζει το χώρο εργασίας από τα αφαιρούμενα υλικά (π.χ. σφραγίδες, πλαστικά ή μεταλλικά καλύμματα, μετρητές, τζαμάκια κ.λ.π.), και θα τα επιστρέφει στην Ε.Υ. Άρθρο 2 Ο Τεχνική Περιγραφή του Έργου 1. Αποκοπή Επανασύνδεση παροχής Η εργασία αφορά στην αποκοπή, επανασύνδεση της παροχής για οποιοδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση αποκοπής λόγω χρέους. Τόσο στις αποκοπές όσο και στις επαναφορές - επανασυνδέσεις, το συνεργείο του Αναδόχου οφείλει να αφοπλίζει ή να οπλίζει τον αυτόματο διακόπτη, να τον εξασφαλίζει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Υ. και στην περίπτωση ύπαρξης τηκτών, να αφαιρεί ή να τοποθετεί τα σχετικά φυσίγγια, προκειμένου να γίνει αποκοπή ή επανασύνδεση της ηλεκτρικής παροχής. 2. Έκτακτη λήψη ένδειξης Η εργασία αφορά στη έκτακτη λήψη ένδειξης μετρητή. Εφόσον η ένδειξη δεν είναι ορατή από το τζαμάκι του κιβωτίου, το συνεργείο οφείλει να αποσφραγίζει το κιβώτιο, να λαμβάνει την ένδειξη και στη συνέχεια να τοποθετεί νέα σφραγίδα αναφέροντας στην εντολή της εργασίας την αδυναμία της κανονικής ανάγνωσης της ένδειξης του μετρητή. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης ένδειξης σε κάποιο καταναλωτή, θα αιτιολογείται η μη λήψη ένδειξης, όπως π.χ. κλειστός, παρεμβολή διαφόρων αντικειμένων κ.λ.π. και θα ενημερώνεται η σχετική εντολή και ο πελάτης. Η λήψη ένδειξης θα γίνεται με εξαιρετική επιμέλεια, προς αποφυγή σφαλμάτων, τα οποία συνεπάγονται απώλεια εσόδων και έκθεση του κύρους της «ΔΕΗ» έναντι των καταναλωτών. 5

6 3. Έλεγχος στασιμότητας μετρητή Η εργασία αφορά στον έλεγχο στασιμότητας μετρητή. Το συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο του μετρητή και το κιβώτιο ακροδεκτών. Ακολούθως πρέπει να συνδέσει με «τσιμπίδες» συγκεκριμένο φορτίο (ισχύος ή αντίστασης) παράλληλα με τη γραμμή μετρητή πίνακα και να ελέγξει τις στροφές του δίσκου με σκοπό την τεκμηρίωση της ορθής ή όχι λειτουργίας του μετρητή. Σε περίπτωση δε που αυτός δεν καταγράφει ορθά ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Ε.Υ. για αντικατάσταση του μετρητή. 4. Έλεγχος αυθαίρετης επανασύνδεσης σε παροχή με διακόπτη (παραβιασμένο) Η εργασία αφορά στον έλεγχο αν η παροχή παραμένει κομμένη ή αποσυνδεδεμένη. Το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να αποσφραγίζει το κιβώτιο και να ελέγχει αν ο αυτόματος διακόπτης είναι αφοπλισμένος ή τα φυσίγγια εκτοποθετημένα. 5. Αφαίρεση μετρητή σε παροχή με αυθαίρετη επανασύνδεση Στην περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο αυτόματος διακόπτης δεν είναι αφοπλισμένος ή τα φυσίγγια δεν είναι εκτοποθετημένα, το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να αφαιρεί το μετρητή. Όταν η παροχή είναι σε συστάδα το συνεργείο είναι υποχρεωμένο επίσης να αποσυνδέει και τα καλώδια της παροχής από το διανομέα και επιστρέφει τα υλικά το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 6. Σφράγιση κιβωτίου με μετρητή, χωρίς μετρητή ή με δέκτη ΤΑΣ 6.1 Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου θα πρέπει να ελέγξει τη συνδεσμολογία και τις μονώσεις των καλωδίων εσωτερικά του κιβωτίου καθώς και τις σφραγίδες του κελύφους και του ακροκιβωτίου του μετρητή. 6.2 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα τα ανωτέρω έχουν καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του κιβωτίου. 6.3 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η συνδεσμολογία ή οι μονώσεις των καλωδίων εσωτερικά του κιβωτίου δεν έχουν καλώς θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου Επίσης θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 6.10 και δε θα προβαίνει σε καμία άλλη ενέργεια, στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του κελύφους είναι κομμένη ή δεν υπάρχει. 6.5 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του ακροκιβωτίου του μετρητή είναι κομμένη ή δεν υπάρχει θα προβαίνει σε εσωτερικό έλεγχο του ακροκιβωτίου ήτοι των συνδέσμων των εισερχόμενων-εξερχόμενων καλωδίων και των γεφυροσυνδέσμων. 6.6 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι εσωτερικώς στο ακροκιβώτιο του μετρητή έχει καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του ακροκιβωτίου και στη συνέχεια στη σφράγιση του μετρητή.. Η κομμένη σφραγίδα του ακροκιβωτίου θα αναγράφεται οπωσδήποτε στο Δελτίο αναφοράς εργασιών του συνεργείου. 6.7 Σε περίπτωση που διαπιστώσει ανωμαλία στο εσωτερικό του ακροκιβωτίου (ασύνδετο καλώδιο, γεφυροσύνδεσμο μονωμένο ή που λείπει ) τότε θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου Τα ο συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου χωρίς μετρητή θα προβαίνει σε έλεγχο των εσωτερικών καλωδίων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλα έχουν καλώς θα προβαίνει στη σφράγιση του κιβωτίου, διαφορετικά θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου

7 6.9 Το συνεργείο του Αναδόχου πριν τη σφράγιση κιβωτίου δέκτη ΤΑΣ θα προβαίνει σε έλεγχο της σφραγίδας του κελύφους του δέκτη. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η σφραγίδα του κελύφους του δέκτη είναι κομμένη ή λείπει θα ακολουθεί τις ενέργειες της παραγράφου 6.10, διαφορετικά θα προβαίνει σε σφράγιση του κιβωτίου Φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή με τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω παραβίαση στην παροχή του συγκεκριμένου πελάτη. - Συντάσσει το σχετικό δελτίο αναφοράς στο οποίο θα υποσημειώσει και τον αύξοντα αριθμό της φωτογραφίας που έχει λάβει. - Ειδοποιεί την Ε.Υ. και παραμένει στο χώρο που εντόπισε τη ρευματοκλοπή μέχρι την άφιξη αρμοδίου προσώπου της Ε.Υ. 7. Ρευματοκλοπές Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος ελέγχει τον μετρητή παροχής ή την κυψέλη παροχής για περίπτωση ρευματοκλοπής (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς την εγκατάσταση του πελάτη χωρίς αυτή να καταμετρείται). Ο έλεγχος γίνεται χωρίς ο Ανάδοχος να κάνει καμία εργασία στην παροχή του πελάτη. 7.1 Η διαδικασία ελέγχου για ενδεχόμενη ρευματοκλοπή έχει ως ακολούθως: Σε περίπτωση κιβωτίου μετρητή ελέγχεται η γνησιότητα των σφραγίδων του κιβωτίου, εάν η σφραγίδα είναι παραβιασμένη, εκτοποθετείται το καπάκι του κιβωτίου και ελέγχονται τα παρακάτω: Εάν είναι παραβιασμένες οι σφραγίδες του μετρητή και των ακροδεκτών. Εάν είναι σπασμένο ή έχει οπές το τζαμάκι του μετρητή ή το περίβλημα του μετρητή και των ακροδεκτών. Η σωστή συνδεσμολογία των καλωδίων του μετρητή καθώς και η μόνωσή τους. Σε περίπτωση κυψέλης (παροχή Νο 5, 6 και 7) εκτός από το μετρητή ελέγχονται τα καλώδια της κυψέλης καθώς και το κιβώτιο δοκιμών. 7.2 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αντιληφθεί ή διαπιστώσει ένα από τα παραπάνω οφείλει άμεσα να: Φωτογραφίζει με ψηφιακή μηχανή με τρόπο που να αποδεικνύεται η παραπάνω παραβίαση στην παροχή του συγκεκριμένου πελάτη. Να συντάξει το σχετικό δελτίο αναφοράς στο οποίο θα υποσημειώσει και τον αύξοντα αριθμό της φωτογραφίας που έχει λάβει. Να ειδοποιήσει την Ε.Υ. Άρθρο 3 ο Όγκος Εργασιών 1. Ο μέγιστος αριθμός των εντολών ανά είδος εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης αναφέρεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ (Τιμολόγιο Εργασιών). 2. Το συνολικό πλήθος των εντολών εργασιών δύναται να αυξομειωθεί σε ποσοστό 30% κατά την απόλυτη κρίση της «ΔΕΗ», με ταυτόχρονη ανάλογη αυξομείωση του συνολικού Συμβατικού τιμήματος. 7

8 3. Η αναλογία του πλήθους των εργασιών δύναται να τροποποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΗ και ανάλογα με τις ανάγκες της μέσα στα όρια του συμβατικού τιμήματος. 4. Η Δ.Ε.Η. διατηρεί κατά την κρίση της το δικαίωμα αναστολής της εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου των εργασιών κατά περιόδους εορτών, θεομηνιών, εκλογών, ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων εκτάκτων γεγονότων και χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 5. Η Δ.Ε.Η. διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης τμήματος του Αντικειμένου κατά την κρίση της με δικό της προσωπικό, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ο Ανάδοχος. 6. Η «ΔΕΗ» έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε άλλο Ανάδοχο μέρος των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες ή επείγουσες, αφαιρώντας τη σχετική αποζημίωση που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό συνεργείων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης του ημερήσιου επιδιδομένου πλήθους εντολών. Άρθρο 4 ο Διάρκεια Σύμβασης 1. Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Αρχίζει από και λήγει τις..., δύναται δε να παραταθεί με μονομερές δικαίωμα της Επιχείρησης για ακόμα δύο (2) μήνες. Εξυπακούεται ότι η εξάντληση του Συμβατικού Τιμήματος της Σύμβασης ακόμα και πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης, οδηγεί σε λήξη της Σύμβασης. 2. Μετά τη λήξη της ανωτέρω συμβατικής διάρκειας η Σύμβαση δύναται να παραταθεί, μόνο εφ όσον δεν έχει εξαντληθεί το Συμβατικό τίμημα, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών εν συνόλω ή εν μέρει του έργου. 3. Η «ΔΕΗ» δικαιούται να καταγγείλει αζημίως δι αυτήν την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου και πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας που συμφωνήθηκε, ιδίως λόγω μη τηρήσεως των όρων του άρθρου 2 της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 5 ο Συμβατικό τίμημα 1. Το συμβατικό τίμημα (συμβατικός προϋπολογισμός) του Έργου, όπως το Έργο περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, ανέρχεται σε.. Ευρώ (.. ), προκύπτει από το μέγιστο συμβατικό τίμημα όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο εργασιών (Παράρτημα ΙΙ) μετά την εφαρμογή της γενικής ενιαίας έκπτωσης. επί της εκατό (.. %) επί των τιμών μονάδας του τιμολογίου, που προσφέρθηκε από τον Ανάδοχο. 8

9 2. Εφόσον στη σχετική εντολή καθορίζεται «ραντεβού» (άρθρο 1, παρ. 6) η αποζημίωση της συγκεκριμένης εντολής θα προσαυξάνεται κατά δύο Ευρώ (2,00 ). 3. Για περιπτώσεις στις οποίες ο Ανάδοχος αντιληφθεί περίπτωση ρευματοκλοπής και αυτή πιστοποιηθεί από τις Υπηρεσίες της ΔΕΗ, ο Ανάδοχος τότε θα αποζημιώνεται με το πόσο των εκατό Ευρώ (100,00 ). 4. Στην περίπτωση που το προσωπικό του Αναδόχου μεταβεί στο χώρο του πελάτη προς εκτέλεση εργασιών, αλλά αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα του πελάτη ή της ΔΕΗ δεν εκτελέσει καμία εργασία, τότε ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με το ποσό των δύο Ευρώ (2,00 ) ως άσκοπη μετάβαση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του πελάτη, το χρόνο του ραντεβού και τους λόγους στους οποίους οφείλεται η άσκοπη μετάβαση. 5. Το παραπάνω τίμημα, συμφωνείται ότι καλύπτει το κόστος των εργασιών που ανατίθενται, ένα εύλογο όφελος του Αναδόχου, τις τυχόν εισφορές, τα τέλη και γενικότερα, όλα τα έξοδα που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε τρόπο. Στο πιο πάνω ποσό, θα συνυπολογίζεται ο εκάστοτε ΦΠΑ, με τον οποίο θα επιβαρύνεται η Επιχείρηση. 6. Συμφωνείται ρητά, ότι το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και ο Ανάδοχος παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει αύξηση ή αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή αυτού, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, και ιδιαίτερα για τους λόγους του άρθρου 388 Α.Κ., δεδομένου ότι τον κίνδυνο της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών τον θεωρεί σαν ενδεχόμενο και τον έλαβε υπόψη στην προσφερθείσα έκπτωση. Άρθρο 6 ο Τρόπος Πληρωμής 1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται με μηνιαία πιστοποίηση εργασιών. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης την 20 η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από την ημερομηνία υποβολής στην Επιχείρηση (Οικονομική Διαχείριση της Περιοχής) όλων των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα πρέπει να είναι επακριβή και πλήρη. Πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών κατά τρόπο ικανοποιητικό και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΗ. Τιμολόγιο του Αναδόχου υπέρ της ΔΕΗ. Φορολογική Ενημερότητα. Ασφαλιστική Ενημερότητα. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπερεγολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών 9

10 καταστάσεων του προσωπικού του Αναδόχου ή/και Υπερεγολάβου για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή Υπερεγολάβου αυτού. Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση την εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου, το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ. Επίσης θα συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο και θα εγκρίνεται από τη ΔΕΗ ο συνημμένο πίνακας «Μηνιαία απόδοση Εγκεκριμένων Εργασιών» που έχουν περατωθεί αυτόν τον μήνα προκειμένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει εργασίες σχετιζόμενες με εργασίες, για τις οποίες η ημερομηνία πέρατος δε θα υπερβαίνει την 25 η του τρέχοντος μήνα. 2. Στην αξία του τιμολογίου θα προστίθεται ο εκάστοτε ισχύον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει την Δ.Ε.Η. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο σε ευρώ, θα γίνονται μέσω λογαριασμού μιας Ελληνικής Τράπεζας που θα προσδιοριστεί από τον Ανάδοχο έγκαιρα. Σε περίπτωση αργίας, ως ημερομηνία εξόφλησης των τιμολογίων θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μέσα στην προθεσμία αυτή και προ της καταβολής της μηνιαίας αμοιβής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τα αρμόδια όργανα Επιχείρηση και οι πάσης φύσεως έλεγχοι της ακρίβειας και της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης της ποιότητας εργασιών του Αναδόχου. Όλες οι πληρωμές, οι σχετικές με τη Σύμβαση, θα γίνονται από την Επιχείρηση προς τον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οποιονδήποτε τρίτων για τις πληρωμές προς αυτούς. 3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει χωρίς διακοπή την εκτέλεση της Σύμβασης ανεξάρτητα από οποιονδήποτε διακανονισμό ή και καθυστέρηση πληρωμής των συμβατικών ποσών, σε περίπτωση καθυστερήσεως των πληρωμών από υπαιτιότητα της Επιχείρησης, μετά τα χρονικά όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Καμιά πληρωμή δε θα γίνεται στον Ανάδοχο χωρίς συμμόρφωσή του προς τους κανονισμούς των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο της πληρωμής (Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας κ.λ.π.). Πληρωμές σε μετρητά θα γίνονται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται κάθε φορά από την Ελληνική Νομοθεσία. 5. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση, σε σχέση με πληρωμές κάθε φόρου, δασμού, κρατήσεων και λοιπών τελών που τυχόν οφείλει να καταβάλει με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όπως επίσης θα είναι υπεύθυνος να αποκαθιστά κάθε ζημιά που θα υποστεί η Επιχείρηση, εξαιτίας της μη εκπλήρωσης από αυτόν των παραπάνω υποχρεώσεων του. 10

11 6. Η Επιχείρηση θα παρακρατεί, από τα προσκομιζόμενα προς πληρωμή τιμολόγια του Αναδόχου, οποιαδήποτε ποσά οφείλει να πληρώσει ο Ανάδοχος έναντι φόρου εισοδήματος ή οποιονδήποτε άλλων επιβαρύνσεων υπέρ της Πολιτείας ή των Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 7. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεων της, που απορρέουν από την Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει εκδικαστεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή. Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που ικανοποιεί την Επιχείρηση. Για το σκοπό αυτό η Επιχείρηση πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Επιχείρηση δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο. 8. Η οριστική εκκαθάριση των λογαριασμών και των τυχόν ληξιπρόθεσμων πληρωμών κατά το χρόνο που θα γίνει η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί με τον όρο απόλυτης συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της Σύμβασης. Άρθρο 7 ο Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της καλής εκτέλεσης του έργου ασκείται από τα κατωτέρω όργανα. 1. Επιβλέποντες, βοηθοί του Εντεταλμένου εκπροσώπου Εκδίδουν τις υπογεγραμμένες από τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο (ή τον αναπληρωτή του), καταστάσεις, δέχονται τα τηλεφωνήματα των συνεργείων του Αναδόχου και μεταφέρουν προς αυτά τις εντολές του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Προετοιμάζουν τις ημερήσιες καταστάσεις εργασιών βάσει των οποίων θα γίνεται η μηνιαία πιστοποίηση. Εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, με εντολή του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. 2. Εντεταλμένος Εκπρόσωπος (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) (Ε.Υ.) Ο Εντεταλμένος Εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του (μισθωτοί στάθμης Υποτομεάρχη ΒΟΚ) ορίζονται και γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο από την Προϊσταμένη Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών της Σύμβασης. Είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο της προόδου του Έργου, για την καλή εκτέλεσή του καθώς και για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, υπογράφει τα έντυπα των εκδιδομένων εργασιών και την μηνιαία πιστοποίηση. Εισηγείται στην Προϊσταμένη Υπηρεσία την επιβολή ποινικών ρητρών, την απομάκρυνση ακατάλληλου προσωπικού του Αναδόχου ή και την έκπτωση του Αναδόχου, δικαιοδοσίες που έχει πάντως η Προϊσταμένη Υπηρεσία και άνευ της εισηγήσεως του Εντεταλμένου Εκπροσώπου. Είναι υπεύθυνος για τον ημερήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο των εργασιών των συνεργείων του Αναδόχου και ιδίως τυχόν ψευδών δηλώσεων των συνεργείων (η ανταπόκριση δε στο καθήκον αυτό είναι κρίσιμη για την Υπηρεσιακή του επάρκεια). 11

12 Στα καθήκοντα της Ε.Υ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας, ποσότητας γενικά και η προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης. 3. Προϊσταμένη Υπηρεσία (Π.Υ.) Ορίζεται ο Διευθυντής της Περιοχής. Είναι υπεύθυνος για την ορθή πιστοποίηση των μηνιαίων εργασιών, την οποία και υπογράφει καθώς και για την τήρηση του προϋπολογισμού της Σύμβασης. Δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να μεταβάλει τα πρόσωπα της Ε.Υ. κατά την διάρκεια της Σύμβασης, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον Ανάδοχο. Ορίζει τις επαναφορές της ημέρας που θα εκτελεσθούν δι αυτεπιστασίας, κατά πλήθος και περίπτωση, δικαίωμα που μπορεί να εκχωρήσει εγγράφως στον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο. 4. Πέραν των ανωτέρω, κατά τις απογευματινές ώρες, τα συνεργεία του Αναδόχου μπορούν να επικοινωνούν σε περιπτώσεις ύπαρξης προβλημάτων με τον Προϊστάμενο της Αδιάλειπτου Υπηρεσίας της Περιοχής. 5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει και να διευκολύνει τον έλεγχο της τήρησης των όρων της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο υπηρεσιακό όργανο ορισθεί από την Προϊσταμένη η Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Άρθρο 8 ο Εκπροσώπηση Αναδόχου Επιβλέπων Μηχανικός 1 Των συνεργείων του Αναδόχου θα προΐστανται μηχανικός με επαρκή πείρα σε έργα παρόμοια με αυτό της Σύμβασης, ο οποίος θα ονομάζεται «Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου». Ο Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου, ο οποίος στην παρούσα Σύμβαση αποκαλείται και «Επιβλέπων Μηχανικός» πρέπει να συνδέεται με την Εργοληπτική Επιχείρηση του Αναδόχου με μόνιμη σχέση εργασίας (υπαλληλική εταιρική κ.λ.π.) να διαθέτει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας και να είναι μέλος του ΤΕΕ. Ο «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι συνυπεύθυνος με τον Ανάδοχο για την άρτια από τεχνικής άποψης εκτέλεση των έργων, για την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων, υλικών, πάσης φύσεως εξοπλισμού, εφοδίων, καθώς επίσης για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όσων αναφέρονται στο Νόμο 1568/85 «περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας», την Οδηγία 92/57 Ε.Ο.Κ. και το Π.Δ. 305/96, για την αποφυγή ατυχήματος θανατηφόρου ή όχι το οποίο σε περίπτωση που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του Αναδόχου, της Επιχείρησης ή και σε τρίτα πρόσωπα κατά την εκτέλεση των έργων, της παρούσας Σύμβασης, την ευθύνη θα έχει ο Ανάδοχος και ο «Επιβλέπων Μηχανικός» του. Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως τεχνικός εκπρόσωπος του Αναδόχου στις σχέσεις του με την Επιχείρηση και να υπογράφει εκ μέρους του Αναδόχου όλα τα σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών έγγραφα. 12

13 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανακοινώνει στις κατά νόμο Αστυνομικές και λοιπές Αρχές το ονοματεπώνυμο και λοιπά κατά Νόμο στοιχεία του παραπάνω Επιβλέποντα Μηχανικού του. 2. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση του Επιβλέποντα Μηχανικού του αναφέροντας και τους λόγους της αιτούμενης αντικατάστασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούνται να συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή της Επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρόνο από την έγγραφη ειδοποίησή του. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα αντικατάστασης του Επιβλέποντα Μηχανικού του με άλλο μηχανικό οποτεδήποτε υπό την προϋπόθεση ότι η αντικατάσταση αυτή θα γίνεται πριν την αποχώρηση του προηγούμενου Επιβλέποντα Μηχανικού. 3. Η αμοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτησή του για την επίβλεψη του Έργου, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Επιχείρησης απεριόριστα και σε ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά αμέσως κάθε θετική ζημιά που προκαλείται εξαιτίας του σε βάρος της Επιχείρησης ή παντός τρίτου. 4. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να γίνει ο ορισμός του «Επιβλέποντα Μηχανικού» του Αναδόχου με κατάθεση στη Προϊστάμενη Υπηρεσία κοινής υπεύθυνης δήλωσης, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙIΙ της παρούσης σύμβασης, με την οποία θα δηλώνεται, ότι ο μεν Ανάδοχος αναθέτει ο δε «Επιβλέπων Μηχανικός» αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της επίβλεψης των εργασιών που απορρέουν από το Άρθρο αυτό και γενικά από τα τεύχη της Σύμβασης αυτής. Συγχρόνως θα υποβάλλεται και πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης το πολύ πριν τρεις (3) μήνες πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του «Επιβλέποντα Μηχανικού». 5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του «Επιβλέποντα Μηχανικού» τις αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις του αναλαμβάνει «Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός» ο οποίος ορίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης με κοινή δήλωση του Αναδόχου και του «Επιβλέποντα Μηχανικού» και ταυτόχρονη δήλωση αποδοχής του ίδιου. Συγχρόνως θα υποβάλλονται και για τον αναπληρωτή τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον ορισμό του «Επιβλέποντα Μηχανικού». Ο "Αναπληρωτής Επιβλέπων Μηχανικός" πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα και θα υπόκειται επίσης στην έγκριση της Επιχείρησης όπως και ο "Επιβλέπων Μηχανικός του Αναδόχου ". Ο "Αναπληρωτής" αναλαμβάνει μόνο στο χρονικό διάστημα που κωλύεται ή απουσιάζει ο "Επιβλέπων Μηχανικός" υπό την προϋπόθεση, ότι θα ειδοποιείται έγκαιρα η Επιχείρηση με ευθύνη του Αναδόχου ή και του "Επιβλέποντα Μηχανικού" του. Η ειδοποίηση θα συνοδεύεται από Δήλωση του "Αναπληρωτή", ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του "Επιβλέποντα Μηχανικού" όπως προβλέπονται στη Σύμβαση. 6. Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Ατομική Επιχείρηση, μπορεί «Επιβλέπων Μηχανικός» ή «Αναπληρωτής» του να είναι ο ίδιος, εφόσον έχει τα προσόντα που περιγράφηκαν παραπάνω. 13

14 Άρθρο 9 ο Προσωπικό του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο με προσωπικό που έχει προσλάβει ή θα προσλάβει για το σκοπό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι αριθμητικά επαρκές. Τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδειών ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ειδικότητας ΣΤ και κατηγορίας τουλάχιστον 3ης και να χειρίζονται ικανοποιητικά την ελληνική γλώσσα γραπτά και προφορικά. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή αριθμό συνεργείων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης του ημερήσιου πλήθους εντολών που του επιδίδεται. Το κάθε συνεργείο θα αποτελείται τουλάχιστον από ένα αδειούχο ηλεκτροτεχνίτη και θα πρέπει να έχει μια (1) ψηφιακή μηχανή με δυνατότητα καταγραφής ημερομηνίας και ώρας της φωτογραφίας με τουλάχιστον 4 Mega pixels. 3. Το προσωπικό του Αναδόχου κατά τις ώρες Υπηρεσίας του υποχρεούται να επιμελείται την εμφάνισή του και να είναι καθαρό. Επίσης οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους καταναλωτές, να αποφεύγει οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς και να μη συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία της Επιχείρησης προφορικώς ή εγγράφως, να αναφέρει δε στην Υπηρεσία τα τυχόν δημιουργηθέντα ζητήματα ή παράπονα. 4. Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό που θα διατίθεται κάθε φορά θα εργάζεται κάτω από την ευθύνη του Αναδόχου και του επιβλέποντα μηχανικού του Αναδόχου οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι σε όλα. 5. Ο Ανάδοχος εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως το προσωπικό του και να προσκομίσει στην ΔΕΗ, σε αντίγραφο, τις επαγγελματικές άδειες. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προσώπων αυτών, αν δεν έχουν τα προσόντα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, κατά την κρίση της ή αν δεν εκτελούν με την απαραίτητη επιμέλεια τα καθήκοντά τους. 6. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Επιχείρηση τον κύριο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτούμενος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει, εξ ονόματός του, στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως θα αναφύονται. Ο παραπάνω εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι και ο Αντίκλητός του, εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, άλλως θα πρέπει ο Ανάδοχος να διορίσει Αντίκλητο που διαμένει στην Ελλάδα. 7. Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα Σύμβαση έχει χαρακτήρα μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η ευθύνη του Αναδόχου εξαντλείται στην προσήκουσα εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα απασχολεί, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούνται προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε έννοια, ο 14

15 δε χρόνος εκτέλεσης, με την παρούσα Σύμβαση, του συμφωνημένου έργου, σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στη ΔΕΗ Α.Ε. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με ταυτότητες, που θα του υποδείξει η Δ.Ε.Η. (Παράρτημα ΙV) και στις οποίες θα αναφέρεται ότι ο εικονιζόμενος είναι υπάλληλος του Αναδόχου που εκτελεί το έργο των αποκοπών και επαναφορών λόγω χρέους με επέμβαση στο μετρητή για λογαριασμό της Δ.Ε.Η, κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του άρθρου 11, παραγρ. 4. Τις υπόψη ταυτότητες θα θεωρεί η Ε.Υ. για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα επιστρέφονται σ αυτή με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης καθώς και σε κάθε μεταβολή του προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση απώλειας ή μη επιστροφής ταυτότητας οποτεδήποτε ζητηθεί από την Ε.Υ. ή την Π.Υ., θα επιβάλλεται η Ποινική Ρήτρα του άρθρου 12 και θα γίνεται σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, προς αποφυγή τυχόν παράνομης χρήσης της ταυτότητας. 9. Σε περίπτωση απουσίας συνεργείου λόγω ανωτέρας βίας (απομάκρυνση λόγω ακαταλληλότητας, ασθένεια, τροχαίο ατύχημα, σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κλπ) ο Ανάδοχος πρέπει εντός 2 εργασίμων ημερών να αντικαταστήσει το προσωπικό του συνεργείου, άλλως επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μειωμένης απόδοσης ενώ η ΔΕΗ δικαιούται, κατά την κρίση της, να προβεί σε έκπτωση του Αναδόχου. Άρθρο 10 ο Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος και ο Επιβλέπων Μηχανικός του κατά την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας Σύμβασης είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την πρόληψη και αποφυγή ζημιών σε ιδιοκτησίες τρίτων καθώς και εγκαταστάσεις Δ.Ε.Η., που δημιουργούνται από τον ίδιο, τους συνεργάτες και υπαλλήλους του καθώς και εξαιτίας των χρησιμοποιούμενων μέσων, οχημάτων κ.λ.π. 2. Σε περίπτωση δημιουργίας ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις δηλώσει εντός 48 ωρών στην Ε.Υ. και να προχωρήσει στην άμεση τακτοποίησή τους, προσκομίζοντας στην τελευταία τη σχετική απαλλακτική απόδειξη. Περιπτώσεις ζημιών που δεν δηλώθηκαν καθώς και ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη αποκοπή, διαβιβάζονται εγγράφως στον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται εντός 15 ημερών να τις τακτοποιήσει και να προσκομίσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τις σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις. 3. Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος αρνηθεί την τακτοποίηση των ζημιών ή ο ζημιωθείς εγείρει αγωγή κατά της Δ.Ε.Η. ή του Αναδόχου, τότε η Ε.Υ. θα παρακρατεί από την αμοιβή του ή την εγγυητική επιστολή το σχετικό ποσό της αποζημίωσης επαυξημένο με τα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Η., επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός της. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα δικά του μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά του προσωπικού του στον τόπο παραλαβής και εκτέλεσης της εργασίας του. Ο εφοδιασμός των συνεργείων του Αναδόχου με απαραίτητα εργαλεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εφόδια ασφαλούς εργασίας, βαρύνει τον Ανάδοχο. 15

16 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειρίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια τις σφραγίδες των κιβωτίων των μετρητών που θα παραλάβει από την Δ.Ε.Η.. Μαζί με την πιστοποίηση θα υποβάλλεται στην Ε.Υ. αναλυτική κατάσταση τοποθέτησης σφραγίδων η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των εκτελεσμένων αποκοπών και επαναφορών που περιέχονται στη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Με τη λήξη της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει τις περίσσειες σφραγίδες. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών, θα επιβαρύνεται με 0,5 ανά τεμάχιο. Άρθρο 11 ο Υποχρεώσεις του Αναδόχου Διασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας 1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, καθώς και ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 3. Ο Ανάδοχος και οι Υπερεργολάβοι υποχρεούνται να τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της καταβολής στο προσωπικό τους των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας, της τήρησης του νομίμου ωραρίου, της καταβολής των εκ του νόμου προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, της αυστηρής τήρησης των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος, υποχρεούται, ιδίως: (α) να καταβάλλει το μισθό των εργαζομένων του αποκλειστικά μέσω Τραπεζών και να υποβάλλει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ και (β) να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπερεγολάβου που απασχολείται στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, θεωρημένα από το ΙΚΑ αντίγραφα μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού του ή/και του προσωπικού των Υπεργολάβων, θεωρημένα από το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης (ΣΕΠΕ), πίνακες προσωπικού οι οποίοι θα αναρτώνται, κατά το νόμο, στο χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης, αντίγραφα των εκκαθαριστικών μισθοδοσίας του προσωπικού του ή/και του προσωπικού του Υπερεγολάβου, αντίγραφα ΑΠΔ του ΙΚΑ κλπ. Ο Ανάδοχος υπέχει τις παραπάνω έναντι της ΔΕΗ υποχρεώσεις, τόσο για το προσωπικό που ο ίδιος θα απασχολεί για την εκτέλεση της Σύμβασης, άσο και για το προσωπικό των τυχόν υπεργολάβων του, υποσχόμενος και εγγυώμενος την ορθή τήρηση τους και εκ μέρους των τυχόν Υπεργολάβων του. 16

17 4. Το προσωπικό του Η ΔΕΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του απασχολούμενου στα πλαίσια της Σύμβασης προσωπικού του Αναδόχου ή/και του Υπερεγολάβου, στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),καθώς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να ελεγχθεί η απαρέγκλιτη τήρηση της Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 4. Το προσωπικό του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό του Υπερεγολάβου, είναι υποχρεωμένο να φορά κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Σύμβασης και καθ' όλη την παραμονή του εντός των εγκαταστάσεων και κτιρίων της Επιχείρησης ενιαία και αναγνωρίσιμη ενδυμασία(στολή) με τα διακριτικό της εταιρείας του Αναδόχου ή και του Υπερεγολάβου και θα φέρει σε εμφανή θέση κάρτα με φωτογραφία και τα στοιχεία του, από τα οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του. Η κάρτα αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης οργάνου της ΔΕΗ. Προκειμένου να θεωρηθεί κατά τον προαναφερόμενο τρόπο κάρτα για προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπερεγολάβου, απαιτείται ο Ανάδοχος/Ανάδοχος να προσκομίσει στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ αντίγραφο της συμβάσεως εργασίας που τον συνδέει με το εν λόγω προσωπικό του ή το προσωπικό του Υπερεγολάβου ή άλλο έγγραφο του άρθρου 3 του π.δ. 156/94, καθώς και αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού του ΙΚΑ, από το οποίο να αποδεικνύεται η εγγραφή του εν λόγω προσωπικού σε αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη λήψη καρτών και για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του Υπερεγολάβου που θα αντικαθιστά τους απόντες εργαζόμενους. Ουδείς εκ του προσωπικού του Αναδόχου - Υπερεγολάβου θα απασχολείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης και θα εισέρχεται στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια της Επιχείρησης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένος με την προαναφερόμενη κάρτα. 5. Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπερεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών, να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα από το νόμο μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τηρεί τις υποχρεώσεις για τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, για εκτίμηση και πρόληψη επαγγελματικού κινδύνου, για προστασία από βλαπτικούς παράγοντες και ενημέρωση των εργαζομένων κλπ. 6. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει πριν από την έναρξη των εργασιών κατάσταση με τα οχήματα και το μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης από αυτόν ή/και Υπερεργολάβο, αντίγραφα από τις νόμιμες άδειες και τα πιστοποιητικά ελέγχου και επανελέγχου από διαπιστευμένους Φορείς για τα οχήματα και τα ανυψωτικά, τα οποία θα ανανεώνονται με ευθύνη του Αναδόχου ή/και του Υπερεγολάβου, καθώς και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ο εξοπλισμός που θα καλύπτει πλήρως τις υπόψη απαιτήσεις θα εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που θα διατίθεται από το αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ. Ουδέν όχημα και εξοπλισμός του Υπερεγολάβου θα χρησιμοποιείται στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον δεν είναι εφοδιασμένο με το προαναφερόμενο σήμα. 17

18 Άρθρο 12 ο Ποινικές Ρήτρες 1. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης εργασίας, πέρα των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5, χωρίς επαρκή δικαιολογία, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 20% της τιμής εργασίας ανά ημέρα καθυστέρησης και κατά ανώτερο ίσο με το 100% της τιμής εργασίας. 2. Σε περίπτωση μη τήρησης του «ραντεβού», σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 6, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 20, Σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή μη επιστροφής της, όταν ζητηθεί από την Ε.Υ, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 100, Σε περίπτωση μη επιστροφής σφραγίδων που δεν έχουν τοποθετηθεί, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 1,00 ανά σφραγίδα. 5. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης αποτελέσματος λήψης ένδειξης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 20,00. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ψευδούς δήλωσης στην ίδια παροχή θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 50, Σε περίπτωση λανθασμένης αποκοπής ή επανασύνδεσης παροχής θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό των 30, Σε περίπτωση απώλειας υλικού ή εξοπλισμού ιδιοκτησίας ΔΕΗ θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με τη τιμή αντικατάστασης του υλικού ή εξοπλισμού προσαυξημένης κατά 20% αυτής. 8. Σε περίπτωση κακοτεχνίας που διαπιστώθηκε στις εργασίες του Εργολάβου, η οποία αφορά σε κατασκευαστικές ατέλειες επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 10-πλάσιο τις τιμής μονάδας της συγκεκριμένης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Εργολάβος αναλαμβάνει και όλες τις οικονομικές ή ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τη συγκεκριμένη κακοτεχνία. 9. Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του Συμβατικού Τιμήματος, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν προσθέτων εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης. 10. Οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την ίδια ή την αμέσως επόμενη μηνιαία πιστοποίηση εργασιών του Αναδόχου, ανάλογα με τον χρόνο διαπίστωσης της αιτίας που επέσυρε την επιβολή τους. Αν το ποσό της πιστοποίησης δεν επαρκεί, οι Ποινικές Ρήτρες παρακρατούνται από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 11. Ανεξάρτητα και πέραν από τα δικαιώματα της Επιχείρησης που προκύπτουν από τους Όρους, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς αντιρρήσεις, να καταβάλει στην Επιχείρηση Ποινικές Ρήτρες για λόγους που οφείλονται στην μη τήρηση των όρων της Σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του. 18

19 Άρθρο 13 ο Απαγόρευση Υποκατάστασης και Εκχώρησης 1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί με άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης Σύμβασης υποχρεώσεών του, χωρίς την οπωσδήποτε προγενέστερη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ Α.Ε. 2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την ΔΕΗ, η μεταβίβαση, εκχώρηση ή παραχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ. Με την έγκρισή της η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της εκχώρησης. 3. Επιτρέπεται μόνον, τέτοια εκχώρηση ή παραχώρηση σε Τράπεζες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, μετά από οπωσδήποτε προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΔΕΗ Α.Ε. Άρθρο 14 ο Φορολογικές υποχρεώσεις Όλοι οι φόροι σε σχέση με την παρούσα σύμβαση (πλην του ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει τη ΔΕΗ) παράβολα, τέλη χαρτοσήμου, κρατήσεις, εισφορές κ.τ.λ. για οποιαδήποτε αιτία σχετική με την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ και παντός τρίτου, τα τυχόν πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που ενδέχεται να επιβληθούν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Άρθρο 15 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης 1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 10% του συμβατικού ποσού με αριθ..... της.. και.. για την ακριβή, πιστή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων και συμφωνιών, της παρούσας σύμβασης που θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις. 2. Η Εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εγγυητή που τη χορήγησε και όχι στον Ανάδοχο που δηλώσει ότι παραιτείται ρητώς χωρίς αντίρρηση και επιφύλαξη από δικαίωμα να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα της ΔΕΗ που αναφέρονται στην πιο πάνω εγγυητική επιστολή και αφορούν την είσπραξη αυτής (της εγγυητικής) από τον εγγυητή και επιπλέον παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα να προσφύγει κατά της ΔΕΗστο δικαστήριο για την μη κατάπτωση της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής ή να την θέσει σε δικαστική μεσεγγύηση. 3. Τέλος συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί μετά από την πλήρη εμπρόθεσμη και άψογη σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, εκτέλεση της Σύμβασης και όχι πριν από έξι (6) μήνες από την πλήρη εκκαθάρισή της και μετά από αίτηση του Αναδόχου, εκτός εάν υπάρξει εν τω μεταξύ περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της υπέρ της ΔΕΗ, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις ο Ανάδοχος 19

20 είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει ή ανάλογα με την περίπτωση να την αντικαθιστά αμέσως με άλλη. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει, ενώ εκπίπτει υπέρ της η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα. Άρθρο 16 ο Ασφαλίσεις 1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού. 2. Ο Ανάδοχος πέραν από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να συνομολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί μόνο την ασφάλιση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ» ΤΗΣ παρ.3 από τις ασφαλίσεις που περιγράφονται στο παράρτημα V της παρούσης σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». 3. Το αντικείμενο και η διάρκεια ασφάλισης, τα όρια αποζημίωσης και οι ειδικοί και γενικοί όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθορίζονται στο παράρτημα ΙV της παρούσης σύμβασης «Περί Ασφαλίσεων». Άρθρο 17 ο Ειδικοί όροι Ρητά συνομολογείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει την δυνατότητα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Γι αυτό δηλώνει ρητά και χωρίς επιφύλαξη ότι παραιτείται απ όλα τα πιθανά δικαιώματά του από τα Άρθρα και 1106 του Α.Κ. Άρθρο 18 ο Καταγγελία της Σύμβασης 1. Εάν ο Ανάδοχος ήθελε παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους και συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, ρητά συνομολογούμενων όλων σαν εξ ίσου ουσιωδών, η ΔΕΗ θα καταγγέλλει τη Σύμβαση σε δεκαπέντε (15) μέρες, με έγγραφη ανακοίνωση της προς τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας καταπίπτει υπέρ της ΔΕΗ η αναφερόμενη στο άρθρο 15 της παρούσας Σύμβασης εγγύηση και επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημιά της ΔΕΗ, ανεξάρτητα από την κατάπτωση. 2. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος: καθυστερεί χωρίς δικαιολογία τις εργασίες δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της Σύμβασης 20

21 εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα κακότεχνες εάν επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα συγκεκριμένα σχέδια και διαγράμματα δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και τις εντολές τις Επιχείρησης συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος επαναλαμβάνει ψευδείς δηλώσεις αποτελέσματος η ΔΕΗ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση αφού προηγουμένως απευθύνει γραπτή αναφορά στον Ανάδοχο στην οποία απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρονται τα άρθρα, οι λόγοι, οι διατάξεις και οι εργασίες που συνιστούν λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 3. Επιπρόσθετα συμφωνείται ότι η περίπτωση μη αναγγελίας ρευματοκλοπής, κατόπιν συναλλαγής με τον πελάτη, αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 4. Τονίζεται ρητώς ότι η μη τήρηση των όρων που εμπεριέχονται στο άρθρο 11 της Σύμβασης(Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων) συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης. 5. Ειδικότερα η εξάντληση της Ποινικής Ρήτρας του 15% του Συμβατικού Τιμήματος αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου. 6. Η ΔΕΗ κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης να την καταγγείλει ολικά ή μερικά με την προϋπόθεση ότι θα ειδοποιεί εγγράφως τον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας της. 7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος πτωχεύσει η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. Η Σύμβαση καταγγέλλεται κατά την κρίση της ΔΕΗ, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, όπως επίσης στην περίπτωση που κατά παράβαση του άρθρου 13 ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο. 8. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης η ΔΕΗ υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που οφείλεται σε αυτόν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, για όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν από αυτόν μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, αφού παρακρατηθούν οι τυχόν ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν μέχρι αυτήν την ημερομηνία. 1. Απαιτήσεις Άρθρο 19 ο Απαιτήσεις - Διαφωνίες 1.1. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται 21

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Κομοτηνής Σισμάνογλου 69Α-69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Κομοτηνή σήμερα τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ / Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ050-4001173/03-09-2015 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας) και ETALBOND κτιρίων ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ-41518 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισμός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση ΔΠΜ-Θ Περιοχή Βεροίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Μ.Τ ΚΑΙ Χ.Τ. ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ 1 /2015 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1/10 ΤΕΥΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Κοζάνης Βερμίου 26, 50100, Κοζάνη Διακήρυξη : ΔΠΜ-Θ/ΠΚΟΖ/6/2015 Αντικείμενο : «Καθαρισμός των χώρων του κτιρίου στην οδό Βερμίου 26 Κοζάνη όπου στεγάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41208 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Τομέας Υποστήριξης Εθνικής Αμύνης 9 Α, 546 21 Θεσσαλονίκη ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτήριο Γραφείων Τεχνικού Τομέα έδρας της Περιοχής ΣΕΡΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ELECTROPUTERE ΤΟΥ Υ/Σ ΛΗΤΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Γ'

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ Dyn1, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ELECTROPUTERE ΤΟΥ Υ/Σ ΛΗΤΗΣ» ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 16 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η συνημμένη Τεχνική Περιγραφή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού.

2. Η συνημμένη Τεχνική Περιγραφή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Συμφωνητικού. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Κατερίνης Ειρήνης 65 Α Κατερίνη Τ.Κ 60134 ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Σύμβασης : ΔΠΜ-Θ/ΠK /ΤΥ/ 9 / 2015. Έργο : Παροχής Υπηρεσίας Καθαρισμού των χώρων των κτιρίων επί της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συμφωνητικό

Διακήρυξη Συμφωνητικό Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Φλώρινας Ηλέκτρας 6, 531 00, Φλώρινα Διακήρυξη : Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : ΔΠΜΘ/ΠΦΛΩ/2/2015 Καθαρισμός χώρων κτιρίου της έδρας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Περιοχή Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41319 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΠΚΕΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ΚΟΜ-7/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ΚΟΜ-7/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχής Κομοτηνής Σισμάνογλου 69Α, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΜ-Θ/ΚΟΜ-7/2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Αντικείμενο : «Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41606 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ'

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 8 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα. Διακήρυξη Συμφωνητικό

Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός χώρων κτιρίου Σχολής ΔΕΔΔΗΕ στη Φλώρινα. Διακήρυξη Συμφωνητικό Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Σχολή Φλώρινας 3 ο χλμ Φλώρινας-Νίκης, 531 00, Φλώρινα Διακήρυξη : ΔΑΝΠ/ΣΧΟΛΗΦΛΩ/2016 ΔΑΝΠ - 01 Τίτλος Παροχής Υπηρεσίας : Καθαρισμός χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΠN/Περιοχή Σάμου ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ../2016 (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΠΝ/ΠEΡΙΟΧΗ ΣΑΜΟΥ 4001357) «ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6735/201

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6735/201 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6735/201 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών ΛΑΜΙΑ ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 ΛΑΜΙΑ Σύμβαση : Έργο: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101. Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101. Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 96101 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Εργασίες στο συνεργείο ΑΕ/ -Α/ του ΤΕΣ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ.

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Άμφισσας ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. 1. Αντικείμενο Εργασίας Η περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Εργοτάξιο και λοιπές εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 113801 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Παροχή υπηρεσίας: Αντικατάσταση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 14/17/09/12 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 14/17/09/12 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΑΣ 4/7/09/2 ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο : Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 2 : Τεχνική Περιγραφή του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/../.. ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015 ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ/ΕΠ-6711/2015 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Αιγίου ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΠ-Η / ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ 1/19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Περιοχή Έδεσσας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕ/8/2015 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΚΩ/ ΑΡ.

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΠΝ/ΠΕΡ. ΚΩ/ ΑΡ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα «ΕΚΔΟΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-17 Σύμβαση : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : «ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ: ΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΟΡΟΥ». ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1022 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1022 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1022 ΕΡΓΟ : "Επισκευή και συντήρηση κτιρίου ελέγχου του ΚΥΤ Αγίου Δημητρίου του ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ/ΑΡ...

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ/ΑΡ... Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών «ΑΠΟΚΟΠEΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ» ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ/ΑΡ... ΤΕΥΧΟΣ A ΣΥΜΒΑΣΗ 1/20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ/ 8 /2015

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ/ 8 /2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Περιοχή Έδεσσας ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ/ 8 /2015 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη ΣΥΜΒΑΣΗ.

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη ΣΥΜΒΑΣΗ. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη ΣΥΜΒΑΣΗ./ 2016 «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.10στ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΗΜΕΡ. : Προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΑΔΜΗΕ )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.10στ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΗΜΕΡ. : Προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΑΔΜΗΕ ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 42.10στ ΗΜΕΡ. : Προς τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΑΔΜΗΕ ) Δυρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ 104 43 Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : ΧΧΧΧ-ΧΧΧ. Αριθ. Σύμβασης : Ημερομηνία : ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΤΕΥΧΟΣ 04 ΑΠΟ 13

Διακήρυξη : ΧΧΧΧ-ΧΧΧ. Αριθ. Σύμβασης : Ημερομηνία : ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΤΕΥΧΟΣ 04 ΑΠΟ 13 Διακήρυξη : ΧΧΧΧ-ΧΧΧ Αριθ. Σύμβασης : Ημερομηνία : Αντικείμενο : Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ) ΤΕΥΧΟΣ 04 ΑΠΟ 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ ΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες :Κ. Μαντζαφλάρας Τηλ. : Σύμβαση με αριθμό ΔΣΣΜ/1116 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Πληροφορίες :Κ. Μαντζαφλάρας Τηλ. : Σύμβαση με αριθμό ΔΣΣΜ/1116 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 1 Πληροφορίες :Κ. Μαντζαφλάρας Τηλ. : 2410 610300 Σύμβαση με αριθμό ΔΣΣΜ/1116 ΕΡΓΟ : Εκτέλεση κλαδεμάτων ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με εναέρια δίκτυα υψηλής τάσης 150 & 400KV Αρμοδιότητας του ΠΤΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Κατερίνης Ειρήνης 65Α, 601 34, Κατερίνη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ/1/2016 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 6 Τεύχος 6 «ΓENIKOI OΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΣΜ - ΕΡΓΟ : Καταπολέμηση των τρωκτικών & ερπόντων εντόμων (κατσαρίδα κ.α.) στους Υ/Σ & ΚΥΥΤ του ΠΤΒΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΣΜ - ΕΡΓΟ : Καταπολέμηση των τρωκτικών & ερπόντων εντόμων (κατσαρίδα κ.α.) στους Υ/Σ & ΚΥΥΤ του ΠΤΒΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΣΣΜ - ΕΡΓΟ : Καταπολέμηση των τρωκτικών & ερπόντων εντόμων (κατσαρίδα κ.α.) στους Υ/Σ & ΚΥΥΤ του ΠΤΒΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα. τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ... Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Σύρου

ΣΥΜΒΑΣΗ... Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Σύρου Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Σύρου ΣΥΜΒΑΣΗ... «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 72101 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Καθαρισµός & αποψίλωση χόρτων στα Πεδία και στους περιβάλλοντες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ : Διοικ/κό Οικ/κό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 5002043 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΣΥΜΒΑΣΗ METAΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΟ KΡΗΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/../.. ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ - 19 Σύμβαση : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Έργο: Οικοδοµικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της Σ Υ Μ Β Α Σ Η

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Σύµβαση : ΣΣΜ Έργο: Οικοδοµικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Σύµβαση : ΣΣΜ - 113701 ΑΡ./ΗΜ. : ΣΣΜ/ Έργο: Οικοδοµικές εργασίες στις εγκαταστάσεις της Α ΜΗΕ Α.Ε. στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ / ΕΠ- 6759

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ / ΕΠ- 6759 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ / ΕΠ- 6759 «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α' ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΔ-202 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Χανίων ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ Η ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/Π. ΧΑΝΙΩΝ-4000867/2014 ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔEΔΔΗΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔEΔΔΗΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4001552/26.05.2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔEΔΔΗΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/../.. ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΣΥΜΒΑΣΗ /2016

Σελίδα 1 από 25 ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Λιβαδειάς Σοφοκλέους & Φιλολάου, Λιβαδειά, ΤΚ 321 31 ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 «ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ, ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Τεύχη της Σύμβασης 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης 3 : Συμβατικό Τίμημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-14 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα