ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER

2

3 Ε Η Ι Η Ε ΙΤ Ο Η ΕΓΑ Ω Φ ΑΓ ΑΤΩ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS Φ ΑΓΜΑ Α Η Ε Α Α DAMS IN GREECE 2013

4 Η Ελληνι Επι οπ Μ γάλ ν Φ αγµά ν ν γγυά αι για ην α ια ν π ι χόµ ν ν ο πα όν πλη οφο ι ν αι ν υνι ά ην χ η ου, χ π οηγο µ νη πι α η από ον ι ιο η ά Έ γου. The Greek Committee on Large Dams does not guarantee the accuracy of information included herewith and discourages their use, without prior verification with the dam owner. Copyright 2013 by Greek Committee on Large Dams All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without permission from the Greek Committee on Large Dams. Printed in Greece.

5 Φ ΑΓΜΑ Α Η Ε Α Α DAMS IN GREECE Ε Η Η Ε Η ΜΕΓΑ Ω Φ ΑΓΜΑ Ω GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS I Η Μ ουν Γ ώρ ο ό ο BOARD Dounias Georgios Dr. Chairman Μπ ν α ών Α ρα µ Bensasson Avraam Α Αν ιπ ό ο Α Vice Chairman φαν ο ω ννη Stefanakos Ioannis, Dr Αν ιπ ό ο Vice Chairman απαχα η Χαρ Γ αµµα α χου οφ α αµ α αρα αχ ν η υ α Μ λο α αρ ου ρα Μ λο ο ου ηµ ρ ο Μ λο φα ο ρο Μ χ η Μ λο Ανα α όπου ο ων αν νο Επ ιµο ό ο Μου φη ό αο Επ ιµο ό ο Ε Μ (Ε..) Μαρον ο η οφο ο άµ νο Ε. Θανόπου ο ω ννη Μ λο Ε. Ανα όπου ο Α αν ρο Μ λο Ε. ΜΑ Α Ε ΓΑ Α ΜΗ Ω Φ ΑΓΜΑ Ω απαχα η Χαρ υν ονι. α αρ ου, Μ. φ ου, µπ α Ε,. αρ,. ρα Μ λη Papachatzaki Chara General Secretary Siachou Sofia Cashier Karasachinidis Odysseas Member Lazaridou Serafeina Member Nikolaou Dimitrios Member Stephadouros Michail Member Anastasopoulos Konstantinos Honorary Chairman Moutafis Nikolaos, Dr. Honorary Chairman SUPERVISING BOARD (S.B) Maronikolakis Sofoklis S.B. Head Thanopoulos Yannis Dr. S.B. Member Anastopoulos Alexandros S.B. Member. DAMS REGISTER WORK GROUP Papachatzaki Chara Coordinator S. Lazaridou, Μ. Nifakou, Rabias Ε, S. Sarla, P. Tsira Members Γ. Μπ ρµπ η G. Birbilis υν γά η Contributor

6

7 Γ FOREWORD ο πα όν χο πα ου ο η ο ων γ ων Ε ην ν Φ αγµ ων που ον α ου γ α, α α µ α υνοπ π γ αφ γ α 60 από α µ γ α φ γµα α η Ε α. µφωνα µ ον ο µό η νο Επ οπ γ ων Φ αγµ ων (ICOLD), µ γ α χα α η ον α α φ γµα α µ ο νω ων 15m από ο α ο ηµ ο η µ ω η, µ χω η ό η α αµ υ α νω ων 3x10 6 m 3, φό ον χουν ο µ γα ο ων 5m. ο η ο ν ον α π η α α αναχ µα α ωπο µ ων µνο αµ ν ν, ν π η ο ν α πα απ νω α. ό η Α µό η ου φ γµα, µφωνα µ η χ ονο ογ α να η η ου γ α ου. Η υ ογ ο χ ων χ µ ην α α η α αν π υ η ων γ ων Φ αγµ ων ην Ε α, νη από ην ΕΕ Φ η α α ου 1960, α π α α η νηµ ω η ου α α όγου η ICOLD. ο 1974 ό η από ην ΕΕ Φ ο χο «γ α Φ γµα α ην Ε α» µ αφ α µ νο α Αγγ α α Γα που π µ αν ανα υ π γ αφ ων υφ αµ νων, ό, φ αγµ ων. Η ΕΕ Φ υν χ η υ ογ ο χ ων α ο 2008, µ αφο µ η ο γ νω η ου 1 ου αν ην ου υν ου γ ων Φ αγµ ων, υ η µ α Ε γα α η ου Ε ην ν Φ αγµ ων α υµπ η η ο α ογο ων γων, µ η υµ ο ου ΕΕ Κ ν & υ Θ α α α η Επ ηµον α γανω Επ οπ ου υν ου. η υν χ α, η µ α Ε γα α η ΕΕ Φ, υ ν η µ ν α µ η α υν χ η υ ογ α π γα α ο χ ων. Η πα ο α ο η ου η ου, που γ ν α µ αφο µ ο 2 ο αν ν ο υν ο Φ αγµ ων α αµ υ ων, π αµ ν 128 φ γµα α. υµπ αµ ν α α ο φ γµα η οχ α που χ ο ο η ω π ο πο ο α α όµη ν χ ου γ. Η η οµ νων η ΕΕ Φ π αµ ν α φ γµα α υπό α α υ α οπο α ν π αµ νον α ην πα ο α ο η. ο η ο Φ αγµ ων ν µπο να ω η ω π α γ α ηµαν ό α µό φ αγµ ων πουν ου η ο χ α. Επ η, πο α από α ο χ α που π χον α This publication presents the Register of Greek Large Dams in operation, as well as a summarized description for 60 of the large dams in Greece. According to the definition of the International Commission on Large Dams (ICOLD), dams are identified as large if they are higher than 15m, measured from the deepest part of the foundation, or if they form a reservoir with a capacity over 3x10 6 m 3 and their height is greater than 5m. Dikes or ponds that meet the above criteria have also been included in the Register. A Register Number has been assigned to each Dam, according to the date it was put in operation. The collection of data on the status and development of Large Dams in Greece, was initiated by GCOLD in the 1960s, in order to update the Dam Register of ICOLD. In 1974, the issue Large Dams in Greece was published by GCOLD, translated in both English and French including a detailed description of the dams of that time. GCOLD continued with the collection of data and in 2008, on the occasion of the 1st Hellenic Conference on Large Dams, the Greek Dams Register Work Group was formed and, with the contribution of TCG Central & Western Thessaly and the Conference s Scientific and Organizing Committees, the Record of Dam- Projects was completed. The Work Group was then expanded with new members and continued collecting and processing data. The current version of the Dams Register was prepared on the occasion of the 2 st Hellenic Conference on Dams and Reservoirs and it includes 128 Dams. The Messochora Dam that was completed a long time ago has also been included, but it has not yet been put in operation. The GCOLD s database also includes dams under construction that are not included in the current publication. The Register of Dams cannot be considered complete, since important data are missing for a significant number of dams. Furthermore, some information included in this publication is based

8 Γ FOREWORD απο ο ν µ, όγω η α ν π η οφο ν. Η µ α Ε γα α υν χ ο γο η α πα α α γ α ην απο ο υµπ η ωµα ν ο χ ων, µ οπό η ηµ ου γ α µ α π ου η οµ νων γ α ον Ε α ό χ ο. ο πα όν χο π αµ ν π η φω ογ αφ α υνοπ ο χ α γ α 60 από α µ γ α φ γµα α η Ε α. όχο η ΕΕ Φ να να υγ ν α να π η οφο α ο χ α γ α ό α α φ γµα α ην Ε α. Η πα ο α ο η απο οπ ο να ανα ην π όο ο που υν η π οηγο µ ν α α να απο υπ ην χου α α α η. Η υ ογ ων ο χ ων γ ν µ ην ο α ων α µο ων πη ν ων που γ ων, ων φ ν, η ΕΗ, η Ε Α, η ν α Κα α υα ν, µ ανα η η ο χ ων α α ν υπα α α π ου µ α υα ανα η η. ηµαν πηγ π η οφο ν α υ ο που π αµ ν α ο πα όν απ αν η ο η η ΕΕ Φ ου 1974, α η ο η ων φ αγµ ων α µνο αµ ν ν ου που γ ου Αγ ο Αν π υ η α οφ µων ου Ευχα ο µ µ ό ου ό ου µ οπο ον πο όπο ο η αν ην π ο π α αυ, χω ην υµ ο ων οπο ων ν α αν φ η ο ο ω η η πα ο α ο η. α ω υχα ο µ ον π ην π ό ο η ΕΕ Φ.. ου φη γ α ον γχο ων π χοµ νων ου χου. Α να, ο µ ο 2013 upon estimated figures, due to the lack of accurate data. The Work Group continues collecting data in order to produce a complete database for Greece. It would be appreciated if the Group could be informed of any additional available data. The present publication also includes photographs and summarized data for 60 of the large dams in Greece. It is GCOLD s target to gather and publish informative data for all dams in Greece. The present issue intends to display the progress made in the previous decades and to imprint the current situation. The presented data have been gathered with the help of the responsible al Authorities, Ministries, PPC, EYDAP, Designers and Contractors, through research in books and papers, as well as in the internet. Valuable information and material included in the current publication has been borrowed from the 1974 GCOLD s publication and the 2006 publication on the dams and ponds of the Ministry of Rural Development and Food. We would like to acknowledge all the people who helped in this effort. Without their contribution this publication would not have been made possible. Special thanks are due to the former chairman of GCOLD Dr. outafis for checking the contents of this issue. Athens, November 2013 ό ο η ΕΕ Φ The Chairman of GCOLD Γ γο ουν Georgios Dounias π µ η Έ ο η The curators of the issue α ν α φ ου οφ α α Mariangela Nifakou Sofia Sarla

9 Α Α Ε ΕΧ ΜΕ Ω Μη ρώο Μ ων Φρα µ ων ην Ε α λ. Page ΧΑ Η Φ ΑΓΜΑ Ω 3 MAP OF DAMS 1 TABLE OF CONTENTS Register of Large Dams in Greece ΜΗ Ω Φ ΑΓΜΑ Ω 5 REGISTER OF DAMS Μ Γ ΑΦ Ε -Ε Ε ΗΓΗ Ε 15 ABBREVIATIONS-EXPLANATIONS αρου α η Επ µ νων Presentation of Selected 19 Φρα µ ων Dams ΜΑ Φ ΑΓΜΑ Α.Μ.i R.N.ii DAM NAME Μα α να Marathonas ο ου Louros ά να Ladonas αυ πο Tavropos α Perdikas µα ν Kremasta ην ιο Ηλ α Pinios Helias α α ου Kastraki ολυφ ου Polifito Μό νου Mornos ου να ου Pournari Α µά ν Assomata φη ιά Sfikia Απολα ιά Apolakkia ά ου Stratos ηγ ν Α ου Piges Aoou Μα α ου Marathi Εγγα ν ( ιµ νο αµ ν ) Eggares (pond) υφιά Zifia α α άλη Katakali Μυλοπό α Mylopota Θη αυ ο Thissavros αχ ν ( ου) Raches (Pezi) Άν Μ ά Ano Mera Φ ν ο ( ό α) Feneos (Doxa) λα ανό υ η Platanovrissi ου να ου Pournari II ι α ου Α υπάλαια Livadi Astypalea ογγά Logga i Α.M: A ι µό Μη ου Φ άγµα ο ii R.N: Dam Register Number

10 Α Α Ε ΕΧ ΜΕ Ω TABLE OF CONTENTS ΜΑ Φ ΑΓΜΑ Α.Μ.iii λ. Page R.N.iv DAM NAME Ε ηνου Evinos Γ α ιν Gratini ο λου Tourlos Ε ο Eressos µο ό ου Smokovo νο Steno αναγι ι ο Panagiotiko απ ν α Rapentossa Φαν µ νη ά ου Faneromeni Naxos Φαν µ νη Μ α ά Faneromeni Messara ι α ου ά µου Livadi Patmos ι α ου ά ι α Livadi Larissa ι αν ου Sissani Αγ α α ά α Agia Varvara Γα ου ά Gadouras ά η ( ια α η) Deskati (Diastavrossi) λα άνη Platani αµό ι α Pramoritsa απα ιά Papadia ν ου-μαχαι ν Ini-Machera ο αµ ν (Αµα ου) Potamon (Amariou) Α άν-αµά ο ο Artzan-Amatovo Μ ό ουνου Messovouno ο ουνα Roukouna ά α Taka Γυ νη Gyrtoni άχου Vrachos αφνο νά α Dafnozonara Απο λ µη Aposselemis λα να Ilarionas Μ οχ α Messochora Α φα η ό Ευρ ρ ο Φρα µ ων 109 Alphabetical Index of Dams iii Α.M: A ι µό Μη ου Φ άγµα ο iv R.N: Dam Register Number

11 Φ ΑΓ Α Α Η Ε Α Α DAMS IN GREECE Ω Γ Ω Φ Γ Ω Σ REGISTER OF LARGE DAMS IN GRECE i) Α µό η ου (A.M) Φ γµα ο, χ ο µφωνα µ ην χ ονο ογ α π ω ου. ii) ο ο ου χου υπ χ ο α φα η ό υ ο ων γ ων Φ αγµ ων ην Ε α. i) Register umber (R.N) fοr each dam, has been appointed according to the date of their completion. ii) At the end of this publication the Alphabetical Dam index is included. 1

12 2

13 ατάλογο ιφ ιών ιφ ια Ανα ο α ον α & Θ η Κ ν α ον α υ α ον α φ α Ηπ ου φ α Θ α α όν ο ο υ Ε α Ε α Α οπόννη ο ό ο Α γα ο ό ο Α γα ο Κ η s List East Macedonia & Thraki Central Macedonia West Macedonia Epirus Thessalia Regeon Ionean Islands West Greece Central Greece Attiki Peloponnese North Aegean South Aegean Crete 3

14 4

15 ΜΗΤΡΩΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση Νοµός Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος Κύριος του Έργου Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) 1 Μαραθώνα 1929 Αττικής Χάραδρος 38 10'01.99"N 23 54'20.64"E Ε.Υ..ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ PG hcm S - 2 Λιθότοπου Σερρών Στρυµώνας 41 8'17.57"N 23 13'23.12"E Περ. Κεντρικής TE + BM * * I C H R F 2 3 Λούρου 1954 Πρέβεζας Λούρος 39 15'36.47"N 20 50'54.27"E ΕΗ PG hc * H 10,3 4 Λάδωνα 1955 Αρκαδίας Λάδωνας 37 45'27.16"N 21 58'17.40"E ΕΗ ΑΕ CB hc * 760 H 70 5 Ταυρωπού 1959 Καρδίτσας Ταυρωπός 39 14'19.18"N 21 44'41.84"E ΕΗ ΑΕ VA hc H I S R 129,9 6 Περδίκα 1962 Κοζάνης Περδίκας 40 33'54.80"N 21 40'31.16"E ΥΠ.ΑΝ TE i , ,5 680 S - 7 Κρεµαστών 1965 Ευρυτανίας- Αιτωλοακαρνανίας 8 Πηνειού Ηλείας 1966 Ηλείας Πηνειός 37 54'15.90"N 21 26'40.80"E Αχελώος 38 53'09.16"N 21 29'48.05"E ΕΗ ΑΕ ΤΕ ie H 437,2 Περ. υτικής Ελλάδας TE ie * * I - 9 Καστρακίου 1969 Αιτωλοακαρνανίας Αχελώος 38 45'00.77"N 21 22'28.01"E ΕΗ ΑΕ ΤΕ ie * H I S Πολυφύτου 1974 Κοζάνης Αλιάκµονας 40 18'08.38"N 22 06'01.44"E ΕΗ ΑΕ ER ie H I S C Κοντιά 1976 Λέσβου (Λήµνος) Χανδριάς 39 53'6.60"N 25 9'4.44"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie * 150 I - 12 Μόρνου 1979 Φωκίδας Μόρνος 38 31'29.03"N 22 07'17.39"E Ε.Υ..ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ TE ie S - 13 Πουρναρίου 1981 Άρτας Άραχθος 39 11'16.98"N 21 01'48.45"E ΕΗ ΑΕ ΤΕ ie H Ασωµάτων 1985 Ηµαθίας Αλιάκµονας 40 28'25.31"N 22 14'33.76"E ΕΗ ΑΕ TE ie * H I Κοκκινοπήλου (Παλαιοµονάστηρο) 1985 Λάρισας * 40 ο Ν 22 ο Ε ήµος Ολύµπου TE he 20 * * 70 7 * * I - 16 Σφηκιάς 1985 Ηµαθίας Αλιάκµονας 40 23'50.10"N 22 11'26.71"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H Απολακκιάς 1987 ωδεκαννήσου (Ρόδος) Απολακκιώτης 36 o N 27 o E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie * 500 S I - 18 Μπραµιανού 1987 Λασιθίου Μπραµιανός 35 02'4.98"N 25 42'01.77"E ΟΑΚ ΑΕ TE ie * I S - 19 Στράτου 1988 Αιτωλοακαρνανίας Αχελώος 38 40'36.09"N 21 20'05.17"E ΕΗ TE ie * H I 156,2 20 Επταλόφου 1989 Κιλκίς * 41 ο Ν 22 ο Ε * * * 15 * * * * * * * * 21 Πηγών Αώου 1989 Ιωαννίνων Αώος 39 50'13.60"N 21 04'02.96"E ΕΗ ΑΕ TE ie H a Βοηθητικό Πηγών Αώου 1990 Ιωαννίνων Αώος 39 49'01.80"N 21 04'56.76"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 21b Πέντε Αλωνίων Ιωαννίνων Αώος 39 49'57.10"N 21 03'31.30"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 21c Πέντε Αλωνίων Ιωαννίνων Αώος 39 49'49.60"N 21 03'30.00"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 21d Πολιτσών Ιωαννίνων Αώος 39 49'18.60"N 21 04'19.30"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 21e Πολιτσών Ιωαννίνων Αώος 39 49'19.70"N 21 04'27.08"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 5

16 Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση Νοµός Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος Κύριος του Έργου Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) 21f Πολιτσών Ιωαννίνων Αώος 39 49'08.40"N 21 04'46.30"E ΕΗ ΑΕ ER ie * H * 22 Βάθης 1992 Κιλκίς * * * * * * 15 * * * * * * H * 23 Καλυβίων Γελαδαριές 1992 Λάρισας * 40 Ο Ν 22 ο Ε ήµος Ολύµπου TE he 23 * * 60 5 * * I - 24 Λόγχµης 1992 Γρεβενών Κορυφόρεµα 40 09'45.71"N 21 23'59.88"E 25 Μαραθίου 1992 Κυκλάδων (Μύκονος) 26 Μαυραναίων 1992 Γρεβενών Λάκος 40 01'20.93"N 21 21'14.34"E Περ. υτικής TE * 20 * * * * * * I - Μαράθι 37 28'11.94"N 25 21'29.37"E ΥΠ.Α.Α.Τ. PG fcm , ,6 103 S I - Περ. υτικής TE ie ,5 * I - 27 Θέρµης 1993 Θεσσαλονίκης * 40 ο Ν 23 ο Ε ήµος Θέρµης TE he 15 * * * * * * R I - 28 Κρανέας Καρυά Λάρισας * 40 06'09.67"N 22 06'52.01"E ήµος Χασίων TE he 21 * * * * I - 29 Λόφου (Ασπροχώµατος) 1993 Λάρισας Mπαλού 40 ο Ν 22 ο Περ. Θεσσαλίας ΤΕ ie ,4 40 I - 30 Εγγαρών (Λιµνοδεξαµενή) 1994 Κυκλάδων (Νάξος) Αµµίτης 37 07'49.82"N 25 26'13.67"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΕ fp * * S I - 31 Ζυφιάς 1994 Χίου Ζυφιάς 38 19'15.13"N 26 04'40.70"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE he (370) 65 3,1 102 I - 32 Λευκόγειας 1994 ράµας 33 Μονής Αγ.Γρηγορίου Αγ.Όρους Μυλόρεµα & Κρυονέρι 41 23'54.40"N 23 54'16.90"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie ,2 580 SI * 40 Ο N 24 Ο E * * * 15 * * * * * * * * 34 Αιµιλιανού 1995 Γρεβενών Ξερόλακκος 39 57'48.21"N 21 29'11.01"E 35 Άνοιξης 1995 Γρεβενών Βάρκα 39 55'09.24"N 21 35'32.83"E 36 Κατακάλης 1995 Γρεβενών Καραβίδα 39 54'31.42"N 21 42'01.50"E 37 Κέντρου 1995 Γρεβενών Μύλος 40 00'30.61"N 21 37'55.52"E 38 Μπάρας 1995 Γρεβενών Μπάρα * * 39 Μυλοπότα Ράχων (Πεζίου) 1995 Κυκλάδων (Ίος) Ικαρίας-Σάµου (Ικαρία) Περ. υτικής Περ. υτικής Περ. υτικής Περ. υτικής Περ. υτικής TE ie ,0 * I - TE ie ,0 * I - TE ie ,0 165 I - ΤΕ ie ,0 * I - ΤΕ ie ,0 * I - Μυλοπότας 36 42'52.62"N 25 18'32.20"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ER fc (230) 36 * 2 S I - Πέζι (Χαλάρι) 41 Φελλιου 1995 Γρεβενών Καστράκι 40 00'34.52"N 21 32'02.11"E 42 Φωλιάς 1995 Καβάλας αφνόρεµα 40 47'11.71"N 24 08'55.92"E 43 Αγ.Γεωργίου 1996 Γρεβενών Μύλοι 40 10'46.48"N 21 26'08.86"E 37 34'23.52"N 26 03'30.38"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΕ ie * 108 S I - Περ. υτικής Περ. Ανατολικής Περ. Θράκης υτικής TE ie ,0 * I - ER ie ,5 187 I - TE ie ,5 * I - 44 Βασιλικών 1996 Θεσσαλονίκης * N E * ΤΕ * 25 * * * * * * W - 45 Θησαυρού 1996 ράµας Νέστος 41 35'45.00"N 24 36'70.00"E ΕΗ ΑΕ ER ie H I C Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 1996 Λάρισας * 39 67'97.11"N 22 08'68.37"E Περ. Θεσσαλίας TE he ,5 * I - 47 Φενεού ( όξας) 1996 Κορινθίας όξα 37 55'53.08"N 22 17'23.00"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie ,0 157 I - 6

17 Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση Νοµός Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος 48 Αµπδές εσκάτης 1997 Γρεβενών Αµπδές 39 55'12.16"N 21 47'38.82"E 49 Άνω Μεράς 1997 Κυκλάδων (Μύκονος) 50 ασοχωρίου εσκάτης 1997 Γρεβενών Σκρόφα 39 52'54.65"N 21 48'01.35"E 51 Λιβαδίου Αστυπάλαιας Κακής Λαγκάδας 1998 ωδεκαννήσου (Αστυπάλαια) Κερκύρας (Παξοί) 53 Παλαιοχωρίου 1998 Γρεβενών Χάβρος 40 02'03.00"N 21 42'30.17"E Κύριος του Έργου Περ. υτικής Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) ΤΕ ie ,0 * X - Άνω Μερά 37 28'35.57"N 25 24'38.43"E ΥΠ.Α.Α.Τ. PG fcm ,5 30 S I - Περ. υτικής ΤΕ ie ,0 * I - Λιβάδι 36 33'11.56"N 26 19'48.04"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE he * 57 S I - Κακή Λαγκάδα 39 12'30.36"N 20 10'32.76"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ΤΕ fp * * S I - Περ. υτικής TE * 15 * * * * * * I - 54 Πλατανόβρυσης 1998 ράµας Νέστος 41 20'11.31" N 24 27'50.95" E ΕΗ ΑΕ PG hx * Η Ι Πουρναρίου ΙΙ 1998 Άρτας Άραχθος 39 10'04.52" N 21 00'31.73" E ΕΗ ΑΕ TE ie * Χ H I 33,6 56 Πηγής Παιώνιας / Μεταλλείου 57 Πρόδροµου εσκάτης 1999 Γρεβενών 1999 Κιλκίς Κότζα Ντέρε 41 01'57.11"N 22 26'50.03"E Αγιος Πρόδροµος 39 93'82.45"N 21 90'84.60"E 58 Ασκητών 2000 Ροδόπης * 40 ο Ν 25 ο Ε Περ. Κεντρικής Περ. υτικής Περ.Ανατολικής Θράκης ER fc ,8 884 I - ΤΕ ie ,0 * X - TE * 28 * * * * * * I - 59 Κρανέας Λιβάδια 2000 Λάρισας * 40 05'30.66"N 22 08'54.64"E ήµος Χασίων TE he 28 * * * * I - 60 Λογγά 2000 Τρικάλων Mουργκάνι 39 49'15.85"N 21 55'52.56"E Περιφέρεια Θεσσαλίας & TE ie * * I S - ΥΠ.Α.Α.Τ. 61 Αγ. Αντωνίου 2001 Θεσσαλονίκης * 40 25'54.90"N 23 06'5.50"E ήµος Βασιλικών TE he * * I - 62 Όρνια Πουρναρίου 2001 Λάρισας * * * ήµος Νέσσωνος TE he 20 * * 50 * * * I - 63 Εξάρχου 2001 Γρεβενών Άγιος Αθανάσιος 40 08'22.99"N 21 22'56.36"E Περ. υτικής ΤΕ ie ,0 * I - 64 Εύηνου 2001 Αιτωλοακαρνανίας Εύηνος 38 40'17.65" N 21 50'16.32" E Ε.Υ..ΑΠ. ΠΑΓΙΩΝ TE ie , S H 0,82 65 Κατάφυτο 2001 ράµας Περσέκ & Σινέ (Γιάπυλης) 41 20'28.28"N 23 40'05.76"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie * * S I - 66 Κρανέας Αγελινάδικα 2001 Λάρισας * 39 56'31.52"N 21 54'41.34"E ήµος Χασίων TE he 20 * * * * I - 67 Λιβαδίου Καστέλι 2001 Λάρισας * 40 10'33.77"N 22 11'42.49"E ήµος Λιβαδίου TE he 25 * * * * I - 68 Λουτρού Κρέµαση 2001 Λάρισας * 39 96'65.89"N 21 88'52.69"E ήµος Χασίων TE he 23 * * * * I - 69 Τούρλου 2001 Κυκλάδων (Πάρος) Τούρλος 37 02'18.64"N 25 13'41.95"E Περ. Νοτίου Αιγαίου PG hcm * * X C - 70 Γρατινής 2002 Ροδόπης Αµυγδαλόρεµα 41 09'23.53"N 25 31'30.19"E ΕΗ ΑΕ TE ie ,0 463 IN S - 71 Ερεσσού Παρθένι 2002 Λέσβου (Μυτιλήνη) ωδεκάννησου (Λέρος) 73 Σµοκόβου 2002 Καρδίτσας Σοφαδίτης 39 08'49.48"N 22 03'45.94"E Χαλάνδρας 39 09'55.43"N 25 57'35.21"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie I - Παρθένι 37 10'57.43"N 26 49'27.47"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie * * S I - ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ΕΗ ER ie * 380,0 340 Ι Η 10,37 74 Κρέµασης Άκρης 2003 Λάρισας * * * ήµος Χασίων TE he 25 * * * * I - 7

18 Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση 75 Λιβάδας 2003 Νοµός Κυκλάδων (Τήνος) Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος 76 Λύρα ΙΙ 2003 Έβρος Λύρα 41 05'35.36"N 26 15'52.37"E 77 Παναγιώτικο 2003 Μαγνησίας Πλατανόρεµα 39 18'35.28" N 23 10'49.14" E 78 Στενού 2003 Κυκλάδων (Σέριφος) 79 Αρδανίου-Καβήσσου 2004 Έβρου Καρβουνιάρικο 40 56'56.70"N 26 09'31.60"E 80 Ραπεντώσας 2004 Αττικής 81 Φανερωµένης Νάξου 2004 Κυκλάδων (Νάξος) Κύριος του Έργου Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) * 37 36'18.92"N 25 13'54.37"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE fp * * S I - Περ. Ανατολικής Περιφέρεια Θράκης Θεσσαλίας & ER ER fc fcm ,0 13,0 * 150 I X S - - ΥΠ.Α.Α.Τ. Στενό 37 09'31.96"N 24 31'04.82"E ΥΠ.Α.Α.Τ. PG fc ,6 * S I - Ραπεντώσα/ Αγ.Γεώργιος Βρανά Περ. Ανατολικής TE ie ,4 * I - Θράκης 38 06'35.76"N 23 55'44.61"E Ε.Υ..ΑΠ. ER fcm , * 24, C - Σκίνος 37 08'20.77"N 25 28'08.28"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ER fcm ,64 * S I - 82 Φανερωµένης Μεσσαράς 2004 Ηρακλείου Κουτσουλίδης 35 05'37.61"N 24 51'07.83"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie ,0 860 I - 83 ιποταµου 2005 Έβρου * 40 58'59.69"N 26 2'11.74"E 84 Λιβαδίου Πάτµου Λιβαδίου Λάρισας ωδεκαννήσου (Πάτµος) ήµος Αλεξανδρούπολης ER ie ,0 S - Λιβάδι 37 21'17.45"N 26 35'12.89"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ER fcm ,0 17 S Λάρισας Λάκα 40 09'20.01"N 22 14'84.50"E Περ. Θεσσαλίας ΤΕ ie ,5 17 I - 86 Προβατώνα 2005 Έβρου Τσαϊ 41 03'22.32"N 26 13'09.75"E Περ. Ανατολικής 87 Γέρµας 2006 Καστοριάς Ξηροπόταµος 40 28'14.36"N 21 25'38.53"E Περ. Θράκης υτικής / 88 εσκάτης Περ. ήµος υτικής Ιωνος 2006 Γρεβενών ιασταύρωση 39 55'12.16"N 21 47'38.82"E ( ιασταύρωση) 89 Ιτέας 2006 Γρεβενών Πλάκα N E Περ. υτικής 90 Σισανίου 2006 Κοζάνης Μύριχος 40 25'04.23"N 21 29'31.86"E Περ. υτικής 91 Ταξιάρχη 2006 Γρεβενών Καλόγηρος 40 11'45.29"N 21 30'54.62"E Περ. υτικής TE ie ,0 * I X - TE he ,5 60 C I - ΤΕ ie ,2 * S I - TE ie ,0 * I - ER ie , ,8 224 I H 0,32 TE ie ,0 * I - 92 Αγ. Βαρβάρας 2007 Ηµαθίας Αλιάκµονας 40 29'49.40"N 22 16'13.49"E ΕΗ TE ie * H I S R 0,92 93 Γαδουρά 2007 ωδεκαννήσου (Ρόδος) 94 Θεοδωρακειου 2007 Πέλλας Γατόρεµα 40 75'14.18"N 22 05'31.66"E Γαδουράς 36 09'58.20"N 28 00'00.11"E ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. TE ie ,7 890 S - ήµος Εξαπλατάνου TE ie ,3 19 I - 95 Λύκων 2007 Πέλλας Ρέµα * * ήµος Έδεσσας TE ie ,3 17 I X - 96 Μορνιώτικου (Μόρνας) 2007 Πιερίας * 40 11'54.44"N 22 12'55.39"E * * * 23 * * 325 * * * * * 97 Πλατάνη 2007 Πέλλας Μέγα Ρέµα 40 43'26.31"N 21 58'05.26"E ήµος Έδεσσας TE ie , ,8 14,57 82,27 I - 98 Πραµόριτσας 2007 Κοζάνης Πραµόριτσα 40 12'29.57"N 21 09'00.13"E 99 Βακέτας Βασιλειάδας (Μελισσότοπου) Κυκλάδων (Τήνου) Λαγκάδι Βακέτας * * 2008 Καστοριάς Ξηροπόταµος 40 34'50.00"N 21 24'49.00"E Περ. υτικής Περ. Νοτίου Αιγαίου Περ. υτικής / ήµος Αγ. ER ie ,4 224 S H 1,04 PG/MS hc ,3 * S I - TE ie ,2 71 C I Ινίου-Μαχαιρών 2008 Ηρακλείου Ινιώτης 35 05'40.39"N 25 16'38.91"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE ie ,12 20 I - 8

19 Α.M Φράγµα/Λιµνοδεξαµενή Περάτωση Νοµός Ποταµός Γεωγραφικό Πλάτος Θέση Γεωγραφικό Μήκος 102 Καλαµωτή-Κατράρη 2008 Χίου Κατράρης 38 14'54.18"N 26 03'05.32"E 103 Καλύβας-Κοµαρών 2008 Έβρου Καλύβα 41 35'35.85"N 26 12'53.80"E 104 Καµαρών 2008 Κυκλάδων (Σίφνος) Καµαρών 36 98'56.78"N 24 69'86.01"E 105 Καρπερού 2008 Γρεβενών Μουσταφά 39 55'07.70"N 21 35'31.00"E Κύριος του Έργου Περ. Βορείου Αιγαίου Περ. Ανατολικής Περ. Θράκης Νοτίου Αιγαίου Περ. υτικής Τύπος Χαρακτηριστικά Φράγµατος Στεγαν ωτική διάταξη Χαρακτηριστικά ταµιευτήρα Ύψος Μήκος Όγκος Χωρητικότητα Επιφάνεια Εµβαδόν Λεκάνη απορροής Υπερχειλιστής Παροχή σχεδιασµού Σκοπός Ισχύς (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) TE ie * * * * * * TE ie ,2 155 I - PG/MS fc * * 15,0 * Χ C - ΤΕ fp ,0 * I Μεσηµεριου 2008 Πέλλας Πηγή 40 46'45.92"N 22 01'11.53"E ήµος Έδεσσας TE ie ,1 44 I Χ Παλαιοπρίονου 2008 Ηµαθίας Παλαιοπρίονο * * Περ. Κεντρικής ΤΕ ie * 500 * * * I Παπαδιάς 2008 Φλώρινας Γεροπόταµος 40 53'04.57"N 21 41'30.31"E ΕΗ ER ie ,0 420 IN I H 0, Πενταπλάτανου 2008 Πέλλας Σχισµένο Ρέµα 40 83'96.74"N 22 41'33.54"E ήµος Γιαννιτσών TE ie ,8 44 I Ποταµών (Αµαρίου) 2008 Ρεθύµνου Σφακορύακο 35 17'03.81"N 24 34'04.49"E ΟΑΚ ΑΕ ER ie , I Αλέξη 2009 Τρικάλων * 39 85'72.27"N 21 67'42.86"E Περ. Θεσσαλίας TE ie ,1 * X Αρτζάν-Αµάτοβο 2009 Κιλκίς τάφρος Αγιάκ άντληση 113 Κολχικής 2009 Φλώρινας Λυκόρρεµα 40 42'33.85"N 21 29'48.91"E 114 Μεσόβουνου 2009 Κοζάνης Αγίων Αναργύρων 41 01'27.42 N 22 38'49.60 E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE he ,25 104,0 * I '00.23"N 21 89'32.12"E 115 Μηλοχωρίου 2009 Κοζάνης Αγρόµυλος 40 29'54.15"N 21 31'06.82"E 116 Ρούκουνα 2009 Κυκλάδων (Ανάφη) Λαγκάδι 36 21'12.20"N 25 47'09.58"E Περ. υτικής Περ. υτικής Περ. υτικής Περ. Νοτίου Αιγαίου TE ic ,2 96 I - ER ie ,03 19 I - TE he Ι - PG hc ,1 69,8 11 3,44 * C X Τάκα 2009 Αρκαδίας Σαρανταπόταµος 37 26'00.20"N 22 21'38.76"E ΥΠ.Α.Α.Τ. TE * * (12000) * * I * 118 Βράχου 2010 Καστοριάς Μπουγάζι 40 21'18.54"N 21 06'13.30"E ΥΠ.Α.Α.Τ. ER ie ,2 182,5 I Γυρτώνης 2010 Λάρισας Πηνιός 39 74'85.24"N 22 43'10.01"E ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. PG/BM hc 15, , I C αφνοζωνάρας Καρατζά (λιµνοδεξαµενή) Κάρλας (εξωποτάµιος ταµιευτήρας) Αιτωλοακαρνανίας- Ευρυτανίας 2010 Αττικής 2010 Μαγνησίας Αχελώος 2 εξωποτάµια ρέµατα Πηνειός 39 08'24.85"N 21 23'43.42"E ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ PG hc , H 8, '34.22"N 23 21'08.91"E ήµος Τροιζήνας ER ie & fp ,2 * I S '55.90"N 22 46'49.20"E ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. TE he ,0 * Ι X C Σκεπαρίου Αγ.Παρασκευής 2010 Τρικάλων * 39 78'86.43''N 21 63'32.29''E Περ. Θεσσαλίας TE ie ,4 * X Καστανιάς 2011 Μαγνησίας (Αλόνησος) 125 Σαραπιού 2011 Χίου Πηγές Ρήνας * * Καστανιά * * ΥΠ.Α.Α.Τ. ER ie ,7 82 S - Περ. Βορείου Αιγαίου ER ie ~ ,0 * S Αποσελέµη 2012 Ηρακλείου Αποσελέµης 35 14'56.69''N 25 24'00.91''E ΥΠ.Υ.ΜΕ. Ι. ER ie , S Ιλαρίωνα 2012 Κοζάνης Αλιάκµονας 40 05'51.20"N 21 48'24.60"E ΕΗ TE ie , Η S I 157,2 128 Μεσοχώρας (u) Τρικάλων Αχελώος 39 27'54.73"N 21 18'18.28" E ΕΗ ER fcm , H 161,6 9

20 DAMS REGISTER R.N Dam/Pond Comple tion Prefecture River Location Dam Owner Latitude Longtitude Type Catch Dam Characteristics Reservoir Characteristics Spillway ment Capa water Crest Height Volume Capacity Area Area Capacity Purpose city proof Length ing (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) 1 Marathonas 1929 Attiki Charadros 38 10'01.99"N 23 54'20.64"E E.Y.D.AP ASSETS PG hcm S - 2 Lithotopos Serres Strymonas 41 8'17.57"N 23 13'23.12"E Central Macedonia TE + BM * * I C H R F 2 3 Louros 1954 Preveza Louros 39 15'36.47"N 20 50'54.27"E PPC PG hc * H 10,3 4 Ladonas 1955 Arcadia Ladonas 37 45'27.16"N 21 58'17.40"E PPC SA CB hc * 760 H 70 5 Tavropos 1959 Karditsa Tavropos 39 14'19.18"N 21 44'41.84"E PPC SA VA hc H I S R 129,9 6 Perdikas 1962 Kozani Perdikas 40 33'54.80"N 21 40'31.16"E M.D.C TE i , ,5 680 S - 7 Kremasta 1965 Evritania- Aetoloakarnania 8 Pinios Helias 1966 Helia Pinios 37 54'15.90"N 21 26'40.80"E Acheloos 38 53'09.16"N 21 29'48.05"E PPC SA ΤΕ ie H 437,2 West Greece TE ie * * I - 9 Kastraki 1969 Aetoloakarnania Acheloos 38 45'00.77"N 21 22'28.01"E PPC SA ΤΕ ie * H I S Polifito 1974 Kozani Aliakmonas 40 18'08.38"N 22 06'01.44"E PPC SA ER ie H I S C Kontias 1976 Lesvos (Limnos) Chandrias 39 53'6.60"N 25 9'4.44"E M.R.D.F TE ie * 150 I - 12 Mornos 1979 Fokida Mornos 38 31'29.03"N 22 07'17.39"E E.Y.D.AP ASSETS TE ie S - 13 Pournari 1981 Arta Arachthos 39 11'16.98"N 21 01'48.45"E PPC SA ΤΕ ie H Assomata 1985 Imathia Aliakmonas 40 28'25.31"N 22 14'33.76"E PPC SA TE ie * H I Kokkinopilou Palaiomonastero 1985 Larissa * 40ο Ν 22ο Ε Olympos Municipality TE he 20 * * 70 7 * * I - 16 Sfikia 1985 Imathia Aliakmonas 40 23'50.10"N 22 11'26.71"E PPC SA ER ie * H Apolakkia 1987 Dodekanissa (Rodos) Apolakkiotis 36o N 27o E M.R.D.F TE ie * 500 S I - 18 Mpramianos 1987 Lasithi Mpramianos 35 02'4.98"N 25 42'01.77"E O.A.K SA TE ie * I S - 19 Stratos 1988 Aetoloakarnania Acheloos 38 40'36.09"N 21 20'05.17"E PPC TE ie * H I 156,2 20 Eptalofos 1989 Kilkis * 41ο Ν 22ο Ε * * * 15 * * * * * * * * 21 Piges Aoou 1989 Ioannina Aoos 39 50'13.60"N 21 04'02.96"E PPC SA TE ie H a Voithitiko Pigon Aoou 1990 Ioannina Aoos 39 49'01.80"N 21 04'56.76"E PPC SA ER ie * H * 21b Pente Alonia Ioannina Aoos 39 49'57.10"N 21 03'31.30"E PPC SA ER ie * H * 21c Pente Alonia Ioannina Aoos 39 49'49.60"N 21 03'30.00"E PPC SA ER ie * H * 21d Politses Ioannina Aoos 39 49'18.60"N 21 04'19.30"E PPC SA ER ie * H * 21e Politses Ioannina Aoos 39 49'19.70"N 21 04'27.08"E PPC SA ER ie * H * 10

21 R.N Dam/Pond Comple tion Prefecture River Location Dam Owner Latitude Longtitude Type Catch Dam Characteristics Reservoir Characteristics Spillway ment Capa water Crest Height Volume Capacity Area Area Capacity Purpose city proof Length ing (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) 21f Politses Ioannina Aoos 39 49'08.40"N 21 04'46.30"E PPC SA ER ie * H * 22 Vathis 1992 Kilkis * * * * * * 15 * * * * * * H * 23 Kalyvia Geladaries 1992 Larissa * 40Ο Ν 22ο Ε 24 Logchmi 1992 Grevena Koryforema 40 09'45.71"N 21 23'59.88"E 25 Marathi 1992 Cyclades (Mykonos) 26 Mavranaioi 1992 Grevena Lakos 40 01'20.93"N 21 21'14.34"E 27 Thermi 1993 Thessaloniki * 40ο Ν 23ο Ε Olympos Municipality West Macedonia TE he 23 * * 60 5 * * I - TE * 20 * * * * * * I - Marathi 37 28'11.94"N 25 21'29.37"E M.R.D.F PG fcm , ,6 103 S I - West Macedonia Thermi Municipality TE ie ,5 * I - TE he 15 * * * * * * R I - 28 Kranea Karya Larissa * 40 06'09.67"N 22 06'52.01"E Chasia Municipality TE he 21 * * * * I - 29 Lofos (Asprochomatos) 1993 Larissa Mpalou 40ο Ν 22ο Thessalia ΤΕ ie ,4 40 I - 30 Eggares (pond) 1994 Cyclades (Naxos) Ammitis 37 07'49.82"N 25 26'13.67"E M.R.D.F ΤΕ fp * * S I - 31 Zifia 1994 Chios Zifias 38 19'15.13"N 26 04'40.70"E M.R.D.F TE he (370) 65 3,1 102 I - 32 Leykogia 1994 Drama 33 Monis Agiou Grigoriou Agiou Orous Mylorema & Kryoneri 41 23'54.40"N 23 54'16.90"E M.R.D.F TE ie ,2 580 SI * 40Ο N 24Ο E * * * 15 * * * * * * * * 34 AimHelianos 1995 Grevena Xerolakos 39 57'48.21"N 21 29'11.01"E 35 Anoixi 1995 Grevena Varka 39 55'09.24"N 21 35'32.83"E 36 Katakali 1995 Grevena Karavida 39 54'31.42"N 21 42'01.50"E 37 Kentro 1995 Grevena Mylos 40 00'30.61"N 21 37'55.52"E 38 Mpara 1995 Grevena Mpara * * West Macedonia West Macedonia West Macedonia West Macedonia West Macedonia TE ie ,0 * I - TE ie ,0 * I - TE ie ,0 165 I - ΤΕ ie ,0 * I - ΤΕ ie ,0 * I - 39 Mylopota 1995 Cyclades (Ios) Mylopotas 36 42'52.62"N 25 18'32.20"E M.R.D.F ER fc (230) 36 * 2 S I - 40 Raches (Pezi) 1995 Ikaria-Samos (Ikaria) 41 Felli 1995 Grevena Kastraki 40 00'34.52"N 21 32'02.11"E 42 Folia 1995 Kavala Dafnorema 40 47'11.71"N 24 08'55.92"E 43 Agios Georgios 1996 Grevena Myloi 40 10'46.48"N 21 26'08.86"E Pezi (Chalari) 37 34'23.52"N 26 03'30.38"E M.R.D.F ΤΕ ie * 108 S I - West Macedonia East Macedonia Thraki West Macedonia TE ie ,0 * I - ER ie ,5 187 I - TE ie ,5 * I - 44 Vassilika 1996 Thessaloniki * N E * ΤΕ * 25 * * * * * * W - 45 Thissavros 1996 Drama Nestos 41 35'45.00"N 24 36'70.00"E PPC SA ER ie H I C Megalos Eleftherochori 1996 Larissa * 39 67'97.11"N 22 08'68.37"E Thessalia TE he ,5 * I - 47 Feneos (Doxa) 1996 Corinthos Doxa 37 55'53.08"N 22 17'23.00"E M.R.D.F TE ie ,0 157 I - 11

22 R.N Dam/Pond Comple tion Prefecture River Location 48 Abdes Deskati 1997 Grevena Abdes 39 55'12.16"N 21 47'38.82"E 49 Ano Mera 1997 Cyclades (Mykonos) 50 Dassochori Deskatis 1997 Grevena Skrofa 39 52'54.65"N 21 48'01.35"E 51 Livadi Astypalea Kaki Lagkada 1998 Dodekanissa (Astypalea) Kerkyra (Paxoi) 53 Palaiochori 1998 Grevena Chavros 40 02'03.00"N 21 42'30.17"E Dam Owner Latitude Longtitude Type West Macedonia Catch Dam Characteristics Reservoir Characteristics Spillway ment Capa water Crest Height Volume Capacity Area Area Capacity Purpose city proof Length ing (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) ΤΕ ie ,0 * X - Ano Mera 37 28'35.57"N 25 24'38.43"E M.R.D.F PG fcm ,5 30 S I - West Macedonia ΤΕ ie ,0 * I - Livadi 36 33'11.56"N 26 19'48.04"E M.R.D.F TE he * 57 S I - Kaki Lagkada 39 12'30.36"N 20 10'32.76"E M.R.D.F ΤΕ fp * * S I - West Macedonia TE * 15 * * * * * * I - 54 Platanovrissi 1998 Drama Nestos 41 20'11.31" N 24 27'50.95" E PPC SA PG hx * Η Ι Pournari II 1998 Arta Arachthos 39 10'04.52" N 21 00'31.73" E PPC SA TE ie * Χ H I 33,6 56 Pigi Paionias/Metallio 1999 Kilkis Kotza Dere 41 01'57.11"N 22 26'50.03"E 57 Prodromos Deskatis 1999 Grevena Agios Prodromos 39 93'82.45"N 21 90'84.60"E 58 Askites 2000 Rodopi * 40ο Ν 25ο Ε Central Macedonia West Macedonia East Macedonia Thraki ER fc ,8 884 I - ΤΕ ie ,0 * X - TE * 28 * * * * * * I - 59 Kranea Livadia 2000 Larissa * 40 05'30.66"N 22 08'54.64"E Chasia Municipality TE he 28 * * * * I - 60 Logga 2000 Trikala Mourgani 39 49'15.85"N 21 55'52.56"E 61 Agios Antonios 2001 Thessaloniki * 40 25'54.90"N 23 06'5.50"E 62 Ornia Pournari 2001 Larissa * * * 63 Exarchos 2001 Grevena Agios Athanasios 40 08'22.99"N 21 22'56.36"E Thessalia & M.R.D.F Vassilika Municipality Nessonas Municipality West Macedonia TE ie * * I S - TE he * * I - TE he 20 * * 50 * * * I - ΤΕ ie ,0 * I - 64 Evinos 2001 Aetoloakarnania Evinos 38 40'17.65" N 21 50'16.32" E E.Y.D.AP ASSETS TE ie , S H 0,82 65 Katafyto 2001 Drama Persk & Sine (Giapylis) 41 20'28.28"N 23 40'05.76"E M.R.D.F TE ie * * S I - 66 Kranea Agelinadika 2001 Larissa * 39 56'31.52"N 21 54'41.34"E Chasia Municipality TE he 20 * * * * I - 67 Livadi Kasteli 2001 Larissa * 40 10'33.77"N 22 11'42.49"E Livadi Municipality TE he 25 * * * * I - 68 Loutro Kremassi 2001 Larissa * 39 96'65.89"N 21 88'52.69"E Chasia Municipality TE he 23 * * * * I - 69 Tourlos 2001 Cyclades (Paros) Tourlos 37 02'18.64"N 25 13'41.95"E South Aegean PG hcm * * X C - 70 Gratini 2002 Rodopi Amygdalorema 41 09'23.53"N 25 31'30.19"E PPC SA TE ie ,0 463 IN S - 71 Eressos 2002 Lesvos (Lesvos) Chalandras 39 09'55.43"N 25 57'35.21"E M.R.D.F TE ie ,0 0 I - 72 Partheni 2002 Dodekanissa (Leros) 73 Smokovo 2002 Karditsa Sofaditis 39 08'49.48"N 22 03'45.94"E Partheni 37 10'57.43"N 26 49'27.47"E M.R.D.F TE ie * * S I - M.I.T.N PPC ER ie * 380,0 340 Ι Η 10,37 74 Kremassi Akris 2003 Larissa * * * Chasia Municipality TE he 25 * * * * I - 12

23 R.N Dam/Pond Comple tion Prefecture River Location Dam Owner Latitude Longtitude Type Catch Dam Characteristics Reservoir Characteristics Spillway ment Capa water Crest Height Volume Capacity Area Area Capacity Purpose city proof Length ing (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) 75 Livada 2003 Cyclades (Tinos) * 37 36'18.92"N 25 13'54.37"E M.R.D.F TE fp * * S I - 76 Lyra II 2003 Evros Lyra 41 05'35.36"N 26 15'52.37"E 77 Panagiotiko 2003 Magnesia Platanorema 39 18'35.28" N 23 10'49.14" E East Macedonia Thraki Thessalia & M.R.D.F ER fc ,0 * I X - ER fcm ,0 150 S - 78 Steno 2003 Cyclades (Serifos) Steno 37 09'31.96"N 24 31'04.82"E M.R.D.F PG fc ,6 * S I - 79 Ardani-Kavissos 2004 Evros Karvouniariko 40 56'56.70"N 26 09'31.60"E East Macedonia Thraki TE ie ,4 * I - 80 Rapentossa 2004 Attiki Rapentossa Ag. Georgios 38 06'35.76"N 23 55'44.61"E E.Y.D.AP ER fcm , * 24, C - Vrana 81 Faneromeni Naxos 2004 Cyclades (Naxos) Skinos 37 08'20.77"N 25 28'08.28"E M.R.D.F ER fcm ,64 * S I - 82 Faneromeni Messara 2004 Heraklion Koutsoulidis 35 05'37.61"N 24 51'07.83"E M.R.D.F TE ie ,0 860 I - 83 Dipotamos 2005 Evros * 40 58'59.69"N 26 2'11.74"E 84 Livadi Patmos 2005 Dodekanissa (Patmos) Alexandroupolis Municipality ER ie ,0 0 S - Livadi 37 21'17.45"N 26 35'12.89"E M.R.D.F ER fcm ,0 17 S - 85 Livadi Larissa 2005 Larissa Laka 40 09'20.01"N 22 14'84.50"E Thessalia ΤΕ ie ,5 17 I - 86 Provatonas 2005 Evros Tsai 41 03'22.32"N 26 13'09.75"E East Macedonia Thraki 87 Germa 2006 Kastoria Xiropotamos 40 28'14.36"N 21 25'38.53"E West Macedonia R./Ion Dragoumis 88 Deskati (Diastavrossi) 2006 Grevena Diastavrossi 39 55'12.16"N 21 47'38.82"E West Municipality Macedonia 89 Itea 2006 Grevena Plaka N E West Macedonia 90 Sissani 2006 Kozani Myrichos 40 25'04.23"N 21 29'31.86"E West Macedonia 91 Taxiarchis 2006 Grevena Kalogiros 40 11'45.29"N 21 30'54.62"E West Macedonia TE ie ,0 * I X - TE he ,5 60 C I - ΤΕ ie ,2 * S I - TE ie ,0 * I - ER ie , ,8 224 I H 0,32 TE ie ,0 * I - 92 Agia Varvara 2007 Imathia Aliakmonas 40 29'49.40"N 22 16'13.49"E PPC TE ie * H I S R 0,92 93 Gadouras 2007 Dodekanissa (Rodos) 94 Theodorakio 2007 Pella Gatorema 40 75'14.18"N 22 05'31.66"E 95 Lykoi 2007 Pella Rema * * Gadouras 36 09'58.20"N 28 00'00.11"E M.I.T.N TE ie ,7 890 S - Exaplatanos Municipality Edessa Municipality TE ie ,3 19 I - TE ie ,3 17 I X - 96 Morniotiko (Morna) 2007 Pieria * 40 11'54.44"N 22 12'55.39"E * * * 23 * * 325 * * * * * 97 Platani 2007 Pella Mega Rema 40 43'26.31"N 21 58'05.26"E Edessa Municipality TE ie , ,8 14,57 82,27 I - 98 Pramoritsa 2007 Kozani Pramoritsa 40 12'29.57"N 21 09'00.13"E West Macedonia ER ie ,4 224 S H 1,04 99 Vaketa 2008 Cyclades (Tinos) Lagkadi Vaketa * * South Aegean PG/MS hc ,3 * S I VassHeliada (Melissotopos) 2008 Kastoria Xiropotamos 40 34'50.00"N 21 24'49.00"E W. Macedonia R. & Agioi Anargyri TE ie ,2 71 C I - Municipality 101 Ini-Machera 2008 Heraklion Iniotis 35 05'40.39"N 25 16'38.91"E M.R.D.F TE ie ,12 20 I - 13

24 R.N Dam/Pond Comple tion Prefecture River Location 102 Kalamiotis-Katraris 2008 Chios Katraris 38 14'54.18"N 26 03'05.32"E 103 Kalyva-Komaron 2008 Evros Kalyva 41 35'35.85"N 26 12'53.80"E 104 Kamares 2008 Cyclades (Sifnos) Kamaron 36 98'56.78"N 24 69'86.01"E 105 Karpero 2008 Grevena Moustafa 39 55'07.70"N 21 35'31.00"E 106 Messimerio 2008 Pella Pigi 40 46'45.92"N 22 01'11.53"E 107 Palaiopriono 2008 Imathia Palaiopriono * * Dam Owner Latitude Longtitude Type North Aegean East Macedonia Thraki South Aegean West Macedonia Edessa Municipality Central Macedonia Catch Dam Characteristics Reservoir Characteristics Spillway ment Capa water Crest Height Volume Capacity Area Area Capacity Purpose city proof Length ing (m) (m) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 3 ) (x 10 3 m 2 ) (km 2 ) (m 3 /s) (MW) TE ie * * * * * * TE ie ,2 155 I - PG/MS fc * * 15,0 * Χ C - ΤΕ fp ,0 * I - TE ie ,1 44 I Χ - ΤΕ ie * 500 * * * I Papadia 2008 Florina Geropotamos 40 53'04.57"N 21 41'30.31"E PPC ER ie ,0 420 IN I H 0, Pentaplatano 2008 Pella Schismeno Rema 40 83'96.74"N 22 41'33.54"E Giannitsa Municipality TE ie ,8 44 I Potamon (Amariou) 2008 Rethymno Sfakoriako 35 17'03.81"N 24 34'04.49"E O.A.K SA ER ie , I Alexi 2009 Trikala * 39 85'72.27"N 21 67'42.86"E Thessalia TE ie ,1 * X Artzan-Amatovo 2009 Kilkis Pumping from ditch Agiak 113 Kolchiki 2009 Florina Lykorema 40 42'33.85"N 21 29'48.91"E 114 Messovouno 2009 Kozani Agioi Anargiroi 40 62'00.23"N 21 89'32.12"E 115 Milochori 2009 Kozani Agromylos 40 29'54.15"N 21 31'06.82"E 116 Roukouna 2009 Cyclades (Anafi) Lagadi 36 21'12.20"N 25 47'09.58"E 41 01'27.42 N 22 38'49.60 E M.R.D.F TE he ,25 104,0 * I - West Macedonia West Macedonia West Macedonia South Aegean TE ic ,2 96 I - ER ie ,03 19 I - TE he Ι - PG hc ,1 69,8 11 3,44 * C X Taka 2009 Arcadia Sarantapotamos 37 26'00.20"N 22 21'38.76"E M.R.D.F TE * * (12000) * * I * 118 Vrachos 2010 Kastoria Mpougazi 40 21'18.54"N 21 06'13.30"E M.R.D.F ER ie ,2 182,5 I Gyrtoni 2010 Larissa Pinios 39 74'85.24"N 22 43'10.01"E M.I.T.N PG/BM hc 15, , I C Dafnozonara 2010 Aetoloakarnania- Evritania 121 Karatzas (pond) 2010 Attiki Acheloos 39 08'24.85"N 21 23'43.42"E TERNA ENERGY PG hc , H 8,5 2 out of river streams 37 53'34.22"N 23 21'08.91"E Trizina Munisipality ER ie & fp ,2 * I S Karla 2010 Magnesia Pinios 39 29'55.90"N 22 46'49.20"E M.I.T.N TE he ,0 * Ι X C Skepari Agia Paraskevi 2010 Trikala * 39 78'86.43''N 21 63'32.29''E Thessalia TE ie ,4 * X Kastania 2011 Magnesia (Alonissos) 125 Sarapi 2011 Chios Piges Rinas * * Kastania * * M.R.D.F ER ie ,7 82 S - North Aegean ER ie ~ ,0 * S Aposselemis 2012 Heraklion Aposselemis 35 14'56.69''N 25 24'00.91''E M.I.T.N ER ie , S Ilarionas 2012 Kozani Aliakmonas 40 05'51.20"N 21 48'24.60"E PPC TE ie , Η S I 157,2 128 Messochora (u) Trikala Acheloos 39 27'54.73"N 21 18'18.28" E PPC ER fcm , H 161,6 14

25 Γ ΑΦ Ε /Ε Ε ΗΓΗ Ε ABBREVIATIONS/CLARIFICATIONS Συντοµογ αφ Abbreviations (*) η α µη π η οφο α Information not available (*) ICOLD Φ ν Επ οπ γ ων Φ αγµ ων Ε ην Επ οπ γ ων Φ αγµ ων International Commission on Large Dams Greek Committee on Large Dams ICOLD GCOLD χν ό Επ µ η ο Ε ο Technical Chamber of Greece TCG ιο Έ γου Dam Owner. ηµό α Επ χ η η Η µο Public Power Corporation PPC S.A.Υ.. Υ. Y.A.A.T Υ.Υ.. Υ A.E Ε α α Ύ υ η α Αποχ υ η ω υο η που γ ο Αν π υ η α Αν αγων ό η α που γ ο Αγ ο Αν π υ η α οφ µων που γ ο πο οµ ν αφο ν α ων που γ ο ον ο α Κ µα Α αγ γαν µό Αν π υ η Κ η Athens Water Supply and Sewerage Company Ministry of Development and Competitiveness Ministry of Rural Development and Food Ministry of Infrastructure, Transport and Networks Ministry of Environment and Climate Change Organization for the Development of Crete E.YD.A.P M.D.C M.R.D.F M.I.T.N M.E.E.C.C O.A.K S.A. φ α R.. υ West W. ν. Ανα ο East E. οτ. ό α South S.. ό α North N. πο Φ άγµατο Dam Type PG α η α Gravity PG RCC Kυ ν ο µ νο υ ό µα Rolled Compacted Concrete RCC CB Αν η ω ό Buttress CB VA ο ω ό Arch VA ER ό π ο Rockfill ER Σ Σ ό π ο µ Αν ν η α υ ο µα ο Α ονο υµµ ό Κυ ν ο µ νου η ο Επ χ µα ο Concrete Faced Rockfill Dam Face Symmetrical Hardfill Dam CFRD FSHD TE Χωµ νο Earthfill TE BM ουφ η Barrage BM 15

26 Γ ΑΦ Ε /Ε Ε ΗΓΗ Ε ABBREVIATIONS/CLARIFICATIONS Συντοµογ αφ Θ η α ιαπ ατου τοι ου Abbreviations Position of watertight element f Αν ν η πα Upstream face i Κ ν Central f i h µο ογ ν Homogenous h ιαπ ατο τοι ο Watertight element a Α φα ό Bitumen a e Γα Earthfill e c υ ό µα Concrete c p µ νη ο υν ό Membrane or other synthetic p m α ό Metallic m cm υγ ο ηµ να υ ( ό µα, RCC, η ό Επ χωµα) Cemented Materials (Masonry, RCC Hardfill) x Ά ο Other x cm Σ οπό Purpose C Αν π ηµµυ π ο α α Flood Protection C I Ά υ η Irrigation I S Ύ υ η Water Supply S H οη α αγωγ Power Generation H R Ανα υχ Recreation R οµηχαν (π.χ. ν ό η µον ων µ ν) Industrial (e.g. TPS cooling water) X Ά ο Other X Σ Α µοη ό α µό Thermal Power Station TPS αµι υτ α Reservoir Tαµ. αµ υ α Reservoir R..Σ. Αν α η µη ου γ α Maximum Pool Level max P.P.Σ. Κα α η µη ου γ α Minimum Pool Level min P.P.Σ. Αν α η µη ηµµ α Maximum Flood Level max F.L 16

27 Γ ΑΦ Ε /Ε Ε ΗΓΗ Ε ABBREVIATIONS/CLARIFICATIONS π ηγ ι Clarifications γάλο Φ άγµα ιο Έ γου Ύ ο Φ άγµατο Χ ητι ότητα ταµι υτ α Κ φ γµα υ η ό ο ων 15m ου από 5 ω 15m µ χω η ό η α αµ υ α µ γα η ων 3x10 6 m 3. Any dam with height greater than 15m or between 5 to 15m with reservoir capacity greater than 3x10 6 m 3. αχ ο 2013 Operator in 2013 Από ο α ο ηµ ο µ ω η υνο ό όγ ο ην αν α η µη ου γ α. Όπου να γνω µόνο η ωφ µη χω η ό η α, ηµ ν α πα ν η. Large Dam Dam Owner From the lowest level of foundation Dam height Total capacity at maximum pool Level. If only the useful capacity is known, it is shown in parenthesis. Reservoir capacity πιφάν ια αµι υτ α Η π φ ν α που αν ο χ ην αν α η µη ου γ α. Area corresponding to the maximum pool level. Reservoir Area άτ η Χ ονο ογ α µφ α η υ µα ο οπ, π η π ω η Date of Diversion closure or first filling Completion 17

28 18

29 Φ ΑΓ Α Α Η Ε Α Α DAMS IN GREECE ΥΣ Σ Γ Ω Φ Γ Ω PRESENTATION OF SELECTED DAMS 19

30 Φ ΑΓ Α Α ΑΘΩ Α 38 10' 1.99" N 23 54' 20.64"E οµό : ττι Prefecture: Attiki ο αµό : Χά α ο River: Charadros Χα α τη ι τι ά Φ άγµατο Dam data Κ ο ου γου Υ Γ Ω EYDAP ASSETS Dam owner πο φ γµα ο α τητα ι ο µατο Masonry Gravity Dam type Ύ ο φ γµα ο 54 m Dam height ο η 285 m Crest length Όγ ο φ γµα ο 179x10 3 m 3 Dam volume Χω η ό η α αµ. 41x10 6 m 3 Reservoir capacity Επ φ ν α αµ υ α 2,45 km 2 Reservoir area Εµ α όν νη απο ο α οχ χ α µο υπ χ 118 km 2 Catchment area 100 m 3 /sec Spillway Capacity ω η 1929 Completion Σ οπό Purpose Ύ υ η. Water Supply. 20

31 MARATHONAS DAM 1 Φ γµα 1 Dam 2 µ ν ν 2 Grouting holes 3 Ε νω πυ µ να 3 Bottom outlet 4 Αν γ αφο ου «Θη αυ ο ων Α ηνα ων» 4 Replica of the Treasury of the Athenians οµ Φ άγµατο Dam Cross Section 1 Φ γµα 1 Dam 2 π χ 2 Spillway 3 Ε νω πυ µ να 3 Bottom outlet 4 ο απο γγ η 4 Drainage gallery 5 Αν γ αφο ου «Θη αυ ο ων Α ηνα ων» 5 Replica of the Treasury of the Athenians ι οντιογ αφ α Φ άγµατο Dam Layout 21

32 Φ ΑΓ Α 39 15'36.47"N 20 50'54.27"E οµό : α Prefecture: Preveza ο αµό : ο ο River: Louros Χα α τη ι τι ά Φ άγµατο Dam data Κ ο ου γου PPC Dam owner πο φ γµα ο α τητα υ ο µατο Concrete Gravity Dam Dam type Ύ ο φ γµα ο 22 m Dam height ο η 97 m Crest length Όγ ο φ γµα ο 12x10 3 m 3 Dam volume Χω η ό η α αµ. 1,076x10 6 m 3 Reservoir capacity Επ φ ν α αµ υ α 0,37 km 2 Reservoir area Εµ α όν νη απο ο α οχ χ α µο υπ χ (*) km 2 Catchment area m 3 /sec Spillway Capacity ω η 1954 Completion Σ οπό Purpose οη α αγωγ ( χ 10,3 MW). Power Generation (capacity 10,3 MW). 22

33 LOUROS DAM 1 Σ οά α α ο ούθ σ ς 1 Inspection gallery 2 Σ οά α οσ ά ισ ς 2 Drainage gallery 3 Κοι όσ ωσ σ ο έ α ος 3 Concrete apron 4 Πι ό α 4 Piezometer υπι ιατοµ Φ άγµατο Typical Dam Cross section 1 Φ γµα 1 Dam 2 ο πα α ο ο η η 2 Inspection gallery 3 ο απο γγ η 3 Drainage gallery 4 Ε ο ο νω πυ µ να 4 Bottom outlet 5 Κο ό ω η υ ο µα ο µ α α οφ ν γ α 5 Concrete apron with energy dissipators ι οντιογ αφ α Φ άγµατο Dam Layout 23

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE

ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS ΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ THE DAMS OF GREECE ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 NOVEMBER Ε Η Ι Η Ε ΙΤ Ο Η ΕΓΑ Ω Φ ΑΓ ΑΤΩ GREEK COMMITTEE ON LARGE DAMS Φ ΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ο κυρίαρχος Διεθνής Οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης και δραστηριοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες και συμβουλευτικό ρόλο στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά!

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! Our philosophy Γνωρίστε το μεγαλύτερο όμιλο πλακιδίων και ειδών υγιεινής στην Ελλάδα Η PORCELANA, μέλος του ομίλου επιχειρήσεων XATZHΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί της ΕΗ Α.Ε. και η συµβολή τους στην κάλυψη των Ενεργειακών Αναγκών της Χώρας. Ι. Γ. Αργυράκης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βοηθός /ντής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής ΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου. Νοέμβριος 2013

Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου. Νοέμβριος 2013 Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα Συνοπτική Εταιρική Παρουσίαση Επιχειρηματικό Σχέδιο 2013 2017 2 Χαρακτηριστικά & Στρατηγικά Πλεονεκτήματα Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (εφεξής «ΔΕΗ ΑΝ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

K.και. έλεγχος της ποιότητας. Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr

K.και. έλεγχος της ποιότητας. Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr ΕΛ.Ο.ΓA.K. K.και έλεγχος της ποιότητας του νωπού γάλακτος στη χώρα µας Χρυσάνθη Ματαρά DVM, PhD, MBA matara@elog.gr Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑ ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α.

ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΑΝ.ΚΑ Α. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Προβατώνας Τ.Κ 68003- Τηλ. 25540 20090.91.92 Fax. 25540 41800 http://www.dimossin.gr, email: dimossin@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ASSOCIATION OF GREEK COOPERATIVE BANKS ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ TIME SERIES DEVELOPMENTS OF FINANCIAL DATA OF THE GROUP

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα