(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 517/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 48, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 θεσπίζει τεχνικά μέτρα διατήρησης τα οποία εφαρμόζονται στην αλίευση και εκφόρτωση αλιευτικών πόρων στα θαλάσσια ύδατα τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Στον εν λόγω κανονισμό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση λεπτομερών κανόνων για τη μέτρηση του πάχους των νημάτων και τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών των διχτυών αλιείας. (4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο να καθοριστείο τύπος του οργάνου που πρέπει να χρησιμοποιείται καθώς και ο τρόπος χρήσης του, ο τρόπος επιλογής των προς μέτρηση ματιών, η μέθοδος με την οποία πρέπει να μετράται κάθε ένα από αυτά, ο τρόπος υπολογισμού του μεγέθους των ματιών του διχτυού, η διαδικασία επιλογής των νημάτων των ματιών για τη μέτρηση του πάχους του νήματος καθώς και η περιγραφή της διαδικασίας επιθεώρησης. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετη τελική μέτρηση. (6) Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 πρέπει να καταργηθείκαι να αντικατασταθείαπό τον παρόντα κανονισμό. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας ( 2 ) περιέχει ορισμένους τεχνικούς κανόνες που αφορούν τη χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας. Ωστόσο, η χρήση των εν λόγω οργάνων μέτρησης από επιθεωρητές αλιείας οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις σε αμφισβητήσεις μεταξύ επιθεωρητών αλιείας και αλιέων όσον αφορά τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της μέτρησης των ματιών, ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησης αυτών των οργάνων. (3) Επιπλέον, η πρόσφατη τεχνική πρόοδος που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη οργάνων για τον προσδιορισμό του μεγέθους ματιών των διχτυών αλιείας έχει αυξήσει το βαθμό ακριβείας τους. Ενδείκνυται να προβλεφθεί η χρήση αυτών των βελτιωμένων οργάνων τόσο από τους κοινοτικούς όσο και από τους εθνικούς επιθεωρητές αλιείας. Συνεπώς, η χρήση του νέου οργάνου μέτρησης πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους επιθεωρητές της Κοινότητας και για τους εθνικούς επιθεωρητές αλιείας των κρατών μελών και να φέρει τη σήμανση «όργανο μέτρησης ΕΚ». ( 1 ) ΕΕ L 125 της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 (ΕΕ L 345 της , σ. 5). ( 2 ) ΕΕ L22της , σ. 5. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας από κοινοτικούς και εθνικούς επιθεωρητές. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «όργανο μέτρησης ματιών»: ένα όργανο μέτρησης ματιών με δύο σιαγόνες, το οποίο εφαρμόζει αυτομάτως διαμήκεις δυνάμεις, μεταξύ 5 έως 180 Newton (N) στα μάτια των διχτυών, με ακρίβεια 1 Ν

2 L 151/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) «ενεργά εργαλεία»: τα αλιευτικά εργαλεία για τα οποία απαιτείται, κατά τη διαδικασία αλίευσης, ενεργός κίνηση του εργαλείου, και περιλαμβάνουν ιδίως συρόμενα κυκλωτικά εργαλεία, τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια συρόμενα δίχτυα γ) «αδρανή εργαλεία»: τα αλιευτικά εργαλεία για τα οποία η διαδικασία αλίευσης δεν απαιτεί την ενεργό κίνησή τους και περιλαμβάνουν απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής, μανωμένα δίχτυα, δίχτυα-παγίδες, παραγάδια, κιούρτους και ιχθυοπαγίδες δ) «διεύθυνση-n» όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η διεύθυνση κάθετα προς τη γενική φορά του νήματος, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ε) «διεύθυνση-τ»: i) όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η διεύθυνση παράλληλα προς τη γενική φορά του νήματος, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ii) όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η διεύθυνση κάθετα προς τη διεύθυνση-ν στ) «μέγεθος ματιών»: i) όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δυο κόμβων του ίδιου ματιού σε αντίθετες πλευρές ύστερα από πλήρη επιμήκυνση, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ii) όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η εσωτερική απόσταση μεταξύ των σημείων συναρμογής του ίδιου ματιού που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, ύστερα από πλήρη επιμήκυνσή τους κατά μήκος του μεγαλύτερου άξονα ζ) «ρομβοειδή μάτια»: τα μάτια του σχεδίου 1 του παραρτήματος II, αποτελούμενα από τέσσερις πλευρές ιδίου μήκους, όπου οι δύο διαγώνιοι του ματιού είναι κάθετες και η μια διαγώνιος είναι παράλληλη προς το διαμήκη άξονα του διχτυού, όπως φαίνεται στην εικόνα 2 του παραρτήματος ΙΙ θ) «τετράγωνα μάτια»: τα τετράπλευρα μάτια τα οποία αποτελούνται από δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών του ιδίου μήκους εκ των οποίων το ένα ζεύγος είναι παράλληλο και το άλλο κάθετο προς το διαμήκη άξονα του διχτυού (i) «μάτια T90»: ρομβοειδή μάτια δικτυώματος με κόμβους, όπως φαίνεται στο σχέδιο 1 του παραρτήματος II, που είναι πλεγμένα κατά τρόπο ώστε η διεύθυνση-t του δικτυώματος να είναι παράλληλη προς το διαμήκη άξονα του διχτυού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚ Άρθρο 3 Όργανο μέτρησης ματιών και όργανα μέτρησης πάχους νήματος 1. Τόσο οι κοινοτικοίόσο και οι εθνικοίεπιθεωρητές χρησιμοποιούν το όργανο μέτρησης ματιών και όργανα μέτρησης πάχους νήματος τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας κατά τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων αλιείας. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για το όργανο μέτρησης ματιών παρουσιάζονται στο παράρτημα III. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος παρουσιάζονται στο παράρτημα IV. 4. Το όργανο μέτρησης ματιών και τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος της παραγράφου 1 φέρουν την ένδειξη «όργανο μέτρησης ΕΚ» και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή τους ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα. 5. Το όργανο μέτρησης ματιών και τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος που πωλούνται ή διανέμονται για χρήση από οντότητες ή πρόσωπα εκτός των εθνικών αλιευτικών αρχών, απαγορεύεται να φέρουν την ένδειξη «όργανο μέτρησης ΕΚ». Άρθρο 4 Όργανα βαθμονόμησης για το όργανο μέτρησης ματιών Τα βαθμονομημένα βάρη δοκιμής και η βαθμονομημένη πλάκα μέτρησης δοκιμής η οποία εμφαίνεται στην εικόνα 1 του παραρτήματος V πιστοποιούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και φέρουν την ένδειξη «ΕΚ». Άρθρο 5 Έλεγχος του οργάνου μέτρησης ματιών Η ακρίβεια του οργάνου μέτρησης ματιών επαληθεύεται: α) με εισαγωγή των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης σε σχισμές της βαθμονομημένης πλάκας δοκιμής, όπως προβλέπεται στην εικόνα 1 του παραρτήματος V β) με ανάρτηση των βαθμονομημένων βαρών δοκιμής στη σταθερή σιαγόνα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο 2 του παραρτήματος V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 6 Επιλογή ματιών σε ενεργά εργαλεία 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει σειρά 20 διαδοχικών ματιών του διχτυού σύμφωνα με την εξής διεύθυνση: α) όσον αφορά τα ρομβοειδή και τα τετραγωνικά μάτια, στη διεύθυνση του διαμήκη άξονα του διχτυού

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/7 β) όσον αφορά τα μάτια Τ90, κάθετα προς τη διεύθυνση του διαμήκη άξονα του διχτυού. 2. Μάτια που απέχουν λιγότερο από τρία μάτια από την πλευρική νεύρωση, τις ραφές, τα σχοινιά ή το σχοινίδεσίματος του σάκου, δεν μετρώνται. Η απόσταση αυτή πρέπει να μετράται κάθετα προς τις ραφές, τα σχοινιά ή το σχοινίδεσίματος του σάκου με το δίχτυ τεντωμένο προς τη διεύθυνση της μέτρησης. Μάτια τα οποία είναι κατεστραμμένα ή έχουν επισκευαστεί ή χρησιμεύουν για τη στερέωση προσαρτημάτων του διχτυού, δεν μετρώνται. 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα προς μέτρηση μάτια δεν χρειάζεται να είναι διαδοχικά εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστείλόγω της εφαρμογής της παραγράφου 2. Άρθρο 10 Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών για τη μέτρηση τετραγωνικών ματιών 1. Κατά τη μέτρηση δικτυωμάτων με τετραγωνικά μάτια, το δίχτυ τεντώνεται εν πρώτοις προς μία διαγώνια διεύθυνση και έπειτα στην άλλη διαγώνια διεύθυνση των ματιών όπως εμφαίνεται στο παράρτημα VIII. 2. Η διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα VI εφαρμόζεται στη μέτρηση κάθε διαγώνιας διεύθυνσης του τετραγωνικού ματιού. Άρθρο 7 Επιλογή ματιών σε παθητικά εργαλεία 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει 20 μάτια από το δίχτυ αλιείας. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη ματιών στο δίχτυ, τα μάτια επιλέγονται από το μέρος του διχτυού που διαθέτει τα μικρότερα μάτια. 2. Κατά την επιλογή ματιών σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν περιλαμβάνονται: α) τα μάτια επάνω, κάτω ή δίπλα σε πλευρική νεύρωση του διχτυού Άρθρο 11 Συνθήκες μέτρησης Τα μάτια μετρώνται μόνον υγρά και όχι παγωμένα. Άρθρο 12 Μέτρηση του μεγέθους κάθε επιλεγέντος ματιού 1. Το μέγεθος κάθε ματιού είναι η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών άκρων των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης, στο σημείο όπου ακινητοποιείται η κινητή σιαγόνα. β) τα μάτια σε απόσταση μέχρι τριών ματιών από ραφές και σχοινιά γ) τα μάτια που έχουν καταστραφείή επισκευαστεί. 2. Στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει διαφορά στη μέτρηση μεταξύ των διαγωνίων ενός μεμονωμένου τετραγωνικού ματιού, χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη διαγώνιος. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις σχετικά με την προετοιμασία και τη χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών Το όργανο μέτρησης ματιών: α) προετοιμάζεται σύμφωνα με το παράρτημα VΙ Άρθρο 13 Προσδιορισμός του μεγέθους των ματιών του διχτυού Το μέγεθος ματιών του διχτυού προσδιορίζεται ως η μέση τιμή, η οποία προκύπτει από το όργανο μέτρησης, από τη σειρά των 20 επιλεγμένων ματιών. β) χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VII. Άρθρο 9 Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών για τη μέτρηση ρομβοειδών ματιών και ματιών T90 Για τη μέτρηση ρομβοειδών ματιών και ματιών T90 σε: α) δικτυώματα με κόμβους και χωρίς κόμβους: όταν μπορείνα καθοριστείη διεύθυνση-ν, το δίχτυ τεντώνεται προς τη διεύθυνση-n των ματιών, όπως φαίνεται στο παράρτημα VΙΙ β) δικτυώματα χωρίς κόμβους: όταν δεν μπορείνα καθοριστείη διεύθυνση-ν, μετράται ο μεγαλύτερος άξονας του ματιού. Άρθρο 14 Προσδιορισμός του μεγέθους των ματιών σε περίπτωση αμφισβήτησης 1. Εάν ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους αμφισβητήσει το αποτέλεσμα ως προς τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών, σύμφωνα με το άρθρο 13, επιλέγονται και μετρώνται 20 μάτια σε άλλο σημείο του διχτυού αλιείας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως Τότε προσδιορίζεται εκ νέου η μέση τιμή του μεγέθους των ματιών, η οποία προκύπτει από το όργανο μέτρησης, με βάση τη μέτρηση και των 40 ματιών. Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο όργανο μέτρησης είναι το οριστικό.

4 L 151/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΝΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 15 Γενικές διατάξεις σχετικά με την επιλογή των νημάτων 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει μάτια από οποιοδήποτε μέρος του διχτυού, για το οποίο πρέπει να τηρείται μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος. 2. Δεν πρέπει να επιλέγονται μέσα σε ένα μάτι νήματα τα οποία έχουν καταστραφείή επισκευαστεί. Άρθρο 19 Συνθήκες μέτρησης Τα νήματα μετρώνται όταν δεν είναι παγωμένα. Άρθρο 20 Μέτρηση του πάχους εκάστου επιλεγέντος νήματος Όταν το πάχος του νήματος παρεμποδίζει το κλείσιμο των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης ή το νήμα δεν διέρχεται εύκολα μέσω της οπής κατά το κλείσιμο των σιαγόνων, η μέτρηση του πάχους του νήματος σημειώνεται από τον επιθεωρητή ως αρνητική μέτρηση ( ). Άρθρο 21 Άρθρο 16 Επιλογή νημάτων δικτυώματος με ρομβοειδή μάτια Τα νήματα δικτυώματος με ρομβοειδή μάτια επιλέγονται κατά τον ακόλουθο τρόπο, όπως φαίνεται στο παράρτημα VIII: Μέτρηση του πάχους νήματος 1. Εάν σημειωθούν περισσότερες από πέντε αρνητικές μετρήσεις ( ) των 20 επιλεγέντων νημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20, ο επιθεωρητής επιλέγει εκ νέου και μετρά 20 πρόσθετα νήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 20. α) στην περίπτωση δικτυώματος μονού νήματος, επιλέγεται το νήμα στις αντίθετες πλευρές 10 ματιών 2. Εάν ευρεθούν περισσότερες από 10 αρνητικές μετρήσεις ( ) στο σύνολο των 40 επιλεγέντων νημάτων, το πάχος νήματος θεωρείται ότι υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το τμήμα αυτό του διχτυού. β) στην περίπτωση δικτυώματος διπλού νήματος, επιλέγεται κάθε έμβολο του νήματος που βρίσκεται στις αντίθετες πλευρές 5 ματιών. Άρθρο 17 Επιλογή νημάτων δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια Τα νήματα δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια επιλέγονται κατά τον ακόλουθο τρόπο, όπως φαίνεται στο παράρτημα VIII: α) στην περίπτωση δικτυώματος μονού νήματος, επιλέγεται το νήμα σε μία μόνο πλευρά, και πάντοτε την ίδια, 20ματιών Άρθρο 22 Μέτρηση του πάχους του νήματος σε περίπτωση αμφισβήτησης 1. Εάν ο πλοίαρχος του σκάφους αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της μέτρησης του πάχους του νήματος, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 2. Ο επιθεωρητής επιλέγει εκ νέου και μετρά 20 διαφορετικά νήματα στο ίδιο μέρος του διχτυού. Εάν ευρεθούν περισσότερες από πέντε αρνητικές μετρήσεις ( ) στο σύνολο των 20 επιλεγέντων νημάτων, το πάχος νήματος θεωρείται ότι υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το μέρος αυτό του διχτυού. Το αποτέλεσμα της μέτρησης αυτής είναι το οριστικό. β) στην περίπτωση δικτυώματος διπλού νήματος, επιλέγεται κάθε έμβολο του νήματος σε μία μόνο πλευρά, και πάντοτε την ίδια, 10 ματιών. Άρθρο 18 Επιλογή του οργάνου μέτρησης πάχους νήματος Πρέπει να χρησιμοποιείται από τον επιθεωρητή όργανο μέτρησης με κυκλική οπή διαμέτρου ίσης προς το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το υπό εξέταση μέρος του διχτυού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Κατάργηση 1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 καταργείται. 2. Η παραπομπή στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/2003 νοείται ως παραπομπή στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα IX.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/9 Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για μεταβατική περίοδο η οποία διαρκεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2009 ένα κράτος μέλος δύναται να εξακολουθήσει να εφαρμόζει, στα ύδατα τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, τις μεθόδους για τον προσδιορισμό του μεγέθους ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/ Εάν ένα κράτος μέλος προτίθεται να εφαρμόσει στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία του τις μεθόδους για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/2003, για μεταβατική περίοδο η οποία διαρκείέως την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή σχετικά και δημοσιεύει αυτή την πληροφορία στον επίσημο δικτυακό του τόπο. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 10Ιουνίου Για την Επιτροπή Joe BORG Μέλος της Επιτροπής

6 L 151/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέγεθος ματιών, διεύθυνση-n και διεύθυνση-t του νήματος του δικτυώματος Σχήμα 1: Μέγεθος ματιών. 2: Διεύθυνση-Τ. 3: Γενική φορά του δικτυώματος. 4: Διεύθυνση-N.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια και δικτύωμα με μάτια T90 Σχήμα 1 Η διεύθυνση του νήματος του δικτυώματος σε ένα τυπικό δίχτυ με ρομβοειδή μάτια (Α) και σε δίχτυ που έχει περιστραφεί κατά 90 (Β) παρουσιάζεται στο κάτωθι σχήμα: A: Τυπικό δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια. B: Δικτύωμα με μάτια T90. 1: Επιμήκης άξονας του διχτυού.

8 L 151/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμήκης άξονας του διχτυού Σχήμα 2

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου μέτρησης των ματιών 1. Το όργανο μέτρησης των ματιών πρέπει να: α) ασκείαυτομάτως διαμήκη δύναμη μέτρησης κατά τη μέτρηση του μεγέθους των ματιών των διχτυών αλιείας β) έχει δύο σιαγόνες, μια σταθερή και μια κινητή, πάχους 2mmη καθεμιά, με στρογγυλευμένα άκρα, με ακτίνα 1mmγια να εξασφαλίζεται ότι οι σιαγόνες γλιστρούν εύκολα πάνω από το νήμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα γ) λειτουργείμε ηλεκτρικό ρεύμα ή, εφόσον λειτουργείμε μπαταρία, πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει διαδοχικές μετρήσεις ματιών πριν αποφορτιστεί δ) μπορείνα ασκήσει επιλεγμένες διαμήκεις δυνάμεις στα μάτια, 5 έως 180 N, με ακρίβεια 1 Ν ε) διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα για τη μέτρηση της ασκούμενης δύναμης στ) μπορείνα επιμηκύνει ένα μάτι με σταθερή ταχύτητα 300 ± 30 mm/λεπτό με την κινητή σιαγόνα ζ) μπορείνα μετρά μάτια από 10 έως 300 mm και να διαθέτει αποσπώμενες σιαγόνες για χρήση σε μικρά και μεγάλα μάτια η) έχει ακρίβεια μέτρησης 1mm θ) έχει στερεή δομή και να μη στρεβλώνεται λόγω βάρους ι) είναι ελαφρύ αλλά ισχυρό και να ζυγίζει το πολύ έως 2,5 kg ια) ιβ) ιγ) ιδ) ιε) είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση λόγω της έκθεσης στο θαλάσσιο στοιχείο είναι αδιάβροχο και να μη φθείρεται από τη σκόνη [πρότυπο IP56 ( 1 )] παραμένει σταθερό όταν λειτουργείσε θερμοκρασία από 10 έως 45 C αντέχει σε θερμοκρασίες από 30 έως 70 C κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς ελέγχεται από λογισμικό το οποίο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργιών και τη δυνατότητα αυτοδοκιμής των ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών κατά τη θέση του οργάνου μέτρησης σε λειτουργία ιστ) εμφανίζει μήνυμα ότι το όργανο μέτρησης είναι έτοιμο για χρήση και σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει μήνυμα σφάλματος, να κλείνει και να διακόπτει τη λειτουργία του ιζ) ιη) ιθ) είναι δυνατόν να λειτουργεί με ένα χέρι και να είναι δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες του μέσω εξωτερικών κουμπιών εμφανίζει τα στοιχεία συνολικά και να παρουσιάζει κάθε μέτρηση, τον αριθμό των μετρήσεων στη σειρά και τη μέση τιμή σε χιλιοστά αποθηκεύει τα στοιχεία 1 000, τουλάχιστον, μετρήσεων στη μνήμη του και να μπορείνα διαβιβάσει τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κ) διαθέτει λειτουργία για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους ματιού στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο 0,1 mm κα) διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό με λειτουργία η οποία θα του επιτρέπει να επιλέγει αυτόματα τη μεγαλύτερη διαγώνιο κάθε ματιού για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους ματιού του δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια κβ) αποθηκεύει τα στοιχεία όλων των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 2. Ορισμένα δικτυώματα υφίστανται ερπυσμό κάτω από μεγάλο φορτίο. Το όργανο μέτρησης πρέπει να αντιμετωπίζει αυτή την περίπτωση ασκώντας εκ νέου την καθορισμένη δύναμη, δυνατότητα για την οποία απαιτείται ένας αλγόριθμος στο λογισμικό ελέγχου της λειτουργίας του, όπως περιγράφεται στο προσάρτημα. ( 1 ) Οι κωδικοίεσωτερικής προστασίας [Internal Protection (IP)] ορίζονται στο διεθνές πρότυπο της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)

10 L 151/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχήμα (Τα παρακάτω σχήματα παρατίθενται για επεξηγηματικούς λόγους μόνον) Περιγραφή 1 Σταθερή σιαγόνα με δυναμόμετρο 2 Κινητή σιαγόνα 3 Οθόνη Προδιαγραφές Μέτρηση μήκους Εύρος: mm Ορθότητα: ± 1 mm Μέτρηση δύναμης Εύρος: N Ακρίβεια: ± 1 N Σταθερές δυνάμεις μέτρησης: 10N,20N,50N,125N Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας: 300 ± 30 mm/λεπτό ( 1 ) Διάρκεια της μπαταρίας: τουλάχιστον μετρήσεις Αποθήκευση δεδομένων Μνήμη: τουλάχιστον μετρήσεις Θερμοκρασίες: Λειτουργία: 10 έως 40 C Αποθήκευση 30 έως 70 C Αδιάβροχο σύμφωνα με το πρότυπο IP56 Ανθεκτικό στους κραδασμούς Βάρος μέγιστο βάρος 2,5 kg ( 1 ) Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας κατά τη διάρκεια της έκτασης το ματιού. Η ταχύτητα της κινητής σιαγόνας μπορείνα είναι υψηλότερη όταν δεν ασκείται δύναμη στο όργανο μέτρησης.

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/15 Προσάρτημα του παραρτήματος III Αλγόριθμος μέτρησης Για να συνεκτιμηθείο ερπυσμός που μπορείνα υποστείένα μάτι σε έκταση: 1. Εκτείνουμε την κινητή σιαγόνα στο μάτι με σταθερή ταχύτητα 300 ± 30 mm/λεπτό ( 1 ), έως ότου επιτευχθείη δύναμη μέτρησης. 2. Σταματούμε τον κινητήρα και περιμένουμε για 1 δευτερόλεπτο. 3. Εάν η δύναμη μειωθείκάτω από το 80 % της δύναμης μέτρησης που έχει προκαθοριστεί, εκτείνουμε την κινητή σιαγόνα στο μάτι έως ότου επιτύχουμε εκ νέου τη δύναμη μέτρησης. ( 1 ) Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας κατά τη διάρκεια της έκτασης του ματιού. Η ταχύτητα της κινητής σιαγόνας μπορείνα είναι υψηλότερη όταν δεν ασκείται δύναμη στο όργανο μέτρησης.

12 L 151/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου μέτρησης πάχους νήματος Τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος πρέπει να: α) κατασκευάζονται από άφθαρτο, ανοξείδωτο υλικό, ανθεκτικό στις αντίξοες θαλάσσιες συνθήκες και σύμφωνα με τα σχέδια του παρακάτω σχήματος β) διαθέτουν στρογγυλευμένα άκρα γύρω από την περιφέρεια κάθε πλευράς της κυκλικής οπής για τη μέτρηση του πάχους του νήματος (της οπής), ώστε να αποφεύγεται η τριβή κατά το τέντωμα του νήματος μέσω της οπής κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης γ) είναι κατασκευασμένα με στρογγυλευμένη την αιχμή των λαβίδων ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή των σιαγόνων σε δικτυώματα διπλού νήματος δ) διαθέτουν σιαγόνες που κινούνται παράλληλα, με αρκετή ισχύ ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των σιαγόνων κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, δεδομένου ότι σε κάθε μέτρηση οι σιαγόνες συμπιέζονται με το χέρι για να κλείσουν ε) οι εσωτερικές πλευρές των σιαγόνων τους έχουν υποστείεκγλυφή ώστε να υπάρχει μέγιστο διάκενο 0,5 mm σε απόσταση 1mmαπό κάθε πλευρά της οπής όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση μεμονωμένων ινών υλικού από πλεγμένες ή συνεστραμμένες κατασκευές δικτυώματος που προεξέχει στις επίπεδες επιφάνειες των σιαγόνων σε κάθε πλευρά της οπής επάνω στην οποία επικάθεται το νήμα στ) παρουσιάζουν, όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, τη διάμετρο της κυκλικής οπής σε χιλιοστά σε μία από τις σιαγόνες δίπλα από την οπή οι σιαγόνες είναι κλειστές όταν η επιφάνεια και των δύο εσωτερικών πλευρών των σιαγόνων εγγίζουν η μία την άλλη και είναι επίπεδες ζ) φέρουν την επιγραφή «όργανο μέτρησης ΕΚ» και στη χειρολαβή και στις σιαγόνες η) παρουσιάζουν ανοχή διαμέτρου της οπής 0 + 0,1 mm θ) μεταφέρονται εύκολα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τεσσάρων οργάνων μέτρησης (4 mm, 5 mm, 6 mm, και 8 mm) από τον επιθεωρητή κατά τη διάρκεια μετεπιβίβασης από σκάφος σε σκάφος εν πλω ι) είναι εύκολη η αναγνώρισή τους εάν είναι διαφορετικών μεγεθών ια) εισάγονται εύκολα σε δικτύωμα διπλού νήματος λειτουργούν εύκολα με ένα χέρι μετά την εισαγωγή του οργάνου μέτρησης σε θέση ελέγχου.

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/17 Σχήμα Συναρμολόγηση των λαβίδων μέτρησης νήματος

14 L 151/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Βαθμονόμηση και δοκιμή του οργάνου μέτρησης ματιών A. Επαλήθευση της μέτρησης του μήκους Η επαλήθευση της μέτρησης του μήκους πραγματοποιείται με την εισαγωγή των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθείκατά την επιθεώρηση σε σχισμές διαφορετικού μήκους στη βαθμονομημένη άκαμπτη πλάκα δοκιμής. Η επαλήθευση αυτή μπορείνα πραγματοποιηθείανά πάσα στιγμή. Σχήμα 1 Μήκος των σχισμών σε mm

16 L 151/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης B. Επαλήθευση της μέτρησης της δύναμης Η επαλήθευση της μέτρησης της δύναμης πραγματοποιείται αναρτώντας τα βαθμονομημένα βάρη στη σταθερή σιαγόνα η οποία φέρει το στοιχείο δυναμομέτρου, κρατώντας ταυτόχρονα το όργανο μέτρησης σε κάθετη και ασφαλή θέση. Για τα βάρη πρέπει να ισχύουν οι εξής τιμές: 10, 20, 50 και 125 N. Τα βάρη δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνον υπό συνθήκες σταθερότητας. Σχήμα 2 (Το παρακάτω σχήμα παρατίθεται για επεξηγηματικούς λόγους μόνον) 1: Βάρος δοκιμής.

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/21 1. Ο επιθεωρητής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Προετοιμασία του οργάνου μέτρησης ματιών α) επιλέγει το κατάλληλο μέγεθος σιαγόνας για τα μάτια που πρόκειται να μετρήσει β) βεβαιώνεται ότι οι σιαγόνες είναι καθαρές γ) βεβαιώνεται ότι το όργανο μέτρησης πραγματοποιείεπιτυχώς την αυτοδοκιμή δ) επιλέγει τη δύναμη μέτρησης που πρόκειται να ασκηθείως εξής: i) όσον αφορά τα ενεργά εργαλεία: 20 N για μάτια μεγέθους < 35 mm, 50 N για μάτια μεγέθους 35 mm και < 55 mm, 125 N για μάτια μεγέθους 55 mm ii) όσον αφορά τα αδρανή εργαλεία: 10 N για όλα τα μεγέθη ματιών ε) επαληθεύει τη ρύθμιση που έχει επιλεγείγια τον τύπο των σιαγόνων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η «κανονική». Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται μικρές ή μεγάλες σιαγόνες, ο επιθεωρητής εισάγει τον κατάλογο επιλογών και μετατρέπει ανάλογα το είδος των σιαγόνων. 2. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο 1 το όργανο είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει μετρήσεις ματιών.

18 L 151/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών κατά την επιθεώρηση Κατά τη μέτρηση των ματιών ο επιθεωρητής: α) εισάγει τις σιαγόνες στο άνοιγμα του ματιού με τη σταθερή σιαγόνα του οργάνου μέτρησης επάνω στον κόμβο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα β) θέτει σε λειτουργία το όργανο μέτρησης ανοίγοντας τις σιαγόνες έως ότου η κινητή σιαγόνα αγγίξει τον αντίθετο κόμβο και σταματήσει όταν έχει ασκηθείτο καθορισμένο επίπεδο δύναμης. Σχήμα 1: Μέγεθος ματιών. 2: Διεύθυνση-N. 3: Σταθερή σιαγόνα. 4: Κινητή σιαγόνα.

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Νήματα δικτυώματος με ρομβοειδή και με τετράγωνα μάτια Σχήμα

20 L 151/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Πίνακας αντιστοιχίας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 9 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 11 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 7 Άρθρο 13 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 14 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 10 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 5 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 11 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 11 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 8 Άρθρο 13 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 6 Άρθρο 15 Άρθρο 14 Άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 16 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 3

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 Παρών κανονισμός Άρθρο 16 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 15 παράγραφος 1 Άρθρο 17 παράγραφος 2 Άρθρο 15 παράγραφος 2 Άρθρο 17 παράγραφος 3 Άρθρο 18 παράγραφος 1 Άρθρο 19 Άρθρο 18 παράγραφος 2 Άρθρο 16 Άρθρο 18 παράγραφος 3 Άρθρο 17 Άρθρο 19 παράγραφος 1 Άρθρο 20 Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 21 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 3 Άρθρο 21 παράγραφος 2 Άρθρο 20 Άρθρο 22

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 233.700,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1. ΣΚΟΠΟΣ: Η προμήθεια δύο ειδών οργάνων μέτρησης, τα οποία η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή αρχή της μεθόδου 1.2 Συσκευή Blaine 1.3 Βαθμονόμηση συσκευής 1.4 Πειραματική διαδικασία 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η λεπτότητα άλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 C(2016) 5709 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.9.2016 για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 37/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 273 final 2016/0145 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενική περιγραφή - HARDWARE 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Δοχεία αποθήκευσης μπαχαρικών 2 1.3 Κινούμενη ζυγαριά 2 1.4 Εγκέφαλος συστήματος 2 1.5

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. 1 Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα

2. ημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1. Γενικά Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα δημόσιο κτίριο ή δημόσιος χώρος προσβάσιμος, είναι η ύπαρξη τουαλέτας W.C, κατάλληλα διαμορφωμένης και με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ KALIVIS KD-5130S. Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης. Οδηγίες Λειτουργίας KALIVIS KD-5130S Μηχάνημα Κοπής Πολυστερίνης Οδηγίες Λειτουργίας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις ασφαλείας του παρόντος φυλλαδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ α. Η προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Ναυστάθμου Κρήτης για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκριματικός διαγωνισμός για την 13 η EUSO 2015 στην Φυσική Σάββατο 6/12/2014

Προκριματικός διαγωνισμός για την 13 η EUSO 2015 στην Φυσική Σάββατο 6/12/2014 ΕΚΦΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Προκριματικός διαγωνισμός για την 13 η EUSO 015 στην Φυσική Σάββατο 6/1/014 Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1) ) 3) Σχολείο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ () ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 111/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.5.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/24/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 13Y-JET0078 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Με το παρόν, επαληθεύουμε υπεύθυνα ότι το κάτωθι αναφερόμενο ηλεκτρικό προϊόν που υποβλήθηκε για έλεγχο στο εργαστήριό μας στις 19 Ιουνίου 2013 (Αρ. απόδειξης παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής κάθε προσφερόμενου είδους. 2. Οι αναγραφόμενες ενδείξεις να παρατίθενται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα (ΔΥΑ /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια:

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: 10.30-13.00 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών.

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Αθήνα, 03/11/2015 ΠΟΛ.: 1244 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα