(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 517/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 48, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 θεσπίζει τεχνικά μέτρα διατήρησης τα οποία εφαρμόζονται στην αλίευση και εκφόρτωση αλιευτικών πόρων στα θαλάσσια ύδατα τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Στον εν λόγω κανονισμό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση λεπτομερών κανόνων για τη μέτρηση του πάχους των νημάτων και τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών των διχτυών αλιείας. (4) Για τους σκοπούς της διαδικασίας ελέγχου, είναι αναγκαίο να καθοριστείο τύπος του οργάνου που πρέπει να χρησιμοποιείται καθώς και ο τρόπος χρήσης του, ο τρόπος επιλογής των προς μέτρηση ματιών, η μέθοδος με την οποία πρέπει να μετράται κάθε ένα από αυτά, ο τρόπος υπολογισμού του μεγέθους των ματιών του διχτυού, η διαδικασία επιλογής των νημάτων των ματιών για τη μέτρηση του πάχους του νήματος καθώς και η περιγραφή της διαδικασίας επιθεώρησης. (5) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας μέτρησης από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια μιας επιθεώρησης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετη τελική μέτρηση. (6) Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 πρέπει να καταργηθείκαι να αντικατασταθείαπό τον παρόντα κανονισμό. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας ( 2 ) περιέχει ορισμένους τεχνικούς κανόνες που αφορούν τη χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας. Ωστόσο, η χρήση των εν λόγω οργάνων μέτρησης από επιθεωρητές αλιείας οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις σε αμφισβητήσεις μεταξύ επιθεωρητών αλιείας και αλιέων όσον αφορά τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της μέτρησης των ματιών, ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησης αυτών των οργάνων. (3) Επιπλέον, η πρόσφατη τεχνική πρόοδος που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη οργάνων για τον προσδιορισμό του μεγέθους ματιών των διχτυών αλιείας έχει αυξήσει το βαθμό ακριβείας τους. Ενδείκνυται να προβλεφθεί η χρήση αυτών των βελτιωμένων οργάνων τόσο από τους κοινοτικούς όσο και από τους εθνικούς επιθεωρητές αλιείας. Συνεπώς, η χρήση του νέου οργάνου μέτρησης πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους επιθεωρητές της Κοινότητας και για τους εθνικούς επιθεωρητές αλιείας των κρατών μελών και να φέρει τη σήμανση «όργανο μέτρησης ΕΚ». ( 1 ) ΕΕ L 125 της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 (ΕΕ L 345 της , σ. 5). ( 2 ) ΕΕ L22της , σ. 5. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 όσον αφορά τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας από κοινοτικούς και εθνικούς επιθεωρητές. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «όργανο μέτρησης ματιών»: ένα όργανο μέτρησης ματιών με δύο σιαγόνες, το οποίο εφαρμόζει αυτομάτως διαμήκεις δυνάμεις, μεταξύ 5 έως 180 Newton (N) στα μάτια των διχτυών, με ακρίβεια 1 Ν

2 L 151/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) «ενεργά εργαλεία»: τα αλιευτικά εργαλεία για τα οποία απαιτείται, κατά τη διαδικασία αλίευσης, ενεργός κίνηση του εργαλείου, και περιλαμβάνουν ιδίως συρόμενα κυκλωτικά εργαλεία, τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια συρόμενα δίχτυα γ) «αδρανή εργαλεία»: τα αλιευτικά εργαλεία για τα οποία η διαδικασία αλίευσης δεν απαιτεί την ενεργό κίνησή τους και περιλαμβάνουν απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής, μανωμένα δίχτυα, δίχτυα-παγίδες, παραγάδια, κιούρτους και ιχθυοπαγίδες δ) «διεύθυνση-n» όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η διεύθυνση κάθετα προς τη γενική φορά του νήματος, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ε) «διεύθυνση-τ»: i) όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η διεύθυνση παράλληλα προς τη γενική φορά του νήματος, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ii) όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η διεύθυνση κάθετα προς τη διεύθυνση-ν στ) «μέγεθος ματιών»: i) όσον αφορά τα δικτυώματα με κόμβους: η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ δυο κόμβων του ίδιου ματιού σε αντίθετες πλευρές ύστερα από πλήρη επιμήκυνση, όπως φαίνεται στο παράρτημα Ι ii) όσον αφορά τα δικτυώματα χωρίς κόμβους: η εσωτερική απόσταση μεταξύ των σημείων συναρμογής του ίδιου ματιού που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές, ύστερα από πλήρη επιμήκυνσή τους κατά μήκος του μεγαλύτερου άξονα ζ) «ρομβοειδή μάτια»: τα μάτια του σχεδίου 1 του παραρτήματος II, αποτελούμενα από τέσσερις πλευρές ιδίου μήκους, όπου οι δύο διαγώνιοι του ματιού είναι κάθετες και η μια διαγώνιος είναι παράλληλη προς το διαμήκη άξονα του διχτυού, όπως φαίνεται στην εικόνα 2 του παραρτήματος ΙΙ θ) «τετράγωνα μάτια»: τα τετράπλευρα μάτια τα οποία αποτελούνται από δύο ζεύγη παράλληλων πλευρών του ιδίου μήκους εκ των οποίων το ένα ζεύγος είναι παράλληλο και το άλλο κάθετο προς το διαμήκη άξονα του διχτυού (i) «μάτια T90»: ρομβοειδή μάτια δικτυώματος με κόμβους, όπως φαίνεται στο σχέδιο 1 του παραρτήματος II, που είναι πλεγμένα κατά τρόπο ώστε η διεύθυνση-t του δικτυώματος να είναι παράλληλη προς το διαμήκη άξονα του διχτυού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚ Άρθρο 3 Όργανο μέτρησης ματιών και όργανα μέτρησης πάχους νήματος 1. Τόσο οι κοινοτικοίόσο και οι εθνικοίεπιθεωρητές χρησιμοποιούν το όργανο μέτρησης ματιών και όργανα μέτρησης πάχους νήματος τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και του πάχους του νήματος των διχτυών αλιείας κατά τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων αλιείας. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για το όργανο μέτρησης ματιών παρουσιάζονται στο παράρτημα III. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος παρουσιάζονται στο παράρτημα IV. 4. Το όργανο μέτρησης ματιών και τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος της παραγράφου 1 φέρουν την ένδειξη «όργανο μέτρησης ΕΚ» και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή τους ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα. 5. Το όργανο μέτρησης ματιών και τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος που πωλούνται ή διανέμονται για χρήση από οντότητες ή πρόσωπα εκτός των εθνικών αλιευτικών αρχών, απαγορεύεται να φέρουν την ένδειξη «όργανο μέτρησης ΕΚ». Άρθρο 4 Όργανα βαθμονόμησης για το όργανο μέτρησης ματιών Τα βαθμονομημένα βάρη δοκιμής και η βαθμονομημένη πλάκα μέτρησης δοκιμής η οποία εμφαίνεται στην εικόνα 1 του παραρτήματος V πιστοποιούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και φέρουν την ένδειξη «ΕΚ». Άρθρο 5 Έλεγχος του οργάνου μέτρησης ματιών Η ακρίβεια του οργάνου μέτρησης ματιών επαληθεύεται: α) με εισαγωγή των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης σε σχισμές της βαθμονομημένης πλάκας δοκιμής, όπως προβλέπεται στην εικόνα 1 του παραρτήματος V β) με ανάρτηση των βαθμονομημένων βαρών δοκιμής στη σταθερή σιαγόνα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο 2 του παραρτήματος V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 6 Επιλογή ματιών σε ενεργά εργαλεία 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει σειρά 20 διαδοχικών ματιών του διχτυού σύμφωνα με την εξής διεύθυνση: α) όσον αφορά τα ρομβοειδή και τα τετραγωνικά μάτια, στη διεύθυνση του διαμήκη άξονα του διχτυού

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/7 β) όσον αφορά τα μάτια Τ90, κάθετα προς τη διεύθυνση του διαμήκη άξονα του διχτυού. 2. Μάτια που απέχουν λιγότερο από τρία μάτια από την πλευρική νεύρωση, τις ραφές, τα σχοινιά ή το σχοινίδεσίματος του σάκου, δεν μετρώνται. Η απόσταση αυτή πρέπει να μετράται κάθετα προς τις ραφές, τα σχοινιά ή το σχοινίδεσίματος του σάκου με το δίχτυ τεντωμένο προς τη διεύθυνση της μέτρησης. Μάτια τα οποία είναι κατεστραμμένα ή έχουν επισκευαστεί ή χρησιμεύουν για τη στερέωση προσαρτημάτων του διχτυού, δεν μετρώνται. 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα προς μέτρηση μάτια δεν χρειάζεται να είναι διαδοχικά εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστείλόγω της εφαρμογής της παραγράφου 2. Άρθρο 10 Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών για τη μέτρηση τετραγωνικών ματιών 1. Κατά τη μέτρηση δικτυωμάτων με τετραγωνικά μάτια, το δίχτυ τεντώνεται εν πρώτοις προς μία διαγώνια διεύθυνση και έπειτα στην άλλη διαγώνια διεύθυνση των ματιών όπως εμφαίνεται στο παράρτημα VIII. 2. Η διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτημα VI εφαρμόζεται στη μέτρηση κάθε διαγώνιας διεύθυνσης του τετραγωνικού ματιού. Άρθρο 7 Επιλογή ματιών σε παθητικά εργαλεία 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει 20 μάτια από το δίχτυ αλιείας. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη ματιών στο δίχτυ, τα μάτια επιλέγονται από το μέρος του διχτυού που διαθέτει τα μικρότερα μάτια. 2. Κατά την επιλογή ματιών σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν περιλαμβάνονται: α) τα μάτια επάνω, κάτω ή δίπλα σε πλευρική νεύρωση του διχτυού Άρθρο 11 Συνθήκες μέτρησης Τα μάτια μετρώνται μόνον υγρά και όχι παγωμένα. Άρθρο 12 Μέτρηση του μεγέθους κάθε επιλεγέντος ματιού 1. Το μέγεθος κάθε ματιού είναι η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών άκρων των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης, στο σημείο όπου ακινητοποιείται η κινητή σιαγόνα. β) τα μάτια σε απόσταση μέχρι τριών ματιών από ραφές και σχοινιά γ) τα μάτια που έχουν καταστραφείή επισκευαστεί. 2. Στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει διαφορά στη μέτρηση μεταξύ των διαγωνίων ενός μεμονωμένου τετραγωνικού ματιού, χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη διαγώνιος. Άρθρο 8 Γενικές διατάξεις σχετικά με την προετοιμασία και τη χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών Το όργανο μέτρησης ματιών: α) προετοιμάζεται σύμφωνα με το παράρτημα VΙ Άρθρο 13 Προσδιορισμός του μεγέθους των ματιών του διχτυού Το μέγεθος ματιών του διχτυού προσδιορίζεται ως η μέση τιμή, η οποία προκύπτει από το όργανο μέτρησης, από τη σειρά των 20 επιλεγμένων ματιών. β) χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VII. Άρθρο 9 Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών για τη μέτρηση ρομβοειδών ματιών και ματιών T90 Για τη μέτρηση ρομβοειδών ματιών και ματιών T90 σε: α) δικτυώματα με κόμβους και χωρίς κόμβους: όταν μπορείνα καθοριστείη διεύθυνση-ν, το δίχτυ τεντώνεται προς τη διεύθυνση-n των ματιών, όπως φαίνεται στο παράρτημα VΙΙ β) δικτυώματα χωρίς κόμβους: όταν δεν μπορείνα καθοριστείη διεύθυνση-ν, μετράται ο μεγαλύτερος άξονας του ματιού. Άρθρο 14 Προσδιορισμός του μεγέθους των ματιών σε περίπτωση αμφισβήτησης 1. Εάν ο πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους αμφισβητήσει το αποτέλεσμα ως προς τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών, σύμφωνα με το άρθρο 13, επιλέγονται και μετρώνται 20 μάτια σε άλλο σημείο του διχτυού αλιείας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως Τότε προσδιορίζεται εκ νέου η μέση τιμή του μεγέθους των ματιών, η οποία προκύπτει από το όργανο μέτρησης, με βάση τη μέτρηση και των 40 ματιών. Το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο όργανο μέτρησης είναι το οριστικό.

4 L 151/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΝΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 15 Γενικές διατάξεις σχετικά με την επιλογή των νημάτων 1. Ο επιθεωρητής επιλέγει μάτια από οποιοδήποτε μέρος του διχτυού, για το οποίο πρέπει να τηρείται μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος. 2. Δεν πρέπει να επιλέγονται μέσα σε ένα μάτι νήματα τα οποία έχουν καταστραφείή επισκευαστεί. Άρθρο 19 Συνθήκες μέτρησης Τα νήματα μετρώνται όταν δεν είναι παγωμένα. Άρθρο 20 Μέτρηση του πάχους εκάστου επιλεγέντος νήματος Όταν το πάχος του νήματος παρεμποδίζει το κλείσιμο των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης ή το νήμα δεν διέρχεται εύκολα μέσω της οπής κατά το κλείσιμο των σιαγόνων, η μέτρηση του πάχους του νήματος σημειώνεται από τον επιθεωρητή ως αρνητική μέτρηση ( ). Άρθρο 21 Άρθρο 16 Επιλογή νημάτων δικτυώματος με ρομβοειδή μάτια Τα νήματα δικτυώματος με ρομβοειδή μάτια επιλέγονται κατά τον ακόλουθο τρόπο, όπως φαίνεται στο παράρτημα VIII: Μέτρηση του πάχους νήματος 1. Εάν σημειωθούν περισσότερες από πέντε αρνητικές μετρήσεις ( ) των 20 επιλεγέντων νημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20, ο επιθεωρητής επιλέγει εκ νέου και μετρά 20 πρόσθετα νήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 20. α) στην περίπτωση δικτυώματος μονού νήματος, επιλέγεται το νήμα στις αντίθετες πλευρές 10 ματιών 2. Εάν ευρεθούν περισσότερες από 10 αρνητικές μετρήσεις ( ) στο σύνολο των 40 επιλεγέντων νημάτων, το πάχος νήματος θεωρείται ότι υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το τμήμα αυτό του διχτυού. β) στην περίπτωση δικτυώματος διπλού νήματος, επιλέγεται κάθε έμβολο του νήματος που βρίσκεται στις αντίθετες πλευρές 5 ματιών. Άρθρο 17 Επιλογή νημάτων δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια Τα νήματα δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια επιλέγονται κατά τον ακόλουθο τρόπο, όπως φαίνεται στο παράρτημα VIII: α) στην περίπτωση δικτυώματος μονού νήματος, επιλέγεται το νήμα σε μία μόνο πλευρά, και πάντοτε την ίδια, 20ματιών Άρθρο 22 Μέτρηση του πάχους του νήματος σε περίπτωση αμφισβήτησης 1. Εάν ο πλοίαρχος του σκάφους αμφισβητήσει το αποτέλεσμα της μέτρησης του πάχους του νήματος, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 2. Ο επιθεωρητής επιλέγει εκ νέου και μετρά 20 διαφορετικά νήματα στο ίδιο μέρος του διχτυού. Εάν ευρεθούν περισσότερες από πέντε αρνητικές μετρήσεις ( ) στο σύνολο των 20 επιλεγέντων νημάτων, το πάχος νήματος θεωρείται ότι υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το μέρος αυτό του διχτυού. Το αποτέλεσμα της μέτρησης αυτής είναι το οριστικό. β) στην περίπτωση δικτυώματος διπλού νήματος, επιλέγεται κάθε έμβολο του νήματος σε μία μόνο πλευρά, και πάντοτε την ίδια, 10 ματιών. Άρθρο 18 Επιλογή του οργάνου μέτρησης πάχους νήματος Πρέπει να χρησιμοποιείται από τον επιθεωρητή όργανο μέτρησης με κυκλική οπή διαμέτρου ίσης προς το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος νήματος για το υπό εξέταση μέρος του διχτυού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23 Κατάργηση 1. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 καταργείται. 2. Η παραπομπή στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/2003 νοείται ως παραπομπή στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα IX.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/9 Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις 1. Για μεταβατική περίοδο η οποία διαρκεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2009 ένα κράτος μέλος δύναται να εξακολουθήσει να εφαρμόζει, στα ύδατα τα οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του, τις μεθόδους για τον προσδιορισμό του μεγέθους ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος των διχτυών που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/ Εάν ένα κράτος μέλος προτίθεται να εφαρμόσει στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία του τις μεθόδους για τον προσδιορισμό του μεγέθους των ματιών και τη μέτρηση του πάχους του νήματος που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 129/2003, για μεταβατική περίοδο η οποία διαρκείέως την 1η Σεπτεμβρίου 2009, ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή σχετικά και δημοσιεύει αυτή την πληροφορία στον επίσημο δικτυακό του τόπο. Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 10Ιουνίου Για την Επιτροπή Joe BORG Μέλος της Επιτροπής

6 L 151/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Μέγεθος ματιών, διεύθυνση-n και διεύθυνση-t του νήματος του δικτυώματος Σχήμα 1: Μέγεθος ματιών. 2: Διεύθυνση-Τ. 3: Γενική φορά του δικτυώματος. 4: Διεύθυνση-N.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια και δικτύωμα με μάτια T90 Σχήμα 1 Η διεύθυνση του νήματος του δικτυώματος σε ένα τυπικό δίχτυ με ρομβοειδή μάτια (Α) και σε δίχτυ που έχει περιστραφεί κατά 90 (Β) παρουσιάζεται στο κάτωθι σχήμα: A: Τυπικό δικτύωμα με ρομβοειδή μάτια. B: Δικτύωμα με μάτια T90. 1: Επιμήκης άξονας του διχτυού.

8 L 151/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμήκης άξονας του διχτυού Σχήμα 2

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου μέτρησης των ματιών 1. Το όργανο μέτρησης των ματιών πρέπει να: α) ασκείαυτομάτως διαμήκη δύναμη μέτρησης κατά τη μέτρηση του μεγέθους των ματιών των διχτυών αλιείας β) έχει δύο σιαγόνες, μια σταθερή και μια κινητή, πάχους 2mmη καθεμιά, με στρογγυλευμένα άκρα, με ακτίνα 1mmγια να εξασφαλίζεται ότι οι σιαγόνες γλιστρούν εύκολα πάνω από το νήμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα γ) λειτουργείμε ηλεκτρικό ρεύμα ή, εφόσον λειτουργείμε μπαταρία, πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει διαδοχικές μετρήσεις ματιών πριν αποφορτιστεί δ) μπορείνα ασκήσει επιλεγμένες διαμήκεις δυνάμεις στα μάτια, 5 έως 180 N, με ακρίβεια 1 Ν ε) διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα για τη μέτρηση της ασκούμενης δύναμης στ) μπορείνα επιμηκύνει ένα μάτι με σταθερή ταχύτητα 300 ± 30 mm/λεπτό με την κινητή σιαγόνα ζ) μπορείνα μετρά μάτια από 10 έως 300 mm και να διαθέτει αποσπώμενες σιαγόνες για χρήση σε μικρά και μεγάλα μάτια η) έχει ακρίβεια μέτρησης 1mm θ) έχει στερεή δομή και να μη στρεβλώνεται λόγω βάρους ι) είναι ελαφρύ αλλά ισχυρό και να ζυγίζει το πολύ έως 2,5 kg ια) ιβ) ιγ) ιδ) ιε) είναι κατασκευασμένο από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση λόγω της έκθεσης στο θαλάσσιο στοιχείο είναι αδιάβροχο και να μη φθείρεται από τη σκόνη [πρότυπο IP56 ( 1 )] παραμένει σταθερό όταν λειτουργείσε θερμοκρασία από 10 έως 45 C αντέχει σε θερμοκρασίες από 30 έως 70 C κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς ελέγχεται από λογισμικό το οποίο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής λειτουργιών και τη δυνατότητα αυτοδοκιμής των ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών κατά τη θέση του οργάνου μέτρησης σε λειτουργία ιστ) εμφανίζει μήνυμα ότι το όργανο μέτρησης είναι έτοιμο για χρήση και σε αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει μήνυμα σφάλματος, να κλείνει και να διακόπτει τη λειτουργία του ιζ) ιη) ιθ) είναι δυνατόν να λειτουργεί με ένα χέρι και να είναι δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες του μέσω εξωτερικών κουμπιών εμφανίζει τα στοιχεία συνολικά και να παρουσιάζει κάθε μέτρηση, τον αριθμό των μετρήσεων στη σειρά και τη μέση τιμή σε χιλιοστά αποθηκεύει τα στοιχεία 1 000, τουλάχιστον, μετρήσεων στη μνήμη του και να μπορείνα διαβιβάσει τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή κ) διαθέτει λειτουργία για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους ματιού στρογγυλεμένο στο πλησιέστερο 0,1 mm κα) διαθέτει ενσωματωμένο λογισμικό με λειτουργία η οποία θα του επιτρέπει να επιλέγει αυτόματα τη μεγαλύτερη διαγώνιο κάθε ματιού για τον υπολογισμό του μέσου μεγέθους ματιού του δικτυώματος με τετραγωνικά μάτια κβ) αποθηκεύει τα στοιχεία όλων των μετρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 2. Ορισμένα δικτυώματα υφίστανται ερπυσμό κάτω από μεγάλο φορτίο. Το όργανο μέτρησης πρέπει να αντιμετωπίζει αυτή την περίπτωση ασκώντας εκ νέου την καθορισμένη δύναμη, δυνατότητα για την οποία απαιτείται ένας αλγόριθμος στο λογισμικό ελέγχου της λειτουργίας του, όπως περιγράφεται στο προσάρτημα. ( 1 ) Οι κωδικοίεσωτερικής προστασίας [Internal Protection (IP)] ορίζονται στο διεθνές πρότυπο της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC)

10 L 151/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχήμα (Τα παρακάτω σχήματα παρατίθενται για επεξηγηματικούς λόγους μόνον) Περιγραφή 1 Σταθερή σιαγόνα με δυναμόμετρο 2 Κινητή σιαγόνα 3 Οθόνη Προδιαγραφές Μέτρηση μήκους Εύρος: mm Ορθότητα: ± 1 mm Μέτρηση δύναμης Εύρος: N Ακρίβεια: ± 1 N Σταθερές δυνάμεις μέτρησης: 10N,20N,50N,125N Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας: 300 ± 30 mm/λεπτό ( 1 ) Διάρκεια της μπαταρίας: τουλάχιστον μετρήσεις Αποθήκευση δεδομένων Μνήμη: τουλάχιστον μετρήσεις Θερμοκρασίες: Λειτουργία: 10 έως 40 C Αποθήκευση 30 έως 70 C Αδιάβροχο σύμφωνα με το πρότυπο IP56 Ανθεκτικό στους κραδασμούς Βάρος μέγιστο βάρος 2,5 kg ( 1 ) Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας κατά τη διάρκεια της έκτασης το ματιού. Η ταχύτητα της κινητής σιαγόνας μπορείνα είναι υψηλότερη όταν δεν ασκείται δύναμη στο όργανο μέτρησης.

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/15 Προσάρτημα του παραρτήματος III Αλγόριθμος μέτρησης Για να συνεκτιμηθείο ερπυσμός που μπορείνα υποστείένα μάτι σε έκταση: 1. Εκτείνουμε την κινητή σιαγόνα στο μάτι με σταθερή ταχύτητα 300 ± 30 mm/λεπτό ( 1 ), έως ότου επιτευχθείη δύναμη μέτρησης. 2. Σταματούμε τον κινητήρα και περιμένουμε για 1 δευτερόλεπτο. 3. Εάν η δύναμη μειωθείκάτω από το 80 % της δύναμης μέτρησης που έχει προκαθοριστεί, εκτείνουμε την κινητή σιαγόνα στο μάτι έως ότου επιτύχουμε εκ νέου τη δύναμη μέτρησης. ( 1 ) Ταχύτητα της κινητής σιαγόνας κατά τη διάρκεια της έκτασης του ματιού. Η ταχύτητα της κινητής σιαγόνας μπορείνα είναι υψηλότερη όταν δεν ασκείται δύναμη στο όργανο μέτρησης.

12 L 151/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Τεχνικές προδιαγραφές του οργάνου μέτρησης πάχους νήματος Τα όργανα μέτρησης πάχους νήματος πρέπει να: α) κατασκευάζονται από άφθαρτο, ανοξείδωτο υλικό, ανθεκτικό στις αντίξοες θαλάσσιες συνθήκες και σύμφωνα με τα σχέδια του παρακάτω σχήματος β) διαθέτουν στρογγυλευμένα άκρα γύρω από την περιφέρεια κάθε πλευράς της κυκλικής οπής για τη μέτρηση του πάχους του νήματος (της οπής), ώστε να αποφεύγεται η τριβή κατά το τέντωμα του νήματος μέσω της οπής κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης γ) είναι κατασκευασμένα με στρογγυλευμένη την αιχμή των λαβίδων ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή των σιαγόνων σε δικτυώματα διπλού νήματος δ) διαθέτουν σιαγόνες που κινούνται παράλληλα, με αρκετή ισχύ ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των σιαγόνων κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, δεδομένου ότι σε κάθε μέτρηση οι σιαγόνες συμπιέζονται με το χέρι για να κλείσουν ε) οι εσωτερικές πλευρές των σιαγόνων τους έχουν υποστείεκγλυφή ώστε να υπάρχει μέγιστο διάκενο 0,5 mm σε απόσταση 1mmαπό κάθε πλευρά της οπής όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση μεμονωμένων ινών υλικού από πλεγμένες ή συνεστραμμένες κατασκευές δικτυώματος που προεξέχει στις επίπεδες επιφάνειες των σιαγόνων σε κάθε πλευρά της οπής επάνω στην οποία επικάθεται το νήμα στ) παρουσιάζουν, όταν οι σιαγόνες είναι κλειστές, τη διάμετρο της κυκλικής οπής σε χιλιοστά σε μία από τις σιαγόνες δίπλα από την οπή οι σιαγόνες είναι κλειστές όταν η επιφάνεια και των δύο εσωτερικών πλευρών των σιαγόνων εγγίζουν η μία την άλλη και είναι επίπεδες ζ) φέρουν την επιγραφή «όργανο μέτρησης ΕΚ» και στη χειρολαβή και στις σιαγόνες η) παρουσιάζουν ανοχή διαμέτρου της οπής 0 + 0,1 mm θ) μεταφέρονται εύκολα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τεσσάρων οργάνων μέτρησης (4 mm, 5 mm, 6 mm, και 8 mm) από τον επιθεωρητή κατά τη διάρκεια μετεπιβίβασης από σκάφος σε σκάφος εν πλω ι) είναι εύκολη η αναγνώρισή τους εάν είναι διαφορετικών μεγεθών ια) εισάγονται εύκολα σε δικτύωμα διπλού νήματος λειτουργούν εύκολα με ένα χέρι μετά την εισαγωγή του οργάνου μέτρησης σε θέση ελέγχου.

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/17 Σχήμα Συναρμολόγηση των λαβίδων μέτρησης νήματος

14 L 151/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Βαθμονόμηση και δοκιμή του οργάνου μέτρησης ματιών A. Επαλήθευση της μέτρησης του μήκους Η επαλήθευση της μέτρησης του μήκους πραγματοποιείται με την εισαγωγή των σιαγόνων του οργάνου μέτρησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθείκατά την επιθεώρηση σε σχισμές διαφορετικού μήκους στη βαθμονομημένη άκαμπτη πλάκα δοκιμής. Η επαλήθευση αυτή μπορείνα πραγματοποιηθείανά πάσα στιγμή. Σχήμα 1 Μήκος των σχισμών σε mm

16 L 151/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης B. Επαλήθευση της μέτρησης της δύναμης Η επαλήθευση της μέτρησης της δύναμης πραγματοποιείται αναρτώντας τα βαθμονομημένα βάρη στη σταθερή σιαγόνα η οποία φέρει το στοιχείο δυναμομέτρου, κρατώντας ταυτόχρονα το όργανο μέτρησης σε κάθετη και ασφαλή θέση. Για τα βάρη πρέπει να ισχύουν οι εξής τιμές: 10, 20, 50 και 125 N. Τα βάρη δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνον υπό συνθήκες σταθερότητας. Σχήμα 2 (Το παρακάτω σχήμα παρατίθεται για επεξηγηματικούς λόγους μόνον) 1: Βάρος δοκιμής.

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/21 1. Ο επιθεωρητής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Προετοιμασία του οργάνου μέτρησης ματιών α) επιλέγει το κατάλληλο μέγεθος σιαγόνας για τα μάτια που πρόκειται να μετρήσει β) βεβαιώνεται ότι οι σιαγόνες είναι καθαρές γ) βεβαιώνεται ότι το όργανο μέτρησης πραγματοποιείεπιτυχώς την αυτοδοκιμή δ) επιλέγει τη δύναμη μέτρησης που πρόκειται να ασκηθείως εξής: i) όσον αφορά τα ενεργά εργαλεία: 20 N για μάτια μεγέθους < 35 mm, 50 N για μάτια μεγέθους 35 mm και < 55 mm, 125 N για μάτια μεγέθους 55 mm ii) όσον αφορά τα αδρανή εργαλεία: 10 N για όλα τα μεγέθη ματιών ε) επαληθεύει τη ρύθμιση που έχει επιλεγείγια τον τύπο των σιαγόνων. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η «κανονική». Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται μικρές ή μεγάλες σιαγόνες, ο επιθεωρητής εισάγει τον κατάλογο επιλογών και μετατρέπει ανάλογα το είδος των σιαγόνων. 2. Όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο σημείο 1 το όργανο είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει μετρήσεις ματιών.

18 L 151/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Χρησιμοποίηση του οργάνου μέτρησης ματιών κατά την επιθεώρηση Κατά τη μέτρηση των ματιών ο επιθεωρητής: α) εισάγει τις σιαγόνες στο άνοιγμα του ματιού με τη σταθερή σιαγόνα του οργάνου μέτρησης επάνω στον κόμβο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα β) θέτει σε λειτουργία το όργανο μέτρησης ανοίγοντας τις σιαγόνες έως ότου η κινητή σιαγόνα αγγίξει τον αντίθετο κόμβο και σταματήσει όταν έχει ασκηθείτο καθορισμένο επίπεδο δύναμης. Σχήμα 1: Μέγεθος ματιών. 2: Διεύθυνση-N. 3: Σταθερή σιαγόνα. 4: Κινητή σιαγόνα.

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Νήματα δικτυώματος με ρομβοειδή και με τετράγωνα μάτια Σχήμα

20 L 151/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Πίνακας αντιστοιχίας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 Παρών κανονισμός Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 9 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 4 παράγραφος 1 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 4 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 5 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 11 Άρθρο 6 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 7 Άρθρο 13 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 14 Άρθρο 10 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 10 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 10 παράγραφος 5 Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 11 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 11 Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 8 Άρθρο 13 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 6 Άρθρο 15 Άρθρο 14 Άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 16 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 3

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 129/2003 Παρών κανονισμός Άρθρο 16 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 17 παράγραφος 1 Άρθρο 15 παράγραφος 1 Άρθρο 17 παράγραφος 2 Άρθρο 15 παράγραφος 2 Άρθρο 17 παράγραφος 3 Άρθρο 18 παράγραφος 1 Άρθρο 19 Άρθρο 18 παράγραφος 2 Άρθρο 16 Άρθρο 18 παράγραφος 3 Άρθρο 17 Άρθρο 19 παράγραφος 1 Άρθρο 20 Άρθρο 19 παράγραφος 2 Άρθρο 21 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφος 3 Άρθρο 21 παράγραφος 2 Άρθρο 20 Άρθρο 22

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 233.700,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1. ΣΚΟΠΟΣ: Η προμήθεια δύο ειδών οργάνων μέτρησης, τα οποία η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.7.2012 COM(2012) 370 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000

1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3451, 24.11.2000 1517 Κ.Δ.Π. 334/2000 Αριθμός 334 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή αρχή της μεθόδου 1.2 Συσκευή Blaine 1.3 Βαθμονόμηση συσκευής 1.4 Πειραματική διαδικασία 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Η λεπτότητα άλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1005/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστημάτων ρυμούλκησης μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 14.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 367/23 ΟΔΗΓΙΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 670 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, Ε.Ε. Παρ. III(I) 1497 Κ.Α.ΙΪ. 332/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 332 Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Ακλοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.7.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 640/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3483, 23/3/2001 Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 C(2016) 5709 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.9.2016 για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 29.10.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 286/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10.2.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 37/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/11 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε?ΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7356 Κ.Δ.Π. 752/2004 Αριθμός 752 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) τόυ 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 259/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/100/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles)

Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) Δοκιμή Αντίστασης σε Θρυμματισμό (Los Angeles) 1. Εισαγωγή Γενική Περιγραφή Δοκιμής Η δοκιμή της αντοχής των αδρανών σε τριβή και κρούση ή αλλιώς «δοκιμή Los Angeles (LA)» υπάγεται στους ελέγχους σκληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Όρια περιεκτικότητας των καυσίμων πλοίων σε θείο, όπως αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0205 Αντίρρηση σχετικά με κατ εξουσιοδότηση πράξη: εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 273 final 2016/0145 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενική περιγραφή - HARDWARE 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Δοχεία αποθήκευσης μπαχαρικών 2 1.3 Κινούμενη ζυγαριά 2 1.4 Εγκέφαλος συστήματος 2 1.5

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-20/6 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-20/6 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2017 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-20/6 ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από

1. Το κείµενο των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ αντικαθίσταται από Οδηγία του Συµβουλίου της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρµογή ορισµένων οδηγιών για το περιβάλλον (91/692/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την ηλεκτρική

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την ηλεκτρική L 36/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 107/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2009 για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13334/15 COR 1 PECHE 383 DACT 146 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. 1 Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Προκριματικός διαγωνισμός για την 13 η EUSO 2015 στην Φυσική Σάββατο 6/12/2014

Προκριματικός διαγωνισμός για την 13 η EUSO 2015 στην Φυσική Σάββατο 6/12/2014 ΕΚΦΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΚΦΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας Προκριματικός διαγωνισμός για την 13 η EUSO 015 στην Φυσική Σάββατο 6/1/014 1) ) 3) Σχολείο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (g) ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4 1 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-20 / 4 ΧΑΛΥΒ ΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ I. ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή αυτή αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την κατασκευή, και τις δοκιµές ικριωµάτων που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0391 EL 22.11.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 391/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2007 για τη θέσπιση λεπτομερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα