ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΩΝ Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σύµφωνα µε: Τον Ν.4036/ (Α 8) «ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 28 αυτού: «Ολοκληρωµένη Φυτοπροστασία» και του Παραρτήµατος αυτού µε τίτλο: «Γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας», µε τον οποίο γίνεται η ενσωµάτωση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, άρθρο 14 και παράρτηµα ΙΙΙ αυτής. Τον Κανονισµό (ΕΚ)1107/2009 (L309/1) σχετικά µε την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 55 µε τα οποία η ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων συµµορφώνεται µε τις «Γενικές αρχές ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας» το αργότερο µέχρι Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Στην σύνταξη των Οδηγιών Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας ελήφθησαν υπόψη: Τα διαθέσιµα επιστηµονικά, ερευνητικά, εµπειρικά δεδοµένα και τεχνικές των καλλιεργειών στη Χώρα µας, µε στόχο την αύξηση της παραγωγής, την ποιοτική αναβάθµιση και την ασφάλεια παραγόµενων προϊόντων, στα πλαίσια των αρχών της Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας, µε ταυτόχρονη διατήρηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής και της οικονοµικής βιωσιµότητας των καλλιεργειών. Οι καθορισθείσες τιµές κατωτάτων ορίων πληθυσµιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισµών στις καλλιέργειες στις οποίες έχουν καθοριστεί (όρια επέµβασης) υπεράνω των οποίων δικαιολογείται επέµβαση (χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και µέσων) πάντοτε σύµφωνα µε τις πρακτικές ορθής διαχείρισης των επιβλαβών οργανισµών από εµπλεκόµενους φορείς φυτοπροστασίας όπως: καλλιεργητές, δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς φυτοπροστασίας και φορείς γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας. 1

2 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ Ο ΗΓΙΩΝ Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας δίδονται µε την µορφή πίνακα που αποτελείται από 4 στήλες Στην πρώτη στήλη περιγράφεται η καλλιεργητική πρακτική. Στην δεύτερη στήλη η συγκεκριµένη πρακτική χαρακτηρίζεται Υποχρεωτική ή όχι σύµφωνα µε τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας, που πρέπει να εφαρµόζονται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς από και να λαµβάνεται υπόψη από όλους τους εµπλεκόµενους στην φυτοπροστασία των καλλιεργειών κατά την άσκηση των επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων. Στην τρίτη στήλη προσδιορίζονται οι Ειδικές Κατευθυντήριες Γραµµές Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της καλλιέργεια µε σκοπό την εθελοντική άσκηση και εξοικείωση των παραγωγών, µε στόχο την ανάπτυξη κινήτρων για την εφαρµογής τους. Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται η Αιτιολόγηση της αναφερόµενης καλλιεργητικής πρακτικής καθώς και άλλα σχόλια. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ)1107/2009 (L309/1) και θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα στη χώρα µας σύµφωνα µε τον Ν. 4036/2012 (Α 8) και τις απορρέουσες από αυτόν Υπουργικές Αποφάσεις. Τα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και µέσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ( Τα σκευάσµατα φυτοπροστασίας που περιέχουν µακρο-οργανισµούς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασµάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισµούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ.) σύµφωνα µε το Ν. 4036/2012 (Α 8) και την 10522/117908/ Υπ. Απόφαση (Β 2622). Κατά την επιλογή και εφαρµογή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος, να ακολουθούνται και να εφαρµόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες της ετικέτας και των αναγραφοµένων στη συσκευασία. Τα ελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τις αρχές της Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή µιας φυτοπροστατευτικής ενέργειας. Οι επαγγελµατίες χρήστες γεωργικών φαρµάκων είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε τη χορηγούµενη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρµάκου η οποία αποτελεί έγγραφη γνωµάτευση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης γεωργικού φαρµάκου και εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Παραρτήµατος του ν. 4036/2012, της αριθ. 8197/90920/ κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, 2

3 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου ράσης µε στόχο την εφαρµογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» (Β 1883) και της µε αριθ. 9497/104760/ (ΦΕΚ Β 2310-Α Α 78ΗΗΒ-Μ Χ). Οποιαδήποτε φυτοπροστατευτική επιλογή ή µέτρο επιβαλλόµενο από Κοινοτική Απόφαση (Ε.Ε.) υποχρεωτικής εφαρµογής, καθίσταται αυτοµάτως αποδεκτό και ενσωµατώνεται στις παρούσες Οδηγίες. Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας ισχύουν και εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των εκάστοτε διεθνών, κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων για θέµατα Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου και πολλαπλασιαστικού υλικού. E. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η σύνταξη των Οδηγιών Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας έγινε από Επιστηµονικές Οµάδες που ορίστηκαν µε την 4012/45395/ (Α Α:Β4Ω3Β-20Ε) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις 4741/51351/ (Α Α:Β496Β-186) και 12466/123096/ (Α Α:Β45ΝΒ-386)Υπ. Αποφάσεις. Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση και τα σχόλια ελήφθησαν υπόψη πριν την οριστική διαµόρφωση τους. Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας ακολουθώντας τις επιστηµονικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέµατα ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση και ενηµέρωση. Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους µε σαφή αναφορά της πηγής. Σχόλια παρατηρήσεις προτάσεις επί των Οδηγιών Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας µπορούν να αποστέλλονται στα ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 3

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙ ΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

5 Περίοδος (Εγκατάσταση οπωρώνα και σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ριζοκτόνια Rhizoctonia solani Kuhn Καλλιεργητικά µέτρα Επιδιώκεται η καλή αποστράγγιση στον οπωρώνα, καταστροφή των ζιζανίων ενώ αποφεύγονται τα φρεζαρίσµατα. NAI Αποφυγή ευνοϊκών συνθηκών για τη διατήρηση υγρασίας γύρω από το λαιµό των φυτών και των τεχνικών, που πληγώνουν τις ρίζες. Επιπλέον µέτρα Επιδιώκεται αραιότερη σπορά ή φύτευση, καλή αποστράγγιση και κανονική άρδευση. Στην επιφάνεια του σπορείου τοποθετείται στρώµα άµµου για την αποφυγή διατηρήσεως υψηλής υγρασίας γύρω από τα φυτάρια. Οι αρδεύσεις γίνονται τις πρωινές ώρες για να µην παραµένουν τα φυτά υγρά κατά τη νύκτα. NAI Αποφυγή δηµιουργίας γύρω από τα φυτά υψηλής υγρασίας και κακού αερισµού. Ηλιοαπολύµανση του εδάφους µε κάλυψη µε διαφανή πλαστικά φύλλα πολυαιθυλενίου 5

6 πάχους 25-30µm για 4-6 εβδοµάδες. ΟΧΙ NAI Επιτυγχάνεται θερµική καταστροφή του παθογόνου, αέριοι µεταβολίτες και άλλοι µηχανισµοί εµπλέκονται στη βιολογική καταπολέµηση και έµµεσα έλεγχος ζιζανίων, νηµατωδών και ακάρεων. Βιολογική καταπολέµηση µε χρήση εγκεκριµένων µικροοργανισµών. ΟΧΙ NAI Περίοδος (Εγκατάσταση οπωρώνα και σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Φυτόφθορα Phytophthora megasperma Drechsler. Καλλιεργητικά µέτρα Για την εγκατάσταση της ακτινιδιοφυτείας επιλέγεται έδαφος καλής µηχανικής σύστασης και µε ικανοποιητική στράγγιση. Κατόπιν, οι καλλιεργητικές φροντίδες, κατά τα πρώτα χρόνια ηλικίας της ακτινιδιοφυτείας, αποσκοπούν στην καλή εγκατάσταση και γρήγορη ανάπτυξη των φυτών. Ιδιαίτερα, δίδεται προσοχή στην καλή NAI Σε ασβεστούχα εδάφη παθαίνει χλώρωση σιδήρου ενώ σε βαρειά και υγρά εδάφη είναι ευπαθές στις αναερόβιες συνθήκες. Παρέχει ωφέλειες στο δένδρο και βοηθά στη διατήρηση της εδαφικής ξηρότητας. 6

7 καταπολέµηση των ζιζανίων και την αποφυγή διατήρησης υγρασίας γύρω από το λαιµό των φυτών µε κατάλληλη διευθέτηση της επιφάνειας του εδάφους. Επιπλέον µέτρα Να χρησιµοποιούνται τελείως υγιή δενδρύλλια από το φυτώριο και να φυτεύονται στο ίδιο βάθος που ήταν και στο φυτώριο. Επάλειψη του κορµού των δένδρων µέχρι ένα µέτρο από το έδαφος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους µε εγκεκριµένα σκευάσµατα (αργά το φθινόπωρο ή νωρίς την άνοιξη). Να µην έρχεται η βάση του κορµού των δένδρων σε επαφή µε το νερό αρδεύσεως. Αποφυγή συχνών ποτισµάτων και διατηρήσεως του εδάφους σε κατάσταση υπερβολικής υγρασίας. Αποφυγή δηµιουργίας πληγών στις ρίζες και στη βάση του κορµού των δένδρων. Εκρίζωση των ξηρών ή έντονα προσβεβληµένων δένδρων µαζί µε τις ρίζες και αποµάκρυνσή τους από το δενδροκοµείο. Για πρόληψη της ασθένειας και καλή εγκατάσταση των φυτών. Οι φυκοµύκητες είναι ευαίσθητοι στα χαλκούχα. Η περίσσεια υγρασίας γύρω από τους κορµούς δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό. Καθώς ευνοεί το παθογόνο. Οµοίως. Για αποφυγή µετάδοσης της ασθένειας σε γειτονικά δένδρα. Σε περίπτωση προσβολής που είναι στα αρχικά στάδια, συνιστάται αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά του µεταχρωµατισµένου φλοιού και καµβίου µαζί µε ζώνη 5 cm γύρω από τους υγιείς ιστούς και στη συνέχεια να γίνεται απολύµανση των πληγών µε εγκεκριµένα σκευάσµατα. Εάν το προσβεβληµένο τµήµα είναι περιορισµένο και δεν έχει καλύψει µεγάλο µέρος του κορµού. 7

8 Ηλιοαπολύµανση του εδάφους µε κάλυψη µε διαφανή πλαστικά φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 25-30µm για 4-6 εβδοµάδες. Βιολογική καταπολέµηση µε τη χρησιµοποίηση εγκεκριµένων σκευασµάτων ανταγωνιστικών µυκήτων ή βακτηρίων. ΟΧΙ ΟΧΙ Επιτυγχάνεται θερµική καταστροφή του παθογόνου, αέριοι µεταβολίτες και άλλοι µηχανισµοί εµπλέκονται στη βιολογική καταπολέµηση και έµµεσα έλεγχος ζιζανίων, νηµατωδών και ακάρεων. Περίοδος (Εγκατάσταση οπωρώνα και σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Αρµιλλάρια (Σηψιρριζία) Armillaria melea Karst. Σε χωράφια που πρόκειται να εγκατασταθεί νέος οπωρώνας µε εκρίζωση του παλαιού ή άλλων δενδρώνων ή δασικών φυτών επιβάλλεται η εφαρµογή αγρανάπαυσης ή καλλιέργειας σιτηρών που δεν προσβάλλονται από τα παθογόνα για δύο ή περισσότερα χρόνια. Στα χωράφια αυτά χρειάζεται προσεκτική αποµάκρυνση των ριζών των προηγούµενων καλλιεργειών. ΟΧΙ Επειδή η αντιµετώπιση της ασθένειας όταν εγκατασταθεί σε έναν οπωρώνα είναι δύσκολη, γι αυτό γίνεται προσπάθεια αποφυγής εγκατάστασης του µύκητα. 8

9 Επιπλέον µέτρα Χρησιµοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Να εξετάζεται προηγουµένως το φυτώριο και να ελέγχεται η υγιεινή κατάσταση των δένδρων. Αποφυγή µεταφοράς µολύσµατος µε διάφορα εργαλεία και µηχανικά καλλιεργητικά µέσα. Αποµάκρυνση των προσβεβληµένων δένδρων και µετά την εκρίζωση ο λάκκος να παραµείνει ανοικτός για ένα τουλάχιστον χρόνο. Σε τµηµατική προσβολή, αποµόνωση των άρρωστων-συµπεριλαµβανοµένων και δύο σειρών υγιών- µε χαντάκι βάθους 60 και πλάτους 30 cm ή µε τη βοήθεια κάποιου κάθετου ενσωµατωµένου πλαστικού. Στα τµήµατα αυτά η κατεργασία του εδάφους πρέπει να γίνεται στο τέλος. Αποφυγή εξασθένησης δένδρων από άλλα αίτια (έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, διάφορες ασθένειες ή προσβολές εντόµων). Απογύµνωση του λαιµού και των χονδρών ριζών και επάλειψή τους εγκεκριµένα σκευάσµατα Οµοίως. Εµπόδιση µετάδοσης της ασθένειας. Επιτυγχάνεται η καταστροφή του µύκητα. Για να εντοπιστεί η κηλίδα προσβολής και να προσδιοριστούν ακριβώς τα ασθενή δένδρα. Γιατί τα δένδρα γίνονται πιο επιρρεπή στην ασθένεια. Οι φυκοµύκητες είναι ευαίσθητοι στα χαλκούχα. Θέρµανση του εδάφους µε ατµό ή µε νερό γεωθερµίας, στους 43 ο C για 2 ώρες όπου δύναται. Ηλιοαπολύµανση του εδάφους, ιδιαίτερα στους νέους οπωρώνες, και, όπου οι Η θερµοκρασία αυτή σκοτώνει τα παθογόνα, δεν προκαλεί ζηµιά στο ριζικό σύστηµα των πρέµνων και σέβεται την ανταγωνιστική µικροχλωρίδα. 9

10 συνθήκες το επιτρέπουν, για 4-6 εβδοµάδες τους καλοκαιρινούς µήνες µε τη βοήθεια διαφανούς πλαστικού πολυαιθυλενίου πάχους µm. ΟΧΙ Επιτυγχάνεται θερµική καταστροφή του παθογόνου, αέριοι µεταβολίτες και άλλοι µηχανισµοί εµπλέκονται στη βιολογική καταπολέµηση και έµµεσα έλεγχος ζιζανίων, νηµατωδών και ακάρεων. Χρησιµοποίηση εγκεκριµένων σκευασµάτων ανταγωνιστικών µικροοργανισµών ΟΧΙ Χρήση εγκεκριµένων µικροοργανισµών κατά παθογόνου. Περίοδος (Εγκατάσταση οπωρώνα και σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βακτήριο Agrobacterium tumefaciens (Smith & Tows.) Conn Καλλιεργητικά µέτρα Ένα προληπτικό µέτρο είναι η αποφυγή εγκατάστασης φυτωρίων σε θέσεις που το έδαφος είναι γνωστό από προηγούµενη χρήση πως περιέχει µεγάλη ποσότητα µολύσµατος. Ένα τέτοιο έδαφος θα πρέπει να καλλιεργείται για µερικά χρόνια µε σιτηρά, πριν διατεθεί για φυτωριακή εκµετάλλευση ή εγκατάσταση οπωρώνα. Σοβαρό µέτρο πρόληψης είναι η απολύµανση Το βακτήριο επιβιώνει για πολλά χρόνια στο έδαφος και η αντιµετώπιση της ασθένειας είναι δύσκολη. Γιατί µε τον τρόπο αυτό γίνεται η τοπική 10

11 των εργαλείων, που χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια του εδάφους ή για το κλάδευµα των φυτών. Αξιοσύστατο µέτρο είναι η αποφυγή πληγώµατος του υπόγειου τµήµατος των σπορόφυτων και δενδρυλίων κατά την καλλιέργεια εδάφους ή την εκρίζωση του υλικού αυτού. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να καταπολεµούνται τα έντοµα που προσβάλουν το υπόγειο τµήµα καθώς και οι παρασιτικοί νηµατώδεις σκώληκες. Επίσης θα πρέπει ν αποφεύγεται για την εγκατάσταση οπωρώνων η χρησιµοποίηση δενδρυλίων µε συµπτώµατα προσβολής από το βακτήριο. Επιπλέον, πρέπει να φροντίζουµε το νερό να µη περνά από σηµεία όπου υπάρχουν ασθενή δένδρα. Προληπτικό µέτρο θεωρείται η αλλαγή θέσεως του φυτωρίου για να µη µολύνεται υπερβολικά το έδαφος. Εξάλλου για τη δηµιουργία φυτωρίων πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά και υγρά εδάφη. διασπορά του βακτηρίου. Γιατί το βακτήριο µολύνει τα φυτά µόνο από πρόσφατες πληγές. Γιατί µε τον τρόπο αυτό γίνεται η µεταφορά µολυσµάτων σε µεγάλες αποστάσεις και σε αµόλυντες περιοχές. Γιατί µε τον τρόπο αυτό γίνεται η τοπική διασπορά του βακτηρίου. Οµοίως. Επιπλέον µέτρα Σηµαντικό προληπτικό µέτρο είναι η κάλυψη του ριζικού συστήµατος τη στιγµή της φύτευσης µε χρήση εγκεκριµένων σκευασµάτων µικροοργανισµών. Χρησιµοποίηση εγκεκριµένων σκευασµάτων ανταγωνιστικών µικροοργανισµών. ΟΧΙ ΟΧΙ Χρήση εγκεκριµένων µικροοργανισµών κατά παθογόνου. 11

12 Περίοδος (από άνθηση µέχρι συγκοµιδή) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βακτήριο Pseudomonas syringae pv. actinidiae Το συγκεκριµένο βακτήριο αποτελεί επιβλαβή οργανισµό καραντίνας και υπόκειται στις διατάξεις της φυτοϋγειονοµικής νοµοθεσίας

13 Περίοδος (από άνθηση µέχρι συγκοµιδή) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βοτρύτης Botrytis cinerea Pers. Καλλιεργητικά µέτρα Αποφυγή πληγών κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών και κατά τη συγκοµιδή. Αποφυγή άλλων µυκητολογικών ασθενειών και εντοµολογικών προσβολών, που µπορούν να δηµιουργήσουν εισόδους του µύκητα. Παρεµπόδιση εισόδου του µύκητα. Οµοίως. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το επίκαιρο του ψεκασµού όταν αυτός συστήνεται. Σοβαρό µέτρο πρόληψης είναι η απολύµανση των εργαλείων, που χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια του εδάφους ή για το κλάδευµα των φυτών. Για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών (συχνές βροχές, υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία). Αποφυγή διασποράς µολύσµατος. Χρησιµοποίηση εγκεκριµένων σκευασµάτων ανταγωνιστικών µικροοργανισµών. ΟΧΙ. 13

14 Χηµική καταπολέµηση Για την καταπολέµησή του συστήνεται ένας ψεκασµός ανά καλλιεργητική περίοδο. Πολύ ευπαθές στάδιο είναι η άνθηση. Περίοδος (από άνθηση µέχρι συγκοµιδή) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Αλτερνάρια Alternaria alternata. (Fr.) Keissl. Καλλιεργητικά µέτρα Αποφυγή πληγών κατά την εκτέλεση καλλιεργητικών εργασιών και κατά τη συγκοµιδή. Παρεµποδίζει είσοδο παθογόνου. Αποφυγή άλλων µυκητολογικών ασθενειών και εντοµολογικών προσβολών, που µπορούν να δηµιουργήσουν εισόδους του µύκητα. Οµοίως. Αποµάκρυνση και καταστροφή µε φωτιά των προσβεβληµένων φυτικών οργάνων ή ολόκληρων των φυτών. Περιορισµός της υγρασίας στις υγρές Περιορίζει το αρχικό µόλυσµα στον οπωρώνα. Παρεµποδίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη της ασθένειας. 14

15 περιοχές. Βελτίωση της θρεπτικής κατάστασης των φυτών µε ισορροπηµένη λίπανση. Βελτίωση της άµυνας των φυτών. Σοβαρό µέτρο πρόληψης είναι η απολύµανση των εργαλείων, που χρησιµοποιούνται για την καλλιέργεια του εδάφους ή για το κλάδευµα των φυτών. Χρησιµοποίηση εγκεκριµένων σκευασµάτων ανταγωνιστικών µικροοργανισµών. ΟΧΙ Αποφυγή διασποράς µολύσµατος. Χρήση εγκεκριµένων µικροοργανισµών κατά παθογόνου (παρασιτισµός, ανταγωνισµός για θρεπτικά στοιχεία, έκκριση αντιβιοτικών ουσιών). 15

16 Περίοδος (Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βαµβακάδα Pseudaulacaspis pentagona (Targioni- Tozzetti) (Hemiptera: Diaspididae) Hemiberlesia lataniae (Signoret) (Hemiptera: Diaspididae) Ceroplastes rusci (Linnaeus) (Homoptera: Coccidae) Τα κοκκοειδή H. lataniae και Ceroplastes rusci δεν αποτελούν σηµαντικούς εχθρούς στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. * Σε περίπτωση επίσηµων φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων τρίτων χωρών για εξαγωγή ακολουθούνται τα προβλεπόµενα από την φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. Μέτρα φυτοϋγιεινής Το πολλαπλασιαστικό υλικό για την εγκατάσταση του οπωρώνα θα πρέπει να είναι απαλλαγµένο από προσβολή από κοκκοειδή έντοµα Η χρησιµοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού απαλλαγµένου από εχθρούς εξυπηρετεί στην αποφυγή δηµιουργίας πληθυσµών εντόµων κατά την αρχική ανάπτυξη της φυτείας. Μέτρα µετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας Η ολοκληρωµένη διαχείριση βασίζεται στην Η εφαρµογή ολοκληρωµένης 16

17 καλή παρακολούθηση της παρουσίας και εξέλιξης του πληθυσµού του εντόµου. Παρακολούθηση εµφάνισης και διακύµανσης πληθυσµού πραγµατοποιείται µε φεροµονικές παγίδες για τα ενήλικα και µε κολλητικές ταινίες διπλής όψεως ( 10 εκ) σε λεπτά κλαδιά για την παρακολούθηση της εµφάνισης των ερπουσών προνυµφών. φυτοπροστασίας βασίζεται στην ύπαρξη αξιόπιστων µεθόδων παρακολούθησης και ανίχνευσης πληθυσµών εντόµων. Οποιαδήποτε επέµβαση µε εντοµοκτόνα για να είναι επιτυχής πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν οι νεαρές προνύµφες 1 ης και 2 ης ηλικίας σύµφωνα µε το σύστηµα παρακολούθησης του εντόµου. Μετά τη δεύτερη ηλικία τα έντοµα της βαµβακάδας σχηµατίζουν ασπίδιο που τα προφυλάσσει από τα εντοµοκτόνα. Όπως για τα περισσότερα κοκκοειδή η αντιµετώπιση πρέπει να γίνεται εναντίον των ερπουσών προνυµφών. Αν υπάρχει πυκνός πληθυσµός ο πρώτος ψεκασµός πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την εµφάνιση των πρώτων ερπουσών την άνοιξη και ο δεύτερος 2 εβδοµάδες αργότερα. Σε περιπτώσεις όχι πυκνών πληθυσµών ο ψεκασµός πρέπει να γίνεται 7-10 µέρες µετά την εµφάνιση των ερπουσών. Ο ψεκασµός πρέπει να καλύπτει κάθε σηµείο του δένδρου και προτείνεται να γίνεται µόνο στα δένδρα που έχουν προσβολή ώστε να διαφυλάσσονται οι Πάντα οι ψεκασµοί αφορούν εγκεκριµένα φ.π 17

18 φυσικοί εχθροί των εντόµων. Για την υποστήριξη της δράσης των παρασιτοειδών και αρπακτικών συστήνεται η αποφυγή ψεκασµών όταν η προσβολή είναι ακόµη ήπια και των άσκοπων ψεκασµών. Βιολογική καταπολέµηση Για την αντιµετώπιση της προσβολής µε βιολογική καταπολέµηση προτείνεται η εξαπόλυση εγκεκριµένων σκευασµάτων µακρο-οργανισµών. ΟΧΙ Η διάθεση των φυσικών εχθρών της βαµβακάδας δεν είναι πάντοτε εξασφαλισµένη. Εθνικός Κατάλογος Μακρο-οργανισµών: Chilococus bipustulatus (Coleoptera, Coccinellidea) Κατάλογος του EPPO: Lindorus (Rhyzobius) lophanthae (Coleoptera, Coccinellidea) Encarsia berlesei (Hymenoptera, Aphilinidae) 18

19 Περίοδος (Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ευδεµίδα Lobesia botrana (Lepidoptera, Tortricidae) Η παρακολούθηση της παρουσίας και της εξέλιξης του πληθυσµού του εντόµου L. botrana γίνεται µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων. Ο αριθµός των παγίδων εξαρτάται από το µέγεθος του οπωρώνα και την κατανοµή των καλλιεργειών στην περιοχή (µία παγίδα ανά 20 στρέµµατα). Η σύλληψη ατόµων ευδεµίδας σε φεροµονική παγίδα δεν συνεπάγεται και προσβολή καρπών από προνύµφες. Μεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης προσβολής υπάρχει σε οπωρώνες που γειτνιάζουν µε αµπελώνες. Ο συγκεκριµένος επιβλαβής οργανισµός δεν αποτελεί σηµαντικό εχθρό στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. * Σε περίπτωση επίσηµων φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων τρίτων χωρών για εξαγωγή ακολουθούνται τα προβλεπόµενα από την φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. Όταν διαπιστώνονται συλλήψεις στις 19

20 φεροµονικές παγίδες θα πρέπει να διενεργείται µακροσκοπικός έλεγχος για την παρουσία προσβολών σε καρπούς. Το µέγεθος προσβολής αναµένεται να είναι µηδαµινό ή πολύ µικρό και σε τοπικό επίπεδο. Συνιστάται να καταστρέφονται οι προσβεληµένοι καρποί και να γίνεται εφαρµογή εγκεκριµένου εντοµοκτόνου στο σηµείο της προσβολής. 20

21 Περίοδος (Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Θρίπες Thrips fuscipennis Haliday, Τα συµπτώµατα που προκαλούνται από προσβολές ατόµων του θρίπα T. fuscipennis είναι παρόµοια µε τα γενικότερα συµπτώµατα προσβολής θριπών εξαιτίας της τροφικής δραστηριότητας. Προσβάλλουν κυρίως τα άνθη όπου προκαλούν µεταχρωµατισµούς και παραµόρφωση. Ο συγκεκριµένος επιβλαβής οργανισµός δεν αποτελεί σηµαντικό εχθρό στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς. * Σε περίπτωση επίσηµων φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων τρίτων χωρών για εξαγωγή ακολουθούνται τα προβλεπόµενα από την φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. Κατάλληλες περίοδοι µακροσκοπικών ελέγχων για διαπίστωση ύπαρξης ύποπτων συµπτωµάτων ή εντόµων είναι καθ όλη τη βλαστική περίοδο της καλλιέργειας έως και τη συγκοµιδή. Ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος παρακολούθησης της παρουσίας του θρίπα, είναι η χρήση κολλητικών παγίδων χρώµατος µπλε. Επειδή τα άτοµα που παγιδεύονται στις µπλε κολλητικές παγίδες δεν ανήκουν αποκλειστικά στο είδος T. fuscipennis, η αναγνώρισή τους µπορεί να γίνει στο εργαστήριο από εξειδικευµένο προσωπικό. 21

22 Περίοδος (Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Μετκάλφα Metcalfa pruinosa (Say) (Homoptera: Flatidae) Βιολογική καταπολέµηση Φυσικός εχθρός του M. pruinosa είναι το παρασιτοειδές Neodryinus typhlocybae (Ashmead) (Hymenoptera: Dryidae). Πρόκειται για εξειδικευµένο µονοφάγο παρασιτοειδές µε υψηλή παρασιτική ικανότητα. Το N. typhlocybae προσβάλει τα νεαρά στάδια του M. Pruinosa Η µόνη αειφόρος µέθοδος αντιµετώπισής του Metcalfa pruinosa είναι η εφαρµογή κλασικής βιολογικής καταπολέµησης µε την εισαγωγή, εγκατάσταση και διαφύλαξη του φυσικού εχθρού του παρασιτοειδούς N. typhlocybae. Η εξαπόλυση του παρασιτοειδούς αφορά ολοκληρωµένο πρόγραµµα κλασικής βιολογικής καταπολέµησης που έχει ως στόχο την εγκατάσταση του στην περιοχή και την επίτευξη αποτελεσµατικού µακροχρόνιου ελέγχου του πληθυσµού του M. pruinosa από τη δράση του παρασιτοειδούς. Μετά την εξαπόλυση θα Χρήση εγκεκριµένων σκευασµάτων µακρο-οργανισµών. 22

23 πρέπει να αποφεύγονται ψεκασµοί στην περιφερειακή βλάστηση του οπωρώνα ώστε να διαφυλάσσονται οι πληθυσµοί του παρασιτοειδούς. Περίοδος (Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Μύγα Μεσογείου Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera, Tephritidae) Η παρακολούθηση της παρουσίας και της εξέλιξης του πληθυσµού του εντόµου C. capitata γίνεται µε τη χρήση τροφικών παγίδων τύπου McPhail και ελκυστικό τις ουσίες οξικό αµµώνιο και τριµεθυλαµίνη σε ειδικούς διανεµητές. Ο αριθµός των παγίδων εξαρτάται από το µέγεθος του οπωρώνα και την κατανοµή των καλλιεργειών στην περιοχή (µία παγίδα ανά 5 στρέµµατα). Οι παγίδες τοποθετούνται στο σκιαζόµενο τµήµα της κόµης των πρέµνων και σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 30 m µεταξύ τους. Ο συγκεκριµένος επιβλαβής οργανισµός σε µεγάλους πληθυσµούς µπορεί να προκαλέσει πτώση καρπών. * Σε περίπτωση επίσηµων φυτοϋγειονοµικών απαιτήσεων τρίτων χωρών για εξαγωγή ακολουθούνται τα προβλεπόµενα από την φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. Στα πρώτα στάδια της προσβολής τα συµπτώµατα της προσβολής των καρπών 23

24 Οι παγίδες συλλαµβάνουν τόσο ενήλικα θηλυκά όσο και αρσενικά έντοµα. Η ανάρτηση των παγίδων στους οπωρώνες γίνεται λίγο πριν έναρξη τις ωρίµανσης των καρπών και παραµένουν στους οπωρώνες µέχρι και το τέλος της συγκοµιδής των καρπών. Η σύλληψη ενηλίκων της µύγας της Μεσογείου στις παγίδες δεν συνεπάγεται και προσβολή καρπών από προνύµφες. Εφόσον συλλαµβάνονται άτοµα στις παγίδες θα πρέπει να γίνεται συστηµατική δειγµατοληψία καρπών και έλεγχος για την παρουσία αβγών και προνυµφών του εντόµου στο εσωτερικό των καρπών. από προνύµφες είναι δύσκολο να παρατηρηθούν εξωτερικά αφού το έντοµο ωοτοκεί στη σάρκα των καρπών και η προνύµφη ολοκληρώνει την ανάπτυξή της στο εσωτερικό τους. Τα ακριβή συµπτώµατα πάνω στους καρπούς από νύγµατα ωοτοκίας του εντόµου δεν έχουν περιγραφή µε σαφήνεια µιας και τα ακτινίδια δεν αποτελούν έναν από τους συνήθεις ξενιστές του εντόµου. Για τη διαπίστωση της παρουσίας προσβεβληµένων καρπών απαιτείται δειγµατοληψία και προσεκτικός έλεγχος στο εργαστήριο από εξειδικευµένο προσωπικό, για τη διαπίστωση της παρουσίας αβγών και προνυµφών του εντόµου στο εσωτερικό τους. 24

25 Περίοδος (Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Νηµατώδεις (Meloidogyne sp, Rotylenchus sp Στο φυτώριο: Χρήση καθαρών υποστρωµάτων σποράς και φύτευσης. Πριν την εγκατάσταση της φυτείας: Χρήση πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Σε εγκαταστηµένη φυτεία: Αποφυγή µεταφοράς εδάφους από «ύποπτα-µολυσµένα» σηµεία σε άλλα «καθαρά». Αποφυγή άµεσης µεταφοράς µε τα εργαλεία, ρούχα και παπούτσια εργασίας. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά µε άφθονο νερό και σαπούνι. Επιπλέον χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή κατά την πλύση για να µην υπάρχει απορροή αυτού του νερού σε άλλες θέσεις. 25

26 Προσθήκη οργανικής ουσίας και προσεκτική άρδευση. ΟΧΙ Η µετάδοση των νηµατωδών µπορεί να γίνει και µε το νερό του ποτίσµατος. Γι αυτό θα πρέπει η άρδευση να γίνεται προσεκτικά αποφεύγοντας απορροές και πιτσιλίσµατα µεταξύ των θέσεων φύτευσης. Ειδικά για τους Meloidogyne θα πρέπει η άρδευση να γίνεται συνέχεια διότι µετά από µια περίοδο ξηρασίας η παρουσία νερού προκαλεί αυξηµένο αριθµό εκκολάψεων των ωών. 26

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΕΩΝΕΣ 1. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - βλάπτει την υγεία των & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της μηλιάς

Ασθένειες της μηλιάς Ασθένειες της μηλιάς Οι ασθένειες μηλιάς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από δενδροκομικής και οικονομικής πλευράς είναι: το φουζικλάδιο, το ωίδιο, το βακτηριακό κάψιμο και οι σηψιριζίες (σημαντικότερη η Φυτόφθορα).

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) (κν. θρίπας της Καλιφόρνιας) σε ροδάκινα και νεκταρίνια και επιτραπέζια σταφύλια για εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp.

ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp. ειδική φυτοπαθολογία οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας 5. Rhizoctonia spp. Sclerotium spp. Sclerotinia spp. Rhizoctonia spp. R. solani τέλεια μορφή Βασιδιομύκητας Thanatephorus cucumeris ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Καλλιεργητικές μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών Αμειψισπορά Έντομα: σε περιπτώσεις εντόμων με βραδεία εξέλιξη του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών κλάση: Deuteromycetes θαλλός: πολυκύτταρο μυκήλιο σαπρόφυτα παράσιτα αναπαραγωγή: κυρίως αγενώς (ατελής μορφή) τέλεια μορφή: Ασκομύκητες (κυρίως), Βασιδιομύκητες τάξη: Moniliales

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10 LIFE09 ENV/GR/000302 SAGE10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ειρήνη Βλουτόγλου LIFE09 ENV/GR/000302/SAGE10 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (FinalReport) Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

3o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 11 /

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 11 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Πανεπιστημίου 334, 24 43 ΠΑΤΡΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ 1 Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο 1.1 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Νέος αλευρώδης απειλεί την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Νέος αλευρώδης απειλεί την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

3o ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3o ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Λαγοπόδη Επίκουρη Καθηγήτρια Φυτοπαθολογίας Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

Αναστασία Λαγοπόδη Επίκουρη Καθηγήτρια Φυτοπαθολογίας Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ Αναστασία Λαγοπόδη Επίκουρη Καθηγήτρια Φυτοπαθολογίας Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ Ασθένειες των κηπευτικών-κατηγορίες παθογόνων μικροοργανισμών 1. Παθογόνα που διαβιούν στο έδαφος μολύνουν από τις ρίζες ή το λαιμό

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τμήμα: Ποιοτικού & Φυτoυγειονομικού Ελέγχου Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισμούς. Μ. Κιούση, Ε. Μπεμπέλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002675036 2015-03-31

15REQ002675036 2015-03-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta).

Απαραίτητα Μέσα. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος. Ta... για την. του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta). Ta... Απαραίτητα Μέσα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του προβλήματος του φυλλορρύκτη της τομάτας (Τuta absoluta). Φερομόνη Τuta-500 Φερομόνη Τua-Optima Tuta Roll Ferolite εισαγωγη O φυλλορρύκτης της τομάτας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Γενικά μέτρα για την καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργουμένων φυτών Επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών φυτών.

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΩΡΟΚΟΜΙΑ 1. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα Η σημασία του γνήσιου & υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και η εγκατάσταση ενός βιώσιμου αμπελώνα επιτραπέζιων ποικιλιών Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Μsc Εγκατάσταση Αμπελώνα Επιλογή Θέσης του Αμπελώνα Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 14 /

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 14 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Πανεπιστημίου 334, 24 43 ΠΑΤΡΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ 1 Σε όλη την καλλιεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος

Ε2: Τέλος άνθισης/ F:Πτώση πετάλων/ G: Απόσπαση κάλυκα / H: Καρπίδιο/ Ι: Αύξηση καρπού/ J1, J2: Αλλαγή χρώματος Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. /νση: Τορούτζια-Νικολαϊδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 8 /

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 8 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Πανεπιστημίου 334, 24 43 ΠΑΤΡΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

2o ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

A Β C D E1 E2 F G A B C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G A Β C D E1 E2 F G ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑi ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΦΡΑΟΥΛΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 7 /

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 7 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Πανεπιστημίου 334, 24 43 ΠΑΤΡΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΑΤΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία Αµπέλου

Φυτοπροστασία Αµπέλου Φυτοπροστασία Αµπέλου ΣΤ Εξάµηνο ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Διδάσκων Στέφανος Σ. Ανδρεάδης 1 Βακτηριολογικές Ασθένειες Αµπέλου ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ 2 Βακτηριακή νέκρωση Κλάση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση μεθόδων διαχείρισης των εντόμων Grapholitha molesta, Frankliniela occidentalis & Pseudaulacaspis pentagona

Ανασκόπηση μεθόδων διαχείρισης των εντόμων Grapholitha molesta, Frankliniela occidentalis & Pseudaulacaspis pentagona Ανασκόπηση μεθόδων διαχείρισης των εντόμων Grapholitha molesta, Frankliniela occidentalis & Pseudaulacaspis pentagona ρ Π. Μυλωνάς, Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Ευχαριστίες

Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Ευχαριστίες Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Ευχαριστίες xiii xv xvii 1 Καταπολέμηση βλαβερών Αρθρόποδων εχθρών: Μία σύντομη ιστορική αναδρομή 1 Εισαγωγή 1 Νεολιθική γεωργική ανάπτυξη και καταπολέμηση εχθρών 4

Διαβάστε περισσότερα

Αμειψισπορά Αλληλουχία

Αμειψισπορά Αλληλουχία Βιολογική Γεωργία Αμειψισπορά Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 ** Σημειώσεις από το Βιβλίο του Ιωάννη Πολυμεράκη Αμειψισπορά Καλείται η συστηματική και προγραμματισμένη κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 11142 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 9 /

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 9 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Πανεπιστημίου 334, 43 ΠΑΤΡΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες ροδακινιάς

Ασθένειες ροδακινιάς Ασθένειες ροδακινιάς Εξώασκος (Leaf Curl, Taphrina deformans), προκαλεί έντονες παραμορφώσεις των φύλλων τον Απρίλιο. Ακολουθεί φυλλόπτωση των προσβεβλημένων δέντρων. Όχι σοβαρό πρόβλημα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Shifting cultivation εκχέρσωση εδαφών Με τέτοια στενότητα γης; Συστήματα εκμετάλλευσης της γης Αγρανάπαυση «Παροπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Forum 15 DC. Διασυστηματική προστασία από τη φυτόφθορα

Forum 15 DC. Διασυστηματική προστασία από τη φυτόφθορα Forum 15 DC Διασυστηματική προστασία από τη φυτόφθορα Προστασία διαρκείας από τη φυτόφθορα Εργαλείο πρόληψης της ανθεκτικότητας Με προληπτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση Forum 15 DC Φυτόφθορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδοση 1η 10/4/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδοση 1η 10/4/2017 ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ Παθογόνο αίτιο: Plasmopara viticola Σε πολλές αµπελουργικές χώρες θεωρείται η σπουδαιότερη ασθένεια του αµπελιού. Στην Κρήτη κατά κανόνα δεν δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα χωρίς να λείπουν όµως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΧΘΡΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 (Συνοπτική περιγραφή) Πληροφορίες: Νικόλαος Ι.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΧΘΡΩΝ - ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 (Συνοπτική περιγραφή) Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. ΑΣΗΜΙ ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί εχθροί της μηλιάς

Ζωικοί εχθροί της μηλιάς Ζωικοί εχθροί της μηλιάς Πολλά έντομα και ακάρεα προσβάλουν τη μηλιά και για την καταπολέμηση τους απαιτείται σημαντικός αριθμός ψεκασμών σε όλο τον κόσμο. Λόγω της τοξικότητας των συγκεκριμένων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΧΛΩΡΟΥ ΣΚΟΡΔΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ Χάρτης βλάστησης Ελλάδος Κίνδυνοι για τα Δασικά Οικοσυστήματα από μεταδοτικές & μη μεταδοτικές ασθένειες Σχέσεις Εντόμων - Φυτών 1.

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 2ο έτος υλοποίησης Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού

Βιοκαλλιέργεια αμπελιού Βιοκαλλιέργεια αμπελιού E. Καμπουράκης Εργαστήριο Συστημάτων Οικολογικής Παραγωγής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 302300, Fax. 2810 245873

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών Pythium spp. Phytophthora spp. κλάση: Oomycetes θαλλός: κοινοκύτταρο μυκήλιο με πλούσια διακλάδωση κυτταρικά τοιχώματα με κυτταρίνη αντί για χιτίνη σαπρόφυτα παράσιτα περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων

Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων Δημήτρης Παπαχρήστος Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο e-mail : d.papachristos@bpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας

Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας Γενικές αρχές Φυτοπροστασίας Η Φυτοπροστασία υλοποιείται με εξειδικευμένες Οδηγίες που βασίζονται στις αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και αφορούν το κάθε αγρόκτημα σε κάθε φάση της καλλιεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία. Χλωρά Λίπανση Φυτά. Θεωρία Βιολογική Γεωργία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 12 / 10 / 2015

Βιολογική Γεωργία. Χλωρά Λίπανση Φυτά. Θεωρία Βιολογική Γεωργία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 12 / 10 / 2015 Βιολογική Γεωργία Χλωρά Λίπανση Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 ** Σημειώσεις από το Βιβλίο του Ιωάννη Πολυμεράκη Χλωρή λίπανση Η καλλιέργεια οποιουδήποτε φυτικού είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ: ΕΧΘΡΌΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας έτους 2016 στιςπ.ε. Μαγνησίας & Σποράδων

Πρόγραµµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας έτους 2016 στιςπ.ε. Μαγνησίας & Σποράδων Πρόγραµµα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας έτους 2016 στιςπ.ε. Μαγνησίας & Σποράδων Υλοποίηση του προγράµµατος από την ΑΟΚΠ.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

15/1/2010. Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί. Εισαγωγή. Πασχάλης Γιαννούλης 2009

15/1/2010. Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί. Εισαγωγή. Πασχάλης Γιαννούλης 2009 15/1/2010 Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί Εισαγωγή Πασχάλης Γιαννούλης 2009 1 15/1/2010 MΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ EXΘΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2 15/1/2010 3 15/1/2010 4 15/1/2010 5 15/1/2010 6 15/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 1 Βλαστικά στάδια δαμασκηνιάς 1. Λήθαργος, 2. Διόγκωση οφθαλμών, 3. Έκπτυξη οφθαλμών,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΩΡΟΚΟΜΙΑ 2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Εντομοπαθογόνων Νηματωδών στην Προστασία του Χλοοτάπητα

Ο Ρόλος των Εντομοπαθογόνων Νηματωδών στην Προστασία του Χλοοτάπητα Ο Ρόλος των Εντομοπαθογόνων Νηματωδών στην Προστασία του Χλοοτάπητα Ο χλοοτάπητας προϋποθέτει μια σημαντική επένδυση χρόνου, χρήματος και πόρων, εκφρασμένων κυρίως σε νερό σε μια εποχή που το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ A..Α.:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα