(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 517/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 48, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 θεσπίζει τεχνικά μέτρα διατήρησης τα οποία εφαρμόζονται στην αλίευση και εκφόρτωση αλιευτικών πόρων στα θαλάσσια ύδατα τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Στον εν λόγω κανονισμό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση λεπτομερών κανόνων για τη μέτρηση του πάχους των νημάτων και τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών των διχτυών αλιείας. (4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο να καθοριστείο τύπος του οργάνου που πρέπει να χρησιμοποιείται καθώς και ο τρόπος χρήσης του, ο τρόπος επιλογής των προς μέτρηση ματιών, η μέθοδος με την οποία πρέπει να μετράται κάθε ένα από αυτά, ο τρόπος υπολογισμού του μεγέθους των ματιών του διχτυού, η διαδικασία επιλογής των νημάτων των ματιών για τη μέτρηση του πάχους του νήματος καθώς και η περιγραφή της διαδικασίας επιθεώρησης. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετη τελική μέτρηση. (6) Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 πρέπει να καταργηθείκαι να αντικατασταθείαπό τον παρόντα κανονισμό. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας ( 2 ) περιέχει ορισμένους τεχνικούς κανόνες που αφορούν τη χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας. Ωστόσο, η χρήση των εν λόγω οργάνων μέτρησης από επιθεωρητές αλιείας οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις σε αμφισβητήσεις μεταξύ επιθεωρητών αλιείας και αλιέων όσον αφορά τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της μέτρησης των ματιών, ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησης αυτών των οργάνων. (3) Επιπλέον, η πρόσφατη τεχνική πρόοδος που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη οργάνων για τον προσδιορισμό του μεγέθους ματιών των διχτυών αλιείας έχει αυξήσει το βαθμό ακριβείας τους. Ενδείκνυται να προβλεφθεί η χρήση αυτών των βελτιωμένων οργάνων τόσο από τους κοινοτικούς όσο και από τους εθνικούς επιθεωρητές αλιείας. Συνεπώς, η χρήση του νέου οργάνου μέτρησης πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους επιθεωρητές της Κοινότητας και για τους εθνικούς επιθεωρητές αλιείας των κρατών μελών και να φέρει τη σήμανση «όργανο μέτρησης ΕΚ». ( 1 ) ΕΕ L 125 της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 (ΕΕ L 345 της , σ. 5). ( 2 ) ΕΕ L22της , σ. 5. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας από κοινοτικούς και εθνικούς επιθεωρητές. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «όργανο μέτρησης ματιών»: ένα όργανο μέτρησης ματιών με δύο σιαγόνες, το οποίο εφαρμόζει αυτομάτως διαμήκεις δυνάμεις, μεταξύ 5 έως 180 Newton (N) στα μάτια των διχτυών, με ακρίβεια 1 Ν

2 L 151/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) «ενεργά εργαλεία»: τα αλιευτικά εργαλεία για τα οποία απαιτείται, κατά τη διαδικασία αλίευσης, ενεργός κίνηση του εργαλείου, και περιλαμβάνουν ιδίως συρόμενα κυκλωτικά εργαλεία, τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια συρόμενα δίχτυα γ) «αδρανή εργαλεία»: τα αλιευτικά εργαλεία για τα οποία η διαδικασία αλίευσης δεν απαιτεί την ενεργό κίνησή τους και περιλαμβάνουν απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής, μανωμένα δίχτυα, δίχτυα-παγίδες, παραγάδια, κιούρτους και ιχθυοπαγίδες δ) «διεύθυνση-n» όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η διεύθυνση κάθετα προς τη γενική φορά του νήματος, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ε) «διεύθυνση-τ»: i) όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η διεύθυνση παράλληλα προς τη γενική φορά του νήματος, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ii) όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η διεύθυνση κάθετα προς τη διεύθυνση-ν στ) «μέγεθος ματιών»: i) όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δυο κόμβων του ίδιου ματιού σε αντίθετες πλευρές ύστερα από πλήρη επιμήκυνση, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ii) όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η εσωτερική απόσταση μεταξύ των σημείων συναρμογής του ίδιου ματιού που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, ύστερα από πλήρη επιμήκυνσή τους κατά μήκος του μεγαλύτερου άξονα ζ) «ρομβοειδή μάτια»: τα μάτια του σχεδίου 1 του παραρτήματος II, αποτελούμενα από τέσσερις πλευρές ιδίου μήκους, όπου οι δύο διαγώνιοι του ματιού είναι κάθετες και η μια διαγώνιος είναι παράλληλη προς το διαμήκη άξονα του διχτυού, όπως φαίνεται στην εικόνα 2 του παραρτήματος ΙΙ θ) «τετράγωνα μάτια»: τα τετράπλευρα μάτια τα οποία αποτελούνται από δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών του ιδίου μήκους εκ των οποίων το ένα ζεύγος είναι παράλληλο και το άλλο κάθετο προς το διαμήκη άξονα του διχτυού (i) «μάτια T90»: ρομβοειδή μάτια δικτυώματος με κόμβους, όπως φαίνεται στο σχέδιο 1 του παραρτήματος II, που είναι πλεγμένα κατά τρόπο ώστε η διεύθυνση-t του δικτυώματος να είναι παράλληλη προς το διαμήκη άξονα του διχτυού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚ Άρθρο 3 Όργανο μέτρησης ματιών και όργανα μέτρησης πάχους νήματος 1. Τόσο οι κοινοτικοίόσο και οι εθνικοίεπιθεωρητές χρησιμοποιούν το όργανο μέτρησης ματιών και όργανα μέτρησης πάχους νήματος τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας κατά τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων αλιείας. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για το όργανο μέτρησης ματιών παρουσιάζονται στο παράρτημα III. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος παρουσιάζονται στο παράρτημα IV. 4. Το όργανο μέτρησης ματιών και τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος της παραγράφου 1 φέρουν την ένδειξη «όργανο μέτρησης ΕΚ» και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή τους ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα. 5. Το όργανο μέτρησης ματιών και τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος που πωλούνται ή διανέμονται για χρήση από οντότητες ή πρόσωπα εκτός των εθνικών αλιευτικών αρχών, απαγορεύεται να φέρουν την ένδειξη «όργανο μέτρησης ΕΚ». Άρθρο 4 Όργανα βαθμονόμησης για το όργανο μέτρησης ματιών Τα βαθμονομημένα βάρη δοκιμής και η βαθμονομημένη πλάκα μέτρησης δοκιμής η οποία εμφαίνεται στην εικόνα 1 του παραρτήματος V πιστοποιούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και φέρουν την ένδειξη «ΕΚ». Άρθρο 5 Έλεγχος του οργάνου μέτρησης ματιών Η ακρίβεια του οργάνου μέτρησης ματιών επαληθεύεται: α) με εισαγωγή των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης σε σχισμές της βαθμονομημένης πλάκας δοκιμής, όπως προβλέπεται στην εικόνα 1 του παραρτήματος V β) με ανάρτηση των βαθμονομημένων βαρών δοκιμής στη σταθερή σιαγόνα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο 2 του παραρτήματος V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 6 Επιλογή ματιών σε ενεργά εργαλεία 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει σειρά 20 διαδοχικών ματιών του διχτυού σύμφωνα με την εξής διεύθυνση: α) όσον αφορά τα ρομβοειδή και τα τετραγωνικά μάτια, στη διεύθυνση του διαμήκη άξονα του διχτυού

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/7 β) όσον αφορά τα μάτια Τ90, κάθετα προς τη διεύθυνση του διαμήκη άξονα του διχτυού. 2. Μάτια που απέχουν λιγότερο από τρία μάτια από την πλευρική νεύρωση, τις ραφές, τα σχοινιά ή το σχοινίδεσίματος του σάκου, δεν μετρώνται. Η απόσταση αυτή πρέπει να μετράται κάθετα προς τις ραφές, τα σχοινιά ή το σχοινίδεσίματος του σάκου με το δίχτυ τεντωμένο προς τη διεύθυνση της μέτρησης. Μάτια τα οποία είναι κατεστραμμένα ή έχουν επισκευαστεί ή χρησιμεύουν για τη στερέωση προσαρτημάτων του διχτυού, δεν μετρώνται. 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα προς μέτρηση μάτια δεν χρειάζεται να είναι διαδοχικά εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστείλόγω της εφαρμογής της παραγράφου 2. Άρθρο 10 Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών για τη μέτρηση τετραγωνικών ματιών 1. Κατά τη μέτρηση δικτυωμάτων με τετραγωνικά μάτια, το δίχτυ τεντώνεται εν πρώτοις προς μία διαγώνια διεύθυνση και έπειτα στην άλλη διαγώνια διεύθυνση των ματιών όπως εμφαίνεται στο παράρτημα VIII. 2. Η διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα VI εφαρμόζεται στη μέτρηση κάθε διαγώνιας διεύθυνσης του τετραγωνικού ματιού. Άρθρο 7 Επιλογή ματιών σε παθητικά εργαλεία 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει 20 μάτια από το δίχτυ αλιείας. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη ματιών στο δίχτυ, τα μάτια επιλέγονται από το μέρος του διχτυού που διαθέτει τα μικρότερα μάτια. 2. Κατά την επιλογή ματιών σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν περιλαμβάνονται: α) τα μάτια επάνω, κάτω ή δίπλα σε πλευρική νεύρωση του διχτυού Άρθρο 11 Συνθήκες μέτρησης Τα μάτια μετρώνται μόνον υγρά και όχι παγωμένα. Άρθρο 12 Μέτρηση του μεγέθους κάθε επιλεγέντος ματιού 1. Το μέγεθος κάθε ματιού είναι η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών άκρων των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης, στο σημείο όπου ακινητοποιείται η κινητή σιαγόνα. β) τα μάτια σε απόσταση μέχρι τριών ματιών από ραφές και σχοινιά γ) τα μάτια που έχουν καταστραφείή επισκευαστεί. 2. Στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει διαφορά στη μέτρηση μεταξύ των διαγωνίων ενός μεμονωμένου τετραγωνικού ματιού, χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη διαγώνιος. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις σχετικά με την προετοιμασία και τη χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών Το όργανο μέτρησης ματιών: α) προετοιμάζεται σύμφωνα με το παράρτημα VΙ Άρθρο 13 Προσδιορισμός του μεγέθους των ματιών του διχτυού Το μέγεθος ματιών του διχτυού προσδιορίζεται ως η μέση τιμή, η οποία προκύπτει από το όργανο μέτρησης, από τη σειρά των 20 επιλεγμένων ματιών. β) χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VII. Άρθρο 9 Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών για τη μέτρηση ρομβοειδών ματιών και ματιών T90 Για τη μέτρηση ρομβοειδών ματιών και ματιών T90 σε: α) δικτυώματα με κόμβους και χωρίς κόμβους: όταν μπορείνα καθοριστείη διεύθυνση-ν, το δίχτυ τεντώνεται προς τη διεύθυνση-n των ματιών, όπως φαίνεται στο παράρτημα VΙΙ β) δικτυώματα χωρίς κόμβους: όταν δεν μπορείνα καθοριστείη διεύθυνση-ν, μετράται ο μεγαλύτερος άξονας του ματιού. Άρθρο 14 Προσδιορισμός του μεγέθους των ματιών σε περίπτωση αμφισβήτησης 1. Εάν ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους αμφισβητήσει το αποτέλεσμα ως προς τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών, σύμφωνα με το άρθρο 13, επιλέγονται και μετρώνται 20 μάτια σε άλλο σημείο του διχτυού αλιείας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως Τότε προσδιορίζεται εκ νέου η μέση τιμή του μεγέθους των ματιών, η οποία προκύπτει από το όργανο μέτρησης, με βάση τη μέτρηση και των 40 ματιών. Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο όργανο μέτρησης είναι το οριστικό.

4 L 151/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΝΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 15 Γενικές διατάξεις σχετικά με την επιλογή των νημάτων 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει μάτια από οποιοδήποτε μέρος του διχτυού, για το οποίο πρέπει να τηρείται μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος. 2. Δεν πρέπει να επιλέγονται μέσα σε ένα μάτι νήματα τα οποία έχουν καταστραφείή επισκευαστεί. Άρθρο 19 Συνθήκες μέτρησης Τα νήματα μετρώνται όταν δεν είναι παγωμένα. Άρθρο 20 Μέτρηση του πάχους εκάστου επιλεγέντος νήματος Όταν το πάχος του νήματος παρεμποδίζει το κλείσιμο των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης ή το νήμα δεν διέρχεται εύκολα μέσω της οπής κατά το κλείσιμο των σιαγόνων, η μέτρηση του πάχους του νήματος σημειώνεται από τον επιθεωρητή ως αρνητική μέτρηση ( ). Άρθρο 21 Άρθρο 16 Επιλογή νημάτων δικτυώματος με ρομβοειδή μάτια Τα νήματα δικτυώματος με ρομβοειδή μάτια επιλέγονται κατά τον ακόλουθο τρόπο, όπως φαίνεται στο παράρτημα VIII: Μέτρηση του πάχους νήματος 1. Εάν σημειωθούν περισσότερες από πέντε αρνητικές μετρήσεις ( ) των 20 επιλεγέντων νημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20, ο επιθεωρητής επιλέγει εκ νέου και μετρά 20 πρόσθετα νήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 20. α) στην περίπτωση δικτυώματος μονού νήματος, επιλέγεται το νήμα στις αντίθετες πλευρές 10 ματιών 2. Εάν ευρεθούν περισσότερες από 10 αρνητικές μετρήσεις ( ) στο σύνολο των 40 επιλεγέντων νημάτων, το πάχος νήματος θεωρείται ότι υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το τμήμα αυτό του διχτυού. β) στην περίπτωση δικτυώματος διπλού νήματος, επιλέγεται κάθε έμβολο του νήματος που βρίσκεται στις αντίθετες πλευρές 5 ματιών. Άρθρο 17 Επιλογή νημάτων δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια Τα νήματα δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια επιλέγονται κατά τον ακόλουθο τρόπο, όπως φαίνεται στο παράρτημα VIII: α) στην περίπτωση δικτυώματος μονού νήματος, επιλέγεται το νήμα σε μία μόνο πλευρά, και πάντοτε την ίδια, 20ματιών Άρθρο 22 Μέτρηση του πάχους του νήματος σε περίπτωση αμφισβήτησης 1. Εάν ο πλοίαρχος του σκάφους αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της μέτρησης του πάχους του νήματος, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 2. Ο επιθεωρητής επιλέγει εκ νέου και μετρά 20 διαφορετικά νήματα στο ίδιο μέρος του διχτυού. Εάν ευρεθούν περισσότερες από πέντε αρνητικές μετρήσεις ( ) στο σύνολο των 20 επιλεγέντων νημάτων, το πάχος νήματος θεωρείται ότι υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το μέρος αυτό του διχτυού. Το αποτέλεσμα της μέτρησης αυτής είναι το οριστικό. β) στην περίπτωση δικτυώματος διπλού νήματος, επιλέγεται κάθε έμβολο του νήματος σε μία μόνο πλευρά, και πάντοτε την ίδια, 10 ματιών. Άρθρο 18 Επιλογή του οργάνου μέτρησης πάχους νήματος Πρέπει να χρησιμοποιείται από τον επιθεωρητή όργανο μέτρησης με κυκλική οπή διαμέτρου ίσης προς το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το υπό εξέταση μέρος του διχτυού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Κατάργηση 1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 καταργείται. 2. Η παραπομπή στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/2003 νοείται ως παραπομπή στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα IX.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/9 Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για μεταβατική περίοδο η οποία διαρκεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2009 ένα κράτος μέλος δύναται να εξακολουθήσει να εφαρμόζει, στα ύδατα τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, τις μεθόδους για τον προσδιορισμό του μεγέθους ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/ Εάν ένα κράτος μέλος προτίθεται να εφαρμόσει στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία του τις μεθόδους για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/2003, για μεταβατική περίοδο η οποία διαρκείέως την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή σχετικά και δημοσιεύει αυτή την πληροφορία στον επίσημο δικτυακό του τόπο. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 10Ιουνίου Για την Επιτροπή Joe BORG Μέλος της Επιτροπής

6 L 151/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέγεθος ματιών, διεύθυνση-n και διεύθυνση-t του νήματος του δικτυώματος Σχήμα 1: Μέγεθος ματιών. 2: Διεύθυνση-Τ. 3: Γενική φορά του δικτυώματος. 4: Διεύθυνση-N.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια και δικτύωμα με μάτια T90 Σχήμα 1 Η διεύθυνση του νήματος του δικτυώματος σε ένα τυπικό δίχτυ με ρομβοειδή μάτια (Α) και σε δίχτυ που έχει περιστραφεί κατά 90 (Β) παρουσιάζεται στο κάτωθι σχήμα: A: Τυπικό δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια. B: Δικτύωμα με μάτια T90. 1: Επιμήκης άξονας του διχτυού.

8 L 151/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμήκης άξονας του διχτυού Σχήμα 2

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου μέτρησης των ματιών 1. Το όργανο μέτρησης των ματιών πρέπει να: α) ασκείαυτομάτως διαμήκη δύναμη μέτρησης κατά τη μέτρηση του μεγέθους των ματιών των διχτυών αλιείας β) έχει δύο σιαγόνες, μια σταθερή και μια κινητή, πάχους 2mmη καθεμιά, με στρογγυλευμένα άκρα, με ακτίνα 1mmγια να εξασφαλίζεται ότι οι σιαγόνες γλιστρούν εύκολα πάνω από το νήμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα γ) λειτουργείμε ηλεκτρικό ρεύμα ή, εφόσον λειτουργείμε μπαταρία, πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει διαδοχικές μετρήσεις ματιών πριν αποφορτιστεί δ) μπορείνα ασκήσει επιλεγμένες διαμήκεις δυνάμεις στα μάτια, 5 έως 180 N, με ακρίβεια 1 Ν ε) διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα για τη μέτρηση της ασκούμενης δύναμης στ) μπορείνα επιμηκύνει ένα μάτι με σταθερή ταχύτητα 300 ± 30 mm/λεπτό με την κινητή σιαγόνα ζ) μπορείνα μετρά μάτια από 10 έως 300 mm και να διαθέτει αποσπώμενες σιαγόνες για χρήση σε μικρά και μεγάλα μάτια η) έχει ακρίβεια μέτρησης 1mm θ) έχει στερεή δομή και να μη στρεβλώνεται λόγω βάρους ι) είναι ελαφρύ αλλά ισχυρό και να ζυγίζει το πολύ έως 2,5 kg ια) ιβ) ιγ) ιδ) ιε) είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση λόγω της έκθεσης στο θαλάσσιο στοιχείο είναι αδιάβροχο και να μη φθείρεται από τη σκόνη [πρότυπο IP56 ( 1 )] παραμένει σταθερό όταν λειτουργείσε θερμοκρασία από 10 έως 45 C αντέχει σε θερμοκρασίες από 30 έως 70 C κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς ελέγχεται από λογισμικό το οποίο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργιών και τη δυνατότητα αυτοδοκιμής των ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών κατά τη θέση του οργάνου μέτρησης σε λειτουργία ιστ) εμφανίζει μήνυμα ότι το όργανο μέτρησης είναι έτοιμο για χρήση και σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει μήνυμα σφάλματος, να κλείνει και να διακόπτει τη λειτουργία του ιζ) ιη) ιθ) είναι δυνατόν να λειτουργεί με ένα χέρι και να είναι δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες του μέσω εξωτερικών κουμπιών εμφανίζει τα στοιχεία συνολικά και να παρουσιάζει κάθε μέτρηση, τον αριθμό των μετρήσεων στη σειρά και τη μέση τιμή σε χιλιοστά αποθηκεύει τα στοιχεία 1 000, τουλάχιστον, μετρήσεων στη μνήμη του και να μπορείνα διαβιβάσει τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κ) διαθέτει λειτουργία για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους ματιού στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο 0,1 mm κα) διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό με λειτουργία η οποία θα του επιτρέπει να επιλέγει αυτόματα τη μεγαλύτερη διαγώνιο κάθε ματιού για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους ματιού του δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια κβ) αποθηκεύει τα στοιχεία όλων των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 2. Ορισμένα δικτυώματα υφίστανται ερπυσμό κάτω από μεγάλο φορτίο. Το όργανο μέτρησης πρέπει να αντιμετωπίζει αυτή την περίπτωση ασκώντας εκ νέου την καθορισμένη δύναμη, δυνατότητα για την οποία απαιτείται ένας αλγόριθμος στο λογισμικό ελέγχου της λειτουργίας του, όπως περιγράφεται στο προσάρτημα. ( 1 ) Οι κωδικοίεσωτερικής προστασίας [Internal Protection (IP)] ορίζονται στο διεθνές πρότυπο της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)

10 L 151/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχήμα (Τα παρακάτω σχήματα παρατίθενται για επεξηγηματικούς λόγους μόνον) Περιγραφή 1 Σταθερή σιαγόνα με δυναμόμετρο 2 Κινητή σιαγόνα 3 Οθόνη Προδιαγραφές Μέτρηση μήκους Εύρος: mm Ορθότητα: ± 1 mm Μέτρηση δύναμης Εύρος: N Ακρίβεια: ± 1 N Σταθερές δυνάμεις μέτρησης: 10N,20N,50N,125N Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας: 300 ± 30 mm/λεπτό ( 1 ) Διάρκεια της μπαταρίας: τουλάχιστον μετρήσεις Αποθήκευση δεδομένων Μνήμη: τουλάχιστον μετρήσεις Θερμοκρασίες: Λειτουργία: 10 έως 40 C Αποθήκευση 30 έως 70 C Αδιάβροχο σύμφωνα με το πρότυπο IP56 Ανθεκτικό στους κραδασμούς Βάρος μέγιστο βάρος 2,5 kg ( 1 ) Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας κατά τη διάρκεια της έκτασης το ματιού. Η ταχύτητα της κινητής σιαγόνας μπορείνα είναι υψηλότερη όταν δεν ασκείται δύναμη στο όργανο μέτρησης.

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/15 Προσάρτημα του παραρτήματος III Αλγόριθμος μέτρησης Για να συνεκτιμηθείο ερπυσμός που μπορείνα υποστείένα μάτι σε έκταση: 1. Εκτείνουμε την κινητή σιαγόνα στο μάτι με σταθερή ταχύτητα 300 ± 30 mm/λεπτό ( 1 ), έως ότου επιτευχθείη δύναμη μέτρησης. 2. Σταματούμε τον κινητήρα και περιμένουμε για 1 δευτερόλεπτο. 3. Εάν η δύναμη μειωθείκάτω από το 80 % της δύναμης μέτρησης που έχει προκαθοριστεί, εκτείνουμε την κινητή σιαγόνα στο μάτι έως ότου επιτύχουμε εκ νέου τη δύναμη μέτρησης. ( 1 ) Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας κατά τη διάρκεια της έκτασης του ματιού. Η ταχύτητα της κινητής σιαγόνας μπορείνα είναι υψηλότερη όταν δεν ασκείται δύναμη στο όργανο μέτρησης.

12 L 151/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου μέτρησης πάχους νήματος Τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος πρέπει να: α) κατασκευάζονται από άφθαρτο, ανοξείδωτο υλικό, ανθεκτικό στις αντίξοες θαλάσσιες συνθήκες και σύμφωνα με τα σχέδια του παρακάτω σχήματος β) διαθέτουν στρογγυλευμένα άκρα γύρω από την περιφέρεια κάθε πλευράς της κυκλικής οπής για τη μέτρηση του πάχους του νήματος (της οπής), ώστε να αποφεύγεται η τριβή κατά το τέντωμα του νήματος μέσω της οπής κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης γ) είναι κατασκευασμένα με στρογγυλευμένη την αιχμή των λαβίδων ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή των σιαγόνων σε δικτυώματα διπλού νήματος δ) διαθέτουν σιαγόνες που κινούνται παράλληλα, με αρκετή ισχύ ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των σιαγόνων κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, δεδομένου ότι σε κάθε μέτρηση οι σιαγόνες συμπιέζονται με το χέρι για να κλείσουν ε) οι εσωτερικές πλευρές των σιαγόνων τους έχουν υποστείεκγλυφή ώστε να υπάρχει μέγιστο διάκενο 0,5 mm σε απόσταση 1mmαπό κάθε πλευρά της οπής όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση μεμονωμένων ινών υλικού από πλεγμένες ή συνεστραμμένες κατασκευές δικτυώματος που προεξέχει στις επίπεδες επιφάνειες των σιαγόνων σε κάθε πλευρά της οπής επάνω στην οποία επικάθεται το νήμα στ) παρουσιάζουν, όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, τη διάμετρο της κυκλικής οπής σε χιλιοστά σε μία από τις σιαγόνες δίπλα από την οπή οι σιαγόνες είναι κλειστές όταν η επιφάνεια και των δύο εσωτερικών πλευρών των σιαγόνων εγγίζουν η μία την άλλη και είναι επίπεδες ζ) φέρουν την επιγραφή «όργανο μέτρησης ΕΚ» και στη χειρολαβή και στις σιαγόνες η) παρουσιάζουν ανοχή διαμέτρου της οπής 0 + 0,1 mm θ) μεταφέρονται εύκολα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τεσσάρων οργάνων μέτρησης (4 mm, 5 mm, 6 mm, και 8 mm) από τον επιθεωρητή κατά τη διάρκεια μετεπιβίβασης από σκάφος σε σκάφος εν πλω ι) είναι εύκολη η αναγνώρισή τους εάν είναι διαφορετικών μεγεθών ια) εισάγονται εύκολα σε δικτύωμα διπλού νήματος λειτουργούν εύκολα με ένα χέρι μετά την εισαγωγή του οργάνου μέτρησης σε θέση ελέγχου.

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/17 Σχήμα Συναρμολόγηση των λαβίδων μέτρησης νήματος

14 L 151/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Βαθμονόμηση και δοκιμή του οργάνου μέτρησης ματιών A. Επαλήθευση της μέτρησης του μήκους Η επαλήθευση της μέτρησης του μήκους πραγματοποιείται με την εισαγωγή των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθείκατά την επιθεώρηση σε σχισμές διαφορετικού μήκους στη βαθμονομημένη άκαμπτη πλάκα δοκιμής. Η επαλήθευση αυτή μπορείνα πραγματοποιηθείανά πάσα στιγμή. Σχήμα 1 Μήκος των σχισμών σε mm

16 L 151/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης B. Επαλήθευση της μέτρησης της δύναμης Η επαλήθευση της μέτρησης της δύναμης πραγματοποιείται αναρτώντας τα βαθμονομημένα βάρη στη σταθερή σιαγόνα η οποία φέρει το στοιχείο δυναμομέτρου, κρατώντας ταυτόχρονα το όργανο μέτρησης σε κάθετη και ασφαλή θέση. Για τα βάρη πρέπει να ισχύουν οι εξής τιμές: 10, 20, 50 και 125 N. Τα βάρη δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνον υπό συνθήκες σταθερότητας. Σχήμα 2 (Το παρακάτω σχήμα παρατίθεται για επεξηγηματικούς λόγους μόνον) 1: Βάρος δοκιμής.

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/21 1. Ο επιθεωρητής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Προετοιμασία του οργάνου μέτρησης ματιών α) επιλέγει το κατάλληλο μέγεθος σιαγόνας για τα μάτια που πρόκειται να μετρήσει β) βεβαιώνεται ότι οι σιαγόνες είναι καθαρές γ) βεβαιώνεται ότι το όργανο μέτρησης πραγματοποιείεπιτυχώς την αυτοδοκιμή δ) επιλέγει τη δύναμη μέτρησης που πρόκειται να ασκηθείως εξής: i) όσον αφορά τα ενεργά εργαλεία: 20 N για μάτια μεγέθους < 35 mm, 50 N για μάτια μεγέθους 35 mm και < 55 mm, 125 N για μάτια μεγέθους 55 mm ii) όσον αφορά τα αδρανή εργαλεία: 10 N για όλα τα μεγέθη ματιών ε) επαληθεύει τη ρύθμιση που έχει επιλεγείγια τον τύπο των σιαγόνων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η «κανονική». Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται μικρές ή μεγάλες σιαγόνες, ο επιθεωρητής εισάγει τον κατάλογο επιλογών και μετατρέπει ανάλογα το είδος των σιαγόνων. 2. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο 1 το όργανο είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει μετρήσεις ματιών.

18 L 151/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών κατά την επιθεώρηση Κατά τη μέτρηση των ματιών ο επιθεωρητής: α) εισάγει τις σιαγόνες στο άνοιγμα του ματιού με τη σταθερή σιαγόνα του οργάνου μέτρησης επάνω στον κόμβο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα β) θέτει σε λειτουργία το όργανο μέτρησης ανοίγοντας τις σιαγόνες έως ότου η κινητή σιαγόνα αγγίξει τον αντίθετο κόμβο και σταματήσει όταν έχει ασκηθείτο καθορισμένο επίπεδο δύναμης. Σχήμα 1: Μέγεθος ματιών. 2: Διεύθυνση-N. 3: Σταθερή σιαγόνα. 4: Κινητή σιαγόνα.

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Νήματα δικτυώματος με ρομβοειδή και με τετράγωνα μάτια Σχήμα

20 L 151/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Πίνακας αντιστοιχίας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 9 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 11 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 7 Άρθρο 13 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 14 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 10 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 5 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 11 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 11 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 8 Άρθρο 13 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 6 Άρθρο 15 Άρθρο 14 Άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 16 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 3

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 Παρών κανονισμός Άρθρο 16 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 15 παράγραφος 1 Άρθρο 17 παράγραφος 2 Άρθρο 15 παράγραφος 2 Άρθρο 17 παράγραφος 3 Άρθρο 18 παράγραφος 1 Άρθρο 19 Άρθρο 18 παράγραφος 2 Άρθρο 16 Άρθρο 18 παράγραφος 3 Άρθρο 17 Άρθρο 19 παράγραφος 1 Άρθρο 20 Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 21 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 3 Άρθρο 21 παράγραφος 2 Άρθρο 20 Άρθρο 22

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε στεγνωτήρες χεριών που αντί της θερμότητας, χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 327/13 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2010 περί κοινής μεθόδου ασφάλειας για

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Επιθεωρήσεων... 1 1.1. Εισαγωγή... 1 1.2. Επισκόπηση Επιλογών Εφαρμογής... 1 1.3. Διαδικασίες Εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 30.11.2012 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 621 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Συντοµευµένη απόδοση

Συντοµευµένη απόδοση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική ελέγχου της αλιείας Απόσπασµα από το Εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρµογή του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας

Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Αυτόματα συστήματα συρόμενης πόρτας Ποιότητα είναι η δύναμή μας Η TORMAX υλοποιεί από κοινού με αξιόπιστους συνεργάτεςσε όλο τον κόσμο λύσεις συρόμενων πορτών για πολύ διαφορετικές ανάγκες. Η καρδιά του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 301.21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Δ17Γ5002426ΕΞ2013 ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου Τ.Κ.: 71.0 FAX: 87-600 Ηράκλειο 10 / /015 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κλωβού αλουμινίου σφυροβολίας δισκοβολίας και εξοπλισμού στίβου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.M.A.E 63267/04/Β/07/98 EΠIXEIPHΣEΩΣ

ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ- ΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.M.A.E 63267/04/Β/07/98 EΠIXEIPHΣEΩΣ ΠΛΗΡΕΣ ΠPOΣAPTHMA TOY IΣOΛOΓIΣMOY THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2009 KAI TΩN AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 1.1.2009-31.12.2009 (βάσει των διατάξεων του κωδ. N. 2190/1920, όπως τροποποιημένες με τα άρθρα 30 και 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα